Page 1

Uitgave van Forfarmers BELGIE

NR 2 2015

VOer

taal

Melk€fficiënt: van goed naar beter

4

Op bezoek bij de familie Depotter

6

“Hard melken met gezonde koeien” Integrale transitieaanpak

8


2

Inhoud 03 Selko – Expert tegen broei aan het voerhek

Melk€fficiënt

4

03 Voorwoord: ForFarmers, uw Total Feed Partner 04 Melk€fficiënt – van goed naar beter 06 Reportage melkvee: op bezoek bij de familie Depotter 08 B  eter voorkomen dan genezen met integrale transitieaanpak 09 K  empensysteem: misschien wel iets voor u! 10 Tips voor gemengd voeren op vleesveebedrijven 11 D  e beste grasrassen in één mengsel

Transitie

Weidemengsels

Colofon Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be

8

11

Reportage melkvee

6


Advies

Column

Selko - Expert tegen broei aan het voerhek

ForFarmers, uw Total Feed partner Op 1 juni zette onze organisatie in België een nieuwe stap. We gaan voortaan verder onder

Door de ontwikkeling van gisten en

in kleine hoeveelheden al zeer effectief.

de naam ForFarmers. Bij een sterke, inter­

schimmels vinden er omzettingspro-

Verder is bijzonder dat na dosering

nationale onderneming hoort één krachtige

cessen plaats en stijgt de temperatuur

Selko-TMR zich snel verspreidt door het

merknaam, die overal voor hetzelfde staat.

van de TMR (Total Mixed Ration). Zo

voermengsel met behulp van speciale

ForFarmers wordt dan ook de naam van de

ontstaat broei. Uit praktijkonderzoek is

uitvloeiers. Selko-TMR conserveert het

gehele organisatie: ook in Nederland,

gebleken dat bij een buitentemperatuur

voermengsel onder andere door de

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn we

van 15 graden Celsius de temperatuur

temperatuur in het mengsel te stabili­

voortaan ForFarmers. Maar deze rebranding is

in de TMR al oploopt. Onder zomerse

seren. De organische zuren werken

meer dan een andere merknaam, ze behelst

omstandig­heden kan onbehandelde TMR

gericht op de veroorzakers van broei en

alle aspecten van de organisatie met als doel:

meer dan 10 graden Celsius warmer

gaan zo smaakbederf tegen. De kwaliteit

het verder optimaliseren van alle ForFarmers

worden dan behandelde TMR. Hierdoor

van de TMR blijft behouden. Evenals de

bedrijven en het creëren van een sterk inter­

zullen uw koeien minder voermengsel

voederwaarde en de smakelijkheid van

nationaal bedrijf en merk. Voortaan is onze

opnemen en niet optimaal produceren.

het voermengsel. De koeien zullen over

leuze ‘the total Feed Business’. Dit betekent

de gehele dag een consistenter voerop­

dat we voeroplossingen leveren die passen bij

Verlenging houdbaarheid TMR

namepatroon laten zien. Dit alles zorgt

de bedrijfssituatie van de klant. Total Feed is

Met de toevoeging van Selko-TMR bent u

voor minder voerresten, een verbeterde

meer dan mengvoer, maar ook losse grond­

ervan verzekerd dat de TMR langer fris

melkproductie en een verlaging van de

stoffen, specifieke mineralen, melkvervangers,

blijft. De smaak blijft beter en de voeder-

arbeidsbehoefte.

gras- en mais zaden en meststoffen. For­

waarde van het voermengsel blijft op

Farmers biedt u wereldwijde kennis, ervaring

peil, zodat uw koeien ook tijdens warm

Resultaten rundvee

en inkoopkracht, maar wel toegepast op lokaal

weer voldoende nutriënten opnemen.

Ten opzichte van een mengsel zonder

niveau, passend bij uw situatie. En hoe groot

Selko-TMR is een speciale combinatie

Selko-TMR is de voeropname met

ForFarmers ook wordt, het persoonlijke contact

van hoogwaardige organische zuren.

Selko-TMR gemiddeld 5 tot 15 procent

blijft! Door achter de schermen processen

Door de uitgekiende balans van organi­

hoger. Zes uur na uitdoseren is gebleken

en werkwijzen te verbeteren, kunnen wij als

sche zuren wordt de microbiologische

dat de voeropname significant hoger is

organisatie beter functioneren en worden de

kwaliteit van de TMR verbeterd.

dan bij de onbehandelde groep.

accountmanagers en specialisten gefaciliteerd in hun werk. Door de omvang van ForFarmers

Selko-TMR wordt via een uniek procedé geproduceerd, zodat het géén negatief

Dosering

kunnen we ons op vele vlakken onderscheiden,

effect heeft op de penswerking.

Voor een goede conservering is 2 kilo

maar lokaal willen we het verschil blijven

Selko-TMR onderscheidt zich doordat het

Selko-TMR per 1000 kilo TMR nodig.

maken. Dat blijft cruciaal!

onder alle omstandigheden stabiel is en

Selko-TMR is een niet corrosief product. Yvan Buddaert – Sectormanager Rundvee

3


4

Nieuw

Melk€fficiënt: van goed naar beter Slimme aanpak voor voer en vee Het quotum is er af. En dan rijst

voor uw situatie. Melk€fficiënt is een

een correcte weergave van hoeveel

onmiddel­lijk de vraag: Wat nu? Hoe moet

totaalaanpak voor melkveebedrijven

extra voersaldo er mogelijk te halen is.

het nu verder? Hoe kan ik in deze nieuwe

waarbij we veehouders ondersteunen in

Op basis van deze resultaten kunt u uw

marktsituatie meer geld verdienen?

het maken van de juiste strategische

voorkeur bepalen en stellen we een

Gaan we groeien, of eerst optimaliseren?

keuzes. Daarnaast helpen we de

praktisch plan op om deze doelstellin­

Indien u kiest om te optimaliseren, welk

veehouder ook met het realiseren van

gen te realiseren. Kortom Melk€fficiënt

proces gaat u dan als eerste aanpakken?

deze doelstellingen. Zo is het mogelijk

maakt van elk proces een succes!

Melk€fficiënt helpt u om de juiste keuze

om efficiënter te produceren en een

te maken.

maximaal voersaldo te halen.

Wat is Melk€fficiënt?

Hoe werkt Melk€fficiënt?

een beeld van de verbetermogelijkhe­

Het is niet eenvoudig om de juiste keuze

We focussen op de processen die we

den, zoals u kunt zien in het voorbeeld

te maken na het quotum. Het is ook voor

zelf in de hand hebben. Zo onderschei­

in de grafiek op de volgende pagina. Dit

elk bedrijf en voor iedere situatie weer

den we op een melkveebedrijf drie grote

creëert voor u rust en duidelijkheid

anders. Om te achterhalen wat voor u

processen: melken, jongvee opfok en

omdat u direct weet dat u de juiste en

de beste keuze is, ontwikkelde ForFar­

ruwvoerteelt. Per onderdeel brengen we

goed onderbouwde keuzes gemaakt

mers een programma dat u op een

de resultaten in beeld en daarnaast ook

hebt voor u en uw bedrijf. Dit zal

snelle en eenvoudige manier inzicht

onmiddellijk de verbetermogelijkheden.

resulteren in een betere efficiëntie, een

geeft in de meest interessante optie

Dit geeft u als veehouder onmiddellijk

hoger voersaldo en meer werkplezier.

Wat betekent Melk€fficiënt voor u? Melk€fficiënt geeft u in één oogopslag


Effect maatregelen op extra voersaldo

Welke processen worden aangepakt?

Bedrijf met 100 koeien, 8.500 kg melk/koe en 50 ha. grond; melkprijs €0,35 / kg

Met het resultaat uit het Melk€fficiënt Analyse Programma hebt u de juiste

€25.000

keuze kunnen maken. Nu kan het praktisch plan opgesteld worden.

€20.000

Dit doen we aan de hand van onze €15.000

concepten.

€10.000

MEER INFORMATIE?

€5.000

Wilt u weten wat Melk€fficiënt voor u kan betekenen, neem contact op met uw account­manager of onze klantendienst op 051/33 57 60. U vindt ook meer info op www.forfarmers.be/ melkefficient.

en 40 uit b ex es tr te a de ko n ei + en

ko ei tr a

Jo ng ve

e

ex 25

ng st en re

op b vo er

w Ru

fle al Af k

+1

nd aa m -2

tij d

Ve

0%

en

% gi n

an rv

jd fti

Tu s

se

M

el

nk

al

-5 g

da -2

0

ct ie ro du

kp

ef

0% +1

at ie itu gs s tg an Ui

ge n

€0

Feed2Milk

Vita

Op basis van de Feed2Milk check,

De ‘Vita start beter check’ helpt u om tot

voersaldo calculator en de robotscan

een succesvolle en tevens eenvoudige

kunnen we een plan van aanpak

opfok te komen. Het zal de af-

opstellen. Dit zal u helpen om de

kalfleeftijd van uw vaarzen ver-

beoogde doelstellingen te halen.

lagen. Maar nog belangrijker,

Dit kan gaan van meer

de vaarzen zullen het gewenste

melk per robot tot

gewicht hebben bij afkalven en

een hogere rant­

meer melk produceren vanaf

soenefficiëntie.

de eerste lactatie. Ook dit

Het resultaat is in

proces haalt het saldo op uw

elk geval een hoger

bedrijf aanzienlijk omhoog.

saldo. Ruwvoer+ Transitie Wanneer vruchtbaarheid of de opstart van koeien in de nieuwe lactatie één van de verbeterpunten is, kunnen we aan de hand van de transitiecheck

Met de ruwvoerscan en een bemestingsplan op maat hebben we alle wapens in huis om u te laten slagen in uw opzet. Meer droge stof opbrengst en kwalitatiever ruwvoer telen per

een praktische aanpak neerleggen.

hectare. Dit betekent voor u in de

Ook dit zal u helpen om uw resultaten

eerste plaats minder ruwvoertekort

verder te verbeteren.

en vooral ook een beter voersaldo.

5


6

Reportage melkvee

Hard melken met gezonde koeien Meer dan 800 kg vet en eiwit per koe per jaar Alain Depotter (links) en melkveespecialist Michaël Strubbe (rechts) bespreken het rantsoen.

Het bedrijf van de familie Depotter-Joiret

een afkalfbox op stro, een visgraat 2x8

uur wacht alvorens de tweede maaltijd te

ligt in Castillon (gemeente Walcourt) in

melkstal met automatische afname en

verstrekken! Daarna krijgen de kalveren

de provincie Namen. Anne-Catherine

melkmeters die met een computersys­

de eerste 10 tot 12 dagen melkpoeder,

Joiret en Alain Depotter staan in voor

teem verbonden zijn. De 2 krachtvoer­

wat ook het best geschikt is voor hun

de zorg van meer dan 400 vrouwelijke

soorten worden verdeeld in 4 stations.

opstart. Vervolgens geeft Alain de

runderen, 40 % Belgisch witblauw en

Daarnaast zijn er ook nog podometers

voorkeur aan koemelk. De kalveren

60 % Holstein zwartbont. Jaarlijks zijn er

voor tochtdetectie die een uitermate

worden gespeend vanaf het moment

240 kalvingen en alle stiertjes worden

waardevol hulpmiddel zijn voor de

waarop ze naast het beschikbare hooi

bij de geboorte direct verkocht. Anne-

kunstmatige inseminatie. Achteraf

makkelijk 3 kg krachtvoer vreten. Ze

Catherine en Alain streven naar een

kocht Alain nog een mestrobot aan en

krijgen na spenen naast krachtvoer ook

maximale melkproductie met gezonde

installeerde ventilatoren om hittestress

het rantsoen van de melkkoeien.

koeien door een jonge afkalfleeftijd, een

tijdens warme periodes te vermijden. De

goed biestmanagement en een doordacht

rest van de veestapel is ondergebracht in

Doelstelling: afkalven op

krachtvoer- en ruwvoer­management.

boxen, volledig of gedeeltelijk op stro.

23 à 24 maanden De vaarzen krijgen het rantsoen van de

Bedrijfsschets

Biestmanagement

melkkoeien aangevuld met Junior Mel

De melkkoeien op het bedrijf Depotter-

De biest van alle gekalfde koeien wordt

Super 20 tot ze ongeveer 10 maanden oud

Joiret zijn ondergebracht in een

gemeten met een refractometer. Elk kalf

zijn. Daarna krijgen ze een jongveerant­

nieuwbouwstal uit 1995 voorzien van 125

wordt bij de geboorte gedrencht zodat het

soen, nog steeds aangevuld met Junior

ligboxen en volle roostervloer. De stal is

bij de eerste maaltijd 300 g immuno­

Mel Super 20 met het oog op een optimale

tevens uitgerust met een ‘ziekenboeg’,

globulines binnenkrijgt, waarna Alain 36

groei en een vroegtijdige inseminatie.


De vaarzen worden relatief vroeg

binnen de verhoudingen die nodig zijn

geïnsemineerd, rond 13 à 14 maanden,

voor de behoeften van de koe, met name

soms zelfs al op 12 maanden, en zodra

het productiedoel en vooral de gezond­

ze ca. 400 kg wegen. Om het gewicht te

heid van het dier: uiergezondheid,

bepalen gebruikt Alain soms een

vruchtbaarheid en klauwen. Deze mix, die

lintmeter (170 cm borstomtrek gemeten

naargelang het seizoen kan veranderen

direct achter de voorpoten komt namelijk

(al dan niet grazen, beschikbaarheid van

overeen met ca. 400 kg). Voor de eerste

ruwvoeder), wordt doorgaans verstrekt

inseminatie gebruikt Alain gesekst

à rato van 5 kg. “En uiteraard voegen we

sperma. In sommige gevallen ook nog

aan deze 5 kg nog mineralen toe: Univit

voor een tweede inseminatie, maar als

Preventie, een mineraal bestaande uit

vaarzen dan niet drachtig zijn, kiest hij

buffer-complex, levende gisten, organi­

voor het klassieke rietje. “Met dit

sche sporenelementen en vitamine

systeem zijn we er zeker van dat we een

B-complex”, voegt Alain toe.

overschot aan vaarzen zullen hebben,

De koeien krijgen twee krachtvoeders

wat ons toelaat een strenge selectie te

via de computer: Fresh Cow Support en

maken en een deel te verkopen, in de

Maxima Turbo. De krachtvoercurves

meeste gevallen uitgekalfd”, verduidelijkt

worden bij elk bezoek door ForFarmers

Alain.

melkveespecialist Michaël Strubbe samen

7

Na inseminatie krijgen de drachtige

met Alain overlopen. Alain gebruikt Fresh

vaarzen hetzelfde rantsoen als de droog-

Cow Support tijdens de opstartperiode

staande koeien. Uit praktische overweging

(30 dagen) om de gezondheid van de pas

zet Alain deze dieren in 1 groep.

gekalfde koeien te optimaliseren.

verliezen te hebben, gebruiken we inkuil-

Alain: “Kuilen beoordelen we samen met melkveespecialist Michaël Strubbe.”

De krachtvoeders worden geleverd door

­middelen en stabilisatie-activatoren,”

Gemiddeld 35 liter in de tank gedurende

de coöperatie Centragro vanuit Estinnes.

verduidelijkt Alain. De melkkoeien

minimaal 9 maanden per jaar

De familie Depotter werkt met deze

worden een tiental dagen na het maaien

De doelstelling van Alain en Anne-

ForFarmers-handelaar ook uitstekend

van de eerste snede voor het eerst op de

Catherine is om een maximaal aantal

samen voor de akkerbouwtak op het

weide gelaten, en vervolgens iedere

liters onder elke koe te krijgen. “Op dit

bedrijf en de vermarkting van de granen.

namiddag tijdens het graasseizoen.

gedurende 9 maanden per jaar. Van

Ruwvoermanagement

Evolutie van de technische resultaten

september tot begin december gaat

Grasland vertegenwoordigt meer dan de

“In 2011 bedroeg de productie gemiddeld

het iets moeilijker (lactatiestadium +

helft van de totale oppervlakte op het

10.854 kg met een gemiddelde tussen­

kuilovergangen). Elke 5 weken is er

bedrijf Depotter-Joiret. Een dertigtal ha

kalftijd van 412 dagen. Eind 2014 is onze

vruchtbaarheidsopvolging en de klauwen

is bestemd voor mais. De bietenteelt

gemiddelde productie gestegen tot

ogenblik melken we gemiddeld 35 l melk

worden tweemaal per jaar bekapt. Tussen

besteedt Alain al twee jaar uit zodat hij

12.109 kg met een tussenkalftijd van

de verschillende melkbeurten leven we

al zijn aandacht nog meer kan richten op

379 dagen. En dat danken we aan een

een tijdspanne van 12 uur strikt na! Bij

de productie van voldoende kwaliteits­

goede samenwerking met ForFarmers”,

droogzetten brengen we naast de

ruwvoer.

vertelt Alain fier.

klassieke droogzetter ook een teat seal

“Het is de bedoeling om een maximaal

“Op termijn zijn er geen grote verande­

aan. De koeien krijgen dan een specifieke

aandeel 1° snede in te kuilen. Daarom

ringen gepland. Het is nog steeds de

mineralenbolus voor droogstaande koeien

laten we de koeien vrij laat in het gras.

bedoeling de beschikbare stalruimte te

alsook een aantal vaccinaties om de

Ieder jaar, na wiedeggen, zaaien we het

optimaliseren via een maximale productie

biestkwaliteit te verbeteren”, vertelt Alain.

grasland opnieuw door met 7 tot 8 kg/

(kg ’s vet en eiwit). En daarnaast willen we

De veehouders werken graag met een

ha. We controleren de flora in detail en

een jonge afkalfleeftijd van de vaarzen

krachtvoer op maat, een mengsel van

indien nodig plannen we een onkruid­

om zo een maximale productie van kg’s

kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, in

bestrijding in om te garanderen dat de

vet en eiwit per levensdag vanaf geboorte

functie van de kwaliteit en de hoeveel­

weiden van topkwaliteit zijn. Om een

te verzekeren, alsook een maximale

heid ruwvoer die ze zelf produceren, en

snel inkuilproces en zo ook minimale

levensproductie”, besluit Alain.


Melkvee

Beter voorkomen dan genezen met integrale transitieaanpak Op ieder bedrijf lopen wel een aantal

voor het kalf is slechter en er bestaat een

Negatieve Energiebalans

koeien die niet vlot zijn opgestart als

grotere kans op gezondheidsproblemen

Slepende melkziekte is het gevolg van

gevolg van 1 of meerdere aandoeningen:

zoals kalfziekte. Wanneer u de kation-

een overmatige afbraak van lichaamsvet

aan de nageboorte blijven staan, baar-

anionbalans wil verlagen, kan u tegen

ten gevolge van een te groot energie­

moederontsteking, uiergezondheid, leb-

het probleem aanlopen dat anionische

tekort rondom afkalven. Hierbij ontstaan

maagverplaatsing, kalfziekte of ketose.

zouten niet smakelijk zijn. Dit kan de

afbraakproducten waarvan ketonlichamen

Hierdoor produceren deze dieren minder

opname van het rantsoen onder druk

de belangrijkste zijn.

melk, worden ze later drachtig en zijn ze

zetten wat we absoluut willen vermijden

een constante bron van extra aandacht

om slepende melkziekte (ketose) te

Door de negatieve effecten van de

en werk. Een slechte start ontstaat vaak

voorkomen. Om het mogelijke opname­

ketonlichamen vergroot slepende

al tijdens de droogstand. De transitie-

probleem van anionische zouten te

melkziekte het risico op andere

periode is dan ook belangrijk en kan via

vermijden heeft ForFarmers het

aandoeningen zoals aan de nageboorte

een gerichte voedingsaanpak en juist

gepatenteerde product Transitiebrok

blijven staan, baarmoederontsteking,

management veel problemen in de start

Calciumbinder ontwikkeld. Door

lebmaagverplaatsing en cysteuze

van de lactatie voorkomen.

verstrekking van dit krachtvoer in de

eierstokken.

laatste 2 weken voor afkalven, leert een De droogstandsperiode bestaat normaal

koe efficiënt omgaan met calcium:

Om al deze problemen te voorkomen

uit 4 à 6 weken herstelperiode van de

ze maakt calcium beschikbaar uit de

ontwikkelde ForFarmers zijn integrale

vorige lactatie en 2 weken voorbereiding

voorraad in de botten waardoor ze beter

transitieaanpak die zich onderscheidt

op de nieuwe lactatieperiode. Als

in staat is om in de behoefte van

door zijn praktische uitvoerbaarheid.

uiergezondheid een aandachtspunt is op

calcium rond afkalven te voorzien.

uw bedrijf luidt het advies om voldoende hersteltijd aan te houden zodat de uier

Transitieperiode

zeker goed tot rust kan komen.

Einde Lactatie Opdrogen

Transitiebrok Ca-Binder: Krachtige voeraanpak voor afkalfgemak

week:

-8

Droogstand Far off -6

Close up

Nieuwe Lactatie Kalven

-3

Opstart

Piekproductie 4

14

Wanneer u problemen heeft met kalfziekte vraagt de verhouding tussen kationen (kalium en natrium) en anionen (chloor en zwavel) in de laatste 2 weken van de droogstand aandacht. Het berekenen van een droogstandsrantsoen is dan zeker een vereiste. Een goed droogstandsmanagement leest u ook af aan de hoeveelheid geproduceerde biest. Bij een te lage kation-anionbalans geeft een koe te weinig biest en begint ze eerder verzwakt aan de lactatie. Bij een te hoge biestproductie is deze kationanionbalans te hoog. De biestkwaliteit

Wanneer worden koeien afgevoerd? 12%

% afgevoerd van de totale afvoer

8

10% 8% 6% 4% 2% 0%

20 41 62 83 104 125 146 167 188 209 230 251 272 293 314 335 356 377 398 419 440

Dagen lactatie


Melkvee

9

Kempensysteem: misschien wel iets voor u! Het aantal Kempenbedrijven in België

vruchtbare koeien met een hoge levens-

blijft groeien. Ook in Frankrijk zijn er

productie en wordt opgenomen via een

recent bedrijven opgestart. Minder arbeid

Kempenfeeder, krachtvoer automaat of

en meer melk zijn de grote voordelen,

de melkrobot.

minder ruwvoer en meer krachtvoer is het middel. Kostprijs? Wanneer het plaatje

Resultaten

klopt, kan het mooie resultaten geven.

De eerste vraag die veehouders altijd stellen: wat kost het Kempensysteem? Daarbij wordt echter vaak vergeten wat

Hoe werkt het? Bij het Kempensysteem bestaat het rantsoen van uw koeien uit een smakelijke structuurbron en Kempen krachtvoer. Als ruwvoer wordt droge, structuurrijke voordroogkuil gevoerd. De koeien nemen hiervan gemiddeld tussen de 5 en 10 kg droge stof op. Het aandeel krachtvoer in het rantsoen ligt bij toepassing van het Kempensysteem hoger dan bij een traditioneel voersysteem. Het kracht­ voer bestaat uit een speciaal ontwikkeld krachtvoer gericht op een veilige en efficiënte penswerking. Het krachtvoer bevat alle ingrediënten voor gezonde en

het kan opbrengen. Hieronder vindt u de resultaten terug van alle Nederlandse Kempenbedrijven. Deze vergelijken we met de andere bedrijven die in Agroscoop

krachtvoer gevoerd, waardoor de voer-

zitten, dit zijn er 3300. En daarnaast

kosten lager zijn. Daartegenover staat

vergelijken we die resultaten ook met

wel dat er meer ruwvoer nodig is dan op

de intensieve bedrijven, die meer dan

bedrijven waar er met de Kempenfeeder

20000l melk produceren per hectare.

gewerkt wordt. Wat opvalt is dat de voerkosten tussen de

In de eerste kolom ziet u de resultaten

intensief werkende bedrijven (>20.000 l/

van alle Kempenbedrijven. En de laatste

ha) en de Kempenbedrijven met

kolom worden de Kempenbedrijven

krachtvoer automaat zo goed als niets

opgesplitst volgens werkwijze. Met de

verschillen. Sterker nog, de voerkosten

krachtvoercomputer wordt er minder

met het Kempensysteem zijn lager.

Kempen 2014

ForFarmers 2014

Kempen

ForFarmers >20.000l/ha 2014

Feeder 2014

KV-automaat 2014

kg melk/koe/dag

28,11

26

28

28,1

28,13

vet%

4,39

4,4

4,38

4,26

4,57

eiwit%

3,59

3,55

3,52

3,57

3,63

vet + eiwit/koe/dag (gr)

2210

2065

2214

2175

2291

kg melk/koe/jaar

9039

8365

9052

9099

8897

kg KV/100kg meetmelk

54,88

24,52

24,27

59

46,65

kg KV/koe/dag

15,87

6,75

7,01

16,99

13,64

KV-kosten/100kg meetmelk

14,1

7,39

7,34

15,26

11,77

schatting ruwvoerkosten

3,55

8,07

9,64

2,98

4,97

17,65

15,46

16,98

18,24

16,74

totale voerkosten

*Ruwvoerkosten op basis van 140€/ton DS / bij intensief 180€/ton DS


10

Vleesvee

Tips voor gemengd voeren op vleesveebedrijven

Rantsoencheck Neem het monster van een vers gemengd rantsoen waarin het vee nog niet heeft kunnen selecteren. Neem enkele stalen verdeeld over de gehele

uw vleesvee dit zo nauwkeurig berekende rantsoen ook daadwerkelijk voorgescho­ teld krijgt? Wij geven u een aantal tips. Tips voor een goed gemengd rantsoen: 1. Indien u een deel voordroog gebruikt, kuil dan de verschillende kwaliteiten gras apart in, en neem hier aparte analyses van. Op die manier hebben

lengte van de voergang. Neem op elke plaats een andere pluk voer: boven­ aan het voermengsel, midden uit het voermengsel en ook eens onderaan het voermengsel. Met de rantsoen­ check van ForFarmers krijgt u via de nutriënten en de verteringskengetallen een perfect beeld over de homo­ geniteit van het mengsel.

u en uw adviseur een goed inzicht in welke kwaliteiten er beschikbaar zijn. Zo blijft de afwijking tussen de Een gemengd rantsoen van ruwvoer, krachtvoer en bijproducten heeft tal van

5. Controleer uw rantsoen. Wilt u zeker weten of het rantsoen dat u voert

berekening en de werkelijk beschik­

klopt? Dan kunt u een rantsoencheck

bare kwaliteit het kleinst.

laten uitvoeren. Dit is een service die

2. Zorg voor een mengsel met een

ForFarmers gratis aanbiedt aan zijn

voordelen. Veel bedrijven halen er

drogestof percentage tussen 40 en

klanten. Met deze resultaten kunt u

uitstekende resultaten mee. Maar die

50 %. De verschillende producten

met uw adviseur bekijken of er

resultaten kunnen ook nogal wisselend

zijn dan het best te mengen. Bij een

verbeteringen mogelijk zijn.

zijn. In slechts 30% van de gevallen wordt

te hoog drogestof gehalte vindt vaak

het berekende rantsoen ook echt gevoerd!

ontmenging plaats aan het voerhek, waardoor dieren gaan selecteren. Bij

Nieuwe naamgeving Junior assortiment

Het doel van een gemengd rantsoen is

een te nat mengsel kleven producten

een homogeen en evenwichtig mengsel

te veel aan elkaar, waardoor ook geen

Het huidige Belgische gamma van

te voeren. In de praktijk blijkt slechts 1/3

goed mengresultaat gehaald wordt

Jongvee voeders (Junior assortiment)

van de gevoederde rantsoenen overeen

en u uw vleesvee een wisselende

heeft zijn waarde bewezen tot algehele

te komen met het berekende rantsoen.

samenstelling voorschotelt.

tevredenheid van de gebruikers. Om

Tussen de analyse, rantsoenberekening

3. Let op de juiste mengverhoudingen en

dit gamma ook breder beschikbaar

en datgene wat het vleesvee daadwerke­

mengvolgorde. Gebruik daarom altijd

te stellen voor ander ForFarmers

lijk opvreet zit dus nog veel ruis.

een weegsysteem. Als de verhouding

bedrijven is er gekozen om de naam­

mais/bijproducten/krachtvoer bijvoor­

geving in lijn te brengen met die van

De afwijkingen worden vaak veroorzaakt

beeld sterk wisselt door onnauw­

andere diergroepen. De samenstel­

door de manier van laden, het ontbreken

keurig laden, kunt u heel andere

lingen van deze producten blijft totaal

van weegsystemen, een niet homogene

eiwitgehaltes voeren dan u eigenlijk

ongewijzigd. De verandering zit hem

kwaliteit van het ruwvoer en het slecht

zou moeten.

dus enkel in de naamgeving. De Profit

mengen van het geheel. ForFarmers

4. Maak een protocol. Zeker als

heeft al jarenlang ervaring met het

meerdere mensen op het bedrijf

lijn heet voortaan de Junior Prima lijn. De bestaande Super lijn wordt Junior

uitbalanceren van gemengde rantsoenen

voeren, is het verstandig om een

Maxima.

voor vleesvee. Hiervoor gebruiken we

protocol te maken met hoeveelheden,

Voor meer info omtrent de verschillen

het rantsoen­programma Optivoer met

mengvolgorde, voertijdstip en meng-

in deze lijnen kunt u terecht op onze

eigen behoefte­normen en afbraakken­

­tijd. Nauwkeurig werken draagt bij

website www.forfarmers.be/junior

merken. Hoe kunt u er nu voor zorgen dat

tot een goed product.


Plant

11

4 hoofdrolspelers in een Topverhaal

Topgrass: de beste grasrassen in één mengsel Veehouders letten steeds scherper op

stuk voor stuk de beste rassen van

de kwaliteit van een weidemengsel. Ze

verschillende graszaadproducenten.

verwachten bovendien vaker maatwerk

Uit de geslaagde introductie van de Topgrass weidemengsels concludeert ForFarmers dat veehouders deze aanpak

bij de keuze van een mengsel. Met de

Rassen van twee of drie leveranciers in

waarderen. Dit jaar nam de verkoop van

nieuwe lijn Topgrass weidemengsels

één zak is niet ongebruikelijk. Dankzij

deze private label mengsels dan ook

loopt ForFarmers hierin voorop.

haar inkoopkracht weet ForFarmers van

sterk toe. We verwachten dat deze trend

elke leverancier de beste weidegrassen

zich het komende jaar zal doorzetten.

Via private label weidemengsels - zoals

te combineren en in één verpakking te

de Topgrass weidemengsel - kunnen

vermarkten. Neem bijvoorbeeld Topgrass

Wat past bij u?

veehouders beter inspelen op de periode

Tetra. Dit mengsel bevat de vier beste

Wilt u weten welk weidemengsel

na afschaffing van het melkquotum, op

rassen voor een hoogproductieve grasmat

bij u past? Daarvoor ontwikkelde

de mestwetgeving en op de toenemende

met een lange levensduur. Topgrass

ForFarmers een keuzeschema. Om

druk op het grondgebruik. Het belang

Tetra is bij uitstek geschikt voor maaien,

dit nader te bekijken kunt u terecht

van een hogere drogestofopbrengst per

maar kan ook prima onder beweidings­

op www.forfarmers.be/Topgrass.

hectare neemt hierdoor sterk toe. Private

omstandigheden presteren. De rassen

Bij vragen neem gerust contact op

label weidemengsels winnen daardoor

worden geleverd door de graszaadpro­

met uw accountmanager of dealer of

aan marktaandeel ten koste van de

ducenten Barenbrug, DSV en Innoseeds.

maak een afspraak om dit schema bij

standaardmengsels. De Topgrass weide-

ForFarmers heeft zo voor elk teeltdoel

u aan de keukentafel te bespreken.

mengsels van ForFarmers combineren

het beste mengsel beschikbaar.


Gaat u nog harder werken? Of wilt u slimmer werken? Dat kan met Melk€fficiënt. Deze praktische aanpak ondersteunt direct bij het maken van keuzes en het realiseren van doelstellingen. Meer voerwinst? Melk€fficiënt laat u in één oogopslag zien wat verstandig is om aan te pakken. Want wat goed is moet goed blijven. En wat beter kan, pakken we samen aan. Melk€fficiënt. Slimme aanpak voor voer en vee.

0215BE

Ga voor meer informatie naar: www.forfarmers.be

ForFarmers België Voertaal Rundvee 2015 Nr. 2  
ForFarmers België Voertaal Rundvee 2015 Nr. 2