Page 1

Uitgave van Forfarmers Hendrix BELGIE

NR 1 2015

VOer

taal

Op bezoek bij de familie Van Stappen:

4

“Passie voor het betere varken” Zeugenhouderij als topsport…

6

Pig Care: een nieuwe kijk op ziektepreventie 8


2

Inhoud 03 Nieuws 03 Ontdek de voordelen van MyForFarmers 03 Voorwoord

Nieuws

Succesvol

brijvoersymposium in Moerbeke In januari organiseerde de Belgische

Na een voorstelling van het bedrijf

04 Bedrijfsreportage: op bezoek bij de familie Van Stappen

varkensgroep een brijvoersymposium

Cerpentier door account­manager Sven

voorafgaand aan de Open Dag op het

Busschots, gaf onze brijvoerspecialist

bedrijf Cermo LV van de familie Cerpentier

Hans Hectors een uiteenzetting over de

in Moerbeke. Deze nieuwe ForFarmers

toepassing van brijvoer in de praktijk,

06 Zeugenhouderij als topsport… Resultaten 2014

Hendrix klant opende een gloednieuwe

de aandachtspunten die hierbij horen

vleesvarkens- en biggenstal. Met meer

en ‘fermentatie’ als innovatie. Daarna

dan 80 deelnemers uit ons brijsegment

bracht sales manager varkens Kurt

mogen we spreken van een geslaagde

Notteboom - die van bij de aanvang

08 Pig Care: een nieuwe­ kijk op ziektepreventie

opkomst voor dit brijvoersymposium.

tot de opstart van de nieuwe varkens­

Vooraleer het brijvoersymposium van

toelichting over de opzet van het bedrijf

10 Vlekkeloze transitie­ periode met Lacto Vital

start ging kregen buren en familie van

Cermo LV, de stal en het brijvoerconcept.

de bedrijfsleiders een rondleiding door

Na het brijvoersymposium startte de

onze mensen in de nieuwe vleesvar­

Open Dag op het bedrijf voor het grote

kensstal en een uiteenzetting rond de

publiek. Ook hier was een grote op­

luchtwasser en brijkeuken. Daarna ging

komst, met geïnteresseerden vanuit de

het symposium van start voor de geno­

Westhoek tot het verre Limburg.

stal betrokken was bij het project - een

digden van ForFarmers Hendrix.

Resultaten

vleesvarkens ForFarmers Hendrix 2014 Inzicht in cijfers is van groot belang in de

De verzamelde resultaten van 2014 bij

vleesvarkensstal. Alleen door te meten

de ForFarmers Hendrix vleesvarkensbe­

kunnen we bijsturen en optimaliseren.

drijven laten goede gemiddelde cijfers

Daarom is het opvolgen en verzamelen

zien, een bevestiging van stabiliteit in

van resultaten een dagelijks aandachts-

kwaliteit van onze Sigma voeders.

punt voor de varkensspecialisten van ForFarmers Hendrix Totaal

50 % beste groei

50 % beste nutr. vc

Opzet ( kg )

23,9

23,8

23,6

Afleveren ( kg )

115,5

116,1

116,9

Colofon Voertaal Varkens is een uitgave van ForFarmers Hendrix. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers Hendrix: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

Groei ( g/d )

734

767

746

Bruto voederconversie

2,77

2,71

2,65

Nutr. voederconversie

2,50

2,43

2,36

Opname ( kg/d )

2,03

2,08

2,00

Kijk voor meer informatie op www.forfarmershendrix.be

Sterfte ( % )

2,7

2,4

2,5


Klantenservice

Column

Ontdek de voordelen van MyForFarmers

ForFarmers, uw Total Feed partner ForFarmers Hendrix

ForFarmers Hendrix wil voor u als klant

Uw voordelen

België staat aan de voor­

een betrouwbare partner zijn op grond van

• U bestelt waar en wanneer u wilt

avond van een volgende

rendement en continuïteit. Daarom wil-

• U kunt ook buiten kantooruren

stap. Vanaf 1 juni gaan

len we ook het plaatsen van bestellingen en het beschikbaar stellen van elektro-

bestellingen plaatsen • U beschikt op elk moment over:

wij verder onder de naam ForFarmers. Bij een

nische gegevens zo efficiënt mogelijk

Leveringsinfo

sterke, internationale

laten verlopen. Met onze online module

Factuurgegevens

onderneming hoort één

Mineraleninfo

krachtige merknaam, die overal voor het­

MyForFarmers­kan u in een handomdraai bestellen en uw bestel-, leverings- en factuurgegevens raadplegen. Een groot aantal klanten maakt al gebruik van deze service en is uitermate tevre­ den over het gebruik van MyForFarmers. Neem dus ook eens een kijkje op My­ ForFarmers en ontdek de voordelen die aan deze applicatie verbonden zijn. Deze online bestelmodule opent u door op onze

• U kunt uw bestelgeschiedenis van de

zelfde staat. ForFarmers wordt dan ook

laatste 4 maanden raadplegen

de naam van de gehele organisatie: ook

• Uw bestelling verloopt snel en

in Nederland, Duitsland en het Verenigd

eenvoudig­ • Online bestellen is gratis (geen telefoonkosten­) • Online bestellen maakt een efficiënte

Koninkrijk zijn we voortaan ForFarmers­. Maar deze rebranding is meer dan een andere merknaam, ze behelst alle aspec­ ten van de organisatie met als doel: het

planning, verwerking en levering van

verder optimaliseren van alle ForFarmers

uw bestelling mogelijk

bedrijven en het creëren van een sterk

website www.forfarmershendrix.be rechts op de knop MyForFarmers te klikken.

internationaal bedrijf en merk. Voortaan is onze leuze ‘The Total Feed Business’. Dit betekent dat we voeroplossingen leveren die passen bij de bedrijfssituatie van de klant. Total Feed is meer dan mengvoer, maar ook losse grondstoffen, bijproducten, graszaden en meststoffen. ForFarmers biedt u wereldwijde kennis, ervaring en inkoopkracht, maar wel toegepast op lokaal niveau, passend bij uw situatie. En hoe groot ForFarmers ook wordt, het persoonlijke contact blijft! Door achter de schermen processen en werkwijzen te verbeteren, kunnen wij als organisatie beter functioneren en worden de account­ managers en specialisten gefaciliteerd in hun werk. Door de omvang van For­ Farmers kunnen we ons op vele vlakken onderscheiden, maar lokaal moeten we

Indien u nog vragen heeft over MyForFarmers, kunt u terecht bij uw accountmanager, bij ons Customer Support Center op 051/31 10 54, elke weekdag van 8 tot 16u, of kan u mailen naar bestel-commande@forfarmers.eu.

het verschil maken. Dat blijft cruciaal! Lammert Veenhuizen, Directeur ForFarmers Hendrix België

Reageren?

Mail naar info@forfarmershendrix.be voertaal@forfarmers.eu

3


4

Reportage

Op bezoek bij de familie Van Stappen:

“Passie voor het betere varken” In de buurt van Sint-Niklaas ligt het landbouwbedrijf van Dirk Van Stappen en Anne Van Goethem. De familie Van Stappen runt dit varkensbedrijf al meer dan 25 jaar met hart en ziel. Sinds enkele jaren is Dirk naast het gesloten varkensbedrijf ook gestart met een berenfokkerij. De familie fokt met één doel: de passie voor het betere varken. En met succes, want Anne en Dirk mochten al meerdere prijzen in de wacht slepen met hun fokberen. Bedrijfsgeschiedenis In 1987 namen Dirk en Anne het bedrijf over van Annes ouders met een 100tal zeugen voor biggenverkoop en een deel vleesvee. Begin jaren ’90 breidden ze uit naar een 200 tal zeugen en vanaf 1992 is het bedrijf Van Stappen gestaag ge­

Anne en Dirk Van Stappen: “De juiste beer vinden om de Piétain populatie in stand te houden is niet evident.”

groeid naar een gesloten varkensbedrijf. In 1997 bouwden Dirk en Anne een

Fokken met een doel

“Ik nam contact op met het Stamboek

vleesvarkensstal. Ze waren toen ook

Bij de start van zijn bedrijf begon Dirk

en kwam zo terecht bij Lucien Declercq.

al gestart met de toepassing van CCM,

al met het fokken van bedrijfseigen

We kochten van Lucien toen een twintig­

eerst bij de zeugen met 50 % CCM,

gelten. Eerst met 100% BN en al vlug

tal jonge Piétrain gelten.”

maar dat was redelijk omslachtig. Dirk

daarna met een kruising van het Engels

“Een Piétrain zeug vraagt wel een

besliste om enkel de mestvarkens en

landras. Dirk was echter nog niet te­

andere aanpak dan een hybride varken.

de biggen volledig automatisch op CCM

vreden over de vooruitgang en begon in

Je moet er mee leren werken. Je moet

te zetten, hiervoor deed hij in 1997 de

te kruisen met een Deens ras voor het

ze bijvoorbeeld heel voorzichtig voeren.

nodige aanpassingen.

behoud van de kwaliteit en om te sturen

Ze mogen absoluut niet te vet zijn of

op meer biggen. Hierbij blijft ongeveer

anders krijg je problemen in de kraam­

In 2007 zette de familie Van Stappen een

15% van de zeugen zuiver BN als basis.

stal”, verduidelijkt Dirk. “Hiervoor maak

nieuwe zeugenstal voor groepshuisves­

In 2008 begon Dirk ook met berenfokke­

ik gebruik van de kennis en ervaring van

ting met kraam-, dracht- en dekstal.

rij. “Bij het aankopen van eindberen om

Hedwig Knockaert, dierenarts Nutrivet-

De oude kraamhokken bouwden ze om

in te zetten op ons eigen bedrijf, kwam

ForFarmers Hendrix die regelmatig

voor biggenopvang en de oude zeugen­

ik vaak bij fokkers en zag dat de beste

mijn bedrijf bezoekt en mij adviseert

stal tot vleesvarkensafdeling. Dirk en

beren steeds verkocht werden aan de KI

rond diergezondheid en management.”

Anne schakelden toen ook over naar het

stations. Omdat het zo moeilijk was om

“Het is niet makkelijk om de Piétrain

3-wekensysteem en dreven het aantal

echt goede beren te vinden, besliste ik

zeugen populatie in stand te houden en

zeugen op naar 220.

om ze zelf te fokken,” vertelt Dirk.

nog veel moeilijker om de stapel uit te


breiden uit eigen populatie. Zorgen voor

Dirk. Ook op veilingen krijgt de familie

vult Kurt Notteboom­van ForFarmers

goede zeugen die de biggen kunnen

Van Stappen de bevestiging dat ze goed

Hendrix aan, die het voeradvies voor zijn

opbrengen, die vlot kunnen werpen en

bezig zijn. Er is heel veel interesse van

rekening neemt op het bedrijf Van Stap­

dan hopelijk ook nog goede nakome­

de KI stations en er is meer vraag naar

pen. Als ze 110 kilo wegen verplaatst

lingen geven, dat is een heel intensief

hun beren dan ze kunnen leveren. 90%

Dirk de beren naar een stal waar ze

werk,” voegt Anne toe. “Ook de juiste

van de beren op het bedrijf Van Stappen

individueel worden gehuisvest en waar

genetica, de juiste beer vinden om de

gaat naar KI centra.

ze Piétrain berenmeel van ForFarmers

Piétrain populatie in stand te houden is

Hendrix krijgen.

niet evident”, besluit Dirk

Voerstrategie

Vandaag heeft Dirk een 35-tal Piétrains

Bij de geboorte krijgen de biggen

Toekomst

en wat begon als een manier om in

Alpha Milk en daarna Alpha Prestarter.

In de toekomst willen Dirk en Anne het

eigen beren te voorzien is ondertussen

De Piétrain zeugen zitten ook in het

aantal Piétrain zeugen nog opdrijven.

een echte passie geworden. “Ik heb

3-wekensysteem verspreid over de 7

“De Belgische Piétrain zal men blijven

altijd willen fokken met een doel. En

groepen hybridezeugen. Zo kan Dirk de

inzetten in Vlaanderen, want die scoort

we hebben echt die passie om tot een

zwakke schakels bij die zeugen onder­

toch heel goed qua voederconversie.

nog beter varken te komen,” zegt Dirk

scheiden. De biggen van de Piétrain

Misschien moeten we wel streven naar

enthousiast.

zeugen worden zoveel mogelijk bij

een hogere groei, zonder de verhouding

de eigen moeder grootgebracht. Alle

vet en vlees uit het oog te verliezen.

En met succes, want op zijn eerste

biggen worden samen gespeend. Er is

Ikzelf tracht steeds te zoeken naar de

provinciale prijskamp in 2009 behaalde

eigenlijk geen onderscheid in beren en

juiste verhouding tussen de 3 belang­

Dirk al meteen de eerste prijs in zijn

zeugen. De eerste dag van het spenen

rijke parameters: groei, voederconversie

reeks. Hij had onmiddellijk de bevesti­

krijgen ze Alpha 1 Ideal kruimel en 5

en karkaseigenschappen. De groei en

ging dat zijn passie voor fokken ook de

dagen na spenen schakelen ze over

karka­seigenschappen heb ik vandaag

juiste keuze was. Datzelfde jaar won hij

op Alpha 2 Maximal meel en daarna

goed in beeld, maar de voederconversie

ook op Agriflanders een eerste prijs. En

op MiXX Alpha 3 Vital CCM 50 kruimel

is moeilijker op te volgen. Daarom is

dit jaar nam hij deel aan de prijskamp in

gemengd met eigen CCM. Eens de

onze volgende stap het integreren van

Gent met 5 beren. Hij haalde 2 keer de

beren 30 à 40 kilo wegen, verhuizen ze

voerstations om zo nog meer nuttige

eerste prijs in de beide reeksen waarin

naar de opfokstal voor beren en gaan

data uit ons bedrijf te halen en er voor­

hij deelnam en uit alle eerste prijzen,

ze over op Sigma Start Maximal meel.

deel mee te doen. Want je moet beseffen

werd hij kampioen met zijn Tarko van ’t

Als laatste fase in de opfok krijgen de

dat een beer ongeveer 6000 nakome­

Bagyn. Tarko viel op doordat hij bijzon­

beren Sigma Jeugd Maximal meel. “Een

lingen op jaarbasis produceert en als

der volvlezig is, een heel goede rug en

voer dat hoog energetisch is, hoog in

deze per nakomeling 1 euro meerwaarde

schouder heeft, een erg goede ham en

aminozuren en dus uitermate geschikt

geeft t.o.v. het gemiddelde, dit op jaarba­

heel sterk beenwerk. Hij is de zoon van

voor maximale uitgroei en vleesaanzet,”

sis 6000 euro bedraagt,” besluit Dirk.

Narko van het Loonderhof, een vader­ beer die Dirk heel vaak gebruikt en via de verwantschapsindex elitebeer werd. “Ik leef naar die wedstrijden toe, het is een goede maatstaf om te zien waar je staat en of je wel goed bezig bent. Dit jaar gingen we ook met de titel van best verervende vaderbeer naar huis met Netel van ’t Bagyn. De beren van die prijskampen worden nadien in de selectiemesterij allemaal getest en ik volg aandachtig op wat daaruit voort­ komt om in de toekomst de juiste keuze te maken voor de Piétrain zeugen”, zegt

Van Stappen: “Een Piétrain zeug vraagt een andere aanpak dan een hybride varken.”

5


6

Zeugen

Zeugenhouderij als topsport‌ Resultaten zeugen 2014

De zeugenresultaten van de ForFarmers

de evolutie in het aantal gespeende

het geboortegewicht van de biggen.

Hendrix klanten zijn de afgelopen jaren

biggen per zeug per jaar. Deze toene­

In de grafiek op de volgende pagina

spectaculair gestegen. De uitdaging is

mende toomgrootte legt wel veel druk

is echter duidelijk te zien dat het %

erg groot om ook in 2014 een duidelijke

op het werpproces, en de vitaliteit en

doodgeboren biggen en het % uitval

verbetering van de technische prestaties te laten zien. Groter wordende bedrijven, meer levend geboren biggen, vroeger spenen. Deze

Evolutie Productiegetal 31,0 30,0

ontwikkelingen stellen hoge eisen aan

29,0

het management op het zeugenbedrijf en

28,0

aan de kwaliteit van de zeugenvoeders.

27,0

De zeugenhouderij is topsport geworden.

26,0

En het behalen van topresultaten is een samenspel tussen de varkenshouder,

25,0 24,0 23,0

de ForFarmers Hendrix adviseur en het

22,0

assortiment­ zeugenvoeders.

21,0

De stijging van het aantal biggen is natuurlijk de belangrijkste reden van

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

In 10 jaar tijd van 22 naar bijna 30 gespeende biggen per zeug per jaar

2013

2014


7 voor spenen binnen de perken blijft. Naast het bedrijfsmanagement speelt

Evolutie resultaten zeugen

de voederstrategie een zeer belangrijke

15

rol om deze technische paramaters te

14

optimaliseren.

13 12

Voederverbruik per gespeende big

11

Hoe efficënt gaan zeugen om met

10

voeder? Hoeveel kg voeder per zeug is

9

er nodig om topresultaten te behalen?

8

Welke aanpassingen in het voeder­

7

schema kan ik doen om het technisch

6

resultaat te verbeteren? Inzicht in cijfers

% uitval voor spenen

kan deze vragen beantwoorden. Zo blijkt

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11,4 11,7 12,0 12,3 12,5 12,4 12,8 13,1 12,6 12,0 12,0 7,6

7,7

7,9

8,1

8,2

8,4

8,3

8,2

7,9

7,8

uit het overzicht van de resultaten van

Levendgeboren/worp 11,0 11,1

11,3

11,6

12,1

12,3

12,8

13,2

13,3

13,6

14,1

ForFarmers­Hendrix dat de bedrijven uit

Gespeend/worp

9,9

10,2

10,5

10,8

11,1

11,5

11,6

11,9

12,4

% doodgeboren/worp

7,7 9,8

9,8

de top 20 een gemiddeld productiegetal van 32,7 hebben en daarvoor gemiddeld

Overzicht evolutie technische kengetallen

1173 kg voeder per zeug nodig hebben. Dit betekent minder dan 36 kg zeugen­ voeder per gespeende big. S.1.3.3 Verdeling gespeende biggen (J) (01/01/2012 - 31/12/2014

Agroscoop zeugen Ook de bedrijven die momenteel top­

100

resultaten behalen blijven op zoek naar verbeterpunten. Dit vraagt een diep­ getallen. Met Agroscoop zeugen heeft ForFarmers Hendrix een zeer bruikbaar hulpmiddel om de technische cijfers op een andere manier in beeld te brengen. Zo zien we in het voorbeeld hiernaast dat op dit bedrijf het gemiddeld aantal gespeende biggen is toegenomen.

% Aantal gespeende worpen

gaande analyse van de technische ken­

80

4.23 4.23

9.37

16.54

16.07

in de invloed die deze ontwikkeling op de bedrijfsvoering heeft. Zo zien we dat 36 % van de zeugen 14 of meer biggen

> 14 (14-14) (13-13) (12-12) < 12

26.20

27.68

60 43.46

31.55 40 27.08

20

22.36 31.54

De verdeling van het aantal gespeende biggen geeft echter veel meer inzicht

10.43

19.79 0

9.47 12.19 2012

13.20 2013

13.87 2014

Gem. aantal gespeende biggen per worp Periodes

gespeend heeft in 2014. Wilt u meer info over Agroscoop en de resultaten op uw bedrijf, neem contact op met uw accountmanager of met onze klantendienst op 051/33 57 60 of via mail info@forfarmershendrix.be


8

Nieuw

Pig Care:

een nieuwe kijk op ziektepreventie

De gezondheidsstatus van een varkens-

Pig Care: meer dan testen op

Andere factoren zoals biestopname,

bedrijf heeft een zeer grote invloed op

aanwezige­ ziektes

drinkwaterkwaliteit en stalklimaat

de technische en financiële resultaten.

Een van de onderdelen van Pig Care is

worden ook geanalyseerd. Dit zorgt voor

Om de gezondheid van uw varkens-

het opstellen van een ziektekundig pro­

een brede kijk op ziektepreventie.

stapel te verbeteren moet u de infec-

fiel van een varkensbedrijf. Dit gebeurt

tiedruk en alle risicofactoren in kaart

door middel van het nemen van stalen

Pig Care in modules

laten brengen. De afgelopen jaren heeft

(bloed, mest,…) volgens een vaststaand

Afhankelijk van de situatie op een

ForFarmers Hendrix in samenwerking

protocol. Deze bemonstering is de basis

varkensbedrijf bekijken we met Pig Care

met dierenartsenpraktijk Nutrivet op

van Pig Care. Welke virussen, bacteriën

welke onderzoeken van belang kunnen

verschillende bedrijven een gezond-

of parasieten spelen een rol? Moet u het

zijn. De globale Pig Care module richt

heidsmonitoring uitgevoerd. Met Pig

huidige vaccinatieschema aanpassen?

zich op alle mogelijke risico­factoren.

Care gaat ForFarmers Hendrix nu nog

Hoe kan u het bedrijfsmanagement ver­

Pig Care GUT legt de focus op maag­

een stap verder met als doel het verbe-

beteren om het risico op besmettingen

darmaandoeningen. Hierbij speelt

teren van de resultaten.

te voorkomen?

bijvoorbeeld de drinkwaterkwaliteit een


stand. Bij een voldoende hoge voeder­

veroorzaakt door bijvoorbeeld PIA of

opname voorziet het voeder het dier van

Clostridium. Sommige maagdarmaan­

de nodige vitaminen, mineralen en spo­

doeningen zijn sluimerend aanwezig

renelementen. In geval van specifieke

op een varkensbedrijf waardoor de

maagdarmaandoeningen kan een aan­

technische resultaten tegenvallen. Een

gepast voeder het probleem oplossen of

correcte diagnose en de toepassing van

de schade beperken. Voor vleesvarkens

Sigma Vital voeders zijn de eerste stap

heeft ForFarmers Hendrix de Vital lijn.

in de goede richting om deze problemen

De Sigma Vital voeders beperken het

op te lossen.

risico op spijsverteringsstoornissen Schema Pig Care

Infectiedruk Serologie Meststalen Slachtlijnbevindingen

Bedrijfsvoering Rondgang Risicofactoren Kengetallen

Pig Care Immuniteit Biestopname Vaccinatiestatus

Bijkomend onderzoek Drinkwater Klimaat

Pig Care in de praktijk Bent u geïnteresseerd in Pig Care, contacteer grote rol. Pig Care AIR spitst zich toe op luchtwegproblemen. Het stalklimaat is een belangrijk item bij deze problema­ tiek. De module Pig Care FERTI is nog in ontwikkeling. Bij deze module staan de vruchtbaarheidsproblemen en vitaliteit van biggen centraal. Binnen Pig Care FERTI zijn Agroscoop zeugen en de Big Vitaliteitscheck belangrijke hulpmid­ delen. Pig Care en voeding De voeding van varkens is een van de pijlers voor een goede algemene weer­

dan uw accountmanager of dealer. In onder­ ling overleg bepalen we welke module op uw bedrijf van toepassing is. Vervolgens bezoekt een dieren­arts van Nutrivet uw bedrijf. Tijdens dit bezoek worden alle risicofactoren overlopen en de nodige stalen genomen. Als de resultaten van de staalnames bekend zijn, bundelen we de adviezen en worden er eventuele bijkomende onderzoeken of analyses (drinkwater, klimaat, slachtlijnbevindingen,…) uitgevoerd. De aanpas­ singen en resultaten volgen we daarna verder op. Verbetering van de gezondheidsstatus van

Tijdens een bezoek nemen we de

uw bedrijf is immers een continu proces!

nodige stalen.

9


In de praktijk

Vlekkeloze transitieperiode met Lacto Vital

De periode rond werpen is cruciaal voor

er een voldoende hoog voederschema

Zo is er een duidelijk verband tussen

zeugen en biggen. Een vlot werpproces

aangehouden voor het werpen.

de duur van het geboorteproces en de

betekent een goede start van de lactatie.

Doel is een vlotte vertering (smeuïge

biestopname door biggen. Biggen die

De keuze voor het juiste voeder en het

mest), voldoende rust en een snel

als laatste geboren worden zullen biest

gepaste­voederschema is daarom van

werpproces.

groot belang in deze periode. Lacto Vital Voederstrategie rond werpen

Fitte zeugen en een goede voeder­

Voor het Diva zeugenconcept ontwik­

opname voor en rond werpen, zijn de

Voederschema rond werpen 5 4,5

kelde ForFarmers Hendrix een nieuw

wensen van elke varkenshouder.

energiewaarderingssysteem voor

De Lacto Vitalvoeders zijn speciaal

zeugenvoeders. Het voordeel van deze

geformuleerd voor deze doelstel­

innovatie is een betere afstemming op

lingen. De speciale elementen in de

elkaar van dracht- en lactovoeders.

Vital voeders zorgen voor een betere

2

Praktisch gezien betekent dit dat

darmgezondheid en een verminderd

1,5

zeugen die naar de kraamstal verhui­

risico op urineweginfecties. Gevolg:

zen direct schakelen van dracht naar

een zeug in topconditie, klaar voor een

lacto. En dit zonder voederopname- of

vlot werpproces. Het werpproces is niet

verteringsproblemen. Bovendien wordt

alleen voor de zeugen van groot belang.

4 3,5 3 Kg

10

2,5

1

Kg Gelt/ 1e worp

0,5

Kg Vanaf 2e worp

0 -7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Dagen rond werpen

2

3

4

5


11 opnemen met een lager antistoffen­ gehalte. Deze biggen zijn dus gevoeliger voor allerlei infecties. Daarnaast komen biggen natuurlijk veel vitaler ter wereld na een vlot werpproces. Een of twee fasen lacto Lacto Vital is het ideale voeder voor de transitieperiode (7 dagen voor tot 5 dagen na werpen). In deze periode ligt de focus op veiligheid: probleemloos opstarten na werpen en een goede voe­ deropname. Vanaf 5 dagen na werpen gaat de aandacht naar melkproductie, conditiebehoud van de zeugen en voor­ bereiding op de volgende cyclus. Het is onmogelijk om al deze items in één voeder te vatten. Daarom zijn er al veel bedrijven die een tweefasen-systeem in de kraamstal toepassen. De 1e fase kan Lacto Vital zijn, met Lacto Maximal als tweede voeder vanaf 5 dagen na

Tips voor de transitieperiode: • Vermijd een te ruime conditie van de zeugen einde dracht. • Blijf voldoende hard voederen tot de dag voor werpen (zie schema). • Zeugen hebben rond werpen veel water nodig. Het debiet van de nippel moet 2 l/minuut zijn. Laat ook regelmatig de waterkwaliteit controleren. • Controleer voor het werpen de uierdruk. Bij teveel uierdruk zijn de uiers rood, voelbaar gespannen en pijnlijk voor de zeug. Dit kan wijzen op een te hoog voederschema einde dracht. Een te slappe uier gaat ten koste van de melk­productie. Bij een te lage uierdruk moet het voederschema voor werpen verhoogd­ worden. • Zorg voor een aangename staltemperatuur voor de zeug. Een ruimtetemperatuur van 21 à 22 °C rond werpen is ideaal. De biggen hebben wel veel warmte nodig. Zorg dus dat de lampen branden op het moment dat de eerste big geboren wordt. De ideale temperatuur van de vloerplaat in het biggennest is 34 à 35 °C. • Ga verantwoord om met geboorte-inductie en gebruik van oxytocine. • Leg na de biestopname de biggen op aantal gelijk bij de zeugen. Neem de kleinste biggen weg en verzamel ze bij enkele zeugen. • Start op dag 2 met Alpha Milk voor de biggen. • Schakel vanaf dag 5 van 2 naar 3 voederbeurten (zeugen) per dag.

werpen.

Transitieperiode cruciaal voor biestopname Biggen worden geboren zonder

dan 15 levend geboren biggen hebben

al op veel bedrijven aangetoond dat

antistoffen. Daarom moeten biggen

dus een verhoogd risico op een te lage

er een duidelijk verband is tussen

zo snel mogelijk, zo veel mogelijk

biestopname. Het management in de

biestopname, sterfte in de kraamstal

biest opnemen. De kwaliteit (gehalte

kraamstal vlak na werpen is dus enorm

en groei van biggen in de kraamstal

aan antistoffen) neemt snel af na de

belangrijk. Grote tomen verdienen extra

en na het spenen. Ook was duidelijk

geboorte: 12 uur erna is het gehalte

aandacht.

aan te tonen dat de biggen met het

aan antistoffen nog maar 20 %.

hoogste geboortegewicht een hogere

Biggen­die als eerste geboren wor­

De Biest-Score®, een door ForFarmers

den zullen meer biest opnemen dan

Hendrix ontwikkeld hulpmiddel, heeft

biestopname hadden.

de laatst geboren biggen. Een vlot werpproces is dus van levensbelang. Biggen moeten 250 g biestmelk drinken om voldoende weerstand op te bouwen. Een zeug geeft gemid­ deld 3,7 kg biest. Tomen met meer

klasse

1

2

3

4

Aantal biggen

250

260

238

274

Geboortegewicht (kg)

0,90

1,18

1,36

1,62

Biestopname (g)

195

270

301

357

Uitval zoogperiode (%)

36,8

10,0

9,7

8,0


DIVA

Met gemak, veel gezonde biggen

20% + 10% -

uitval voor spenen

toomgewicht bij spenen

+

0,5 big

meer gespeend bij de zeug

Nummer 1 voor hoogproductieve zeugen

0315BE

Het Diva concept bestaat uit een uitgebreid pakket hoogkwalitatieve zeugenvoeders en een bedrijfsspecifiek advies. Dat resulteert in vitale zeugen, die op hun beurt veel gezonde biggen ter wereld brengen. Dit kan zelfs oplopen tot 1 big per zeug per jaar extra. Diva, nummer 1 voor hoogproductieve zeugen!

Ga voor meer informatie naar: www.forfarmershendrix.be

Boeren metmet ambitie Boeren ambitie

ForFarmers Voertaal Varkens 2015-1  
ForFarmers Voertaal Varkens 2015-1