Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS BELGIE

NR 1 2018

VOER

TAAL

Melk€fficiënt:

4

“dé aanpak voor het melkveebedrijf” Voorkom hittestress bij vleesvee

9

Meer kans op broei in kuilen

11


2

Inhoud

Kwaliteit & veiligheid

02 Kwaliteit en veiligheid 03 Voorwoord 04 Melk€fficiënt, dé aanpak voor melkveebedrijven 07 Nieuwe afdeling DML 08 Hittestress kost handen vol geld 09 Voorkom hittestress bij afmesten van vleesvee 10 D  roogstand compleet 11 Meer kans op broei in kuilen

Transparantie en data, sleutel to ForFarmers staat voor kwaliteit.

ForFarmers België, dagelijkse kost en

Dat betekent dat we hoge eisen stellen

dan met name de waarborging ervan.

aan onze producten en diensten, maar ook aan medewerkers. Het advies dat

Betrouwbaarheid

klanten krijgen, moet van hoog niveau

Kwaliteit gaat om betrouwbaarheid.

zijn. Datzelfde geldt voor onze service,

Klanten moeten erop kunnen vertrou-

bijvoorbeeld op het gebied van logis-

wen dat zij met het product dat zij in de

tiek, administratie en klachtenafhande-

silo ontvangen, de verwachte resultaten

ling. En misschien nog wel het belang-

kunnen realiseren. Betrouwbaarheid

rijkste: onze producten. Die moeten

betekent ook dat ForFarmers handelt in

niet alleen fysisch en nutritioneel aan

overeenstemming met alle wet- en

alle eisen voldoen. Ook voedselveilig-

regelgeving en voldoet aan de normen

heid is essentieel. Hoe borgt

van kwaliteitscertificaten en marktcon-

ForFarmers­ dat?

cepten. En het betekent dat ForFarmers al het mogelijke doet om de veiligheid

“Kwaliteitsborging draait in feite om

van haar producten te waarborgen. Dat

vier aspecten: Zeg wat je doet. Doe

begint bij de grondstoffen. Alle grond-

wat je zegt. Bewijs het. Verbeter het”,

stoffen die op de productielocatie

doceert Daniel Maenhout. Voor hem,

worden afgeleverd, worden bij inname

als manager operations en kwaliteit

gecontroleerd. Dat gebeurt op het oog,

Mis de open dag niet bij melkveebedrijf Eddy en Jonas Pussemier Op vrijdag 8 juni zet de familie

Packo Merlin 2 met vrij koeverkeer

Pussemier de deuren open op

en een mestrobot. Op een deel van

hun melkveebedrijf. Het bedrijf

de roosters is er rubber voorzien.

Pussemier­breidde zopas uit met

Mis deze open dag dus niet en kom

een gloednieuwe melkveestal.

de gloednieuwe stal zelf ontdekken!

Het gebouw meet 41 op 26 meter.

Colofon Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Deze nieuwe ligboxen stal op rooster

Adres: Ferme Pussemier, Rue du

heeft een volledig geïsoleerd dak.

bois planté, 1 à 1421 Ophain-Bois-

De nieuwe stal voor 75 koeien is uit-

Seigneur-Isaac

gerust met flexibele, zwevende lig-

Wanneer: Vrijdag 8 juni van 10 tot

boxen verdeeld over 4 rijen. Eddy en

17 uur.

Jonas kozen ook voor een melkrobot


Voorwoord

ot voedselveiligheid

Passie en Vakmanschap In de rundsvleessector is de situatie inzake verkoopprijzen er nog niet beter op

met behulp van meetapparatuur en

geworden. Anderzijds ervaren we wel

door controle van documenten. Maar

enorm veel passie bij vleesveehouders. In

voordat een lever­ancier überhaupt

de huidige omstandigheden moet u zich

grondstoffen mag leveren, gaat er

focussen op onderdelen waar u invloed op

nog een heel traject aan vooraf.

heeft en ervoor te zorgen dat het technisch

“We vertrouwen niet blindelings op

resultaat goed is. Aan de markt kunnen we

kwaliteitscertificaten, maar bezoeken

helaas niet alles veranderen. Hier speelt

onze leveranciers op locatie en voeren

het spel van vraag en aanbod. ForFarmers

bij producten met een hoog risico ter

blijft daarom vanuit voeroplossingen,

plaatse een audit uit. Bij overige

managementtips en het inzetten van

producten gebeurt dat laatste steek-

ervaren vleesveespecialisten meedenken

proefsgewijs”, vertelt Daniel. Het product, de leverancier en de combinatie van beide worden beoordeeld. Als de

Daniel Maenhout, manager operations en kwaliteit ForFarmers België

om het technisch resultaat, mede door het vakmanschap van de vleesveehouder, te maximaliseren. Met de melkveehouderij

leverancier nieuwe grondstoffen gaat

Label

zijn we een tijdperk ingegaan waarin meer

leveren, vindt er opnieuw een beoorde-

De grote vraag bij controles en audits

dan ooit een beroep wordt gedaan op uw

ling plaats en indien nodig ook een

is natuurlijk hoe je nog onbekende

vakmanschap en ondernemerschap. Het

audit. Dat is onderdeel van het

gifstoffen kunt detecteren. Met andere

omgaan met grotere prijsschommelingen is

SecureFeed­borgingssysteem waar

woorden: hoe vind je iets, waarvan je niet

een realiteit. En vraagt een efficiënte(re)

ForFarmers­aan deelneemt.

weet dat het er is? Daniel: “Wij maken

bedrijfsvoering. We ondersteunen u hierbij

een inschatting hoe groot het risico is

met onze aanpak Melk€fficiënt. In dit

dat een bepaalde grondstof ongewenste

nummer leest u een interview met onze

stoffen bevat. Daarvoor kijken we naar

specialisten omtrent onze aanpak voor elk

de herkomst van de grondstof, de wijze

van de drie processen (melken, jongvee-

waarop deze geproduceerd is en welke

opfok en ruwvoerwinning) op een melkvee-

externe factoren, bijvoorbeeld klimaat,

bedrijf. Verder stellen we ook voeroplossin-

daar een rol bij hebben gespeeld.

gen voor waarmee we inspelen op markt­-

Op basis daarvan krijgen grondstoffen

veranderingen en seizoenaspecten (vermij-

een label met hoog, gemiddeld of lager

den van hittestress bij melkvee en vlees-

risico. En dat bepaalt mee of zo’n

vee). Binnen onze Total Feed aanpak laten

grondstof in aanmerking komt voor

we u ook kennis maken met de nieuwe

verwerking in onze producten en zo ja,

afdeling DML bij ForFarmers en introduce-

wat we moeten controleren en hoe

ren we met onze afdeling Plant de kuil­

vaak.” Qua controle op ongewenste

verbeteraar SiloSolve®FC,

stoffen nemen we als ForFarmers deel

om meer melk en vlees uit

aan sectorale bemonsteringsplannen in

eigen ruwvoer te halen.

België (BFA, Synagra). Door de bundeling van de analyseresultaten wordt de

Veel leesplezier!

kans veel groter dat een probleem in een zeer vroeg stadium ontdekt wordt.

Yvan Buddaert Sectormanager Rundvee

Reageren?

Mail naar info@forfarmers.be

3


4

Reportage

Melk€fficiënt: dé aanpak voor het melk Veel veehouders willen meer melk

werken. Vandaar het advies: optimali-

keld,” legt Yvan uit.

produceren. Dat kan door groei van de

seer eerst voor een efficiënte bedrijfs-

Melk€fficiënt richt

veestapel of een hogere melkproductie

voering.”

zich op het verbeteren

van de bestaande veestapel. Yvan

van de efficiëntie op

Buddaert, sectormanager en product

Optimaliseren voor een efficiënte

melkveebedrijven.

manager rundvee, adviseert eerst te

bedrijfsvoering

Daarbij wordt er

kijken naar de laatste optie.

“Onze specialisten en accountmanagers

gekeken naar de drie

krijgen regelmatig vragen van klanten

processen op het

“Hiermee wordt namelijk de efficiëntie

over de te kiezen strategie. Vragen als

melkveebedrijf, waar de veehouder zelf

van het melkveebedrijf vergroot. Het is

‘moet of kan ik nog groeien?’ ‘Is mijn

invloed op heeft: het melken, de

belangrijk om eerst te zorgen dat het

bedrijf klaar voor de toekomst?’

jongvee opfok en de ruwvoerwinning.

bedrijf technisch goed draait. Groei van

‘Wat als ik niet kan groeien?’ We

het melkveebedrijf is niet de enige

merken dat de consequenties en

Goed inzicht in mogelijkheden voor

manier om het voersaldo te vergroten.

alternatieven vooraf niet altijd duidelijk

extra voersaldo

Als het bedrijf niet efficiënt produceert,

in beeld zijn. Daarom hebben wij de

Voor elk van deze processen heeft

kan groei juist ook kostprijsverhogend

totaalaanpak Melk€fficiënt ontwik-

ForFarmers een aanpak in huis en die

Feed2Milk en Translac, dé voedings- en transitieaanpak Veehouders willen hard melken in het

de melkperiode, goed getraind moeten

nieuwe tijdperk maar met aandacht voor

zijn. ForFarmers speelt hier met haar

gezonde koeien. Niet alleen melkpro-

vernieuwde transitieaanpak ‘Translac’

ductie telt maar ook langleefbaarheid

op in. Op een gemakkelijke manier

van koeien speelt een rol. De hoogste

kunnen koeien voorbereid worden op

producties worden immers gehaald in

de volgende lactatie”, verduidelijkt

de 3° tot 6° lactatie.

Stephane Moyart, specialist melkvee ForFarmers België.

“Om hard te melken moeten alle facetten op het bedrijf kloppen waarbij

Hard melken met gezonde koeien

transitie de sleutel is. Transitie is de

betekent niet persé meer krachtvoer

periode van droogzetten tot 1 maand

voeren. “Dit is een misverstand dat nog

na afkalven: als uw koeien deze periode

steeds leeft bij vele boeren. Je kan ook

vlot doorkomen, heeft u er nadien

hard melken door onder andere meer

nagenoeg geen omzien meer naar.

melk uit eigen ruwvoer te produceren.

Veehouders beseffen meer en meer dat

Je hebt dan wel kennis van ruwvoer

koeien om topprestaties te leveren in

nodig,” vertelt Stephane. Met de


5

veebedrijf vertaald naar een concept: • Melken: Feed2Milk en Translac • Jongvee opfok: Vita • Ruwvoerwinning: Terra+ Dit zijn meteen ook de pijlers onder onze Melk€fficiënt aanpak. En voor elk van deze processen hebben wij binnen het melkveeteam van ForFarmers ook specialisten in huis die u vanuit een aantal verbeterpunten een invulling geven voor een hoger voersaldo. Hieronder leest u wat de belangrijkste sleutels zijn tot succes voor elk van deze processen.

voor melkvee Feed2Milk kengetallen hebben we

nog aan. De ForFarmers Feed2Milk

omstandigheden die invloed

hiervoor unieke instrumenten voor

aanpak is ook uniek doordat onze

kunnen hebben in orde zijn,” legt

handen. De afbraakparameters van

kennis verder gaat dan voer alleen.

Stephane uit. Met Feed2Milk

gras en maïs worden hiermee bepaald

“Kwaliteit mengen kwam bijvoorbeeld

hebben we voorspelbaarheid in

waardoor we een rantsoen veel beter

uitgebreid aan bod in opleidingen die

huis. “Als het rantsoen geoptimali-

kunnen afstemmen. “Als je een auto wil

we aanbieden aan ons melkveeteam.

seerd is volgens de Feed2Milk

tunen, moet je ook weten hoe een

Zo kunnen onze adviseurs met behulp

rantsoennormen en de veehouder

motor werkt. Wel met rantsoenen is dit

van een aantal instrumenten rantsoe-

voert het gerekende rantsoen

net hetzelfde. Als je de Feed2Milk

nen beoordelen en bijsturen om een

correct maar het loopt toch niet

nutriënten mooi op elkaar kan afstem-

beter resultaat voor u te behalen,”

zoals verwacht, dan kan je bijna

men en fine tunen, kom je al een heel

vertelt Stephane. Ook de robotaanpak

met zekerheid stellen dat de

eind. Daarnaast beschikken we nog

en instellingen van krachtvoerautoma-

oorzaak elders gezocht moet

over een aantal gezondheidsindexen

ten maken een verschil. “Eigenlijk

worden. Dat is de kracht van de

(VI , MVI en HI) waarmee je ook kan zien

kunnen we gerust stellen dat u zeker

Feed2Milk kengetallen,” besluit

hoe gezond je rantsoen nog is en of je

resultaat behaalt als u het door ons

Stephane.

niet te hard op het scherp van de snede

gerekende rantsoen voert. Maar dan

aan het draaien bent,” vult Stephane

moeten uiteraard ook alle andere


6

Vita, hét concept voor jongvee-opfok

Terra+: extra aandacht voor ruwvoer loont

De melkveehouderij is

Een goed rantsoen begint

door een behoorlijke

met smakelijk en kwalita-

opschaling geweest. Nu

tief ruwvoer,” vertelt Hans

volgt voor veel melkvee­

Augustyns, ruwvoerspecia-

bedrijven de optimalisatie

list bij ForFarmers. “Voor

fase. En daarbij komen de

veehouders staat dit

kalveren vaak op de laatste

voorop. Daarbij streven ze

plaats. Nochtans kennen

vaak naar een zo hoog

de veehouders maar al te

mogelijke ruwvoerop-

goed het belang van een

brengst - omdat ze niet

goede opfok.“Vita is het concept voor jongvee-opfok

altijd zelfvoorzienend zijn - en een kostenefficiënte

van ForFarmers­. Daarin stellen we het bedrijf en de

ruwvoerwinning. Doordat er ook op verschillende

veehouder centraal. We brengen eerst de wensen van

bedrijven ruwvoer wordt aangekocht, is het niet altijd

de veehouder in kaart, en gieten die vervolgens in een

even gemakkelijk om de kwaliteit te managen,” bena-

plan van aanpak. Op die manier bekomen we jongvee

drukt Hans. De ruwvoerspecialist begeleidt veehouders

dat harder groeit, veel gezonder is en dit met een

op het gebied van ruwvoerteelt, bemesting, rassenkeu-

minimum aan arbeid”, legt jongveespecialist Guy

ze, oogst en conservering en heeft extra kennis rond het

Verhulst uit. Om dit resultaat te bekomen heeft

verbeteren van de ruwvoeropbrengst en -kwaliteit.

ForFarmers een volledig Vita gamma ontwikkeld.

Voorafgaand aan het advies stelt de specialist vragen als

“Zowel melkpoeder, krachtvoer voor kalveren als

‘Hoe gaat u om met uw bodem, bemesting en inkuilma-

jongveekrachtvoeders werden speciaal samengesteld

nagement?’ Vaak wordt een ronde gemaakt langs de

om aan de behoefte van het kalf te voldoen. Daarnaast

kuilen en over de percelen om bijvoorbeeld de samen-

werd de technische kennis van onze specialisten

stelling van de grasmat te beoordelen. Ook de bodem-

verder opgeschroefd om samen met de veehouder de

en ruwvoeranalyses geven zinvolle informatie om de

juiste aanpak te kunnen bepalen. Zo komen we tot een

verbeterpunten bloot te leggen. “Dit is van belang om

maximale groei van het kalf wat op zijn beurt weer

praktisch bemestings- en teeltadvies op maat te geven,”

leidt tot extra melk in de eerste lactatie. Want een kalf

licht Hans toe. “Vaak gaat het om een stuk extra aan-

dat 100g harder groeit gedurende de eerste drie

dacht over het belang van goed ruwvoermanagement.

levensmaanden, produceert 225l extra melk in haar

Het is voor mij de uitdaging om gezamenlijk met de

eerste lactatie,” besluit Guy.

veehouder een eenvoudig plan op te stellen, waardoor hij in staat is om op korte en lange termijn meer en beter ruwvoer te krijgen. Mijn doel is samen met de veehouder werken aan een maximale opbrengst van gras- en maïsland,” besluit Hans.

Melk€fficiënt aanpak. Op basis van deze aanpak kunnen er op elk bedrijf een

Wilt u de verbeterpunten op uw bedrijf kennen

aantal verbeterpunten naar voren gebracht worden. Met onze PDCA-methode

Neem contact op met uw account-

(plan do check act) kunnen we elk bedrijf op het niveau brengen dat de

manager of onze klantendienst 051

veehouder voor ogen heeft. Want hoe u het ook draait of keert, de wens van

33 57 60 – info@forfarmers.be

Feed2Milk en transitie vormen samen met Vita en Terra+ de pijlers van onze

de veehouder staat bij ForFarmers steeds centraal.


Nieuw

7

DML, nieuwe afdeling binnen ForFarmers België In België zien we het gebruik van enkelvoudige grondstoffen binnen het rantsoen van herkauwers steeds belangrijker worden. We konden dan ook niet achterblijven om een adequaat antwoord te bieden op deze groeiende vraag. Daarom heeft ForFarmers België zich begin dit jaar versterkt met een nieuwe afdeling ‘DML’ (Dry Moist Liquid). Binnen DML ligt de focus op het verhandelen van volle vrachten enkelvoudige droge grondstoffen (gemalen of ongemalen) enerzijds, en vochtige bijproducten van de industrie (bierdraf, perspulp, maïsglutenvoermeel, tarwegistconcentraat,...) anderzijds. In de eerste maanden van 2018 werd de handel van de droge grondstoffen opgestart. Vanaf mei nemen we ook de vochtige bijproducten voor

samenwerkt zijn GMP+ gecertificeerd.

transport. Naast een goede kwaliteit

onze rekening.

(GMP staat voor Good Manufacturing

van het product, is het voor ons immers

Practices en de + staat voor de inbed-

ook belangrijk dat u op een correcte en

Kwalitatieve, lever-betrouwbare

ding van HACCP of Hazards Analysis

betrouwbare manier beleverd wordt.

producten aan correcte marktconforme

and Critical Controle Points). Zo zijn we

prijzen

zeker dat de kwaliteit van de verhan-

Voor de handel in droge grondstoffen

ForFarmers kiest bewust voor kwalita-

delde producten beantwoordt aan de

geeft ForFarmers voor elke vraag die

tieve, lever-betrouwbare producten

ForFarmers norm. Dit impliceert niet

binnenkomt een prijs af die beperkt

aan correcte marktconforme prijzen.

alleen de productienormen maar

geldig is om op die manier kort op de

Alle leveranciers waar ForFarmers mee

evengoed normen voor opslag en

markt te kunnen spelen. Zo heeft iedere grondstof per dag zijn eigen prijs. Naast losse, eenmalige aankopen, kan u

Uw aanspreekpunt DML

bij ForFarmers ook op termijn inkopen. Het vastleggen van termijncontracten is een inkoopstrategie die u kan aanwen-

Voor al uw vragen rond de beschikbaarheid en

den om de risico’s van een fluctuerende

prijzen van enkelvoudige grondstoffen en natte

markt te counteren. Als ForFarmers

bijproducten kan u terecht bij onze Belgische tra-

kunnen we hierbij een adviserende rol

der Jeroen Vanalderweireldt: + 32 (0)51 33 51 06

spelen bij het maken van de juiste

- trading.enkelvoudig@forfarmers.eu

beslissingen op het juiste moment.


8

Hittestress

Hittestress kost handen vol geld voldoende om de gevolgen van hit-

met een Vetkern. ForFarmers heeft

testress te voorkomen. Er zijn veelal ook

daarom MilkPower ontwikkeld. En

rantsoenmaatregelen nodig! Die dienen

wanneer u hier 300 gram per dag van

enerzijds gericht te zijn op het onder-

voert, kunt u de vetdepressie en produc-

steunen van een goede penswerking en

tiedaling ten gevolge van hittestress

anderzijds op het zorgen voor een extra

voorkomen.

energie boost. Met name de extra energie boost wordt in de praktijk vaak

Nazorg

vergeten. Deze kan er nochtans voor

Na de warme periode zullen de dieren

zorgen dat de daling in droge stofop-

ineens veel meer gaan vreten. Als gevolg

In de zomer kan uw melkvee flink last

name volledig gecompenseerd wordt.

daarvan neemt de zurenproductie in de

hebben van de hitte, vaak al eerder

Door de hittestress gaan de koeien al

pens toe waardoor er gevaar voor een

dan we denken. Dit heeft behoorlijke

snel 1 kilo minder droge stof opnemen.

subacute pensverzuring dreigt. Het

gevolgen voor de technische resultaten.

Dit staat in de meeste rantsoenen gelijk

voldoende lang voeren van een pensbuffer

Bij melkvee veroorzaakt hittestress een

aan 975 VEM. De koeien krijgen dus

en MilkPower na de hittestress periode is

daling in productie en vetgehalte.

minder energie per dag binnen waardoor

dan ook absoluut aan te raden. Hittestress

Daarnaast treedt er vaak een verhoging

de productie daalt, alsook het vetgehalte.

kan u beperken tot een klein brandje,

van het celgetal op en een verminderde

Om dit te voorkomen moeten we de

mits u er maar vroeg genoeg bij bent en

vruchtbaarheid. Met de vernieuwde

koeien dus voorzien van extra energie.

ervoor zorgt dat u voldoende lang genoeg

uitbetaling van de melk is het cruciaal

Dit kunnen we makkelijk doen door het

nablust.

dat we de vetdepressie tot een minimum

rantsoen wat meer te gaan concentreren

kunnen herleiden. Daarom geven we graag enkele tips mee om hittestress te voorkomen. Maatregelen bij kans op hittestress Goed ventileren, voldoende fris water beschikbaar stellen en voermomenten aanpassen zijn enkele algemene maatregelen. Pas bij kans op hittestress zo nodig ook het voermanagement aan. Accepteer minstens 5 % restvoer. Veeg regelmatig het voer voor het voerhek aan om de opname te stimuleren. Ook ’s avonds voeren heeft een positief effect. Voorkom broei in het rantsoen en verlaag tijdelijk het aanvullend krachtvoer in de automaat. Extra energie voeren Deze maatregelen zijn echter niet altijd

MilkPower MilkPower is een pensbestendige vetkern speciaal­ontwikkeld voor melkkoeien. Doordat de vetten bestendig zijn, heeft dit géén enkele negatieve invloed op de penswerking. MilkPower­ is zeer geconcentreerd en bevat 3500 VEM. Wanneer u hier dus 300 gram van voert, geeft u 1050 VEM extra per koe per dag. Dit is ruimschoots voldoende om 1 kilo droge stofopname te compenseren. MilkPower HF180 minimaliseert de negatieve effecten van hittestress en brengt na de hitteperiode het productieniveau weer snel op peil. Wil u meer weten over de toepassing van MilkPower bij hittestress, neem dan contact op met onze klantendienst: 051 33 57 60 – info@forfarmers.be


Tips bij inzetten van buffers 1. W  erk preventief en voer buffers ter ondersteuning. De gehele zomerperiode 125 gram Univit Buffer of RumiBuffer per dier per dag. 2. V  erdubbel de dosering bij hittestress! 3. H  et bufferend systeem van vleesvee heeft 5 tot 7 dagen hersteltijd nodig. Blijf dus minimaal een week na de hittestress deze hoge dosering door voederen.

Voorkom hittestress bij het afmesten van vleesvee

Praktische tips • Zorg voor voldoende ventilatie in de stal en indien mogelijk voor extra ventilatoren.

Bij hogere temperaturen lukt het dieren

minder efficiënt waardoor de totaal

minder goed om warmte kwijt te raken.

benutte energie fors kan terug lopen.

Belangrijk gegeven hierbij is dat de

Bij een verminderde longfunctie - ‘pom-

gemiddelde dagtemperatuur een groter

pende dieren‘ - stijgt het CO2 gehalte in

effect heeft dan de minimum en maxi-

het bloed waardoor als gevolg van het

drinkwater erg belangrijk. Zorg voor

mum temperatuur. Maar niet alleen de

minder samentrekken van de arteriolen

goed toegankelijke en schone water-

temperatuur, ook de combinatie met

ook nog eens de vleeskleur wordt

bakken met voldoende fris drinkwater.

luchtvochtigheid bepaalt in welke mate

beïnvloed.

Controleer dagelijks of de drinkbakken

dieren last hebben van hittestress.

• Mest voldoende uit. Een dik pak stromest­zorgt voor extra warmte en vocht in de stal. • Naast voldoende ventilatie is schoon

schoon zijn. Inzetten van bufferende producten

• Stimuleer de ruwvoeropname door

Lagere groei, mindere vetbedekking

Een aantal algemene maatregelen zijn

regelmatig vers voer aan te bieden.

en invloed op vleeskleur

goed ventileren, fris drinkwater, 5 %

Dit kan door vaker per dag of door

Bij hittestress vertonen dieren een

meer voerresten accepteren en meer

’s avonds te voeren, accepteer meer

lusteloos gedrag en vreten minder.

voerbeurten. Maar deze maatregelen zijn

restvoer en verwijder dit dagelijks.

Uit proeven blijkt dat bij hittestress de

echter niet altijd voldoende om de

krachtvoeropname bij vleesvee daalt met

gevolgen van hittestress te voorkomen.

kelijk broei optreden in de kuil of in

170 gr per 100 kg lichaamsgewicht. Door

Het is veelal ook noodzakelijk om de

het voer dat aan het voerhek ligt.

een lagere voeropname vermindert de

penswerking te ondersteunen met

Dit betekent een sterke afname van

groei en veelal is de vetbedekking ook

buffers. Kies niet voor natriumbicarbo-

voederwaarde en smakelijkheid. Door

beduidend minder goed. De ademha-

naat maar voor een product met een

het toevoegen van Selko TMR zal het

lingsfrequentie stijgt waardoor ze extra

breed spectrum van bufferende grond-

voer smakelijker blijven en is er min-

CO2 uitademen. De hiermee gepaard

stoffen zodat de bufferende werking,

der kans op broei aan het voerhek.

• Door het warme weer kan er gemak-

gaande verlaagde concentratie bicarbo-

gespreid over de gehele dag, verzekerd

naat in het speeksel heeft een vermin-

is. ForFarmers heeft hiervoor in zijn

voeren. Vleesvee produceert nog meer

derde buffercapaciteit van de pens tot

gamma twee prima, vernieuwde

warmte wanneer ze extra ruw vezel

gevolg. Naast een lagere opname

producten: RumiBuffer en Univit Buffer.

moeten verteren.

verloopt de vertering dus ook nog eens

• Ga in geen geval extra structuur

9


10

Testimonial

“Droogstand Compleet: de beste oplossing bij een tekort aan ruwvoer” “In mei 2017 kwamen wij tot de vast-

Dagelijks gaven we 4 kg product per koe

Het afkalven gebeurde bijzonder vlot en

stelling dat we te weinig ruwvoer

evenals hooi gedurende de eerste

de kalveren waren vitaal. Verder liep de

hadden om het vol te houden tot de

periode van de droogstand. Gedurende

lactatiestart van een leien dakje. Bij de

volgende maïsoogst”, leggen Isabelle

de drie weken die aan de kalving

laatste MPR bleek dat 23 meerkalfs-

en Etienne Herbage uit. Beiden runnen

voorafgingen voerden we tevens 3 kg

koeien na minder dan 100 dagen lactatie

een melkveebedrijf van 90 koeien nabij

per koe per dag TransitieBrok Ca-Bin-

een gemiddelde melkgift hadden van 47

Philippeville.

der 185 (transitievoeder). Met dit

kg, met 3,67 % vet en 3,05 % eiwit. We

voersysteem konden we vaststellen dat

raden dus de collega’s die te kampen

“Op aanraden van onze specialist van

de droogstaande koeien zich makkelijk

hebben met een tekort aan ruwvoer aan

ForFarmers besloten we de droogstaan-

aan dit nieuwe rantsoen aanpassen.

om voor deze oplossing te kiezen,”

de koeien op droog rantsoen te laten

Gezien de goede resultaten hebben we

besluiten Isabelle en Etienne.

overschakelen op Doorgstand Compleet.

dit rantsoen tot na de nieuwe maïsoogst

Zo konden we maïs uitsparen.

doorgezet.


Ruwvoer

11

Meer kans op broei in kuilen door droger en beter verteerbaar ruwvoer De samenstelling van de gras- en

maken het kuilvoer nog sneller verteer-

maïskuilen zijn de laatste 20 jaar sterk

baar. We zien bij het melkvee dan ook een

veranderd. Dit heeft invloed op de

toename van klinische en subklinische

conservering en het al dan niet stabiel

pensverzuring. De schimmeldruk op de

blijven van de kuil. Meer dan de helft van

gewassen neemt toe en deze schimmels

de maiskuilen of graskuilen hebben last

gaan ook weer mee de kuil in.

van broei in België. Suiker

Eiwit

VCOS

Gras In gras vormt zich, onder invloed van

Melkzuur

DS%

Meer kans op broei!

schralere bemesting, steeds minder eiwit. Dit resulteert in meer suikervorming.

SiloSolve®FC combineert snelle conservering met

Door de veredeling is gras steeds beter

Maïs

verteerbaar geworden en kunnen de

De kwaliteit van snijmaïs is de laatste

bacteriën die voor de conservering zorgen

jaren sterk veranderd. Droge stofpercen-

De oplossing: kuilverbeteraar

ook steeds beter bij de energiebronnen

tages en zetmeelgehaltes zijn sterk

SiloSolve®FC

(met name suiker) om melkzuur te

gestegen en het aandeel ruwe celstof is

SiloSolve®FC maakt de keuze een­

vormen. Deze ontwikkeling gecombineerd

fors gedaald. Deze factoren zorgen voor

voudig. SiloSolve®FC combineert een

met de hogere droge stofpercentages van

een toegenomen kans op broei in maïs.

ongekend snelle conservering met het

minimaliseren van broei

minimaliseren van broei. Dat is uniek!

de graskuilen leidt in de praktijk tot veel problemen met broei. Daarbij gaat veel energie en eiwit verloren, wat ten koste

DS%

Zetmeel

Ruwe celstof

suikers en hogere melkzuurfracties

Meer kans op broei!

Selko TMR: Voorkom broei aan voerhek In de zomer kan het voer aan het voerhek zeer snel warm worden. Dieren vreten minder, de melkproductie daalt, de daggroei bij vleesvee valt terug en de gehele weerstand komt onder druk. Met Selko TMR voorkomt u broei aan het voerhek. Dit product is eenvoudig onverdund toe te dienen in de voermengwagen.

voor gras en maïs en zowel inzetbaar bij ruwvoer met een laag als met een

gaat van de melkopbrengst uit ruwvoer. De hogere verteringcoëfficiënten, de vele

SiloSolve®FC is bovendien geschikt

hoog droge stofpercentage. Daarnaast verbetert het de smaak van ruwvoer.


SILOSOLVE FC ®

Dé kuilverbeteraar

WAT WINT Ú DOOR MINDER TE VERLIEZEN? SiloSolve®FC is de nieuwe allround kuilverbeteraar voor gras én mais en toepasbaar voor alle kuilen met een droge stofgehalte tussen 25 en 55 procent. SiloSolve®FC beperkt conserveringsverliezen tot het minimum en werkt uiterst effectief tegen broei. Dit maakt SiloSolve®FC uniek en betekent al gauw een beperking van de verliezen met 40 tot 80%! Hoeveel kunt ú meer verdienen door minder te verliezen? Bereken snel uw potentiele rendement met SiloSolve®FC op

www.kuilculator.be

0418BE

ForFarmers België Voertaal Rundvee Nummer 1 2018  
ForFarmers België Voertaal Rundvee Nummer 1 2018