Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS BELGIE

NR 2 2017

VOER

TAAL

NOVA, de nieuwe aanpak voor zeugen

4

Op bezoek bij de familie Huysman:

6

“Goede resultaten met eenvoudig maar efficiënt werkproces” Ontdek uw verbeterpunten met Agroscoop

9


2

Inhoud 02 Kort Nieuws 03 Voorwoord 04 ForFarmers lanceert nieuw zeugenvoerconcept ‘NOVA’

Kort nieuws

Geslaagd Brijvoersymposium en Open Dag in Koolskamp Op donderdag 2 november organiseerde

Trouw Nutrition – Selko, over de juiste

06 Op bezoek bij de familie Huysman

het varkensteam ForFarmers België

conservering van natte bijproducten. Na

voor de 5de keer dit jaar een succesvolle

de broodjeslunch kregen de aanwezigen

Open Dag bij een nieuwbouwproject in de

een bedrijfsvoorstelling door de eigenaar

08 Voeropname van biggen in de kraamstal

varkenshouderij. Dit keer bij onze klant

van Akivar BVBA Bart Vanackere en spra-

Akivar BVBA in Koolskamp. Dit bedrijf

ken de installateurs Nedap en Vermeulen

bouwde een nieuwe stal goed voor 5.200

construct over hoe hun systemen zijn

09 3 pijlers voor gezonde biggen

vleesvarkensplaatsen volgens een stal-

toegepast in het stalconcept. Vanaf 14 uur

concept met grote groepen.

werden de deuren bij Akivar open gezet voor het grote publiek. Het stalconcept

10 NOVA: ontdek uw verbeterpunten met Agroscoop zeugen

bevat heel wat bijzonderheden, wat

11 De Brijvoerspecialist

den de grote groepen vleesvarkens, het

zorgde voor een massale belangstelling. We mochten naar schatting meer dan 1500 aanwezigen verwelkomen. Zo zorgnieuwe AEA-systeem met mestschuiven onder hellende putvloer, de pocketvergisBrijvoersymposium

ting van varkensmest en de brijvoerinstallatie met toekomstige groentenfermenta-

In de voormiddag stond ons jaarlijks

tie voor het nodige voer voor discussie.

brijvoersymposium op de agenda. Met

Er werd lang nagepraat met een drankje

een 40 tal klanten en prospecten uit het

en een lekker broodje beenham.

brijvoersegment zijn we dieper ingegaan op het optimaliseren van de inzet van bijproducten. Brijvoerspecialist Hans Hectors lichtte aan de hand van interactieve vraagstelling de aanwezigen toe wat praktische kritische controlepunten zijn om via inzet van bijproducten het rendement te verhogen. Vervolgens sprak Paul Verhoeven, Area Manager B2F bij

Colofon Voertaal Varkens is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Opendag in Koolskamp

Bezoek ons op de Agridagen Op 16, 17 en 18 februari 2018 verwelkomen we u graag op onze stand op de Agridagen in Ravels. We informeren er u met plezier over onze nieuwigheden voor de varkenssector. Breng ons dus zeker een bezoekje op onze stand in hal 4.


ForFarmers gastspreker op info-event voor bio-ingenieurs in Gent

Voorwoord

NOVA voerconcept Onze aanpak is er duidelijk op gericht om het steeds weer iets beter te doen dan voorheen. En dat doen we ook daar waar we er zelf vat op hebben, met name in onze voeraanpak. Het doel dat we hierbij voor ogen hebben is het rendement op jullie bedrijf verbeteren. Het is dan ook de continue uitdaging van ons sales team om samen met u als ondernemer op zoek te gaan naar verbeterpunten. Op basis daarvan worden nieuwe concepten bedacht, ontwikkeld en uitgetest voordat ze op de markt worden gebracht. Zo introduceerden

Op dinsdag avond 24 oktober was

student bio-ingenieur aan deze faculteit,

we onlangs ons nieuwe zeugenconcept

ForFarmers­­één van de gastsprekers op

lichtte er samen met Carine Jacobs, HR

NOVA in de markt. NOVA spreekt voor zich,

het info-evenement op de faculteit bio-

manager ForFarmers, de werking bij

en staat voor ‘nieuw’… Wat is dan nieuw?

ingenieurswetenschappen in Gent omtrent

ForFarmers­toe. Na afloop was er een

Wel, het ForFarmers NOVA voerconcept is

werkgelegenheid voor bio-ingenieurs die

netwerkreceptie voor alle aanwezige

gebaseerd op 6 unieke voerinnovaties met

straks afstuderen. Op dit evenement

bedrijven en studenten voorzien waar

effect op prestatie, gezondheid en lang-

komen bedrijven praten over hun manier

persoonlijk contact gelegd kon worden

leefbaarheid van hoog productieve zeugen.

van werken, hun doelstellingen en pro-

met de studenten. Binnen ForFarmers

Onze NOVA voeders zorgen voor meer big-

jecten, zodat het voor studenten duidelijk

werken we aan een World Class Team

gen per worp, een hoge melkproductie per

wordt waar ze terecht kunnen nadat ze

en willen niet alleen aan afstuderende

zeug, een hoger speengewicht per big en

een bepaalde afstudeerrichting volgden.

bio-ingenieurs de kans geven om bij

een langere levensduur van de zeug.

ForFarmers­aan de slag te gaan, maar

NOVA werd voor introductie in de markt

Kurt Notteboom, Sector Manager

ook aan ander jong talent via bijvoorbeeld

uitvoerig getest. In de bedrijfsreportage

Varkens ForFarmers en tevens oud

stages, afstudeeropdrachten enzovoort.

in deze voertaal kunt u de ervaringen van één van de testbedrijven lezen. Verder in

Winnaars NOVA wedstrijd

dit nummer komt u meer te weten over het belang van voeropname voor spenen en de mogelijkheden met ons VIDA concept. Daarnaast belichten we ook het be-

De winnaars van onze NOVA wedstrijd zijn bekend: • Renaat Beuselinck uit Slijpe • Maarten Van Dijck uit Loenhout • Marjolein Vandaele uit Zele Zij kregen allemaal 4 kaarten voor Pairi Winnaars Maarten Van Dijck & Liesje Paepen uit Loenhout

Daiza cadeau. Proficiat en geniet van jullie bezoek in deze mooie zoo!

lang van een goede waterkwaliteit en de toepassing van brijvoer in de varkenshouderij met ForFarmers. Ikzelf en het volledige ForFarmers team wensen u en uw naasten alvast een prettige kerst en een leuk eindejaar! Kurt Notteboom - Sector manager Varkens

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Zeugen

ForFarmers lanceert nieuw zeugenvoercon ForFarmers heeft een nieuw voederconcept voor zeugen ontwikkeld met als naam NOVA. De NOVA-producten zijn ontwikkeld voor het voeren van zeugen en gelten in alle stadia van de vruchtbaarheidscyclus. Ze richten zich op een hoge melkproductie, technische topresultaten en een lange levensduur van de zeug. Uit uitgebreide veldproeven blijkt dat NOVA verbeteringen voor de varkenshouder met zich meebrengt, via nieuwe voederprogramma’s die eenvoudig toe te passen zijn. Met NOVA onderstreept ForFarmers dat het samen met zijn klanten wil werken aan het verbeteren van de gezondheid van dieren, aan een hogere efficiëntie en aan betere opbrengsten voor zijn klanten. Ontwikkeld voor het leven NOVA is specifiek ontwikkeld om zeugen de optimale nutritionele ondersteuning te geven in alle stadia van de vruchtbaarheidscyclus. Het nieuwe assortiment is gebaseerd op 6 unieke voerinnovaties met een effect op de prestaties, gezondheid en langleefbaarheid van hoogproductieve zeugen. Deze innovaties zijn ontwikkeld door het Nutritie en Innovatie Center van ForFarmers en zijn het resultaat van internationale kennisbundeling. Het gaat hier onder meer om belangrijke kenmerken zoals de hoeveelheid grofgemalen granen en structuurvezels in het voer, die bijdragen aan de darmgezondheid, verterings­efficiëntie en het verzadigingsgevoel. NOVA: een breed assortiment zeugenvoeders Het NOVA assortiment bestaat uit verschillende voerlijnen voor dragende


5

ncept ‘NOVA’

getest.” Er waren 5.000 zeugen bij de proeven betrokken. Ruim 40.000 biggen zijn bij geboorte en bij spenen gewogen. De proeven zijn uitgevoerd op bedrijven

en lacterende zeugen. Dit ruime

van Horen, Product Manager Varkens

met verschillende omstandigheden en

assortiment biedt de mogelijkheid om

bij ForFarmersBelgië.

verschillende genetica. “Dit heeft heel

via voeder te sturen op de doelstellingen

veel waardevolle informatie opgeleverd,

van de moderne zeugenhouder: vitale

Toonaangevend onderzoek op basis van

waarmee we voor elke varkenshouder

biggen bij de geboorte, hoge melkpro-

uitgebreide Europese veldproeven

een optimaal voerprogramma kunnen

ductie, technische topresultaten, sterke

Aan de introductie van het nieuwe

samenstellen”, aldus Maarten.

en gezonde zeugen met een lange

assortiment zeugenvoeders ging een

carrière. En dit alles zonder extra werk.

lange periode van voorbereiding en

Gebruiksvriendelijk

Naast de dracht- en lactovoeders bevat

onderzoek vooraf. De praktijktesten op

De resultaten van de praktijkproeven

het NOVA assortiment ook een pre lacto

38 bedrijven in België, Nederland,

laten de potentie van de NOVA-voeders

voeder (transitievoeder), een flush

Duitsland en Engeland namen bijna

zien: 0,25 meer gespeende biggen per

voeder en drie verschillende opfokvoe-

twee jaar in beslag. “Bij zeugenproeven

worp, 165 g hoger speengewicht, 10%

ders. De opfokvoeders bieden voor opfokgelten de basis voor een lang en vruchtbaar leven. Het nieuwe NOVAconcept wordt ook toegepast in de Home-MIXX aanpak.

“Topresultaten, hoogste melkpro­ductie en langleefbaarheid zeug”

meer melk uit voer en 12% meer zeugen die 13 of meer biggen spenen. En zelfs met deze betere resultaten in de testgroep bleef de conditie van de zeugen in de lactatie behouden en werd een hogere voerefficiëntie waargeno-

NOVA sluit aan bij de behoeften

heb je te maken met de cyclus van de

men. Bovendien vonden de deelnemen-

van klanten

zeug, dus daar moet je echt tijd – en

de varkenshouders de nieuwe voeders

ForFarmers heeft samen met zijn

geld – voor uittrekken. Praktijkproeven

zeer gebruiksvriendelijk. Extra presta-

klanten een aantal belangrijke doelstel-

op deze schaal zijn dan ook best

ties zonder extra werk dus.

lingen bepaald voor het nieuwe NOVA

bijzonder”, stelt Maarten van Horen, die

concept: topresultaten, hoogste

als Productmanager Varkens nauw

“De resultaten die we bij de NOVA

melkproductie en langleefbaarheid van

betrokken was bij het hele traject.

voeders tijdens de veldproeven gezien

zeugen. Deze doelstellingen zijn

hebben voldoen aan de doelstellingen

gebaseerd op de klantbehoeften en zijn

Waardevolle informatie

die we hadden opgesteld en zijn dus een

bepalend voor het behalen van het

In de ideale situatie worden nieuwe en

antwoord op de ontwikkelingen in de

hoogste rendement op een zeugen­

bestaande voeders tegelijkertijd en op

markt en op de veranderende behoeften

bedrijf. “Door zich te richten op deze

hetzelfde bedrijf getest, zodat de

van onze klanten. We hebben een

essentiële punten kunnen varkenshou-

omstandigheden zoveel mogelijk

uitgebreid assortiment met veel

ders er zeker van zijn dat het nieuwe

identiek zijn. In de praktijk is dat lastig

nutritionele innovaties dat toch eenvou-

NOVA-voeder helpt bij de ontwikkeling

te realiseren, omdat de meeste praktijk-

dig toe te passen is op alle zeugenbe-

van de voortplantingsorganen en het

bedrijven hiervoor onvoldoende siloca-

drijven,” aldus Kurt Notteboom, Sector

uierweefsel, en dat het zorgt voor een

paciteit en voerlijnen hebben. “Wij

Manager Varkens België.

goede embryonale ontwikkeling. Het

hebben er daarom voor gekozen om de

resultaat is niet alleen meer gezonde,

nieuwe voeders op de helft van de

levend geboren biggen, maar ook een

bedrijven in te zetten, terwijl de andere

groter aantal gespeende biggen, en een

helft fungeerde als controlegroep. Na

hoger speengewicht. Dit is het gevolg

afloop van de eerste testperiode hebben

van een betere biestproductie en een

we het omgedraaid. Dus uiteindelijk zijn

hogere melkproductie”, aldus Maarten

de nieuwe voeders op alle bedrijven


6

Bedrijfsreportage

Op bezoek bij de familie Huysman – Van Heirseele

“Goede resultaten met een eenvoudig maar efficiënt werkproces” bedrijf is Filip ook actief als schepen in Evergem. Veerle houdt zich hoofdzakelijk bezig met de zeugenhouderij op de thuislocatie. Goede resultaten door eenvoudig maar efficiënt te werken Filip en Veerle beslisten om niet te investeren in nieuwe huisvesting gezien de ligging van het bedrijf, maar behalen heel goede technische resultaten door hun efficiënte manier van werken. Het bedrijf Huysman behaalt vandaag een productiegetal van 35,29 over de laatste 12 maanden, een totaal aantal levend “Ons productiegetal van 35,29 komt niet alleen door onze efficiënte werkwijze en goede genetica, maar ook door de juiste adviezen van ForFarmers inzake voer en management”

geboren biggen van 16,26 en 14,24 gespeende biggen per worp. “Onze grootste uitdaging in de kraamstal is zoveel mogelijk levend geboren biggen te

In het Oost-Vlaamse Evergem hebben

tie van fokgelten voor Hypor en ook een

halen en ze ook levend te houden.

Filip Huysman en zijn vrouw Veerle

van de eersten die een biggenbatterij-

Onze genetica halen we bij M+Pigs, een

Van Heirseele een zeugenbedrijf.

stal bouwde. Het openstaan voor

Danbred zeug x Pietrain+. We kopen

Ze werken in een 4-wekensysteem

nieuwe ontwikkelingen en innovaties zit

telkens gelten aan van 3 verschillende

en ondanks de oudere stallen behaalt

de Huysmans dus in de genen. In 1990

leeftijdsgroepen die daarna in quaran-

de familie Huysman heel goede

nam Filip samen met zijn vrouw Veerle

taine gaan. Dit helpt ons om het totaal

technische resultaten. Filip en Veerle

het bedrijf over. Het koppel heeft twee

aantal levend geboren biggen hoog te

hechten veel belang aan onderzoek

dochters en een zoon. Al snel bouwde

houden, een goede kwaliteit biggen bij de

naar de toekomst van de zeugenhou-

Filip ook een vleesvarkensstal met

geboorte te hebben en de uitval in de

derij en beslisten daarom deel te

nippelvoer met natte bijproducten.

kraamstal te beperken”, verduidelijkt

nemen als testbedrijf aan de proeven

Vandaag telt het gesloten bedrijf een

Filip. “We hebben geen nursery, we willen

rond het nieuwe NOVA zeugenvoeder

230 tal zeugen. Eerst werd gestart

eenvoudig werken”, vult Veerle aan. “Een

van ForFarmers.

volgens het 3-wekensysteem, maar

week na werpen, spenen we de nesten

Filip en Veerle schakelden al snel over

met de grootste biggen voor. De kleinere

Bedrijfsgeschiedenis

op het 4-wekensysteem omwille van

biggen proberen we zoveel mogelijk bij de

De vader van Filip Huysman had eerst

werkorganisatie en rendement in de

zeug te laten. Ons werpproces verloopt

een pluimveebedrijf op deze locatie,

stal. Alle biggen worden afgemest,

eigenlijk heel vlot. We beginnen bijna

maar schakelde in de jaren 70 over naar

deels op thuislocatie, deels op andere

meteen met het bijvoeren van VIDA Milk.

zeugen. Hij was de eerste zeugenhouder

locaties in eigen beheer. Naast de

Na een drietal dagen geven we ook VIDA

in België die omschakelde naar produc-

dagelijkse werking op het varkens­

prestarter bij, 1 week nat en dan droog.”


Een 5 tal dagen voor spenen schakelen

naar een maximum voerniveau per

is heel belangrijk om goede resultaten te

Filip en Veerle over op VIDA Maxima 1.

zeug,” vult Veerle aan. “De voeropname

halen,” verduidelijkt Veerle.

“Voldoende kunnen voeren voor spenen is

verloopt heel vlot en de mest is zeer

cruciaal om een vlotte overgang door te

goed. Darmgezondheid is voor ons dan

Toekomstvisie

maken na spenen,” vult Veerle aan.

ook heel belangrijk. Net als uitval van

Filip en Veerle zien de toekomst op hun

zeugen en die is met het nieuwe NOVA

bedrijf positief. Met een minimum aan

Testbedrijf voor nieuw zeugenconcept

voeder toch duidelijk verminderd. Onze

kosten en in een minder moderne

NOVA

zeugen zijn ook actief, vitaal en hebben

huisvestiging slagen ze er toch in om heel

Filip en Veerle hechten veel belang aan

een goede melkproductie met het

goede technische resultaten voor te

innovatie en verbeteringen in voercon-

nieuwe voerconcept,” verduidelijkt Filip.

leggen. En dat blijft ook de doelstelling in

cepten en namen dan ook graag deel als

Filip volgt het technische resultaat en de

de toekomst. “Ons productiegetal van

testbedrijf aan de proeven rond het

kostprijs van elke groep zelf nauwgezet

35,29 komt niet alleen door onze efficiënte

nieuwe zeugenconcept NOVA. De testen

op van de geboorte tot het afleveren van

werkwijze en goede genetica, maar ook

waren heel positief en vandaag houdt het

het vleesvarken. “Ik bekijk hoeveel

door de juiste adviezen van ForFarmers

bedrijf Huysman hetzelfde NOVA

biggen er per groep gespeend worden,

inzake voer en management en een betere

voerschema aan als tijdens de proeven.

wat het gewicht ervan is en de kostprijs

gezondheidsstatus op ons bedrijf. Dit is

Wat duidelijk uit de proefresultaten naar

tot ze naar de vleesvarkensstal gaan,”

onder meer te wijten aan een lagere

voor kwam op hun bedrijf was een hoger

verduidelijkt Filip. “Vandaag spenen we

dierbezetting en de meer geïsoleerde

toomgewicht bij geboorte, in vergelijking

gemiddeld 14,25 biggen met een

ligging van ons bedrijf. Gezondheid en

met alle andere metingen als referentie.

gemiddeld speengewicht van 5,10 kg.

goede genetica blijven voor ons heel

Dit resulteert ook in hogere speenge-

Doordat we meer biggen spenen is het

belangrijk in de toekomst, net als het goed

wichten, te zien in de grafiek groei per

toomgewicht hoger en het gemiddelde

in de gaten houden van de kostprijzen,

dier per dag uit de proefresultaten op

speengewicht dus iets lager.” Naast het

want ik vrees dat we daar steeds minder

hun bedrijf (zie grafieken).

zelf accuraat opvolgen van resultaten,

vat op gaan hebben,” vertelt Filip.

laten Filip en Veerle ook geregeld een

“Ik zie de toekomst van de varkenshoude-

“Tijdens de dracht krijgen onze zeugen

Agroscoopanalyse uitvoeren door

rij in het algemeen wel positief, maar ik

NOVA Forta Dracht kruimel tot ze

ForFarmers. “Het is telkens een

ben bezorgd over het beeld dat men

verplaatst worden naar de kraamstal.

geruststelling als je de goede resultaten

ophangt over onze sector. De biggen die

Daarna krijgen ze tot 1 week na werpen

ziet in de analyse. Als er eens mindere

hier in onze stallen geboren worden, zijn

NOVA Magna Lacto korrel en daarna

resultaten zichtbaar zijn, dan kan je

vaak veel beter gehuisvest en worden veel

NOVA Maxima Lacto korrel als 2de fase in

bekijken waar de oorzaak zit en snel

beter gesoigneerd dan veel mensen in

de kraamstal met als doel hoge speen­

ingrijpen en tot verbeterpunten komen

onze maatschappij vandaag. Onze biggen

gewichten op een speenleeftijd van 20

met deze analysetool,” legt Filip uit.

hebben een verwarmd ligbed, smakelijk

dagen. “We bouwen de eerste week na

“Alles goed van nabij opvolgen en zoveel

voer, drinkwater dat goed gecontroleerd

werpen voorzichtig op, daarna gaan we

mogelijk in de buurt en bij de pinken zijn,

wordt, ze verblijven in een constante temperatuur van 27 graden. Er zijn heel

Toomgewcht Toomgewcht (kg)* (kg)*

Groei perGroei dier per dier dag per (g) dag (g)

Groei per dier per dag (g)

Toomgewicht (kg)* 30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

1

0

Filip Huysman Filip Huysman Danbred Danbred

21

3-5 2 6-7 3-5 8+ 6-7 Worpnummer Worpnummer

8+

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

1

0

Filip Huysman Danbred Danbred Filip Huysman

wat mensen die het met veel minder moeten stellen…. Deze positieve zaken uit onze sector zouden veel meer belicht moeten worden in plaats van al het negativisme dat we vandaag vaak voorgeschoteld krijgen,” besluit Filip Huysman.

Bekijk ook de video met de getuigenis van de familie Van Bouwel, één van de testbedrijven 21

3-5 6-7 8+ 2 3-5 6-7 Worpnummer Worpnummer

8+

in de proeven rond NOVA op www.forfarmers.be/nova

7


8

Voermanagement

Voeropname van biggen in de kraamstal Grote tomen, zo veel mogelijk biggen bij de zeug kunnen houden in de kraamstal, een vlotte opstart van biggen na het spenen. Dit zijn belangrijke punten voor elke varkenshouder. Een zo hoog mogelijke voeropname van biggen voor het spenen maakt het makkelijker om deze doelstellingen te behalen. Biggen bijvoederen: vanaf wanneer en hoe? Biggen, die op zoek zijn naar voedingsstoffen, zullen altijd de voorkeur aan

menstelling goed aan op VIDA Milk. Het

zeugenmelk geven. Met het grote aantal

doel van het geven van VIDA Prestarter is

biggen van tegenwoordig is het on-

een zo hoog mogelijke opname voor het

mogelijk voor zeugen om alle biggen

spenen behalen,” vervolgt Patrick.

voldoende melk te geven. In de praktijk is

• Type voederbak. De kleine, ronde voerpannetjes zijn het best bereikbaar voor biggen. • Plaats van het voerpannetje: beste plaats is vooraan in het kraamhok

dit goed te zien: de zeug roept de biggen

Opname voor spenen registreren

wanneer het tijd is om melk te komen

Op de meeste zeugenbedrijven wordt

drinken. Biggen zoeken elk hun tepel uit.

er steeds meer aandacht besteed aan

Na een zoogbeurt zullen niet alle biggen

het stimuleren van de voeropname voor

voldoende gedronken hebben. Deze big-

spenen. Maar wat weten we eigenlijk?

daarna schakelen naar VIDA Prestar-

gen gaan op zoek naar iets extra. Als dit

Wat is een goede voeropname? “Sturen

ter en dit doorgeven tot enkele dagen

niet voorhanden is, zullen deze biggen

op een hogere voeropname van big-

voor het spenen.

achterblijven waardoor de uniformiteit

gen in de kraamstal kan alleen maar

van een toom biggen negatief beïnvloed

als we cijfers kennen”, legt Patrick uit.

Wat brengt het op?

wordt. Dit betekent dat bijvoederen van

“Inzicht krijgen in voeropnames heeft

Biggen voor het spenen bijvoederen is

biggen zo vroeg mogelijk moet starten.

veel waarde. Daarom zijn er meer en

erg arbeidsintensief. Maar de voordelen

“Ons advies is om bij grote nesten te

meer klanten die meten hoeveel biggen

van een hoge voeropname zijn groot:

starten met VIDA Milk. Als er handmatig

voor spenen opnemen.” Het streefdoel

• Betere uniformiteit van gespeende

melk gegeven wordt, mag er vanaf 12 uur

is een opname van minimaal 200 g per

na de geboorte gestart worden met bij-

big voor een speenleeftijd van 21 dagen.

• Het verteringsstelsel van biggen die

voederen. Voor automatische systemen

Biggen die op 4 weken leeftijd gespeend

veel voer voor het spenen hebben

(cups, Nutrix +,…) is het vaak beter om

worden moeten minimaal 400 g kunnen

opgenomen is veel beter ontwikkeld.

later te starten, aangezien biggen onbe-

opnemen. De verschillen per bedrijf zijn

Hierdoor zijn er minder maagdarm-

perkt melk kunnen drinken,” zegt Patrick

echter groot. Er zijn immers veel fac-

problemen na het spenen. Biggen zijn

Hoste, accountmanager bij ForFarmers

toren die de hoogte van de voeropname

gezonder, waardoor het antibiotica­

en zeer intensief bezig met het voeder-

bepalen:

gebruik kan dalen.

management van kleine biggen. “Biggen

• Nat of droog voederen. Nat voederen

krijgen VIDA Milk tot een leeftijd van 6 à

van prestarter (400 g/l) betekent vaak

10 dagen en schakelen daarna naar VIDA

een stijging van 25 % of meer t.o.v.

Prestarter. VIDA prestarter sluit qua sa-

droog voederen.

dicht bij de voederbak van de zeug. • Voedermanagement: vaak, kleine porties, vers • Type voeder: starten met VIDA Milk,

biggen

• Minder slecht etende biggen (voerweigeraars) na spenen • Vlottere start na het spenen, hogere groei van biggen


9

Gezondheid

3 pijlers voor gezondere biggen Gezondheid van biggen is voor elke

“Het is duidelijk­dat de VIDA voeders

Nutrivet die nauw samenwerkt met

varkenshouder een belangrijk item.

met focus op de hoogste groei en de

ForFarmers­, besteedt veel aandacht

Gezondheid speelt immers een grote rol

laagste voederconversie vooral tot hun

aan de kwaliteit van het drinkwater:

in de technische resultaten. Gezonde

recht komen op bedrijven met een hoge

“De aanpak van maagdarmstoornissen

biggen betekent ook een lager antibio­

gezondheidsstatus. Voor biggen met

bij biggen begint bij het controleren van

ticagebruik. En dit is een belangrijke

een hoge voeropnamecapaciteit of op

de kwaliteit van het drinkwater. Wij ne-

doelstelling voor de varkenssector.

bedrijven met een hogere infectiedruk is

men zeer veel waterstalen en zien vaak

Daarom bieden wij oplossingen aan onze

het beter te kiezen voor een ander soort

dat de waterkwaliteit niet optimaal is.

klanten om het gebruik van antibiotica

voeder. De VIDA Prima lijn is het meest

Dit kan een microbiologische afwijking

te beperken. Werken aan gezondheid

geschikt voor biggen die veel voeder

zijn (gisten, schimmels, coliformen,…)

kan met voeder, water en een goed

kunnen opnemen. De VIDA Vital lijn

of een chemische (hardheid, pH,…).

gezondheidsmanagement.

bevat voeders met alle elementen die de

Het reinigen en ontsmetten van de

maag- en darmgezondheid van de big-

waterleidingen en het behandelen van

Het VIDA concept: meer aandacht

gen extra ondersteunen. Voor bedrijven

het water met Selko pH heeft op veel

voor gezonde biggen

die het gebruik aan antibiotica willen

varkensbedrijven al een duidelijk effect

Voeding van biggen speelt een voorname

doen dalen zijn de VIDA Vital voeders de

laten zien.”

rol in het verhogen van de (maagdarm)

beste keuze”. Gezondheidsmanagement

gezondheid. “We praten dan over voederkeuze, dus de samenstelling van de

Waterbehandeling

In de varkenshouderij is iedereen steeds

biggenvoeders, en het voedermanage-

Naast het voeder is de kwaliteit van het

meer op zoek naar mogelijkheden om

ment,” zegt Maarten van Horen, pro-

drinkwater voor biggen ook van groot

biggen gezond te houden. Het antibio­

ductmanager varkens bij ForFarmers.

belang. Sofie Willaert, dierenarts van

ticagebruik moet immers omlaag. Daarom is er veel aandacht voor gezondheidsmanagement. “Dit betekent

Tips voor gezondere biggen: • Laat minimaal 2 x per jaar de

waterbeschikbaarheid van cruciaal

kwaliteit van het drinkwater

belang. Biggen moeten op een

controleren. Via ForFarmers kan

eenvoudige manier kunnen eten en

dit gratis. Ook wordt er een titratie

drinken. De toepassing van extra

van het drinkwater gedaan om de

voederpannetjes heeft zeker een

optimale dosering van Selko pH te

toegevoegde waarde.

bepalen. • Preventie van maagdarmproblemen na het spenen begint in de kraam-

• Laat u informeren over de correcte manier van reinigen en ontsmetten van kraamstallen en biggenafdelingen.

stal. Hoe hoger de voederopname van de biggen voor het spenen,

Voor meer info en tips rond gezonde

hoe beter het maagdarmstelsel is

biggen kunt u terecht bij uw account­

voorbereid op het speenproces.

manager of onze klantendienst:

• Na het spenen is voeder- en

051 33 57 60 – info@forfarmers.be

optimalisatie van hygiëne op bedrijven, ontsmetten van afdelingen, denken aan looplijnen, gescheiden houden van leeftijdsgroepen enzovoort. Recent wordt er ook meer en meer ervaring opgedaan met de toepassing van nieuwe vaccins. Een voorbeeld hiervan zijn de autovaccins tegen Streptococcen en de nieuwe entstoffen tegen speendiarree en slingerziekte. Al deze elementen spelen een rol in de gezondheid van de dieren. Management, voer en water moeten daarom samen bekeken worden om oplossingen te vinden om biggen gezond te houden met minder antibiotica”, aldus Sofie Willaert.


Monitoring

NOVA: ontdek uw verbeterpunten met Agroscoop zeugen S.1.1.6 Percentage zeugen met 13 of meer gespeend (T) (01/01/17 - 30/09/17) 100 % % worpen met 13 of meer gespeende biggen

10

91,20 % 84,33 %

Bedrijf 1 Benchmark

82,53 %

80 %

72,03 %

68,72 %

(06/11/16 - 06/11/17) 20

73,86 %

14,95

15

16,07

15,45

14,97

15,39

60 % 10 40 % 5 20 % 0 0%

Q1/2017

Q2/2017

Q3/2017

< = 23 Zoogduur vorige cyclus

24

25

26 > = 27 Gem. levend geboren biggen per worp

Periodes

De nieuwe NOVA zeugenvoeders van

klanten. Met enkele overzichtelijke tabel-

welke parameters de verschillen zitten

ForFarmers bevatten veel innovaties,

len en grafieken heb ik in een oogopslag

tussen bedrijven.

die een positief effect hebben op de

de situatie van het bedrijf inzichtelijk. Dit

gezondheid van zeugen en op de

helpt mij in de technische ondersteuning

De zeugenbedrijven in Agroscoop

technische productieresultaten. Het

van de zeugenklanten. Op deze manier

kunnen ingedeeld worden in groepen

opvolgen van deze resultaten en het

werken we proactief aan verbeterpunten

afhankelijk van te benoemen be-

zoeken naar verbeterpunten gebeurt

in plaats van het oplossen van proble-

drijfskenmerken. Dit laat toe om de

via Agroscoop zeugen.

menâ&#x20AC;?.

invloed van bedrijfskenmerken zoals bedrijfsgrootte, meerwekensysteem,

Proactief werken met Agroscoop

Veel analyse mogelijkheden

speenleeftijd, type zeug, manier van

zeugen

met Agroscoop zeugen

voeren in groepshuisvesting op techni-

Via Agroscoop zijn de technische

Agroscoop zeugen is een zeer bruikbaar

sche resultaten in beeld te brengen.

gegevens van de zeugenboekhouding

hulpmiddel om de technische data van

automatisch beschikbaar voor de

een zeugenbedrijf te analyseren. Het laat

NOVA en Agroscoop zeugen: de beste

adviseurs van ForFarmers. Een ideale

echter ook toe om bedrijven onderling

combinatie om uw rendement te

manier om op de hoogte te blijven van de

met elkaar te vergelijken of om bedrijven

verhogen

resultaten van onze klanten. Dit laat toe

met specifieke bedrijfskenmerken met

Zoals vermeld bevat het nieuwe NOVA

om verbeterpunten heel vroeg op te

elkaar te vergelijken.

concept veel innovaties. Deze nieuwe en gebundelde nutritionele kennis binnen

sporen en snel te reageren. Dit voorkomt onnodig productieverlies en verhoogt dus

De resultaten van een individueel

de ForFarmers organisatie biedt een

het rendement op uw bedrijf. Sven

zeugenbedrijf kunnen gebenchmarkt

meerwaarde voor zeugenbedrijven.

Busschots, accountmanager in de regio

worden met de 25% beste bedrijven (op

We beseffen echter goed, dat het voeder

Antwerpen en het Waasland, is zelf een

basis van aantal gespeende biggen per

alleen geen wonderen kan verrichten.

zeer actief gebruiker van Agroscoop: â&#x20AC;&#x153;Uit

zeug) in de volledige database. Dit biedt

De nieuwe voeders in combinatie met de

Agroscoop krijg ik elke maand een

enerzijds een stukje competitie en

beste adviezen en hulpmiddelen kunnen

update van de technische cijfers van mijn

anderzijds maakt het ook duidelijk in

zeker het verschil maken.


11

De specialist

Brijvoerspecialist Hans Hectors:

“De ontwikkelingen op de brijvoermarkt gaan door!” In 2017 hielden we 5 opendeurdagen bij

gelijkaardig rantsoen krijgen, waardoor

anders te doen. Als voorbeeld zie ik de

klanten die er allemaal op voorzien zijn

smaakverschillen uitgesloten worden.

meeste nieuwe installaties uitgerust met

om brijvoer te verstrekken in hun

Aandacht voor alle kritische controle-

automatische dosering van zuur en/of

nieuwe stal. Hiermee wordt duidelijk

punten die te maken hebben met

loog. Logisch ook, want wie wil er

aangetoond dat bedrijven die ontwikke-

brijvoer, vragen veel van mijn tijd op de

vandaag nog met een emmer bijtend

len en denken aan rendement, snel bij

bedrijven. Het klinkt waarschijnlijk vrij

zuur op een ladder klauteren? Verder

brijvoer uitkomen.

saai, maar toch is dit een belangrijke

biedt ook de software van de brijvoer-

sleutel tot succesvol bijproducten

computer meer mogelijkheden. Na elke

Op vlak van producten streven klanten

voeren. Wat voor nut heeft het immers

ronde biggen of vleesvarkens met 1 klik

vandaag voornamelijk naar kwaliteit en

om 2 cijfers na de komma te optimalise-

op de knop de technische én financiële

continuïteit aan de laagste prijs. Vanuit

ren als langs de andere kant basisprinci-

resultaten uitprinten? Het kan! Daag ons

ForFarmers werken we met een grote

pes niet correct worden toegepast? Ik

uit om bij elk bezoek de laatste cijfers

database aan resultaten van grote

tracht daarom zoveel mogelijk met vaste

mee te overlopen.

stromen bijproducten over de landen

protocollen te werken. Reinigen, wegen,

heen. Zodoende hebben we de kwaliteit

ventiellijsten, droge stof controle, …

Daarnaast zie ik het kunnen sturen op

goed in beeld en slagen we erin om

Ook al is elke installatie anders, aan de

voederopname als een belangrijke troef

dezelfde nutritionele voorspelbaarheid

basisprincipes moet worden voldaan.

in de toekomst. O.a. gezondheid en gene-

te realiseren als bij inzet van droogvoer.

Brijvoertechniek staat niet stil. Installa-

tica zorgen ervoor dat de opnamecapaci-

Daarnaast moet continuïteit ervoor

teurs bedenken programma’s en

teit van varkens stijgt. Het kunnen sturen

zorgen dat de varkens elke dag een

toepassingen om het weer net beter of

op voederopname geeft rechtstreeks de mogelijkheid om te kunnen sturen op groei, voederconversie en slachtkwaliteit. Daar gaat het toch om? Ook qua arbeid brengt dit voordelen. Onze klanten met brijvoer in de kraamstal moeten niet elke dag de dosators verzetten en kunnen zelfs verschillende curves hanteren. Het uiteindelijke rendement van een systeem bepaalt het succes in de markt. Gemiddeld zien we bij vleesvarkens, waar de voederkost het hardst doorweegt, een voordeel van 9 cent per kg vleesaanzet. De voerwinst per plaats bij vleesvarkens is gemiddeld daarom 20-25 euro hoger t.o.v. droogvoer. Brijvoer blijft het dus nog steeds waarmaken!


NOVA ONTWIKKELD VOOR HET LEVEN

Het nieuwe zeugenvoerconcept NOVA getest bij meer dan 5.000 zeugen op 38 praktijkbedrijven in Noordwest-Europa onder verschillende omstandigheden en met verschillende genetica - is speciaal ontwikkeld voor uw zeugen, uw bedrijf, uw toekomst.

 Beste biggen  Beste prestaties  Hoogste rendement  Meeste arbeidsgemak Ga voor meer informatie naar:

www.forfarmers.be/NOVA

1217BE

ForFarmers: Voertaal Varkens 2017 nr. 2  
ForFarmers: Voertaal Varkens 2017 nr. 2