Page 10

Monitoring

NOVA: ontdek uw verbeterpunten met Agroscoop zeugen S.1.1.6 Percentage zeugen met 13 of meer gespeend (T) (01/01/17 - 30/09/17) 100 % % worpen met 13 of meer gespeende biggen

10

91,20 % 84,33 %

Bedrijf 1 Benchmark

82,53 %

80 %

72,03 %

68,72 %

(06/11/16 - 06/11/17) 20

73,86 %

14,95

15

16,07

15,45

14,97

15,39

60 % 10 40 % 5 20 % 0 0%

Q1/2017

Q2/2017

Q3/2017

< = 23 Zoogduur vorige cyclus

24

25

26 > = 27 Gem. levend geboren biggen per worp

Periodes

De nieuwe NOVA zeugenvoeders van

klanten. Met enkele overzichtelijke tabel-

welke parameters de verschillen zitten

ForFarmers bevatten veel innovaties,

len en grafieken heb ik in een oogopslag

tussen bedrijven.

die een positief effect hebben op de

de situatie van het bedrijf inzichtelijk. Dit

gezondheid van zeugen en op de

helpt mij in de technische ondersteuning

De zeugenbedrijven in Agroscoop

technische productieresultaten. Het

van de zeugenklanten. Op deze manier

kunnen ingedeeld worden in groepen

opvolgen van deze resultaten en het

werken we proactief aan verbeterpunten

afhankelijk van te benoemen be-

zoeken naar verbeterpunten gebeurt

in plaats van het oplossen van proble-

drijfskenmerken. Dit laat toe om de

via Agroscoop zeugen.

menâ&#x20AC;?.

invloed van bedrijfskenmerken zoals bedrijfsgrootte, meerwekensysteem,

Proactief werken met Agroscoop

Veel analyse mogelijkheden

speenleeftijd, type zeug, manier van

zeugen

met Agroscoop zeugen

voeren in groepshuisvesting op techni-

Via Agroscoop zijn de technische

Agroscoop zeugen is een zeer bruikbaar

sche resultaten in beeld te brengen.

gegevens van de zeugenboekhouding

hulpmiddel om de technische data van

automatisch beschikbaar voor de

een zeugenbedrijf te analyseren. Het laat

NOVA en Agroscoop zeugen: de beste

adviseurs van ForFarmers. Een ideale

echter ook toe om bedrijven onderling

combinatie om uw rendement te

manier om op de hoogte te blijven van de

met elkaar te vergelijken of om bedrijven

verhogen

resultaten van onze klanten. Dit laat toe

met specifieke bedrijfskenmerken met

Zoals vermeld bevat het nieuwe NOVA

om verbeterpunten heel vroeg op te

elkaar te vergelijken.

concept veel innovaties. Deze nieuwe en gebundelde nutritionele kennis binnen

sporen en snel te reageren. Dit voorkomt onnodig productieverlies en verhoogt dus

De resultaten van een individueel

de ForFarmers organisatie biedt een

het rendement op uw bedrijf. Sven

zeugenbedrijf kunnen gebenchmarkt

meerwaarde voor zeugenbedrijven.

Busschots, accountmanager in de regio

worden met de 25% beste bedrijven (op

We beseffen echter goed, dat het voeder

Antwerpen en het Waasland, is zelf een

basis van aantal gespeende biggen per

alleen geen wonderen kan verrichten.

zeer actief gebruiker van Agroscoop: â&#x20AC;&#x153;Uit

zeug) in de volledige database. Dit biedt

De nieuwe voeders in combinatie met de

Agroscoop krijg ik elke maand een

enerzijds een stukje competitie en

beste adviezen en hulpmiddelen kunnen

update van de technische cijfers van mijn

anderzijds maakt het ook duidelijk in

zeker het verschil maken.

ForFarmers: Voertaal Varkens 2017 nr. 2  
ForFarmers: Voertaal Varkens 2017 nr. 2