Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS PLUIMVEE BELGIE

VOER

TAAL

PLUIMVEE

NR 1 2017

Voorspelbaar resultaat begint bij opfok

4

Biologisch vleeskuikenconcept Coq des Prés

6

“Vleeskuikenhouders trots op eindproduct” Stalklimaat is maatwerk

10


2

Inhoud 02 For the Future of Farming 03 Voorwoord 04 Voorspelbaar resultaat begint bij opfok

Nieuws

Samenwerken aan een gezonde voor de agrarische sector Het logo van ForFarmers ziet u voort-

het landbouwbedrijf zal daarom altijd

06 Biologisch vleeskuikenconcept Coq des Prés

aan in combinatie met de slogan

ons hoofddoel zijn.” Een beter rende-

‘For the Future of Farming’, afgebeeld

ment is echter niet los te zien van twee

in een stempel. Is dit zomaar een mooie

andere factoren die bepalend zijn voor

08 Gezonde darmen zijn cruciaal

nieuwe kreet? Of gaat ForFarmers u als

de toekomst van de veehouderij: een

veehouder voortaan anders benaderen?

steeds betere diergezondheid en

Lammert Veenhuizen, directeur van

verhoging van de efficiëntie. En dat

09 ForFarmers Poultry Academy

ForFarmers België, geeft tekst en

maakt ForFarmers nu nog nadrukkelij-

uitleg. “We willen aan veehouders en

ker zichtbaar. Veenhuizen: “Wij geloven

aan de samenleving nog duidelijker

in een gezonde toekomst voor de

10 Stalklimaat is maatwerk

maken waar we voor staan en wat ze

agrarische sector en willen daar

van ons kunnen verwachten.”

maximaal aan bijdragen. Met ‘For the

12 Personeel

Future of Farming’ laten we zien dat Lammert Veenhuizen kijkt met een

alles wat wij doen gericht is op verbe-

nuchtere blik naar zaken als missie en

tering van het rendement, diergezond-

strategie van het bedrijf. “Onze klanten

heid en efficiëntie. En daarmee op de

rekenen ons af op de resultaten die zij

continuïteit van het landbouwbedrijf.

door de samenwerking met ons

Dat gaat voor ons boven alles: zonder

behalen. Rendementsverbetering op

veehouders is er geen ForFarmers.”

Bezoek ons op de Agridagen Op 16, 17 en 18 februari 2018 verwelkomen we u graag op onze stand op de Agridagen in Ravels. We informeren er u met plezier over onze nieuwigheden voor de pluimveesector. Breng ons dus zeker een bezoekje op onze stand in hal 4. Colofon Voertaal Pluimvee is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

“Continuïteit gaat boven alles: zonder

Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be

veehouders is er geen ForFarmers”, aldus

Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Lammert Veenhuizen.


Column

Samen inzetten op rendement

e toekomst

Als nieuwe sectorverantwoordelijke pluimvee ben ik verheugd het woord tot u te mogen richten en

Wat gaan veehouders daar van merken?

kijk ik uit naar een veelbelovende

“For the Future of Farming” drukt uit

toekomst samen. Recent is vogelgriep

wat wij al jaren doen en nastreven.

weer opgedoken in onze regio. We moeten

De veehouder zal merken dat we

ons ervan bewust zijn dat dit een steeds

krachtig op die lijn blijven inzetten

weerkerend fenomeen zal zijn. Daarom

door steeds die oplossingen te bieden

moet de hele pluimveeketen hiervoor

die voor zijn bedrijf het beste werken.

uiterst waakzaam blijven. ForFarmers

En die dus nodig zijn voor een gezonde

heeft de nodige bijkomende maatregelen

toekomst. Hiervoor investeren we in

genomen alsook opleidingen verzorgd om

het beste aanbod van standaard- en

onze buitendienst en transporteurs

maatwerkvoer, zetten we de beste

maximaal te informeren. Dit kadert

specialisten in op het landbouwbedrijf

perfect in onze missie ‘For The Future of

en werken we met innovatieve pro-

Farming’ waarin we - samen met u -

gramma’s die onze klanten helpen om doelen te stellen en te monitoren.

namelijk waar wij voor staan. En dat is

Melk€fficiënt en Agroscoop zijn daar

de continuïteit en gezondheid van de

goede voorbeelden van.”

bedrijven van onze klanten, een gezonde toekomst voor de agrarische sector en

Hoe verhoudt ‘For the Future of

een duurzame voedsel­productie.”

Farming’ zich tot ‘The total feed business’, de slogan onder het logo van

Wat zijn je eigen drijfveren om te

ForFarmers

werken ‘For the Future of Farming’?

“The Total Feed Business staat en blijft.

“Ik ben inmiddels heel wat jaren actief

Het geeft aan dat ForFarmers focust op

voor ForFarmers. In alle functies die ik

voervraagstukken. Of het nu gaat om

heb gehad gaat het erom het voor de

mengvoer, grondstoffen, bijproducten

klant zo goed mogelijk te doen. Dat

of ruwvoer(teelt), wij willen de produc-

was zo in mijn tijd als voorlichter en

ten leveren die het beste passen op het

dat is nu ik directeur ben nog steeds

bedrijf van elke klant. Onze specialisten

zo. Onze klanten worden steeds groter

zijn als geen ander in staat om op basis

en professioneler. Ik ontleen er veel

van de doelstellingen van de klant en

plezier aan om ForFarmers steeds

de specifieke bedrijfssituatie, hierin het

weer te verbeteren en het bedrijf

beste advies te geven, met hetzij

samen met onze klanten steeds verder

standaard producten of maatwerk

te laten groeien. Eigenlijk moeten we

oplossingen. Het gaat hierbij dus om

niet alleen de beste partij zijn voor de

wat wij doen.

klant van vandaag, maar ook voor de klant van morgen. Daarom spreekt

Met ‘For the Future of Farming’

‘For the Future of Farming’ mij erg

voegen we hier iets belangrijks aan toe,

aan.”

maximaal willen inzetten op een beter rendement, een gezonde veestapel en een hogere efficiëntie op het bedrijf. Hoe we dit dagdagelijks proberen te realiseren, leest u in deze Voertaal. We brengen o.a. een artikel rond het belang van opfok. Een leghen kan enkel optimaal presteren na een degelijke en stabiele opfokperiode. Toch lukt dit niet altijd in de praktijk, vandaar dat we hier even dieper op ingaan. Onze kernwaarden ambitie, duurzaamheid en partnerschap vindt u terug in de bio vleespluimveeketen waarin ForFarmers sterk aanwezig is. Na hard en intensief samenwerken is een kleine maar sterke sector ontstaan, waarin iedereen met opgeheven hoofd naar de toekomst kijkt en trots is op het kwalitatieve product dat zij leveren. Ook ons pluimveeteam is terug op volle sterkte en iedereen wil er vol tegenaan om samen met u voor een zo optimaal mogelijk resultaat te gaan. Dat is onze belofte! Kevin Truyts, sectormanager pluimvee

Reageren?

Mail naar info@forfarmers.be

3


4

Leghennen

Voorspelbaar succes begint bij de opfok Een nieuwe perfecte kruimel voor de opstart van leghennen: de Opfok Prestart.

Opfok Prestart

ForFarmers werkt continu aan

uniforme start van de opfokkuikens.

verbetering en innovatie van haar

In de legperiode komen de koppels

voeders. Zowel bij vleeskuikens als

gevoerd met Opfok Prestart eerder en

De belangrijkste voordelen:

vleeskuikenmoederdieren hebben we

meer gelijktijdig in productie. Opfok

• De kruimel is vanwege de

bij de opstart van de eendagskuikens

Prestart voorkomt daarmee verschillen

deeltjes­grootte en structuur

ervaring opgedaan met prestartvoer.

in de voedingsbehoefte van de hennen

makkelijk op te nemen door

Op basis van deze ervaringen,

in het koppel. Ook bevinden de hennen

gecombineerd met vragen van onze

in het koppel zich allemaal in dezelfde

klanten en wetenschappelijk onderzoek

productiefase. Dankzij deze uniforme

kruimel is homogeen waardoor

naar de behoeften van de hen, is een

ontwikkeling van de jonge leghennen

het kuiken het voer niet

nieuwe perfecte kruimel voor de

kan er eenvoudiger worden geschakeld

opstart van leghennen ontwikkeld: de

tussen de verschillende VitaFocus

Opfok Prestart.

voerreeksen.

het kuiken. • De samenstelling van de

selectief opneemt. • Gezondere en snellere darmontwikkeling. • Er treedt minder vermorsing

De Opfok Prestart onderscheidt zich

Optimaal productieproces

van gewoon startvoer door specifieke

Het produceren van de perfecte

grondstofkeuzes, een aangepast

opfokkruimel vergt jarenlange ervaring

nutriëntenniveau en de vorm van het

en een optimaal productieproces.

stemmen hiervoor het productieproces

voer. De combinatie van deze drie

“De perfecte kruimel produceren is

optimaal af op de receptuur”, vertelt

factoren leidt tot een betere en meer

voor ons een dagelijkse uitdaging. We

Kurt Lefevere, bedrijfsleider van de

op dan bij korrels.


productielocatie in Ingelmunster. “Een

leghennen opgefokt op ForFarmers

te harde kruimel leidt tot een lagere

voer”, aldus Kevin Truyts, sectormanager

voeropname. Maar is de kruimel te

pluimvee ForFarmers België

zacht, dan krijg je bij het versnijden weer te veel gruis en meel. We hebben

In de eerste 17 levensweken van de

als productie intensief met het Team

leghen verandert er veel in het dier.

Nutritie & Innovatie samengewerkt

In hetzelfde tempo verandert ook de

om de ideale oplossing te vinden.

nutritionele behoefte van de hen.

Zo zijn we erin geslaagd een perfect evenwicht te creëren tussen hardheid en slijtvastheid. Dit levert een kruimel op van zeer hoge kwaliteit.” Goede prestaties vallen op De uitmuntende prestaties van

13 miljoen opfok­ hennen in België en Nederland aan ForFarmers voer

leghennen gevoerd met de VitaFocus

Het VitaFocus Opfok assortiment speelt

voerreeks blijven niet onopgemerkt.

heel precies in op deze veranderende

Ook in de opfok wordt het VitaFocus

behoeften van de jonge leghen en legt

voerassortiment veelvuldig ingezet.

daarmee de basis voor topresultaten

“In 2016 zijn alleen al in België en

tijdens de legperiode.

Nederland meer dan 13 miljoen

Vernieuwde VitaFocus-aanpak ForFarmers optimaliseert haar voerassor­ timent voortdurend. Zo introduceerden we medio 2016 de vernieuwde VitaFocus voedingsaanpak voor onbehandelde leghennen. Hiermee spelen we in op het verbod op snavelbehandeling en op de trend om hennen langer in productie te houden. De belangrijkste aanpassingen zijn gedaan in het voer voor de opfok- en transitiefase tot circa 30 weken. De structuur en de grondstofsamenstelling zijn geoptimaliseerd en specifieke additieven ondersteunen de maag-, darm- en levergezondheid. Uiteindelijk resulteren deze aanpassingen in nog minder uitval en een optimale gezondheid van de opfokhen, wat zich vertaalt naar robuuste en lang productieve leghennen.

ForFarmers-legpluimveehouders rapen gemiddeld 6 eieren meer per opgehokte hen Legpluimveehouders die voeren van

van ForFarmers gebruikt deze cijfers om

aanpak speelt in op de trend om

ForFarmers raapten in 2016 gemiddeld

klanten te begeleiden. Uit gegevens van

hennen langer in productie te houden.

ruim 6 eieren meer per opgehokte hen

het programma blijkt dat scharrel- en

De belangrijkste aanpassingen zijn

op 80 weken leeftijd dan hun collega’s.

Freilandkoppels gevoerd met voer van

gedaan in het voer voor de opfoken

Dat blijkt uit de gegevens van Agro-

ForFarmers­gemiddeld 378 eieren legden

transitiefase tot circa 30 weken. “De

scoop Legmanager. “Deze uitstekende

op 80 weken leeftijd. Deze koppels kenden

structuur en de grondstofsamenstel-

prestatie laat zich vertalen in een hoger

een cumulatief uitvalspercentage van

ling zijn geoptimaliseerd en specifieke

rendement,” zegt Gerry De Hertefelt,

6,4%. Het Landelijke Legmanager-gemid-

additieven ondersteunen de maag-,

product manager legpluimvee bij

delde ligt bij scharrel- en Freilandkoppels

darm- en levergezondheid. Uiteindelijk

ForFarmers­. “Het hogere rendement

van 80 weken op 372 eieren per opgehokte

resulteert dit in nog minder uitval en

is het resultaat van meer eieren op

hen met een cumulatieve uitval van 6,6%.

80 weken. Daarnaast wordt er extra

een optimale gezondheid van de opfokhen. Dit vertaalt zich naar robuuste en

rendement behaald door een beter

Dicht op de praktijk

lang productieve leghennen. Ons doel

doorlegvermogen en een lagere uitval.”

“Juist doordat we zo dicht op de praktijk

is om middels het voer een bijdrage

zitten, en dit voortdurend combineren

te leveren aan het aanhouden van

Agroscoop Legmanager is een digi-

met onze nutritionele kennis, kunnen we

witte scharrelkoppels tot 100 weken en

taal monitoringsprogramma waarmee

snel schakelen bij veranderende

bruine koppels tot 90 weken wordt dan

veehouders hun technische en financiële

omstandigheden in de stal, maar ook in

ook steeds vaker behaald. En dat ziet

cijfers kunnen beoordelen en vergelij-

de totale markt,” zegt De Hertefelt.

een pluimveehouder dus terug in zijn

ken met die van collega’s. De specialist

De vernieuwde VitaFocus voedings­

resultaten”, besluit De Hertefelt.

5


6

Bio

Biologisch vleeskuikenconcept Coq des Prés:

“Vleeskuikenhouders trots op eindproduct” Bedrijfsontwikkeling is een continu

nevenactiviteiten en nichemarkten zoals

Coq des Prés:

proces, maar in moeilijke tijden staat u

biologische of streekproducten. Dat blijft

“De ondernemers

daar wellicht wat nadrukkelijker bij stil

een beperkte markt, maar het is voor de

die deelnemen aan

en overweegt u uw keuzes voor de

ondernemers die daarin actief zijn wel

dit concept zijn

toekomst. Ondernemers in Nederland

een interessante markt. Wij laten u

enorm enthousiast

en België kunnen met hun bedrijf vier

graag kennismaken met het biologische

en geloven er echt

kanten op: produceren voor grote

vleeskuikenconcept Coq des Prés

in. Zij gaan voor

markten, produceren voor nichemark-

(letterlijke betekenis: haan van de

het behoud van

ten, het ontwikkelen van nevenactivitei-

weilanden). Een formule in Zuid-België

regionale landbouw, leveren producten

ten en tot slot ook bedrijfsbeëindiging.

waar ForFarmers zowel voer als advies

met toegevoegde waarde en proberen

levert.

de ecologische impact tot een minimum

Het gros van de ondernemers zal

te beperken. Stuk voor stuk zijn ze trots

doorgaan met het produceren voor grote

Jean-François Noël, adviseur vleeskui-

op hun mooie smakelijke eindproduct

markten of overwegen om te stoppen.

kens bij ForFarmers, is nauw betrokken

en ze hebben vooral ook plezier in de

Slechts een kleine groep zal kiezen voor

bij het biologische vleeskuikenconcept

verkoop ervan.”


7

De Zuid-Belgische vleeskuikenhouders

lekkerder is dan het vlees dat door-

die deelnemen aan het biologische

gaans in de winkel te vinden is. Maar

concept Coq des Prés werken volgens

daarnaast bevat het vlees van Coq des

Europese richtlijnen. Naast een

Prés ook meer omega 3-vetzuren.

smakelijk product is hun strategie ook

Dat zijn vetzuren waaraan positieve

geënt op tal van duurzame aspecten.

eigenschappen worden toegeschreven

De afzet loopt via biologische winkels

o.a. in het voorkómen van hart- en

en restaurants in de regio of via directe

vaatziekten. Naast het voer dat de

verkoop aan huis. Deze ondernemers

kuikens krijgen aangereikt, voeden de

hebben met elkaar gemeen dat ze trots

dieren zich ook op natuurlijke wijze in

zijn op hun eindproduct en veel plezier

de buitenloop. Dit zijn meestal beboste

beleven aan de verkoop ervan. Ze

graslanden, waar ze talloze voedings-

Waardering

verdienen er een goede boterham mee,

stoffen vinden die essentieel zijn voor

Jean-François Noël: “Het Coq des

maar voor velen van hen is inkomen

het evenwicht in hun lichaam… en

Prés-concept bestaat nu ongeveer

slechts één van de facetten van dit

uiteindelijk ook in dat van ons!”

zeven jaar. En Coq des Prés prijkt meer en meer op de kaart van

concept. Hun vak met fierheid kunnen uitvoeren is een ander belangrijk facet.

Biologische voeders

talrijke restaurants. Een mooie

Bij het Coq des Prés-concept wordt een

waardering voor kwaliteit en

Jean-François Noël: “De kuikens in het

speciaal voerconcept ingezet, waarbij

presentatie.”

Coq des Prés-concept hebben een

regionale grondstoffen worden ge-

minimale groeitijd van 70 dagen. Tot

bruikt. Op dit moment is 95% van de

vier weken leeftijd blijven de kuikens in

grondstoffen biologisch, maar vanaf

de stal, tussen de vier en zes weken

1 januari 2018 worden de regels

zoveel mogelijk te beperken en de

mogen ze naar buiten, maar vanaf zes

aangescherpt en zullen alle grondstof-

voorkeur te geven aan kruidengenees-

weken moeten ze naar buiten. In de stal

fen van biologische herkomst moeten

kunde en homeopathische middelen.”

is er een maximale dichtheid van 10

zijn. Jean-François Noël: “Voor het

kuikens per m2 toegestaan. Elk dier dat

aandeel eiwitten zal dat even moeilijker

Duurzame aspecten

buiten loopt heeft de beschikking over

worden en waarschijnlijk een lichte

Het Coq des Prés-concept draagt bij

4 m2 weide en de maximale koppel-

prijsstijging tot gevolg hebben, maar ik

aan de werkgelegenheid en diversifica-

grootte is 4800 kuikens. Typerend voor

verwacht dat ook daar op termijn weer

tie van landbouwactiviteiten in de regio

het concept is ook dat er gebruik

balans in zal ontstaan.”

Luik-Chimay. Omdat de grondstoffen-

gemaakt wordt van oude Franse

aanvoer en de afzet regionaal georiën-

kippenrassen, die vooral winterhard

Natuurlijke gezondheid

teerd zijn, is de ecologische druk

en zeer resistent tegen ziektes zijn.”

“De langere groeitijd, de lage dichtheid

beperkt. Er wordt speciale aandacht

van de dieren, het ras en de voer­

gegeven aan de inrichting van de

Evenwicht

samenstelling in combinatie met de

buitenloop met oude fruitvariëteiten.

“De deelnemers van Coq des Prés zijn

toegang tot de weides vergemakkelijken

Het concept verhoogt het welzijnsniveau

trots op de smakelijkheid van hun

een goede ziekteresistentie. Bovendien

van de dieren en biedt gezonde en

product. De langere groeitijd zorgt voor

staat de buitenloop tussen twee rondes

smakelijke producten voor consumen-

steviger en sappiger vlees. Het vlees

altijd minimaal zes weken leeg, waar-

ten die graag iets meer betalen voor

bevat minder water, meer proteïnen en

door de infectiedruk wordt verlaagd,”

een bijzonder product met een verhaal.

minder vetten. Het vet is bovendien

licht de adviseur toe. “Verder hebben de

Van de ondernemers zelf vraagt het

beter verdeeld over de spieren, waar-

ondernemers ook met elkaar afgespro-

extra inspanningen, maar daar staat

door het vlees meer doorregen en dus

ken het gebruik van geneesmiddelen

een goed inkomen tegenover.


8

Vets In Poultry Event

Gezonde darmen zijn cruciaal voor goed resultaat nutriënten en een beter ontwikkeld

om vleeskuikens of leghennen; uitste-

maagdarmkanaal.” Ook Stephen Lister,

kende resultaten zijn alleen mogelijk als

een Britse pluimveedierenarts, benadrukt

ook de omstandigheden optimaal zijn.

deze relatie: “Gezonde darmen zijn

De kuikenkwaliteit, het voer, de gezond-

essentieel voor de algehele gezondheid

heid, het management, de ventilatie en

van de dieren, hun welzijn en een

de huisvesting; alles heeft zijn invloed.

economische productie. Dat geldt voor

Om die optimale omstandigheden te

alle soorten pluimvee.”

creëren werkt een pluimveehouder nauw samen met zijn of haar dierenarts en

Topsport

voerleverancier.

De aanwezige dierenartsen discussieerSprekers op het symposium: v.l.n.r. Josef Kamp-

den verder over de virale uitdagingen in

Extra impuls

hues, Filip van Immerseel, Sjaak de Wit, Christi-

de pluimveesector en hoe nutritionele

Door het delen van kennis en informatie

aan ter Veen, Stephen Lister en Albert Dijkslag.

strategieën de darmgezondheid van

op een symposium als dit, geeft

pluimvee naar een hoger plan kunnen

ForFarmers­de samenwerking in de

‘Maagdarmgezondheid bij pluimvee en

tillen. Want daarover is elke aanwezige

driehoek veehouder – dierenarts – voerle-

de relatie met nutritie’ was het thema

het eens: pluimveehouderij is topsport.

verancier een extra impuls. En dat ziet

op het internationale symposium dat

Er zijn veel elementen die kloppend

ForFarmers als een belangrijke bijdrage

ForFarmers voor pluimveedierenartsen

dienen te zijn om de dieren optimaal te

aan positieve resultaten op het boerenerf.

organiseerde op 14 en 15 juni. Een

kunnen laten presteren. Of het nu gaat

relevant thema, zo bleek ook uit de geanimeerde discussies. “Een goed ontwikkelde spiermaag maakt het verschil”, stelt Albert Dijkslag, manager nutrition en innovation bij ForFarmers. “Hierbij spelen met name de pH, enzymen en grovere voerdeeltjes een belangrijke rol. Immers de juiste structuur van het voer verbetert de functie van het spijsverteringskanaal. En zo leg je een basis voor goede resultaten op het boerenerf.” Juiste bron Dijkslag noemt ruwe celstof op zich geen nutriënt. “Maar als het afkomstig is uit de juiste bron en het wordt juist toegepast, dan kan het de prestaties verbeteren. Dat uit zich in een betere benutting van

Alle aandacht voor de presentatie van Stephen Lister.


ForFarmers Poultry Academy voor de beste buitendienst Om te waarborgen dat onze buitendienst

stof en leren zo van en met elkaar.

uitblinkt op vlak van kennis en kunde en

Op deze manier kunnen ze zich snel

dat onze klanten de beste (technische)

relevante kennis eigen maken.

begeleiding krijgen op hun bedrijf, heeft

De accountmanagers van de verschil-

ForFarmers de Poultry Academy in het

lende pluimveesectoren in België en

leven geroepen.

Nederland volgden de training gezamenlijk. Door met elkaar kennis en kunde te

De Poultry Academy verzorgt trainingen

delen ontstaat er een dynamische

over uiteenlopende onderwerpen.

leeromgeving van waaruit iedere specia-

Begin dit jaar heeft de buitendienst een

list de relevante informatie mee kan

uitgebreide training over nutritie

nemen richting u, de klant.

gevolgd. Aansluitend stond er ook een training over diergezondheid op de

Wij zijn ervan overtuigd dat we door

agenda. In een training wordt de stof zo

deze nieuwe en uitdagende manier van

actief mogelijk behandeld. Dat wil

trainen onze buitendienst ontwikkelen

zeggen dat de deelnemers zelf aan de slag gaan. Ze worden op allerlei

rollenspellen worden ingezet. Onze

manieren uitgedaagd om nieuwe kennis

accountmanagers gaan dus niet

op te doen. Zo zijn er e-learning

letterlijk terug naar de schoolbanken,

modules en een kennisquiz, maar ook

maar gaan actief aan de slag met de

tot echte sparringpartners. Vakmensen met veel praktisch inzetbare kennis en de aangewezen gesprekspartner voor ondernemers die hun bedrijf naar een hoger plan willen tillen!

Voorspelbaar topresultaat met Forza Prestart De voedingsbehoefte van een

Prestart opnemen. Het streven is 100

onze Forza-aanpak”, zegt Gerry De

vleeskuiken is de eerste 100

gram in de eerste 100 uur. Een goede

Hertefelt, product manager pluimvee

levens­uren anders dan in de vijf

opname resulteert in minder sterfte en

bij ForFarmers. “Het is exact afgestemd

weken die daarop volgen. Daarom

een uniformer en hoger eindgewicht.

op de specifieke nutriëntenbehoefte

heeft ForFarmers een nieuwe

Forza Prestart richt zich op een maximale

van een kuiken tijdens de eerste

Prestart ontwikkeld. Dit voer in de

ondersteuning van de vertering en een

levensdagen. De groei van de veren

vorm van hagelslag zorgt voor een

goede ontwikkeling van het jonge kuiken.

is die eerste dagen beperkt, mede

gezonde­opstart en kuikens die beter

Het bevat onder andere druivensuiker. Dit

daarom is bijvoorbeeld de behoefte aan

presteren. Aanvullend hierop biedt

geeft een energieboost, zodat het kuiken

eiwit en aminozuren anders dan in de

ForFarmers­u een stalkaart met 10

zich fitter voelt, wat leidt tot een snelle en

weken daarna.”

handige managementtips.

goede voeropname. De productvorm, een 2 mm korrel, versterkt dit effect. Forza

Forza Prestart zorgt voor een gezonde

Een goede start van de vleeskuikens

Prestart kan in de voerpan en op het

goede groei en een lage sterfte. Het

is een voorwaarde voor een goed

kuikenpapier worden aangeboden.

resultaat: een betere opstart en

eindresultaat. Om dat te bereiken

minder uitval, en dat draagt weer bij

is het belangrijk dat de kuikens

Aanvulling

aan voorspelbaar topresultaat met

de eerste dagen voldoende Forza

Prestart is een mooie aanvulling binnen

werkplezier!

9


10

Stalklimaat

‘Stalklimaat is maatwerk’ In de pluimveehouderij is geen enkele

voetzoolscore. Houd daarom voortdurend

voldoende ventilatie noodzakelijk, ook in

stal hetzelfde. Zo is een scharrelstal

het stalklimaat in de gaten. Het voorkomt

de wintermaanden. Bij een goed stal­

voor legkippen niet te vergelijken met

problemen en verbetert uw rendement.

klimaat is er altijd voldoende frisse lucht

een volièrestal en ook een stal met vrije

en mag je in de stal niet of nauwelijks

uitloop is weer compleet anders.

Goede luchtsamenstelling

Hetzelfde gaat op voor vleeskuiken-

Een goed stalklimaat hangt dus af van de

en ouderdierenstallen. Daarom is

luchtsamenstelling én de luchtstroming.

Juiste luchtstroming

stalklimaat maatwerk. Een slecht

Deze aspecten gaan vaak hand in hand.

De luchtstroming in de stal wordt mede

stalklimaat kost geld. Extra aandacht

Voor een goede luchtsamenstelling is

bepaald door de stand van de inlaat­

ammoniak ruiken.

hiervoor is dus geen overbodige luxe. Problemen met het stalklimaat komen

Ventilatienormen voor alle pluimveesectoren

met name voor in de maanden september tot en met april. Als gevolg van een

Buitentemperatuur

-10°C

0°C

+10°C

slechte luchtsamenstelling en een

Bandbreedte

7

6

5

leghennen extra uitval, meer buiten­

Minimum ventilatie (m3 per kilo per uur)

0,75

1

1,25

nesteieren en nat strooisel. Bij vlees­

Minimum ventilatie (m3 per kilo per uur) WelFair kuikens

0,6

0,8

1

Onderdruk (Pascal per meter stalbreedte)

1,2

1

0,8

verkeerde luchtstroming zien we bij

kuikens uit zich dit in tegenvallende resultaten, natter strooisel, meer afkeuringen en een verhoogde

Let op: deze vuistregels zijn indicatief en kunnen per stal verschillen!


kleppen, de onderdruk in de stal en het

de eier- en de mestband. Daarnaast kan

binnenkomende lucht. Met behulp van

ventilatieniveau. Als één van deze drie

er ook onvoldoende ruimte tussen de

rookproeven kan worden uitgezocht hoe

aspecten ontregeld is, heeft dat direct

hennen en het dak van de stal zijn.

de luchtstroming in de stal verloopt.

invloed op de luchtstroming. Een

Binnenkomende lucht kan dan niet of

verstoring van de luchtstroming kan o.a.

onvoldoende via het dak het midden van

Twijfels over het stalklimaat?

ontstaan doordat lucht op ongewenste

de stal bereiken en zich geleidelijk

Vraag uw specialist om advies. Hij helpt u

plaatsen binnenkomt, bijvoorbeeld bij

mengen met de warme stallucht. Het

graag bij de controle van de lucht­

slecht sluitende uitloopopeningen, bij

gevolg is tocht op de dieren en een

samenstelling en kan met een rookproef

ventilatoren die buiten gebruik zijn en bij

slechte verdeling van de verse

de luchtstroming in uw stal bepalen.

Tips voor een goed stalklimaat Leghennen en ouderdieren • Beperk de temperatuurschommelingen door de minimum- en maximumtemperatuur in de stal extra te controleren en zo nodig de instellingen in de klimaatcomputer aan te passen. Wordt de staltemperatuur te laag, verlaag dan de minimumventilatie. Zorg wel dat de dieren voldoende verse lucht krijgen. Tevens is het raadzaam om de bandbreedte met enkele graden te verhogen. • Bij opvang van jonge dieren dienen de stal en inventaris minimaal 15°C te zijn. Zeker in de winterperiode is verwarmen vóór opzet van de dieren noodzakelijk, evenals goed ventileren om eventuele schadelijke gassen (o.a. CO2) te verwijderen. • Blijft de buitentemperatuur onder de 10°C, sluit dan handmatig een gedeelte van de inlaatventielen. Let op dat de nog geactiveerde ventielen voldoende open staan voor een goede luchtstroom. Dit voorkomt koude luchtval. Vuistregel is dat de ventielen minimaal twee vingers dikte (ca 5-10 cm) open moeten staan. Geeft dit onvoldoende onderdruk, gebruik dan minder ventielen. Let ook op leklucht. Dat is lucht die op ongewenste plaatsen binnenkomt. Bij legkippen komt dit vooral voor bij de mest- en eierbanden en eventuele uitloopopeningen. • Is er mestbandbeluchting, zorg dan dat de inblaaslucht minimaal 16-18°C is. Een te lage temperatuur kan tocht onder de dieren veroorzaken. • Verhoog de streefwaarde onderdruk bij een lage buitentemperatuur. Richtlijn: +0,1 Pascal per °C indien de buitentemperatuur lager wordt dan 15°C. Controleer met een rookproef of de lucht goed in de stal komt. Vleeskuikens • Stel de relatieve vochtigheid (RV) en temperatuur op de curves zo in als vermeld op de ForFarmers begelei­dingskaart. Bij een te hoge RV in de stal wordt het strooisel vochtig en verslechteren de voetzolen. Dat geeft meer kans op afkeur in de slachterij. • Vanaf circa 7 dagen geldt de vuistregel: de som van temperatuur en RV mag niet hoger zijn dan 90 punten plus de leeftijd in weken. Voorbeeld: Leeftijd 21 dagen, temperatuur 25⁰C; RV 70%. RV plus temperatuur = 95. Norm is 90 plus 3 (leeftijd in weken). Conclusie: RV is te hoog, dus meer ventileren. • De verdeling van de kuikens in de stal geeft aan of de temperatuur juist is.

Gebruik van inlaatventielen bij vleeskuikens Leeftijd (dagen)

Gebruik ventielen

0 tot 4 dagen

Spanning van de ventielen halen

5 tot 7 dagen

1 open 7 dicht

8 tot 14 dagen

1 open 3 dicht

15 tot 28 dagen

1 open 1 dicht

29 dagen en ouder

Alle ventielen gebruiken

Bij lage temperaturen (< 0°C) kan langer met minder ventielen worden gewerkt. Minimum opening is 3-5 centimeter, bij meer dan 40% klepopening meer ventielen openen. Kijk met een rookproef of de lucht goed binnenkomt en zich verdeelt.

11


Personeel

Pluimveeteam op volle kracht ontwikkelen binnen ForFarmers. Mijn motivatie, commerciële ervaring binnen de sector en mijn leergierigheid zorgen ervoor dat ik mij snel kan ontwikkelen in mijn nieuwe functie en dat ik samen met u voor een optimaal resultaat kan gaan.” Emiel Arron, accountmanager pluimvee Kevin Truyts

Alexandre Manise

Emiel Arron

ForFarmers België “Ik heb een Master in de Landbouw en

Niet alleen met onze Total Feed

en onze klanten te adviseren, zo goed

ben al 35 jaar actief in de landbouw­

oplossingen, maar ook met een

mogelijk ervaren wat er leeft. Het is dan

sector, waarvan grotendeels in de

gespecialiseerd team gaan wij ten volle

ook mijn ambitie om – zij aan zij met het

pluimveesector. Ik was jaren actief als

voor een zo optimaal mogelijk resultaat

ganse pluimveeteam – bij elk van onze

projectontwikkelaar in de broilersector

voor u. Daarom hebben wij recent een

klanten voor een zo optimaal mogelijk

in het buitenland. Daarna volgde een

paar nieuwe krachten aangeworven die

resultaat te gaan. Met onze kennis én

periode van 8 jaar waarin ik mij voorna-

we graag even aan u voorstellen.

vooral inzet ben ik ervan overtuigd dat we

melijk verdiepte in broileronderzoek en

samen moeten streven naar een duur-

voederproeven. Deze kennis wil nu graag

zame samenwerking.”

ten dienste stellen van de ForFarmers

Kevin Truyts, sector manager pluimvee ForFarmers België

broilerkwekers en dit voornamelijk in de

1217BE

“Na mijn opleiding aan de KU Leuven als

Alexandre Manise, accountmanager

regio Limburg en het oosten van

Bio-Ingenieur, ben ik gestart als tech-

pluimvee ForFarmers België

Vlaams-Brabant.”

nisch-commercieel adviseur voedings-

“In 2009 behaalde ik mijn bachelor

sector België bij het internationale bedrijf

landbouw aan de hoge school van

3M. Hier heb ik voor de sector verschil-

Saint-Quentin in Ciney (Namen). Van 2009

lende verkoop- en marketingfuncties

tot 2016 werkte ik als technisch-commer-

bekleed binnen de afdeling filtratie- en

cieel adviseur en nutritionist in de

zuiveringstechnieken. Daarna ben ik

rundveesector bij S.A. 4 Épis, een

overgestapt naar de diervoedersector

producent en verdeler van voornamelijk

waar ik zes jaar als Regio Sales Manager

voeder voor rundvee, maar ook voor

en later ook Key Accountmanager voor de

schapen en paarden. De verschillende

firma NOVUS verantwoordelijk was voor

functies die ik bij 4 Épis uitoefende waren

de verkoop van voederingrediënten en

zowel divers als gevarieerd en zorgden

Wegens constante groei is

additieven binnen de regio Noordwest

ervoor dat ik snel ervaring kon opdoen

ForFarmers nog op zoek naar

Europa en later ook Europese Key

zowel op technisch-commercieel als op

verschillende functies. Ben jij een

accounts. Ik voelde mij echter sterk

algemeen werkvlak. Sinds 2 januari 2017

geboren commercieel talent, een

aangetrokken door wat er op het boeren-

ben ik aan de slag bij ForFarmers als

initiatiefrijke netwerker en heb je

bedrijf gebeurt en wou daarom graag de

account manager voor de pluimveesector.

affiniteit met de sector?

stap zetten naar een toonaangevend

Ik ben volledig werkzaam in Wallonië.

Of ken je iemand die aan deze

mengvoerbedrijf. Vanuit mijn nieuwe rol

Mijn eerste doelstelling is om de vlees-

vereisten voldoet? Kijk dan snel op

als sectorverantwoordelijke pluimvee wil

kuikensector een nieuwe boost te geven

www.werkenbijforfarmers.be

ik door zelf direct in de verkoop te staan

en de legpluimveesector verder te

Talent gezocht for the Future of Farming

ForFarmers: Voertaal Pluimvee 2017 nr. 1  
ForFarmers: Voertaal Pluimvee 2017 nr. 1