Page 6

6

Nieuw

ForFarmers introduceert allround kuilverbeteraar voor gras en maïs ForFarmers introduceert met

of vleesproductie uit eigen ruwvoer

SiloSolve®FC een nieuwe kuilverbeteraar

betekent direct een verlaging van de

voor zowel gras- als maïskuilen. Het mid-

voerkosten. Helaas verliezen veehouders

del is bewezen succesvol bij het vermin-

onnodig voer en voederwaarde tijdens

deren van conserveringsverliezen én het

het conserveringsproces na het afdich-

voorkomen van broei. Het is toepasbaar

ten van de kuil. Daarnaast ontstaat er bij

binnen een brede verscheidenheid aan

het uitkuilen vaak broei. Door deze twee

droge stofgehaltes. Door toepassing van

oorzaken gaat in de praktijk tussen het

SiloSolve®FC dalen de conserverings-

moment van inkuilen en het moment van

en broeiverliezen met 40 % tot 60 %. Dit

voeren al gauw zo’n 15 % van het ruw-

levert een bedrijf met 100 melkkoeien al

voer verloren. SiloSolve®FC zorgt voor

gauw ruim € 11.000 extra voerwinst op.

een ongekend snelle conservering van

€12.000 €10.000 € 8.000 € 6.000 € 4.000

Minder conserveringsen broeiverliezen

Betere kwaliteit ruwvoer

€ 2.000 €0 Extra opbrengst ruwvoer

Extra opbrengst melkproductie

Investering in SiloSolve®FC kuilverbeteraar

het ruwvoer na het afdichten van de kuil. SiloSolve®FC is ontwikkeld door de

Het conserveringsverlies gaat hierdoor

Deense onderneming Chr. Hansen, een

drastisch omlaag, de voederwaarde blijft

wereldwijde speler op het gebied van

behouden en de kuil kan sneller open.

uit ruwvoer resulteert in een hogere

micro-organismen voor de food- en

Hiernaast minimaliseert SiloSolve FC de

voerwinst voor de veehouder. Zo kan

feed-industrie. ForFarmers is exclusief

broeiverliezen en draagt deze kuilverbe-

een bedrijf met 100 melkkoeien, 25

partner van Chr. Hansen voor de verkoop

teraar door behoud van voederwaarde

hectare gras en 25 hectare maïs door

van SiloSolve®FC in België en Nederland.

bij aan smaakvol ruwvoer dat de koeien

toepassing van SiloSolve®FC op jaarbasis

goed opnemen. Dit zorgt uiteindelijk voor

als snel € 11.000 extra voerwinst be-

meer melkproductie uit ruwvoer.

halen. Met de door ForFarmers ontwik-

Huidige situatie: circa 15 % van het

®

ruwvoer gaat verloren

kelde ‘Kuilculator’ kan iedere veehouder

Ruwvoerwinning- en conservering wordt

Minder ruwvoerverlies: meer voerwinst

deze potentiele extra voerwinst voor

steeds belangrijker voor de bedrijfs-

Minder ruwvoerverlies, behouden van

zijn eigen bedrijf snel en gemakkelijk

voering van de veehouder. Meer melk-

voederwaarde en meer melkproductie

berekenen­: www.kuilculator.be

SiloSolve: kuilen stabieler en minder broeigevoelig Analyses van ruim 200 eerste snede graskuilen van 2017

stabiele kuilen. Ook kent het met SiloSolve®FC ingekuilde

laten zien dat kuilen behandeld met SiloSolve®FC een

gras een lager risico op pensverzuring, omdat de Verzu-

hoger gehalte aan melkzuur en azijnzuur hebben en daar-

ringsIndex lager ligt. Wilt u meer weten over de werking

door tot 68 % minder broeigevoelig zijn en tot 90 % beter

en eigenschappen van SiloSolve? Vraag ernaar bij uw

scoren op conservering dan niet-behandelde kuilen.

specialist of accountmanager of kijk op:

Toepassing van SiloSolve®FC geeft dus meer zekerheid op

www.forfarmers.be/silosolve

Extra voerwinst

Voertaal Ruwvoer 2018 nr. 1  
Voertaal Ruwvoer 2018 nr. 1