Page 4

4

Melkvee

Op bezoek bij de familie Aernauts

”Topruwvoer door het advies van onze specialist 100% te volgen” In het Vlaams Brabantse dorp Neerlinter

boter, haar vader was veehouder.

Een ruwvoeraanpak in 8 belangrijke

ligt het melkveebedrijf van de familie

Samen kozen ze er in 1987 voor de

stappen

Aernauts. De laatste jaren werd er

boerderij van Martines ouders verder te

De focus van het bedrijf Aernauts ligt

geïnvesteerd in een eigen zuivelverwer-

zetten. In 1997 zetten ze in Neerlinter

vandaag op eenvoudig werken, maar

king. Melkveehouder Gerrit Aernauts

een nieuwe stal en in 2008 bouwden ze

toch zoveel mogelijk melk uit ruwvoer

stelt alles in het werk om de beste

een loods bij. Zo is het bedrijf uitge-

halen. Daarom laten Gerrit, Martine en

kwaliteit ruwvoer aan zijn koeien voor te

groeid van 80.000 liter bij de start tot

hun zoon Pieter zich graag bijstaan met

schotelen. De gedreven melkveehouder

700.000 liter met een 90 tal koeien

degelijk advies van de ForFarmers

laat zich in zijn ruwvoeraanpak dan ook

vandaag. Begin dit jaar besloot Martine

specialisten. Hun ruwvoerspecialist

graag adviseren door de ForFarmers

haar job als bankdirecteur op te geven

adviseert hen in 8 belangrijke stappen

specialist.

om haar aloude passie voor het maken

voor goed ruwvoer.

van ambachtelijke kazen weer op te Bedrijfsgeschiedenis

pikken. Samen met haar zoon Pieter

1 Sturen op pH via bodemanalyses

Gerrit Aernauts komt niet uit een

startte ze de ‘Melkerhei’, een foodtruck

Gerrit Aernauts stuurt aan de hand

boerenfamilie, maar zijn vrouw Martine

waarin verse kazen en melkproducten

van bodemanalyses op de pH. Via

Kinnart kreeg de boerenstiel met de

verkocht worden. Ondertussen is ook

kalkbemesting wordt de pH op het

paplepel ingegeven. Haar mama

de automaat aan het bedrijf met verse

juiste niveau gebracht en gehouden.

onderhield een boerderij en maakte

kaas- en melkproducten een succes.

Voertaal Ruwvoer 2018 nr. 1  
Voertaal Ruwvoer 2018 nr. 1