Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS BELGIE

NR 2 2017

VOER

TAAL

VITA, dé voedingsaanpak voor jongvee

4

Op bezoek bij de familie Mariscal:

6

“Focus op opfok en transitiemanagement” Melk€fficiënt: het kompas voor uw bedrijf

11


2

Inhoud 02 De Total Feed-aanpak van ForFarmers 03 Voorwoord 04 VITA, de voedingsaanpak voor jongvee

Nieuws

De Total Feed-aanpak van ForF ForFarmers produceert niet enkel

deze positie is ForFarmers uitstekend

veevoeders, maar levert Total Feed-

geplaatst om de andere leden van deze

06 Reportage melkvee: op bezoek bij de familie Mariscal

oplossingen die aansluiten bij de

keten te ondersteunen. Een eerste punt

behoeften van de individuele veehouder

waarop wij ons kunnen onderscheiden

en zijn specifieke bedrijfsdoelstelling en

is ons team van gespecialiseerde en

voersysteem. Wat ‘The Total Feed

deskundige adviseurs. Met hun

08 Prima ruwvoeders bezorgen veehouders toch kopzorgen

Business’ van ForFarmers precies

praktische kennis inzake diervoeding

allemaal inhoudt voor u als rundvee­

en dierhouderij staan zij onze klanten

houder, is misschien nog niet volledig

altijd en overal bij en kennen ze ook de

gekend, daarom even een overzicht van

specifieke, lokale situatie doordat ze

10 A  andachtspunten na het opstallen van vee

alle onderdelen.

samenwerken in regionale teams. De

11 MelkEfficient: het kompas voor de juiste richting op uw bedrijf

adviseurs van ForFarmers worden ook Team van gespecialiseerde adviseurs

regelmatig ondersteund door nutritio-

ForFarmers bekleedt een centrale

nisten, collega’s uit het buitenland of

plaats in de voedingsketen en is

door strategische partners, om zo de

daarmee een belangrijke partner voor

beste, op maat gemaakte adviezen aan

zowel de grondstoffenleveranciers als

te bieden. Zo zijn er binnen ForFarmers

de agrarische ondernemers. Vanuit

verschillende teams samengesteld die

Even voorstellen …. Frederik Van de Sompel is een nieuw gezicht bij ForFarmers. Hij versterkt het vleesvee team van ForFarmers in Vlaanderen. Frederik woont in Sleidinge (Evergem) en werkte de voorbije 12 jaar vooral bij toeleveringsbedrijven in de gras- en maiszaadsector. Mede door het gesloten vleesveebedrijf van zijn vrouw staat

Colofon Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

hij met beide voeten in de praktijk.

zie ik die ambitie bij mijn collega’s

Kennis en ervaring in de vleesvee-

terug. Het voelt goed om bij dit team

sector zijn vandaag onmisbaar in een

van enthousiaste professionals te

sector onder druk.“Sinds 1 augustus

horen. Ik ben vereerd dat ik daar een

ben ik overgestapt naar ForFarmers.

bijdrage aan mag leveren om in lijn

Een ambitieus bedrijf dat haar toe-

met de ForFarmers aanpak de juiste

gevoegde waarde voor u verder wil

middelen in te zetten voor toppresta-

vergroten. In deze eerste maanden

ties op uw bedrijf”.


Voorwoord

Blijven rekenen, niet alleen om de getallen maar om er de juiste dingen mee te doen…

Farmers gespecialiseerd zijn in specifieke processen zoals

De melkprijs is goed. Logisch dus dat de

melk- of vleesproductie,

vraag voor productieverhoging aan de orde

opfok of ruwvoerwinning.

van de dag is. Naast voeding kan productie

Zij wisselen hun ervaringen

ook via andere aanpassingen in de bedrijfs-

en ‘best practices’ uit om

voering worden verhoogd. Denk maar aan

klanten toegang te geven tot

het verbeteren van de jongveeopfok en het

de beste kennis.

transitiemanagement. Welke onderdelen je in de bedrijfsvoering als veehouder eerst

Nutritie en Innovatie Center

wil aanpakken en het scherp hebben van

De kennis binnen ForFarmers blijft nog

wat het kan opleveren, kunnen perfect in

steeds groeien doordat we veel investe-

beeld gebracht worden met Melk€fficient,

ren in het onderzoek naar nieuwe methoden om van onze veevoeders

mengsels van grondstoffen. ForFarmers­

echte topproducten te maken. Hierin

produceert daarenboven specialiteiten

speelt het Nutritie en Innovatie Center

zoals transitieproducten, jongdiervoe-

(NIC) een heel grote rol. Het NIC is

ders en maatwerkvoeders. En om het

verantwoordelijk voor het onderzoeks-

voederplaatje compleet te maken, levert

en innovatieprogramma van ForFar-

ForFarmers ook natte bijproducten.

mers, maar ook voor de technische prestaties van de producten die aan

ForFarmers heeft ook veel aandacht

onze klanten worden geleverd. Daar-

voor het ruwvoerproces. Om invulling

naast zijn ook maatschappelijke

te geven aan de doelstellingen om

kwesties, zoals diergezondheid,

meer droge stof opbrengst te hebben

dierenwelzijn en de impact van de

per hectare en/of een betere ruw-

veehouderij op het milieu belangrijke

voerkwaliteit te realiseren, wordt met

onderzoeksthema’s binnen ForFar-

strategische partners volop gekozen

mers.De innovaties van het NIC vormen

voor de beste maïs- en graszaden,

steevast de basis voor de voerconcep-

innovatieve bemestingsproducten en

ten en nutritionele modellen van

toevoegmiddelen om het kuilmanage-

ForFarmers­. Elk voer dat in onze

ment te verbeteren. Samen met onze

vestigingen geproduceerd wordt, is

mengvoeders vormen zij een totaalpak-

gebaseerd op actuele en geavanceerde

ket waarmee we het rendement bij

kennis. Dit biedt ons de mogelijkheid

onze klanten verhogen, zorgen voor

elke klant te voorzien van een optimale

een gezondere veestapel en een

voeroplossing voor zijn bedrijf.

bijdrage leveren aan een hogere

het adviesprogramma van ForFarmers. In deze editie vertellen enkele collega melkveehouders over de aanpassingen in hun bedrijfsvoering. Voor de rundsvleessector is de situatie inzake verkoopprijzen niet rooskleurig. Maar juist in deze omstandigheden is het zaak u te focussen op onderdelen waar u wel invloed op heeft en te zorgen dat het technisch resultaat goed is. Aan de markt kunnen we helaas niet alles veranderen. Hier speelt het spel van vraag en aanbod. ForFarmers blijft daarom vanuit voeroplossingen, managementtips en het inzetten van ervaren specialisten meedenken om uw technisch resultaat te maximaliseren. Yvan Buddaert Sectormanager Rundvee

efficiëntie. Zo speelt elk onderdeel van Meer dan mengvoeders

‘The Total Feed Business’ een cruciale

Zo bieden we binnen onze ‘Total Feed

rol binnen de duurzame samenwerking

Business’ niet enkel mengvoeders aan,

met onze klanten ‘For the Future of

maar ook enkelvoudige grondstoffen of

Farming’.

Reageren?

Mail naar info@forfarmers.be

3


4

Melkvee

VITA: De voedingsaanpak voor jongvee

Het belang van jongvee opfok neemt als

kalf ontwikkeld. Onder andere de darm

voor de biest: in het kalf of in de frigo.

maar toe. Daartegenover staat dat de tijd

en zijn opnamecapaciteit worden hier

Maar ook in de biestwinning zien we

die aan het jongvee besteed kan worden

bepaald. Ook de kwaliteit en de

nog te vaak dat de biest ‘vervuild’ raakt.

onder druk komt te staan. Een bedrijf

kwantiteit van de biest wordt bepaald

Op die manier wordt er veel biest

met 75 koeien kan al snel 5500€

door het rantsoen van de droge koeien

omgezet van een zeer goede bron van

verdienen door de afkalfleeftijd met

of vaarzen.

antistoffen naar een oorzaak van

2 maanden te verminderen. Er is dus

ziekteverspreiding. Met name bij

meer dan ooit noodzaak aan technisch

Biest, het vloeibare goud

robotbedrijven is hier vaak nog te

correcte maar tevens praktische

Iedereen weet intussen hoe belangrijk

weinig aandacht voor.

adviezen richting jongvee opfok.

een goede biestvoorziening is. De 4 V’s:

Net daarom heeft ForFarmers het Vita

Veel, Vaak, Vers en Vlug worden in de

Opstarten doe je zo

Concept verder doorontwikkeld.

praktijk al aardig opgepikt. Toch is er

Ook de tweede en de derde dag is het

hier nog ruimte voor verbetering. Bij

kalf nog gebaat met biest. De doorlaat-

Droogstand, daar begint het

ForFarmers stellen we in de praktijk

baarheid van de darm is wel vermin-

Een goede jongvee opfok begint in de

nog te vaak vast dat de biest niet

derd, maar toch heeft biest nog steeds

droogstand. In die 6 tot 8 weken tijd

correct behandeld wordt. Er zijn

een positieve werking. Het zorgt nog

worden de meest vitale organen van het

eigenlijk maar twee goede plaatsen

steeds voor een lokale bescherming


5 van de darmen door ziekteverwekkers

en niet van plantaardige eiwitten.

het gewenste resultaat te komen.

te clusteren en af te voeren. Dit mag

Zuiveleiwitten verteren immers beter,

De behoeftes van het kalf veranderen

dan ook biest zijn van de tweede en

garanderen een hogere groei en

namelijk doorheen het groeitraject.

derde melking. Vanaf de vierde dag kan

minder kans op diarree.

Zo heeft u het eerste levensjaar een

er dan overgeschakeld worden op

veel hogere behoefte aan energie en

kunstmelk. De ForFarmers melkver-

De penswerking op gang brengen

eiwit dan het tweede levensjaar.

vangers – VitaMilk – zijn speciaal

Na de geboorte van het kalf gebeurt de

Daarom is het noodzakelijk om ook in

ontwikkeld om aan de behoeftes van

vertering volledig op basis van de

deze periode krachtvoer te voorzien.

een goed groeiend kalf te voldoen.

lebmaag. Daar wordt ook de melk

Het brede Junior gamma krachtvoe-

De vitamines, mineralen en spoorele-

verteerd. Maar natuurlijk moeten we

ders van ForFarmers heeft alles in huis

de pens op gang krijgen. Vanaf de

om voor elke specifieke situatie een

derde levensdag kunt u hiermee

gepast krachtvoer te voorzien. Het

starten. Daarvoor is zowel Vita

tweede levensjaar daalt de energie en

krachtvoer als water absoluut noodza-

eiwitbehoefte. Daartegenover staat wel

kelijk. Zonder water kunnen de

dat de behoefte aan vitamines, minera-

pensbacteriën zich onmogelijk

len en spoorelementen er nog steeds

menten zijn precies op maat en vele

ontwikkelen. Een kalf moet op de

is. Zeker wanneer we naar de vrucht-

malen hoger dan in koemelk. Daar-

leeftijd van spenen minimaal 3 liter

baarheid van het jongvee kijken,

naast wordt er ook nog Care+ toege-

water per dag drinken.

moeten deze elementen op norm

voegd. Deze premix beschermt het kalf

Een krachtvoer voor kalveren heeft

ingevuld worden. Univit Balans en

verder tegen diarree om zo tot een

specifieke eisen. Het ForFarmers Vita

Univit Vruba zijn mineralenkernen

maximale groei te komen.

krachtvoer is gericht op een goede

speciaal afgestemd op de behoefte van

“Kwalitatieve kunstmelk voor maximale groei”

opname en een snelle pensontwikke-

het jongvee. ForFarmers heeft de

Maximale groei in de melkperiode is

ling. Daarvoor zijn de grondstoffen en

behoeftes van jongvee perfect in kaart

cruciaal

toevoegingen specifiek gekozen. Het

gebracht voor de verschillende perio-

Voor elke 100g per dag dat het kalf

kalf moet minimaal 1,5kg krachtvoer

des. Het rantsoenberekeningsprogram-

harder groeit in de melkperiode zal het

vreten op moment van spenen. De

ma Optivoer maakt het voor uw

u als gekalfde vaars belonen met 200

meeste fouten worden echter nog

adviseur makkelijk om correcte

liter extra melk. Dit werd al door

steeds gemaakt net na het spenen.

rantsoenen te rekenen voor elke

meerdere wetenschappelijke studies

Het advies van ForFarmers is hierin

leeftijd. Nog belangrijker echter is deze

bewezen. Maar hoe kunt u deze extra

zeer duidelijk: verander de eerste

rantsoenen om te zetten in een correct

groei nu realiseren? Om een maximale

maand na het spenen niets voor het

en praktisch toepasbaar advies. Zo

groei te realiseren in de melkperiode

kalf. Zowel qua voeding, als qua

bekomt u wat elke veehouder zoekt:

heeft u kwalitatieve kunstmelk nodig.

huisvesting kunt u beter hetzelfde

een goed groeiend kalf met een

VitaMilk is daarvoor het product bij

aanhouden. Zo beperkt u de stress en

minimum aan arbeid.

uitstek. Met VitaMilk kunt u namelijk

zal een groeidip na spenen achterwege

ook overschakelen op een intensief

blijven. Ook zullen uw kalveren minder

voerschema.

last hebben van diarree en hoesten.

De vet/eiwit verhouding in VitaMilk is afgestemd om de maximale groei van

Rantsoenen rekenen!

het kalf te realiseren. Niet enkel de vet/

Vanaf 5 maand kunt u met gemengde

eiwit verhouding is belangrijk, maar

rantsoenen of krachtvoer en structuur

ook de grondstoffen die gebruikt

aan de slag. In de praktijk wordt hier

worden in de VitaMilk zijn van opper-

echter zeer weinig aandacht aan

beste kwaliteit. Zo wordt er enkel

besteed. Nochtans zijn correcte

gebruik gemaakt van zuiveleiwitten,

rantsoenen zeer belangrijk om tot

Actie! Ontvang nu gratis een klopper met thermometer bij uw bestelling van VitaMilk kunstmelk.

Meer info www.forfarmers.be/actievita


6

Reportage Melkvee

Op bezoek bij de familie Mariscal

Sterke focus op opfok en transitie­ management als basis voor hoge producties Het melkveebedrijf van de familie

hij in het dorp van Estinnes-au-Val,

aangevuld met het ForFarmers kracht-

Mariscal in Estinnes-au-Val heeft op dit

maar in 2013 verhuisde hij naar een

voer Vita Super Pensstart. Dit speciaal

moment 50 à 55 melkkoeien, maar

nieuwbouwwoning op het melkveebedrijf

ontwikkelde krachtvoer zorgt voor een

staat op het punt om uit te breiden naar

zelf. Tegenwoordig worden er op het

vlotte opname en snelle groei van de

een 65-tal dieren. Olivier Mariscal

bedrijf van Olivier 50 à 55 koeien

kalveren. De kalveren worden eerst

besteedt vooral veel aandacht aan de

gemolken en zijn er plannen om te

buiten gehuisvest in éénlingboxen,

droogstand van zijn koeien en hoopt in

investeren in een melkrobot. Op

daarna in een groepsiglo en vervolgens

de nabije toekomst te kunnen investe-

jaarbasis produceren de koeien onge-

in een ingestrooide box.

ren in een melkrobot om zo meer tijd

veer 10.000 liter gemiddeld per koe.

Na het spenen blijven de kalveren Vita

vrij te maken voor zijn gezin.

De afkalfleeftijd van de vaarzen bedraagt

Super Pensstart krijgen tot ze ongeveer

26 maanden.

5 à 6 maanden oud zijn. Op oudere

Bedrijfsgeschiedenis

leeftijd krijgen ze een gemengd basis-

In 1995 stapte Olivier Mariscal mee in

Sterke kalveren met het juiste

rantsoen bestaande uit stro, luzerne-

het bedrijf van zijn vader, waarna hij het

krachtvoer

hooi, voordroogkuil, maïs, eiwitkern,

in 2009 helemaal overnam toen zijn

De kalveren worden opgefokt met

mineralen met daar bovenop een

vader op pensioen ging. Vroeger woonde

koemelk naast ad lib stro en water,

jongveevoeder: Junior Mel Maxima 20


met oog op een maximale groei en

een aangepaste eiwitkern en Univit

den.” Op deze manier kan Olivier ook

ontwikkeling van het jongvee.

Preventie als mineraal. Dieren die zich

wat stro uitsparen dat hij anders in de

in het begin van de lactatie bevinden,

potstal van zijn koeien moet gebruiken

Veel aandacht voor droogstand

krijgen hier bovenop Fresh Cow

tijdens deze tijd van het jaar.

De droge koeien van Olivier zijn apart

Support. Dit is een echte lactatiestarter

gehuisvest en krijgen een gemengd

met een laag ruw eiwitgehalte, maar

Toekomstplannen

rantsoen van maïs, stro, hooi, eiwitkern

zeer hoog in energie. “We gebruiken

De objectieven voor de toekomst zijn

en Univit Droogstand mineralen.

Fresh Cow Support vooral om minder

eerder een verdere verbetering van de

Hiermee volgt Olivier de transitieaanpak

conditieverlies te hebben bij onze

technische resultaten dan fors groeien.

van ForFarmers. “Vroeger had ik te

koeien,” vertelt Olivier. “Het rechtstreek-

“De productie kan zeker nog wat stijgen

weinig aandacht voor droge koeien en

se gevolg van minder conditieverlies in

door nog meer te focussen op stabiliteit

ik legde te weinig de link tussen de

het begin van de lactatie is een betere

in de bedrijfsvoering en het vermijden

droogstand en de mogelijke problemen

vruchtbaarheid en nog een bijkomend

van fouten,” verzekert Olivier ons.

die optreden na afkalven,” legt Olivier

effect is dat deze lactatiestarter een

“Daarnaast zou ik graag iets meer

uit. “Op aanraden van de ForFarmers

positieve invloed heeft op het melk-eiwit-

koeien willen houden om de mogelijke

adviseur ben ik hierop gaan focussen en

gehalte.” Dit laatste voordeel is vooral toe

aankoop van onze melkrobot wat

heb ik de transitieaanpak gevolgd die

te schrijven aan het feit dat de koeien van

makkelijker te kunnen financieren. De

ForFarmers voorschrijft.” Het gevolg

Olivier minder vanuit hun negatieve

capaciteit van een dergelijke melkrobot

voor het melkveebedrijf van Olivier is dat

energiebalans gaan produceren.

is namelijk 60 à 65 koeien. Om hier dus

hij nu betere resultaten kan voorleggen richting de volgende lactatie.

het maximale rendement uit te halen is Stro uitsparen tijdens de zomer

het beter om mijn veestapel lichtjes uit

In de zomer laat Olivier zijn koeien

te breiden.”

Een goede lactatiestarter doet

zonder twijfel grazen op de weide. “Dit

wonderen

doe ik niet omwille van een melkpre-

Tijd voor het gezin

De melkgevende koeien van Olivier

mie,” verduidelijkt hij, “maar wel omdat

Ten slotte wil Olivier Mariscal toch

krijgen een rantsoen op basis van maïs,

ik vind dat een koe nu eenmaal in de wei

vooral het uitzicht houden op een goede

voordroog, geperste pulp, luzernehooi,

hoort te staan tijdens de zomermaan-

en gezonde ‘work-life balance’, waardoor hij genoeg tijd kan overhouden voor zijn vrouw en drie kinderen. “Mijn vrouw heeft zelf drie kledingzaken in de regio en kan zich daardoor niet altijd vrijmaken om voor de kinderen te zorgen,” legt Olivier uit. “Daarom vind ik het heel belangrijk te vermijden dat mijn werk te veel van mijn tijd opslokt, die ik anders met mijn kinderen zou kunnen spenderen.” Kortom, er is nog ruimte om te groeien, maar zonder dat het familiale belang uit het oog wordt verloren.

Wilt u meer info over de VITA en Transitie aanpak van ForFarmers? Neem dan contact op met uw account manager of onze klantendienst: 051 33 57 60 - info@forfarmers.be Door de transitieaanpak van ForFarmers heeft Olivier Mariscal betere resultaten bij de lactatie.

7


8

Ruwvoer

Prima ruwvoeders bezorgen veehouders toch Eigen gewonnen ruwvoer is nog steeds

ingekuild. Dit resulteert in een graskuil

Daarnaast heeft het in het voorjaar

de basis voor een vlot draaiend rant-

met minder celwanden en een hogere

minder geregend dan in 2016 waardoor

soen. De kwaliteit van de gemaakte

verteerbaarheid. Dit kan u terugvinden

er minder uitspoeling van stikstof was.

graskuilen in 2017 is overwegend goed

in lagere NDF en ADL fracties en een

Afhankelijk van de hoeveelheid en het

te noemen maar de opbrengsten

hogere verteringscoëfficiënt van de

type stikstofbemesting zien we een hoger

variëren sterk van regio tot regio

organische stof (Vc- OS). Deze vroeg

ruw eiwitgehalte dan vorig jaar in de

waardoor veehouders kopzorgen hebben

gemaaide eerste snedes leveren

eerste snedes.

omwille van te krappe voorraden.

daarom pittige kuilen op: dit is goed te zien aan de hoeveelheid snelle pens-

Broeigevoelige tweede snede

Pittige eerste snedes

koolhydraten (SPK) en de hogere

Na de eerste snede was het droog en warm

Afgelopen voorjaar is er in verhouding

verzuringsindexen (VI) van deze kuilen.

met halverwege juni temperaturen van

tot voorgaande jaren eerder gemaaid

Gras gemaaid in de 2° helft van mei is

boven de 30° C. Als gevolg hiervan is de

waardoor er een bladrijker product is

rustiger verteerbaar.

hergroei van gras in bepaalde delen van het

De opbrengsten van grasland variëren sterk per regio.


9

kopzorgen land in combinatie met aanhoudend vochttekort sterk vertraagd. De 2° snede is hierdoor ingekuild met een gemiddeld gezien hoger droge stofgehalte en verteert trager. Het risico op broei is

Ruwvezelmix als oplossing bij ruwvoertekort

echter reëel aanwezig, zeker als de 2° snede bovenop de eerste is ingekuild.

Zo bood de ruwvezelmix van

kilo ruwvezelmix­in de mengwagen

Voldoende voersnelheid is dan echt wel

ForFarmers­de afgelopen maanden

gaan voeren ter vervanging van voor-

nodig om broei en bewaarverliezen te

een oplossing voor het nijpende

droog en vers gras.” Ruwvezelmix is

voorkomen.

grastekort bij melkveehouder Frank

een grof gemalen grondstofmengsel

Tant uit het Oost-Vlaamse Etikhove.

dat zowel energie, eiwit als ruwe

Toch kopzorgen

“Door het droge voorjaar en de ge-

celstof aanbrengt. “Zo kan ik op een

De combinatie van een eerder koud,

ringe neerslaghoeveel­heden tot eind

gemakkelijke en tegelijk toch eco-

droog voorjaar met een hete, droge

juli in deze regio, kampten velen net

nomische manier mijn koeien volop

junimaand en landelijk wisselende

als ik met een tekort aan graskuil.

blijven voeren zonder te snel door

neerslaghoeveelheden in de zomer-

Op aanraden van mijn ForFarmers­

mijn voorraad gras heen te zitten.”

maanden, maken wel dat op meerdere

adviseur ben ik vanaf juli een paar

bedrijven de voorraden graskuil onder druk staan. Het is daarom uitermate belangrijk om tijdig uw ruwvoerpositie te inventariseren. Een handig hulpmiddel daarbij is de door ForFarmers ontwikkelde ruwvoerplanner. Op basis van uw ruwvoerpositie en -kwaliteit kunnen er indien nodig gerichte aankopen gedaan worden die passen bij het aanwezige voer.

Wilt u ook graag de verschillende mogelijkheden bekijken voor uw bedrijf, neem dan vandaag nog contact op met ForFarmers. Wij bekijken graag samen met u de verschillende mogelijkheden om de best passende oplossing voor uw bedrijf te vinden. Klantendienst: 051 355 760 – info@forfarmers.be


10

Vleesvee

Aandachtspunten na het opstallen van het vee ziening rond de inseminatie is belangrijk

beter beeld van de ernst van een eventu-

voor de innesteling van het embryo.

ele besmetting dan de aanwezigheid van

Ook speelt de mineralenvoorziening een

wormeneitjes in een mestmonster.

rol bij de geboorte van zwakke of dode

De analyseresultaten kunnen best met

kalveren van vaarzen in de wintermaan-

de veearts worden besproken om te

den. Voor meer info omtrent specifieke

beslissen of en welke behandeling nodig

mineralen voor jongvee en vleesvee

is.

kunt u terecht op onze website: www.forfarmers.be/mineralen

‣ Controleer de watervoorziening. Eerst

water de rest komt later. Bij onvoldoen-

‣ Laat jongvee dat hoest via mestonderzoek controleren op longwormen.

‣ Laat in risicogebieden bloedmonsters

de wateropname werkt de pensflora

op leverbot nemen van het jongvee dat

Bij het verschijnen van deze uitgave zal

ondermaats en is de benutting van het

in vochtige weides heeft gelopen. Een

in normale omstandigheden al het vee

voer te laag. Dit kost uiteraard groei.

mestmonster is ook mogelijk maar kan

opnieuw opgestald zijn. Als het goed is, is uw vleesvee in een schone, gedesin-

‣ Scheer jongvee zo snel mogelijk na

pas drie maand na de besmettings­ periode genomen worden.

fecteerde en frisse stal terechtgeko-

opstallen geheel of scheer de ruggen

men. Een frisse stal en een gezonde

uit. Zeker als de nachten kouder worden,

veestapel zijn immers basisvoorwaar-

vormt er zich bij kalveren en pinken al

vormen van nieuwe groepen jongvee op

den voor goede technische resultaten.

snel langer haar. Op stal krijgen ze meer

stal speelt ook een rol in het werkpro-

energie binnen en produceren zo meer

ces. Logische looproutes en een goede

Na het opstallen is het wel belangrijk

warmte met als gevolg dat ze ook meer

werkplanning zijn nodig om de tijd

om meerdere andere factoren ook even

zweten.

effectief in te delen.

‣ Betreffende de gezondheid van de

‣ Controleer de klauwen. Energie- en

te checken:

‣ Opstallen betekent ook altijd een

‣ Stel eigen werkgemak voorop. Het

rantsoenwisseling, waardoor de dieren

dieren, denkt u best vooral aan de

structuurtekort in de wei leiden op veel

een tijdelijke groeidip kunnen krijgen.

bestrijding van maagdarmwormen en

bedrijven tot klauwproblemen – vaak

Bereken tijdig met de vleesveespecialist

schurft en aan een vaccinatie voor

onopgemerkt.

de rantsoenen voor de verschillende

ademhalingsaandoeningen. Neem voor

jongveegroepen. Neem daarbij vooral

wormonderzoek ofwel mestmonsters (het

voldoende droge stof opname als eerste

aantal eieren per gram mest geeft een

checkpunt. Is er voldoende ruwvoer

kwalitatieve én kwantitatieve diagnose) of

voorradig of zijn andere voeroplossingen

laat een pepsinogeenbepaling in het

voor bepaalde diergroepen noodzakelijk?

bloed doen. Pepsinogeen circuleert in de

‣ Let bij de rantsoensamenstelling ook

‣ Zorg dat jongvee niet in aanraking kan komen met mest van zoogkoeien, om

overdracht van Mortellaro te voorkomen.

‣ Let op overbezetting. Is er voldoende

bloedbaan en wordt door een intacte

voerheklengte en is er voldoende

lebmaagwand omgezet in pepsine, nodig

ligruimte om zonder het storen van

op de mineralenvoorziening. Kies voor

voor de eiwitvertering. Bij een maagdarm

liggende dieren naar het voerhek te

de te insemineren en drachtige pinken

worminfectie is de maagwand beschadigd

komen.

voor een mineralenmengsel met ruim

en verloopt deze omzetting moeilijk,

voldoende jodium, koper, selenium en

waardoor het pepsinogeen stijgt in het

vitamine E. Een goede mineralenvoor-

bloed. Een bloedmonster geeft wel een

‣ Check lucht in- en uitlaat. Laat

desgevallend een rookproef doen.


Melkvee

11

Melk€fficiënt: het kompas voor de juiste richting op uw bedrijf Melkveehouder Joffrey Berthelemy en

voersaldo te behalen is op uw bedrijf.

Overstroomde weides maken het ons er

Jean Luc Petri van SCEA Du Sauveux

“Ons inkomen wordt voor een groot deel

niet makkelijker op,” verduidelijkt

uit het Franse Duzey maakten voor het

bepaald door een efficiënte bedrijfsvoe-

Joffrey.

eerst kennis met Melk€fficiënt in

ring, dus is het zeker key om te weten

augustus 2015. Accountmanager Nicolas

waar er extra winst gehaald kan worden

Ruim 1 jaar later werd in oktober 2016,

Filipuzzi van ForFarmers dealer Versis

om het nog beter te doen”, vertelt Joffrey.

net voor de opstart van het automatische

stelde hem toen voor om zijn bedrijf door

melksysteem, een nieuwe doorlichting

te lichten op basis van zijn technische

Snel werd duidelijk dat niet op elk

gemaakt waaruit bleek dat de gemid-

resultaten om mogelijke verbeterpunten

bedrijfsonderdeel grote winst te behalen

delde productie per koe toegenomen

naar voren te kunnen brengen.

was. Belangrijkste verbeterpunt was het

was van 8700 naar 9400 kg melk. Toch

verhogen van de gemiddelde productie

bleef er ondanks dit mooie resultaat nog

Melk€fficiënt geeft veehouders immers

per koe om op die manier meer melk uit

ruimte over tot verbetering. Daarom

inzicht in de financiële winst die behaald

de stal te halen. Deze uitkomst werd

werd er opnieuw gekeken naar verbeter-

kan worden door het optimaliseren van

nog versterkt doordat Joffrey overwoog

mogelijkheden waarbij als belangrijkste

1 van de 4 peilers onder het melkvee­

om in 2016 een automatisch melk­

aandachtspunt een verlaging van de

bedrijf: melkproductie, transitie, jongvee

systeem aan te schaffen. In overleg

tussenkalftijd naar voor kwam. Met

opfok en ruwvoermanagement.

met ForFarmers voedingsspecialist

behulp van de verschillende mogelijkhe-

Per onderdeel worden voor het bedrijf de

Stephane­Moyart werden verschillende

den die een automatisch melksysteem

verbeterpunten in beeld gebracht waarbij

rantsoenen doorgerekend om na te

op dit vlak te bieden heeft, zou deze nog

rekening gehouden wordt met vb. actuele

gaan of deze productieverhoging ook

met 30 dagen kunnen zakken. “Dit laat

voer- en melkprijzen. Zo krijgt u als

effectief gerealiseerd zou kunnen

ons toe onze voerwinst te verbeteren

veehouder direct inzicht waar er extra

worden. Hieruit bleek telkens dat het

met ongeveer 5.200 euro”, vertelt Jean

niet zou volstaan om extra en duurder

Luc. In combinatie met 3 daags melken,

krachtvoer te verstrekken als de

zonder uitbreiding van de huidige gebou-

kwaliteit van het beschikbare ruwvoer

wen, wil men het maximum aantal liter

niet aangepakt zou worden.

melk uit de installatie halen. De gemiddelde productie zou vlot kunnen

Plan van aanpak

doorstijgen naar 11.000 liter, met

Een onderdeel van Melk€fficiënt is dat

behoud van de weidegang. “Ik kijk al uit

er een plan van aanpak opgesteld wordt

naar onze volgende bijeenkomst om de

waarbij ook duidelijk ieders rol

cijfers uit Melk€fficiënt te zien verschij-

aangegeven wordt. In het plan van

nen,” besluit Joffrey. “In 1 oogopslag zie

aanpak voor het bedrijf van Joffrey is er

ik immers het effect van de verschil-

ook een duidelijke rol weggelegd voor

lende genomen maatregelen op het te

de ruwvoerspecialist van ForFarmers,

verwachten voorsaldo op mijn bedrijf en

die samen met de veehouder moet

dat is een geruststellende gedachte.”

zorgen voor een verbetering van de ruwvoerkwaliteit. “Bij het bewerken van ons grasland houden we rekening met alle opgelegde milieuvoorschriften.


VITA Start beter!

Vita is de voedingsaanpak van ForFarmers voor kalveren. De aanpak is gebaseerd op de nieuwste kennis, jarenlange ervaring en (eigen) onderzoek. Vita staat voor een probleemloze kalveropfok en is de basis voor latere topprestaties.

VITA

Dé voedingsaanpak voor jongvee:

✓ Gezondheid

Vita start beter!

✓ Groei

✓ Gemak

1017BE

Voertaal Rundvee 2017 nr 2  
Voertaal Rundvee 2017 nr 2  

VITA, de voedingsaanpak voor jongvee - Op bezoek bij de familie Mariscal - Melk€fficiënt: het kompas voor uw bedrijf