Page 10

10

Vleesvee

Aandachtspunten na het opstallen van het vee ziening rond de inseminatie is belangrijk

beter beeld van de ernst van een eventu-

voor de innesteling van het embryo.

ele besmetting dan de aanwezigheid van

Ook speelt de mineralenvoorziening een

wormeneitjes in een mestmonster.

rol bij de geboorte van zwakke of dode

De analyseresultaten kunnen best met

kalveren van vaarzen in de wintermaan-

de veearts worden besproken om te

den. Voor meer info omtrent specifieke

beslissen of en welke behandeling nodig

mineralen voor jongvee en vleesvee

is.

kunt u terecht op onze website: www.forfarmers.be/mineralen

‣ Controleer de watervoorziening. Eerst

water de rest komt later. Bij onvoldoen-

‣ Laat jongvee dat hoest via mestonderzoek controleren op longwormen.

‣ Laat in risicogebieden bloedmonsters

de wateropname werkt de pensflora

op leverbot nemen van het jongvee dat

Bij het verschijnen van deze uitgave zal

ondermaats en is de benutting van het

in vochtige weides heeft gelopen. Een

in normale omstandigheden al het vee

voer te laag. Dit kost uiteraard groei.

mestmonster is ook mogelijk maar kan

opnieuw opgestald zijn. Als het goed is, is uw vleesvee in een schone, gedesin-

‣ Scheer jongvee zo snel mogelijk na

pas drie maand na de besmettings­ periode genomen worden.

fecteerde en frisse stal terechtgeko-

opstallen geheel of scheer de ruggen

men. Een frisse stal en een gezonde

uit. Zeker als de nachten kouder worden,

veestapel zijn immers basisvoorwaar-

vormt er zich bij kalveren en pinken al

vormen van nieuwe groepen jongvee op

den voor goede technische resultaten.

snel langer haar. Op stal krijgen ze meer

stal speelt ook een rol in het werkpro-

energie binnen en produceren zo meer

ces. Logische looproutes en een goede

Na het opstallen is het wel belangrijk

warmte met als gevolg dat ze ook meer

werkplanning zijn nodig om de tijd

om meerdere andere factoren ook even

zweten.

effectief in te delen.

‣ Betreffende de gezondheid van de

‣ Controleer de klauwen. Energie- en

te checken:

‣ Opstallen betekent ook altijd een

‣ Stel eigen werkgemak voorop. Het

rantsoenwisseling, waardoor de dieren

dieren, denkt u best vooral aan de

structuurtekort in de wei leiden op veel

een tijdelijke groeidip kunnen krijgen.

bestrijding van maagdarmwormen en

bedrijven tot klauwproblemen – vaak

Bereken tijdig met de vleesveespecialist

schurft en aan een vaccinatie voor

onopgemerkt.

de rantsoenen voor de verschillende

ademhalingsaandoeningen. Neem voor

jongveegroepen. Neem daarbij vooral

wormonderzoek ofwel mestmonsters (het

voldoende droge stof opname als eerste

aantal eieren per gram mest geeft een

checkpunt. Is er voldoende ruwvoer

kwalitatieve én kwantitatieve diagnose) of

voorradig of zijn andere voeroplossingen

laat een pepsinogeenbepaling in het

voor bepaalde diergroepen noodzakelijk?

bloed doen. Pepsinogeen circuleert in de

‣ Let bij de rantsoensamenstelling ook

‣ Zorg dat jongvee niet in aanraking kan komen met mest van zoogkoeien, om

overdracht van Mortellaro te voorkomen.

‣ Let op overbezetting. Is er voldoende

bloedbaan en wordt door een intacte

voerheklengte en is er voldoende

lebmaagwand omgezet in pepsine, nodig

ligruimte om zonder het storen van

op de mineralenvoorziening. Kies voor

voor de eiwitvertering. Bij een maagdarm

liggende dieren naar het voerhek te

de te insemineren en drachtige pinken

worminfectie is de maagwand beschadigd

komen.

voor een mineralenmengsel met ruim

en verloopt deze omzetting moeilijk,

voldoende jodium, koper, selenium en

waardoor het pepsinogeen stijgt in het

vitamine E. Een goede mineralenvoor-

bloed. Een bloedmonster geeft wel een

‣ Check lucht in- en uitlaat. Laat

desgevallend een rookproef doen.

Voertaal Rundvee 2017 nr 2  

VITA, de voedingsaanpak voor jongvee - Op bezoek bij de familie Mariscal - Melk€fficiënt: het kompas voor uw bedrijf

Voertaal Rundvee 2017 nr 2  

VITA, de voedingsaanpak voor jongvee - Op bezoek bij de familie Mariscal - Melk€fficiënt: het kompas voor uw bedrijf