Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS BELGIE

NR 1 2017

VOER

TAAL

Hard Melken

4

Op bezoek bij de familie Herbrand:

6

“Duurzaam landbouwbedrijf, klaar voor de toekomst” MilkPower

10


2

Inhoud 02 Geslaagd symposium en workshop robotmelken

Nieuws

Februari in het teken van Robo

03 Voorwoord 04 Hard Melken 06 Reportage melkvee: op bezoek bij de familie Herbrand 08 Werk preventief om hittestress te voorkomen 09 T ransitieperiode: de basis voor succes 10 MilkPower 11 Veiligheid op het boerenerf

Workshop Robotmelken in Wallonië

12 Inkuilmiddel geeft plus op de melkopbrengst

Succesvolle Workshop Robotmelken

hun eigen ForFarmers overall cadeau

in Wallonië

om de stal in te trekken. Ze werden

Op donderdag 16 februari organiseerde

vervolgens in 3 groepen ingedeeld voor

ons Waals rundveeteam een succesvolle

drie verschillende workshops: ‘klauw­

Workshop Robotmelken in Braine

kappen’ met specialist Yves Loric, ‘RAP

Le Comte. In de voormiddag volgden

en ROS in de praktijk’ door Michaël

meer dan 55 robotmelkers eerst een

Strubbe en ‘Hoe een rantsoen beoorde­

uiteenzetting door veearts Philippe

len’ (mestzeven, Koster Tester en

Verdoolaege­met als titel ‘Hogere

schudbox) door melkveespecialist

melkproductie met gezonde koeien’,

Stephane Moyart. Als afsluiter bege­

waarbij hij de aandacht vestigde op

leidde dagvoorzitter Jean-Michel

5 focuspunten: acetonemie, acidose,

Moureaux de terugkoppeling van de

klauwgezondheid, celgetal en vrucht­

workshops en daarna konden de

baarheid. Daarna legde robotspecialist

aanwezigen nog even napraten tijdens

Michaël Strubbe de hulpmiddelen van

een drankje. De deelnemers waren

ForFarmers inzake robotmelken uit

tevreden en konden terugblikken op een

zoals Optivoer, Metabole Verzurings­

leerrijke workshop onder robotmelkers.

Colofon Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Symposium Robotmel

Index, ROS en RAP en vertelde hoe de dag van een robotspecialist eruitziet.

Geslaagd symposium robotmelken in

Na de lunch trok de groep richting het

Vlaanderen

bedrijf van Laurence en Nicolas Bavay in

Op donderdag 23 februari organiseerde

Horrues. Daar kregen alle aanwezigen

de Vlaamse rundveegroep van


Voorwoord

tmelken bij ForFarmers

For the Future of Farming

Een heel boeiende en dynamische

We geloven in een gezonde toekomst voor

uiteenzetting, die heel erg gesmaakt

de agrarische sector en willen daar als

werd door het publiek. Daarna had

ForFarmers maximaal toe bijdragen.

Brecht Goethals, praktijkdocent

Met ‘For the Future of Farming’ laten we

rundveepedicure, het over het belang

zien dat alles wat we doen gericht is op de

van klauwgezondheid. Vervolgens lichtte

verdere ontwikkeling en continuïteit van

AMS specialist Guy Verhulst de hulp­

het landbouwbedrijf.

middelen van ForFarmers toe inzake

lken in Vlaanderen

robotmelken. Na de pauze was er een

Innovaties spelen daarbij een belangrijke

panelgesprek met 4 robotmelkers over

rol. Momenteel staat MilkPower, één van de

de actuele thema’s van robotmelken.

mogelijkheden om harder te melken, volop

Het publiek kon aan de hand van

in de schijnwerpers. Voor de bedrijfsrepor­

televoting zijn stem uitbrengen op een

tage waren we deze keer te gast in de

aantal stellingen, waarna de panelleden

Oostkantons op het bedrijf Herbrand, een

hun mening gaven over deze stellingen.

melkveebedrijf dat absoluut gelooft in de

Tot slot bracht Stijn Steendijk, directeur

toekomst en er ook klaar voor is. Verder in

strategie en organisatie bij ForFarmers,

dit nummer een impressie van onze

het For the Future of Farming verhaal.

geslaagde activiteit voor robotmelkers en tips ter preventie van hittestress, rond

ForFarmers­een symposium rond

Als afsluiter kregen de aanwezigen

inkuilmanagement en voor een goed

robotmelken. 80 deelnemers zakten af

allemaal een ForFarmers overall en

transitiemanagement waar u nu en in de

naar de unieke locatie van het Eco Print

konden ze genieten van een walking

toekomst voordeel mee kan doen.

Center, één van de modernste drukke­

dinner. Daarna volgde een bezoek aan

Veel leesplezier.

rijen van Europa. De robotmelkers

de ultramoderne drukkerij van de

werden verwelkomd door dagvoorzitter

persgroep, waar de deelnemers live het

Yvan Buddaert

Wim De Lathauwer, verkoopleider rund­

drukprocédé van de kranten voor de

Sectormanager Rundvee

vee bij ForFarmers, die het doel van dit

volgende morgen konden volgen. En als

symposium duidelijk maakte. Stilstaan

kers op de taart kreeg iedereen een

bij de zaken die groei en optimalisatie

speciale editie van Het Laatste Nieuws

van robotbedrijven verhinderen, hoe

met ForFarmers cover mee naar huis.

gaan we als ForFarmers te werk om

De reacties op deze gevarieerde dag

onze klanten te helpen hun doelen te

waren uiterst positief. De aanwezigen

bereiken, wat zijn de verschillende

vonden het een interessante dag waarop

visies van de robotboeren zelf en met

ze heel wat zaken hebben bijgeleerd.

welke visie wil ForFarmers er staan voor de ‘boeren van de toekomst’. Dokter Miel Hostens, veearts en medewerker aan de faculteit Dier­

Bekijk de foto’s en het videoverslag

geneeskunde van de Universiteit Gent,

op onze facebookpagina:

kwam als eerste spreker aan het woord

www.facebook.com/forfarmersbelgium

over hard melken met gezonde koeien.

Reageren?

Mail naar info@forfarmers.be

3


4

Melkvee

Hard Melken Er wordt steeds vaker gestreefd naar

tot meer melk, een vollere tank en een

heid van het rantsoen opkrikken. Op die

meer melk in de tank. Dit kan met meer

hoger saldo per koe per dag.

manier krijgt de koe dus meer binnen

koeien, maar meestal betekent dit meer

per gevreten kilogram droge stof.

melk per koe. Wanneer de stal zo goed

Geconcentreerder voeren

Dit leidt ertoe dat de rantsoenefficiën­

als vol zit, is dit namelijk de enige weg

Wanneer we spreken over geconcen­

tie verhoogt. Voor u betekent dit meer

om uw saldo nog verder te laten stijgen.

treerder voeren, dan zijn er verschil­

melk per koe per dag en daaruit volgt

Bij ForFarmers krijgen we steeds meer de vraag; ‘Hoe krijg ik nog meer melk onder de koeien?’. Om dit bij onze klanten te realiseren zijn er verschil­ lende oplossingen mogelijk. Dit kan

“Meer melk en hoger voersaldo per koe.”

een hoger saldo per koe per dag. Want daar draait het tenslotte om. De meest voor de hand liggende manier om geconcentreerder te gaan voeren is gebruik maken van een

namelijk door meer krachtvoer te

lende oplossingen mogelijk. Maar

lactatiestarter. ForFarmers ontwik­

voeren of door geconcentreerder te

allemaal komen ze op hetzelfde neer.

kelde hiervoor heel speciaal de Fresh

gaan voeren. Beide oplossingen leiden

We gaan de energie en/of eiwitdicht­

Cow voeders.


de proeven die reeds gebeurd zijn met

ruwvoer en de prijzen van de bijproduc­

deze verzadigde vetten.

ten kiezen meer en meer veehouders voor deze oplossing. U realiseert dus

Meer voeren

niet alleen een hogere melkproductie

Een andere optie om de melkproductie

per koe, maar daarnaast bespaart u

per koe per dag te verhogen is meer

ook nog eens ruwvoer.

kilo krachtvoer per koe te voeren.

In elke voerlijn van ForFarmers is er

Dit heeft als voordeel dat u op deze

een voer ontwikkeld dat aan deze eisen

manier ook nog eens ruwvoer bespaart

voldoet: de Plus voeders.

ofwel minder bijproducten moet

‘Plus voeren’ leidt tevens tot een hoger

aankopen. Door de huidige situatie van

saldo per koe per dag.

Hard Melken Hoe hogere melkproductie/koe bereiken?

Geconcentreerder voeren

Meer voeren

Fresh Cow voeders Maxima Kwadraat MilkPower

Prima Plus Optima Plus Maxima Plus

Verder kunt u uiteraard kiezen voor een productievoer dat geconcentreerder is: Maxima Kwadraat. Dit voer is zowel qua energie als qua eiwit geconcen­ treerder dan het standaard aanvullende krachtvoer. Deze twee oplossingen werken vanuit de aanvulling via het krachtvoer. Nog een andere mogelijk­ heid is om het basisrantsoen aan het voerhek geconcentreerder te maken. Om dit op een goede manier te doen heeft ForFarmers MilkPower ontwik­ keld. Dit is een pensbestendige vetkern die extra energie aanbrengt. Verder in dit nummer kunt u meer lezen omtrent

Feed2Milk Vers Gras Monitor Elke week vindt u op www.forfarmers.be de actuele gehaltes en voederwaardes van het verse gras van weidepercelen. Het gaat om de droge stof percentages, de eiwit- en suikergehalten, de verteringscoëfficiënt (Vc-OS), het aandeel celwanden (NDF) en de kengetal­ len voor energie (VEM en MELK) en eiwit (WDE en EKB). Op basis van deze info kunt u beter bijsturen in het bij­ voederen in de weideperiode. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw ForFarmers rundvee­ specialist of onze klantendienst op 051 33 57 60.

5


6

Reportage Melkvee

Op bezoek bij Guido en Eegon Herbrand

Een duurzaam landbouwbedrijf, klaar voor de In de Oostkantons, vlakbij het hoogste

kwam in 1987 in het bedrijf en een

Guido Herbrand. Toen er vanaf 2010

punt van België en het prachtige meer

aantal jaren later deed ook de andere

meer mogelijkheden kwamen om melk

van Butgenbach ligt het landbouw­

zoon Eegon zijn intrede. Al sinds

af te leveren in Wallonië, beslisten Guido

bedrijf van de familie Herbrand.

2002 werkt de familie samen met

en Eegon om een nieuwe stal te bouwen,

De tweede generatie Herbrand, de

ForFarmers­. Op dat moment werden een

maximaal gericht op koecomfort voor

broers Guido en Eegon, hebben het

100-tal koeien gemolken. De familie

een hoogproductieve groep. Productie­

bedrijf uitgebouwd tot een moderne,

Herbrand had veel grasland en wilde de

groepen 2 en 3 bleven in de oude stal

duurzame melkveehouderij die volledig

opbrengst hiervan optimaal benutten.

gehuisvest. Er werden ook een aantal

klaar is voor de toekomst.

Door de toenmalige melkquotumregle­

nieuwe sleufsilo’s gebouwd. Ondertussen­

mentering was een uitbreiding van het

melken Guido en Eegon ongeveer

Bedrijfsgeschiedenis

aantal melkkoeien niet meer mogelijk.

260 koeien. Door deze uitbreiding kreeg

Vader Herbrand verplaatste zijn bedrijf

Daarom werd in 2007 beslist om een

de familie echter te kampen met een

in 1977 van het midden van het dorp

biogasinstallatie te bouwen die draait op

ruwvoertekort en plaatsgebrek. Dit werd

naar de huidige locatie omdat hij toen al

grasland en bijproducten uit de levens­

opgelost door in 2015 een bedrijf in de

inzag dat zijn bedrijf onder de kerktoren

middelenindustrie. “Ondertussen wordt

buurt over te nemen, waardoor ze nu

geen uitbreidingsmogelijkheden had

de stroom op het net gezet en produce­

over meer land voor ruwvoer beschikken

voor de komende generaties. Hij bouwde

ren we warmte voor een 10 tal woningen

en meer plaats hebben voor het jongvee

een stal voor 60 koeien. Zoon Guido

en een zwembad in de buurt”, vertelt

en de droge koeien.

Melkveespecialist Stephane Moyart volgt de rantsoenefficiëntie van nabij op.


7

We geven hen Transitiebrok Top met anionische zouten, naast gras en stro”, vult Eegon aan.

toekomst

Duidelijke taakverdeling Op het bedrijf Herbrand ligt de werkdruk hoog. Daarom wordt er heel gestructu­ reerd en met vaste protocollen gewerkt.

Het belang van rantsoenefficiëntie

De broers doen heel veel van hun

Het rantsoen dat de familie Herbrand

ruwvoerwinning zelf, melken 260 koeien

voert, bestaat hoofdzakelijk uit gras,

en daarnaast vraagt de biogasinstallatie

aangevuld met natte bijproducten

ook veel werk qua aanvoer van produc­

zoals draf en perspulp en een corrige­

ten en organisatie. “We hebben een

rend grondstoffenmengsel uit het

duidelijke taakverdeling op het bedrijf.

ForFarmers­assortiment. Doordat ze in

Guido staat vooral in voor het koema­

het koudste deel van België zelf geen

nagement en de administratie, terwijl ik

hebben dit certificaat. Daarnaast neemt

maïs kunnen telen, kopen ze die aan in

vooral het veldwerk en het voeren van de

de familie Herbrand ook deel aan het

het Luikse. “Wij vinden rantsoeneffici­

dieren voor mijn rekening neem,” legt

project ‘weidemelk’. Hun koeien lopen

ëntie heel belangrijk”, vertelt Eegon.

Eegon uit. “Ook mijn vrouw werkt mee

van het voorjaar tot in het najaar, ten

“Elke 3 maanden volgt Stephane Moyart,

op het bedrijf,” vult Guido aan. “Gabriëlla

minste 120 dagen per jaar, minimaal

de melkveespecialist van ForFarmers,

helpt ’s morgens en ’s avonds met het

6 uur per dag in de wei. “Dit is niet

onze rantsoenefficiëntie op via het

melken en verzorgt daarnaast ook de

alleen goed voor het milieu, het levert

opvolgingssysteem in hun rantsoenbe­

kalveren.” Eegons vrouw Annemarie

ook prachtige weidelandschappen op

rekeningsprogramma. Van de 3 groepen

werkt deeltijds buitenshuis. Guido en

en daarnaast hebben koeien in de wei

koeien die hier aanwezig zijn, versturen

Gabriëlla hebben 2 dochters en een zoon

de ruimte voor hun natuurlijk graas­

we de laadgegevens en de melkproduc­

en Eegon en Annemarie een dochter en

gedrag”, legt Guido uit.

tie. Hieruit berekenen we als onderdeel

een zoon. Beide zonen hebben interesse

van de ForFarmers Melk€fficiënt

in het bedrijf. De zoon van Eegon is

Toekomstvisie

aanpak dan samen met de specialist de

vooral geïnteresseerd in koemanage­

Het bedrijf wil blijven investeren in

effectieve rantsoenefficiëntie en de

ment, terwijl de zoon van Guido zich

duurzame bedrijfsvoering maar denkt

kostprijs van het rantsoen en wordt er

meer aangetrokken voelt tot het

voorlopig niet aan uitbreiding. De zonen

bijgestuurd met het oog op het realise­

machinale en technische aspect op het

van Guido en Eegon zijn nu nog te jong

ren van een maximaal voersaldo,” legt

bedrijf. “Net omgekeerd als hun vaders

om in het bedrijf te stappen, maar als er

Eegon uit.

dus,” lacht Eegon.

later interesse is, dan hebben de broers

De melkkoeien uit groep 1 worden op

Een bedrijf klaar voor de toekomst

om gemakkelijk te kunnen uitbreiden.

het bedrijf Herbrand ondersteund met

Op het bedrijf Herbrand wordt vooruit

“We willen voorlopig hetzelfde aantal

een krachtvoerautomaat, waarbij de

gedacht. Het bedrijft werk niet alleen

koeien blijven melken, maar we willen

hoogproductieve koeien nog 2 à 3 kilo

met een biogasinstallatie, maar is ook

wel het technisch resultaat nog verbete­

aanvullend productievoer krijgen. Het

met een aantal andere duurzame

ren. We blijven streven naar een zo

jongvee krijgt enkel gras, wat stro en

projecten bezig. “Sinds 1 februari zijn we

optimaal mogelijk voersaldo,” legt

krachtvoer (Junior Compleet). De

ingestapt in het project ‘non- gmo’melk

Guido uit. “Hierin laten we ons graag

kalveren van 0 tot 4 maanden krijgen

van onze melkfabriek. Vanaf nu mag ons

bijstaan door onze melkveespecialist.

hooi en krachtvoer en vanaf 4 tot 11

voer geen genetisch gemodificeerde

Elke nieuwe beslissing overleggen we

maanden hetzelfde rantsoen als de

organismen meer bevatten en dient het

uitvoering met hem. ForFarmers is voor

melkgevende koeien. “ Voor onze

voer uit een ‘vlog’ gecertificeerde fabriek

ons dan ook een echte partner die

droogstaande koeien volgen we het

te komen. Door onze samenwerking met

meedenkt over de toekomst van ons

Transitieconcept van ForFarmers.

ForFarmers is dit mogelijk, want zij

bedrijf,” besluit Eegon.

De biogasinstallatie is een van de duurzaam­ heidsinitiatieven op het bedrijf Herbrand.

er wel al voor gezorgd dat alles klaar is


8

Advies

Werk preventief om hittestress te voorkomen waarde en smakelijkheid. Door het toevoegen van bijvoorbeeld Selko TMR zal het voer smakelijker blijven en is er minder kans op broei aan het voerhek. • Weid de koeien bij warm weer bij voorkeur ’s morgens vroeg of ’s avonds na het melken. Bij hele warme periodes is het verstandig de koeien ’s nachts te weiden. Het is erg belangrijk om vaste tijden van voeren en bewei­ den aan te houden. • Pas het rantsoen aan door de buffer­ capaciteit te verhogen. Werk proactief en voer gedurende de gehele zomer­ Tijdens hittestress verdienen uw dieren

de negatieve gevolgen van hittestress

periode buffers (Univit Buffer of

extra aandacht en ondersteuning.

zoveel mogelijk te minimaliseren.

RumiBuffer) ter ondersteuning.

Hittestress treedt niet alleen op tijdens

En tijdens perioden van hittestress

die paar tropische zomerdagen, waar

Enkele praktische tips:

verhoogt u de dosering. Blijf de

het kwik boven de 30 graden stijgt.

•Z org voor voldoende ventilatie in de

verhoogde dosering buffer doorvoeren

Iedereen zal zich immers september

stal door eventueel extra ventilatoren

van vorig jaar nog herinneren. Toen

in te zetten en zijwanden of gordijnen

hadden de koeien extreem veel last van

te openen.

hittestress. Bij een temperatuur van

•N aast voldoende ventilatie is schoon

tot één week na de hittestressperiode. • Voer eventueel een extra geconcen­ treerde, veilige energiebron in de vorm van MilkPower HF180 (pensbe­

21 graden en een hoge luchtvochtigheid

drinkwater erg belangrijk. Tijdens

stendig vet). Dit minimaliseert de

(>80%) kunnen koeien namelijk al last

hittestress neemt de vochtbehoefte

negatieve effecten van hittestress en

hebben van hittestress. Dit geldt niet

toe van ca. 100 naar meer dan 200

houdt de melkproductie en het

alleen voor melkgevende koeien, maar

liter per koe per dag. Zorg voor goed

zeker ook voor droogstaande koeien en

toegankelijke en schone waterbakken

jongvee.

met voldoende fris drinkwater.

voeren. Want dan loopt de droge stof

Controleer dagelijks of de drinkbak­

opname nog verder achteruit en

ken schoon zijn.

creëert u nog meer problemen.

Typische verschijnselen van hittestress zijn een lagere voeropname, lagere

•S timuleer de ruwvoeropname door

vetgehalte op peil. • Ga in geen geval extra structuur

Koeien produceren ook meer warmte

melkproductie en ‘pompende’ koeien.

regelmatig vers voer aan te bieden.

wanneer ze extra ruwe celstof moeten

Het gevolg hiervan is een verhoogd

Dit kan door vaker per dag of door ’s

verteren. U kunt beter 1kg minder

risico op pensverzuring (meer kans op

avonds te voeren. Accepteer meer

krachtvoer voeren en pens bestendige

klauwproblemen), verminderde activiteit

restvoer en verwijder dit dagelijks.

vetten en buffers toevoegen.

(lagere bezoekfrequentie melkrobot),

•D oor het warme weer kan er gemakke­

en het optreden van een energietekort

lijk broei optreden in de kuil of in het

Overleg met uw melkveespecialist

(verminderde gezondheid en vrucht­

voer dat aan het voerhek ligt. Dit

welke rantsoenmaatregelen het best

baarheid). Kortom, het is belangrijk om

betekent een sterke afname van voeder­

op uw bedrijf passen.


Melkvee

9

Transitieperiode: de basis voor succes De transitieperiode, de periode net voor

mag als dusdanig eigenlijk niet verande­

rantsoen achter op de behoefte. Het is

en net na het afkalven, is een cruciale

ren tijdens de droogstand. Daarnaast

daarom net zeer belangrijk om een

fase in de cyclus van melkgevende dieren.

moet het ruwvoer van goede kwaliteit en

aantal glucoseprecursors zoals suikers

Er vinden niet alleen grote veranderingen

goed fermenteerbaar zijn en het dient

en propyleenglycol te verstrekken via

plaats in de omgeving (rantsoen en

gedeeltelijk overeen te komen met het

speciaal ontwikkeld krachtvoer.

huisvesting) maar ook in de stofwisseling

lactatierantsoen om abrupte voerover­

van de koe. Als de transitieperiode vlot

gangen te vermijden.

doorlopen wordt, is het risico op gezond-

Koecomfort Een bijkomende cruciale factor om de

heidsproblemen in de komende lactatie

Het rantsoen moet over voldoende

transitieperiode succesvol te laten

veel kleiner. Uit onderzoek blijkt immers

energie, eiwit, antioxidanten, mineralen

verlopen is het verbeteren van het

dat ruim 80 % van de gezondheids­

en vitamines beschikken om het

koecomfort. Om koeien de meest optimale

problemen bij koeien ontstaat in deze

immuunsysteem rond afkalven volop

productieresultaten te laten realiseren

transitieperiode.

te ondersteunen. Aandacht voor de

moet u ervoor zorgen dat er voldoende

kationen-anionenbalans (KAB) van het

vreetruimte voorzien is voor droge koeien

Juiste voeding

rantsoen helpt om het calciumgehalte in

en opstartende dieren. Het voorzien van

Het voorkomen van problemen begint

het bloed na afkalven op peil te houden.

meer voerhekruimte (80 centimeter per

al met voldoende aandacht voor de

Net voor afkalven zorgt een hoge

dier) naast voldoende vreetplaatsen zorgt

voeding in de vorige lactatie en tijdens

energieopname en geleidelijke voerover­

ervoor dat alle dieren vlot voer kunnen

de droogstand. Overmatige voeropname

gang ervoor dat de lever ontlast wordt

opnemen. Naast voerhekbreedte is er ook

in de vorige lactatie en far off periode

en koeien voldoende droge stof opname

voor ligcomfort een belangrijke rol

moet u vermijden om de leverfunctie

blijven realiseren. In de eerste weken na

weg­gelegd in het welslagen van de

niet te ontregelen. De conditiescore

afkalven blijft het glucoseaanbod van het

transitieperiode op uw bedrijf. Transitieaanpak ForFarmers De transitieaanpak van ForFarmers bestaat niet alleen uit praktische adviezen maar ook uit een pakket van onderscheidende producten die hun kracht op meerdere bedrijven dagelijks bewijzen.

Meer info Wilt u van de transitieperiode op uw bedrijf ook een succes maken, neem dan vandaag nog contact op met uw ForFarmers accountmanager of met onze klantenservice op 051 33 57 60.


Melkvee

MilkPower: Extra melk met een bewezen rendement Na het wegvallen van het melkquotum

biotechnologie) startten, in het kader

bedrijven te betrekken, is de betrouw­

zijn meerdere melkveehouders een

van een afstudeeropdracht, een weten­-

baarheid van de proef zeer hoog.

nieuwe weg ingeslagen. De grootste

schappelijk onderzoek op. In totaal

uitdaging na het afschaffen van het

werden 18 bedrijven geselecteerd om

In totaal kregen 1700 melkkoeien

quotum is om een zo hoog mogelijk

hieraan deel te nemen, verspreid over

gedurende één maand 300 gram

rendement per koe te behalen, uitgedrukt

heel België. Deze bedrijfsleiders richten

MilkPower per dag. Na het analyseren

in voersaldo per koe per dag. Hiervoor

zich naar de toekomst en hebben een

van de gegevens (zie grafieken) stelden

heeft ForFarmers MilkPower ontwikkeld.

bedrijfsgrootte van 50 tot 200 melk­

de studenten vast dat de gemiddelde

MilkPower zorgt voor een verhoogde

koeien. De melkproductie bij de deelne­

meeropbrengst 0,12 € per koe per dag

melkproductie met een hoger vetgehalte.

mende bedrijven ligt tussen de 22 en

is. Deze meeropbrengst werd gereali­

38 liter melk per koe per dag. Door bij

seerd door een stijging van 1,23 liter per

Twee studenten van de Hogeschool

dit onderzoek zoveel mogelijk bedrijven,

koe per dag én een stijging van het

Vives campus Roeselare (Agro- en

alsook een verscheidenheid aan

vetgehalte met 0,8° vet. Uiteraard is de kostprijs van MilkPower hiervan al

Liters melk

afgetrokken. Voor een bedrijf met 100

Litersmelk melk Liters

koeien betekent dit dus €4.380 extra 40 40 38 38 36 36 34 34 32 32 30 30 28 28 26 26 24 24 22 22 20 20

rendement op jaarbasis. Bij de 25 procent beste resultaten werd zelfs een meeropbrengst van 0,54 € per koe per dag waargenomen, als resultaat van een stijging van 2,46 liter per koe per dag en 0,38° vet. Voor een bedrijf met wederom 100 koeien is dit dus een extra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Liters voor Liters tijdens Liters voor Liters tijdens

Stijging vet

rendement van €19.710 op jaarbasis. Bij de 25 procent bedrijven met de minst goede resultaten in de proef werd er toch nog een stijging van 0.92° vet waargenomen en het aantal liter steeg

47 47

met 0,07 liter per koe per dag.

45 45 Vet%% Vet

10

43 43

Wilt u ook een nieuwe weg inslaan

41 41

en een zo hoog mogelijk rendement uit uw melkvee halen? MilkPower is

39 39

hiervoor het geschikte product. Hebt u

37 37 35 35

interesse of vragen omtrent MilkPo­ wer, aarzel dan niet om contact op te 1 2 1 2

3 3

4 4

5 6 5 6

7 7

8 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vet voor Vet tijdens Vet voor Vet tijdens

nemen met uw melkveespecialist of onze klantendienst op 051 33 57 60.


11

Veiligheid

Een veilige werkplek op het boerenerf ForFarmers wil haar medewerkers een

nog maar een greep uit de onveilige

met een pilot ‘gevaren bij de losplaats’.

veilige werkomgeving bieden. Iedereen

situaties die chauffeurs op boerenerven

Met deze pilot willen we een represen­

die gezond op het werk komt, moet ook

tegenkomen. Dergelijke gevaarlijke

tatief beeld krijgen van de veiligheids­

gezond weer naar huis gaan. Op al onze

situaties willen we voorkomen. Daarom

status op bedrijven en klanten helpen

locaties zijn hiervoor de nodige

doen we een beroep op u om samen

om de losplek zo veilig mogelijk te

voorzieningen getroffen. Maar hoe

met ons de situatie op uw bedrijf te

maken.

kunnen we de veiligheid van onze

beoordelen. Want u bent verantwoorde­

chauffeurs waarborgen op de boeren-

lijk voor een veilige werkplek voor

Na afloop van de pilot maken we een

erven waar ze dagelijks komen? Daarbij

iedereen die op uw erf komt.

plan van aanpak om iedere klant te

kunnen we uw hulp gebruiken.

adviseren in het veilig maken of houden Pilot

van de losplaats. Uiteindelijk krijgt

Loszittende losbuizen, ontluchtingspij­

Op dit moment hebben we onvoldoende

ForFarmers zo van elke klant de

pen op grote hoogte, open putdeksels

in beeld welke risico’s de chauffeurs

lossituatie in beeld, zodat de chauffeur

rondom silo’s, afval rondom de silo of

lopen tijdens het lossen van onze

weet wat hij op het erf kan verwachten.

gladde vloeren bij de losplaats; dit is

producten. Daarom start ForFarmers


Plant

Inkuilmiddel geeft plus op de melkopbrengst Bij het toepassen van een inkuilmiddel

Als uw kuilen vaak broeien, kunt u het

wordt meestal niet als eerste aan een

beste preventief – bij het inkuilen – een

hogere melkopbrengst gedacht, eerder

broeiremmingsmiddel toepassen. Ook

aan de extra kosten die u maakt als

een combinatiemiddel van conservering

verzekeringspremie voor het goed

en broeiremming is mogelijk.

Selko TMR: Voorkom broei aan voerhek

slagen van de conservering en eventueel het voorkomen van broei bij

Wat is het rendement van een

uitkuilen. Uit onderzoek blijkt dat een

conserveringsmiddel?

inkuilmiddel ook tot extra melkop-

De winst van een conser­veringsmiddel

brengst kan leiden.

zit in het verbeteren van de melkproduc­ tie van de koe. Het voer dat behandeld is

In de zomer kan het voer aan het

Het kuilproces is in twee stappen te

met een conserveringsmiddel blijft

voerhek zeer snel warm worden.

onderscheiden: de conservering bij het

namelijk frisser en smakelijker. Hierdoor

Dieren vreten minder, de melk­

inkuilen en broeiremming bij het uitkui­

geven de koeien meer melk. Gemiddeld

productie daalt, de dag groei bij

len. Het conserveringsproces start nadat

0,5 tot 1,0 kg melk per koe per dag extra.

vleesvee valt terug en de algehele

de kuil luchtdicht is gemaakt. Tijdens dit

weerstand komt onder druk. Met

proces daalt de pH. Dit is te versnellen

Toepassen van broeiremmer

Selko TMR voorkomt u broei aan

door bij inkuilen een conserveringsmiddel

Ook een broeiremmer loont, vooral op

het voerhek. Het is eenvoudig on­

te gebruiken. De tweede stap is het

bedrijven die vaak broei in de kuil hebben.

verdund toe te dienen in de

uitkuilen. Bij dit proces vindt er luchtin­

Bij broei gaat er zo’n 10% van de voeder­

voermengwagen.

treding plaats. Hierdoor ontstaat broei.

waarde verloren.

Tips om broei te voorkomen Het slagen van uw graskuil hangt van vele factoren af.

gewas te vast in de opraapwagen wordt gedrukt en/of de

We zetten een aantal aandachtspunten op een rij:

messen niet scherp zijn, dan kan vermoezing optreden.

•V oorkom zand en mestresten in de kuil. Het leidt tot kwaliteits­

In de gevormde bolletjes kan schimmel ontstaan. Bij hak­

verlies en vergroot de kans op boterzuur. Hark en schud daar­ om niet te diep. Molshopen zorgen ook voor verontreiniging!

selen komt dit probleem niet voor. •Z org voor maximale en continue druk op de kuil. Plaats

• Zorg voor een korte veldperiode; maximaal twee dagen.

het voer bij voorkeur in een sleufsilo. Hierin kan het beter

• Voor een goede conservering is het verstandig om onder een

verdicht worden.

drogestofpercentage van 45% te blijven. • Gebruik een conserveringsmiddel om conserveringsverliezen te beperken. • Start met het inhalen van gras op de percelen die het dichtst bij de kuil liggen. Breng als laatste het gras van verderaf gelegen kavels naar de kuil. Hierdoor heeft de chauffeur op de kuil meer tijd om van het laatste gras een goede en vaste toplaag te maken. • Breng lagen aan van maximaal 30 cm per keer. • Zorg ervoor dat het product goed gesneden wordt. Als het

•V uistregel: gewicht op de kuil = aanvoersnelheid in ton­ nen vers product per uur x 0,5 •D ek de kuil zo snel mogelijk af. De combinatie van onderfo­ lie en folie geeft het beste resultaat. •Z org voor voldoende gewicht op de kuil. Een dikke laag zand werkt het beste! •V oldoende voersnelheid is belangrijk • > 1,5 meter per week in de winter •> 2 meter per week in de zomer • Gebruik bij risico op broei een broeiremmend inkuilmiddel.

1116BE

Voertaal Rundvee 2017 nr 1  
Voertaal Rundvee 2017 nr 1