Page 6

6

Reportage Melkvee

Op bezoek bij Guido en Eegon Herbrand

Een duurzaam landbouwbedrijf, klaar voor de In de Oostkantons, vlakbij het hoogste

kwam in 1987 in het bedrijf en een

Guido Herbrand. Toen er vanaf 2010

punt van België en het prachtige meer

aantal jaren later deed ook de andere

meer mogelijkheden kwamen om melk

van Butgenbach ligt het landbouw­

zoon Eegon zijn intrede. Al sinds

af te leveren in Wallonië, beslisten Guido

bedrijf van de familie Herbrand.

2002 werkt de familie samen met

en Eegon om een nieuwe stal te bouwen,

De tweede generatie Herbrand, de

ForFarmers­. Op dat moment werden een

maximaal gericht op koecomfort voor

broers Guido en Eegon, hebben het

100-tal koeien gemolken. De familie

een hoogproductieve groep. Productie­

bedrijf uitgebouwd tot een moderne,

Herbrand had veel grasland en wilde de

groepen 2 en 3 bleven in de oude stal

duurzame melkveehouderij die volledig

opbrengst hiervan optimaal benutten.

gehuisvest. Er werden ook een aantal

klaar is voor de toekomst.

Door de toenmalige melkquotumregle­

nieuwe sleufsilo’s gebouwd. Ondertussen­

mentering was een uitbreiding van het

melken Guido en Eegon ongeveer

Bedrijfsgeschiedenis

aantal melkkoeien niet meer mogelijk.

260 koeien. Door deze uitbreiding kreeg

Vader Herbrand verplaatste zijn bedrijf

Daarom werd in 2007 beslist om een

de familie echter te kampen met een

in 1977 van het midden van het dorp

biogasinstallatie te bouwen die draait op

ruwvoertekort en plaatsgebrek. Dit werd

naar de huidige locatie omdat hij toen al

grasland en bijproducten uit de levens­

opgelost door in 2015 een bedrijf in de

inzag dat zijn bedrijf onder de kerktoren

middelenindustrie. “Ondertussen wordt

buurt over te nemen, waardoor ze nu

geen uitbreidingsmogelijkheden had

de stroom op het net gezet en produce­

over meer land voor ruwvoer beschikken

voor de komende generaties. Hij bouwde

ren we warmte voor een 10 tal woningen

en meer plaats hebben voor het jongvee

een stal voor 60 koeien. Zoon Guido

en een zwembad in de buurt”, vertelt

en de droge koeien.

Melkveespecialist Stephane Moyart volgt de rantsoenefficiëntie van nabij op.

Voertaal Rundvee 2017 nr 1