Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS BELGIE

NR 1 2017

VOER

TAAL

VIDA-biggenvoeders verrijkt met DARMperfect

4

Op bezoek bij de familie David:

8

“Streven naar correcte huisvesting, gezondheid en voeding” Het belang van waterkwaliteit

10


2

Voertaal Varkens Inhoud 03 Voorwoord 04 VIDA voeders verrijkt met Darmperfect 06 Op bezoek bij de familie David

VIDA met Darmperfect

4

08 Technische resultaten zeugen en vleesvarkens 2016 10 Het belang van waterkwaliteit 11 Brijvoer: hoger rendement door lagere voerkost

Resultaten zeugen

Waterkwaliteit

Colofon Voertaal Varkens is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

8

Reportage

10

6


Nieuws

Voorwoord

Symposium zeugen en open dag familie Matthijs een succes

Gezonde groei In dit eerste nummer van 2017 kijken we graag nog even terug

Op 7 februari organiseerde ForFarmers

op vorig jaar. Wat de marktsitu-

een symposium met als thema ‘Innova-

atie betreft zijn we gelukkig een

ties in de zeugenhouderij’ met aanslui-

stuk beter gestart en zijn de

tend een bezoek aan de nieuwe zeugen-

vooruitzichten ook positief. Zeker

stal bij klant Matthijs in Eeklo. Er was

in de zeugenhouderij. Daar is een

een grote opkomst voor het symposium.

aanhoudende vraag naar biggen,

Meer dan 80 klanten en prospecten

met als resultaat: goede biggenprijzen!

luisterden met veel interesse naar de

de nieuwe zeugenstal met plaats voor

Hoewel we geen invloed hebben op de

sprekers

1000 zeugen in het 4 wekensysteem.

marktprijzen, hebben ze wel invloed op het

Er was een rondleiding door de nieuwe

jaarsaldo. Wat techniek en resultaat in de

Productmanager Maarten van Horen

kraamstal, goed voor 200 plaatsen in

stal betreft zijn we wel aan zet. We zijn dan

vertelde meer over innovaties in

één grote afdeling, de balanskraamhok-

ook fier om de resultaten van de zeugen-

zeugenvoeders en de eerste resultaten

ken, de Nutrix+ installatie, de nieuwe

houderij met u te delen: opnieuw een zeer

in voorbereiding op het nieuwe zeugen-

brijvoerkeuken voor zeugen en biggen

knappe prestatie van onze zeugenhouders

concept. Sectormanager Kurt Notte-

en de nieuwe biggenstal in aanbouw.

waar we het voorbije jaar samen aan mochten werken. De uitdaging ligt er nu

boom lichtte het belang van voeropname voor spenen toe en de resultaten

Zowel het symposium als het bedrijfs-

om het dit jaar nog net iets beter te doen.

en ervaringen van Nutrix+.

bezoek werden gesmaakt door de

Grijp deze kans en ga de uitdaging aan sa-

Na het symposium vertrok de groep

aanwezigen die een interessante dag in

men met ons team. Gezien de markt voort-

richting het zeugenbedrijf van de

het teken van innovaties in de zeugen-

durend in verandering is en ForFarmers

familie Matthijs. Daar bezichtigden ze

houderij mochten beleven.

streeft om het nog net iets beter te doen dan voorheen, hebben we een update van ons VIDA biggenconcept voor u klaar. Zo is VIDA verrijkt met Darmperfect, een aanpak met focus op een ‘gezonde groei’ bij biggen voor en na spenen. In de bedrijfsreportage in dit nummer leest u hoe we steeds samenwerken aan goede resultaten om zo een kwalitatief eindproduct af te leveren. In dit geval een kwalitatieve fokgelt met een goede start voor haar verdere carrière in de zeugenhouderij. Ontdek snel al deze interessante onderwerpen en kijk even wat ze in uw bedrijfsvoering kunnen opleveren. Daarbij zijn onze producten, onze tools en ons team de basis van het succes, maak er gebruik van! Kurt Notteboom - Sector manager Varkens

Reageren? Reageren?

MailMail naar naar voertaal@forfarmers.eu info@forfarmers.be

3


4

VIDA Betere darmgezondheid en groei VIDA-biggenvoeders verrijkt met DARMperfect

Een optimale maagdarmgezondheid is cruciaal voor goede resultaten.

De VIDA-biggenvoeders hebben een

De varkenssector heeft als doelstelling

varkenshouders maximale groei en

upgrade gekregen met het door

het antibioticagebruik te verminderen.

uniformiteit van hun biggen, zo min

ForFarmers­ontwikkelde DARMperfect-

Ook bij ForFarmers staat de verlaging

mogelijk gezondheidsproblemen en

concept. Dit zorgt voor een betere maag-

van gemedicineerde voeders hoog op de

meer werkgemak”, constateert Jan

darmgezondheid bij gespeende biggen.

agenda. Zo was het gebruik aan antibio-

Fledderus. “Kortom:

Het resultaat: een gezonde groei en vita-

tica via medicated feed in 2016 27%

een mooie uitdaging

lere biggen. Jan Fledderus, Innovatie-

lager vergeleken met 2015! Toch kan de

voor de onderzoe-

manager Biggen bij het Nutrition &

sector niet tevreden achterover leunen,

kers van het NIC.”

Innovation Centre (NIC) van ForFarmers,­

want de druk op varkenshouders om het

Uit onderzoek en

vertelt meer over het onderzoek dat de

antibioticagebruik verder te verlagen

praktische ervarin-

basis vormde voor deze verbetering.

neemt toe. “Tegelijkertijd verwachten

gen blijkt dat bij de


5

een vezel- en eiwitaanpak in de biggenvoeders. “Uit diverse onderzoeken blijkt dat specifieke, structuurrijke vezels zorgen voor een betere opbouw van de voedselbrij in de maag. De spijsverteringssappen blijven door die vezels beter onderin de maag. Daardoor is er minder kans op zuuraantas-

De onderzoeken hebben geleid tot

ting van de hoger gelegen, gevoelige

een innovatie van de VIDA biggen-

delen van de maag”, legt Jan uit.

voeders met het DARMperfect-

De vezels zorgen er bovendien voor dat

concept. Hierin is de vezel- en

de biggen het voer gelijkmatig opnemen

eiwitaanpak gecombineerd. Er zijn

en dat de passage van de voedselbrij

speciale voerlijnen voor biggen met

van de maag naar de darm trager

een hoge of een beperkte voeropna-

verloopt. “Spijsverteringssappen

mecapaciteit (Prima en Maxima).

kunnen zo beter inwerken op de

Daarnaast is er een voerlijn gericht

voedselbrij en met name de eiwitten

op extra scherpe voerkosten

worden daardoor beter verteerd.

(Optima) en een voer voor biggen

De varkenshouder ziet dat terug in

die extra ondersteuning in gezond-

een hogere groei en vitale biggen.”

heid nodig hebben (Vital). Het verbeterde assortiment richt zich op een

Betere mestconsistentie

betere maagdarmgezondheid en

Ook de rol van eiwitten werd onder de

hogere groei bij de biggen en meer

loep gelegd, wat tot nieuwe inzichten

werkgemak voor de varkenshouder.

leidde. De verbeterde eiwitaanpak die hieruit voortkwam, resulteert bij de

Met continu onderzoek en verdere

biggen in een hogere groei en betere

ontwikkeling van de voeders streeft

mestconsistentie. Fledderus verklaart

ForFarmers naar een gezondere,

dit als volgt: “We hebben de toepassing

efficiëntere varkenshouderij en

van hoogwaardige, bewerkte eiwitbron-

geeft zij invulling aan haar missie

nen en het gebruik van ammoniabinders

‘For the Future of Farming’.

onderzocht. Door de eiwitrijke grondstoffen ultrafijn te malen en te ontsluiten worden deze beter verteerd. helft van alle dieren die voor sectie werden ingezonden, maagdarmof luchtwegaandoeningen werden geconstateerd. Maagdarm-aandoeningen hadden daarbij de overhand. Fledderus:

De ammoniabinders binden de schadelijke stoffen die vrijkomen uit onverteerde eiwitresten. Zo kunnen die schadelijke stoffen de darmflora niet aantasten.”

“Dat was voor ForFarmers­een bevestiging dat sturen op een optimale maagdarmgezondheid van cruciaal belang is.” Het effect van vezels Het NIC onderzocht de toepassing van

MEER OVER VIDA HETLEVENBEGINTMETVIDA.BE


6

Bedrijfsreportage

“Streven naar correcte huisvesting,

gezondheid en voeding” Dirk David: ”We hechten veel belang aan een goede huisvesting.”

In het West-Vlaamse Gistel ligt het

fokkerij zijn we geëvolueerd naar een

Taakverdeling op het fokbedrijf

fokbedrijf van de familie David. Dirk en

fokbedrijf voor Topigs Norsvin, met

Rita houdt zich voornamelijk bezig met

Rita runnen er al meer dan 26 jaar hun

landras en york zeugen als moederdie-

het kraamstalmanagement en de

fokkerij met hart en ziel. Hun zonen

ren om Topigs 20 en TN70 gelten te

administratie rond de verkoop van de

Robin (17) en Dries (20) studeren nog,

produceren.” “Ik kwam wel uit een

gelten. Het dek­management en de

dus Dirk en Rita voeren het werk op

landbouw­gezin, maar had quasi geen

bronstcontrole doen ze samen en Dirk

het bedrijf met zijn tweeën uit.

ervaring met varkens”, vult Rita aan.

neemt alle vaccinaties en het uitselecte-

Het fokken is ondertussen een echte

“Ik heb alles wat fokkerij betreft van mijn

ren van de gelten voor zijn rekening.

passie geworden en samen streeft het

man geleerd, maar ik doe het werk op

“Bij het selecteren van de gelten voor de

koppel naar de meest optimale

ons fokbedrijf met hart en ziel.” Vandaag

klant hanteren we het principe: enkel

huisvesting, gezondheid

telt het bedrijf 260 zeugen in een

wat goed genoeg zou zijn voor ons, is

en voeding voor hun dieren.

3-wekensysteem met alternerend

goed voor de klant”, legt Dirk uit. “Als we

spenen, die allen worden ingezet voor

gelten laden om te leveren, denk ik dan

Bedrijfsgeschiedenis

zeugenproductie. Daarnaast zijn er 7

ook vaak: zulke zeugen zouden ze bij ons

Eind 1990 kochten Dirk en Rita een

groepen van 230 fokgelten. Alle gelten

ook mogen leveren”, lacht Rita. “Ik voer

zeugenbedrijf in een varkensarm gebied.

die daaruit voortkomen worden op het

de gelten ook zelf tot bij de klant, wat

De familie David wou echter een fokkerij

bedrijf gefokt in opfokstallen. De borgen

een sterkte is voor een fokbedrijf, niet

beginnen en startte met de 60 beste

verkoopt de familie David, deels voor

iedereen doet dit, maar op die manier

zeugen in stamboekwerking.“Het fokken

afmest en deels als slachtbiggen. Recent

hou je niet alleen een goed contact met

zit bij mij in de genen. Ik heb de stiel van

werd er een nieuwe opfokstal in gebruik

de klant, het is ook veiliger op sanitair

mijn vader geleerd en het is ondertussen

genomen om nog beter aan de voorwaar-

vlak,”voegt Dirk toe. Ook aan het

echt een liefhebberij geworden,” vertelt

den voor een goede huisvesting te

selecteren van de zeugen die Dirk en

Dirk. “Van stamboekwerking en beren-

kunnen voldoen.

Rita aanhouden hechten ze veel belang.


Hiervoor kunnen ze rekenen op hun

vier maanden de verplichte screenings

bij mijn gelten garanderen. Maar ook bij de

jarenlange ervaring en bijkomende

voor Topigs Norsvin uit, maar ze doet

selectie van mijn zeugen let ik heel erg op

begeleiding van foktechnisch begeleider

veel meer dan dat voor ons. We zijn

goed beenwerk, genetica is hierin ook

Johan Goessens. “Alle Topigs Norsvin

uitermate tevreden over deze begelei-

belangrijk,” legt Dirk uit.

fokkers hebben toegang tot dezelfde

ding,” vertelt Rita. “We volgen in overleg

genetica, maar toch heeft elke fokker

met de dierenarts een nauwgezet

Doordachte voederaanpak

een iets andere zeug en dat komt door

vaccinatieschema. De gelten worden op

Ook aan de opfokvoerders wordt veel

de manier van selecteren. De ene fokker

22 weken leeftijd ingeënt tegen vlek­

belang gehecht. Hierin worden Dirk en

selecteert zijn zeugen uit een ander

ziekte en PRRS. Op 26 weken is er een

Rita bijgestaan door hun accountmanager

oogpunt dan de andere. Wij zien graag

vaccinatie tegen Parvo en de biggen

Frank. “Bij ForFarmers wordt hard

een typische lange zeug met een heel

krijgen ook 2 maal een mycoplasma

gewerkt aan nieuwe opfokvoeders. We zijn

goed beenwerk en hechten belang aan

vaccin toegediend,” legt Dirk uit. Door al

volop bezig met het ontwikkelen van een

het aantal en juist geplaatste spenen.

deze strikte gezondheidsmaatregelen te

nieuw concept voor zeugenvoeders.

De selectie van je moederdieren maakt

volgen kan het fokbedrijf David certifica-

Opfokvoeders zijn een belangrijk onder-

dus uiteindelijk het verschil, want dit ligt

ten voorleggen voor snuffelvrije,

deel hiervan. Een van de doelstellingen

aan de basis van hoe de te verkopen

schurftvrije en dysenterievrije gelten.

van het nieuwe zeugenconcept is immers

gelten er uiteindelijk gaan uitzien en hoe

“Ontwormen is ook heel belangrijk op

langleefbaarheid van zeugen. Een

ze zullen produceren,” legt Dirk uit.

ons bedrijf, dit wordt vaak onderschat.

optimaal opfokmanagement is hierbij van

We hebben dan ook een strikte ontwor-

groot belang. De nieuwe opfokvoeders

“We fokken ook alleen gelten uit

mingsaanpak die de gezondheid alleen

bevatten alle elementen voor een optimale

grootouderdieren met de hoogste TSI

maar ten goede komt”, legt Dirk uit.

ontwikkeling van gelten. Het opfokvoederprogramma bestaat uit 3 fases, waarbij de

waarden (Topigs Selectie Index). TSI is een door Topigs Norsvin ontwikkelde

Het belang van een goede huisvesting

eerste fase bedoeld is voor gelten vanaf 25

index die de genetisch waarde van een

Ook huisvesting is een belangrijk

kg lichaamsgewicht. Aandacht voor het

varken uitdrukt. Deze waarde komt tot

aandachtspunt voor het fokbedrijf.

uitgroeien van gelten en voor een sterk

stand door verschillende fokwaarden te

Het bedrijf moet aan een aantal eisen

beenwerk begint immers op jonge

verrekenen, zoals bijvoorbeeld vrucht-

voldoen. Zo moet er per gelt 1m² ruimte

leeftijd,” legt accountmanager Frank uit.

baarheid, moedereigenschappen,

voorzien worden. Door de bouw van de

levensduur, robuustheid, groei en

nieuwe opfokstal met 600 plaatsen

Toekomstvisie

voerefficiëntie, karkas en vleeskwali-

kunnen Dirk en Rita hieraan voldoen en

Aangezien Dirk en Rita hun handen

teit...” vult Rita nog aan.

hebben ze nu in totaal voldoende ruimte

vandaag meer dan vol hebben aan de

voor de opfok van 7 groepen van 230

fokkerij kijken ze niet uit naar een extreme

Strikte gezondheidsregels

gelten. Daarnaast hebben ze nog ruimte

schaalvergroting van het bedrijf. De familie

Het bedrijf David wordt van dichtbij

over voor voldoende leegstand.

David wil zich eerder focussen op zo goed

opgevolgd door bedrijfsdierenarts Sofie

“We kozen voor deurventilatie met een

mogelijke resultaten met de huidige

Willaert van Nutrivet. “Sofie voert om de

voedergang van 1m70, waardoor er een

grootte van het bedrijf door een optimale

zeer rustig ventilatiepatroon is gezien de

huisvesting, gezondheid en voeding na te

lage bezetting en het ruime volume van

streven. Vandaag behalen ze een produc-

de stal,” legt Dirk uit. “We hebben ook

tiegetal van 31,32 wat een topprestatie is

een extra kraamhok bijgemaakt, zodat we

voor een vermeerderingsbedrijf met

een reserveafdeling hebben, waardoor

moederdieren. “Sinds 2016 zijn we aan het

het kraammanagement met 260 zeugen

evolueren naar de productie van TN70

vandaag nog vlotter verloopt”, vult Rita

gelten. De eerste gelten zijn nu klaar voor

aan. Dirk hecht veel belang aan het

verkoop. We zijn ervan overtuigd dat we

beenwerk van de dieren en daarom is hij

hierdoor onze productieresultaten nog

bij de aankoop van betonroosters voor de

kunnen verbeteren, wat ook voor de

opfokstal steeds heel kritisch geweest.

eindklant een positief verhaal is. Want dat

“Door deze maatregel, samen met de

is voor ons uiteindelijk het allerbelangrijk-

ruime huisvesting, kan ik goed beenwerk

ste, een tevreden klant.”

De nieuwe opfokstal biedt ruimte voor 600 gelten.

7


8

Resultaten

Technische resultaten zeugen en vleesvarke

Resultaten verzamelen, technische

Overzicht resultaten zeugen 2016 ForFarmers

cijfers opvolgen, een belangrijke taak voor de adviseurs van ForFarmers.

Alle bedrijven

50 % beste

Top 10

Zonder cijfers kunnen we niet sturen

Gem. aantal zeugen

382

405

460

op verbeterpunten en kunnen er geen

% herdekkingen

8,6

7,1

6,2

% sterfte kraamstal

13,6

12,9

12,5

Interval spenen-dekken

5,6

5,3

5,3

ons. Voldoen de resultaten aan de

Worpindex

2,39

2,43

2,46

verwachtingen?

Speenleeftijd (d)

22,7

21,6

20,6

Totaal geboren/worp

16,1

16,9

17,5

% doodgeboren/worp

8,6

8,5

8,7

spectaculaire vooruitgang in het aantal

Levend geboren/worp

14,7

15,4

15,9

gespeende biggen per zeug per jaar.

Gespeend/worp

12,6

13,4

13,9

Grotere tomen, een beter management

Worpen/100 dekkingen

84,7

86,1

87,6

Productiegetal

30,2

32,4

34,0

gezamenlijke doelen worden gesteld. Ook bieden de verzamelde technische gegevens een soort autocontrole voor

Evoluties op zeugenbedrijven De afgelopen jaren zagen we een

en een uitgebalanceerde voeding voor de zeugen zijn hiervoor de belangrijkste


9

ens 2016 redenen. In 2016 was het gemiddelde

Agroscoop zeugen gebruikt de data uit

Resultaten vleesvarkens, focus op voeder­

productiegetal van de klanten van

uw zeugenboekhoudprogramma en

conversie en karkaseigenschappen

ForFarmers meer dan 30. Ter vergelij-

vertaalt deze resultaten naar overzich-

Ook in de vleesvarkensstallen zijn de

king: in 2010 was dit 26,3. De 10 beste

telijke tabellen en grafieken. Ook biedt

technische resultaten de afgelopen jaren

bedrijven speenden in 2016 34 biggen

Agroscoop zeugen de mogelijkheid om

verbeterd. Het assortiment vleesvarkens-

per zeug.

diepere analyses te maken. In het

voeders van ForFarmers legt duidelijk de

voorbeeld ziet u de leeftijdsopbouw van

nadruk op de voor u economisch belang-

een zeugenstapel:

rijkste parameters: voederconversie en

Deze topresultaten vragen veel van de

karkaskwaliteit.

zeugen en, niet te vergeten, van de zeugenhouder. Dit betekent dat er continu een sterke behoefte is aan meer kennis op vlak van voeding, manage-

A.3.2.2 GAZ per cyclus (T) (01/01/2016 - 31/12/2016

ment en gezondheid. Daarnaast zijn er hulpmiddelen nodig om grondige

25 %

Q1/2016 Q2/2016 Q3/2016 Q4/2016

punten op elk bedrijf te kunnen aan­ tonen. Nieuw zeugenconcept De sector evolueert enorm snel. ForFarmers­wil een voorloper zijn in innovaties. Daarom zijn we volop bezig met het ontwikkelen van een nieuw

% Gem. aantal aanwezige zeug

analyses te maken om zo de verbeter20 %

15 %

10 %

5%

zeugenconcept. In het najaar zullen wij een volledig nieuw assortiment zeugen-

0% 1

voeders in de markt zetten. Dit nieuwe

2

3

4

5

6

7

8

9

>=10

pakket aan voeders is samengesteld om nog beter in te spelen op de behoeftes van de zeugenhouders. Dit betekent

Overzicht resultaten vleesvarkens 2016 ForFarmers

aandacht voor vitaliteit van pasgeboren

Totaal overzicht

50% beste groei

50% beste nutr.vc

Opzetgewicht (kg)

23,3

22,8

23,2

Eindgewicht (kg)

116,5

119,5

119,0

Groei (g/d)

732

769

753

Technische topprestaties vragen ook

Bruto voerconversie

2,78

2,74

2,69

een grondige manier van analyse.

Nutritionele voerconversie

2,46

2,39

2,33

Op welk vlak kunnen resultaten nog

Voeropname (kg/d)

2,03

2,11

2,02

Sterfte (%)

2,6

2,6

2,6

Voerwinst/plaats (€)

81,2

86,9

90,5

biggen, zo veel mogelijk biggen bij de zeugen kunnen spenen, speengewichten en langleefbaarheid van zeugen. Agroscoop zeugen

verbeterd worden of kan er gemakkelijker gewerkt worden? ForFarmers heeft daarvoor Agroscoop zeugen ontwikkeld.


10

Gezondheid

Belang van waterkwaliteit wordt vaak onderschat De voeders die u gebruikt voor uw

minimaal 10 liter per dag begin dracht

varkens bevatten alle voedingstoffen die

tot 15 liter per dag einde dracht.

nodig zijn om de dieren optimaal te laten presteren. Wij besteden hier dan ook

Een voldoende hoge wateropname kan

veel aandacht aan. Vaak wordt echter

maar behaald worden als twee basis-

het belang van een goede wateropname

regels ingevuld zijn: voldoende drink-

en waterkwaliteit vergeten.

plaatsen en een voldoende hoog debiet. Het streefdoel is om per 10 dieren in een

Normen voor wateropname

hok een drinkplaats te voorzien. Daarbij

Varkens nemen dagelijks meer water

moeten de dieren gemakkelijk kunnen

op dan voer. De water-voerverhouding

drinken. Normen voor het debiet zijn:

lende groei bij biggen of vleesvarkens

verandert met de leeftijd van de dieren.

• gespeende biggen: minimaal 0,5 l/

• lage wateropname door zeugen in de

Bij vleesvarkens moet de wateropname

minuut

minimaal het dubbele zijn van de voe-

• vleesvarkens: minimaal 0,7 l/minuut

deropname. Om vleesvarkens voldoende

• dragende zeugen: minimaal 1,5 l/

hard te laten groeien moeten zij op het einde van de mestperiode dus 5 à 6 liter per dag kunnen opnemen. Bij biggen is

minuut

• te lage wateropname en daardoor een te lage voeropname. Gevolg: tegenval-

kraamstal. Gevolg: te lage melkproductie • diarree bij biggen of vleesvarkens • agressiviteit bij biggen of vleesvarkens

• lacterende zeugen: minimaal 2 l/ minuut

Een wateronderzoek op regelmatige basis (minimaal 1 x per jaar) kan veel

de water-voerverhouding nog hoger. Biggen die 3 weken gespeend zijn

Waterkwaliteit

problemen voorkomen. Het onderzoek

moeten minimaal 1,5 liter water per dag

De laatste maanden hebben de specia-

bestaat uit het nemen van waterstalen bij

kunnen opnemen. Voor oudere biggen is

listen van ForFarmers veel waterstalen

de bron en op het einde van het circuit.

dit zelfs meer dan 3 liter water per dag.

laten onderzoeken. Heel vaak blijkt de

Het waterstaal uit de bron wordt che-

kwaliteit van het drinkwater onvoldoende

misch en microbiologisch onderzocht,

Zeugen die veel melk produceren moeten

te zijn. Dit kan op microbiologisch vlak

het staal uit de drinknippel in de stal

heel veel kunnen drinken. In de kraam-

zijn (bacteriën, schimmels, gisten) of op

alleen microbiologisch.

stal betekent dit minimaal 30 liter per

chemisch vlak. De signalen in de stal

zeug per dag vanaf 10 dagen na werpen.

in geval van een slechte waterkwaliteit

Behandeling van drinkwater

Voor dragende zeugen geldt het advies:

kunnen verschillend zijn:

Water van onvoldoende kwaliteit moet behandeld worden. De producten die hiervoor gebruikt moeten worden

Selko pH

zijn afhankelijk van de uitslag van het wateronderzoek. Ontsmetten van water en spoelen en reinigen van de leidingen

Selko pH is een synergetisch mengsel van vrije en gebufferde organische zuren.

gebeurt met producten op basis van

De zuren zijn zeer effectief tegen Gram-negatieve bacteriën zoals E.coli en

chloor of waterstofperoxide. Voor het

Salmonella in zowel de darm als in het drinkwater. Selko pH helpt ook om de pH

verbeteren van de waterkwaliteit en dus

van de maag te verlagen, waardoor de vertering vlotter verloopt.

ondersteunen van de gezondheid van de dieren heeft ForFarmers Selko pH in het assortiment voor u beschikbaar.


11

Brijvoer

Hoger rendement door lagere voerkost per kilogram vleesaanzet Bij vleesvarkens is de voederkost 75%

We kunnen via brijvoerinstallaties sturen

van de productiekost. Met brijvoer kan u

op voederopname. Door de steeds

echter direct inspelen op deze voor-

stijgende groei bij vleesvarkens wordt

naamste kost. Uiteindelijk haalt u een

de mogelijkheid om te kunnen sturen op

hoger rendement door een lagere voer-

voederopname steeds belangrijker.

kost per kg vleesaanzet. De bedrijven

Zo houden we ook de slachtkwaliteit

die de laatste jaren bij vleesvarkens de

in de hand om ook de verkoopprijs te

stap naar brijvoer gezet hebben, deden

optimaliseren.

dit veelal om 2 redenen: sturen op een lagere kostprijs per kg vleesaanzet en

Het voederkostvoordeel bij brijvoer wordt

sturen op resultaat door automatische

gehaald uit o.a. de bijproducten die via de

gecontroleerde voedering.

brijvoerinstallatie verstrekt kunnen worden. In België komen heel wat bijproduc-

Elk jaar trachten we bij ForFarmers zo

ten vrij uit verschillende fabrieken. Denk

veel mogelijk technische resultaten te

maar aan de verwerking of productie

verzamelen van vleesvarkens om de

van aardappelen, bier, zuivelproducten,

prestatie van onze voeders en rantsoe-

ethanol … Hoe lokaler bijproducten kun-

nen te evalueren. In totaal konden we

nen worden afgezet, hoe interessanter

voerkostvoordeel op van 50 cent bij de

resultaten van meer dan 170.000 afgele-

dit prijs-technisch wordt. Door de gemid-

borgen.

verde vleesvarkens met elkaar vergelij-

deld lage droge stof van de bijproducten

ken. Daarbij zien we gelijke technische

is de transportkost een bepalende factor

Ook de brijvoerinstallaties zijn in de

prestaties bij droogvoer t.o.v. brijvoer.

in het financieel voordeel. Wij zien het

loop der jaren mee geëvolueerd. Deze

Het grote verschil zit in de voerkost per

als onze taak om samen te zoeken naar

installaties kunnen uiterst nauwkeurig

kg vleesaanzet die bij brijvoer gemiddeld

de juiste combinatie van bijproducten op

het voer op de juiste plaats uitdoseren

9,5 cent lager ligt, wat neerkomt op 31 %

de bedrijven om tot een uitgebalanceerd

en zijn ook in staat om zichzelf goed te

extra voerwinst per plaats per jaar.

rantsoen te komen door het invullen van

reinigen. Bij de opzet van een nieuwe

nutriëntbehoefte van vleesvarkens zoals

brijvoersinstallatie helpen wij u graag

zetmeel, eiwit en vet.

verder. Hoe eerder we in het project

Het feit dat de prestaties op droogvoer en brijvoer gemiddeld gelijk zijn, wil zeggen

betrokken zijn, hoe beter we u kunnen

dat we in de loop der jaren steeds beter

Brijvoerrantsoenen bestaan uit een

de nutritionele waarde van de verschil-

combinatie van natte bijproducten, droge

lende bijproducten zijn gaan bepalen

grondstoffen al dan niet gemalen en een

om zo te komen tot een voorspelbaar

aanvullend voer. Een totaal rantsoen

resultaat.

vult de behoefte van de vleesvarkens in. Door de aanwezigheid van verschillende

Door de automatische voedering vanuit

grondstoffen op de bedrijven kunnen we

een brijvoerinstallatie zitten we ook kor-

ook gemakkelijk met de zelfde producten

ter op het resultaat. Na levering van een

onderscheid maken in schakelmoment

afdeling kunnen we vandaag met 1 klik

en sekse. Gescheiden afmesten van

de resultaten uit de computer halen.

borgen en gelten levert gemiddeld een

helpen bij uw bedrijfsontwikkeling

VOOR MEER INFO Wilt u meer weten over de brijvoer­ mogelijkheden, contacteer uw brijvoerspecialist of onze klantendienst op 051 33 57 60


HET

LEVEN

BEGINT ME M ET T

VIDA Ons VIDA biggenvoer: verrijkt met DARMperfect Gezonde biggen die goed en uniform groeien, dat wil toch elke varkenshouder? Dat vraagt een optimale maagdarmgezondheid van uw biggen. In de praktijk best een uitdaging. Daarom blijven wij onze voeders ontwikkelen en innoveren en hebben wij onze VIDA biggenvoerders verrijkt met DARMperfect: DARMperfect zorgt voor een optimale maagdarmgezondheid van de kwetsbare big en een excellente vertering van het voer. En dat merkt u in de stal aan:

✓ een goede, gelijkmatige voeropname door de biggen; ✓ vitale, uniforme biggen; ✓ goede mestconsistentie; ✓ minder kans op speendiarree; ✓ hoge groei; ✓ meer werkgemak. Ga voor meer informatie naar

www.hetlevenbegintmetvida.be 0417BE

Voertaal Varkens 2017 nr.1  
Voertaal Varkens 2017 nr.1