Page 4

4

VIDA Betere darmgezondheid en groei VIDA-biggenvoeders verrijkt met DARMperfect

Een optimale maagdarmgezondheid is cruciaal voor goede resultaten.

De VIDA-biggenvoeders hebben een

De varkenssector heeft als doelstelling

varkenshouders maximale groei en

upgrade gekregen met het door

het antibioticagebruik te verminderen.

uniformiteit van hun biggen, zo min

ForFarmers­ontwikkelde DARMperfect-

Ook bij ForFarmers staat de verlaging

mogelijk gezondheidsproblemen en

concept. Dit zorgt voor een betere maag-

van gemedicineerde voeders hoog op de

meer werkgemak”, constateert Jan

darmgezondheid bij gespeende biggen.

agenda. Zo was het gebruik aan antibio-

Fledderus. “Kortom:

Het resultaat: een gezonde groei en vita-

tica via medicated feed in 2016 27%

een mooie uitdaging

lere biggen. Jan Fledderus, Innovatie-

lager vergeleken met 2015! Toch kan de

voor de onderzoe-

manager Biggen bij het Nutrition &

sector niet tevreden achterover leunen,

kers van het NIC.”

Innovation Centre (NIC) van ForFarmers,­

want de druk op varkenshouders om het

Uit onderzoek en

vertelt meer over het onderzoek dat de

antibioticagebruik verder te verlagen

praktische ervarin-

basis vormde voor deze verbetering.

neemt toe. “Tegelijkertijd verwachten

gen blijkt dat bij de

Voertaal Varkens 2017 nr.1