Page 10

10

Gezondheid

Belang van waterkwaliteit wordt vaak onderschat De voeders die u gebruikt voor uw

minimaal 10 liter per dag begin dracht

varkens bevatten alle voedingstoffen die

tot 15 liter per dag einde dracht.

nodig zijn om de dieren optimaal te laten presteren. Wij besteden hier dan ook

Een voldoende hoge wateropname kan

veel aandacht aan. Vaak wordt echter

maar behaald worden als twee basis-

het belang van een goede wateropname

regels ingevuld zijn: voldoende drink-

en waterkwaliteit vergeten.

plaatsen en een voldoende hoog debiet. Het streefdoel is om per 10 dieren in een

Normen voor wateropname

hok een drinkplaats te voorzien. Daarbij

Varkens nemen dagelijks meer water

moeten de dieren gemakkelijk kunnen

op dan voer. De water-voerverhouding

drinken. Normen voor het debiet zijn:

lende groei bij biggen of vleesvarkens

verandert met de leeftijd van de dieren.

• gespeende biggen: minimaal 0,5 l/

• lage wateropname door zeugen in de

Bij vleesvarkens moet de wateropname

minuut

minimaal het dubbele zijn van de voe-

• vleesvarkens: minimaal 0,7 l/minuut

deropname. Om vleesvarkens voldoende

• dragende zeugen: minimaal 1,5 l/

hard te laten groeien moeten zij op het einde van de mestperiode dus 5 à 6 liter per dag kunnen opnemen. Bij biggen is

minuut

• te lage wateropname en daardoor een te lage voeropname. Gevolg: tegenval-

kraamstal. Gevolg: te lage melkproductie • diarree bij biggen of vleesvarkens • agressiviteit bij biggen of vleesvarkens

• lacterende zeugen: minimaal 2 l/ minuut

Een wateronderzoek op regelmatige basis (minimaal 1 x per jaar) kan veel

de water-voerverhouding nog hoger. Biggen die 3 weken gespeend zijn

Waterkwaliteit

problemen voorkomen. Het onderzoek

moeten minimaal 1,5 liter water per dag

De laatste maanden hebben de specia-

bestaat uit het nemen van waterstalen bij

kunnen opnemen. Voor oudere biggen is

listen van ForFarmers veel waterstalen

de bron en op het einde van het circuit.

dit zelfs meer dan 3 liter water per dag.

laten onderzoeken. Heel vaak blijkt de

Het waterstaal uit de bron wordt che-

kwaliteit van het drinkwater onvoldoende

misch en microbiologisch onderzocht,

Zeugen die veel melk produceren moeten

te zijn. Dit kan op microbiologisch vlak

het staal uit de drinknippel in de stal

heel veel kunnen drinken. In de kraam-

zijn (bacteriën, schimmels, gisten) of op

alleen microbiologisch.

stal betekent dit minimaal 30 liter per

chemisch vlak. De signalen in de stal

zeug per dag vanaf 10 dagen na werpen.

in geval van een slechte waterkwaliteit

Behandeling van drinkwater

Voor dragende zeugen geldt het advies:

kunnen verschillend zijn:

Water van onvoldoende kwaliteit moet behandeld worden. De producten die hiervoor gebruikt moeten worden

Selko pH

zijn afhankelijk van de uitslag van het wateronderzoek. Ontsmetten van water en spoelen en reinigen van de leidingen

Selko pH is een synergetisch mengsel van vrije en gebufferde organische zuren.

gebeurt met producten op basis van

De zuren zijn zeer effectief tegen Gram-negatieve bacteriën zoals E.coli en

chloor of waterstofperoxide. Voor het

Salmonella in zowel de darm als in het drinkwater. Selko pH helpt ook om de pH

verbeteren van de waterkwaliteit en dus

van de maag te verlagen, waardoor de vertering vlotter verloopt.

ondersteunen van de gezondheid van de dieren heeft ForFarmers Selko pH in het assortiment voor u beschikbaar.

Voertaal Varkens 2017 nr.1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you