Page 1

Homenaj ea

AbelSant osGuz mรกn 1914-2000

SOL EMNI UM


GUARDA


Hi t osdesuvi da Naci doenVi l l as al es....................... 4 Suses t udi os ............................ 6 Ar gent i na............................... 8 Es per anz a ..............................10 Naces uhi j oAbel .........................12 o ........................14 Naces uhi j oI s i dr Naces uhi j oJ ul i án........................16 Laf ami l i as et r as l adaaBar cel ona ............18 Naces uhi j oAndr és.......................20 Maes t r odees cuel a.......................22 J ubi l aci ónenl acas adeMar t or el l............24 Losni et os ..............................26 Hos pedal es .............................28 Susúl t i mosaños ... ......................30


4·Abel Sant osGuz mán

AbelSant osGuz mánnaci óenVi l l asal es,Bur gos, el12dej uni ode1914. Supadr ef ueI s i dr oSant osMar t í nez ,peóncami ner o. Sumadr ef ueMat i l deGuz mánGar cí a,maes t r adel a es cuel aenSanPedr odel Duer o,Bur gos . Ambosdes apar eci er onenl ospr i mer osdí asdel a Guer r aCi v i l . Susher manosf uer onJuan,Andr és ,Leonor , Venanci o( quef al l eci ós i endobebé) ,Pabl oyMat eo.


Est assonl as f ot ogr af í asmás ant i guasenl as queapar ece Abel .Enest a pági na,en1922; l aant er i oresde 1927.Noseha encont r ado f ot osdesus padr es, desapar eci dos enl aGuer r a Ci vi l .


6·Abel Sant osGuz mán

Susest udi os En1930,con16años , mar chaaes t udi arf uer a decas a,conl os Her manosCor az oni s t as . Suspadr esyher manos quedar onenSanPedr o deDuer o.


10·Abel Sant osGuz mán

Esper anz a Ochoañosdes puésdev ol v eraEs pañacont r ae mat r i moni oconEs per anz aCar r i ónSol az .El l a t r abaj abaenunes t ancoal l adodel acat edr al de Bur gos ,queél f r ecuent óaunquenof umaba. . . Abel t ení aent onces41añosyEs per anz a23.

Labodasecel ebr óenHospedal es,el22dedi ci embr ede1955.


Esper anz a naci 贸en Hospedal es, Bur gos,el18 deagost ode 1934.


22·Abel Sant osGuz mán

Maest r odeescuel a Abel ej er ci ól ami s mapr of es i ónt odas uv i da.Su dedi caci ónal aens eñanz aempez óenAr gent i nay acabóenunnegoci ópr opi o,Academi aSant os ,en Bar cel ona,enl aquet r abaj óhas t as uj ubi l aci óncon 67años .Ent ot al ,másde45añosdemaes t r o.

EnAr gent i na, conal umnosde l aescuel a.


Abel Sant osGuz m谩n路23 Ar r i bayabaj o, suspr i mer osy 煤l t i mos al umnosdel a Academi a Sant os.Enel cent r o, gi mnasi aen Col egi o Favenci a, dondet r abaj 贸a sul l egadaa Bar cel ona.


26·Abel Sant osGuz mán

Losni et os Abel v i ócr eceraGui l l em,Mi r ei a,Fel i pyRi car d. Si empr ef uemuybr omi s t aconel l os .En2004, des puésdes uf al l eci mi ent o,naci er onMaryGemma. Fel i p,Gui l l em yMi r ei a pasar ont i empocon suabuel o.Ri car d,al pi ano,naci óen1998. AMaryGemmano l l egóaconocer l as. Abaj o,Mi r ei aconsu bi sabuel a,abuel a, madr eyot r asmuj er es del af ami l i a.


Abel Sant osGuz m谩n路27 Gui l l em,su pr i merni et o, naci 贸en1986. Abaj o,con Gui l l em ysu her manaMi r ei a, cel ebr andosu 77cumpl ea帽os.


28·Abel Sant osGuz mán

Hospedal es Abel pas óbas t ant esv er anosenel puebl ode Es per anz a.Ar r egl ar onunv i ej ocor r al ypl ant ar onmás de200cer ez os ,manz anos ,per al es ,nogal es , mel ocot oner osymuchomás .Es per anz apas aal l í l a mi t addel año,enunanuev acas a,mant eni endol os f r ut al esyhuer t a.

Abel ,enelcor r al ,en1979.


30·Abel Sant osGuz mán

Susúl t i mosaños Abel v i v i ócui dandos uhuer t o,s usár bol esys us cas ashas t adosot r esañosant esdes umuer t e,el 19dedi ci embr ede2000,as us86años .La enf er medaddeAl z hei merl eaf ect ómuy r ápi dament eyunaneumoní as el ol l ev ó.

Suúl t i mo ver anoen Hospedal es f ueelde1998, con Al z hei mer avanzado. Esper anzal e cui dóent odo moment o.


漏 SOLEMNI UM Ej empl ardemues t r adel apl at af or maSol emni um. Noes t 谩per mi t i dal ar epr oducci 贸nodi f us i 贸ndecual qui er adel oscont eni dosdees t el i br o.


GUARDA


Naci doenVi l l as al es·Suses t udi os·Ar gent i na· Es per anz a·Naces uhi j oAbel ·Naces uhi j oI s i dr o· Naces uhi j oJul i án·Laf ami l i as et r as l adaa Bar cel ona·Naces uhi j oAndr és·Maes t r ode es cuel a·Jubi l aci ónenl acas adeMar t or el l ·Los ni et os·Hos pedal es·Susúl t i mosaños . www. sol emni um. com

SOL EMNI UM

Libro de Homenaje a Abel Santos  

Un ejemplo de libro de memoria familiar generado automáticamente en la plataforma SOLEMNIUM, a partir de las fotos e informaciones introduci...

Advertisement