Page 1

Föreningen SOFIA SamarbetsOrganisationen För internationella Initiativ på Antroposofisk grund

Foto Moa Nordin

Hållbar utveckling internationellt & i Sverige

Foto Carolin Hedman

Foto Mina Jung

samarbetsprojekt information påverkansarbete

w w w . f o r e n i n g e n s o f i a . o r g 1


Programområden: Miljö/Odling M SOFIAs målsättning är att skydda odlingsjorden, skogarna och vattendragen samt trygga livsmedelsförsörjningen i alla områden där människor bor. Ekologisk och biodynamisk odling ger riktlinjer för ett sunt och uthålligt jordbruk.

Pedagogik P Målsättningen är att elever ska få undervisning som stärker deras initiativkraft, självförtroende, förmåga att tänka självständigt samt deras kreativitet och sociala förmåga. Waldorfpedagogiken ger inspiration och vägledning i detta område.

Vård/omsorg V

Målsättningen är att de svagaste i samhället – de fysiskt eller psykiskt handikappade, socialt utslagna och sjuka – ska få en värdig behandling av myndigheter och människor omkring dem. Läkepedagogik, socialterapi och antroposofisk läkekonst visar vägen till en omsorg utifrån varje människas förutsättningar.

Information:

Skol- och ungdomsverksamhet Allmän informationsverksamhet

Praktikantverksamhet:

Ungdomar till samarbetsparners i andra världsdelar Ungdomar från andra världsdelar till Sverige

Utvecklingsprojekt inom SOFIA: pågående avslutade på kommande sidor presenteras ett urval projekt

Här visas ett urval av SOFIAs projekt, för ytterligare projekt se SOFIAs hemsida.

SOFIAs vision

är en hållbar och solidarisk värld, som präglas av:

• Alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter • Ett fritt skapande kulturellt och socialt liv för alla, som ger mening och livsutrymme • En produktion och konsumtion av varor och tjänster som svarar mot människors behov och naturens förutsättningar i alla delar av världen.

2


AFRIKA Novalis/Siyaphambili V

Novalis Ubuntu Institute i Kapstaden driver sedan 2006 Orphan and Vulnerable Childrens Programme, som syftar till att stödja verksamheter som arbetar med de många föräldralösa barnen i HIVkrisens spår. Siyaphambili är en mindre organisation som grundats av befolkningen i kåkstaden Langa, där socialt kaos präglar barnens vardag. På Siyaphambili får 2-300 barn stöd och skydd, och personal och volontärer får i sin tur utbildning genom Novalis. Verksamheterna får Sidabidrag och expertstöd genom SOFIAs Sydafrikagrupp och praktikanter från Sydafrika kommer också till Sverige.

Foto Vidar Vetterfalk

Sydafrika

Kenya The Humane School

P

I byn Sirende i norra Kenya startades en waldorfinspirerad förskola/skola 2008. En liten mikrokreditfond för att utveckla byns produktiva verksamhet påbörjades också. Detta var resultatet av svenska kontakter med byn sedan flera år tillbaka, och 50 familjer är nu engagerade i skolan. Där får barnen gratis skolgång genom att insamlade medel från Sverige betalar lärarlön och skolfrukost.

Tanzania Yatima heart to heart

P V

Föreningen Yatima Heart to Heart arbetar med att hjälpa föräldralösa barn i Iringa-distriktet, som är hårt drabbat av HIV/ aids. Tre daghem ger tillsyn och mat till 120 barn i åldrarna 3-12 år. Många bor hos släktingar, men ett hus byggs för de barn som är helt utan hem. Via Volontärresor kommer många besökare och bidrar till verksamheten, vilken bl.a. siktar på en waldorfinspirerad lekskola och ekologiska odlingar. för fler projekt & kontaktuppgifter, se

w w w . f o r e n i n g e n s o f i a . o r g 3

Foto Ceci Wickbom

Waldorfskolan i Hermanus ligger ca 10 mil från Kapstaden, och tar emot barn från kåkstäderna i omgivningen. Ellen Keyskolan i Stockholm har fadderklasser och lärarutbyten med skolan.

Foto Aurora Granstedt

Hermanus P


Foto Moa Nordin

Foto Moa Nordin

ASIEN

Indien

Foto Carolin Hedman

Foto Carolin Hedman

Inba Seva Sangam

M P V

I delstaten Tamil Nadu finns Inba Seva Sangam, som är en Gandhi-inspirerad organisation för socialt och miljövårdande arbete. De driver barnhem, lekskolor och skolor, samt stödjer bondegrupper och kvinnogrupper att organisera sig. De har en botanisk trädgård för att bevara regionens arter och ett biodynamiskt jordbruk. Avskogning, mindre regn och sjunkande grundvattennivåer är ett stort problem för fattiga bönder i området. Detta minskar möjligheterna att försörja sig på jordbruk och många tvingas flytta till städernas textilindustrier. Det finns dock kunskaper om hur man kan ”skörda” det regnvatten som trots allt kommer, så att det inte bara forsar bort ovanpå den torra jorden. För att göra detta måste bönderna samarbeta och organisera sig, så att de gemensamt kan förhindra den ökenspridning som pågår. Inba Seva Sangam hjälper bönderna i detta arbete och ger samtidigt HIV-information, då aids blivit ett växande problem i Indien. Arbetet med jordbrukarfamiljerna får Sidabidrag och SOFIA skickar praktikanter som jobbar inom någon av Inba Seva Sangams alla verksamheter. Bilden till vänster visar “solspisar”, metallparaboler hettas upp av solen och möjliggör matlagning. för fler projekt & kontaktuppgifter, se

w w w . f o r e n i n g e n s o f i a . o r g 4


Foto Mikko Tuononen

LATINAMERIKA

Bolivia Kawsay

P

Foto Veide Lingås

Kawsay, med dotterorganisationer i Peru och Ecuador, har under ett tiotal år utformat kurser för ursprungsfolk, som går ut på att tillvarata kunskaper från den egna kulturen. Kawsay arbetar främst med utbildning för vuxna, men stödjer även Nätverket för Lärandegemenskaper. Nätverket förenar skolor som arbetar för en pedagogik som möter barnen och familjerna i deras vardagsliv och kulturella identitet. SOFIA sänder ungdomspraktikanter till Bolivia för att arbeta som inspiratörer på de olika skolorna inom nätverket.

Brasilien V

Foto Amanda Huircan Martinez

Aramitán

Två timmars resa från Sao Paulo ligger Aramitán vars mål är att hjälpa riskutsatta barn och ungdomar från Sao Paulo, men också att vara ett kultur- och hälsocentrum för lokalsamhället, där bl.a. konstnärlig verksamhet och hantverk erbjuds. Ett flertal workcamps har hållits för att bygga upp platsen, och man samarbetar nära med kåkstadsprojektet Monte Azul i Sao Paulo. SOFIA tar emot brasilianska praktikanter från dessa initiativ.

för fler projekt & kontaktuppgifter, se

w w w . f o r e n i n g e n s o f i a . o r g 5


RYSSLAND/ÖST Ryssland

Foto Mats-Ola Ohlsson

Irkutsk/Jekaterinburg

Öst-västgruppen inom SOFIA stödjer läkepedagogiska och socialterapeutiska utbildningar i Irkutsk sedan 1994 och i Jekaterinburg sedan 2001. Målgruppen är både föräldrar och redan utbildade terapeuter. Arbetet har lett till ett nätverk för de olika läkepedagogiska verksamheterna i Bajkalregionen kring Irkutsk, där även waldorfskolor och biodynamiska odlingsinitiativ kommit igång. Från Jekaterinburg har utbildningen utvidgats till staden Surgut. Sedan seminarierna startade har nya verksamheter för funktionshindrade barn och vuxna uppstått i de båda regionerna. Man arbetar även med att integrera läkepedagogik och socialterapi på skolor och barnhem, och ett intensivt arbete på politisk nivå sker för att förankra den funktionshindrade människans rätt i samhället.

Foto Brigitte Deck

Foto Brigitte Deck

Jaroslavl

Foto Rosanna Poghosyan

V

P

Örjanskolan i Järna har sedan början på 90-talet haft waldorfskolan i Jarolslavl som vänskola. Under uppbyggnaden av Jaroslavskolan har man bidragit till skolans lokaler och material, skolmat och tidvis till andra driftkostnader, samt till lärarnas utbildning. Örjanskolans basarer, dagsverken och insamlingar har finansierat kostnaderna. Samarbetet innefattar också lärarutbyten och att man organiserar besök av ryska skolklasser i Sverige.

Armenien Aregnazan Waldorfskola

P

Efter mångåriga förberedelser startades på 90-talet waldorfskolan Aregnazan i Yerevan. Trots Armeniens politiska svårigheter och isolerade situation har man under åren lyckats ha waldorfpedagogiska utbyten med andra länder. Personer med anknytning till skolan har som flyktingar bott och utbildats i Sverige, och numera finns en svensk stödgrupp. Hösten 2009 möjliggjordes ett besök i Norden med scenframträdanden ur armenisk kulturtradition från skolans klass 8. En utvidgning av samarbetet inom pedagogik, läkepedagogik och odling är målsättningen framåt.

för fler projekt & kontaktuppgifter, se

w w w . f o r e n i n g e n s o f i a . o r g 6


Föreningen SOFIA erbjuder information till ungdomar i Sverige, bl.a. genom temadagar och temaveckor på skolor, samt workshops på konferenser och seminarier. Vi erbjuder skolor hjälp att ta upp hållbar utveckling och globalisering i undervisningen, samt förmedlar praktikplatser och kontakter till projekt för klassresor mm. Många ungdomar vill göra en skillnad i världen. Genom frågan “Vad kan JAG göra?” kan vi vägleda i den mångfald av banbrytande initiativ som finns i världen.

Praktik M P V SOFIA erbjuder varje år praktikanter mellan 18 och 35 år, att åka till några av våra projekt. Mellan 2002-2009 har SOFIA skickat ett 40-tal praktikanter till Dominikanska Republiken, Sydafrika, Bolivia och Indien. Från 2009 tar vi även emot utländska praktikanter i Sverige. Efter utlandsvistelsen ingår uppföljningsarbete och informationsverksamhet. Till exempel att hålla föredrag, besöka skolor, leda workshops, göra bildutställning, skriva artiklar etc. I praktiken ingår en månads förberedelsearbete innan utresan, med ungdomskonferens, Sidas förberedande utbildning i Härnösand samt 1-2 veckors intensivkurser i språk. SOFIAs praktikanter är ute 4-8 månader med början under hösten.

för fler projekt & kontaktuppgifter, se

w w w . f o r e n i n g e n s o f i a . o r g 7

Foto Amanda Huircan Martinez

Skolinformation & ungdomsverksamhet M P V

Foto Carolin Hedman

SOFIA bedriver informationsverksamhet i Sverige där allmänna globala frågeställningar tas upp och enskilda projekt presenteras. Vi producerar broschyrer, Aktuelltblad, hemsida och utställningar. SOFIA anordnar också egna fester, informationsseminarier, öppna föreläsningar etc. Vi medverkar även på möten och konferenser inom den antroposofiska rörelsen samt erbjuder arbetsplatsbesök. Kontakta SOFIA om vår medverkan önskas i något sammanhang, eller om du/ni vill ha Aktuelltbladet där den senaste informationen står. Det finns också möjlighet att göra en ideell insats på våra evenemang.

Foto Amanda Huircan Martinez

Allmän informationsverksamhet M P V

Foto Carolin Hedman

SVERIGE


Sida ger 90% av kostnaden för godkända projekt! Övriga 10% behöver SOFIA samla in från andra gåvogivare. Dvs för varje insamlad tia kan Sida lämna 90 kronor i bidrag till Föreningen SOFIAs verksamhet!

Pg 25 08 95 - 0 SOFIAs kansli Föreningen SOFIA

Brasilien Aramitán barn & ungdom Christina Gerodetti, 0760-80 76 44 ch.gerodetti@gmail.com

Gula Villan, Bergsg. 2 153 35 Järna 08-551 716 48 Fax: 08-551 710 61 Org.nr. 802412-1868

Dominikanska Republiken

office@foreningensofia.org Verksamhetsledare / info Siri Lundström 08-551 716 48, 073-804 28 93 siri@foreningensofia.org Ordförande Pär Granstedt 0158-330 58, 070-560 64 18 par@granstedt.com Praktikantverksamhet / skolinfo Carolin Hedman 073-996 49 48 carolin@foreningensofia.org

SOFIAs projekt per land Armenien Aregnazan Waldorfskola Erkki Flander, 073-996 68 21 sofia.armeniengrupp@gmail.com

Bangladesh Jenniferskolan Youth Reaching Out, ordförande: Moa Nordin, 070-493 72 51 moa@youthreachingout.se www.youthreachingout.se

Fundación Waldorf Helena Nordlund, 08-551 716 48 08-551 571 90 helena@foreningensofia.org Río Limpio byutveckling Sara Mårtensson 070-696 98 31 saram_76@netzero.net

Gambia Manjai Kunda förskola Bambalie Mbye, 073-622 21 20 08-551 747 55 Natan Söderblom, 08-551 746 82 nasoder@gmail.com

Öst-Västgruppen, ordförande: Hasse Neideman, 070-786 03 40 hasse@neideman.se Bajkalregionen / Irkutsk nätverk & utbildning läkepedagogik Jelena Ahlman, 073-342 40 08 Jelena@dfbk.se Mats-Ola Ohlsson, 0708-74 91 61 mats-ola@norrbyvalle.se Jekaterinburg läkepedagogisk utbildning Brigitte Deck, 08-551 504 06 brigitte.deck@gmail.com

Sydafrika Novalis/Siyaphambili HIV-projekt Ida Löfström, 070-748 97 96 idalof@hotmail.com Vidar Vetterfalk, 08-551 740 14 vidarvfalk@hotmail.com

Wulli landsbygdsutveckling Lansana Juwara, 073-722 17 34 lansanaj@hotmail.com

Hermanus Waldorfskola Tanja Meyler, Ellen Keyskolan, 076-237 44 93 tanja.meyler@tele2.se

Indien

Tanzania

Inba Seva Sangam, social verksamhet & jordbruk Helena Nordlund, 08-551 716 48 08-551 571 90 helena@foreningensofia.org Carolin Hedman, 073-996 49 48 carolin@foreningensofia.org

Yatima heart to heart Anneli Rudholm, 0705-917 233 Anneli316@gmail.com Johanna Lundin, 0709-58 16 25 johanna_lundin83@hotmail.com www.yatimaheart2heart.se

Kenya The Humane School Hans Nyström, 08-551 705 52 Gudrun Lindborg, 0158-315 25 gmlindborg@hotmail.com

Bolivia

Ryssland

Kawsay utbildning Lina Svenzén, 073-678 02 76, 00591- 77 98 37 26 linasvenzen@hotmail.com

Jaroslavl Waldorfskola Maja-Stina Linderström, 08-551 504 71 maya_stina@hotmail.com

Adresser till våra utländska samarbetspartners finns på www.foreningensofia.org

Detta dokument har finansierat med Sidastöd genom Forum Syd. Sida och Forum Syd delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande Föreningen SOFIAs.

för fler projekt & kontaktuppgifter, se

w w w . f o r e n i n g e n s o f i a . o r g

SOFIA broschyr  

Om SOFIA, broschyr över verksamhet, projektgrupper, länder. Från september 2009.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you