Page 1

Litteratur og nyttig viden  ‐ om mentorordninger og jobsøgning       

Bøger    

Mentorskab   ”Mentor+Guiden – om mentorskab og en‐til‐en relationer”  Af Kirsten M. Poulsen (2008)    Bogen fortæller om mentorskabet, mentors og mentees udbytte, overvejelser for at påtage  sig mentorrollen samt om dilemmaer, spilleregler og etik i samarbejdet. Den indeholder  inspiration, en lang række værktøjer til mentor samt information om kvalistetssikring og  evaluering.    ”Mentorskabets muligheder – til brug i praksis”   Af Lisa Ott og Birgit Signora Toft (2004)     Bogen er en håndbog for de, der skal arbejde med mentorordninger i virksomheder. Den  retter sig først og fremmest mod de personer, der tilrettelægger mentorordninger, men  indeholder også relevante informationer for mentor. Der er fokus på interne mentorord‐ ninger med henblik på medarbejderes faglige og personlige udvikling – ikke på mentorskab i  forbindelse med introduktion og fastholdelse af nye medarbejdere. Bogen giver en række  eksempler på mentorordninger i og uden for danske virksomheder. Læs mere på  www.mentorskabets‐muligheder.dk.    ”Mentor – en hjertesag”   Af Steen Hildebrandt og Birgit Signora Toft (2002)     Bogen beskriver forskellige former for mentorskab; privat, fagligt, formelt, uformelt osv. Den  giver anvisninger til mentors og tovholders roller og en beskrivelse af faldgruber i  mentorskabet. Derudover indeholder bogen interview med en række erhvervsledere om  deres tilgang til mentorskabet.   

Samtaleteknikker    ”Introduktion til Den motiverende samtale”  Af Carl Erik Mabeck (2005)    Lille bog om motiverende samtaler i behandlingssystemet. Bogen giver en konkret  introduktion til Den motiverende samtale, som bruges i situationer, hvor det kan være svært  at trænge igennem med traditionelle former for rådgivning og vejledning. Bogen henvender  sig først og fremmest til behandlere, men mange af elementerne i Den motiverende samtale  kan overføres til andre områder, hvor der er brug for at styrke et andet menneskes  motivation.   

1


”Motivationssamtalen” Af William R. Miller og Stephen Rollnick (2007)    Denne bog er grundbogen i principperne for motivationssamtalen, skrevet af metodens  fædre.     Hvordan hjælper man bedst mennesker til at foretage ønskede ændringer i deres liv? En  mulighed er at hjælpe dem til at overvinde den ambivalens, der ofte er forbundet med  forandring; på den ene side vil man gerne, på den anden side ikke. Motivationssamtalens  formål er at overvinde denne ambivalens, men det er klientens opgave, ikke rådgiverens, at  sætte ord på den og løse den.    Motivationssamtalen henvender sig til studerende og praktikere inden for psykologi,  psykiatri, socialt arbejde, kriminalforsorg, sundhedsforebyggelse og misbrugsbehandling og  er en konkret metode til dem, der møder umotiverede klienter i deres arbejde.    ”Løsningsfokuserede samtaler”  Af Peter de Jong og Insoo Kim Berg (2006)    Bogen giver en grundig indføring i de færdigheder, der er nødvendige for at bruge den  løsningsfokuserede samtale i praksis. Bogens mange konkrete eksempler giver et klart billede  af, hvordan løsningsfokusrede samtaler forløber. Bogen handler om klientsamtaler i  psykiatrien, men metoderne kan overføres til andre områder. Den henvender sig til  studerende og professionelle indenfor psykologi, socialt arbejde og dele af det pædagogiske  område samt til læger og sygeplejersker i psykiatrien.   

Kulturmøder, kulturforståelse og interkulturel kommunikation    ”Jobsamtaler med etniske minoriteter”  Af Iben Jensen (2011)    På baggrund af observation af omkring 100 jobsamtaler i Danmark og i udlandet indkredser  bogen, hvad der ofte går galt i danske jobsamtaler, når ansøger ikke er etnisk dansk. Bogen  giver konkrete bud på, hvordan virksomheden kan kvalificere rekrutteringen af etniske  minoriteter – i annonceringen, ved nedsættelsen af ansættelsesudvalg og ikke mindst ved  jobsamtalen.    ”Grundbog i kulturforståelse”  Af Iben Jensen (2005)    Bogen giver en række faglige greb til at forstå kommunikation på tværs af kulturer. Hvad  betyder vores syn på kultur for den møde vi forstår andre på? Kan man sige sig fri for at være  national? Hvordan kan man se udvikling af et multikulturelt samfund i et fagligt perspektiv?  Hvad betyder sproget for måden, vi forstår hinanden på?   

2


”Kulturforskelle – kulturmøder i praksis”  Af Thomas Hylland‐Eriksen & Torunn Arentsen Sørheim (2001)    Bogen er en undervisningsbog beregnet til studerende på mellemlange uddannelser såsom  lærer‐ og pædagogseminarier, sygeplejerske, ‐sundheds, ‐ socialrådgiver‐ og  politiuddannelser. Bogens formål er, at diskutere kulturmødet i et bredt perspektiv samt at  beskrive baggrunden for udviklingen af det flerkulturelle samfund. Den giver en teoretisk  introduktion til og diskussion af begreberne kultur og kommunikation. Bogen er spækket  med eksempler.    Til bogen er der et tillæg med tal og oplysninger om dansk indvandrerpolitik og antallet af  etniske minoriteter.    ”Kunsten at møde andre kulturer”  Af Gilliz Herlitz (2008)    Dette er en bog, som først og fremmest henvender sig til mennesker, der til daglig mødes  med, arbejder med og omgås med mennesker fra andre lande. Det kan være dig, der  foretager mange forretningsrejser til andre dele af verden. Det kan være dig, der arbejder i  Danmark i sektorer i det offentlige med kontakter til mange indvandrere. Det kan være dig,  der skal udstationeres i udlandet i længere tid. Det kan være dig, der arbejder sammen med  kolleger fra andre lande, eller dig, der bare er interesseret i menneskelige kontakter og  menneskelige samspil.    ”Flerkulturel håndbog”  Af Lone A. Sperschneider og Mette Mølgaard (2007)    Det danske samfund er blevet internationalt. Personalet inden for social‐ og  sundhedssektoren kommer derfor dagligt i kontakt med mennesker med en anden etnisk og  kulturel baggrund. I disse møder kan der opstå misforståelser eller ligefrem konflikter, som  udspringer af gensidig manglende viden og fordomme om den anden og dennes kulturelle  baggrund. Konkret baggrundsviden og forklaringer om praktiske spørgsmål i forbindelse med  andre kulturer vil kunne lette det daglige arbejde i disse tværkulturelle møder.     Flerkulturel håndbog er en opslagsbog med fyldige, men kortfattede forklaringer på  opslagsordene. Bogen er bygget op over en række overordnede temaer som religioner i  Danmark, sundhedssystemer og sygdomsopfattelser, familieforhold, alder og aldring,  interkulturel kommunikation, ernæring, indvandring og dansk udlændinge‐ og  integrationspolitik.     Bogen henvender sig til personalet inden for social‐ og sundhedssektoren bredt, dvs.  personalet inden for sundhedsvæsenet, ældreomsorgen, dag‐ og døgninstitutionsområdet,  folkeskoleområdet samt personalet i socialforvaltninger mm. Også frivillige, som kommer i  kontakt med mennesker fra en anden kultur, vil have glæde af håndbogen.     

3


”Det kulturelle møde”  Af Anne Skaarup Rasmussen, Georg Bank‐Mikkelsen (2005)    Bogen introducerer læserne til begrebet kulturforståelse og præsenterer forskellige teorier  om kulturforståelse.   Den stigende globalisering medfører øget interkulturel interaktion. "Som konsekvens af  denne udvikling er det vigtigt at erhverve sig interkulturel kompetence både som  privatperson og i erhvervsmæssige sammenhæng. Interkulturel kompetent bliver man, når  man ved noget om andre kulturer, kan kommunikere hensigtsmæssigt med andre kulturer  og er bevidst om sin holdning til dem. Det er således denne bogs formål at øge læserens  interkulturelle kompetence"(fra Forord).  I bogen introduceres læseren til resultaterne af nogle forfatteres undersøgelser af og  erfaringer med andre kulturer. Afsnittene herom vil dels introducere nogle kulturteorier,  som sætter fokus på forskellige landes kulturelle karakteristika og dels præsentere to  kulturanalysemodeller, som kan anvendes til at anskaffe sig viden om enhver kultur, som  man er interesseret i at få større kendskab til. Desuden refereres til forfattere med en mere  praktisk tilgang til kulturforståelse.  Bogen indeholder en lang række forskellige øvelser, som læserne kan bruge til at praktisere  teorierne.  Bogen afsluttes med en række landeprofiler, der dels indeholder korte fakta om de  pågældende lande, dels giver et overblik over kulturelle forhold, etiketteregler og forhold  vedrørende forretningskultur. Bogens landeprofiler omfatter USA, Storbritannien, Tyskland,  Frankrig, Spanien, Kina, Japan, Mellemøsten.   

Integration på arbejdsmarkedet    ”Uskrevne regler på det danske arbejdsmarked”   Af Mehmet Yüksekkaya (2007)     Bogen handler om uskrevne regler på det danske arbejdsmarked. På baggrund af en række  interview med virksomhedsledere og medarbejdere, beskriver forfatteren 30 uskrevne  regler, som er særligt kendetegnende for dansk arbejdspladskultur. Bogen retter sig både til  nydanskere, der skal lære det danske arbejdsmarked at kende, og til personer i virksomheder  der ansætter medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.    Bogen indeholder også interview med ledere i 16 danske virksomheder, som bl.a. videregiver  gode råd til andre virksomheder og nydanskere.     

4


”Den multikulturelle arbejdsplads”  Af Serdal Benli, Ayhan Can, Shahin Laghaei, Human Shojaee (2007)    4 nydanskere viser vejen for arbejdsgiverne    Integration af nydanskere befinder sig på et meget interessant stadie. Aldrig før har så  mange forskellige arbejdspladser ansat medarbejdere med anden etnisk baggrund end  dansk. Meget tyder på, at denne udvikling vil fortsætte. 4 nydanskere med succes på  arbejdsmarkedet giver i en ny bog deres bud på hvordan mødet mellem de forskellige  kulturer bedst håndteres til glæde for alle parter.    Den multikulturelle arbejdsplads ‐ Rekruttering og integration af nydanskere gennemgår hele  processen, lige fra selve rekrutteringen til, hvordan en arbejdsplads opbygger de kulturelle  kompetencer, der er nødvendige, for at integrere nydanskerne på den enkelte arbejdsplads.  Bogen giver en lang række konkrete råd baseret på mange års erfaring.    Udover at bidrage med hænder og hoveder kan nydanskerne også bidrage med en stadig  mere nødvendig viden om, og forståelse for, mødet mellem forskellige kulturer, samt  kendskab til andre sprog. En viden der bliver stadig vigtigere i en globaliseret verden. Det er  jo ikke kun medarbejderstaben der bliver flerkulturel. Kunder, klienter, leverandører og  samarbejdspartnere bliver det også. Indser man ikke det, risikerer man i fremtiden at miste  adgangen til store dele af sit marked.  ”Er du ikke lidt solbrændt! – Kampen for et arbejde”  Af Gitte Hansen og Claus Pilehave (2006)    En lille bog hvor 10 unge nydanskere fortæller om deres vej til job og uddannelse i Danmark.  Om muligheder og barrierer, om mobning, ambitioner, drømme og mangel på tro på en  fremtid på det danske arbejdsmarked. De ti nydanskere giver deres bud på, hvilke barrierer  der findes hos nydanskere og hos danske arbejdsgivere og i det danske samfund, når det  gælder om at få arbejdsløsheden blandt nydanskere ned.    Bogen er udgivet i forbindelse med DR P1s udsendelsesrække ”Hvor svært kan det være?”,  som blev sendt i oktober 2005. Udsendelserne findes som podcasts på DRs hjemmeside.     

Mentorordninger   Tjekliste til mentorer  www.foreningen‐nydansker.dk/site/sites/default/files/publikationer/mentortjekliste_haandbog_final.pdf    Mentoren – når du skal være mentor for en ny kollega  www.vip2.dk/Logoer_og_billeder/godeideer%205.pdf   

5


Hjemmesider  

Mentorordninger   www.mentorinfo.dk  Hjemmesiden er delt op i fire dele, der henvender sig til hhv. mentor, mentee, arbejdsgiver og  jobkonsulent. På mentordelen findes en introduktion til mentorrollen og en række redskaber mentor kan  benytte sig af, når han skal tage imod en ny medarbejder.    www.foreningen‐nydansker.dk/site/v‐rkt‐jer/mentorordninger  Her findes diverse redskaber og videoklip i relation til mentorordninger.     www.cabiweb.dk/forside/temasider/mentor   Her findes information og nyheder om mentorordninger. Siden henvender sig til myndigheder og  virksomheder samt andre, der arbejder med mentorordninger.     

Ansøgning, CV og jobsamtalen    https://info.jobnet.dk/jobs%c3%b8ger/info+for+jobs%c3%b8gere/jobs%c3%b8gertips  Jobnet. Gode råd om jobsøgning, jobdatabaser, ansøgning, CV og jobsamtale.    http://www.jobfisk.dk/  Gode råd om jobsøgning og rekruttering.    http://www.jobsamtalen.dk/  Gode råd om jobsamtaler for etniske minoriteter.    http://www.jobbank.dk/karrierenet/33255/soeg‐job‐i‐de‐sociale‐medier  Gode råd om jobsøgning via sociale netværk.    http://www.jobogledelse.dk/job‐via‐sociale‐medier/  Gode råd om jobsøgning via sociale netværk.    http://www.foreningen‐nydansker.dk/site/alle_jobopslag  ”Jobnetværk for nydanskere” ‐ Foreningen Nydanskers hjemmeside med jobopslag.   

Muligheder for virksomhedspraktik og løntilskud    https://info.jobnet.dk/jobs%c3%b8ger/info+for+jobs%c3%b8gere/hvis+du+er+ledig  Information om muligheder for ledige, bl.a. uddannelse med dagpenge, virksomhedspraktik, løntilskud.    http://www.ams.dk/Viden/Indsatser/lontilskudsjob.aspx  Arbejdsmarkedsstyrelsens information om løntilskud.    http://kk.dk/Borger/JobOgUddannelse/Beskaeftigelsestilbud/Loentilskud.aspx  Københavns Kommunes information om løntilskud. 

6


NB: Udlændinge med status som familiesammenført, flygtning, spouse eller EU‐borger har ret til praktik,  løntilskud og andre tilbud fra jobcentret.  Udlændinge, der har en arbejdstilladelse, greencard, er studerende eller au‐pair, har ikke ret til praktik,  løntilskud eller andre tilbud fra jobcentret.  Læs mere om greencard‐ordningen her: http://www.nyidanmark.dk/da‐dk/Ophold/arbejde/greencard‐ ordningen/greencard‐ordningen.htm    Kort om løntilskud:  Ledige på dagpenge eller kontanthjælp kan komme i job med løntilskud både i offentlige og private  virksomheder. Man bliver ansat af arbejdsgiver, som så modtager et tilskud til lønnen. En stilling med  løntilskud kan vare op til 12 måneder.  I det offentlige får man en løn, der svarer til dagpengesatsen (ca. 113 kr. / timen), og arbejdsgiver får  refunderet hele lønnen, men skal evt. betale feriepenge og pension. Organisationer, der modtager mere  end 50 % af deres midler fra det offentlige, regnes også som ”offentlige institutioner”. Se en liste over  offentlige institutioner på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside:  http://www.ams.dk/Viden/Indsatser/lontilskudsjob/Institutionsoversigt%20for%20staten.aspx  I det private ansættes man under overenskomstmæssige vilkår til en løn, der gælder for tilsvarende  arbejde, og arbejdsgiver får refunderet en del af lønnen (ca. 68 kr. / timen). For at blive ansat med  løntilskud hos private arbejdsgivere skal man have været ledig i minimum 6 måneder.   Se oversigt over satser for løntilskud her: http://www.ams.dk/Love‐og‐ Regler/Satser/Satser.aspx?sc_lang=da 

http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/JobTilDig/SubsiteFrontpage.aspx Københavns Kommunes information om Integrations‐ og Oplæringsstillinger.      Kort om Integrations‐ og Oplæringsstillinger:  Integrations‐ og Oplæringsstillinger er for indvandrere og efterkommere, der har behov for at styrke deres  danskkundskaber og kendskab til det danske arbejdsmarked. Stillingerne indebærer:  ‐  Den ansatte nydansker får 80 % af den overenskomstmæssige startløn det første år i  kommunen/regionen  ‐ Til gengæld skal 20 % af tiden benyttes til oplæring  ‐ Kommunen eller regionen stiller en mentor/sprogmentor til rådighed for at sikre, at den nye medarbejder  hurtigst og bedst muligt oplæres, integreres og kan bidrage i jobbet.  Der er desværre ikke mange kommuner, der benytter sig af ordningen, hvorfor der ikke er mange   Integrations‐ og Oplæringsstillinger. Københavns Kommune er den kommune, der har flest stillinger.       

7


Myndigheder og andre, der kan hjælpe med viden og information    http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/Ci tizenService/InternationalService/InternationalCitizenService.aspx  International Citizen Service: Borgerservice på engelsk. Der er kontorer i København, Aarhus, Odense og  Aalborg, bl.a. Nyropsgade 1, København V.     http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/Ci tizenService/InternationalService.aspx  CPH  International Service.    http://www.forstejob.dk/  Første Job i Danmark: projekt under Beskæftigelses‐ og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune,  der hjælper udlændinge i gang med en karriere i Danmark. De kan bl.a. kontaktes, hvis man vil vide mere  om udlændinges rettigheder.     http://www.expatindenmark.com/  Expat in Denmark: netværk for udenlandske arbejdstagere.     Jobdatabaser og CV‐banker    Bl.a.:  https://www.workindenmark.dk/  http://www.jobindex.dk/  http://www.jobzonen.dk/  http://www.stepstone.dk/  http://jobbank.dk/ (akademikere)  https://job.jobnet.dk/CV/FindJob/Index.aspx http://www.foreningen‐nydansker.dk/site/alle_jobopslag    Kompetenceafklaring for nydanskere    www.kompetenceafklaring.dk   Arbejdsmarkedsstyrelsens redskaber til kompetenceafklaring.    http://www.bmetnisk.dk/sw6867.asp  Arbejdsmarkedsstyrelsens KompetencerKort. Formålet med KompetenceKortet er at sætte fokus på  dokumentation af den enkelte nydanskers ressourcer, talenter og potentialer. KompetenceKortet er et  bevis på, hvad personen har af kompetencer, der kan bruges i Danmark.  

8


Frivillig‐organisationer   http://www.frivillignet.dk/frivillig‐i‐dfh/kontakt‐din‐konsulent/hovedstaden/  Oversigt over Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper i Region Hovedstaden. Se bl.a. ”Sprogcafé i  VerdensKulturCentret”, ”Netværksgruppen i København” og ”Talk‐Club på Nørrebro Bibliotek og  Medborgercenter”.   

http://lokal.rodekors.dk/sw106635.asp Dansk Røde Kors i hovedstadsområdet. Læs bl.a. om lektiehjælp og venskabsfamilier.    http://www.medarbejdermotion.dgi.dk/SportsGuides  DGI’s sports‐guider, der kan hjælpe udlændinge med at finde aktiviteter og sportsklubber.  

LinkedIn‐grupper  ”Netværk hvor jobsøgende og arbejdsgivere mødes”  ”Jobsøgning med sociale medier”  “Jobfisk.dk ‐ for karrierebevidste og rekrutteringsansvarlige”  ”Expat in Denmark”

9

/8.%20Litteraturliste_mentorkursus  

http://www.foreningen-nydansker.dk/site/sites/default/files/8.%20Litteraturliste_mentorkursus.pdf

Advertisement