Page 1

Till dig som är anställd eller politiker inom Landstinget Kronoberg

Helhetsbild över Funkibators samverkan med Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg är medsökande till projektet Funkibator. Funkibator arbetar med utvecklingsverksamhet i Kronobergs län inom området funktionsnedsättning. Se vad Funkibator är mer konkret på www.funkibator.se. Funkibator är en del av Nätverket SIP som arbetar med samhällsfrågor. Det här informationsbladet har tagits fram för att ge en helhetsbild över hur Funkibators samverkan med Landstinget Kronoberg ser ut. Vi har kontakt med många instanser där vi både gjort mycket historiskt arbete ihop samt att vi har många processer igång i skrivandets stund november 2011. Landstinget Kronoberg är medsökande organisation till Funkibator och projektansökan signerades för 2 års sedan av Annika Hallquist. Landstinget gick inte in med några finansiella medel men bara genom att ställa sig bakom projektet med avsikt om samverkan så hjälpte det till att få det beviljat. Att vara medsökande till Funkibator innebär att vi ska samverka med Landstinget och låta Landstingets olika instanser påverka verksamheten. Vi har så här långt varit mycket aktiva med att fånga upp idéer, efterfråga om hjälp behövs, ta emot önskemål, se behov och åta oss ”beställningar” av olika insatser. Vad Funkibator blivit idag efter två års projekttid av totalt tre år kan man se på följande webbsida: www.funkibator.se. Det är vår avsikt att skapa verksamheter som kan fortsätta efter projekttidens avslut i december 2012. Vi arbetar målmedvetet, strategiskt och långsiktigt. Nedan presenterar vi den samverkan vi har/vi har haft med Landstinget Kronoberg:

Tjänstemannakontakt Då det fanns tjänstemän som ansvarade för funktionsnedsättning så hade vi regelbundna träffar både med Cathrin Edvardsson Lind och Christina Nilsson. Dessa möten syftade till att uppdatera varandra om vad som hänt samt även att fånga upp idéer, behov och önskemål. Det här ledde till att vi presenterade vår verksamhet på handikapprådet, producerade en presentationsfilm om Landstingets tillgänglighetsarbete, planerade en bussresa för handikapprådet innehållande spännande föreläsningar med mera.

Vidare kontakt på tjänstemannanivå I augusti 2011 tillträdde Ingrid Sivemo som ny kontaktperson för funktionsnedsättningsområdet. Vi har haft en träff med henne och uppdaterar henne löpande om det som händer. Ingrid är vår ingång i Landstinget på övergripande nivå och hon diskuterar med sina kollegor och chef när det är frågor som behöver tas vidare.


Helhetsbild över Funkibators samverkan med Landstinget Kronoberg Grimslövs folkhögskola

Barn- och ungdomshabiliteringen

Vi har ett långt och fördjupat samarbete med Grimslövs folkhögskola där Landstinget Kronoberg är huvudman. Vi har haft flera gemensamma projektsatsningar där vi arbetat med en kurs inriktad på samhällsentreprenörskap som pågick i tre år med extra stöd från Regionförbundet Södra Småland. Vi har haft två mindre projekt inriktade på flexibelt lärande. Vi har haft en sexmånaders förprojetering där vi fick EU-medel. Där hade vi 200 000 kr som egen insats som gjorde att vi fick cirka 600 000 kr till från ESF-rådet. Förprojekteringen ledde vidare till att vi nyligen fått ett ännu större EU-finansierat projekt beviljat om cirka 14,5 Mkr i stöd från ESF-rådet. Det här kallar vi Galaxhopen och här ska fem aktörer arbeta tillsammans inom arbetsmarknadsområdet och målgruppen är personer med funktionsnedsättning och personer med inlärningssvårigheter.

Här har vi haft mycket kontakt med flera personer och olika delar av verksamheten. Ihop med fritidskonsultenen har vi planerat aktiviteter och även försökt vara en aktör som kan ”ta över” aktiviteter när det inte längre är befogat att det ska genomföras av habiliteringen. Vi har tagit fram informationsmaterial hur man kan publicera information på Facebook. Vi hittat lösningar för produktion av en bild-CD-skiva. Vi har ihop med flera personer på habiliteringen planerat och genomfört ett större ungdomsläger under sportlovet vecka 8. Till det här lägret sökte vi extern finansiering och fick in 37 500 kr så att det kunde genomföras utan insats av egna medel. Vidare har vi besökt Habskoj och agerat förebilder för barn och även varit med på träff kring tjejgruppsverksamhet och delat med oss av tips och råd. Vi hjälper till att sprida information om habiliteringens nya grupp på Facebook. Vi har också informerat på ett personalmöte om Funkibator. Vi har och har haft kontakter med arbetsterapeut, fritidskonsulent, habiliteringsassistent, sjukgymnast, psykolog, chef och fler därtill.

Vuxenhabiliteringen

Vidare har vi genom alla samarbeten skapat verksamhet där vi haft kompetensutveckling för personalen på Grimslövs folkhögskola i digitala medier och bemötande. Vidare så har vi haft hand om ett företagstillval för skolans kursdeltagare under en termin. Vi har haft två sommarkurser med digital inriktning. En internationell satsning har också vuxit fram där det började i liten skala med några Europeiska volontärer som bodde på skolan. Idag har vi elva volontärer som bor på skolan, äter och får svenskundervisning där. Fyra av dessa volontärer arbetar till och med på själva skolan och de andra hos föreningar runt om i Alvesta och Växjö. Genom ett projekt inom det flexibla lärandet har det kommit igång en distanskurs kallad Funktionsnedsättning som nu genomförs för tredje året i rad.

Vi har haft en heldagsutbildning för en större personalgrupp från Vuxenhabiliteringen i ämnet digitala medier och olika effektiva och smarta funktioner på Internet. Den här genomfördes ute på Grimslövs folkhögskola. Vi har haft kontakt med flera personer på vuxenhabiliteringen som bland annat hjälpt till med och planerat med ungdomslägret på sportlovet V8 2010. Här lyfte vi fram Landstinget då vi fick uppmärksamhet från media tidning och radio.

www.funkibator.se


Helhetsbild över Funkibators samverkan med Landstinget Kronoberg Vidare samverkar vi med vuxenhabiliteringens fritidskonsulent och sprider information och får information spridd. Vi har också genomfört ett relativt omfattande researcharbete till en sjukgymnast i syfte att se vad det finns för förutsättningar att söka projektmedel för att starta upp hästridning för personer med funktionsnedsättning. Vi har också tagit emot flera brukare via habiliteringen och ordnat med sysselsättningsplatser hos oss. Vuxenhabiliteringen har även bidraget med en avsiktsförklaring om samarbete avseende ett projektstöd vi blivit beviljade där vi ska arbeta med arbetsmarknad, utbildning, fritid för personer med funktionsnedsättning. Information om Funkibator kommer ges på ett personalmöte under november. Vi har indirekt skapat ännu mer samverkan genom att vi hjälp till att etablera länsföreningen Unga rörelsehindrade barn- och ungdomar. Denna förening har samverkat vidare själva med Landstinget kring olika aktiviteter. Vi har haft och har kontakter med arbetsterapeuter, fritidskonsulent, sjukgymnast, chefer och fler därtill.

Hjälpmedelscentralen och fritt val I samband med att vi startat upp Kronoberg läns första rena hjälpmedelsbutik så hade och har vi kontakt med Landstingets hjälpmedelscentral. Vi köpte upp det sista lagret av enkla hjälpmedel då dessa inte längre delas ut. Vidare så tipsar och uppdaterar vi hjälpmedelscentralens kontaktpersoner om vad som händer och olika nyheter.

Vad det gäller fritt val så är vi en butik som kan hantera de beställningarna och rekvisitioner. Vi sprider information om att det finns fritidshjälpmedel att hyra/låna vilket är relativt ovanligt att det finns.

Arbetsterapeuter, hjälpmedelskonsulent Vi har haft kontakt med arbetsterapeuter på reumatologen och paramedicinska enheten. Även av hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen. Dessa personer har förmedlat till oss vad de önskar för sortiment i hjälpmedelsbutiken. Idag har vi dessa produkter så att det finns ett köpställe att gå till när en brukare har ett sådant behov.

Syncentralen I samband med att vi startat upp ledsagning så har vi haft kontakt med syncentralen som har brukare som kan tänkas vara intresserade av hjälp från vår ledsagningstjänst. Här har vi en begynnande samverkan som vidareutvecklas. Vi erbjuder också utbildning vad det gäller tillgängliga och användbara applikationer till iPhone om man har fått en sådan som hjälpmedel. Vi har kontakt med synpedagog.

Hörcentralen, audionommottagningen Vi har åtagit oss ett uppdrag att försöka hjälpa igång föreningen Unga hörselskadade i Kronobergs län. Denna förening försvann när den

www.funkibator.se


Helhetsbild över Funkibators samverkan med Landstinget Kronoberg tidigare ledaren flyttade från Växjö. I det här arbetet har vi börjat ta kontakter med hörcentralen och audionommottagningen i syfte att göra en kraftsamling kring att nå ut med information till aktuell målgrupp.

NP-enheten NP-enheten efterfrågade kunskap och information om olika applikationer till så kallade smartphones samt även datorspel i ett träningssyfte i en situation där man har kognitiva svårigheter. Det här åtog vi oss och genomförde ett relativt omfattande researcharbete. En rapport presenterades tillbaka. Vi har haft kontakt med arbetsterapeuter.

Folkhälsofrågor Vi har börjat arbeta mot en riktning av folkhälsoverksamhet. Det här har blivit aktuellt då vi börjat genomföra och erbjuda olika sorters aktiviteter för vår målgrupp. Här kommer vi förmodligen etablera kontakter in i Landstinget framöver gentemot folkhälsoenheten.

Galaxhopen I det större arbetsmarknadsinriktade ESFprojektet så kommer vi framöver arbeta ännu närmre olika enheter inom Landstinget som på olika sätt kommer i kontakt med brukare eller patienter som behöver sysselsättningsplats eller arbetsträning. Vi kommer också undersöka vad det finns för möjlig samverkan till frågor som integrationsrådet arbetar med. Då vi även inom ramen för det här ska arrangera fritidsaktiviteter så finns det kopplingar till Folkhälsa och FAR, friskvårdsaktiviteter på recept.

Handikapprörelsens Idé och KunskapsCentrum Vi har ett samarbete med Handikapprörelsens Idé och KunskapsCentrum som får ett större finansiellt stöd från Landstinget Kronoberg. Vi försöker komplettera det som I&KC gör och ge oss in på de arenorna där de eller ingen annan arbetar. Vi har även deltagit i en styrgrupp kring ett projekt som handlat om den nya FNkonventionen för personer med funktionsnedsättning. Vi har också haft fortbildning inom sociala medier för medlemmar. Vi har löpnade träffar med verksamhetschef för att hålla oss båda aktörer uppdaterade om varandras verksamheter.

www.funkibator.se

Funkibator samverkan med Kronoberg  

Funkibator samverkar med Kronobergs läns landsting inom flera olika områden. Här berättar vi hur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you