Page 1

Num. 7139 / 25.10.2013

Conselleria de Sanitat

30804

Consellería de Sanidad

RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2013, del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual s’aprova el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos i s’anuncia el lloc, la data i l’hora de realització de la primera prova del concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, convocat per Resolució de 24 de març de 2011. [2013/10132]

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2013, del director general de Recursos Humanos de la Sanidad, por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de realización de la primera prueba del concurso-oposición para la provisión de vacantes de celador o celadora de instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad, convocado por Resolución de 24 de marzo de 2011. [2013/10132]

De conformitat amb la base 4.2 de la Resolució de 24 de març de 2011, del director general de Recursos Humans, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat (DOCV 6504, 18.04.2011), una vegada finalitzat el termini d’esmena de defectes d’admissió, esta Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat resol aprovar el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, pel torn lliure i torn de promoció interna, en el concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, que figura en l’annex. Els aspirants han de comprovar en estos llistats la província assignada per a la realització de l’exercici tenint en compte que, en el cas de no haver-ne consignat cap en la seua instància, la província de realització serà València, i queden convocats en el lloc, la data i l’hora següents:

De conformidad con la base 4.2 de la Resolución de 24 de marzo de 2011, del director general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de celador o celadora de instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad (DOCV 6504, 18.04.2011), una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos de admisión, esta dirección general de Recursos Humanos de la Sanidad resuelve aprobar el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, por el turno libre y turno de promoción interna, en el concursooposición para la provisión de vacantes de celador o celadora de instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad, que figura en el anexo. Los aspirantes deben comprobar en estos listados la provincia asignada para la realización del ejercicio teniendo en cuenta que, en el caso de no haber consignado ninguna en su instancia, la provincia de realización será Valencia, y quedan convocados en el lugar, fecha y hora siguientes:

Lloc: Alacant Aularis 1, 2 i 3 i Facultat de Dret de la Universitat d’Alacant Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig

Lugar: Alicante Aularios 1, 2 y 3 y Facultad de Derecho de la Universitat d’Alacant Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San Vicente del Raspeig

Castelló Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Humanes i Socials Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques Av. Vicente Sos Bainat s/n 12004 Castelló de la Plana

Castellón Universitat Jaume I. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Universitat Jaume I. Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas Av. Vicente Sos Bainat s/n 12004 Castellón de la Plana

València Aularis Nord i Sud del Campus dels Tarongers (UV) (Universitat de València). Av. dels Tarongers, s/n. 46022 València

Valencia Aularios Norte y Sur del Campus dels Tarongers (UV) (Universitat de València). Av. de los Naranjos, s/n. 46022 Valencia

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses (UPV) ETS d’Enginyeria Informàtica: Edificis 1G I 1E (UPV) ETS d’Enginyers de Telecomunicació (UPV) ETS d’Enginyers de Camins Canals i Ports. Edificis 1 i 2 (UPV) ETS d’Enginyeria d’Edificació (UPV) (Universitat Politècnica de València). Campus de Vera. Camí de Vera, s/n. 46022 València Data: 24 de novembre de 2013 Hora: 10.00 hores Segons establix la convocatòria els aspirants hauran d’acreditar la seua identitat per mitjà de la presentació del DNI, passaport o permís de conduir, sense que siguen vàlides les fotocòpies compulsades dels dits documents. En cas de robatori o pèrdua, hauran de presentar la denúncia davant de la Policia junt amb un altre document oficial amb foto. Els aspirants hauran d’acudir a la prova amb antelació suficient per a la localització de la seua aula, ja que els membres del tribunal i el personal col·laborador no permetran l’accés a l’aula de la persona que comparega una vegada conclosa la crida dels aspirants i tancada la porta de l’aula que li corresponga. Els aspirants admesos per la quota de discapacitat que requerisquen una adaptació concreta per a la realització de l’examen hauran de realitzar una sol·licitud dirigida al Servici de Planificació, Selecció i Provisió de Recursos Humans, a la qual acompanyaran la resolució per

Facultad de Administración y Dirección de Empresas (UPV) ETS de Ingeniería Informática: Edificios 1G Y 1E (UPV) ETS de Ingenieros de Telecomunicación (UPV) ETS de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Edificios 1 y 2 (UPV) ETS de Ingeniería de Edificación (UPV) (Universitat Politécnica de València). Campus de Vera. Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia Fecha: 24 de noviembre de 2013 Hora: 10.00 horas Según establece la convocatoria los aspirantes deberán acreditar su identidad mediante la presentación del DNI, pasaporte o permiso de conducir, sin que sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documentos. En caso de robo o extravío, deberán presentar la denuncia ante la Policía junto a otro documento oficial con foto. Los aspirantes deberán acudir a la prueba con antelación suficiente para la localización de su aula, pues los miembros del tribunal y el personal colaborador no permitirán el acceso al aula de la persona que comparezca una vez concluido el llamamiento de los aspirantes y cerrada la puerta del aula que le corresponda. Los aspirantes admitidos por el cupo de discapacidad que requieran una adaptación concreta para la realización del examen deberán realizar una solicitud dirigida al Servicio de Planificación, Selección y Provisión de Recursos Humanos, a la cual acompañarán la resolución por la que


Num. 7139 / 25.10.2013

30805

la qual se’ls reconeix el dret a esta adaptació per la seua discapacitat, i en el termini de deu hàbils des de la publicació de la present resolució.

se les reconoce el derecho a dicha adaptación por su discapacidad, y en el plazo de 10 hábiles desde la publicación de la presente resolución.

València, 21 d’octubre de 2013.– El director general de Recursos Humans de la Sanitat: Javier Lázaro Lorente.

Valencia, 21 de octubre de 2013.– El director general de Recursos Humanos de la Sanidad: Javier Lázaro Lorente.

ANNEX

ANEXO

Accés: D: quota discapacitats L: torn lliure P: torn promoció interna

Acceso: D: cupo discapacitados L: turno libre P: turno promoción interna

Modalitats de promoció interna: P1. Exempt del primer exercici. Realitzarà directament el segon. P2. El primer exercici versarà únicament sobre el temari específic de la categoria P3. El primer exercici versarà sobre tot el temari excepte els tres temes de normativa general.

Modalidades de promoción interna: P1. Exento del primer ejercicio. Realizará directamente el segundo. P2. El primer ejercicio versará únicamente sobre el temario específico de la categoría P3. El primer ejercicio versará sobre todo el temario excepto los tres temas de normativa general.

Causes d’exclusió: D: No aporta número de DNI o passaport G: Nacionalitat no d’acord amb les normes de la convocatòria H: No declara estar en possessió de la titulació exigida I: No firma la instància J: No acredita l’abonament de les taxes K: Instància presentada fora de termini o no acreditar segell i data de registre M: No haver omplit la data de naixement, o no ser esta d’acord amb les normes de la convocatòria R: No acredita certificat de discapacitat igual o superior al 33 per 100 S: No acredita certificat de família nombrosa d’acord amb les normes de la convocatòria

Causas de exclusión: D: No aporta número de DNI o Pasaporte G: Nacionalidad no acorde a las normas de la convocatoria H: No declara estar en posesión de la titulación exigida I: No firma la instancia J: No acredita el abono de las tasas K: Instancia presentada fuera de plazo o no acreditar sello y fecha de registro M: No haber cumplimentado la fecha de nacimiento, o no ser esta acorde a las normas de la convocatoria R: No acredita certificado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 S: No acredita certificado de familia numerosa acorde a las normas de la convocatoria


Num. 7139 / 25.10.2013

30806

Concurs-oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora / Concurso-oposición para la provisión de vacantes de celador o celadora (DOCV núm. 6507, de 26.04.2011)

RELACIÓ DEFINITIVA D´ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS / RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS CATEGORIA: ZELADOR o ZELADORA / CELADOR o CELADORA

DNI ...620 ...066 ...926 ...187 ...738 ...683 ...498 ...478 ...314 ...314 ...885 ...910 ...328 ...784 ...091 ...706 ...497 ...439 ...983 ...450 ...822 ...907 ...457 ...242 ...609 ...862 ...608 ...582 ...197 ...328 ...397 ...009 ...950 ...513 ...719 ...484 ...017 ...491 ...532 ...531 ...917 ...810 ...555

Cognoms, nom / Apellidos, nombre ABARCA GUILLEN, MARI CARMEN APARICIO LLEO, MARIA DOLORES APARICIO SANCHEZ, JOSEFA BALLESTER SERRA, VICENTA BELLO DONCEL, JOSE ANTONIO BENEITO REIG, M TERESA BERENGUER PAYA, JOSE MIGUEL BERNAD MIRALLES, MARIA DEL CARMEN BOIX MIRET, MARIA JOSE BRUFAL PASTOR, RAFAEL BUENO BONILLA, M.DOLORES COLINO TOME, CONSUELO CREMADES GADEA, CAROLINA DIAZ CAVA, MARIA ANGUSTIAS GALAN MARTIN, EUFEMIA GALLEGO FERNANDEZ, ISABEL GARCIA FORNIALES, FRANCISCO TESIFON GARCIA RUEDA, MARIA JACINTA GIMENEZ FOGUE, MARIA JOSEFA GOMEZ CIBORRO, MARIA DOLORES HEREZA GILL, MARIA CONCEPCION LASSO REY, M. CARMEN LAVARA MARTINEZ, PETRA LOPEZ ORTIZ, OLGA LUQUE PALACIOS, BRIGIDA MADROÑAL ORDUÑEZ, ROSALIA MARTINEZ CORTES, MARIA CARMEN MARTINEZ MARTINEZ, DOLORES MONTOLIO PERIS, MARIA CARMEN OROVAL MARTI, JULIA PAREDES GIRONA, JUAN MANUEL PERTEGAZ LOPEZ, JOAQUIN FRANCISCO RIBES MARTIN, MARIA AMPARO RUBIO SALGERO, EMILIA RUIZ MEDINA, MARIA PILAR RUIZ MULLOR, ROSARIO RUIZ PARRA, ANGELA RUIZ SEPULVEDA, OLIVIA SANCHIS LOPEZ, MARIA BEGOÑA SEGARRA GALARZA, MAGDALENA SOBEJANO LOPEZ, MARIA PILAR VAZQUEZ MORENO, AURORA VILELLA ROS, MARIA ASUNCION

Accés / Acceso PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1 PI MOD 1

Adm/Exc Causa ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Província / Provincia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante

DNI ...828 ...855 ...164 ...635 ...126 ...304 ...117 ...912 ...250 ...156 ...652 ...706 ...922 ...660 ...555 ...123 ...911 ...634 ...023 ...470 ...666 ...528

Cognoms, nom / Apellidos, nombre ABAD ABAD, CIRIACO ABAD ABAD, TOMAS ABAD ALVAREZ, ISABEL ABAD ANCHEL, MARIA ANTONIA ABAD ANCHEL, MARIA DE LA PALOMA ABAD CANTO, MARIO ABAD CARRASCOSA, MARIA LUISA ABAD DEL REY, PAULA ABAD ESCALAMBRE, SALVADOR VICENTE ABAD ESPUIG, MARIA BEGOÑA ABAD EXPOSITO, ANDREA ABAD EXPOSITO, CARLOS ABAD GARCIA, ARANTZAZU ABAD GARCIA,LUIS ABAD GIMENEZ, M. DESAMPARADOS ABAD GINER, MARIA CARMEN ABAD HERRAIZ, ELISABETH ABAD IBAÑEZ, LAURA ABAD LAUDE, INMACULADA ABAD LLORENS, ANTONIO ROMAN ABAD LOPEZ, JESUS MANUEL ABAD LOPEZ, MARIA DOLORES

Accés / Acceso L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

Adm/Exc Causa ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Província / Provincia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...898 ...312 ...356 ...997 ...336 ...510 ...092 ...419 ...625 ...690 ...289 ...253 ...127 ...505 ...101 ...912 ...344 ...984 ...565 ...152 ...706 ...870 ...750 ...222 ...258 ...287 ...537 ...541 ...820 ...436 ...370 ...971 ...531 ..490 ...076 ...878 ...191 ...620 ...221 ...249 ...153 ...850 ...675 ...249 ...176 ...295 ...333 ...323 ...710 ...715 ...017 ...237 ...498 ...467 ...631 ...615 ...872 ...850 ...517 ...608 ...061 ...719 ...905 ...091 ...374 ...517 ...499 ...109 ...755 ...387 ...653 ...128 ...798 ...982 ...239 ...113 ...446 ...370 ...406 ...415

ABAD MACIA, MARIA JOSEFA ABAD MARIA, DAVID ABAD MARTINEZ, JAVIER ABAD MARTINEZ, JESUS ANDRES ABAD MARTINEZ, JULIO MIGUEL ABAD MERIN, MARIA JOSE ABAD MIRA, MAGDALENA MIGUELINA ABAD MIRA, MARIA MAGDALENA ABAD MIRO, LAURA ABAD MORENO,JESUS ABAD PARRA, ZAIDA ABAD PULPON, MATILDE ABAD RUIZ, OSCAR ABAD SANCHEZ, DANIEL ABAD SANCHEZ, EXPECTACION ANGELES ABAD SANCHEZ, FRANCISCO JOSE ABAD SANCHEZ, MARIA CONCEPCION ABAD SEGURA, JAVIER ABAD TECLES, DAVID ABAD TOLEDO, ANGELA ABAD VICENTE, JOSE LUIS ABADIA GEA, JOSE DOMINGO ABADIA RUIZ, MARIA LUISA ABADIA SANCHEZ, MARIA ABADIE, PATRICIO ABAJO ABAJO, CONSUELO ABAJO CUESTA, CRISTINA ABAJO SANTAMARIA, INES ABAL GARRIDO, LUIS MANUEL ABALDE LIMA, DAVID ABALOS MARTINEZ, NURIA ABALOS MEJIAS, M. PAZ ABARCA GUILLEN, RAFAELA ABARCA JULIAN DE, JAIME ABARCA MEDINA, MARIA CONSTANTINA ABDELBAKI BARREIRO, KAMEL ABDON LARA, JAIME ABEL MORENO, ORTEGA ABELAIRAS OREÑA, MARIA LUISA ABELLA LOPEZ, MARIA PAZ ABELLA LOPEZ, MARICARMEN ABELLAN ANGOSTO, MARIA PILAR ABELLAN ARANDA, JUAN ANTONIO ABELLAN CARPENA, ALBERTO ABELLAN DELGADO, LORENA ABELLAN FERNANDEZ, FATIMA ABELLAN GALVE, GEMA ABELLAN GARCIA, RAMON ELIECER ABELLAN GAVILANES, JOSE ABELLAN GIL, ANGEL ABELLAN GONZALEZ, JUAN CARLOS ABELLAN HEREDIA, JOSEP RAIMON ABELLAN LOPEZ, MARIA DEL SOL ABELLAN LUCAS, SILVIA ABELLAN LUCAS, VICENTE ABELLAN MARIN, MARIA CRUZ ABELLAN MARTINEZ, CARMEN ABELLAN MARTINEZ, JOSE RAMON ABELLAN PEREZ, ANDREA ABELLAN RECHE, DOLORES ISABEL ABELLAN RODAS, MARIA ISABEL ABELLAN SORIA, ANTONIO ABELLAN VICENTE, CARIDAD ABENGA MARTINEZ, LOURDES ABENGOZAR BALLESTER, JOAQUIN ABENGOZAR BAÑON, JOAQUINA ABICH PASTOR, ALBERTO ABIETAR GARCIA, INOCENCIA ABIETAR PEREZ, DESIDERIA ABIETAR RUBIO, JOSE LUIS ABLANEDO FRADE, EVA ABREGO VIVEROS, ANDREA ABRIL ARNAL, DOLORES ESTER ABRIL BERNAL, MARIA ISABEL ABRIL CALVO, PABLO ABRIL GARCIA, M CARMEN ABRIL PEREZ, LAUDELINA TERESA ABRIL TUDELA, MARIA JOSE ABRIL VILA, EVA ACACIO GORRIS, EDUARDO

30807

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L D L D L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...421 ...550 ...389 ...627 ...913 ...819 ...029 ...751 ...961 ...963 ...715 ...389 ...171 ...735 ...710 ...810 ...549 ...714 ...704 ...398 ...714 ...439 ...904 ...088 ...196 ...416 ...687 ...865 ...804 ...863 ...565 ...603 ...377 ...397 ...130 ...009 ...155 ...354 ...531 ...168 ...049 ...015 ...970 ...683 ...894 ...205 ...263 ...028 ...043 ...158 ...327 ...315 ...384 ...432 ...895 ...357 ...598 ...035 ...149 ...340 ...751 ...284 ...329 ...023 ...483 ...678 ...195 ...069 ...715 ...313 ...902 ...987 ...538 ...347 ...065 ...910 ...276 ...929 ...930 ...660

ACAME ALBERT, JOSE MOISES ACAME GUILLO, VICENTA ANGELA ACAME POVEDA, CARLOS MIGUEL ACEBES NAVARRO, MARIA NIEVES ACEBO MONTORO, CARLOS ACEBRON VILA, ALMUDENA ACEBRON VILA, JOSE VICENTE ACEDO RUBIO, JORGE ACEDO TORRECILA, LIDIA ACEDO TORRECILLA, MARIA ACERO ALARCON, EZEQUIEL ACEVEDO GARCIA, VIRTUDES ACEVEDO PICO, ISABEL ACUSES SAEZ, ENRIQUE MANUEL ADALID MORAL, JUANA MARIA ADALID SANCHEZ, MARIA ROSA ADAM AHUIR, RAMON VICENTE ADAM ALFONSO, JOSE LUIS ADAM BORRAS, SALVADOR ADAME ESCUDER, VICENTE ADAN COMPANY, MIRIAM ADAN DOMINGUEZ, JOSUE ADAN GALVEZ, MARTA ADAN LA PAZ, FLORA ADAN MARIN, MARIA ADAN MILLAN, MARIA AMPARO ADAN NAVARRO, MIGUEL ADELANTADO GIMENO, JOSE JOAQUIN ADELANTADO GORRIZ, PILAR ADELANTADO PERARNAU, JAVIER ADELL BELTRAN, PABLO ANTONIO ADELL JUAN, LIDON ADELL MONTAÑANA, FERNANDO ADELL PEREZ, AMPARO ADELL PEREZ, CAROLINA ADIEGO GUILLOT, VERA ADILLO ALVAREZ, ANA BELEN ADORNA MORCILLO, MERCEDES ADRAOS AMARO, FLORENCIO ADRIA PEIRO, MIGUEL ANGEL ADRIA PEÑA, OLGA ADRIA PEREZ, JOSE ADRIAN MARTI, JOSE MARIA ADRIAN SALAFRANCA, MERCEDES ADRIAN SANTAMARIA, NELIDA ADRIAN VALERO, LETICIA ADSUAR AGULLO, JOSEFA ADSUAR FERRANDEZ, ROSA NOELIA ADSUAR GARCIA, ANTONIO ADSUAR GARCIA, ARACELI ADSUAR MAS, MARIA DOLORES ADSUAR PASTOR, TERESA DEL PILAR ADSUAR PEREZ, JORGE ADSUARA GONZALEZ, JOAQUIN ADSUARA SANJUAN, VANESA AFAN DE RIBERA BECERRA, SERGIO AGELAN, MARIE ANNICK AGENJO ALBERCA, JOSE MANUEL AGOST GOMEZ, MARIA MERCEDES AGOST MARQUES, JOSEFA LIDON AGOST NOS, ROSA MARIA AGOST RIBALTA, MARA ANTONIA AGOST SEDER, ROSA AGRAMUNT DEMPERE, MARIA DOLORES AGRAMUNT LLEO, CARLOS AGRAMUNT SOLER, FERNANDO AGREDAS MARTINEZ, VIRTUDES AGUADO ABALAT, RUBEN AGUADO AGUADO, VICTOR AGUADO BADENES, JOSE VICENTE AGUADO BALDOMERO, SILVIA AGUADO BARBERA, FRANCISCO JAVIER AGUADO BASCUÑANA, SERGIO AGUADO BASCUÑANA, VICENTE AGUADO BENITO, JOSE LUIS AGUADO BLOISE, JULIO AGUADO CABRERA, RAQUEL AGUADO CEBRIAN, CESAR AGUADO CEBRIAN, VICTOR AGUADO CERVERA, MARIA INMACULADA

30808

L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...617 ...905 ...324 ...526 ...975 ...473 ...169 ...590 ...244 ...245 ...394 ...682 ...714 ...496 ...030 ...543 ...845 ...315 ...813 ...733 ...309 ...760 ...746 ...814 ...598 ...099 ...286 ...272 ...507 ...619 ...307 ...819 ...645 ...175 ...867 ...817 ...197 ...212 ...062 ...429 ...161 ...453 ...068 ...148 ...335 ...027 ...874 ...135 ...502 ...429 ...456 ...678 ...713 ...100 ...083 ...652 ...534 ...511 ...948 ...475 ...183 ...194 ...585 ...878 ...085 ...840 ...468 ...154 ...564 ...636 ...171 ...066 ...851 ...437 ...121 ...490 ...735 ...207 ...157 ...466

AGUADO CONCHILLO, DANIEL AGUADO FERNANDEZ, IVAN AGUADO GARCIA, FRANCISCO JAVIER AGUADO GARCIA, M. PILAR AGUADO GIL, ANGEL AGUADO LOPEZ, YOLANDA AGUADO MARTINEZ, BORJA AGUADO MARTINEZ, CHRISTIAN AGUADO MARTINEZ, JAVIER AGUADO MARTINEZ, PAULA AGUADO MOLINER, GLORIA AGUADO MOLINER, MARIA CONCEPCION AGUADO PEREZ, CRISTINA AGUADO PERIS, MARIA DOLORES AGUADO PERIS, VIRGINIA AGUADO ROIG, ALEJANDRA AGUADO SABATER, MAXIMILIANO AGUADO SANCHIS, JUAN RAMON AGUADO TAMARIT, IVAN JOSE AGUADO VILLAR, SONIA AGUARON GINER, ROBERTO AGUARON MARIN, CESAR AGUAYO CHINCHILLA, SANDRA AGUAYO OREJUELA, SUSANA AGUD HERRERO, MARIS AGUDO COMA, ESTHER AGUDO CORREDOR, LAURA AGUDO CRESPO, ANGEL AGUDO GALAN, SERGIO AGUDO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL AGUDO RUBIO, MARGARITA AGUERA GIL, PALOMA AGUERA GUAITA, INES AGUERA LOPEZ, ADELINA AGUERA LOPEZ, JORGE JAVIER AGÜERO NAVAS, MARIA TERESA AGUES MARTINEZ DIEZ, ANGEL ELISEO AGUES VILLAR, MARC AGUIAR DUBROCQ, MIGUEL DE LA CARIDAD AGUILAR AGUILAR, FRANCISCO JAVIER AGUILAR AGUILAR, ROSA ELENA AGUILAR ALTAREJOS, JOSE ANTONIO AGUILAR ANDUJAR, JOAN MANUEL AGUILAR APARICIO, ANTONIO AGUILAR BAEZA, ELOINA AGUILAR BARROSO, LAURA AGUILAR BARROSO, RAQUEL AGUILAR BLAZQUEZ, MERCEDES AGUILAR BOSCH, JOSEP AGUILAR BOSCH, MARIA AGUILAR BOTIJA, HELENA AGUILAR CAGNONI, JUAN FRANCISCO AGUILAR DEVESA, ROSA MARIA AGUILAR DORDA, ALBERT AGUILAR GARCIA, AMPARO AGUILAR GONZALEZ, M. CARMEN AGUILAR JURADO, SERGIO AGUILAR LLOPIS, MARI CARMEN AGUILAR LLUCH, MARIA MERCEDES AGUILAR LOPEZ, ISRAEL AGUILAR LOPEZ, SAMUEL AGUILAR LOZANO, MERCEDES AGUILAR LUQUE, EMILIO JESUS AGUILAR MARTINEZ, ESTHER AGUILAR MARTINEZ, GUSTAVO AGUILAR MARTINEZ, JOSE VICENTE AGUILAR MARTINEZ, JOSEFINA AGUILAR MINGOL, MARIA JOSE AGUILAR MOJICA, NOELIA DOLORES AGUILAR NOVELLA, CARLOS AGUILAR PASCUAL, MARIA ESTHER AGUILAR PEREZ, GUSTAVO AGUILAR POVILL, RAQUEL AGUILAR RENTERO, ANTONIO AGUILAR RENTERO, MARIA LUISA AGUILAR RIGES, EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ, CONCEPCION AGUILAR RODRIGUEZ, PILAR AGUILAR ROMAN, ISMAEL AGUILAR SANTOS, MARIA ISABEL

30809

L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...017 ...577 ...358 ...265 ...984 ...755 ...013 ...966 ...883 ...855 ...838 ...349 ...063 ...542 ...879 ...108 ...650 ...398 ...461 ...808 ...303 ...779 ...011 ...509 ...150 ...711 ...429 ...353 ...170 ...081 ...685 ...995 ...818 ...726 ...860 ...976 ...625 ...396 ...336 ...964 ...281 ...886 ...163 ...116 ...485 ...065 ...831 ...277 ...913 ...600 ...701 ...267 ...012 ...690 ...173 ...409 ...017 ...859 ...957 ...716 ...880 ...428 ...209 ...995 ...368 ...465 ...481 ...347 ...659 ...111 ...655 ...925 ...505 ...013 ...103 ...422 ...460 ...042 ...256 ...526

AGUILAR SANZ, LARA AGUILAR SERRANO, JOSE VICENTE AGUILAR VIVENS, EUGENIO ANDRES AGUILELLA ALEMANY, LUIS AGUILELLA ALEMANY, VICENTE AGUILELLA DELGADO, JOSE LUIS AGUILELLA FORES, ESTHER AGUILELLA FUERTES, DAVID AGUILELLA PALOMAR, JUAN CARLOS AGUILERA ALEJOS, RAUL AGUILERA CALVO, MARIA DOLORES AGUILERA CEBRIA, MARIO AGUILERA GALISTEO, JOSE AGUILERA GARCIA, BEGOÑA AGUILERA GARCIA, JOSE AGUILERA GONZALEZ,MARIA DEL CARMEN AGUILERA JUAN, MANUEL AGUILERA MARTINEZ, Mª CARMEN AGUILERA PAVON, FRANCISCA AGUILERA ROMERO, ANA AGUILERA RUIZ, ESTHER AGUILERA SANCHEZ, MAR AGUILERA VALENCIA, JOSE MIGUEL AGUILERA VARGAS, FRANCISCA AGUIRRE GOMIS, AMPARO AGUIRRE GONZALEZ-HEREDIA, VICTOR MANUEL AGUIRRE VALTIERRA, MARIA TERESA AGUIRRECHE EGURZA, JUANA AGULLEIRO GOZALBO, ROSA MARIA AGULLO AGULLO, CARMEN AGULLO AGULLO, DANIEL AGULLO AGULLO, JOSE RAMON AGULLO ALCAIDE, ALEJANDRO AGULLO ALCARAZ, FRANCISCA ANA AGULLO ALCARAZ, PATRICIA AGULLO BALAGUER, ESTEFANIA AGULLO BALLESTER, ALBERTO AGULLO BAÑULS, ANA ISABEL AGULLO BOIX, MARIA DEL SOL AGULLO BOTELLA, VICENTE AGULLO BROTONS, MARIA ISABEL AGULLO ESQUITINO, GINES AGULLO FUENTES, MARIA TERESA AGULLO GALIANA, JAIME CAYETANO AGULLO GARCIA, ANA MARIA AGULLO GARCIA, MARIA JOSE AGULLO I NADAL, PAU AGULLO IRLES, VICTOR MANUEL AGULLO LIDON, MANUELA AGULLO MALAGON, RAFAEL AGULLO MARTIN, JOSE MANUEL AGULLO MOLLA, PIEDAD AGULLO PALOP, ROSARIO AGULLO PEREZ, JORGE JOSE AGULLO ROCAMORA, MARI JOSE AGULLO TOMAS, FUENSANTA AGULLO TORTOSA, VICENTA AGULLO VELA, ANGEL AGULLO VIDAL, GUADALUPE AGUSTI AVILES, MIGUEL ANGEL AGUSTI BERNABEU, JOSE LUIS AGUSTI CALATAYUD, JOSE RAMON AGUSTI CALVET, EMILIA GABRIELA AGUSTI COBETA, JOAQUIN AGUSTI CRUAÑES, AUGUSTO AGUSTI CRUAÑES, DAVID AGUSTI DOMINGUEZ, JOSE VICENTE AGUSTI FRANCH, JOSE LUIS AGUSTI MEJIAS, MARIA JOSEFA AGUSTI PARRA, ENRIQUE AGUSTI PARRA, MARIA ROSA AGUSTI PEREZ, GERMAN AGUSTI PORTOLES, VICENTE AGUSTI ROS, RAQUEL AGUSTI SANCHEZ, CARLOS EDMUNDO AGUT DIAZ, SONIA AGUT GARCIA, JOSE MANUEL AGUT GOMEZ, MARIA DEL CARMEN AGUT GRAU, ESTEFANIA AGUT GUAL, MARIA JOSE

30810

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L D L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...183 ...166 ...510 ...860 ...160 ...934 ...895 ...743 ...508 ...417 ...662 ...569 ...405 ...322 ...626 ...171 ...176 ...570 ...871 ...793 ...847 ...347 ...958 ...247 ...353 ...613 ...155 ...756 ...291 ...612 ...353 ...501 ...813 ...350 ...958 ...320 ...339 ...488 ...051 ...903 ...311 ...816 ...234 ...269 ...149 ...393 ...236 ...244 ...711 ...517 ...135 ...102 ...195 ...782 ...235 ...982 ...470 ...921 ...804 ...347 ...344 ...081 ...070 ...387 ...746 ...911 ...691 ...079 ...389 ...703 ...192 ...041 ...021 ...254 ...749 ...020 ...260 ...441 ...840 ...977

AGUT IBAÑEZ, DIANA AGUT MORENO, LUCIA AGUT NAVARRO, ESMERALDA AGUT NUÑEZ, SOLEDAD AGUT SALES, CLOTILDE AHICART GONELL, MARIA TERESA AHMED ALI, SUFIAN AHUIR MAÑEZ, JAIME AHUIR RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE AHULLANA MIRA, ANA MARIA AHULLANA TALEN, ALBERTO AHUMADA VIDAL, ELENA AHUMADA VIDAL, MIGUEL AIBAR DIAZ, ADORACION AICART MONROIG, MARIA ESPERANZA AINETO BATANAS, MIGUEL ANGEL AINETO GARCIA, MARI CARMEN AINETO VIDAL, MARIA JOSE AIS CARRION, MARIA JOSE AIX LOPEZ, CARMELO AIX VALERO, FRANCISCO TOMAS AIXA HERRERA, CRISTINA AJADO CISCAR, VICTOR AJADO MORRO, CUEVA SANTA AL ALAWI OROZCO, CARLOS ALABADI PARDO, MARIA DEL ROSARIO ALABARTA MUÑOZ, ENRIQUE ALABAU ALAPONT, FRANCISCO ALABAU ALVAREZ, RAMON ALABAU ANCHEL, CONCEPCION ALABAU BESANTE, SILVIA ALABAU LOPEZ, PATRICIA ESPERANZA ALABAU MORENO, ROSA MARIA ALABAU PONS, CRISTINA ALABORT TELLO, ANNA ALACID HERNANDEZ, ANTONIO JOSE ALACIL DIEZ, GINES ALACREU BOU, JOSEFA ALACREU CERVERA, JAVIER ALADID GARCIA, JOSE MARIA ALAGARDA BOIX, ELISA ALAGARDA CALPE, MARIA TERESA ALAGNA FUERTES, VALERIANA CATERINA ALAMAN GARCERA, VICTORIA REGINA ALAMBRA JURADO, MARIA ALAMINOS SANCHEZ, JESUS MARIA ALAMINOS SEVILLA, ANA MARIA ALAMO BROTONS, MARIA ASUNCION ALAMO RODRIGUEZ, RAFAEL ALANDES ALMANSA, ANA ISABEL ALANDES LLOPIS, MARIA JESUS ALANDES LLOPIS, SILVIA ALANDETE I MONTANER, ROSA ALANDETE SOLVES, ERNESTO ALAÑON PELAEZ, ANTONIO ALAÑON SAURI, ABEL ALAÑON UTRILLA, CONCEPCION ALAÑON UTRILLA, JOSEFA ALAPONT ALACREU, ENRIQUE IVAN ALAPONT ASINS, FERNANDO DAVID ALAPONT BAIXAULI, ANA ALAPONT DASI, XAVIER ALAPONT FERRI, MARIA DOLORES ALAPONT LOPEZ, DANIEL ALAPONT LOPEZ, SUSANA ALAPONT VILA, JOAQUINA SOFIA ALAPONT VILA, JOSE LUIS ALARCON ADRIAN, DEBORA ALARCON ALARCON, ANA CARMEN ALARCON ALARCON, MARIA VIRGINIA ALARCON ALVAREZ, MARIA CONCEPCION ALARCON AVELLANO, MARIA ISABEL ALARCON BALAGUER, RAUL ALARCON BELLVER, MARIA AMPARO ALARCON BRGA, SARA MARIA ALARCON CARMONA, ANGELES ALARCON CARMONA, CARMEN ALARCON CASADO, FRANCISCO ALARCON CASTRO, JUAN JOSE ALARCON CERDAN, AIDA

30811

L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...301 ...812 ...031 ...704 ...283 ...037 ...726 ...633 ...409 ...181 ...541 ...803 ...930 ...529 ...753 ...882 ...640 ...051 ...359 ...307 ...121 ...905 ...028 ...844 ...524 ...354 ...819 ...620 ...556 ...904 ...827 ...152 ...197 ...778 ...174 ...328 ...685 ...972 ...686 ...224 ...041 ...971 ...304 ...822 ...821 ...876 ...353 ...885 ...962 ...021 ...503 ...090 ...974 ...512 ...759 ...360 ...154 ...966 ...243 ...909 ...105 ...037 ...349 ...044 ...502 ...498 ...301 ...678 ...267 ...597 ...652 ...171 ...701 ...746 ...090 ...532 ...906 ...493 ...860 ...592

ALARCON DIANA, ANA PILAR ALARCON ESPINOSA, .LORENA ALARCON FERNANDEZ, MARIA ALARCON FRANCO, ANA ROSA ALARCON GOMIS, SARA ALARCON HEREDIA, DIANA ALARCON IZQUIERDO, ESTHER YOLANDA ALARCON LOPEZ, LAURA DEL MAR ALARCON LOZANO,TOMAS MIGUEL ALARCON MARTINEZ, AURORA ALARCON MARTINEZ, JUAN CARLOS ALARCON MARTINEZ, MANUEL ALARCON MARTINEZ, MARIA CONSTANTINA ALARCON MONTES, ALEXANDRA ALARCON MONTES, VERONICA ALARCON MUÑOZ, EVA ALARCON NAVARRO, CAROLINA ALARCON NAVARRO, FRANCISCO ALARCON NAVARRO, FRANCISCO JAVIER ALARCON NAVARRO, SALVADOR ALARCON OLIVER, AMPARO ALARCON ORTIZ, ELVIRA ALARCON PABLOS, SUSANA ALICIA ALARCON RODRIGUEZ, ANA BELEN ALARCON RODRIGUEZ, MARI CARMEN ALARCON RODRIGUEZ, MARIA ISABEL ALARCON RODRIGUEZ, RAQUEL ALARCON SABATER, BEGOÑA ALARCON SEVILLA, ANTONIO ALARCON TEROL, MARIA DOLORES ALARCON TORRECILLAS, JOSE MARIA ALARCON VILLA, LUIS FERNANDO ALARCON VILLAPLANA, JOSE ALARCON ZAPATA, JAVIER ALARIO DEL OLMO, SALVADOR ALBA ACIEN, CRISTINA ALBA AGUILAR, NOEMI ALBA ANTOLIN, JESUSA ALBA BAÑOS, ELENA ALBA BERMUDE, DAVID ALBA BERROCAL, SANTIAGO ALBA BURGUET, FRANCISCO ALBA CERVERA, MARIA ESMERALDA ALBA CONDE, RAUL ALBA CONDE, VICENTE ALBA GARCIA, MANUEL ALBA GONZALEZ, MARIA PAZ ALBA LOPEZ, FRANCISCA ALBA LOSA, MARIA DOLORES ALBA MARTINEZ, CORINA JOSEFA ALBA PERALES, ALBERTO JOSE ALBA RAGA, FRANCISCO JAVIER ALBA RAGA, JUAN JOSE ALBA TARIN, ANTONIO ALBA TORRES, MARIA ELENA ALBA VAQUERO, MARIA ANGELES ALBADALEJO MANZANO, ISRAEL ALBADALEJO ROCAMORA, EVA CARMEN ALBADO VALLES, LAURA ALBAL VAÑO, NIEVES ALBALADEJO ESQUIVA, ELIZABETH ALBALADEJO ESQUIVA, NATIVIDAD ALBALADEJO GARCIA, JESUS SAMUEL ALBALADEJO GARCIA, MARIA ALBALADEJO LUCAS, MARIA ANGELES ALBALADEJO POMARES, ASUNCION ALBALADEJO POMARES, CARMEN ALBALADEJO ROBLES, LAURA ALBALADEJO VALERO, ANTONIO MANUEL ALBALAT JIMENEZ, SARA ALBALAT MANZANO, MARTA ALBALAT MASET, NEUS ALBALAT MATEO, MARIA DEL MAR ALBALAT MOLINER, MARIA ALBALAT PAREDES, MARIA ANTONIA ALBALAT RAMIREZ, LUIS MIGUEL ALBALATE COLAS, MANUEL ALBALATE MORENO, CRISTINA ALBANELL SANCHIS, CONSUELO ALBARAÑEZ RUBIO, VICTOR MANUEL

30812

L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...425 ...451 ...895 ...071 ...703 ...005 ...778 ...858 ...937 ...439 ...785 ...887 ...601 ...868 ...583 ...540 ...657 ...277 ...356 ...196 ...041 ...551 ...187 ...636 ...391 ...478 ...513 ...312 ...863 ...786 ...979 ...031 ...148 ...233 ...755 ...505 ...618 ...502 ...767 ...462 ...364 ...351 ...994 ...516 ...985 ...230 ...753 ...430 ...727 ...693 ...724 ...616 ...118 ...533 ...236 ...772 ...771 ...111 ...195 ...856 ...683 ...716 ...147 ...420 ...573 ...581 ...073 ...173 ...820 ...080 ...174 ...686 ...878 ...996 ...222 ...559 ...919 ...179 ...307 ...922

ALBARRACIN ALBORCH, LUCIA ALBARRACIN CUEVAS, CARMEN MARIA ALBARRACIN HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN ALBARRACIN TOLEDO, MARIA JOSE ALBARRACIN VILARROIR, SILVIA ALBARRILLA TRAPERO, M. ANGELES ALBDELRAHMAN CREMADES, SAIDA ALBELDA ALIAGA, SALVADOR ALBELDA DE LA FUENTE, SALVADOR ALBELDA LLINARES, ENRIQUE ALBELDO PONCE, EDUARDO JESUS ALBELDO PONCE, MARI CARMEN ALBENCA MARTI, JOSE SALVADOR ALBENCA MARTI, MARIA TERESA ALBERCA ALVAREZ DE LARA, ANGEL ALBERCA GIMENO, ESTEBAN ALBERCA GIMENO, IVAN ALBERCA SANCHEZ, RICARDO ALBERICH CARBO, Mª ANGELES ALBERICH ESCOI, AIDA ALBERICH MIQUEL, ANGEL ALBERICH PEREZ, NOEMI ALBERO ALBERO, CARLOS ALBERO ALBERO, MARIA JESUS ALBERO CANOVAS, JOSE MANUEL ALBERO CIFUENTES, RAMON SALVADOR ALBERO GONZALEZ, ALBERTO ALBERO IBORRA, ENRIQUE ALBERO LOPEZ, JOSE MIGUEL ALBERO MAÑOGIL, JORDI ALBERO MARTOS, MARIA AMPARO ALBERO MOYA, MARIA DOLORES ALBERO MOYA, PASCUAL ALBERO NAVARRO, MARIA TERESA ALBERO PARRA, GEMMA ALBERO TORRES, CAROLINA GLORIA ALBERO VEA, Mª ESTHER ALBEROLA CASTELLO, ANTONIO ALBEROLA CASTELLO, RAUL ALBEROLA CATALAN, REGINA ALBEROLA COLLADO, FRANCISCO ALBEROLA CRESPO, MARIA DE LA LUZ ALBEROLA CUENCA, RAFAEL ALBEROLA ENGUIX, SALVADOR ALBEROLA GARCIA, JOSEFA ALBEROLA GARCIA, SUSANA ALBEROLA GOMEZ, JOSE MANUEL ALBEROLA GONZALEZ, JOSE ALBEROLA GUARDIOLA, CRISTINA ALBEROLA LILLO, INMACULADA CONCEPCION ALBEROLA LLACER, MARIA TERESA ALBEROLA LLUCH, MIGUEL ALBEROLA MOLINES, ANTONIO VICENTE ALBEROLA MONTELL, MARIA DEL PILAR ALBEROLA PALLEROLA, RICARDO ALBEROLA PAYA, DAVID ALBEROLA PAYA, IVAN ALBERT ALBERT, INMACULADA ALBERT ALBERT, MARINA ALBERT ALBERT, RAFAEL ALBERT BARBERA, VICENTE ALBERT BOTELLA, OCTAVIO ALBERT BURGOS, ALICIA ALBERT CAMAÑES, VICENTE ALBERT CANTERO, MARIA SABRINA ALBERT CANTERO, PATRICIA DEL PILAR ALBERT CASANOVA, MARIA VICTORIA ALBERT GARCIA, DAVINIA ALBERT GARCIA, ELISABET ALBERT GARCIA, SALVADOR ALBERT GARCIA, VERONICA ALBERT GONZALEZ, PABLO ALBERT GUEROLA, FRANCISCO JAVIER ALBERT HERRANZ, MARIA ALBERT HUMERA, MARIA LUISA ALBERT IVARS, CARLES ALBERT JUAREZ, FRANCISCO JAVIER ALBERT LLANA, CARLOS ALBERT LOPEZ, LEONOR ALBERT LOPEZ, RAQUEL

30813

L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L D L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...567 ...178 ...108 ...125 ...732 ...738 ...109 ...095 ...773 ...450 ...346 ...413 ...574 ...310 ...050 ...565 ...519 ...676 ...013 ...892 ...486 ...014 ...388 ...727 ...643 ...430 ...664 …256 ...839 ...854 ...540 ...845 ...363 ...227 ...928 ...048 ...723 ...478 ...148 ...738 ...362 ...887 ...633 ...423 ...491 ...525 ...203 ...556 ...189 ...566 ...803 ...432 ...112 ...364 ...462 ...965 ...708 ...791 ...291 ...764 ...039 ...168 ...163 ...076 ...769 ...834 ...512 ...514 ...956 ...023 ...579 ...134 ...400 ...673 ...310 ...543 ...394 ...540 ...656 ...198

ALBERT MANRESA, ROBERTO ALBERT MANRESA, YOLANDA ALBERT MARTI, AMPARO REMEDIOS ALBERT MARTI, RAFAEL JOSE ALBERT MARTI, VICENTA ALBERT MARTINEZ, DANIEL ALBERT MARTINEZ, MANUEL LUIS ALBERT MARTINEZ, MARIA JOSE ALBERT MIGUEL, SERGIO ALBERT MONZO, JOSE RAMON ALBERT MUÑOZ, JOSE LUIS ALBERT OSTIZ, BEATRIZ ALBERT PRATS, ANTONIO ALBERT PRATS, PABLO ALBERT SANCHIS, ALICIA ALBERT SANTULARIA, SARA ALBERT SANTULARIO, FRANCISCO JOSE ALBERT SANZ, PACO ALBERT SOLANES, MARIA DE LOS ANGELES ALBERT SORIA,ANA ALBERT SORIANO, AMELIA ALBERT SORIANO, VICENTE JOSE ALBERT VERDU, JOSE GABRIEL ALBERT VIGUER, ANA ALBERTOS GIL, VICENTE ALBERTOS LOPEZ, FRANCISCO ALBERTOS MARCO, MARIA JOSE ALBERTOS MARTINEZ, JOSEFA ALBERTOS MIRAMARCELI, FRANCISCO ALBIACH BRAVO, EDGAR ALBIACH EPILA, VICENTE ALBIACH ESTELLES, ADOLFO DAVID ALBIACH GIMENO, CONCEPCION ALBIACH MOCHOLI, RUBEN ALBILLAR IÑIGUEZ, FRANCISCO ALBIÑANA BUSQUIER, ANTONIA ALBIÑANA COLON, JUAN LUIS ALBIÑANA COMPANY, JOSE GABRIEL ALBIÑANA GARCIA, VICENTE ALBIÑANA JUAN, YOLANDA ALBIÑANA NIETO, MARIO ALBIÑANA VENTURA, CESAR ALBIÑANA VIDAL, MONSERRAT ALBIOL LLOPIS, ROSA ALBIOL SOLSONA, MARIA ELENA ALBIR COLAS, PILAR ALBIR ZARAGOZA, MARIA DEL CARMEN ALBORCH CAMARENA, ALFONS JOSEP ALBORCH CAMARENA, GUSTAVO ALBORCH CORTELL, MIGUEL ALBORCH PLA, LUIS ALBORCH PRATS, AGUSTIN ALBORNOZ DIAZ, JUDITH ESPERANZA ALBORNOZ LLAGARIA, ELISABETH ALBORS ALBORS, DANIEL ALBORS GINER, CARMEN PATRICIA ALBORS GRAU, MARCO ANTONIO ALBORS MINGUET, MARIA CARMEN ALBORS PAREDES, VICENTE ALBORS PERICAS, CESAR MIGUEL ALBUIXECH FERRERO, MARIA ALBUIXECH NADAL, DOLORES ALBUIXECH ROMERO, ROSA MARIA ALBUIXECH TORTOSA, VANESSA ALBUJER FERRANDEZ, VICTOR MANUEL ALBURQUERQUE CASTAÑO, JOSE FRANCISCO ALCACER ESTEVE, RAQUEL ALCAHUT CANO, SANDRA ALCAIDE BELTRAN, ROSARIO ALCAIDE CAÑIGUERAL, JUAN ALCAIDE LOPEZ, DANIEL ALCAIDE LOPEZ, ROGELIO ALCAIDE MELLEN, MARIA DOLORES ALCAIDE MONTOLIU, ELOY ALCAIDE MORENO, JOSE MANUEL ALCAIDE SALA, JUAN BAUTISTA ALCAIDE SALVADOR, JOAQUIN ALCAIDE SANCHEZ, LAURA ALCAIDE SERRA, ROSA ANA ALCAIDE VILLER, ESTANISLAO

30814

L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. I, J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...753 ...750 ...764 ...267 ...764 ...389 ...017 ...709 ...706 ...100 ...223 ...744 ...089 ...925 ...163 ...016 ...689 ...616 ...436 ...327 ...100 ...462 ...631 ...232 ...378 ...939 ...453 ...861 ...848 ...918 ...597 ...778 ...724 ...222 ...265 ...077 ...300 ...920 ...968 ...844 ...065 ...943 ...584 ...174 ...765 ...224 ...676 ...767 ...182 ...343 ...443 ...885 ...485 ...698 ...980 ...315 ...377 ...169 ...445 ...937 ...830 ...983 ...078 ...363 ...250 …754 ...937 ...839 ...232 ...018 ...528 ...180 ...881 ...588 ...291 ...702 ...476 ...004 ...319 ...845

ALCAINA PRIETO, JENNIFER ALCAINE VALENCIA, FRANCISCO ALCAINE VALENCIA, INES ALCALA GARCIA, MANUEL JOSE ALCALA JIMENEZ, DOLORES ALCALA MARTINEZ, JAVIER ALCALA MOLINA, ANTONIO ALCALA PASCUAL, ANTONIA ALCALA PONCE, MARIA LUISA ALCALA PONCE, ROSA MARIA ALCALA RODRIGUEZ, INDIRA IRIS ALCALA SORIANO, BEATRIZ ALCALA SORIANO, EVA MARIA ALCALA SORIANO, MARIA JOSE ALCALDE REICH, PATRICIO JOSE ALCALDE RUIZ, MINERVA ALCANTARA BERROA, ISABEL ALCANTARA DIAZ, FRANCISCO JAVIER ALCANTARA GARCIA, OSCAR ALCANTARA MIRALLES, LORENA ANTONIA ALCANTARA TORRES, FRANCISCO JAVIER ALCANTARILLA GARCIA, LUCIA ALCANTUD NOVERQUES, JOSEFINA ALCAÑIZ ROA, ALEJANDRO ALCAÑIZ SANCHEZ, NOELIA ALCARAZ ALBELDA, M. DESAMPARADOS ALCARAZ ALBERT, RAFAEL ALCARAZ BORRELL, ANTONIO BLAS ALCARAZ CANO, ESMERALDA ALCARAZ CANO, MARIA JESUS ALCARAZ COTAINA, JOSE ALCARAZ GARCIA, INMACULADA ALCARAZ GIL, ANGEL ALCARAZ GONZALEZ, ANTONIO ALCARAZ GRAO, ADRIAN ALCARAZ LLADRO, CRISTINA ALCARAZ MARIN, DAVID JULIAN ALCARAZ MUÑOZ, DOLORES ALCARAZ REQUENA, MARIA DEL CARMEN ALCARAZ RIQUELME, EUGENIO ALCARAZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE ALCARAZ RUESCAS, ROSA ALCARAZ TECLES, CONCEPCION ALCARAZ TORRES, EUGENIA ALCARAZ TORRES, JOSE ALVARO ALCARAZ VICENTE, RUBEN ALCARRIA ALABARTA, INMACULADA ALCARRIA MARTINEZ, JOSE MANUEL ALCAUZA FERNANDEZ, JUAN ALCAYDE TONERA, PILAR ALCAZAR CARAVACA, PEDRO ALCAZAR FERNANDEZ, ROSARIO ALCAZAR GARCIA, JOSE ANTONIO ALCAZAR JIMENEZ, MARIA VICENTA ALCAZAR LOPEZ, MARIA DOLORES ALCAZAR MONFORT, MARIA TERESA ALCAZAR REBATO, JUAN ANTONIO ALCAZR SEGARRA, JOSEFA ALCHAPAR LOPEZ, JUAN FRANCISCO ALCINA JUAN, MARCOS ALCINA JUAN, PEREGRIN ALCOCER CREMADES, AURELIA ALCOCER DOMINGO, RICARDO ALCOLADO ROSELL, JESUS ALCOLEA ALBARRACIN, BORJA ALCOLEA ALVAREZ, MARIA JOSE ALCOLEA CERDA, NIEVES ALCOLEA ERADES, EDUARDO ALCOLEA FLORES, ANA VANESA ALCOLEA GARCIA, MARIA ANTONIA ALCOLEA GOMEZ, JOSE ANGEL ALCOLEA MARTI, SUSANA ALCOLEA MORENO, CARLOS ALCOLEA PASTOR, ANTONIO ALCON JOVER, SILVIA CARMEN ALCON MOLINA, ROCIO ALCON OTALORA, MARIA ALCON PERALES, EUGENIO ALCON SANAHUJA, MARIA ANGELES ALCONES LUNA, SUSANA

30815

L D L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L

EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...731 ...834 ...934 ...888 ...835 ...673 ...073 ...521 ...450 ...410 ...641 ...985 ...794 ...793 ...698 ...372 ...152 ...129 ...916 ...585 ...727 ...940 ...896 ...408 ...430 ...831 ...639 ...601 ...162 ...648 ...457 ...377 ...083 ...573 ...833 ...739 ...427 ...610 ...599 ...051 ...964 ...178 ...124 ...628 ...355 ...417 ...463 ...295 ...376 ...914 ...820 ...140 ...759 ...706 ...453 ...998 ...997 ...521 ...088 ...501 ...651 ...087 ...213 ...715 ...177 ...041 ...702 ...573 ...396 ...208 ...404 ...445 ...690 ...989 ...836 ...934 ...248 ...093 ...371 ...741

ALCORISA GAMIZ, ELVIRA ALCOVER DOÑATE, FRANCESC PASQUAL ALCOVER FORNER, JOSE LUIS ALCOVER GARCIA, FELICIANA ALCOVER PANADERO, ANA ALCOVER RUIZ, AMPARO ALCUBIERRE BARCOS, EVA MARIA ALCUDIA HERNANDEZ, CARMEN ALCUSA NAVARRETE, MARINA ALCUSA NAVARRETE, MIGUEL ANGEL ALCUTEN HORNO, ALEJANDRO ALDANA FOLGADO, FRANCISCO VICENTE ALDEA BENITO, ELENA ALDEA BENITO, JUAN GABRIEL ALDEA CASTELLO, LIDIA ALDEGUER ANDREU, EVA MARIA ALDEGUER BERNABE, ANTONIO MANUEL ALDEGUER BLASCO, CARMEN ROSARIO ALDEGUER CACERES, JOSE RAMON ALDEGUER CACERES, MARIA VANESA ALDOMAR ROMERO, ELENA ALDOMAR ROMERO, MARIA DOLORES ALEDO BARBERA, JOSEFINA ALEDO BREVA, MARIA CONSUELO ALEDO BREVA, MARIA DEL CARMEN ALEDO GARCIA, DAVID ALEDO LEYVA, CARLOS ANTONIO ALEDO MACIA, JAVIER ALEDO MARTINEZ, RAQUEL ALEDON JIMENEZ, CLARA EUGENIA ALEGRE BELLOD, FRANCISCO ALEGRE COMPANY, CARLOS ALEGRE DEL BAÑO, LORENA ALEGRE FERNANDEZ, DAVID ALEGRE GIMENEZ, JOSE ALEGRE HERRANZ, ADRIAN ALEGRE LLOPIS, JOSE LUIS ALEGRE LOPEZ, MIGUEL ANGEL ALEGRE MARTIN, JOSE JAVIER ALEGRE PEREZ, AMPARO ISABEL ALEGRE ROMERO, ANTONIO ALEGRE SANCHIS, JOSEFA ALEIXANDRE AZNAR, JUAN SALVADOR ALEIXANDRE AZNAR, VICENT ALEIXANDRE CABRERA, ANGELA ALEIXANDRE CARRERA, FERNANDO ALEIXANDRE DONET, JUAN ANTONIO ALEIXANDRE DURA, FRANCISCO ALEIXANDRE ESCRIG, ANTONIA ALEIXANDRE FERNANDEZ, MARIA INMACULADA ALEIXANDRE GOMEZ, ANA MARIA ALEIXANDRE MARIN, ROSA Mª ALEIXANDRE MARTINEZ, FRANCISCO VICENTE ALEIXANDRE MOLINA, MARIA ISABEL ALEIXANDRE MOYA, VANESA ALEIXANDRE PANADERO, JAVIER ALEIXANDRE PANADERO, LUIS ALEIXANDRE PANADERO, SARA ALEIXANDRE VENTURA, MARIA ANTONIA ALEJO ESQUEMBRE, FRANCISCO JAVIER ALEJOS HERNANDEZ, SUSANA ALEMAN GIL, IRENE ALEMAN JIMENEZ, SARA ALEMAN JIMENEZ, SUSANA ALEMANY BERNABEU, MARTA ALEMANY FRAU, CRISTINA ALEMANY MARTINEZ, CLARA ALEMANY MARTINEZ, JOSE ALEMANY MARTINEZ, MONICA ALEMANY MIGUEL, JOSE RAMON ALEMANY MOLLA, M CARMEN ALEMANY MORA, FERRAN ALEMANY MUT, SONIA ALEMANY OLASO, JOSE JAIME ALEMANY PLA, MARIA ELVIRA ALEMANY SAEZ, NURIA REMEDIOS ALEMANY VICENTE, BIENVENIDO ALEMAÑ BAEZA, MARIA JOSEFA ALEMAÑ BAEZA, NOELIA ALEMAÑ CORBETO, INMACULADA

30816

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...223 ...435 ...902 ...516 ...204 ...171 ...320 ...073 ...845 ...389 ...700 ...315 ...060 ...059 ...396 ...638 ...530 ...627 ...530 ...717 ...247 ...032 ...231 ...742 ...211 ...421 ...252 ...239 ...027 ...551 ...534 ...661 ...910 ...614 ...596 ...192 ...005 ...902 ...110 ...812 ...553 ...535 ...992 ...708 ...955 ...726 ...237 ...053 ...315 ...993 ...514 ...526 ...862 ...534 ...350 ...918 ...242 ...781 ...560 ...019 ...122 ...211 ...317 ...436 ...705 ...181 ...816 ...187 ...474 ...866 ...330 ...920 ...440 ...813 ...871 ...407 ...039 ...040 ...902 ...903

ALEMAÑ HERRERO, MARIA JESUS ALEMAÑ NADAL, ROSA ANA ALEMAÑ SEGURA, VALERIANO ALEMNANY SERRANO, JUAN ADRES ALENDA CAPARROS, JOSE ANTONIO ALENDA CARBONELL, ELENA ALENDA CREMADES, FRANCISCO ALENDA TORRES, JOSE ALENTADO GALINDO, INMA ALENTADO MORELL, IRINA ALEO JUAN, FRANCISCO ALEO MORA, MARIO ALEPUZ ALEIXANDRE, Mª JOSE ALEPUZ ALEIXANDRE, VERONICA ALEPUZ ALEPUZ, BEGOÑA ALEPUZ NUÑEZ DE ARENAS, MARIA DOLORES ALEPUZ SAIZ, SUSANA ALEXANDRONIU, CLAUDIA ALFAGEME LLORENS, MARIA ARANZAZU ALFANI BLAY, Mª CARMEN ALFARA GIL, MARIA ANGELES ALFARO ALAFONT, ANA TERESA ALFARO CAMPILLO, BEGOÑA ALFARO CANTERO, ESTHER ALFARO CASTA, ANGEL ALFARO CORCOLES, MARIA DOLORES ALFARO FERRIOL, CARMEN ALFARO GARCIA, JESICA ALFARO GARCIA, MARIA JOSE ALFARO GARRIGOS, FIDEL JESUS ALFARO GONZALEZ, MARIA CARMEN ALFARO LOPEZ, JOSE LUIS ALFARO LOPEZ, MARI CARMEN ALFARO MORENO, LIDIA ALFARO MORENO, SONIA ALFARO NAVARRO, JOSEFA ALFARO OJEDA, JESUS ALFARO PASTOR, JUAN ANTONIO ALFARO QUINTANILLA, MARIA PILAR ALFARO RANERA, FRANCISCO JAVIER ALFARO RANGEL, MARIA DEL CARMEN ALFARO SAHUQUILLO, MARIA DEL CARMEN ALFARO SALVADOR, TERESA ALFARO SEVILLA, MERCEDES ALFARO SIRVENT, LAURA ALFARO TARRASO, MARIA ASUNCION ALFAYATE BULLON, MIGUELANGEL ALFONSIN BELLIDO, JOSE RAUL ALFONSIN COSTA, MANUEL ALFONSO BARBERA, MARIA VERONICA ALFONSO BROSETA, MARC ALFONSO CAAMAÑO, ANA ALFONSO CARRERES, ANA ISABEL ALFONSO COBO, JAVIER ALFONSO COBO, MANUEL ALFONSO COBO, MARIA DEL CARMEN ALFONSO COLUBI, JUANA ALFONSO DE ENCARNACION, SANDRA ALFONSO EGEA, MARIA DEL CARMEN ALFONSO FOLGADO, YADIRA MARIA ALFONSO GANAU, ANA CLOTILDE ALFONSO GARCIA, JOSE ALFONSO GARCIA, MARIA ALFONSO GARCIA, PABLO ALFONSO GOMEZ, AMPARO ALFONSO GOMEZ, FELIPE ALFONSO GOMEZ, FRANCISCO ALFONSO GOMIS, EMILIO ALFONSO GOMIS, SONIA ALFONSO MAS, MARIA LUISA ALFONSO PEREZ, SERGIO ALFONSO RAMOS, YESSICA ALFONSO REVERT, JOSE MANUEL ALFONSO TORTOLA, PEDRO ANTONIO ALFORJA GISBERT, MARIA ALFOSEA FENOLL, CARMELO ALGABA HERRADOR, AURORA ALGABA HERRADOR, SOLEDAD ALGAR HENRY, JAVIER ALGAR HENRY, SANTIAGO

30817

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...766 ...986 ...129 ...914 ...448 ...475 ...872 ...125 ...159 ...774 ...875 ...083 ...780 ...249 ...956 ...248 ...776 ...513 ...398 ...672 ...048 ...981 ...185 ...175 ...114 ...304 ...246 ...026 ...487 ...447 ...178 ...136 ...417 ...173 ...499 ...664 ...443 ...659 ...675 ...648 ...988 ...117 ...159 ...591 ...580 ...684 ...704 ...388 ...947 ...263 ...460 ...354 ...280 ...346 ...711 ...834 ...327 ...381 ...370 ...081 ...643 ...645 ...342 ...799 ...260 ...582 ...365 ...535 ...182 ...069 ...126 ...391 ...311 ...534 ...691 ...166 ...149 …885 ...135 ...816

ALGARRA ALMENAR, MARIA PILAR ALGARRA FOMBUENA, ENRIQUE JESUS ALGARRA FURIO, LIDIA ALGARRA LOPEZ, ALEJANDRO ALGARRA LOPEZ, SERGIO ALGARRA MARTI, TOMAS ALGARRA RIVAS, OSCAR ALGARRA SERRA, CRISTINA ALGARRA SOTO, ESTHER ROSARIO ALGORA RUBIO, JUAN CARLOS ALGUACIL CASTELLO, EVA ANGELINA ALGUERO CEBRIAN, ALBERTO ALHAMBRA PEINADO, VICTOR MANUEL ALHAMBRA RAMON, ENRIQUE SALVADOR ALIA GOMEZ, ANGEL ALIAGA BALAGUER, DANIEL ALIAGA BAYARRI, SOROYA ALIAGA BERNAT, SAUL ALIAGA CASTAÑER, MIGUEL ANGEL ALIAGA CRESPO, ELENA ALIAGA FLOR, JOSE FRANCISCO ALIAGA GOMEZ, VICENTE ALIAGA MARTINEZ, LOURDES ALIAGA MERCE, CARMEN ALIAGA NAVARRO, JUAN PASCUAL ALIAGA PASTOR, ARANZAZU ALIAGA QUIÑONES, MARIA ELENA ALIAGA SALVADOR, JOSEFINA ALIAGA SANCHEZ, ESTEBAN ALIAGA SANCHEZ, LAURA ALIAGA SEGUI, ENCARNA ALIAGA SEGUI, FRANCISCA ALIAGA SENDRA, RAFAELA ALIAGA URIOS, BEGOÑA ALIENA DEL RIO, BEATRIZ ALIJA RINCON, EVA MARIA ALIQUES ESTELA, MARIO ALIQUES LONCHES, MARIA ISABEL ALIS ANTUNEZ, SUSANA ALIS PALOMARES, SERGIO ALISEDA BUELGA, JERONIMO ALFONSO ALKASSEM ALDAOUD, DIB ALLEGRE, SEBASTIEN RENE ALLEPUZ GALLEN, IRENE ALLI HERNANDEZ, TRINIDAD ALLUEVA ANTE, ORESTES ALMAGRO CHUMILLAS, LEONOR ALMAGRO GAGO, ANGEL ALMAGRO HERNANDEZ, ANA ALMAGRO HERRERA, M. DEL CARMEN ALMAGRO MENDEZ, MARIA MAGDALENA ALMAGRO SANCHEZ, MARIA JOSE ALMAHANO DURAN, MARIA DEL CARMEN ALMALE VAL, MARIA TERESA ALMANAR BACCI, ISABEL ALMANSA ARNAL, MARIA ELENA ALMANSA NAVARRO, Mª JESUS ALMARAZ BELTRAN, EDUARDO ALMARAZ BELTRAN, ELIA ALMARAZ PIZARRO, ALEX ALMARCHA AGULLO, RAFAEL ALMARCHA AGULLO, RAQUEL ALMARCHA MARTIN ZARCO, BLAS ALMARCHA PEREZ, ANTONIO ALMARCHA RODRIGUEZ, JOSE RAFAEL ALMARCHA SANCHEZ, JAVIER ALMAZAN CABALLERO, ANGEL SATURNINO ALMAZAN JUAN, ANA MARIA ALMAZAN LLORENTE, JUAN CARLOS ALMAZAN MASO, NEMESIO ANTONIO ALMAZAN MORENO, DAVID ALMEIDA DIPICO, ANA MARIA ALMEIDA OSORIO, PABLO ANDRES ALMEIDA VILELA, MAIDIA ALMELA CASTILLO, ANGEL ALMELA GARCIA, PEDRO ISIDRO ALMELA GONZALVEZ, FRANCISCO ALMELA MARTI, JUAN FRANCISCO ALMELA MARTINEZ, MATILDE ALMELA MONTAÑES, LOURDES PATRICIA

30818

L D L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L D L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...773 ...937 ...642 ...311 ...634 ...109 ...233 ...040 ...511 ...962 ...618 ...307 ...740 ...149 ...912 ...559 ...709 ...362 ...710 ...986 ...574 ...842 ...288 ...017 ...841 ...304 ...056 ...646 ...682 ...391 ...211 ...066 ...837 ...774 ...855 ...554 ...606 ...755 ...439 ...312 ...539 ...290 ...016 ...322 ...234 ...709 ...128 ...382 ...650 ...953 ...688 ...213 ...626 ...272 ...366 ...718 ...140 ...517 ...272 ...466 ...250 ...247 ...360 ...180 ...755 ...194 ...572 ...665 ...368 ...652 ...980 ...471 ...240 ...210 ...969 ...171 ...347 ...871 ...064 ...420

ALMELA MONTAÑES, MARIA DESAMPARADOS ALMELA ORTEGA, FRANCISCO JAVIER ALMELA VALERO, ASUNCION ALMENA GONZALEZ, ENCARNI ALMENAR CARRERES, JOSE ALMENAR CLEMENTE, CRISTINA ALMENAR DOMINGUEZ, AMPARO ALMENAR EGEA, MARTA ALMENAR MORENO, MARIA JOSE ALMENAR PULIDO, JAVIER ALMENARA IZQUIERDO, Mª PILAR ALMENARA SABAN, ANA MARIA ALMENARA SABAN, BEATRIZ ALMENARA SABAN, MARIA DEL CARMEN ALMENDROS ALUJER, ANTONIO ALMENDROS LOPEZ, MANUEL ALMENDROS PASTOR, LAURA ALMENDROS PASTOR, LUCAS ALMENDROS PASTOR, SERGIO ALMENDROS TOBAJA, LAURA ALMER PRADES, SILVIA ALMERIA PINTADO, AZUCENA ALMERIA PINTADO, JOSE LUIS ALMERICH GARCIA, GENIVERO ALMERICH GIL, VICENTE ALMERO RUIZ, FRANCISCA ALMIÑANA CALATAYUD, ANGELA ALMIÑANA CALATAYUD, VICENTE ANTONIO ALMIÑANA FRUTOS, HORTENSIA ALMIÑANA MARTI, ANA ALMIÑANA MARTINEZ, JORGE ALMIÑANA PEREZ, PALOMA ALMIÑANA RICO, CARMEN ALMIÑANA SANCHO, ADRIAN ALMIRA DIEZ, MARIA JOSEFA ALMIRA MERINO, ANGELES ALMIRA MERINO, FRANCISCO MANUEL ALMIRA MORA, BEATRIZ ALMIRA SOGORB, MARIA CONCEPCION ALMIRA, JEAN FRANCOIS ALMIRANTE REQUENA, FRANCISCO ALMODOVAR CAMPOS, MARIA DOLORES ALMODOVAR ESPINOSA, ANA ROSA ALMODOVAR ESPINOSA, JAIME ALMODOVAR GALLARDO, ROSA ALMODOVAR PASTOR,ELENA ALMODOVAR PRIETO, FERNANDO ALMODOVAR RUIZ, ABEL ALMODOVAR RUIZ, ISABEL ALMODOVAR SANSANO, MONICA ALMONACID CAMBRES, ISABEL ALMONACID PEREZ, FRANCISCO ALMONACIL SOLER, MARIA ALMONANACIL LARA, RAUL ALMOR RUIZ, MINERVA ALMUDEVAR ESTEBAN, TARSILO ALMUDEVER FERRER, MARIA JOSE ALMUDEVER HERNANDEZ, ALBERTO ALMUNIA MASCARELL, TERESA CARMEN ALMUZARA VILATA, ANA ALMUZARA VILATA, EDUARDO ALONSO ABAD, MARIA SOLEDAD ALONSO AGULLO, MARIA ISABEL ALONSO ALONSO, MARIA DEL PILAR ALONSO ALONSO, RAUL ALONSO ALVAREZ, ANGEL ALONSO ALVAREZ, FABIOLA ALONSO ALVAREZ, Mª BELEN ALONSO ALVAREZ, MARIA DEL MAR ALONSO AMPUERO, ANGELA ALONSO ARENAL, JAVIER ALONSO BELTRAN, FRANCISCO ALONSO BERBEL, MARIA ISABEL ALONSO BLANCO, MARIA DEL CARMEN ALONSO BUENO, BEATRIZ ALONSO CANO, MARCIAL ALONSO CANTOS, MARIA ELENA D. ALONSO CARPIO, MIRIAM ALONSO CARPIO, SARA ALONSO CIMA, MERCEDES

30819

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...258 ...726 ...416 ...513 ...589 ...610 ...040 ...160 ...047 ...089 ...213 ...052 ...116 ...121 ...756 ...285 ...982 ...381 ...947 ...788 ...448 ...587 ...496 ...596 ...044 ...629 ...019 ...510 ...044 ...383 ...883 ...683 ...633 ...774 ...391 ...854 ...666 ...249 ...170 ...740 ...448 ...272 ...507 ...206 ...678 ...118 ...672 ...428 ...780 ...382 ...434 ...651 ...791 ...803 ...813 ...565 ...142 ...522 ...140 ...895 ...252 ...326 ...725 ...479 ...646 ...095 ...615 ...639 ...396 ...545 ...160 ...945 ...479 ...989 ...515 ...928 ...137 ...803 ...217 ...030

ALONSO COMYN, ANA MARIA ALONSO DEL BLANCO, MARIA DE LAS NIEVES ALONSO DOMINGUEZ, ADELA ALONSO DOMINGUEZ, JUAN MANUEL ALONSO ESTEVE, DESAMPARADOS ALONSO FAUS, MARIA ANGELES ALONSO FERNANDEZ, DOLORES ALONSO FERNANDEZ, REINALDO MIGUEL ALONSO FOLGADO, MARIA PILAR ALONSO GALINDO, GLORIA ALONSO GARCIA, AGUEDA PILAR ALONSO GARCIA, MARIA DOLORES ALONSO GARCIA, PATRICIA ALONSO GIL, ANA MARIA ALONSO GIL, BLANCA ALONSO GIL, CONCEPCION MARIA ALONSO GIL, ESTHER ALONSO GIL, IÑIGO ALONSO GOMEZ, YAIZA ALONSO GONZALEZ, DANIEL EMILIO ALONSO HERNANDEZ, JOSE MARIA ALONSO ILARRI, OSCAR ALONSO LLORCA, DEMETRIO ALONSO LOPEZ, CARMEN ALONSO MAESTRE, JOSE VICENTE ALONSO MANZANERA, BENJAMIN ALONSO MARTINEZ, JESSICA ALONSO MOCHOLI, ANDRES JOSE ALONSO MONTORO, LUIS ENRIQUE ALONSO MONZO, DESAMPARADOS ALONSO MORENO, JOSE ALONSO MORENO, MARIA DEL MAR ALONSO MOYA, LUCIA ALONSO OJEDA, FRANCISCO MIGUEL ALONSO ORTIZ, CARLOS ALONSO ORTIZ, SONIA ALONSO PALOMINO, JAVIER ALONSO PANIAGUA, ENRIQUE ALONSO PARRA, EDUARDO ALONSO PARRA, ELISABETH ALONSO PARRA, MARIO ALONSO PARRIZAS, ALBA MARIA ALONSO PEREZ, ESPERANZA ALONSO RALLO, JOSE ANTONIO ALONSO RIMO, VERONICA ALONSO ROLDAN, CANDIDA ALONSO ROMERO, MARIA DEL CARMEN ALONSO ROMEU, JOSE VICENTE ALONSO RUIZ, MARIA DOLORES ALONSO SANSANO, SERGIO ALONSO SANTOS, JOSE MIGUEL ALONSO SERVERA, SANDRA ALONSO SEVILLANO, MARIA PILAR ALONSO TEJADA, BIBIANA ALONSO TEJADA, DANIEL ALONSO TORROME, ROSA MARIA ALONSO UJADOS, JUAN ALONSO VERDIA, BEGOÑA ALONSO YAÑEZ, ALINE ALOS AGUILAR, VICENTE JOSE ALOS ALFARO, LORENA ALOS BORRAS, SALVADOR ALOS CUADROS, ANA MARIA ALOS DELGADO, VICENTE ALOS FELIPE, MARI CARMEN ALOS LORENTE, RAQUEL ALOS MARTI, MANUEL ALOS MARTINEZ, JOSE MIGUEL ALOS MATARREDONA, PALOMA ALOS MIRALLES, GLORIA AMPARO ALOS MONRABAL, SILVIA ALOS MONZO, FRANCISCO JAVIER ALOS MONZO, LAURA ISABEL ALOS SALVA, MARIA PILAR ALOY MARTINEZ, VISITACION ALOY SEGURA, ANA MARIA ALPUENTE MARIN, MARIA BIENVENIDA ALTABA GARCIA, ARANZAZU ALTABELLA FABREGAT, CRISTIAN ALTABERT FERRI, AURELIO

30820

L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L D L L L L D L L L L L L L L L D L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...384 ...249 ...807 ...122 ...893 ...522 ...294 ...203 ...960 ...557 ...599 ...221 ...090 ...547 ...354 ...521 ...575 ...762 ...232 ...457 ...015 ...006 ...547 ...569 ...929 ...471 ...281 ...574 ...230 ...263 ...259 ...258 ...237 ...434 ...229 ...248 ...040 ...947 ...632 ...170 ...858 ...701 ...187 ...390 ...954 ...239 ...738 ...025 ...019 ...405 ...200 ...857 ...198 ...172 ...772 ...753 ...752 ...253 ...963 ...657 ...407 ...265 ...416 ...417 ...715 ...137 ...705 ...771 ...181 ...518 ...467 ...552 ...696 ...096 ...272 ...312 ...117 ...246 ...293 ...044

ALTARRIBA FORCADA, MARIA CONSOLACION ALTAVA ORTIZ, ELENA ALTED PENALVA, PAULA ALTUR ALMIÑANA, FRANCISCA ALTUR BOSCH, ANTONIO ALTUR DONET, MARIA GLORIA ALTUR REIG, MARIA ALTUR SIFRES, VICENTA ALVARADO COMECHE, JOSE LUIS ALVARADO MARTINEZ, PATRICIA ABIGAIL ALVARADO MARTINEZ, YAIZEL ALEJANDRA ALVARADO PARDO, MANUEL ALVARADO SOTO, SILVIA HORTENSIA ALVARADO VALERO, ANA ALVARES GAMERO, CRISTINA ALVAREZ ALBIÑANA, LAURA ALVAREZ ALONSO, CRISTINA ALVAREZ ARIAS, ANA ALVAREZ ARROYO, LUCIA ALVAREZ BARRIO, PEDRO LORENZO ALVAREZ BARROSO, IVAN ALVAREZ BENET, RAQUEL ALVAREZ BLANCO, ALEJANDRO ALVAREZ BLANCO, VERONICA ALVAREZ BUENO, NOEMI ALVAREZ BUSTAMANTE, ALICIA ALVAREZ CACHEIRO, PABLO ALVAREZ CACHO, SHEILA ALVAREZ CAMUS, ADORACION ALVAREZ CANO, FERMINA ALVAREZ CASTELLO, MANUELA ALVAREZ CRUZ, ANTONIA ALVAREZ CUESTA, RAMONA ALVAREZ DE LARA VELASCO, FELISA ALVAREZ DEL CAMPO, MARIA JESUS ALVAREZ DEL HOYO, ANA MARIA ALVAREZ DEL HOYO, FRANCISCO MIGUEL ALVAREZ DEL HOYO, MARIA DOLORES ALVAREZ DIAZ, JOSE ANGEL ALVAREZ DRAGO, MARI LUZ ALVAREZ FERNANDEZ, ELISA ALVAREZ FERNANDEZ, MARIA AMPARO ALVAREZ FERNANDEZ, SAGRARIO ALVAREZ GALIAN, MARIA ALVAREZ GALINDO, CLAUDIA GENIDT ALVAREZ GARCIA, ANTONIO ALVAREZ GARCIA, ELIA MARIA ALVAREZ GARCIA, MARIA JESUS ALVAREZ GIL, ADRIAN ALVAREZ GOMEZ, DANIEL ALVAREZ GOMEZ, MARIA JESUS ALVAREZ GOMEZ, MARIA TERESA ALVAREZ GONZALEZ, JOSE MARIA ALVAREZ GONZALEZ, JUAN JOSE ALVAREZ GONZALEZ, JUAN JOSE ALVAREZ GUTIERREZ, GEMA ALVAREZ GUTIERREZ, MANUEL ALVAREZ GUZMAN, EDUARD ALVAREZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO ALVAREZ LINDES, MARIA TERESA ALVAREZ LLOBELL, JOSEFA ALVAREZ LOPEZ, MARIA CORONADA ALVAREZ LOPEZ, RAQUEL ALVAREZ MACIA, ROSARIO ALVAREZ MARTIN, CARLOS ALVAREZ MARTIN, DAVID ALVAREZ MARTIN, SABRINA ALVAREZ MARTINEZ, ADRIAN ALVAREZ MARTINEZ, ANABEL ALVAREZ MARTINEZ, JORGE ALVAREZ MARTINEZ, SONIA ALVAREZ MARTOS, VICENT ALVAREZ MAS, SOLEDAD ALVAREZ MATEO, PEDRO ALVAREZ MERAYO, MARIA ENCINA ALVAREZ MERAYO, PEDRO ALVAREZ MILAN, MARIA JESUS ALVAREZ MIRA, IGNACIO SAMUEL ALVAREZ MONTALBAN, JOSEFA ALVAREZ MUÑOZ, RAUL

30821

L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM.

València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...446 ...913 ...199 ...047 ...765 ...513 ...047 ...293 ...562 ...569 ...989 ...940 ...818 ...569 ...963 ...623 ...206 ...442 ...257 ...357 ...159 ...186 ...334 ...329 ...341 ...458 ...259 ...159 ...762 ...477 ...063 ...282 ...327 ...725 ...023 ...232 ...251 ...479 ...829 ...639 ...737 ...061 ...956 ...447 ...762 ...902 ...793 ...610 ...246 ...810 ...697 ...992 ...991 ...266 ...724 ...235 ...267 ...998 ...554 ...663 ...619 ...910 ...533 ...975 ...305 ...754 ...396 ...994 ...751 ...329 ...714 ...363 ...276 ...036 ...750 ...829 ...281 ...842 ...097 ...071

ALVAREZ MUÑOZ, VERONICA ALVAREZ MURICA, MARIA HITATI ALVAREZ NOGUEIRO, MARIA TERESA ALVAREZ ORIENT, JOSE RAMON ALVAREZ PEREZ, OLIVER ALVAREZ PUNZANO, JAVIER ALVAREZ QUILES, JOSE ANTONIO ALVAREZ RAMIREZ, JOSE ANDRES ALVAREZ RIVES, RUBEN ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA DOLORES ALVAREZ ROMERO, ROSA ENCARNACION ALVAREZ RUBIO, LAURA ALVAREZ RUIZ, EVA ALVAREZ SEMPERE, CONCEPCION ALVAREZ SERRA, MARIA CONSUELO ALVAREZ SEVILLA, ELVIRA ALVAREZ SEVILLANO, ALEJANDRO ALVAREZ SIMARRO, HECTOR ALVAREZ TEIJELO, MARIA ALVAREZ TORTOSA, LORENA MARIA ALVAREZ TUDELA, SALVADOR ALVAREZ VALCARCE, PILAR ALVAREZ VAZQUEZ, RAQUEL ALVAREZ VAZQUEZ, VICTOR ALVAREZ VECIN, FRANCISCA ALVAREZ VELASCO, MARIA LUIASA ALVAREZ YEPES, MARIA SOLEDAD ALVAREZ-OSSORIO ESTEVE, PABLO ALVAREZ-SALA VERA, ALICIA ALVARO ARRIBAS, VICTORIA ALVARO BISBAL, NATALIA ALVARO CASTRO, REGINA ALVARO FERRANDIS, FRANCISCO ALVARO MANUEL, ANA BELEN ALVARO MANUEL, JOSE GUSTAVO ALVARO MARTINEZ, CAMINO ALVEAR ROMAN, PEDRO ALVENTOSA ESCORCIA, ANA CARMEN ALVENTOSA MOLINES, CONCEPCION ALVENTOSA SANCHIS, MARIA JOSE ALVERO SORIANO, JUAN JOSE ALVES BONHOME, JOSE ANTONIO ALZAGA NAVARRO, CARMEN SUSANA ALZATE ALZATE, ANTONIO JOSE ALZATE SALAZAR, DORA LILIANA AMADO DOS SANTOS, NERI AMADO FERRIZ, JOSE AMADOR ALAEZ, JOSE MARIA AMADOR ALVAREZ, BLACA SONIA AMADOR GARCIA, YOLANDA AMADOR MARTINEZ, PIEDAD AMADOR MORENO, ESTEFANIA AMADOR MORENO, GEMA AMADOR NICOLAS, RUBEN ISRAEL AMAR BENET, JOSE AMARILLO PIEDRAHITA, CARLOS AMARILLO PIEDRAHITA, MARINA AMARILLO SOGORB, AMELIA AMARILLO SOGORB, ANA ISABEL AMARILLO SOGORB, CARLOS AMARO CAMPELLO, ALBA AMARO GARCIA, FELIX AMARO MARTIN, RAQUEL AMAT ACAME, NATIVIDAD AMAT ANDRES, MARIA CONSUELO AMAT AVILA, VICENTE AMAT COY, MARIA JOSE AMAT COY, MIGUEL AMAT COY, RAQUEL AMAT GARCIA, JUAN TOMAS AMAT LAX, ELENA AMAT MADRAMANY, NEUS AMAT MARTINEZ, ANA AMAT MATEU, AIDA AMAT MOSCARDO, M. CONSUELO AMAT NAVARRO, HECTOR MANUEL AMAT RUIZ, ALEJANDRO AMAT SANCHEZ, FRANCISCO JOSE AMAT SANCHEZ, MARIA VIRTUDES AMAT SANCHIZ, MARIA LUCIA

30822

L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L D L L L L D L L L L L L L L D L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...576 ...550 ...181 ...608 ...003 ...813 ...372 ...239 ...446 ...721 ...886 ...254 ...210 ...201 ...337 ...022 ...919 ...636 ...900 ...985 ...556 ...000 ...510 ...340 ...352 ...827 ...952 ...691 ...750 ...534 ...679 ...096 ...988 ...151 ...152 ...451 ...907 ...291 ...712 ...855 ...668 ...879 ...642 ...656 ...681 ...195 ...021 ...693 ...362 ...871 ...440 ...272 ...390 ...504 ...448 ...450 ...655 ...544 ...233 ...260 ...674 ...207 ...016 ...799 ...120 ...265 ...395 ...757 ...331 ...575 ...899 ...829 ...848 ...225 ...222 ...971 ...392 ...010 ...551 ...884

AMAT SOLANOS, MARIA ENCARNACION AMAT VALERO, CARLOS AMAT VICEDO, SANTIAGO AMATE BERMEJO, GLORIA AMAYA PEÑA, MACARENA AMAYA RUS, JUAN RAMON AMAYAS BALLANO, VISITACION AMBEL COLAS, RAUL AMBIT MARTINEZ, TOMAS AMBIT POMAREE, MARGARITA AMBROS PINO, MANUEL AMENGUAL COCH, PETRA CATALINA AMIGO LOPEZ, CAROLINA AMIGO MONTALT, GLORIA ANA MARIA AMIGO SOLDEVILA, JOSEP LLUIS AMIIGO ALREAZ, JOSUE AMO SANTAMARIA, MARCOS AMO SANTAMARIA, MIGUEL ANGEL AMOR SUAREZ, LORENA AMORES BERMEJO, ESTHER AMORES CONDE, MARIA CONCEPCION AMORES ESCAMEZ, MARIA AUXILIADORA AMORES GUILLEM, LOLA AMORES MERCADER, JESUS AMOROS ABAD, ELIAS AMOROS ALIAGA, JOSEFA AMOROS ALTED, DANIEL AMOROS AMIGUET, VICTOR AMOROS ANTON, ANTONIO AMOROS CABRERA, CARMEN MARIA AMOROS CAPARROS, CRISTINA AMOROS CAPARROS, ESTHER AMOROS CAPARROS, JOSE AMOROS CATALAN, DANIEL AMOROS CERVERA, JOSEFINA AMOROS CERVERA, VIRTUDES AMOROS CLEMENTE, JOAQUIN AMOROS CONESA, JOAN AMOROS GARCIA, PEDRO LUIS AMOROS GIMENEZ, LUIS MICHEL AMOROS GONZALVEZ, ANTONIA AMOROS LAGUIA, SALVADOR AMOROS LOPEZ, JOSE AMOROS LORENTE, ROSARIO AMOROS MARTINEZ, ENCARNACION AMOROS MARTINEZ, MARIA JOSE AMOROS OLIVER, ENCARNACION AMOROS PACHECO, MARIA TRINIDAD AMOROS PARREÑO, FRANCISCA ASUNCION AMOROS PEIDRO, CRISTINA AMOROS PEREZ NORIEGA, MIGUEL ANGEL AMOROS PEREZ, JOAQUIN JOSE AMOROS RIBELLES, ENCARNACION AMOROS ROMERO, ANTONIO RAMON AMOROS ROPERO, NEUS AMOROS SAEZ, IRENE AMOROS SANBARTOLOME, EMILIO JOSE AMOROS SANBARTOLOME, RUBEN AMOROS SANTULARIA, JOSE ANTONIO AMOROS SOLER, ELENA AMOROS SUAREZ, ALEJANDRO AMOROS TATAY, CONCEPCION AMOROS TORRES, IVAN AMOROS VICENTE, MARIA DOLORES AMURGO VILA, OLGA AMYACH TORREGROSA, ENRIQUE ANAYA BATALLER, ISABEL ANAYA GONZALEZ, ANGEL JOSE ANAYA NAVALON, VICENTA ANAYA RIBES, IVAN ANCEJO CERVERA, ALICIA ANCHEL BARBERA, ANONIO MIGUEL ANCHEL GARCIA, CRISTINA MARIA ANCIO JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN ANDRADA MESEJO, SILVINA ANDREO GIMENO, MARIA ISABEL ANDREO PALLARDO, RAUL MATEO ANDREO SANCHEZ, ANA ANDRES ALBIÑANA, MARI CARMEN ANDRES ANDRES, ANA MARIA

30823

L L L L L L L D L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...360 ...424 ...345 ...869 ...891 ...008 ...791 ...094 ...908 ...485 ...415 ...576 ...452 ...504 ...716 ...683 ...380 ...142 ...695 ...335 ...328 ...201 ...760 ...068 ...140 ...796 ...135 ...136 ...823 ...623 ...061 ...006 ...602 ...603 ...086 ...778 ...565 ...159 ...625 ...663 ...201 ...527 ...655 ...165 ...357 ...683 ...843 ...432 ...298 ...120 ...838 ...212 ...646 ...720 ...231 ...707 ...575 ...810 ...178 ...890 ...646 ...899 ...407 ...458 ...974 ...536 ...103 ...162 ...183 ...093 ...065 ...277 ...676 ...406 ...653 ...093 ...301 ...431 ...901 ...646

ANDRES ANDRES, EDUARD ANDRES BALAGUER, LIDON ANDRES BELLES, CARMEN ANDRES BENLLOCH, CARLOS ENRIQUE ANDRES BONILLA, DANIEL ANDRES CALERO, ANA ANDRES CANO, SERGIO ANDRES CARPENA, ANA BELEN ANDRES CASADO, ISABEL ANDRES DOMINGUEZ, AMPARO ANDRES DURAN, ENCARNACION ANDRES FERNANDEZ, JUAN CARLOS ANDRES FERRANDO, MANUEL VICENTE ANDRES FERRANDO, MARIA AMPARO ANDRES FERRANDO, MARIA BELEN ANDRES FERRER, JOSE ANDRES GOSALBEZ, ALEJANDRA ANDRES GRANCHA, VICTOR ANDRES INIESTA, FRANCISCO JOAQUIN ANDRES INIESTA, LORENZO ANDRES MAÑO, MARIA ANGELES ANDRES MARCO, MARIA CARMEN ANDRES MEDIE, EMILIANO ANDRES MENDIETA, MARIA JOSE ANDRES MIRALLES, PABLO ANDRES MORA, SILVIA ANDRES MORRO, CAROLINA ANDRES MORRO, GEMMA ANDRES MOYA, JESUS ANDRES PARAMIO, GUSTAVO ANDRES PEINADOR, ALMUDENA ANDRES PLANELLS, M. AMPARO ANDRES ROMERO, ERNESTO ANDRES ROMERO, SARA ANDRES ROYO, LUIS FERNANDO ANDRES RUIZ, ENRIQUETA ANDRES RUIZ, LAURA MARIA ANDRES SANCHEZ, JOSE MIGUEL ANDRES SANJAIME, MARIA JOSE ANDRES SECO, MARIA JESUS ANDRES SEGOVIA, REBECA ANDRES VERDOY, MONICA ANDREU ALBEROLA, JULIO ANDREU ALVAREZ, EMIGDIO ANDREU AYMERICH, ROSA MARIA ANDREU BAÑOS, ANTONIO OCTAVIO ANDREU BELLIDO, MARIA ELENA ANDREU BENET, BEGOÑA ANDREU BOJ, ANGELES ANDREU BORT, MATIAS ANDREU BOSCA, MIGUEL ANDREU CAPARROS, VERONICA ANDREU CARTAGENA, LEONCIA ANDREU CASTELL, IVAN ANDREU CENTENO, NOEMI ANDREU CERCOS, LUIS ANDREU CERVERA, MARINA ANDREU CLEMENTE, PILAR ANDREU COBOS, TAMARA ANDREU DIAZ, JOSE FRANCISCO ANDREU ESQUIVA, JOSE EDUARDO ANDREU ESTEVE, SANDRA ANDREU FERNANDEZ, ANTONIA ANDREU FONS, JAVIER ANDREU GARCIA, FRANCISCA ANDREU GARCIA, MAGDALENA ANDREU GARCIA, MANUEL JESUS ANDREU GARCIA, MARIA SOLEDAD ANDREU GARCIA, VICENTE ANDREU GOMEZ, JOSE MARIANO ANDREU ILLAN, SERGIO ABEL ANDREU IZQUIERDO, MARIA ANDREU JUAN, MIGUEL ANGEL ANDREU JUAN, RUBEN ANDREU LLEDO, CONSUELO ANDREU LUIS, SARA ANDREU MARTINEZ, CAROLINA ANDREU MARTINEZ, LAURA ANDREU MIRALLES, ANA BELEN ANDREU MORENO, DAVID

30824

L L L L L L L L L L L L D D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L D L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM.

València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...588 ...354 ...021 ...942 ...570 ...731 ...012 ...027 ...908 ...655 ...201 ...304 ...419 ...614 ...543 ...709 ...486 ...562 ...609 ...261 ...218 ...713 ...532 ...588 ...231 ...693 ...109 ...474 ...023 ...249 ...868 ...487 ...356 ...458 ...665 ...801 ...092 ...840 ...919 ...622 ...846 ...984 ...964 ...539 ...711 ...273 ...087 ...182 ...548 ...259 ...746 ...016 ...461 ...462 ...967 ...992 ...505 ...189 ...144 ...132 ...154 ...155 ...278 ...496 ...907 ...570 ...317 ...963 ...577 ...167 ...440 ...227 ...477 ...717 ...724 ...113 ...165 ...184 ...717 ...575

ANDREU MORENO, SERGIO ANDREU PEIRO, HERMENEGILDO ANDREU PEREZ, MARIA ISABEL ANDREU PINAZO, ISABEL REGINA ANDREU RIBERA, FATIMA ANDREU RODRIGUEZ, MARIA ANGELES ANDREU ROIG, MARIA TERESA ANDREU SAMBLAS, DAVID ANDREU SANCHEZ, ANGEL JOSE ANDREU SANTO, ALMUDENA ANDREU SERRANO, SOFIA ANDREU TOLSADA, MANUEL ANTONIO ANDREU VILA, FRANCESC JOSEP ANDREU VILLALBA, DOLORES ANDREU VIVES, JUAN ANDREU ZARZOSO, JUAN JOSE ANDRS SORIANO, JOSE JESUS ANDUGAR ESPINOSA, ANTONIA MARIA ANDUIX CORTES, JOSE JAVIER ANDUIX SIRVENT, EDUARDO ANDUJAR CASAS, JORGE ANDUJAR DURAN, OSCAR JOSE ANDUJAR GUERRERO, ANTONIO ANDUJAR GUERRERO, CONSTANTINO ANDUJAR ROMERO, M CARMEN ANDUJAR VENTO, ALEJANDRO ANGEL CARRION, ADRIAN ANGEL MONTESINOS, MARINA ANGEL MORENO, CARMEN ANGEL OROSIA, PATRICIA ANGEL SANCHEZ, LUIS ANGHELINA, DANIELA ANGLA SANFELIU, ANA VIRGINIA ANGLES SAFONT, MARIA JOSE ANGUIS CASTRO, MIGUEL ANGUIS CHECA, FRANCISCA ANGUITA SANCHEZ, ROSA MARIA ANGUIX SAIZ, ELENA ANGULLO ORELLANA, ALBA ANGULLO RUIZ, MARIA PILAR ANGULO AGUILAR, JOSE PASCUAL ANGULO BALCAZAR, RUBIELA ANGULO GONZALO, MARIA TERESA ANGULO SANCHEZ, ALONSO ANGULO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL ANIORTE GAMARRA, JOSE ANIORTE RAMON, ANA MARIA ANIORTE VILELLA, CELIA ANQUELA FERRER, ROSA MARIA ANQUELA NAVARRO, RAQUEL ANREUS CASADO, DAVID ANSORREGUI SAAVEDRA, MARIA ISABEL ANTE BONO, JOSE MIGUEL ANTE BONO, SANTI ANTELM LANZAT, MARIA DESAMPARADOS ANTELO HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO ANTEQUERA CARAVACA, JOSE ANTEQUERA LLOSA, BERNANRDO MANUEL ANTEQUERA MARCO, JORGE ANTEQUERA MONCHO, INMACULADA ANTICH COMPANY, MIREIA ANTICH COMPANY, NEUS ANTIM, ALIDA MIRELA ANTOLI MORALES, FRANCISCO LUIS ANTOLI QUEROL, MARIA PILAR ANTOLI SERRANO, MIGUEL ANTOLIN BARRANCO, RUT ANTOLIN GOMEZ, ROSA MARIA ANTOLINOS ANTOLINOS, ANA ANTOLINOS ARQUES, MARIA VICTORIA ANTOLINOS ASENSI, DANIEL ANTOLINOS ROCAMORA, DAVID GERMAN ANTOLINOS ROCAMORA, JOSE GINES ANTOLINOS ROCAMORA, ROBERTO CARLOS ANTON ALVARO, MARIA DEL CARMEN ANTON BERNAT, MARIA JOSE ANTON BLASCO, ALBERTO ANTON BLASCO, JOSEFA DOLORES ANTON BOIX, JAIME ANDRES ANTON BORDONADO, CONCEPCION

30825

L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D D L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...186 ...071 ...841 ...218 ...662 ...459 ...934 ...844 ...697 ...467 ...161 ...017 ...133 ...186 ...220 ...129 ...340 ...904 ...541 ...889 ...149 ...890 ...418 ...142 ...494 ...643 ...339 ...823 ...064 ...863 ...122 ...075 ...322 ...509 ...298 ...997 ...468 ...227 ...756 ...187 ...530 ...574 ...313 ...971 ...356 ...400 ...462 ...171 ...458 ...620 ...865 ...845 ...648 ...911 ...315 ...653 ...473 ...346 ...491 ...437 ...840 ...176 ...973 ...926 ...311 ...384 ...537 ...705 ...775 ...720 ...077 ...547 ...192 ...191 ...381 ...505 ...402 ...919 ...924 ...460

ANTON BRIÑAS, VANESA ANTON CANOVAS, ANA MARIA ANTON CARRIO, MARIA CRUZ ANTON CARTAGENA, MARIAN ANTON CORTES, JAVIER ANTON CORTES, JOSE JOAQUIN ANTON DEL MORAL, MARIA DOLORES ANTON FELANICH, JOSE LUIS ANTON FERRERA, LOURDES INMACULADA ANTON GONZALVEZ, MARIA JESUS ANTON GONZALVEZ, ROSA MARIA ANTON HERRERO, JOSE MARIA ANTON HIGUERAS, JUAN ANTONIO ANTON IQUIERDO, MAITE ANTON LOPE, LOURDES ANTON MAS, JAIME ANTON MAS, JOSE RAFAEL ANTON MAS, SUSANA ANTON MEDRANO, VANESA ANTON MENARGUEZ, CARLOS ANTON MENARGUEZ, MARCELO ANTON MONTESINOS, JOSE ANTON MONTESINOS, MARI CARMEN ANTON OLIVA, VICTOR MANUEL ANTON PASCUAL, ADOLFO ANTON PASTOR, ALICIA ANTON PORRAS, JORGE ANTON SANCHEZ, MARIA ASUNCION CARME ANTON SANCHEZ, RAFAEL ANTONIO ANTON SOLER, VICTOR ANTONEAC, MIHAELA ANTONINO BLASCO, ANA ANTONINO CAROT, ANTONIO ANTONINO GARIJO, JESUS ANTONINO SORIA, MARIA JOSE ANTONINO VENTURA, EMILIA ANTONIO MOLINA, MANUEL ANTONIU, IOANA ANTONY TONON, MARIA LUISA AÑO CALERO, VICENTE AÑO CLIMENT, J SALVADOR AÑO MOLES, GEMA AÑO SAIS, PURIFICACION AÑO VILLALBA, JOSE APARICI AGRAMUNT, MANUELA APARICI CERCOS, VICENTE APARICI LARA, MARIA JOSE APARICI MENGUAL, ELENA APARICI MOTA, TOMAS APARICI NEBOT, ROSA MARIA APARICI SANZ, MARIA LUISA APARICI VILAR, LAURA APARICIO ALAMO, ANA MARIA APARICIO ALBALAT, ARANTXA APARICIO ALCARAZ, MARIA PILAR APARICIO ALFARO, LAURA MARIA APARICIO BERMUDEZ, JUAN ANTONIO APARICIO BERMUNDEZ, ESTRELLA MARIA APARICIO CALVO, ADRIAN APARICIO CAMARA, EVA MARIA APARICIO CANOVAS, ELIA APARICIO CASINOS, SALVADOR MIGUEL APARICIO CASTILLO, VICENTE APARICIO ESTEVE, MARIA ANGELES APARICIO FERRANDIS, JOSE IGNACIO APARICIO GARCIA, ALBERTO APARICIO GARCIA, DAVID APARICIO GARCIA, PRESENTACION APARICIO GAYA, PABLO APARICIO GAYA, VICENTE APARICIO HERNANDEZ, JENNIFER APARICIO JAEN, FILOMENA APARICIO JORGE, IRENE APARICIO JORGE, LORENA APARICIO JUAN, RICARDO APARICIO MOLLA, SALVADOR APARICIO NIETO, LAURA APARICIO PAREJA, PEDRO APARICIO PASCUAL, DAMIA APARICIO PEÑAFIEL, PALOMA

30826

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...605 ...565 ...545 ...545 ...803 ...914 ...734 ...008 ...185 ...742 ...241 ...878 ...483 ...645 ...756 ...542 ...573 ...573 ...042 ...508 ...243 ...924 ...736 ...456 ...326 ...485 ...227 ...040 ...186 ...798 ...115 ...610 ...040 ...913 ...498 ...720 ...386 ...843 ...254 ...730 ...610 ...263 ...619 ...540 ...474 ...939 ...735 ...836 ...307 ...451 ...224 ...338 ...540 ...304 ...307 ...943 ...683 ...768 ...889 ...901 ...702 ...531 ...079 ...696 ...697 ...602 ...715 ...435 ...608 ...112 ...693 ...749 ...253 ...959 ...987 ...957 ...546 ...472 ...312 ...870

APARICIO PEREZ, Mª PILAR APARICIO PONCE, JOSE RAFAEL APARICIO ROJO, JUAN MANUEL APARICIO ROJO, JUAN MANUEL APARICIO RUBIO, DOLORES ISABEL APARICIO SANFELIX, AINOA APARICIO SANMARTIN, HELENA Mª APARICIO VALERO, ELISEO APARICIO VIAN, MARIA MERCEDES APARICIO VILALTA, JOSEFINA APARISI ALBERCA, DAVID APARISI ARAUJO, JUAN CARLOS APARISI ASENSI, MARIA JOSEFA APARISI BELTRAN, ROSANA APARISI CISCAR, JAVIER APARISI COCERA, ISABEL SUSANA APARISI JUST, JUAN APARISI LACASA, JOSE MANUEL APARISI LLOPIS, MARIA APARISI NAVARRO, ANTONIO APARISI PAYAN, RAFAEL APARISI RAMIREZ, ENRIQUE APARISI SIMO, JUAN ALBERTO APARISI VERCHER, JULIA APEZTEGUIA ALVAREZ, JOSE JAVIER APOLINARIO LAGARDA, JAVIER AQUILA SIMON, JOSE LUIS AQUILINO TOBOSO, FRANCISCA AQUINO VALLEJOS, MERCEDES ITATI ARA GIMENEZ, JOSE MANUEL ARABI LLORET, ANA MARIA ARABI SIGNES, ROSARIO MARIA ARACIL ALEMANY, ANGEL ARACIL BATALLER, VERONICA ARACIL BERNABEU, CARMEN ARACIL BLASCO, VICENTA ARACIL BUESO, MARIA JULIA ARACIL DOMENECH, ANTONIO JOSE ARACIL ESPI, SUSANA ARACIL FERRER, LOURDES ARACIL GABINO, LAURA ARACIL HERNANDEZ, VERONICA ARACIL HERNNADEZ, ENCARNACION ARACIL JORDA, OSCAR ARACIL MILLAN, JUAN ARACIL MIRALLES, MARIA LORETO ARACIL NAVAJAS, JOSE MANUEL ARACIL ORENES, FIDEL ARACIL REDONDO, PILAR ARACIL VALLS, ANSELMO ARACIL VIVAS, ELENA ARACIL, VICENTE MANUEL ARAEZ ARDIT, ALEJANDRO ARAGO ARANA, ANDRES AGUSTIN ARAGO CISCAR, ENCARNACION ARAGO ROMERU, VICENTE JOSE ARAGON GARCIA, DIEGO ARAGON GOMEZ, ROSA MARIA ARAGON MOYA, DOLORES ARAGON ROCA, SILVIA ARAGON SOTO, MONICA ARAGONES BILBAO, IGNACIO ARAGONES BLASCO, OLGA ARAGONES CAPARROS, MARIA ENCARNACION ARAGONES CAPARROS, MARIA SONIA ARAGONES FONT, HORTENSIA ARAGONES FONT, JOSE ANTONIO ARAGONES FORNER, DAVID ARAGONES GARCIA, BLAI ARAGONES LLORCA, ANTONIA ARAGONES MARTI, ROBERTO ARAGONES ROSA, MARIA ASCENSION ARAHUETES BARBA, ANA ISABEL ARAMENDIA GUILLEN, BEGOÑA ARAN LUJAN, JOSE LUIS ARAN TERCERO, CONCEPCION ARANA BALLESTER, ARANZAZU ARANAZ HEREDIA, RAUL ARANDA BLASCO, MIREYA ARANDA CABACHO, LAURA

30827

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...031 ...232 ...645 ...950 ...900 ...788 ...151 ...526 ...488 ...157 ...839 ...097 ...301 ...849 ...422 ...853 ...920 ...672 ...195 ...754 ...764 ...649 ...847 ...319 ...011 ...691 ...683 ...712 ...713 ...449 ...355 ...326 ...932 ...042 ...715 ...329 ...596 ...319 ...259 ...452 ...579 ...171 ...913 ...682 ...870 ...541 ...231 ...049 ...123 ...079 ...799 ...945 ...187 ...994 ...9627 ...580 ...391 ...185 ...885 ...300 ...310 ...311 ...174 ...370 ...000 ...923 ...740 ...470 ...116 ...025 ...788 ...667 ...050 ...025 ...920 ...451 ...915 ...524 ...621 ...133

ARANDA ESCRIBANO, RAUL ARANDA ESTEBENS, JESUS ARANDA FERRER, ELENA ARANDA GOMIS, LOURDES ARANDA GRANERO, SONIA ARANDA HERNANDEZ, ALFREDO ARANDA LOPEZ, ROSA ESTHER ARANDA MALAVES, MARIA JOSE ARANDA MERINO, EUGENIO ARANDA OLIVER, MARIA TERESA ARANDA RODRIGUEZ, MARIANO MARCOS ARANDA RUIZ, GEMA ARANDA RUIZ, JESUS ARANDA SANAHUJA, CARLOS ARANDA UBEDA, JUSTA MARIA ARANDA URIBE, ANA MARIA ARANDA YUSTE, JEAN PERRE ARANDA ZAMORA, FRANCISCO JAVIER ARANDIGA BORREDA, CRISTINA ARANDIGA BORREDA, JUAN ARANDIGA GARRIDO, ANA MARIA ARANEGA DENIA, MIGUEL ARANEGA LOPEZ, YOLANDA ARANGO ESCURSA, ELISABET ARANGO ESCURSA, TERESA ARANGUREN HORTELANO, EVA ARANGUREN RUIZ, MIGUEL ANGEL ARANTEGUI MATEO, MARIA EMMA ARANTEGUI MATEO, MARIA TERESA ARAQUE GUERRERO, SAMUEL ARAQUE HERRAIZ, ALVARO ALEJANDRO ARAQUE HERRAIZ, MAR VIOLETA ARAQUE LOPEZ, DANIEL ARAQUE MOSCARDO, SERGIO ARAQUE PAYA, FRANCISCA ARAQUE VILCHEZ, ANTONIO ARASTEY BALLESTER, MIGUEL ORLANDO ARAUZ PEREZ, BEATRIZ ARAVID ESCRIBA, JUAN CARLOS ARAZOLA GARCIA, JOSE LUIS ARBIOL ZAMORA, DAVID ARBONA FUSTER, EMILIA ARBONA TORMO, MARIA JOSE ARCAINA MOROTE, CESAR ARCAS BERNABE, LUCI ARCAS CABALLER, ANGELES ARCAS CALATAYUD, ANA MARIA ARCAS GARCIA, MARIA DOLORES ARCAS JIMENEZ, ANTONIO ARCAS JIMENEZ, GEMA ARCAS MARZAL, ANGELES VICENTA ARCAS MARZAL, FRANCISCO MIGUEL ARCAS MOLLA, MARIA ARCE GARCIA, FRANCISCO ARCE IBAÑEZ, JOSE FRANCISCO ARCE LOPEZ, MARTA ARCE LOPEZ, REBECA ARCE MANRESA, ANTONIO JAVIER ARCE RODENAS, MANUELA ARCE RODRIGUEZ, ESTEBAN RAFAEL ARCE RUBIO, JUAN JOSE ARCE RUBIO, MIGUEL ARCE RUBIO, RICARDO ARCHE NAVARRETE, NATIVIDAD ARCHELA ESTEBAN, MARIA JOSE ARCIS GONZALEZ, PATRICIA ARCO BELDA, ISMAEL ARCO GUTIERREZ, PEDRO ANTONIO DEL ARCO LINDE, MIGUEL ARCO VALVERDE, SERGIO ANTONIO ARCON FAUBEL, MARIA ASUNCION EVA ARCOS FURELOS, JUAN VICENTE ARCOS RIBERA, JUAN DOMINGO ARCUSA BRONCHUD, MARIA MERCEDES ARDANAZ GARCIA, FERMINA ARENAS ANDRES, EMILIO ARENAS ANDRES, VICTOR ARENAS ARCESEROS, FRANCISCO ARENAS ARENAS, MARIA BLANCA ARENAS BASCUÑANA, ISABEL

30828

L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...596 ...095 ...018 ...676 ...180 ...944 ...491 ...049 ...441 ...630 ...202 ...427 ...633 ...755 ...747 ...301 ...351 ...971 ...185 ...373 ...140 ...762 ...086 ...456 ...423 ...519 ...847 ...596 ...201 ...094 ...901 ...165 ...072 ...126 ...363 ...161 ...876 ...284 ...019 ...085 ...994 ...292 ...354 ...164 ...913 ...241 ...614 ...985 ...393 ...439 ...992 ...728 …000 ...385 ...294 ...078 ...492 ...723 ...269 ...979 ...607 ...048 ...046 ...736 ...504 ...200 ...965 ...629 ...472 ...869 ...541 ...174 ...376 ...463 ...203 ...320 ...074 ...608 ...493 ...319

ARENAS BOTELLA, REMEDIOS ARENAS BRAVO, TASIO ARENAS CALDERON, FRANCISCO ARENAS CAYUELA, JERONIMO ARENAS DALLA VECCHIA, MARCO ANTONIO ARENAS GALINDO, ERNESTO ARENAS GARCIA, ROCIO ARENAS GIMENEZ, MIGUEL ANGEL ARENAS GINER, JOSE ANTONIO ARENAS GOMEZ, JAVIER ARENAS GOMEZ, JUAN ENRIQUE ARENAS HERNANDEZ, JAVIER ARENAS LACRUZ, JAVIER ARENAS MUÑOZ, MARIAN ARENAS OLMEDILLAS, ANGEL ARENAS OLMEDILLAS, Mª ARANZAZU ARENAS PEINADO, RAFAEL ARENAS RIQUELME,JESUS BORJA ARENAS TORREJON, ALVARO ARENAS VERGARA, MARIA JOSE ARENOS AGUT, JOAQUIN JESUS ARENOS BALAGUER, PEDRO ARENOS FERNANDEZ AGUERA, MANUEL ARENOS GARCIA, MARIA ARES RODRIGUEZ, RAMIRO ARESTE REIG, ENRIQUE AREVALO CACERES, FRANCISCA AREVALO ELBAL, MARI CARMEN AREVALO TORRALBO, PATRICIA AREVALO VISIEDO, MARIA TERESA ARGEMI LLAGOSTERA, NATALIA ARGENT MARTINEZ, MARIA ARGENT PEREZ, ANTONIO ARGENTE BOSCH, ANTONIO ARGENTE GARCIA, MARCELINO ARGENTE HERRERO, MATIAS ARGENTE LOPEZ, MARIA ESTHER ARGENTE NAVARRO, CARLOS ARGENTE ROS, ROSA TERESA ARGENTE SORIANO, MARIA ASUNCION ARGENTI FERNANDEZ, ADRIA ARGILES CORTES, MARIA ISABEL ARGUDO ARABI, JOSEFA MARIA ARGUDO ARABI, SILVIA ARGUDO CAÑADAS, ANA BELEN ARGUDO FERNANDEZ, MARIA ASCENSION ARGUDO SANCHEZ, JOSE LUIS ARGUELLES PINIELLA, SANDRA ARGUIANO PEREZ, OSCAR ARGUIJO MINGUEZ, ELENA ARIAS AGUDELO, WILLIAMS ARIAS ALCARAZ, SONIA ARIAS ANTUNEZ, JOSE CARLOS ARIAS ARIAS DE LA FUENTE, Mª CARMEN ARIAS ARIAS, OLGA ARIAS BONACHE, CONCEPCION ARIAS CASADO, CRISTINA ARIAS CASADO, CRISTOBAL ARIAS FERRER, JUAN JOSE ARIAS FERRER, MARIA BELEN ARIAS FERRER, ROSA MARIA ARIAS GALAN, FRANCISCO ARIAS GALAN, LORENZO ARIAS GIL, JAVIER ARIAS GOMEZ, JOSE ARIAS GONZALEZ, CRISTIAN ARIAS GONZALEZ, MIGUEL ANGEL ARIAS JABALERA, SARA ARIAS LAUREL, MILAGROS ARIAS LUCAS, MARIA ARANZAZU ARIAS SAIZ, VICTOR ARIAS SERRANO, FRANCISCO ARIAS TAGLE, PABLO ARIJA COQUE, LUIS MIGUEL ARIÑO GARCIA, JUAN SEBASTIAN ARIZA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL ARIZA MORATINOS, MARIA ISABEL ARIZO LOPEZ, MARGARITA ARJONA ALVAREZ, MARIA JOSE ARJONA BAUTISTA, DEMETRIO

30829

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. D ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...597 ...600 ...051 ...860 ...768 ...121 ...750 ...801 ...756 ...335 ...014 ...062 ...092 ...786 ...967 ...966 ...438 ...474 ...144 ...648 ...710 ...338 ...175 ...822 ...911 ...085 ...150 ...014 ...535 ...978 ...919 ...917 ...619 ...808 ...897 ...603 ...695 ...467 ...866 ...167 ...568 ...053 ...120 ...169 ...479 ...488 ...135 ...193 ...844 ...053 ...971 ...316 ...587 ...343 ...884 ...278 ...612 ...429 ...651 ...338 ...843 ...331 ...454 ...481 ...638 ...624 ...237 ...191 ...718 ...676 ...750 ...902 ...282 ...501 ...124 ...390 ...070 ...206 ...919 ...391

ARJONA CRENES, MANUELA ARJONA EXPOSITO, MARIA DOLORES ARJONA GONZALEZ, CARMEN ARJONA GONZALEZ, JUAN JOSE ARJONA GONZALEZ, MARIA DEL PILAR ARJONA LLUESMA, MARIA GRISELDA ARJONA OLIVARES, MARIA SOLEDAD ARJONA OLIVARES, SALVADOR ARLANDES JODAR, ROCIO ARLANDIS BONET, HERMINIA ARLANDIS CATALA, ROSA MARIA ARLANDIS ESCRIVA, ANTONIA VICENTA ARLANDIS GALLEGO, FRANCISCO JESUS ARLANDIS GALLEGO, RUBEN VICENTE ARLANDIS MEDINA, MARIA TERESA ARLANDIS MORAGUES, MERCEDES ARLANDIS PEREZ, JOSEFA MARIA ARLANDIS RAMON, JOSE LUIS ARLETTI, NATHALIE ARMENGOL OCETE, VICENTE ARMENGOL RICHART, RAQUEL ARMENGOL RUANO, CESAR ARMENTEROS RUEDA, JUANA ARMERO DESCALZO, JOSEFA ARMERO FERRER, ANGELES ARMERO NADAL, GEMA ARMERO PEREZ, MARIA DOLORES ARMIJO GONZALEZ, JOSEFA ARMIJO NIETO, TRINIDAD ARMIJO TOLOSA, DESIREE ARMIJO VALDEPEÑAS, ANA CRISTINA ARMIJO VALDEPEÑAS, MARIA JOSE ARMIÑANA RUBIO, MARIA ISABEL ARNAIZ ARNAIZ, JUAN JOSE ARNAL COLL, VICENTE ARNAL DIAZ, ANTONIO ARNAL FORMENT, JOSE LUIS ARNAL GOMEZ, LAURA ARNAL JULIAN, JUAN JOSE ARNAL LLEIXA, LLUIS ARNAL NAVARRO, MARI CARMEN ARNAL NAVARRO, MARIA AMPARO ARNAL NAVARRO, YOLANDA ARNAL VAZQUEZ, ELISABET ARNALDOS BLAYA, ANTONIO ARNALDOS BLAYA, JUAN FRANCISCO ARNANDIS HERVAS, M. GRISELDA ARNAU BENITO, FRANCISCO ARNAU BRELL, MARIA CARMEN ARNAU BRELL, MARIA DOLORES ARNAU CEBRIAN, MARIA AMPARO ARNAU CORRECHER, MARIA ENCARNACION ARNAU DE ROJAS, NURIA ARNAU FAYOS, NEUS ARNAU GARCIA, MARIA ASTRID ARNAU GAVARA, SILVIA ARNAU GONZALEZ, PABLO ARNAU IZQUIERDO, ISABEL ARNAU LUJAN, PEDRO ANGEL ARNAU LUJAN, PILAR ARNAU MORENO, CARLOS ARNAU MOTOS, PATRICIA ARNAU MUÑOZ, INMACULADA ARNAU NICOLAU, MARIA ASUNCION ARNAU PARADIS, MARIA TERESA ARNAU PEIRO, PURA ARNAU SANCHEZ, Mª MERCEDES ARNAU SUAREZ, MARIA DEL CARMEN ARNAU TOMAS, GUILLERMINA ARNAU VIVES, MARIA FELISA ARNEDO ALARCON, JUAN JOSE ARNEDO GIL, ROSA MARIA ARNEDO LAZARO, JERONIMO ARNEDO LOPEZ,JOSE ANTONIO ARNEDO POVEDANO, LUIS ARNEDO RODRIGUEZ, ESTER AROCA CARRASCO, MARIA DE LOS ANGELES AROCA FERRER, OLGA AROCA GARCIA, ALBERTO GERMAN AROCA GARCIA, ANTONIO

30830

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...664 ...843 ...825 ...771 ...291 ...500 ...930 ...731 ...842 ...079 ...510 ...271 ...859 ...743 ...033 ...483 ...097 ...687 ...631 ...612 ...068 ...862 ...256 ...398 ...153 ...191 ...396 ...417 ...522 ...052 ...044 ...779 ...969 ...072 ...571 ...469 ...665 ...999 ...650 ...201 ...942 ...840 ...109 ...211 ...162 ...565 ...693 ...720 ...749 ...495 ...362 ...983 ...599 ...944 ...502 ...850 ...627 ...233 ...299 ...532 ...200 ...248 ...430 ...431 ...764 ...299 ...279 ...358 ...574 ...666 ...816 ...471 ...033 ...027 ...897 ...753 ...572 ...024 ...666 ...009

AROCA JULIA, JUAN BLAS AROCA MAYOR, FRANCISCA AROCA MAYOR, GLORIA AROCA NAVARRO, SALVADOR AROCA RUIZ, ANTONIO AROCA SERRANO, CRISTINA AROCA SERRANO, MARIA DEL CARMEN AROCA SERRANO, ROSA MARIA AROCA VALLS, ILDEFONSO AROCA YAGO, AMPARO AROCAS CABELLERO, MARIA ANGELES AROCAS GARCIA, MIGUEL AROCAS GUIOT, DAVID AROCAS RODRIGUEZ, MARIA DOLORES AROCAS SORIANO, JUAN CARLOS AROSA GANDIA, CRISTINA AROSA LOPEZ, MARIA TERESA CARMEN AROYO PEREZ, JOSE RAMON ARQUERO MARTIN, MONTSERRAT ARQUES ALEMAÑ, HERMINIO ARQUES CAMARASA, ENRIQUE ARQUES DIAZ, JUAN VICENTE ARQUES ESCLAPES, BEGOÑA ARQUES ESCLAPES, PATRICIA ARQUES GONZALEZ, JOSE LUIS ARQUES OLMO, ASCENSION ESPERANZA ARQUES PODADERA, MARIA ARQUIOLA SENDRA, VICENTE ARRABAL SOLA, MARIA ANTONIA ARRAEZ ABAD, LUIS ARRAEZ BIOSCA, ANA ARRAEZ GUTIERREZ, JUAN IGNACIO ARRAEZ ROMAN, MONTSERRAT ARRANZ DE FRUTOS, MARIA EVANGELINA ARREAZA DIAZ, SHEYLA ARREAZA PORRERO, MARIA JOSE ARREBOLA BRAVO, FRAINCISCO JOSE ARREDONDO MARTINEZ, JUAN FRANCISCO ARRES IZQUIERDO, MARIA ISABEL ARRIAGA GUILLEN, AMPARO ARRIAGA NIETO, MARIA ANGELES ARRIBAS ALCAZAR, MARIA CARMEN ARRIBAS CABALLERO, TERESA ARRIBAS CARMONA, SERGIO ARRIBAS FERNANDEZ, ANA MARIA ARRIBAS FERNANDEZ, RAQUEL ARRIBAS MARTINEZ, MARIA CARMEN ARRIBAS MARTINEZ, PASCUAL ARRIBAS MATEU, JORGE ARRIBAS NAVARRO, JESUS ARRIBAS TINAUT, CRISTINA ARRIERO CEREZO, MARIA ISABEL ARRIERO PIÑERO, VERONICA ARRIOLA ENAMORADO, MAR DOLORES ARROBA PAREDES, ESTRELLA ARRONIS ANTON, MARIA LUISA ARRONIS MARIN, MANUEL JAVIER ARROYO ALBERT, ALBA ARROYO ASUNCION, ELISABETH ARROYO BERLANGA, ALMUDENA ARROYO CARRION, LAURA ARROYO CARRIZAL, JOSE CARLOS ARROYO CATURLA, JUAN MIGUEL ARROYO CATURLA, MARIA ESTER ARROYO DIAZ, MARIA EUFEMIA ARROYO DUET, MARIA ARROYO ELIAS, INMACULADA CONCEPCION ARROYO FARACO, MARIA DEL SEÑOR ARROYO GIL, MARIA ANGELES ARROYO GONZALEZ, JAVIER ARROYO GONZALEZ, MARIA DOLORES ARROYO HEREDERO, DANIEL ARROYO HERRERA, DAVID ARROYO JAVALOYES, JAVIER ARROYO JUSTICIA, SANDRA ARROYO LOZOYO, JOSE ARROYO MARCHES, ANTONIO ARROYO MARTINEZ, JUAN CARLOS ARROYO RODRIGUEZ, MERCEDES ARROYO ROMA, LARA

30831

L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L D D D L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...733 ...888 ...511 ...199 ...434 ...933 ...231 ...553 ...842 ...234 ...765 ...733 ...558 ...201 ...507 ...912 ...784 ...710 ...582 ...418 ...975 ...466 ...572 ...541 ...232 ...337 ...008 ...243 ...635 ...766 ...741 ...750 ...765 ...113 ...960 ...280 ...850 ...800 ...174 ...498 ...182 ...122 ...067 ...315 ...278 ...257 ...032 ...162 ...641 ...899 ...944 ...118 ...474 ...276 ...109 ...438 ...104 ...580 ...930 ...959 ...089 ...400 ...695 ...246 ...861 ...207 ...248 ...804 ...420 ...221 ...491 ...436 ...638 ...841 ...414 ...148 ...943 ...267 ...656 ...704

ARROYO ROMA, LIDIA ARROYO ROMERO, PEDRO JULIAN ARROYO ROMERO, VICENTE ARROYO RUIZ, ANTONIO ARROYO SERRANO, SANDRA ARROYO VALVERDE, ANTONIO ARROYO VALVERDE, FRANCISCO ARROYO VALVERDE, JOSE LUIS ARROYO VILAPLANA, LORENA ARRUE MUÑOZ, JESUS ARRUE NAVARRO, MARIA LUISA ARRUFAT ALVAREZ, ALEJANDRO AUGUSTO ARRUFAT ANDREU, CONCEPCION ARRUFAT DE LA TORRE, CARLOS ARRUFAT FLORES, PABLO ARRUFAT MARTINEZ, LAURA ARRUFAT PORTA, MAXIMO ARSEGUET ESTELLER, JAVIER ARSENI LOZOYA, SONIA ARSENI, REBECA ARTACHO ROMEA, LYDIA ARTACHO SANCHEZ, VANESA ARTAL CATALA, LUIS MIGUEL ARTAL CATALA, SALVADOR ARTAL FOLGADO, VANESA ARTAL RUBIO, MIREIA ARTERO GIMENO, SABINA ARTES ARTES, ALMA ARTES MARTINEZ, MARIA JOSE ARTES PEIRO, ALEJANDRO ARTES PEIRO, CONCEPCION ARTES PEIRO, ENRIQUE ARTES PEIRO, MARIA JOSE ARTES PUCHOL, JOSEFINA ARTES SIGNES, JOSEFA ARTESERO DIAZ, LORENA ARTIAGA BALLESTER, JUAN ARTIAGA BALLESTER, LILIANA ARTIAGA MALLEBRERA, LUIS MIGUEL ARTIAGA SANTULARIO, MARIA JOSE ARTIGAO COLLADO, RUBEN ARTIGAS DALMAU, LAURA ARTIGAU CHACON, ALVARO ARTIGUES PIÑERO, REMEDIOS ARTIMAÑA MARTINEZ, GENARO ARTOLA BROCH, ANGEL ARTOLA DEUSDAD, RUBEN ARTOLA JORQUES, MARIA CONSUELO ASCO PELLICER, MARIA DOLORES ASCONE IN LOPEZ, ANA DEL CARMEN ASENCIO CASTILLO, MARIA AUXILIADORA ASENCIO CERISUELO, SONIA ASENCIO GILABERT, ENRIQUE ASENCIO MARTINEZ, EVA MARIA ASENCIO MIRA, EVA MARIA ASENCIO SANCHEZ, JESUS ALBERTO ASENSI ANTUNEZ, MARIA DEL MAR ASENSI ASENSI, MARIA AMPARO ASENSI BLANCH, MARIO ASENSI BODI, SARA ASENSI CERVELLO, JUANA ASENSI CLIMENT, MARIA JESUS ASENSI FERRANDIS, JUAN MANUEL ASENSI FERRANDIS, ROSA ISABEL ASENSI GAMON, VICTORIA ASENSI GANDIA, ANDREA ASENSI GIRBES, AMPARO ASENSI GOMIS, ELISA ISABEL ASENSI LILLO, JUAN CARLOS ASENSI RABASCO, MARIA INMACULADA ASENSI RODRIGUEZ, NOELIA ASENSI SAHUQUILLO, JOSE ANTONIO ASENSI SIRVENT, CRISTINA ASENSI VILLANUEVA, ERNESTO ASENSI VILLAR, M. ANGELES ASENSIO ALEGRE, SILVIA ASENSIO AYALA, DAVID ASENSIO AYALA, ISMAEL ASENSIO AYALA, MARIA JESUS ASENSIO BESO, DAVID

30832

L L D D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...706 ...460 ...096 ...765 ...662 ...725 ...085 ...622 ...905 ...017 ...903 ...360 ...994 ...935 ...554 ...774 ...974 ...257 ...267 ...794 ...793 ...792 ...800 ...264 ...906 ...583 ...291 ...531 ...554 ...891 ...836 ...299 ...303 ...035 ...010 ...229 ...994 ...222 ...814 ...540 ...404 ...840 ...506 ...885 ...310 ...634 ...481 ...413 ...827 ...910 ...403 ...078 ...213 ...284 ...641 ...901 ...615 ...455 ...536 ...343 ...141 ...754 ...512 ...547 ...263 ...837 ...935 ...418 ...561 ...454 ...232 ...719 ...493 ...625 ...765 ...754 ...566 ...632 ...607 ...915

ASENSIO BESO, FRANCISCO ASENSIO CANTO, ENCARNACION MARIA ASENSIO CAÑAS, ROSA ASENSIO CATALAN, JULIO RAMON ASENSIO DEL POZO, DESAMPARADOS ASENSIO FAYA, ALEXIS ASENSIO FAYA, JESSICA VANESA ASENSIO GARCIA, JAVIER ASENSIO GARCIA, RAUL ASENSIO GIMENEZ, OSCAR ASENSIO GINER, MERCEDES ASENSIO GONZALEZ, SEILA ASENSIO INIESTA, JUAN ASENSIO LLOBAT, FRANCISCO ASENSIO MARIMON, FERNANDO ASENSIO MARIMON, NURIA ASENSIO MARIN, DOLORES ASENSIO MARTI, MARIA ESTELA ASENSIO PADILLA, JOSE ASENSIO PAYA, FERNANDO ASENSIO PAYA, LUIS ASENSIO PAYA, MIGUEL ANGEL ASENSIO PEREZ, BUENAVENTURA ASENSIO PIÑATARO, MIGUEL ANGEL ASENSIO PONCE, CONCEPCION ASENSIO RAIMUNDO, CARMEN MARIA ASENSIO RAMON, LORENZO RICARDO ASENSIO REIG, RICARDO ASENSIO SANSANO, CARMEN ASENSIO SANTISTEBAN, GERARDO ASENSIO VELASCO, CONCEPCION ASESIO SANCHEZ, JOSE MARIA ASIN SANCHEZ, ANTONIO ASINS GIRONA, VANESSA ESTER ASINS LORENTE, RAQUEL ASINS MAÑEZ, JUAN BAUTISTA ASINS SATURNINO, MARIA PILAR ASPAS BONACHEA, RICARDO RAMON ASPAS LLUESMA, PILAR ASTILLEROS DIAZ, JUAN LUIS ASTOR SIRVENT, VICTOR ASTORZA PUELLES, JUAN ANDRES ASTRELLS FABRA, MARIA PILAR ASTRUELLS IBORRA, JUAN FRANCISCO ASUAR MURCIA, FRANCISCO JOSE ASUNCION COMPANY, JOSEFA ASUNCION LLORENS, CONCEPCION ASUNCION PINTADO, RUBEN ASUNCION RODRIGUEZ, PATRICIA ANDREA ASUNCION ROSAS, MARIA JOSE ATA-ALI MAHMUD, FADI ATIENZA CELADA, ANGELES ATIENZA FLORES, CREDENCIANA ATIENZA GIMENEZ, VICTORIANO ATIENZA MINGUEZ, MARIA DOLORES ATIENZA NAVARRO, ENCARNACION ATIENZA PEIRO, JOSEFA ATIENZA ROYO, FRANCISCO ATIENZA RUANO, Mª CRISTINA ATIENZA UXERA, ALBERTO LUIS ATIENZAR LOPEZ, ADOLFO ATIENZAR SANCHO, MARIA LUZ ATO PARDO, MARIA PILAR ATOCHERO ARROYO, MARIA DEL ESPINO ATTANASIO, MARCO AUCEJO ARMERO, MANUEL AUCEJO GIMENO, NATALIA AULET MIRALLES, MARI CARMEN AULLANA ANDREU, RAUL AULLO MARTINEZ, JOSE FRANCISCO AUNION LAVARIAS, CARLOS AUÑON JORQUES, RAQUEL AUÑON ORTIZ, MARIA PILAR AUÑON RUBIO, PURIFICACION AUPI MENDOZA, JUAN IGNACIO AURA GUARDIOLA, FRANCISCO DAVID AURA GUARDIOLA, LETICIA BIENVENIDA AURA TERRASA, MARIA AURELL HERRERO, MIGUEL AURIÑA JORDA, JOAN

30833

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...953 ...485 ...287 ...679 ...451 ...716 ...025 ...281 ...591 ...642 ...839 ...092 ...710 ...070 ...098 ...684 ...703 ...878 ...234 ...944 ...520 ...786 ...113 ...886 ...388 ...783 ...250 ...292 ...518 ...295 ...989 ...108 ...039 ...213 ...945 ...954 ...117 ...394 ...950 ...602 ...071 ...363 ...766 ...373 ...682 ...907 ...186 ...594 ...104 ...297 ...497 ...250 ...373 ...296 ...211 ...732 ...613 ...882 ...508 ...774 ...894 ...097 ...583 ...428 ...681 ...179 ...879 ...057 ...314 ...809 ...454 ...997 ...495 ...666 ...726 ...629 ...375 ...857 ...512 ...600

AUSINA JUAN, NURIA AUSINA MARTINEZ, JUAN JOSE AUSINA ROIG, ROSALIA AUSINA SEBASTIA, FERRAN AUSINA VALCARCEL, BRAIS AVALOS BERNABEU, DANIEL AVALOS COMPANY, LAURA AVALOS GARRIDO, FRANCISCA AVALOS OLIVEROS, MIGUEL AVARGUES ANDRES, ELVIRA AVARGUES GUILLEM, ESTEBAN AVELLA CANO, DIEGO RAFAEL AVELLAN ABAD, CARLOS ANTONIO AVELLAN NIETO, MARIA BELEN AVENDAÑO AUÑON, ANTONIO AVENDAÑO DIAZ, DAVID AVENDAÑO MARTINEZ, EVANGELINA AVENDAÑO RAMIREZ, SILVIA AVENDAÑO SANCHEZ, FRANCISCO AVILA BAYARRI, ENRIQUE AVILA BENITEZ, ISABEL MARIA AVILA CLEMENTE, MARIA ROSA AVILA CUARTERO, MARIA SOLEDAD AVILA GARRIDO, ANTONIA AVILA GARRIDO, RAMON AVILA HERNANDEZ, IVAN AVILA LOPEZ, ANASTASIA AVILA MAESTRE, MARIA ANTONIA AVILA MAESTRE, TERESA AVILA MARCOS, MERITXELL AVILA MARTINEZ, AARON AVILA MARTINEZ, SANDRA AVILA MUÑOZ, JULIAN AVILA PEREZ, ALEJANDRO AVILA PIQUERAS, MARIA AVILA REQUENA, MARIA LUISA AVILA VALLEJO, JULIA AVILA VALVERDE, MARIA HUMILDAD AVILEO ALIAGA, DAVID AVILES ARNAU, SEBASTIAN AVILES CAPILLA, ANDREA AVILES EGEA, FRANCISCO AVILES HERNANDEZ, LUIS AVILES MARCH, Mª ISABEL AVILES MARTINEZ, SAMUEL AVILES PELAYO, ANGELA AVILES PELAYO, LUIS MIGUEL AVILES RODRIGUEZ, MARIANO AVILES SALA, JOSE AVINENT GIL, LORENA AVINENT IGUALADA, VERONICA AVIÑO CLARI, ANA NIEVES AVIÑO DOMINGUEZ, PABLO AVIÑO LIÑANA, JUAN JOSE AVIÑO PEREZ, MARIA TERESA AVIÑO PUERTAS, FRANCISCO JAVIER AYALA BADIA, CECILIA AYALA BADIA, DANIEL AYALA MACHI, M. OTILIA AYALA MORA, ANA AYALA ORTEGA, ANTONIO JOAQUIN AYALA POMAR, MANUEL AYBAR MOSCARDO, FERNANDO AYELA ABADIA, MARIA DOLORES AYELA GOMEZ, ELVIRA AYELO TORNERO, OSCAR AYELO UBEDA, ENRIQUE AYET ESTORNELL, ALICIA AYLLON GONZALEZ, ANA MARIA AYLLON JIMENEZ, RAMON AYMAMI GARCIA, PEPA AYMERICH ROS, FERNANDO AYORA GARCIA, MARIA LUZ AYUS GOMEZ, MARIA PILAR AYUSO BOILS, PATRICIA AYUSO GOMEZ, MARIA MILAGROS AYUSO GOMEZ, SUSANA GUADALUPE AYZA CAMOS, MAGDALENA AYZA RAMON, LIDIA AZARA GARCIA DEL BUSTO, SIRA

30834

L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L D L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L

ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...984 ...404 ...723 ...168 ...855 ...468 ...343 ...851 ...686 ...543 ...528 ...418 ...162 ...210 ...978 ...695 ...099 ...831 ...857 ...205 ...553 ...058 ...423 ...016 ...967 ...286 ...048 ...601 ...546 ...563 ...537 ...367 ...585 ...744 ...509 ...717 ...415 ...147 ...358 ...156 ...139 ...531 ...674 ...016 ...144 ...628 ...240 ...660 ...956 ...716 ...178 ...404 ...712 ...809 ...509 ...155 ...277 ...760 ...212 ...534 ...425 ...290 ...276 ...731 ...842 ...890 ...479 ...480 ...230 ...345 ...085 ...696 ...792 ...743 ...274 ...840 ...804 ...507 ...060 ...040

AZCANO ROZAS, GERMAN AZCARATE GARCIA, AMANDA AZCARATE PEREZ, LUIS AZCARATE, PEREZ AZCARRAGA PASCUAL, MARIA JOSE AZCON CERVERA, CRISTINA AZCON SANCHEZ, GEMMA AZEVEDO BLASCO, CAROLINA AZMAN ESGAIR, AZIZA AZNAR BENEYTO, FERNANDO AZNAR BUTRON, AINHOA AZNAR CABRERA, MARIA JOSE AZNAR CATALA, ELISA AZNAR FAUS, MARIA AZNAR GABINO, MARIA CARMEN AZNAR GRACIA, NIEVES AZNAR IBAÑEZ, DESAMPARADOS AZNAR MAIRENA, FRANCISCO AZNAR MARTI, ANA MARIA AZNAR MINGUET, AMPARO ROSA AZNAR NAVARRO, VICENTE AZNAR ORNA, FELIX AZNAR PAVIA, JUAN RAMON AZNAR PUJALTE, MARIA DEL PILAR AZNAR REDONDO, ADRIAN AZNAR RODRIGUEZ, LIDIA AZNAR RUBIO, MARCO ANTONIO AZNAR SANCHEZ, JUAN MIGUEL AZNAR TARIN, AMPARO AZNAR TORRES, ANGEL JOSE AZNAR VALOR, CLARA BEGOÑA AZORIN ESTEVE, FRANCISCA AZORIN GARCIA, ERUNDINA AZORIN GARCIA, INMACULADA AZORIN MOYA, AITOR AZORIN MOYA, SERGIO AZORIN NAVARRO, JOSE JAVIER AZORIN NOVERGES, SANDRA AZORIN OLIVARES, VICTOR MANUEL AZORIN PINTO, DESIREE AZORIN PUCHE, ROSA MARIA AZORIN RIBERA, AMANDO AZORIN RODRIGUEZ, MARIA AZPEITIA MARCO, HECTOR AZQUETA PEREZ, MARIA YOLANDA AZUARA GUILLEN, EDUARDO BABIANO CALERO, RAIMUNDA BABIANO GIL, DAVID BABIANO GONZALEZ, FERNANDO BABIANO GONZALEZ, JOSEFA MARIA BABII, ALIN GABRIEL BABILONI ASPAS, FRANCISCO JOSE BABILONI LOPEZ, LOURDES BABILONI MARQUES, RUBEN BABILONI RUBIO, JAVIER BACA CARRASCO, JOSE BACA DOMINGUEZ, FELIX BACAS BALAGUER, MARIA ISABEL BACAS BASTAN, ANA ANTONIA BACAS GALLEGO, FRANCISCO JOSE BACCI MIÑANA, ROSA MARIA BACETE GOMEZ, MARIA TERESA BACHERO IBAÑEZ, LIDIA BACHILLER CASTELLO, IGNACIO BACIU, ANDREI BACKER BARAZA, SONIA BADAL GOMEZ, ALEJANDRO BADAL GOMEZ, JOAQUIN BADAL TENA, GUSTAVO BADAL TENA, JOAQUINA BADAL TORRENTE, MARIA PAZ BADAL TORRES, DAMIAN BADEA, ADRIANA BADENAS EDO, AROA BADENAS HERNANDEZ, CONCEPCION BADENAS MARZO, EVA BADENES CAPSIR, ELIA BADENES CERVERA, MARIA ISABEL BADENES CONTRERAS, ANTONIA BADENES GONZALEZ, ALICIA

30835

L L L L L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...655 ...279 ...395 ...440 ...282 ...706 ...710 ...029 ...015 ...009 ...045 ...145 ...703 ...191 ...297 ...641 ...270 ...918 ...961 ...905 ...955 ...065 ...188 ...656 ...294 ...267 ...907 ...196 ...755 ...958 ...248 ...565 ...027 ...988 ...780 ...782 ...046 ...070 ...186 ...123 ...124 ...798 ...820 ...328 ...681 ...171 ...710 ...058 ...397 ...277 ...533 ...138 ...422 ...573 ...054 ...337 ...036 ...963 ...961 ...164 ...670 ...773 ...415 ...926 ...627 ...338 ...468 ...869 ...195 ...360 ...176 ...002 ...962 ...037 ...236 ...228 ...304 ...078 ...840 ...414

BADENES LLISO, ENCARNA BADENES PEDROS, TRINIDAD BADIA BOSCH, MERCEDES BADIA BOU, LAURA BADIA CISCAR, HELENA BADIA FERRANDO, CARMEN BADIA FERRANDO, JUAN BADIA FERRI, HILZONDE NEUS BADIA GARCIA, NOEMI BADIA GONZALEZ, JAIME BADIA MARTINEZ, IVAN BADIA MARTINEZ, MARIA ANGELES BADIA MIQUEL, ANA ISABEL BADIA MUNDINA, CONCEPCION BADIA PALLARDO, MARIA AMPARO BADIA PEDROS, MARIA TERESA BADIA VERDEJO, ELENA BADIA VIDAL, RAUL BADIMON GALLEGO, ENRIQUE BADIMON MAS, MARIA CONSUELO BADIOLA BADIOLA, NATALIA BAENA BESA, MARTA BAENA BRICEÑO, ANTONIA DEL PILAR BAENA BRICEÑO, DOLORES BAENA MARTINEZ, JORGE IGNACIO BAENA UREÑA, ANTONIA BAENA VENTIMILLA, SERGIO BAEQUE IZZI, KARINA SANDRA BAEZ PIMENTEL, MARIA ISOLINA BAEZA ABARCA, FRANCISCO JAIVER BAEZA CAMPELLO, JOSEFA BAEZA DURA, SONIA DE LOS DESAMPARADOS BAEZA ETAYO, DIANA BAEZA GARCIA, MARIA PILAR BAEZA GOMEZ, MARIA DE LA CRUZ BAEZA GOMEZ, MARIA JOSE BAEZA GONZALEZ, BERNARDO BAEZA MARIN, ANA BAEZA MARTIN, SOLEDAD CARMEN BAEZA MARTINEZ, ADELA ANA BAEZA MARTINEZ, ARANZAZU BAEZA MARTINEZ, JOSE MIGUEL BAEZA MOLINA, FRANCISCO JAVIER BAEZA MOLINA, JOSEP BAEZA NADAL, JOSE ISMAEL BAEZA PASTOR, FRANCISCO MANUEL BAEZA PASTOR, SERGIO BAEZA PASTOR, VICENTE MATEO BAEZA RAMON, IGNACIO BAGAN NAVARRO, M. SALOME BAGAN PINTER, MARIA ANTONIA BAGAN TERREN, MARTA BAGANT SANCHEZ, JUAN ENRIQUE BAGCHUS LOPEZ, ALEXANDER BAGGASSE LBAZ,LEILA BAHAMONDE MORALES, RAMON BAHILO CARSI, MARIA BAIDAL CANO, FRANCISCO BAIDES MARTINEZ, DIEGO BAIDEZ GARCIA, DAVID BAIDEZ RUBIO, MARIA ANGELES BAILACH CUADROS, IVAN BAILEN BALLESTER, JOSE MANUEL BAILEN CASES, AURORA BAILEN JONKER, CRISTIAN BAILEN PACHECO, ISIDORO BAILEN RICO, JOSE ANTONIO BAILEN SANZ, JUANI BAILEN SANZ, SILVIA BAILEN VERA, ALEJANDRO BAILEN VERA, JAVIER BAILEN VERA,GONZALO BAILERA RUIZ, MARIA SOLEDAD BAIXAULI CANDEL, MARIA ENCARNACION BAIXAULI COSCOLLA, MARIA TERESA BAIXAULI FORNER, MARIA INMACULADA BAIXAULI FURIO, FRANCISCO JOSE BAIXAULI GAY,ENRIQUE BAIXAULI GIMENO, MARIA LUISA BAIXAULI MARI, HELENA

30836

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. G ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...499 ...275 ...127 ...957 ...956 ...697 ...399 ...690 ...139 ...259 ...624 ...510 ...960 ...961 ...675 ...661 ...157 ...532 ...260 ...893 ...765 ...258 ...389 ...163 ...047 ...209 ...578 ...474 ...007 ...833 ...731 ...514 ...552 ...820 ...670 ...760 ...518 ...000 ...703 ...056 ...144 ...143 ...573 ...023 ...324 ...312 ...122 ...489 ...999 ...696 ...348 ...732 ...180 ...056 ...920 ...580 ...785 ...787 ...598 ...052 ...051 ...744 ...482 ...378 ...432 ...948 ...365 ...302 ...565 ...065 ...696 ...165 ...207 ...094 ...871 ...412 ...806 ...849 ...709 ...591

BAIXAULI MASCARELL, MANUEL BAIXAULI PERIS, IBAN BAIXAULI SANCHIS, MARIA ISABEL BAIXAULI SERRA, MARIA AMPARO BALADA CID, FERNANDO BALADA CID, MARIO BALADRON UBEDA, CATALINA BALAGUER ANDRES, LLEDO BALAGUER APARICIO, JOSE LUIS BALAGUER ARNANDIS, ALBERTO BALAGUER BALLESTEROS, AMPARO BALAGUER BARRERA, ESTEFANIA BALAGUER BATICON, LETICIA BALAGUER BATICON, LORENA BALAGUER BELLES, JESUS BALAGUER BOIX, HERMINIA BALAGUER CASANI, JOSE BALAGUER CHAPA, PILAR BALAGUER DELGADO, RAFAEL BALAGUER ESTEVE, MARIA LUISA BALAGUER GARCIA, ESTHER BALAGUER GONZALEZ, INMACULADA BALAGUER GONZALEZ, PASCUAL DAMIAN BALAGUER HERNANDEZ, JOSE ALBERTO BALAGUER LOSA, HECTOR BALAGUER MANZANO, CRISTINA BALAGUER MANZANO, JOSEFE ANA BALAGUER MARTINEZ, INMACULADA BALAGUER MAURICIO, ROBERTO BALAGUER MEDINA, RAQUEL BALAGUER MIGUEL, MARIA DOLORES BALAGUER NAPOLEON, MARIA CARMEN BALAGUER PALOMO, NURIA BALAGUER PASCUAL, JAUME BALAGUER PEIRO, JOSE MANUEL BALAGUER PERIS, MARI CARMEN BALAGUER SANCHEZ, ALICIA BALAGUER SENDRA, CARMEN BALAGUER SILVESTRE, ANSELMO BALAGUER SISTERNAS, IVAN BALAGUER TORIBIO, ALBERTO BALAGUER TORIBIO, PATRICIA BALAGUER TORMO, SILVIA BALAINU, FLORITA CRISTINA BALAÑA RADUAN, JUAN BALAREZO DUQUE, MARTHA BALART MALLOL, INMACULADA BALAS QUINTANILLA, ANTONIO BALASTEGUI ESTEVE, M. TRINIDAD BALBAS HENCHE, MARIA ISABEL BALBASTRE CASTILLO, ROSA CARMEN BALBASTRE DOMINGO, JOSE BALBASTRE GARCIA, JUSTA BALBASTRE MARTORELL, JORGE BALBOA RUIZ, FRANCISCO BALDAYO MARTI, MARIA JESUS BALDO BURLO, ADRIAN BALDO DIAZ, ANA BELEN BALDO LLORET,GASPAR BALDO LUCHORO, FRANCISCO BALDO LUCHORO, JUAN BALDO MILLET, CRISTINA BALDO MINGOT, JOSEFA BALDO SENABRE, VICENTE IGNACIO BALDO VIVANCOS, MARIA JENIFER BALDOVI FLETES, ELISA BALDRES MONTESINOS, LAURA BALIBREA RAMOS, VICTOR BALLESTA CARRASCO, ENCARNACION BALLESTA GIL, ESTEFANIA BALLESTA GOMEZ, ALFONSO BALLESTA GOMEZ, ANTONIO MANUEL BALLESTA GOMEZ, GLORIA BALLESTA ILLAN, JOAQUIN BALLESTER ALMAGRO, MARIA ISABEL BALLESTER ALVAREZ, JOSE RAMON BALLESTER AMERIGO, JUAN LUIS BALLESTER ARIAS, ANTONIO RAMON BALLESTER BALLESTER, IVAN BALLESTER BALLESTER, MARIA DEL CARMEN

30837

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...901 ...673 ...735 ...273 ...936 ...483 ...232 ...159 ...160 ...868 ...623 ...152 ...725 ...212 ...057 ...889 ...723 ...057 ...289 ...089 ...936 ...922 ...442 ...092 ...839 ...680 ...588 ...612 ...141 ...995 ...265 ...545 ...571 …572 ...545 ...047 ...326 ...556 ...640 ...403 ...803 ...387 ...744 ...702 ...428 ...799 ...178 ...302 ...864 ...200 ...585 ...809 ...057 ...815 ...363 ...610 ...027 ...719 ...449 ...332 ...987 ...561 ...791 ...748 ...481 ...292 ...804 ...811 ...355 ...559 ...500 ...616 ...150 ...869 ...358 ...453 ...391 ...142 ...368 ...242

BALLESTER CAMPO, MONTSERRAT BALLESTER CARAÑANA, GLORIA BALLESTER CARBONELL, MARI CARMEN BALLESTER CARCEL, MARIA VICTORIA BALLESTER COSCOLLA, MARIA CRISTINA BALLESTER CUERVA,ANDREA BALLESTER DUET, RAFAEL BALLESTER ESTEBAN, JOSE VICENTE BALLESTER FERNANDEZ, CARLOS BALLESTER FERRIOLS, JESUS MANUEL BALLESTER GABARDA, JOSE RAMON BALLESTER GARCIA, FERNANDO BALLESTER GARCIA, JOSE ANTONIO BALLESTER GARCIA, LAURA BALLESTER GASCO, MARIA MERCEDES BALLESTER GASPAR, MARIA DEL CARMEN BALLESTER GOMEZ, ISMAEL BALLESTER GOMEZ, JUAN CARLOS BALLESTER GOMEZ, RAUL BALLESTER GONZALEZ, NOELIA BALLESTER GONZALEZ, SUSANA BALLESTER GRAU, JESUS BALLESTER HERNANDEZ, FRANCISCA SONIA BALLESTER HERNANDEZ, JOSE VICENTE BALLESTER HERRANDO, ANTONIO BALLESTER LEIVA, MARIA VICTORIA BALLESTER LLOPIS, RICARDO BALLESTER LOPEZ, JUAN JAVIER BALLESTER LOPEZ, PATRICIA BALLESTER MARTINEZ, LUIS BALLESTER MARTINEZ, PILAR BALLESTER MATEO, ESTER BALLESTER MELENDEZ, DAVID BALLESTER MELENDEZ, RUBEN BALLESTER MENDEZ, JOSE ANTONIO BALLESTER MIRAVET, PATRICIA BALLESTER MOLINA, MARIA ANGELES BALLESTER MONTORO, JUANA BALLESTER MORERA, MARIA AMPARO BALLESTER MURCIA, JOSE MANUEL BALLESTER NAVARRO, FRANCISCO JAVIER BALLESTER NAVARRO, JOSE ANTONIO BALLESTER NAVARRO, JOSEFA BALLESTER OCHANDO, AMPARO BALLESTER ORTI, DANIEL BALLESTER ORTS, VICENTE BALLESTER PAMIES, VICTOR MANUEL BALLESTER PEREZ, ANGEL BALLESTER PEREZ, JUAN RAMON BALLESTER PEREZ, RAUL BALLESTER PERIS, RAFAEL BALLESTER POZAS, MARIA CRISTINA BALLESTER SAEZ, FRANCISCO BALLESTER SANCHEZ, DIDAC BALLESTER SANCHEZ, JAIME BALLESTER SANCHEZ, SUSANA BALLESTER SANZ, MIGUEL ANGEL BALLESTER SIRUELA, INES MARIA BALLESTER VERDEGUER, JOSE VICENTE BALLESTER VERDES, RAFAEL BALLESTER VILLALBA, REMIGIO BALLESTERO GARCIA, SAUL BALLESTERO NICOLAU, JUAN IGNACIO BALLESTERO VILCHEZ, MONICA BALLESTEROS ABAD, YOLANDA BALLESTEROS BALLESTER, IGNACIO BALLESTEROS BASAURI, ESTRELLA BALLESTEROS ESTUÑIGA, MARIA GEMMA BALLESTEROS GARCIA, FRANCISCO JESUS BALLESTEROS GARCIA, JAVIER BALLESTEROS GUALDA, KESIA BALLESTEROS GUALDA, NOE BALLESTEROS LAGUIA, RUBEN BALLESTEROS MARTINEZ, DAVINIA MARIA BALLESTEROS MARTINEZ, ESTEFANIA BALLESTEROS PENADES, ELISA BALLESTEROS PENADES, MARIO BALLESTEROS PEÑARANDA, MILAGROS BALLESTEROS PICAZO, MARIA JOSE BALLESTEROS ROBLES, PEDRO LUIS

30838

L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...156 ...155 ...301 ...878 ...260 ...653 ...717 ...667 ...621 ...346 ...603 ...829 ...296 ...466 ...521 ...732 ...856 ...388 ...851 ...432 ...158 ...157 ...021 ...929 ...604 ...966 ...940 ...170 ...868 ...516 ...310 ...755 ...224 ...055 ...445 ...183 ...566 ...169 ...440 ...354 ...332 ...160 ...360 ...076 ...094 ...804 ...098 ...310 ...168 ...420 ...673 ...293 ...347 ...254 ...160 ...283 ...594 ...148 ...089 ...517 ...595 ...754 ...244 ...169 ...350 ...506 ...132 ...894 ...219 ...072 ...078 ...301 ...136 ...289 ...848 ...103 ...943 ...089 ...225 ...581

BALLESTEROS RUIZ, ADRIAN BALLESTEROS RUIZ, PABLO MANUEL BALLESTEROS TORRIJOS, MARIA LUISA BALLESTERSO PASTOR, RAQUEL BALLESTIN FUERTES, MARIA MERCEDES BALMES VILAPLANA, MARIA JOSE BALSA GUZMAN, JOSE MANUEL BALSALOBRE SIRVENT, NURIA BALSERA BURGUILLOS, ISABEL MARIA BALSERA CARRASCO, MIGUEL ANGEL BALSERA RIQUE, MARIA ANGELES BALTASAR FLORES, RAQUEL BALU MEDINA, JESUS MIGUEL BANACLOCHA MARTINEZ, CELESTE BANACLOIG DOMINGO, MARIA DOLORES BANACLOIG GARCIA, SANTIAGO BANCALERO ARAGO, LIDIA BANDERAS SERRANO, CHRISTIAN BANEGAS REQUENA, DANIEL BANEGAS SOLER, FRANCISCA SOFIA BAÑA SUAREZ, ANA BELEN BAÑA SUAREZ, MARIA DOLORES BAÑALES PAC, JUAN ANTONIO BAÑERES ARAEZ, GABRIEL BAÑO GUZMAN, ALICIA BAÑO JIMENEZ, SILVIA BAÑO MARTINEZ, FRANCISCO BAÑO SABATER, JOSE GERMAN BAÑON ALCARAZ, CATALINA BAÑON ANDREU, ESTELA BAÑON CANDELA, JORGE BAÑON DOMINGUEZ OREA, RAQUEL BAÑON GARCIA, JOSE LUIS BAÑON HERRADON, JOSE BAÑON JORDA, MARIA TERESA BAÑON JORDA, MIREIA BAÑON MUÑOZ, MARIA JOSE BAÑON PUJANTE, MARIA CARMEN BAÑON SANTA, JOSEFA BAÑON VAÑO, OSCAR BAÑON VICENTE, RAQUEL BAÑOS CABRELLES, ROSARIO LORENZA BAÑOS CASANOVA, ROSARIO BAÑOS ESCRICHE, SUSANA BAÑOS ESCRICHE, VICTOR BAÑOS GONZALEZ, SILVIA NOEMI BAÑOS LANGA, AGUSTIN BAÑOS ORTUÑO, RAUL BAÑOS RUBIO, FRANCISCO JOSE BAÑULS ALBEROLA, JAVIER BAÑULS BLEDA, ANGELA BAÑULS CAMARENA, JORDI JOSEP BAÑULS CERVERA, ALFREDO BAÑULS ESPINOSA, JOSE LUIS BAÑULS ESTEVE, ELENA BAÑULS GARCIA, MANUEL BAÑULS GIL, DAVID BAÑULS QUILIS, SILVIA BAÑULS VILA, CRISTINA BAÑULS VILLALBA, JOAQUIN BAQUEDANO PEREZ, ELENA BAQUERA TERBILLE, RAFAEL BAQUERO LEON, VICTOR BAQUERO LOPEZ, GEMA LIDON BAQUERO RAMOS, ANTONIO MARCELINO BAQUERO RUTEA, ANA BAQUERO RUTEA, ENRIQUETA BARAJAS FERNANDEZ, FRANCISCA BEATRIZ BARAMBIO MARTIN, EMILIO BARAMBONES RIVES, AGUSTIN BARAT TORRES, ADRIAN BARAZA SANCHIS, LUIS BARBA ANDRES, TAMARA BARBA BLAYA, BEATRIZ BARBA JIMENEZ, HECTOR BARBA MARTINEZ, MARIA SAGRARIO BARBA MONROS, EMILIO BARBA SANCHEZ, MARIA BARBA VALIENTE, RAUL BARBANCHO MURILLO, JOSE LUIS

30839

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L D L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L D L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...462 ...160 ...816 ...607 ...933 ...265 ...973 ...243 ...273 ...005 ...846 ...631 ...300 ...344 ...305 ...751 ...688 ...076 ...331 ...892 ...692 ...394 ...637 ...171 ...232 ...567 ...947 ...108 ...465 ...555 ...919 ...609 ...5798 ...797 ...283 ...873 ...811 ...906 ...512 ...930 ...055 ...835 ...693 ...613 ...382 ...873 ...799 ...086 ...077 ...215 ...462 ...579 ...245 ...109 ...984 ...262 ...242 ...214 ...551 ...778 ...560 ...476 ...231 ...257 ...630 ...115 ...876 ...160 ...818 ...257 ...504 ...166 ...182 ...055 ...956 ...663 ...337 ...379 ...062 ...944

BARBAS GIMENEZ, CORAL BARBE DOMENECH, CARLA BARBE LOSADA, MARC BARBE VILLARRUBIA, JOAQUIN ANTONIO BARBER ANTOLI, JULIA BARBER CREAMDES, JOAQUIN PEDRO BARBER FELIS, VICENTE MIGUEL BARBER GARCIA, ALFREDO BARBER MARTI, JOSEFA FRANCISCA BARBER MASANET, TERESA BARBER MILLET, CARMEN BARBER MIÑANA, JUAN ASENSIO BARBER MORENO, MARIA JOSE BARBER RODRIGUEZ, FEDERICO BARBER SANCHEZ, ANA MARIA BARBERA ALVAREZ, JOSEFA REMEDIOS BARBERA ALVAREZ, MERCEDES BARBERA AROCAS, ELISEU BARBERA BATALLER, ISABEL BARBERA BERNAT, CRISTINA BARBERA BLANCO, INMACULADA BARBERA BUESO, ANA MARIA BARBERA BUESO, CARMEN BARBERA BUESO, JUANA BARBERA CAMPOS, DELFIN BARBERA CARBONELL, VICENTE BARBERA CASANOVA, TAMARA BARBERA CERVERA, MARIA MAGDALENA BARBERA CERVERA, VICENTA BARBERA CUBEL, MARIA JOSE BARBERA CUBEL, NURIA BARBERA ENRICH, VICTOR VICENTE BARBERA FERNANDEZ, MARIA BARBERA FERNANDEZ, RAMON BARBERA FERRERO, JAVIER BARBERA GARCIA, MARIA ISABEL BARBERA HERNANDEZ, MARIA DOLORES BARBERA JUAREZ, MANUEL RAUL BARBERA LUQUE, EVA BARBERA MARTINEZ, JOSE ANTONIO BARBERA MARTINEZ, JULIA BARBERA MENDOZA, JORGE BARBERA MONTORO, RAFAEL BARBERA MORENO, SERGIO BARBERA REY, MARIA CRISTINA BARBERA RUBIO, RAQUEL BARBERA RUIZ, NATALIA BARBERA SANCHEZ, BERNABE BARBERA SANCHEZ, CANDELARIA BARBERA SANCHIS, MARIA TERESA BARBERA SERRES, M. AMPARO BARBERA TAFALLA, JOSEFA ROSARIO BARBERA VICEDO, ESTEBAN BARBERA VILLENA, ANTONIA BARBERAN GALIANA, MARIA VICTORIA BARBERAN GIMENO, ANTONIO LUIS BARBERAN GIMENO, ARANZAZU BARBERAN LIMIA, PAULA BARBERAN NAVARRO, JOSEFINA BARBERAN SANCHEZ, JUAN MANUEL BARBERAN SANCHEZ, Mª LAITA BARBERAN TARREGA, MARIA BELEN BARBERO CISNEROS, MARIA PILAR BARBERO DAVID, EMILIO JOSE BARBERO LOPEZ, CRISTINA BARBERO NAVARRO, MIRIAM BARBOSA RUIZ, SERGIO BARCA FUSTER, MIGUEL BARCELO ESCLAPEZ, JOSE MIGUEL BARCELO LEMA, MARIA DEL CARMEN BARCELO LOPEZ, SARA BARCELO MARTINEZ, JUANA BARCELO RAMIREZ, FRANCISCO BARCELO RODRIGUEZ, EDUARDO BARCELO, ESPARZA, JULIO BARCELONA FRANCISCO, MARIA TRINIDAD BARCENAS PEREZ, JAVIER BARCHIN IZQUIERDO, GEMA BARDISI RIZO, IBRAHIM BAREA BARGUES, Mª DESAMPARADOS

30840

L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...523 ...392 ...276 ...907 ...241 ...983 ...378 ...164 ...055 ...852 ...178 ...502 ...755 ...848 ...764 ...222 ...690 ...797 ...623 ...864 ...241 ...871 ...905 ...761 ...036 ...004 ...151 ...413 ...110 ...381 ...690 ...927 ...285 ...666 ...009 ...452 ...061 ...503 ...024 ...804 ...432 ...116 ...184 ...484 ...427 ...112 ...395 ...919 ...164 ...182 ...015 ...016 ...017 ...456 ...160 ...925 ...491 ...834 ...706 ...049 ...961 ...798 ...495 ...697 ...082 ...217 ...170 ...258 ...823 ...480 ...503 ...280 ...061 ...414 ...602 ...260 ...830 ...491 ...624 ...625

BAREA GARCIA, MARIA AMPARO BAREA GARCIA, RUBEN BAREA GIL, Mª INES BAREA SAEZ, MARIA ORETO BAREA SANCHEZ, ALICIA BAREA VELASCO, MANUEL BARELLES ESQUIU, JOSEFA BARELLES TODO, AMPARO BARENCA ALIAGA, ANTONIO BARES ROMAN, ADOLFO BAREZ CABALLERO, MARIA YASMINA BARGALLO LOZANO, ISMAEL ALEJANDRO BARGUEIRAS LOPEZ, JUAN CARLOS BARGUES ANGULO, VICENTE JOSE BARJAU ASENSI, BEGOÑA BARNES FRIAS, FRANCISCO JAVIER BARNEY TOBAR, MONICA BARO AGUILAR, MARIA LUISA BARO AGUILAR, MARIA PILAR BARONA LIS, HIGINIO BARQUERO OCHOA DE RETANA, EDUARDO OSCAR BARQUILLO SERRANO, MARIA DEL PRADO BARRACHINA BADIAS, MANUEL BARRACHINA BERNAL, MARIA DEL ROSARIO BARRACHINA BROTONS, SOFIA BARRACHINA DE LA CRUZ, CRISTINA BARRACHINA DE LA CRUZ, REBECA BARRACHINA GARCIA, CARMEN BARRACHINA GARCIA, MILAGROS BARRACHINA GARCIA, SEMILIANO BARRACHINA GRACIA, FRANCISCO JAVIER BARRACHINA GUILLEM, MANUEL BARRACHINA HERRERO, MARIANO BARRACHINA MARTINEZ, ANA MARIA BARRACHINA MARTINEZ, SERGIO BARRACHINA MIRALLES, VICTORIA FUENSANTA BARRACHINA MIRALLES, VIRGINIA BARRACHINA MONSALVE, JOSE JAVIER BARRACHINA MONSALVE, SAMUEL BARRACHINA PALOMO, MARIA PILAR BARRACHINA RAMON, MARIA DOLORES BARRACHINA SANCHO, GABRIEL BARRACHINA SERNA, JOSE FRANCISCO BARRAGAN GALAN, MARIA DOLORES BARRAGAN RUIZ, ANA PAZ BARRAGAN SANCHEZ, GABRIELA BARRAGAN SOTO, LAURA BARRAGAN SOTO, LORENA BARRANCO CABRERA, ANTONIA BARRANCO CABRERA, FRANCISCA BARRANCO LACOMBA, FRANCISCO RAMON BARRANCO LACOMBA, MARIA JESUS BARRANCO LACOMBA, ROCIO BARRANCO LOPEZ, PABLO BARRANCO LUCENA, ESTER BARRANCO LUCENA, SANDRA BARRANCO MORA, TOMAS BARRANCO OBEJO, ANA MARIA BARRANQUERO BENAVENT, MARIA DE LOS ANGELES BARRANQUERO HERNANDEZ, ANTONIO BARRANTE ORTIGOSA, MANUEL BARRAQUEL CHAZARRA, MARIA TERESA BARREAL PAZOS, ROSA BARREDA BELTRAM, ALEJANDRA MARIA BARREDA BELTRAN, MONICA BARREDA BONO, MARTA BARREDA CARTOIXA, ANDREU BARREDA CUESTA, DAVID BARREDA FORNER, NADINA BARREDA MARQUEZ, LAURA BARREDA MARQUEZ, SARA BARREDA MARTIN, EVA LIDON BARREDA MARTINEZ, MARIA JESUS BARREDA RIBES, VANESA BARREDA SAFONT, JOSE MANUEL BARREDA SANCHEZ, OLAYA BARREDA TAURA, JUAN FRANCISCO BARREDO GARCIA,HELENA BARREIRO ALVAREZ, DAISY BARREIRO SANCHIS, MARIA LUISA

30841

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...908 ...270 ...194 ...857 ...787 ...633 ...606 ...968 ...470 ...469 ...643 ...096 ...843 ...310 ...470 ...390 ...287 ...783 ...167 ...163 ...446 ...551 ...148 ...883 ...739 ...723 ...874 ...804 ...959 ...386 ...634 ...069 ...019 ...353 ...820 ...095 ...114 ...466 ...932 ...415 ...400 ...032 ...769 ...671 ...160 ...945 ...161 ...979 ...040 ...082 ...223 ...611 ...260 ...1674 ...624 ...886 ...759 ...422 ...259 ...683 ...121 ...469 ...874 ...169 ...083 ...819 ...526 ...378 ...441 ...294 ...256 ...413 ...523 ...880 ...507 ...154 ...054 ...401 ...910 ...455

BARREIRO, HUGO ARIEL BARRERA ANGUITA, ANTONIO BARRERA CLIMENT, JOSE BARRERA CORDOBA, FELICIANO BARRERA FERNANDEZ, JUAN BAUTISTA BARRERA NAVARRO, CARMEN MARIA BARRERA RUIZ, ANTONIO BARRERA RUIZ, LUIS BARRERA VALERO, ISRAEL BARRERA VALERO, PABLO BARRERA VALERO, RAFAEL BARRERO RUIZ, ROBERTO BARRES SANZ, MARIA TERESA BARRIEL FABRA, AMPARO BARRIEL TAPIA, MARIA HORTENSIA BARRIENTOS DIEZ, DICTINA BARRIENTOS GARCIA, CARMEN JESUS BARRIGA CANO, MARIA BARRIGA HIDALGO, AMPARO BARRIGA PARRA, MIGUEL ANGEL BARRIO FERRER, ABEL BARRIOLUENGO CALDERON, MARIA CONCEPCION BARRIOS LOPEZ UCENDO, MARIA ISABEL BARRIOS LUCAS, JOAQUIN BARRIOS PEREZ, JULIO BARRIOS RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN BARRIOS RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN BARRIOS VILAN, NURIA BARROCAL DEL CURA, MIRIAM BARRON RENAU, VICENTA BARROS COSTAS, FRANCISCO BARROS UBEDA, DIEGO BARROSO CORTES, ANTONIO BARROSO MORENO, MARIA TERESA BARROSO SELLES, ALEJANDRO BARROSO VALERO, JOSEFINA BARROSO VEGA, ISABEL BARROSO VEGA, JUANA BARROSO VEGA, MARIA DEL VALLE BARTALOME PINA, JESUS BARTEL, PETER SYLVAIN BARTOLIN BENLLOCH, DIONISIO BARTOLIN BENLLOCH, JOSE LUIS BARTOLL ANDREU, SUSANA BARTOLL CARSI, ALICIA TRINIDAD BARTOLOME AREVALO, DAVID BARTOLOME CASADO, FRANCISCO BARTOLOME DONAT, VICTOR JOSE BARTOLOME ESCANDELL, FELIU BARTOLOME PINA, ALEJANDRO BARTOLOME PLANELLS, MARIA ISABEL BARTRINA FALLADO, ANTONIO BARTUAL MARTI, M. CARMEN BARTUAL MARTOS, JORGE BARTUAL MELGUIZO, FEDERICO BAS BERNABE, MIGUEL BAS BLANCO, MANUEL BAS BLASCO, MARIA CARMEN BAS CALABUIG, MARGARITA BAS CALABUIG, MARIA SOL BAS CANUTO, MARIA TERESA BAS DONAT, SARA BAS DURO, RICARDO BAS FRIAS, MARIA CARMEN BAS GARCIA, JOSE LUIS BAS MIRA, ALEJANDRO BAS PINO, BEATRIZ, ELVIRA BAS SANTAINES, RAFAEL LAZARO BAS SANZ, VIRTUDES BAS VILLA, MARCO ANTONIO BASANTA CEREZO, AVELINO BASANTA DE ANDRES, NAZARET BASCO SEGURA, LIDUVINA BASCONES SERRANO, MARIA ISABEL BASCUÑANA BUENACHE, MERCEDES BASCUÑANA LLORET,JUAN BASCUÑANA LLORET,MARTA BASCUÑANA MARTINEZ, CARMEN BASCUÑANA MARTINEZ, VICENTE BASCUÑANA MELERO, MARIA LUISA

30842

L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L D L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...452 ...734 ...122 ...753 ...237 ...738 ...081 ...727 ...552 ...201 ...370 ...939 ...881 ...815 ...157 ...175 ...868 ...178 ...007 ...936 ...584 ...384 ...667 ...228 ...041 ...569 ...426 ...890 ...020 ...847 ...841 ...130 ...724 ...673 ...696 ...104 ...592 ...195 ...445 ...910 ...490 ...615 ...466 ...050 ...307 ...706 ...391 ...214 ...328 ...499 ...114 ...071 ...644 ...793 ...336 ...681 ...876 ...797 ...784 ...822 ...229 ...989 ...950 ...637 ...913 ...028 ...326 ...887 ...735 ...831 ...719 ...774 ...127 ...730 ...792 ...695 ...417 ...997 ...727 ...579

BASCUÑANA PEREZ, ANA BASCUÑANA PERSONAL,VICENTE BASCUÑANA REAL, JOSE ANTONIO BASCUÑANA ROSA, ANA BASCUÑANA ROSA, PEDRO BASCUÑANA RUIZ, MARIA DOLORES BASEGA VILLANUEVA, NURIA BASELGA LOPEZ, MARIA PILAR BASILIO CALDUCH, MARIA LUZ BASILIO CASTAÑO, MARIA PRADO BASTAN HIDALGO, JOSE BASTANTE MONTOYA, FRANCISCA BASTERRECHEA OLARRA, MARIA BEGOÑA BASTIDA CUTILLAS, ANA MARIA BASTIDA PEÑALVER, MARIA ISABEL BASTIDA SALMERON, SANTIAGO BASTIDAS CARIDAD, JACINTO BASTIDAS HABA, MARIA ANGELES BASTIDAS MORAGA, VICENTE TOMAS BASURTO ALDAZ, ASIER BATALLA RIBES, MARIA ANGELES BATALLA SALES, ROSA ANA BATALLER ALMIÑANA, FRANCISCO BATALLER CAPELLINO, IRENE BATALLER CAPELLINO, JOAQUIN BATALLER CUQUERELLA, GUILLERMO BATALLER FRADE, TOMAS BATALLER GARCIA, MARIA ANGELES BATALLER JORDA, MARIA JOSE BATALLER LLACER, TEO BATALLER LLORET, ADELAIDA BATALLER MALCHIRANT, SAUL BATALLER MARTINEZ, FRANCISCA BATALLER MORANT, JUAN SALVADOR BATALLER PELLICER, JUANA CRISTINA BATALLER SANCHEZ, JUAN BATALLER TALON, ISIDRO JOSE BATICON GASPAR, MARIA LOURDES BATISTA LIMA, MARIA CINTIA BATISTE PAUNER, JOSEFA BATLLES YLLAN, MARIA TERESA BAUDI ABAD, MARCELA BAUDI ABAD, MOISES BAUSA BELLES, ALICIA BAUSA RODRIGUEZ, ANTONIO BAUSET GARCIA, ALICIA BAUSET GARCIA, MARIA CELESTE BAUTISA SANCHEZ, GRACIA BAUTISTA ALCOLEA, FRANCISCA MARIA BAUTISTA ARRIBAS, MARIA ISABEL BAUTISTA ASENSIO, EUGENIA BAUTISTA BLANES, SILVIA BAUTISTA DEL VALLE, SEBASTIAN BAUTISTA FERNANDEZ, DAYANA BAUTISTA FERNANDEZ, FRANCISCO BAUTISTA FORNES, JUAN JOSE BAUTISTA GALLEGO,MARIA CARMEN BAUTISTA GARCIA, ANA LOURDES BAUTISTA GARCIA, CARMELO BAUTISTA GONZALEZ, PABLO BAUTISTA JARA, JOSE LUIS BAUTISTA LOPEZ, MARIA JOSEFA BAUTISTA MARTIN, SOLEDAD BAUTISTA MORA, MARIA ELENA BAUTISTA MORALES, MARIA CONCEPCION BAUTISTA PEQUENIN, MANUEL JOSE BAUTISTA PUIG, SUSANA BAUTISTA RUBIO, SUSANA BAUTISTA RUIZ, ENCARNA BAUTISTA SALDARRIAGA, GLORIA PATRICIA BAUTISTA ZORNOZA, SALVADOR BAUZA GIL, ANA BAVIERA BLAT, JOSE BAVIERA MEDINA, MARTA BAYARRI APARICIO, ALVARO BAYARRI ELEUTERIO, MARIA JOSE BAYARRI FAYOS, FRANCISCA BAYARRI GRANELL, JOSE VICENTE BAYARRI JORGE, MARIA PAZ BAYARRI LLABATA, JAVIER

30843

L L L L L L L D L L L D L L L L L L L L L D L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...571 ...691 ...850 ...650 ...382 ...988 ...656 ...820 ...404 ...800 ...794 ...048 ...196 ...448 ...626 ...218 ...292 ...398 ...810 ...732 ...875 ...959 ...592 ...160 ...444 ...677 ...295 ...448 ...897 ...736 ...674 ...373 ...389 ...390 ...575 ...103 ...364 ...740 ...747 ...755 ...217 ...900 ...123 ...528 ...054 ...307 ...358 ...261 ...901 ...953 ...759 ...936 ...032 ...767 ...450 ...667 ...534 ...366 ...522 ...501 ...947 ...630 ...583 ...580 ...387 ...110 ...287 ...155 ...282 ...741 ...888 ...317 ...197 ...287 ...334 ...387 ...102 ...762 ...891 ...445

BAYARRI MAÑES, CONSUELO BAYARRI MARCH, MIGUEL BAYARRI MUÑOZ, JUAN JOSE BAYARRI REQUENA, CARLOS BAYARRI ZARANDIETA, LUIS MIGUEL BAYO AMPLE, IGNACIO BAYO CAURIN, FRANCISCO BAYO GABALDON, ENRIQUE BAYO LOPEZ, MARIA CARMEN BAYO LOPEZ, MARIA FE BAYO PARDO, YOLANDA BAYON CASADO, PAULA BAYONA CAÑADAS, MARIA ISABEL BAYONA MAÑES, AMPARO BAYONA RAMIREZ, JOAQUIN BAYONA RODA, MANUELA BAYONA TRIBALDOS, FRANCISCO JOSE BAYONA VEGA, MARIA BAYOT TENA, ADRIA BAZAN MORENO, MARIA LAURA BAZATAQUI VIZCAINO, RAQUEL BAZQUEZ NOGUERA, ISMAEL BEA BLASCO, MARIA MERCEDES BEA CASAS MARIA, CARMEN BEA MARTINEZ, JUAN CARLOS BEADES DESCALZO, CONCEPCION BEAMUD HUERTAS, ANTONIO BEATO GALLEGO, AMPARO BEATO MARTINEZ, JOSE AGUSTIN BEATO MARTINEZ, SARA ISABEL BECERRA BEDMAR, M GRACIA BECERRA CASTRO, SUSANA MARIA BECERRA IZQUIERDO, DEMETRIO BECERRA IZQUIERDO, JORGE JUAN BECERRA NEIRA, JORGE LUIS BECERRIL BLANCO, PATRICIA BECERRIL MARIN, REBECA BECERRO OLIVA, JUAN ANTONIO BECKFORD RIBES, NURIA ELENA BEDOYA MUÑOZ, JUAN CARLOS BEGAN SEBASTIAN, VICTORIA BEJAR MUÑOZ, GINESA BEJARANO CALVO, MARIO BEJARANO CAURIN, EVA BEJARANO CAURIN, MARIA BLANCA BEJARANO PONS, M. TRINIDAD BEJARANO TAMARIT, ANA BELEN BEKELE EGETA, BEGASHW BEL ARIZA, CAROLINA BEL CASCALES, LORENA BEL LEON, ANGEL BELARTE LLUCH, MARIA CARMEN BELCHI SANCHEZ, ELISA ISABEL BELDA BERNABEU, MARIA LORETO BELDA BODI, MIGUEL BELDA BOIX, OSCAR BELDA CAMACHO, ROBERTO BELDA CARRASCOSA, GUILLEM VICENT BELDA ESTELLES, SILVIA BELDA ESTEVE, ALFONSO BELDA GARCIA, ISIDRO BELDA GARCIA, VICENTE BELDA GIL, ARANZAZU BELDA GIL, FUENSANTA BELDA GISBERT, JORDI BELDA HERNAIZ, RAQUEL BELDA JACINTO, MARIA TERESA BELDA LOPEZ, ANA ISABEL BELDA LOPEZ, MARIA JOSE BELDA MARTI, MARIA JOSE BELDA MARTINEZ, EDUARDO BELDA MARTINEZ, JOSEFA BELDA MARTINEZ, MARCELA BELDA MARTINEZ, RESURECCION BELDA MATEU, MARIA PILAR BELDA MELENDEZ, MANUEL SOCRATES BELDA MIRO, ELIA BELDA NAVALON, JUAN RAMON BELDA NAVALON, MARIA DEL MAR BELDA NAVARRO, ROSARIO

30844

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...629 ...131 ...132 ...717 ...373 ...781 ...162 ...835 ...110 ...446 ...445 ...805 ...748 ...409 ...289 ...261 ...136 ...282 ...952 ...346 ...002 ...122 ...054 ...688 ...034 ...050 ...275 ...249 ...877 ...823 ...560 ...661 ...047 ...098 ...045 ...723 ...165 ...563 ...615 ...484 ...693 ...189 ...102 ...564 ...260 ...433 ...754 ...353 ...035 ...816 ...657 ...378 ...508 ...908 ...768 ...830 ...198 ...668 ...440 ...893 ...954 ...987 ...668 ...038 ...876 ...338 ...231 ...737 ...476 ...781 ...070 ...849 ...695 ...796 ...711 ...080 ...822 ...305 ...429 ...550

BELDA OLIVA, RAMON BELDA PASCUAL, ALEJANDRO BELDA PASCUAL, VICTOR BELDA PENALBA, JOSE ANTONIO BELDA PEREZ, MARIA JOSE BELDA PONT, JORGE JUAN BELDA RAMIREZ, ROSARIO DEL CARMEN BELDA RENTERO, CARMEN BELDA RENTERO, FRANCISCO BELDA REVERT, ANA BELDA REVERT, LAURA BELDA RIBERA, MIGUEL BELDA SAMPEDRO, MARIA JESUS BELDA SANCHIS, JUAN RAMON BELDA SEGUI, PILAR BELDA SENDRA, BEATRIZ BELDA SORIANO, JOSE RAMON BELDA TOBOSO, MONICA BELDA TORRENT, MARIA PAZ BELDA TORRES, MARIA LUISA BELDA TORTOSA, CAROLINA BELDA VAÑO, CONCEPCION BELDA VAÑO, DOLORES BELEN BURGOS, INMACULADA CELIA BELEN SEMPERE, RAMON BELENCHON BABILONI, MARIA BELENGUER ALEGRE, MARIA EUGENIA BELENGUER BELENGUER, MARIA CARMEN BELENGUER BELLTALL, MARIA CELIA BELENGUER BLASCO, RAQUEL BELENGUER BORRULL, ENCARNACION BEATRIZ BELENGUER BORRULL, MARIA TERESA BELENGUER BORRULL, RAQUEL BELENGUER BREVIA, MARIA BELENGUER BREVIA, RUBEN BELENGUER GARCIA, LEONOR BELENGUER GOMEZ, VICENTE BELENGUER MATEU, CARLOS BELENGUER PACHES, LUIS MIGUEL BELENGUER PAREDES, RICARDO SALVADOR BELENGUER PEREZ, DANIEL BELENGUER PRATS, DAVID BELENGUER REQUENA, LORENA BELENGUER RICARTE, IGNACIO BELENGUER SALVADOR, CONSUELO BELENGUER SOLIVA, BEATRIZ BELEÑA BRIZ, JESUS BELFA FERNANDEZ, NAGORE BELINCHON FERNANDEZ, ROSA ANA BELLA BENAVENT, JUANA BELLA HERRERO, LIDIA BELLA SOLER, MARIA TERESA BELLES AGOST, CELIA BELLES GARCIA , MARIA AMPARO BELLES LAZARO, ROSA MARIA BELLES VINUESA, ERNESTO BELLIDO CASANOVA, MARIA VICENTA BELLIDO GIL, MARINA BELLIDO MATEO, ALEJANDRO BELLIDO PEREZ, CARLOS BELLIDO RUIZ, ISABEL BELLIDO TARREGA, JACOB BELLMUNT BARREDA, CARINA BELLMUNT BARREDA, ELENA BELLMUNT FOLCH, AMPARO BELLMUNT VILLALONGA, MARIA ISABEL BELLO ARAZO, MARIA JOSE BELLO BACHILLER, MARIA INMACULADA BELLO MARTIN, JOSE MIGUEL BELLO MARTIN, MARIA LUISA BELLO NAVARRO, NATIVIDAD BELLO RODRIGUEZ, M. DE LA MERCEDES BELLO ZANGRONIZ, ALEJANDRO BELLOCH FERRER, CONSUELO ENCARNACION BELLOCH VIERA, RAQUEL BELLON ALVAREZ, ANA LIDIA BELLON LOPEZ, JOSE MANUEL BELLON MORENO, EVA MARIA BELLOT INSA, JOSE MIGUEL BELLOT IZQUIERDO, JOSE MIGUEL

30845

L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L D L

EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...467 ...551 ...602 ...396 ...365 ...734 ...123 ...946 ...872 ...654 ...827 ...059 ...692 ...570 ...442 ...834 ...897 ...880 ...619 ...999 ...302 ...304 ...303 ...713 ...360 ...489 ...495 ...221 ...774 ...504 ...675 ...257 ...364 ...377 ...058 ...552 ...012 ...547 ...935 ...019 ...755 ...509 ...324 ...665 ...797 ...787 ...871 ...311 ...010 ...015 ...717 ...196 ...501 ...616 ...259 ...240 ...017 ...496 ...374 ...164 ...024 ...736 ...038 ...048 ...776 ...463 ...043 ...178 ...340 ...916 ...685 ...127 ...038 ...259 ...286 ...033 ...654 ...884 ...220 ...289

BELLOT PELAEZ, LAURA BELLOT RUIZ, MAURICIO BELLOT SEMPERE, CARMEN BELLVER CLOQUELL, ALVARO BELLVER DESCALS, M. CARMEN BELLVER FERNANDEZ, SHEILA BELLVER FERNANDEZ, SOLEDAD BELLVER FRANCES, VICENTE BELLVER GARCIA, MARIA JOSE BELLVER LLINARES, DAVINIA BELLVER MORENO, AMPARO BELLVER MORILLO, MARIA MILAGROS BELLVER NACHER, AMPARO BELLVER PONCE, ISABEL JOSEFA BELLVER ROMEU, EDUARDO BELLVER SANCHEZ, TOMAS JOSE BELLVER TORMO, JOSE MIGUEL BELLVER ZAMORA, RUBEN RAMSES BELLVIS CERVERA, MARIA JOSE BELLVIS MESEGUER, RUBEN BELMAR BELMONTE, MARIA ELENA BELMAR LAZARO, CARLOS JAVIER BELMAR LAZARO, EDUARDO BELMAR SOBRINO, CARMEN BELMEZ JIMENA, JUAN LUIS BELMONTE ALBALADEJO, JESUS JOAQUIN BELMONTE ALBERT, JAVIER BELMONTE ARRONIS, LOURDES BELMONTE BERENGUER, JUAN MIGUEL BELMONTE CERRO, DAVID BELMONTE CUENCA, Mª CARMEN BELMONTE GALINDO, BEGOÑA BELMONTE GALINDO, MARIA JOSE BELMONTE GARCIA, FRANCISCO ANTONIO BELMONTE GARCIA, MARI NIEVES BELMONTE GIL, CARMEN BELMONTE GONZALEZ, IVAN BELMONTE GUTIERREZ, ROBERTO BELMONTE HEREDIA, MARIA SALUD BELMONTE LARROSA, MARIA JOSE BELMONTE MARTINEZ, MARIA TERESA BELMONTE MAS, NATALIA BELMONTE MENDEZ, MARIA DEL CARMEN BELMONTE ORTIZ, JAVIER BELMONTE PASCUAL, JOSE RAMON BELMONTE PEREZ, SILVIA BELMONTE QUILES, MARIA CONCEPCION BELMONTE RAMON, TAMARA NIEVES BELMONTE RIVES, JOSE ANTONIO BELMONTE ROBLES, ESCARLATA BELMONTE SAEZ, MARIA JESUS BELMONTE SIMON, MARIA JESUS BELMONTE TOLEDO, ANTONIO JOSE BELMONTE VAZQUEZ, MARIA BELTRA MARTINEZ, MARI CARMEN BELTRA PEREZ, MARIA ISABEL BELTRAN ALBERT, JORGE RAMON BELTRAN ALEGRE, ROSA MARIA BELTRAN ALONSO, MARIA AMPARO BELTRAN ANTON, PABLO BELTRAN ARRIBAS, ANGELES BELTRAN BALFAGON, GUILLERMO BELTRAN BARAT, ROSA BELTRAN CABO, SALVADOR BELTRAN CAPARROS, VICENTE FEDERICO BELTRAN CUESTA, VICENTE BELTRAN DIAGO, BIBIANA BELTRAN DOÑA, MARIA DOLORES BELTRAN ESCRIG, MARIA ELOISA BELTRAN ESCRIG, MONSERRAT BELTRAN ESTADA, CRISTINA BELTRAN FERNANDEZ, MARIA DE LA MONTAÑA BELTRAN FERNANDEZ, PABLO BELTRAN FONOLLOSA, ROSA MARIA BELTRAN GABARRON,PAU BELTRAN GARCIA, BEATRIZ BELTRAN GARCIA, DESIREE BELTRAN GARCIA, EMILIA BELTRAN GARCIA, ESTHER BELTRAN GARCIA, INES

30846

L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...168 ...407 ...156 ...390 ...322 ...464 ...386 ...582 ...152 ...973 ...135 ...860 ...183 ...181 ...458 ...134 ...750 ...506 ...612 ...401 ...012 ...896 ...828 ...075 ...362 ...637 ...685 ...983 ...240 ...033 ...161 ...561 ...947 ...726 ...212 ...940 ...787 ...175 ...573 ...379 ...699 ...900 ...218 ...181 ...223 ...578 ...410 ...587 ...173 ...752 ...855 ...385 ...266 ...222 ...964 ...653 ...091 ...387 ...996 ...880 ...986 ...395 ...286 ...292 ...072 ...219 ...985 ...267 ...723 ...216 ...863 ...563 ...662 ...419 ...419 ...982 ...809 ...321 ...582 ...947

BELTRAN GARCIA, RAMON LUIS BELTRAN GASPAR, VICENTE BELTRAN GILA, OSCAR RAMON BELTRAN GRANELL, JOSE LUIS BELTRAN HERRANDO, ELENA BELTRAN HERRANDO, NATIVIDAD BELTRAN LATORRE, JORDI BELTRAN MARIN, MIGUEL BELTRAN MARIN, PAULA BELTRAN MARQUES, FRANCISCO JOSE BELTRAN MARTINEZ, MARIA JOSE BELTRAN MATOSES, NATIVIDAD BELTRAN MONTOLIO, MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN NAVARRO, JOSE EDUARDO BELTRAN NAVARRO, LIDIA BELTRAN OLARIA, ROSA ANA BELTRAN ORTIZ, FRANCISCO BELTRAN PEREZ, CRISTINA MARAVILLAS BELTRAN PEREZ, MANUEL JOAQUIN BELTRAN PITARCH, ANA BELTRAN RAMON, MARIA ISABEL BELTRAN RUEDA, JAVIER BELTRAN SALES, CONCEPCION BELTRAN SANCHEZ, ROSA ISABEL BELTRAN SANCHO, MARIA ANTONIA BELTRAN SERNA, MARINA BELTRAN SERRA, FRANCISCA BELTRAN SOLER, LIRIOS CARMEN BELTRAN TARAZONA, MRIA ODILA BELTRAN TENA, TERESA BELTRAN TIRADO, JOSE MARIA BELTRAN TORMO, LAIA BELTRAN TORREGROSA, CARLOS BELTRAN TRAGINER, BIBIANA BELTRAN VERA, JOSE LUIS BELTRAN VERDEJO, MARIA DEL CARMEN BENABENT BAEZA, BEATRIZ BENACHES BORRAS, MARIA DOLORES BENACHES PEÑARRUBIA, ANTONIO BENACHES PUIG, ALEJANDRO BENACLOCHE HERNANDEZ, MARIA ISABEL BENAGES FONS, SHEILA BENAGES JIMENEZ, CARLOS BENAGES MALLOL, SONIA BENAGES MARIN, SONIA BENAGES MONFORT, TERESA C BENAGES SALES, JESUS BENAGES VILAR, MIGUEL BENAIGES OBRADORS, FRANCISCO BENAJAS PASTOR, HECTOR BENAJAS SALES, MANUEL JOSE BENAJES CASADO, SIMON BENANVET MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN BENASACH VIDAL, MERCEDES BENAVENT ALCALA, RAIMON BENAVENT AMAT, M. CARMEN BENAVENT ARTOLA, IRIS BENAVENT BENAVENT, CARMEN BENAVENT BODI, MIGUEL BENAVENT CABRERA, ALBERT BENAVENT CISCAR, TRINIDDA BENAVENT CUQUERELLA, MARIA DEL CARMEN BENAVENT FERRE, MIGUEL BENAVENT FUSTER, ANTONIO BENAVENT LLINARES, MARIA REYES BENAVENT MARTORELL, JUANA BENAVENT MORAL, AGUSTIN BENAVENT MORELL, JOSE VICENTE BENAVENT PARDO, ELENA BENAVENT PARDO, PEDRO BENAVENT PASCUAL, FRANCISCO LUIS BENAVENT PAYA, INMACULADA BENAVENT RAMIREZ, MARIA AMPARO BENAVENT SAENZ, CRISTINA BENAVENT SALEON, VICENTE BENAVENT SOLERA, CRISTINA BENAVENT VILA, ALEXIS BENAVENTE GONZALEZ, SERGIO BENAVIDES REL, CARLES BENCHEQROUN SANCHEZ, YOUSSEF

30847

L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L D L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...633 ...002 ...486 ...135 ...954 ...078 ...476 ...536 ...648 ...076 ...401 ...560 ...113 ...026 ...025 ...985 ...117 ...499 ...805 ...786 ...701 ...571 ...493 ...905 ...422 ...015 ...296 ...436 ...436 ...573 ...574 ...121 ...246 ...138 ...379 ...409 ...265 ...994 ...717 ...249 ...709 ...406 ...244 ...694 ...967 ...350 ...809 ...431 ...706 ...548 ...549 ...296 ...162 ...085 ...797 ...144 ...834 ...663 ...495 ...684 ...420 ...490 ...159 ...070 ...922 ...841 ...622 ...075 ...357 ...264 ...511 ...713 ...449 ...925 ...535 ...551 ...907 ...863 ...401 ...402

BENDAYAN CATALAN, SARAH BENDICHO ROBLES, MONTSERRAT BENEA DORIN, MIRCEA BENEDE BOVER, ENRIQUE JOSE BENEDICTO FORMENTI, CARLOS BENEDICTO MUÑOZ, GREGORIO BENEDICTO NAVARRO, AGUSTIN BENEDICTO RODRIGUEZ, JOSE RAMON BENEDICTO ROIG, ESTEFANIA BENEDICTO ROIG, MARIA DE LAS NIEVES BENEDICTO VILA, ROSA MARIA BENEDITO BENET, ELENA BENEDITO BROSETA, MARIA DOLORES BENEDITO CALVO, FRANCISCO JOSE BENEDITO CALVO, MANUEL BENEDITO CASTELL, CECILIA ROSA BENEDITO NAVARRO, BEATRIZ BENEGAS ALCATE, SILVIA BENEIT VILLENA, MONICA BENEITEZ PEREZ, ANIBAL BENEITO BODI, GASPAR BENEITO MIQUEL, ALICIA BENEITO NADAL, MARIA JOSEFA BENEITO SANCHEZ, PAULA BENEJMA, MUSTAPHA BENET AGUILAR, MARI CARMEN BENET FERNANDEZ, FRANCISCO BENET LAZARO, MARIA DOLORES BENET LAZARO, MARIA DOLORES BENET MESEGUER, JUAN CARLOS BENET OLIVARES, JOSEFA LINDA BENET PORCAR, GABRIEL BENET SANTOS, RUBEN BENET, MARTA BENEYTO CASTELLO, HIGINIO BENEYTO DESCALS, MARIA BENEYTO DURA, HUGO BENEYTO FERRE, MARIA ANGELES BENEYTO JOVER, ZAIDA BENEYTO LLOPIS, MERCEDES BENEYTO LLORIS, JORGE BENEYTO MARTINEZ, JOSE LUIS BENEYTO MINSUT, MARIA ELVIRA BENEYTO MISUT, MARIA ELENA BENEYTO MONTELL, ENCARNA BENEYTO OLMOS, ANA ISABEL BENEYTO RONDA, MARIA CRISTINA BENEYTO SARRIO, VERONICA BENEYTO SATORRES, SARA BENEYTO SESE, ENRIQUE BENEYTO SESE, MARIO BENEYTO SILVESTRE, SARA BENEYTO TORRO, CRISTINA BENHADDI AHMED, KAMARDIN BENIGNO SUAREZ, YOLANDA BENIMELI CORTES, ENRIQUE BENITA NAVARRO, VICTORINA BENITES GONZALES, LUIS FEDERICO BENITEZ BADENAS, CARMEN MARIA BENITEZ CHECA, MARIA DE LAS NIEVES BENITEZ GOMEZ, JUAN FELIX BENITEZ GUDIÑO,LEANDRO BENITEZ LAHUERTA, DAVID BENITEZ LEON, JUAN CARLOS BENITEZ LOPEZ, PEDRO FELIX BENITEZ LUCENDO, OSCAR BENITEZ MORA, MARIA JOSE BENITEZ MORA, MARIA LUISA BENITEZ MORALES, JUAN JESUS BENITEZ RUIZ, LORENZO BENITEZ SEGURA, JOSE ANTONIO BENITEZ SERNA, RAFAELA BENITEZ SOSA, MARIA DANIELA BENITO ALARCON, MARIA DEL CARMEN BENITO ALDEHUELO, MARIA ISABEL BENITO BELENGUER, MARIA CARMEN BENITO BONASTRE, DAVID BENITO CAMARASA, MARIA SALUD BENITO CAZORLA, CARLOS JOSE BENITO CAZORLA, LUZ MARIA

30848

L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. G ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...029 ...099 ...081 ...415 ...000 ...438 ...406 ...501 ...699 ...693 ...659 ...924 ...753 ...754 ...468 ...394 ...437 ...571 ...961 ...305 ...945 ...490 ...952 ...839 ...564 ...339 ...228 ...146 ...191 ...870 ...864 ...086 ...165 ...515 ...884 ...071 ...330 ...370 ...994 ...447 ...996 ...532 ...290 ...553 ...080 ...897 ...714 ...852 ...917 ...417 ...238 ...389 ...999 ...966 ...698 ...543 ...459 ...770 ...951 ...639 ...585 ...549 ...209 ...001 ...189 ...406 ...928 ...290 ...304 ...766 ...973 ...007 ...189 ...124 ...285 ...524 ...306 ...600 ...218 ...086

BENITO CLIMENT, Mª DOLORES BENITO COLL, JUAN BENITO COLL, MARTA BENITO DELEITO, JOSE BENITO FRANCH, MARIA DOLORS BENITO HERNANDEZ, IVAN GREGORIO BENITO LLATAS, ROSA BENITO MALILLOS, JESUS BENITO MAÑEZ, MARI NELA BENITO MAÑEZ, MARIA SOLEDAD BENITO MARTINEZ,VICTOR JOSE BENITO MOZO, VICENTE BENITO NAVARRO, CARLOS BENITO NAVARRO, MANUEL BENITO NOVES, VICENT BENITO NUÑEZ, MARISA BENITO OLIVER, ISABEL BENITO PINTOS, MARIA OLGA BENITO ROCA, ANTONIO BENITO ROCA, JOSE CARLOS BENITO ROVIRA, MARIA JOSE BENITO RUIZ, FRANCISCA BENITO SALMERON, JOSE CARLOS BENITO SANJURJO, CARLOS BENITO VILA, JOSE RAMON BENITO ZAPATA, DAVID BENITO ZAZO, IVAN BENJUMEA FERNANDEZ, FRANCISCO BENJUMEA HERNANDEZ, PABLO BENLLIURE ADELANTADO, ALMUDENA BENLLIURE PASTOR, DAVID BENLLOCH ALONSO, FILOMENA BENLLOCH ALONSO, LAURA BENLLOCH FENOLL, FRANCISCA BENLLOCH FERNANDEZ, ENRIQUE BENLLOCH GREGORI, JOSE BENLLOCH GUTIERREZ, MARIA ISABEL BENLLOCH IGLESIA, ENRIQUE JESUS BENLLOCH IGUAL, VICTOR MANUEL BENLLOCH MARI, INMACULADA BENLLOCH MARTINEZ, MARIA AMPARO BENLLOCH SADO, JOSE ANTONIO BENLLOCH SALADO, ELENA BENLLOCH VERGARA, CARMEN BENSACH ALARCOS, JOSE MANUEL BENSACH CHINCHILLA, JOSE MIGUEL BENTIVEGNA PEREZ, JOSE MIGUEL BERBEGAL AVI, CARMEN MARIA BERBEGAL CARNICERO, ALFREDO BERBEGAL FRANCES, ANTONIO BERBEGAL MONZO, CONSUELO BERBEJAL IBANCO, PABLO BERBEL RODRIGUEZ, CRISTINA BERBEL SANCHEZ, MARIA ROSARIO BERBEL VERA, ANGELES BERBEL VERA, ENCARNACION BERBERENA GARCIA,GONZALO BERBIS TAURA, VICENTE BERCHIS TORRES, ANA MARIA BERDAYES CUESTA, EVA BERDUN CASTILLO, JUAN CARLOS BERENGUER ALBERT, LAURA BERENGUER AZORIN, MARIA MAGDALENA BERENGUER BARRACHINA, ROSA MARIA BERENGUER BLANES, VICENTE ANDRES BERENGUER FERNANDEZ, EVA MARIA BERENGUER GALINDO, JAVIER BERENGUER GALINDO, ROBERT BERENGUER GOMIS, BLANCA BERENGUER GONZALEZ, JOSE ANTONIO BERENGUER GONZALEZ, MARIA BERENGUER JORDA, JULIO BERENGUER JURADO, DANIEL BERENGUER LLORCA, JOSE MIGUEL BERENGUER MEDINA, JUAN MANUEL BERENGUER MOLINA, EMILIA BERENGUER MORAGUES, CECILIA BERENGUER MORAGUES, MARIA TERESA BERENGUER MURCIA, ROSARIO BERENGUER NAVARRO, IRENE

30849

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...531 ...582 ...688 ...446 ...977 ...843 ...033 ...231 ...510 ...917 ...024 ...920 ...933 ...752 ...673 ...029 ...748 ...414 ...214 ...077 ...624 ...623 ...853 ...408 ...948 ...556 ...148 ...309 ...862 ...359 ...749 ...097 ...567 ...910 ...552 ...680 ...151 ...157 ...999 ...525 ...183 ...400 ...806 ...448 ...008 ...640 ...926 ...519 ...364 ...678 ...375 ...652 ...861 ...467 ...277 ...964 ...963 ...148 ...983 ...103 ...232 ...365 ...302 ...077 ...281 ...180 ...964 ...870 ...638 ...426 ...505 ...888 ...653 ...977 ...051 ...860 ...863 ...116 ...800 ...996

BERENGUER NAVARRO, VICENTE ANTONIO BERENGUER PASCUAL, JOSEFA BERENGUER PELLUS, MARIA JOSE BERENGUER PEREZ, ELENA BERENGUER PEREZ, GLORIA AMPARO BERENGUER PEREZ, MARIA ROSA BERENGUER RUBIO, MARIA DEL CARMEN BERENGUER SANCHIS, OSCAR BERENGUER SANTOS, JOSE BERENGUER SEBASTIA, JOSE CELESTINO BERENGUER SEMPERE, PABLO BERENGUER TORRES, AURORA BERENGUER VALERO, MARIA BERENGUER YAÑEZ, ROSA MARIA BERESALUZE ALBERO, FRANCISCO JAVIER BERGA CALVET, FRANCISCA BERGA CALVET, MARIA VICENTA BERGA NAVARRO, JULIO BERGA RAJADEL, LUISA BERGA SOLAZ, MARIA PILAR BERGES CLEMENTE, CARLOS BERGES CLEMENTE, EVA BERJA CASADO, IGNACIO BERJA CASADO, MARIA BERLANGA BELEÑA, ANGELA BERLANGA CABADES, MARIA DEL CARMEN BERLANGA CULEBRADAS, YOLANDA BERLANGA MARIN, MIGUEL BERLANGA SAEZ, MARIA DOLORES BERLANGA SANCHEZ, MARIA DEL MAR BERLANGA SANCHEZ,PEDRO JOSE BERMEJO BRAVO, M CARMEN BERMEJO CARDOS, MARIA JOSE BERMEJO CONEJO, MARIA LOURDES BERMEJO DOMINGUEZ, ARANZAZU BERMEJO GALLO, MARIA SOL BERMEJO PARRA, SABRINA BERMEJO SANTA, ADRIANA ELISA BERMEJO SANTA, RAMON BERMEJO SANTANDER, M DEL CARMEN BERMEJO VEGA, MARIA DEL SALOBRAR BERMELL OLLER, MARIA DEL PILAR BERMUDEZ BERMUDEZ, JOSE MANUEL BERMUDEZ BERNAL, MANUEL BERMUDEZ CUTILLAS, MANUEL BERMUDEZ LOZANO, ESPERANZA BERMUDEZ MAS, ANTONIA BERMUDEZ RODRIGUEZ, PILAR BERMUDEZ SANCHEZ, JULIO BERMUDEZ SICILIA, MANUELA BERMUDEZ SICILIA, PAULA BERMUDEZ TENDERO, SANDRA BERNA BERNA, JOSE MANUEL BERNA BERNA, MARIO BERNA BOX, MARIA TERESA BERNA LEAL, CLARA EUGENIA BERNA LEAL, JOSE ANTONIO BERNA LOPEZ, VERONICA BERNA MARTINEZ, INMACULADA BERNA MIRALLES, RAFAEL JOSE BERNA MOYA, ANA BERNA NAVARRO, MAGDA BERNA RUIZ, CARMEN BERNA SERNA, MARIA AMPARO BERNA SERNA, TERESA BERNA SERNA, VICENTA BERNABE AMOROS, JOSE RAMON BERNABE GOMEZ, MANUEL BERNABE LORENZO, M DOLORES BERNABE MARTINEZ, ISABEL BERNABE PASTOR, ANA LAURA BERNABE PEREZ, TANIA BERNABE QUILES, MARIA JOSE BERNABE REVERT, MIGUEL ANGEL BERNABE RUIZ, FRANCISCO JAVIER BERNABE SERRANO, CARMEN M BERNABE TORBAÑO, MARIA JOSE BERNABE TORRES, ROSA BERNABEU ALBARRACIN, INMACULADA BERNABEU APARICI, BEGOÑA

30850

L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...500 ...616 ...201 ...540 ...611 ...455 ...242 ...354 ...856 ...883 ...052 ...251 ...578 ...062 ...061 ...554 ...003 ...771 ...367 ...752 ...093 ...465 ...601 ...359 ...822 ...631 ...089 ...846 ...145 ...798 ...954 ...632 ...261 ...248 ...239 ...674 ...841 ...102 ...013 ...850 ...704 ...897 ...215 ...101 ...884 ...510 ...439 ...931 ...014 ...336 ...625 ...892 ...172 ...966 ...479 ...770 ...560 ...746 ...176 ...865 ...251 ...156 ...252 ...086 ...552 ...744 ...666 ...686 ...376 ...808 ...054 ...844 ...847 ...285 ...494 ...353 ...195 ...117 ...573 ...567

BERNABEU BELLOT, JOSE FRANCISCO BERNABEU BLAYA, SALVADOR BERNABEU BUADES, DAVID PEDRO BERNABEU CANDELA, FATIMA BERNABEU CERDA, YOLANDA BERNABEU CULIAÑEZ, CLARA MARIA BERNABEU DIAZ, JOSE BERNABEU FUSTER, RAQUEL BERNABEU GARCIA, ERIKA BERNABEU GARCIA, EVA MARIA BERNABEU GIL, JESSICA BERNABEU GOMAR, GABRIEL BERNABEU GONZALEZ, JAVIER BERNABEU HIDALGO, ALEJANDRO BERNABEU HIDALGO, VERONICA BERNABEU LEAL, ALICIA BERNABEU LLINARES, MARIA INMACULADA BERNABEU MARTINEZ, ,CRISTINA BERNABEU MARTINEZ, XAVIER BERNABEU MATEO, JOSE MIGUEL BERNABEU MORENO, JORGE BERNABEU NOGUERA, RAQUEL BERNABEU OLTRA, JOSE MANUEL BERNABEU PASTOR, MARGARITA BERNABEU PASTOR, MILAGRO BERNABEU PEREZ, ALICIA BERNABEU PEREZ, DIEGO JOSE BERNABEU PEREZ, JOSE MANUEL BERNABEU PEREZ, M. DESAMPARADOS BERNABEU PEREZ, VERONICA BERNABEU PICO, MARIA JESUS BERNABEU RAMOS, SALVADOR BERNABEU RODRIGUEZ, ANA MARIA BERNABEU RODRIGUEZ, ANGELES BERNABEU SAEZ, ANTONIO MANUEL BERNABEU SANCHIS, CRISTINA BERNABEU SOLANA, EVA MARIA BERNABEU VALERO, MARIA DEL CARMEN BERNABEU VALERO, ROSARIO BERNABEU VEGARA, JORGE BERNAD BAREA, CARMELA BERNAD BAREA, FELISA BERNAD BAREA, MARIA MANUELA BERNAD CAÑADA, MARIA JOSE BERNAD ESTRADA, RAFAEL BERNAD MIRALLES, MARIA JESUS BERNAD MONFERRER, OSCAR BERNAD SORIANAO, MARIA TERESA BERNAL AGUILERA, JOAQUIN JOSE BERNAL ALBIOL, JORDI BERNAL CARPIO, MARIA DEL PILAR BERNAL CONESA, MARIANO BERNAL FERRERES, MERCEDES BERNAL GARCIA, ANTONIA BERNAL GOMEZ, ISABEL BERNAL HERRERO, ANTONIO BERNAL HIDALGO, JAVIER BERNAL MARTI, RAQUEL BERNAL MARTIN, ESTELA BERNAL MONDRAGO, MARIA BERNAL MONTES, FRANCISCO MIGUEL BERNAL MONTES, MARIA DOLORES BERNAL MONTES, PEDRO BERNAL NAVAS, ANGELES BERNAL PARDO, CARLOS BERNAL PEDROS, ANTONIO BERNAL PEDROS, MARIA BERNAL PEREZ, MARIA JOSE BERNAL RAEZ, MARIA DEL CARMEN BERNAL ROMERO, MARI CARMEN BERNAL SANCHEZ, JAVIER BERNAL SANCHEZ, JOSE MANUEL BERNAL SANCHEZ, SUSANA BERNAL SANCHEZ,DAVID BERNAL SORIANO, DAVID BERNAL VALERO, MARIA DEL CARMEN BERNALDEZ BEVIA, JORGE BERNALDEZ LOPEZ, FRANCISCO BERNARDEZ TROISI, CAMILA DANIELA BERNARDO GIL, HUGO

30851

D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K EXCL. K EXCL. I, K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...565 ...401 ...506 ...139 ...958 ...465 ...487 ...847 ...256 ...844 ...488 ...420 ...348 ...444 ...182 ...496 ...664 ...886 ...112 ...419 ...121 ...174 ...856 ...880 ...697 ...609 ...215 ...054 ...545 ...844 ...159 ...485 ...799 ...965 ...010 ...721 ...996 ...037 ...635 ...385 ...603 ...165 ...192 ...519 ...564 ...347 ...713 ...584 ...459 ...415 ...307 ...697 ...670 ...997 ...002 ...604 ...813 ...941 ...976 ...269 ...924 ...076 ...358 ...094 ...654 ...441 ...811 ...403 ...000 ...803 ...206 ...548 ...989 ...523 ...824 ...213 ...087 ...086 ...169 ...189

BERNARDOS PEDRAZA, JOSE ANTONIO BERNAT AGUT, SUSANA BERNAT AZNAR, MARI CARMEN BERNAT AZNAR, SALVADOR QUEREMON BERNAT BACETE, JOSE ANTONIO BERNAT DE RAMON, CRISTINA BERNAT MAS, CARLOS BERNAT MAS, JOSE BERNAT PAREDES, MARIA FRANCISCA BERNAT SAAVEDRA, LUIS IGNACIO BERNAT SABATER, MARIA TERESA BERNAT SAPRO, MARIA LLEDO BERNAT VICENTE, MARIA PILAR BERNAT VIDAL, ESPERANZA BERNIAL TORRES, M. CRISTINA BERNUS MUJAL, BARBARA BEROZPE VAZQUEZ, CONCEPCION BERRIGA MOYA, MARIA BELEN BERRO RUBIO, FADI BERROCAL HERRERA, IVAN BERROCAL MATEOS, FERNANDO BERROZPE LAZARO, JOSE FRANCISCO BERROZPE LOZANO, JOSE RAMON BERRUEZO, CASA, MARTA BERRUGA REYES, JUANA BERRUGUETE REY, FRANCISCO JOSE BERRUTTI ACQUADRO, LUCIA BERTO MORATAL, MARIA DESAMPARADOS BERTOLIN LANGA, GARBIÑE BERTOLIN SOLANAS, RUBEN BERTOLIN SOLAZ, MARIA JESUS BERTOMEU CARDONA, VICENTE BERTOMEU CASTELLO, JOAN BERTOMEU CORDERO, MANUEL RAMON BERTOMEU FERRANDIS, CRISTINA BERTOMEU GARCIA, DESEMPARATS BERTOMEU GONZALEZ, MARIO BERTOMEU GRIMALT, ANA BERTOMEU MAS, JOSEFA BERTOMEU MOLINA, JOSE MANUEL BERTOMEU MORATO, GLORIA BERTOMEU MORATO, MARIA TERESA BERTOMEU RIBES, MARIA ISABEL BERTOMEU VILLANUEVA, HECRTOR BERZONA CANO, MANUEL BERZOSA FAURA, MARIA CARMEN BERZOSA FERNANDEZ, SOLEDAD BERZOSA PICAZO, MARAI ISABEL BESO LIS, ROSA PURIFICACION BETA MARTINEZ, DIANA BETANCOURT CABALLEROS, JOSE LUIS BETETA ROBLES, GEMA BETETA ROBLES, INMACULADA BETORET GARCIA, JOSE MANUEL BETORET PEREZ, DAVID BEVIA CORBALAN, CARLOS ENRIQUE BEVIA DOMENECH, PATRICIA BEVIA ESPUCH, JAVIER BEVIA ESTRUCH, MARIA DOLORES BEVIA GARCIA, ANTONIO TOMAS BEVIA GARCIA, LORENA BEVIA GARCIA, MARIA TERESA BEVIA GONZALEZ, ALBERTO BEVIA IBAÑEZ, JAVIER BEVIA PAPI, BEGOÑA BEVIA PAPI, ROSA PILAR BEVIA PICO, VERONICA BEZUIDENHOUT QUESADA, GUILLERMO BIANQUETE GOMEZ, ALICIA MANUELA BIENDICHO MARTI, PABLO BIENDICHO MORENO, MARI CARMEN BILABERT BERRIO, ALEJANDRA BIOQUE BERTOLIN, ROSARIO BIOSCA BENEYTO, RAFAEL BIOSCA BLANCH, MONTSERRAT BIOSCA CHULIA, JOSE MARIA BIOSCA GARCIA, DEBORA BIOSCA GARCIA, KARINA BIOSCA GONZALEZ, ELIES BIOSCA MARTINEZ, VICENTE GUILLERMO

30852

L L L L D L L D L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...266 ...216 ...701 ...345 ...271 ...595 ...874 ...875 ...532 ...334 ...006 ...853 ...721 ...752 ...051 ...428 ...589 ...860 ...244 ...737 ...713 ...095 ...718 ...517 ...051 ...294 ...083 ...425 ...927 ...801 ...741 ...775 ...634 ...588 ...013 ...571 ...807 ...176 ...442 ...563 ...338 ...299 ...149 ...235 ...059 ...234 ...633 ...454 ...744 ...375 ...729 ...297 ...856 ...540 ...162 ...620 ...507 ...804 ...630 ...154 ...669 ...556 ...424 ...322 ...477 ...392 ...640 ...484 ...345 ...902 ...665 ...226 ...362 ...138 ...808 ...317 ...163 ...805 ...621 ...873

BIOSCA MONLLEO, OSCAR BIOSCA PUIG, MARIA JOSE BIOSCA VAZQUEZ, MARIA CINTA BIOT TOMAS, MARIA JOSE BIOT TOMAS, TRINIDAD BISBAL ADAM, SONIA LORENA BISBAL MARTINEZ, JOAN BISBAL MARTINEZ, VIRGINIA BISQUERT MORANT, FRANCISCO LUIS BLANCH CERVERA, MARIA DEL CARMEN BLANCH COLOMER, ARANZAZU BLANCH GARCIA, BEGOÑA BLANCH GOMAR, FRANCISCO BLANCH HERRERA, INGRID BLANCH JUAREZ, MARIA DOLORES BLANCH MOROS, JUAN BLANCH OLIVERAS, ALEJANDRO BLANCH PITARCH, MARIA AMPARO BLANCO ALVAREZ, BEGOÑA BLANCO ANTON, DAVID BLANCO BARBERO, YOLANDA BLANCO CONCHELL, MARIA DOLORES BLANCO CONTRERAS, EDILIA FELICITAS BLANCO CONTRERAS, MARIA ISABEL BLANCO DELGADO, JULIA BLANCO ENGUIDANOS, FRANCISCO RAFAEL BLANCO ESPI, ALVARO BLANCO FERNANADEZ, CARMEN BLANCO FERRER, LAURA BLANCO FIGUERAS, JUAN MANUEL BLANCO GIL, MARIA SONSOLES BLANCO GIMENEZ, MARIA LUISA BLANCO GIMENO, ROMAN JOSE BLANCO MARTINEZ, ANA BELEN BLANCO MARTINEZ, CARLOS BLANCO MARTINEZ, FRANCISCA BLANCO MENESES, OSCAR BLANCO MORENO, RAUL BLANCO MOSCARDO, ROSA NATIVIDAD BLANCO NOVILLO, HORTENSIA BLANCO OLIVER, ANGEL MIGUEL BLANCO PEREZ, MARIA DOLORES BLANCO PRADA, BEATRIZ BLANCO PRIEGUE, RAUL BLANCO REDONDO, AZUCENA BLANCO REDONDO, SARAY BLANCO RICO, MARIA DE LOS REMEDIOS BLANCO ROJAS, CARMEN BLANCO RUBIO, MATIAS BLANCO RUIZ, MIGUEL BLANCO SALA, MANUEL MIGUEL BLANCO SAYANS, DAVID BLANCO SENDRA, LETICIA BLANCO SORDIA, MARIA LORENA BLANCO TAJES, PABLO BLANCO TOMAS, ALBERTO BLANCO TRONCHONI, CAROLINA BLANCO VALERO, MARIA JOSEFA BLANCO VEGA, CRISTINA BLANCO VILA, MARIA BLANCO ZAMORANO, MIGUEL BLANES ABAD, NELSON BLANES BARRACHINA, MARIA CARMEN BLANES BENEYTO, RAFAEL LUIS BLANES BETORET, SOFIA BLANES BORONAT, ANA TERESA BLANES CREMADES, ANTONIO BLANES GARCIA, ESTEFANIA BLANES HERNANDEZ, JUAN ANTONIO BLANES MAHIQUES, INES BLANES MARIN, JOSE BLANES MARTINEZ, MARIA DOLORES BLANES MOLLA, MARIA DOLORES BLANES MOYA, JAVIER BLANES PLAZA, FRANCISCO BLANES SAHUQUILLO, ZULIMA BLANES TORRES, JUAN LUIS BLANES VIDAL, JAVIER BLANES ZANON, LUIS FERNANDO BLANQUE NAVARRO, JUDITH

30853

L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...835 ...558 ...249 ...565 ...227 ...420 ...681 ...246 ...303 ...090 ...105 ...350 ...997 ...090 ...106 ...508 ...367 ...946 ...819 ...377 ...437 ...498 ...014 ...274 ...300 ...570 ...131 ...241 ...150 ...934 ...990 ...532 ...400 ...714 ...076 ...805 ...112 ...379 ...622 ...825 ...211 ...050 ...685 ...200 ...437 ...357 ...647 ...671 ...341 ...318 ...087 ...990 ...077 ...426 ...242 ...900 ...825 ...252 ...171 ...458 ...596 ...291 ...181 ...065 ...061 ...419 ...113 ...492 ...388 ...813 ...464 ...349 ...368 ...375 ...525 ...362 ...854 ...660 ...616 ...429

BLANQUER BOTELLA, LUCIA BLANQUER CARRO, MARIA FRANCISCA BLANQUER PERELLO, CRISTINA BLANQUER SOLER, MARIA DEL CARMEN BLAS BERTOMEU, DAVID BLAS BERTOMEU, JOSE VICENTE BLAS NADAL, ALINE LINA BLAS NADAL, MARIA ISABEL BLASCO ABRIL, CRISTINA ISABEL BLASCO AGUILAR, ANGEL MIGUEL BLASCO AGUILAR, JUAN CARLOS BLASCO AGULLO, VICENTE BLASCO ALGARRA, SANDRA BLASCO ALVARADO, JOSE ALBERTO BLASCO ANTON, ESTEFANIA BLASCO BAÑULS, JUAN VICENTE BLASCO BAONZA, MARIA JOSE BLASCO BARTOLL, ELVIRA BLASCO BENAVENT, JOSE DAVID BLASCO BENAVENT, MARIA CARMEN BLASCO BERTOLIN, MARIA VICTORIA BLASCO CERVERA, SANDRA BLASCO CHULVI, JUAN JOSE BLASCO CORERA, SONIA PILAR BLASCO DE FEDERICO, LUISA FERNANDA BLASCO DIAZ, JOSEFA BLASCO DORADO, MARIA DEL CARMEN BLASCO ESCRIG, MIGUEL VICENTE BLASCO ESCRIVA, MARIA DOLORES BLASCO FERRANDO, EVA MARIA BLASCO FERRIS, CARLOS BLASCO FOLGADO, MARIA DOLORES BLASCO FORCADA, MARC BLASCO FRANCISCO, ARACELI BLASCO FRANCISCO, VICTOR MANUEL BLASCO FRASQUET, DESAMPARADOS BLASCO FUENTES, JENIFER BLASCO GARCIA, FRANCISCA BLASCO GONZALEZ, CARLOS BLASCO IÑIGUEZ, DANIEL BLASCO IRLES, ANA MARIA BLASCO JORDA, ANGEL BLASCO JORDA, INMACULADA MARIA BLASCO LAFOZ, JOSE MANUEL BLASCO LLODRA, JUAN TOMAS BLASCO LLORA, NOELIA BLASCO LOPEZ, MARIA ELENA BLASCO LUCAS, CARMEN BLASCO MARTI, MARIA NURIA BLASCO MARTINEZ, ALBA BLASCO MARTINEZ, ANA BLASCO MARTINEZ, JOSEFA BLASCO MARTINEZ, MANUEL BLASCO MARTINEZ, MARCIAL BLASCO MARTINEZ, MONICA BLASCO MONSO, ISABEL MERCEDES BLASCO NIÑOLES, MIGUEL BLASCO ONSURBE, JUAN CARLOS BLASCO ONSURBE, MIGUEL BLASCO OTERINO, MARIA LUISA BLASCO PALANCA, JOSEFA ENCARNA BLASCO PAÑOS, JESUS BLASCO PASCUAL, FRANCISCO ANTONIO BLASCO PASTOR, JAIME BLASCO PEREZ, MARIA DEL CARMEN BLASCO PLA, ANA MARIA BLASCO POMARES, MANUEL RAMON BLASCO PORCAL, ROWENA BLASCO RAMOS, ASUNCION BLASCO RUANO, SHEILA BLASCO RUBIO, CARMEN BLASCO RUEDA, SERGIO BLASCO SABUCO, LUZ DIVINA BLASCO SANCHEZ, FRANCISCO JOSE BLASCO SORIA, FRANCISCO JOSE BLASCO TARIN, RAUL BLASCO-IBAÑEZ STREULI, AMPARO TERESA BLAT FERRANDO, VICENTE BLAT MUÑOZ, MARIA TERESA BLAT TEN, SEGISMUNDO

30854

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...457 ...637 ...841 ...752 ...332 ...935 ...483 ...026 ...629 ...659 ...275 ...946 ...704 ...908 ...335 ...677 ...241 ...837 ...819 ...575 ...017 ...135 ...579 ...727 ...945 ...926 ...632 ...272 ...832 ...154 ...190 ...550 ...183 ...020 ...724 ...910 ...519 ...518 ...632 ...810 ...380 ...752 ...980 ...216 ...783 ...398 ...629 ...556 ...444 ...520 ...207 ...898 ...622 ...509 ...038 ...852 ...956 ...106 ...968 ...476 ...264 ...869 ...110 ...346 ...874 ...153 ...615 ...663 ...724 ...255 ...577 ...187 ...329 ...177 ...194 ...178 ...816 ...263 ...110 ...817

BLAU BARBERA, CRISTIAN BLAU MEDINA, ENRIQUE BLAY BARBERA, YOLANDA BLAY FUENTES, ROSA MARIA BLAY LANGA, MARTA BLAY PEREZ, M. CARMEN ASCENSION BLAY RIOS, EMILIA BLAY RIOS, MARI ANGELES BLAY RODRIGUEZ, ALEJANDRO BLAY SANCHEZ, FRANCISCO JOSE BLAY SANCHEZ, MARIA MERCEDES BLAY TAMARIT, JOSE LUIS BLAY TAMARIT, JUAN VICENTE BLAY TAMARIT, MARIA BLAYA SERIX, JORGE BLAYA VALERO, PEDRO ANTONIO BLAZ- GEREZ URQUIZ, LAURA BLAZQUEZ ARMIÑANA, OSCAR BLAZQUEZ ESQUERDO, FRANCISCA BLAZQUEZ GALERA, JOSE MANUEL BLAZQUEZ GONZALEZ, JAVIER BLAZQUEZ GUTIERREZ, JESUS BLAZQUEZ IZQUIERO, INMACULADA BLAZQUEZ LOZOYA, JOSE CARLOS BLAZQUEZ MARTINEZ, ENRIQUE BLAZQUEZ MOLINA, JUAN SILVERIO BLAZQUEZ ORTEGA, FRANCISCO AMADOR BLAZQUEZ PEREZ, M TERESA BLAZQUEZ RUBIO, MIGUEL BLEDA CARO, MARIA ANGELES BLEDA MARIN, ANTOLIN AUREO BLEDA MARTINEZ, JUAN CARLOS BLEDA VILAR, SHEILA BLESA AGUILAR, MARIA CARMEN BLESA ARIAS, ANA BELEN BLESA GARCIA, SUSANA BLESA GIL, ALBERTO BLESA GIL, LUIS BLESA MOSCARDO, MARIA VICTORIA BLESA SOLER, LUCIA BLESA VERA, MIGUEL ANGEL BO ANDREU, CARMEN BO FERNANDEZ, PASCUAL BO MAGRANER, MARIA JOSE BOADA BERTOLIN, MARIA CARMEN BOCERO CHORNET, PATRICIA BOCERO MARTIN, JAVIER BOCH MORALES, CATERINA BOCOS GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN BODALO GARCIA, ENCARNACION BODAS COSTALES, MARIA DEL MAR BODAS RODRIGUEZ, MARIA JOSE BODES ARIAS, Mª MERCEDES BODI BELDA, ANA BODI BELDA, IGNACIO JOSE BODI NAVARRO, JANA BODI UREÑA, PAU BOFI ALARCON, JORGE JUAN BOFI CORCOLES, IGNACIO JOSE BOFI PALMER, NATALIA BOGAS POZA, OLGA BOHIGAS TOMAS, ANGELES BOHIGUES MARTINEZ, CAROLINA BOIGUES CANET, ALBERTO BOIGUES CANET, VERONICA BOILS GARCIA, MARIA ELISA BOILS GARCIA, TERESA BOILS GARCIA, VICENTE BOILS SAIS, MARIA CARMEN BOIX ALARCON, JUAN JOSE BOIX ALMERICH, ASTRID BOIX BARRANCO, MARIA JOSE BOIX BELTRAN, VERONICA BOIX CABANES, JOSEFA BOIX CABANILLAS, RAQUEL BOIX CERDA, FRANCESC BOIX CREMADES, DAVID BOIX FORNES, JOSEFA BOIX GARCIA, SANDRA BOIX MARZA, INES

30855

L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...271 ...688 ...649 ...780 ...878 ...903 ...268 ...497 ...552 ...253 ...497 ...377 ...601 ...666 ...577 ...520 ...650 ...346 ...663 ...600 ...817 ...931 ...420 ...282 ...189 ...779 ...353 ...629 ...619 ...821 ...356 ...938 ...700 ...726 ...485 ...033 ...044 ...660 ...548 ...642 ...979 ...204 ...1928 ...2445 ...403 ...746 ...452 ...830 ...335 ...664 ...177 ...106 ...368 ...530 ...880 ...738 ...625 ...366 ...312 ...483 ...797 ...896 ...404 ...139 ...282 ...419 ...158 ...431 ...897 ...497 ...331 ...949 ...367 ...173 ...586 ...105 ...431 ...138 ...516 ...289

BOIX MARZA, MARTA BOIX OLIVER, GEMMA BOIX PLA, SALOME BOIX SENDRA, TERESA BOIX SOSPEDRA, HUGO BOJ FERRANDEZ, MARIA FRANCISCO BOLAÑO MORELL, DOMINIQUE BOLAÑOS ANTON, ISRAEL BOLAÑOS DONADO, EUGENIO BOLAÑOS MACIA, EMILIO JOSE BOLEA MONTAGUT, ROSANA BOLEA MONTAGUT, VANESA BOLEA PLANES, JOSE MARIA BOLINCHES BRIONES, ARANZAZU BOLINCHES CARBONELL, GUILLERMO BOLINCHES CARRASCO, DAVINIA BOLINCHES ORTEGA, NEUS BOLIVAR PRIETO, JULIO BOLLAS RODRIGUEZ, BELEN BOLO BORRAS, ROSA PURIFICACION BOLO FERRANDIZ, MARIA SILVIA BOLOS MARTI, LORENA BOLOS MORAGUES, SUSANA BOLOS VIÑAU, JORGE JUAN BOLTA BRONCHU, MARIA DE LES NEUS BOLTA FELIX, MARIA CARMEN BOLTA ROVIRA, MARIA VIRTUDES BOLUDA CARRASCO, MARIA MERCEDES BOLUDA COLOMER, JAIME BOLUDA ESPAÑA, MIGUEL BOLUDA GARCIA, ANTONIO BOLUDA GARCIA, CONSUELO BOLUDA GONZALEZ, BARBARA BOLUDA GONZALEZ, RAQUEL BOLUDA LARA, EMILIA BOLUDA MICO, LUCIA BOLUDA MORATA, JAUME BOLUDA ORTIZ, BEGOÑA BOLUDA POLO, SALVADOR JAIME BOLUDA ROMERO, M. MERCEDES BOLUDA SEMPERE, MIGUEL BOLUDA VERDURAS, SANDRA BOLUFER COSTA, GUILLERMO BOLUMAR MAÑEZ, MARIA TERESA BOLUMAR MARCO, MARIA ANGELES BOMBOI CORONA, MARIA TERESA BON PEREZ, ANTONIO BON SAYAS, DIANA BONACHO JIMENEZ, GERMAN BONAFAU GARCIA, BEATRIZ BONAFONT MARTINEZ, ALFREDO BONAFONTE RODRIGUEZ, ALBERTO BONAL GUARDIOLA, BELEN BONANAD CALAS, AMPARO BONASTRE MARITNEZ, ELENA BONASTRE MARTINEZ, MIRIAM BONDED REYES, ALEJANDRO BONDIA ADUA, IVANA BONDIA SAHUQUILLO, RAFAEL BONED REYES, , GERMAN JOSE BONED REYES, ROSA MARIA BONELL JORDA, RAQUEL DESAMPARADOS BONET AZNAR, JOSE AMBROSIO BONET AZNAR, MARIA CONCEPCION BONET BROSETA, MARIA ENRIQUETA BONET CATALA, ENCARNACION ASUNCION BONET IVAÑEZ, ALFONSO BONET LARRU, ISAMAR BONET MARCO, M. PURIFICACION BONET MOLINA, JOSE PASCUAL BONET ORENGA, MARIA VICENTA BONET ORTEGA, ALEJANDRO BONET PERIS, ANA Mª BONET PLASENCIA, MARTA BONET PLASENCIA, SUSANA BONET ROMERO, MARIA AMPARO BONET SERRANO, SUSANA BONET TRENZANO, CRISTINA BONETE CLIMENT, JAVIER BONETE IBORRA, CARLOS

30856

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...963 ...325 ...258 ...208 ...763 ...111 ...491 ...417 ...953 ...920 ...283 ...438 ...465 ...843 ...001 ...364 ...407 ...765 ...414 ...903 ...940 ...444 ...752 ...037 ...779 ...440 ...729 ...973 ...614 ...242 ...667 ...823 ...320 ...623 ...553 ...972 ...171 ...179 ...493 ...462 ...872 ...515 ...574 ...861 ...456 ...402 ...874 ...657 ...854 ...425 ...213 ...558 ...632 ...686 ...965 ...204 ...870 ...776 ...265 ...540 ...586 ...315 ...512 ...473 ...138 ...736 ...440 ...973 ...310 ...932 ...728 ...045 ...011 ...671 ...964 ...637 ...049 ...951 ...705 ...243

BONETE LLACER, VANESA BONETE MATEA, ENRIQUETA BONHOME RUIZ, FRANCISCO CARLOS BONIAS ESTELLES, JUAN MIGUEL BONIAS MIRA, JOSEFA BONIFACIO MOLTO, LOURDES BONIFACIO SANCHIS, CARMEN BONIFAS BLANCO, CELIA BONIFAS BLANCO, CRISTINA BONIFAS BLANCO, LORENA BONIFAZ LOPEZ, ELVIRA BONILLA AGULLO, JOSEFA MARIA BONILLA CAMPOS, LOURDES BONILLA CHICO, JOSE BONILLA DIAZ, JOSE MANUEL BONILLA EGEA, LAURA BONILLA LOPEZ, RAMON BONILLA MARCO, MARIA SARA BONILLA MARTINEZ, MANUEL BONILLA MARTINEZ, NOEMI BONILLA MORENO, EMILIO BONILLA OLIVARES, MARIA AMAPOLA BONILLA PLAZA, JOSE AGUSTIN BONILLA PUIG, JULIO BONILLA SANCHEZ, ELIZABETH BONILLA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL BONILLA SANCHEZ,ALBERTO BONILLO CAMPOS, JOSE EULOGIO BONILLO RIVES, MARIA AMPARO BONILLO RUIZ, RAFAEL BONILLO VALERA, ANA BONILLO VALLADOLID, ANA BLANCA BONMATI CARTAGENA, ESTHER BONMATI MELLADO, MARIA AURORA BONMATI NAVARRO, CARMEN BONMATI PASCUAL, PAULA BONMATI PUJALTE, CARLOS BONMATI PUJALTE, GONZALO BONMATI ROMERO, ELENA BONMATI SANCHEZ, RAFAEL BONO ARRUFAT, CARMEN BONO FONS, CONSUELO BONO GARCIA, JOSE ANGEL BONO GOMEZ, IVAN BONO HERREROS, MARIA CRISTINA BONO MAÑEZ, VICENTE BONO MARIN, RAFAEL BONO MONTAGUD, CONSUELO BONO RODRIGUEZ, JESSICA BONORA GENIS, MARIA ASUNCION BONORA GIMENO, ENCARNACION BONORA SAIZ, MARIA DESAMPARADOS BOQUERA BONO, JESUS SALVADOR BOQUERA RUBIO, JACOBO BORDANOVA MARCO, ANTONIA BORDAS GOMEZ, JOSE FRANCISCO BORDERA ALVENTOSA, CRISTINA BORDERA SANCHEZ, SILVINA BORDERA SOLBES, FRANCISCO ISMAEL BORDERIA GARCIA, CRISTINA BORDERIA MARTI, ELISA BORDERIA MORTE, ANGELES BORDERIA ROCA, JORGE BORDES CERVERA, ALICIA BORDES PALOMARES, DOLORES BORDES PEREZ, ROSARIO DEL CARMEN BORDES SANCHEZ, PILAR BORDILS ROVIRA, MARIA AMELIA BORDONADO MORELL, MIGUEL BORDONADO ROCHE, HECTOR BORDONADO VALERA, MIGUEL BORI FERRER, JUAN BORI MARTINEZ, ANA MARIA BORILLO DOMINGO, PABLO BORJA ANDRES, FRANCISCO ANTONIO BORJA CASTRO, MIGUEL BORJA HERRERO, ANTONIO BORJA LOPEZ, ALICIA BORJA MOLINA, MARIA JOSE BORJA PAYA, JOAQUIN

30857

L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...760 ...236 ...127 ...318 ...001 ...151 ...076 ...826 ...193 ...828 ...304 ...742 ...588 ...052 ...857 ...440 ...190 ...026 ...258 ...685 ...924 ...462 ...554 ...283 ...722 ...923 ...699 ...455 ...834 ...494 ...492 ...322 ...894 ...396 ...746 ...044 ...068 ...434 ...790 ...017 ...038 ...982 ...318 ...978 ...143 ...174 ...472 ...606 ...773 ...140 ...725 ...708 ...600 ...762 ...700 ...455 ...751 ...948 ...107 ...090 ...859 ...454 ...568 ...873 ...203 ...036 ...467 ...469 ...579 …895 ...971 ...233 ...205 ...620 ...421 ...052 ...553 ...989 ...907 ...104

BORJA PENDON, MANUELA BORJA SAN ANDRES, Mª ISABEL BORJA TORRENS, MARIA ANGELES BORLAN BARDAJI, QUERUBINA BORLET CODOÑER, ROSA ANA BORONA CARVAJAL, PABLO BORONAT COLL, LOURDES BORONAT COTS, ROSARIO BORONAT FLORES, MERCEDES ANGELES BORONAT JORNET, JUAN MANUEL BORONAT LLUCH, ALBERTO BORONAT LORENTE, VICENTE BORONAT MARTINEZ, EMILIA AMPARO BORONAT MORILLO, MARIA CONSUELO BORONAT RIOS, PABLO BORRAS ADSUARA, MIGUEL ENRIQUE BORRAS BARBERA, SERGI BORRAS BELENGUER, MARIA DOLORES BORRAS CASANOVA, JOSE MIGUEL BORRAS CID, MANUEL BORRAS ENGUIDANOS, SALVADOR BORRAS LARA, JAVIER BORRAS MARTINEZ, SILVIA BORRAS MORENO, MARIA JOSEFA BORRAS PELLICER, EULALIA BORRAS RODRIGUEZ, JUAN JOSE BORRAS SANCHEZ, JESUS BORRAS SANMIGUEL, SALVADOR BORRAS TORTOSA, JOSE MANUEL BORRAS VEGA, JUAN JOSE BORRAS VEGA, REBECA BORREDA BONASTRE, ANTONIA BORREDA CAMBRA, VICTOR BORREDA MARTINEZ, VIRGINIA AMPARO BORREDA VALLES, RAFAEL BORREGA PEREZ, MARIA DEL CARMEN BORREGO DE DIOS, MARIA LOURDES BORREGO GALLARDO, FRANCISCA BORREGUERO FUENTES, ALICIA BORREGUERO RAMIREZ, DANIEL BORREGUERO SOTO, JOSE ANTONIO BORREGUERO TORRO, ADRIA BORREGUERO TORRO, FERRAN BORRELLA ARNAIZ, ANTONIO BORRELLA ARNAIZ, GUILLERMO BORRERO PEREZ, GONZALO BORRULL CRESPO, MARIA CARMEN BORRULL PELLICER, RAQUEL BORRULL REQUENA, JOSE MANUEL BORRULL TOLEDO, GEMA BORT BARREDA, MAURICIA BORT BERNAT, PURIFICACION BORT DEL RIO, MARIA DEL CARMEN BORT GAYA, MARTA BORT PIQUER, ANA MARIA BORT SAMPABLO, MARIA JULIA BORT SAURA, VICENTE BORT VARONA, MARIA DEL CARMEN BOSCA ALBERT, CLAUDIO BOSCA MONTANER, JOSE BOSCA NAVARRO, MARIA VICENTA BOSCA PUERTAS, EMILIA BOSCH ALOS, MARIA CONCEPCION BOSCH CASTELLET, MARIA ASUNCION BOSCH DIAZ, ESTIBALIZ BOSCH ESCUTIA, DOLORES BOSCH GONGALVES, CAROLINA BOSCH GREGORI, INMACULADA CONCEP. BOSCH GUERETA, JAVIER BOSCH GUERRERO, JOSE LUIS BOSCH JUAN, MARIA BOSCH MAQUEDA, MARIA AMPARO BOSCH MARCO, VICENTA BOSCH MARTINEZ, DANIEL RUBEN BOSCH MARTINEZ, REYES BOSCH MONLEON, ANTONIO BOSCH ORTS, MARIA JOSE BOSCH OTS, ROSA MARIA BOSCH VALERO, M. CARMEN BOSQUE CASASIN, ISABEL

30858

L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...434 ...823 ...422 ...167 ...107 ...498 ...638 ...832 ...748 ...018 ...895 ...991 ...297 ...303 ...485 ...522 ...881 ...880 ...334 ...433 ...225 ...004 ...268 ...164 ...867 ...482 ...599 ...059 ...445 ...103 ...849 ...147 ...054 ...034 ...455 ...453 ...221 ...188 ...326 ...739 ...837 ...657 ...126 ...360 ...013 ...636 ...511 ...886 ...253 ...904 ...791 ...935 ...653 ...584 ...693 ...772 ...796 ...881 ...319 ...388 ...355 ...893 ...248 ...804 ...716 ...892 ...547 ...875 ...395 ...290 ...254 ...622 ...499 ...000 ...207 ...537 ...925 ...218 ...923 ...475

BOSQUE DOMINGUEZ, DIANA BOSQUE GARCIA,MARIA CONSUELO BOSQUE TOMAS, MIGUEL ANGEL BOSQUET CASALTA, MARIA AMPARO BOSQUET GUINOT, RAMON BOSTAN, IULIA LOREDANA BOSTAN, MARILENA DOINA BOTELLA ABRAILA, ANA ISABEL BOTELLA ALARCON, MARIA DOLORES BOTELLA ALPAÑEZ, JOSE MANUEL BOTELLA BAÑON, JOSE ANTONIO BOTELLA BENEYTO, SILVIA BOTELLA BERENGUER, NIRIA BOTELLA BERNABE, JOSE ANTONIO BOTELLA BONHOME, RAFAEL BOTELLA CUTILLAS, JUAN CARLOS BOTELLA DIEZ, HECTOR BOTELLA DIEZ, LUIS MANUEL BOTELLA FAUS, LAURA BOTELLA GARCIA, JOSE CARLOS BOTELLA GARCIA, LUIS BOTELLA GARCIA, SUSANA BOTELLA GARCIA-GOMEZ, FRANCISCO JOSE BOTELLA GINER, ANTONIO BOTELLA JOVER, MOISES BOTELLA MAEZ, JOSE MANUEL BOTELLA MARCHIRAN, MARIA DEL CARMEN BOTELLA MARTINEZ, ANTONIA BOTELLA MARTINEZ, BLANCA BOTELLA MARTINEZ, MONTSERRAT BOTELLA MOLTO, MARIA DOLORS BOTELLA MOLTO, VICTOR ESTEBAN BOTELLA MONSERRAT, MARIA ISABEL BOTELLA OLMEDA, MARIA GEMA BOTELLA PARDO, ELENA VICTORIA BOTELLA PARDO, SILVIA BOTELLA PARREÑO, JOSEFA MARIA BOTELLA PAYA, AROA BOTELLA PAYA, CRISTIAN BOTELLA PRIMO, MARIA SALUD BOTELLA PUERTO, ANTONIO BOTELLA RODRIGUEZ, JUAN LUIS BOTELLA SANCHEZ, MARIA CONSUELO BOTELLA SANZ, M ANGELA BOTELLA SOLERA, RAFAEL BOTELLA VERDU, ASCENSION BOTELLA VERDU, JULIO BOTELLA VERDU, YOLANDA BOTELLA VICENT, MARIA INMACULADA BOTELLA VILA, ANTONIO BOTI CODERCH, ALEJANDRO BOTI CODERCH, ANA BOTI CODERCH, JORGE BOTIA MOLINA, JOSEFA BOTIA MOLINA, ROCIO BOU AGUSTIN, IRENE PILAR BOU ALEMANY, JAVIER BOU ALEMANY, ROSA MARIA BOU BELTRAN, ANNA BOU BELTRAN, XAVIER BOU BENAGES, ROBERT BOU COLOMINA, JOSEFA BOU ESCRIG, JOVITA LIDON BOU GUZMAN, ASUNCION BOU LANZON, ELENA BOU MORENO, MARIA MERCEDES BOU MORTE, ANA MARIA BOU NIMES, GEMMA BOU PALOMARES, JUAN EMILIO BOU RUEDAS, ALBERTO BOU SAFONT, MARIA ELENA BOU SILVESTRE, VICTORIA BOU VALERO, NOEMI BOUAITE SADI KADA BOUAZZA OLCINA, DANIEL BOULON, ADELE ZOE LESLIE BOUZO ZANOTTI, SOFIA BOX CAMPELLO, JUAN ANTONIO BOX CANO, DAMARIS BOX GUTIERREZ, JESSICA

30859

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L D D L L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...933 ...518 ...926 ...853 ...093 ...147 ...937 ...511 ...455 ...573 ...782 ...432 ...446 ...687 ...590 ...011 ...010 ...121 ...908 ...798 ...186 ...135 ...874 ...889 ...828 ...827 ...249 ...009 ...729 ...993 ...429 ...218 ...365 ...880 ...096 ...773 ...257 ...664 ...379 ...735 ...186 ...122 ...467 ...853 ...340 ...804 ...803 ...051 ...319 ...323 ...070 ...490 ...339 ...190 ...400 ...957 ...924 ...252 ...272 ...861 ...342 ...930 ...361 ...073 ...177 ...680 ...616 ...763 ...994 ...398 ...208 ...159 ...158 ...854 ...578 ...813 ...774 ...960 ...345 ...785

BOX PECO, RAQUEL BOYER APARICIO, FRANCISCO JAVIER BOYER BOTELLA, MARIA CANDELARIA BOYER GOMEZ, ALICIA BOYER NAVARRO,MARIA JOSE BOYER RAMOS, MARIA LUISA BOYERO ARACIL, FRANCISCO BOYERO GONZALEZ, MANUEL BOZA CERVILLA, MERCEDES BOZA CUENCA, ISABEL BRACERO LARA, SOLEDAD BRACHO LAPIEDRA, EVA MARIA BRAHIMI, BOUTKHIL BRAKER, PETRA BRANCHADELL ESTEVE, BLANCA MARIA BRANCHADELL JUAN, CINTIA BRANCHADELL JUAN, PAULA BRANCHADELL MONFERRER, JORGE LUIS BRANCO PICA, JOAQUIM ANTONIO BRANDAU LAZARO, DIETER BRAU TORRES, JOSEFA BRAVO BLANCO, MIGUEL CARLOS BRAVO BONILLA, RAMON BRAVO CASA, MARIA JOSE BRAVO CASCALES, CRISTINA BRAVO CASCALES, VERONICA BRAVO DE SOTO MORENO, DOMINGO BRAVO GALLARDO, MARIA ANGELES BRAVO GOMEZ, JORGE BRAVO GONZALEZ, JULIA BRAVO GRAMAJE, M. JOSE BRAVO LAHOZ, ARANTXA MARIA BRAVO LUQUE, JOSE BRAVO MARTINEZ, AMPARO BRAVO MILLAN, ABEL BRAVO MIRA, TERESA BRAVO MOLINA, REMEDIOS BRAVO MOLINA, VANESSA BRAVO MONTABA, JOSE MANUEL BRAVO MORA, NURIA BRAVO PAREDES, DAVID BRAVO ROVIRA, RAQUEL BRAVO SENABRE, IRENA BRAVO TOVAR, LAURA BRAVO VEGA, ELENA BRAZALEZ REY, AMPARO BRAZALEZ REY, LORENZO BREA DASIT, JAVIER JOSE DE BRELL DIAZ, ANTONIO BRELL GASENT, AMPARO BRELL PEREZ, RUBEN BRENES BLASCO, CARLA BRESO ALBIACH, MARIA PATROCINIO BRESO CATALA, MAVI BRESO GALINDO, ENRIQUE BREVA SANCHIS, ALEJANDRO I. BRIDA ATIENZA, DIANA ARIANE BRIEGA MARTOS, PATRICIA BRINES CEBOLLA, VICENTE SALVADOR BRINES FARINOS, LAURA BRIONES DE LA TORRE, SERGIO BRIONES IBAÑEZ, GREGORIO BRIONES MARTINEZ, ANA ISABEL BRIONES MARTINEZ, JOSE BRIONES MARTINEZ, JOSE MANUEL BRIONES MARTINEZ, JUAN ANTONIO BRIONES MARTINEZ, JUAN MIGUEL BRIONES MARTINEZ, MINERVA BRIONES MARTINEZ, RAQUEL BRIONES MIGUENS, SILVIA MARIA BRIONES ROMERO, JOSE MANUEL BRISA BELTRAN, EVA BRISA BELTRAN, MARIA MAGDALENA BRISA GARCIA, RAUL BRISA VALERO, ELVIRA BRISACH ARENOS, ESTHER BRIZ BRIZ, JULIA CARMEN BRIZ DAUDER, CONSUELO BRIZ DAUDER, VICENTA BRIZ GABALDON, LAURA

30860

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L D

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...172 ...328 ...341 ...437 ...272 ...510 ...604 ...174 ...168 ...685 ...507 ...944 ...750 ...472 ...861 ...418 ...805 ...075 ...063 ...472 ...923 ...657 ...792 ...342 ...640 ...742 ...344 ...002 ...945 ...760 ...295 ...112 ...453 ...689 ...683 ...996 ...744 ...892 ...151 ...187 ...057 ...613 ...054 ...169 ...751 ...144 ...776 ...396 ...281 ...678 ...366 ...155 ...061 ...868 ...932 ...679 ...209 ...681 ...838 ...839 ...725 ...902 ...937 ...507 ...099 ...862 ...293 ...705 ...540 ...759 ...658 ...589 ...818 ...019 ...841 ...842 ...595 ...156 ...014 ...159

BRIZ GARCIA, MIGUEL ANGEL BRIZ GARCIA, NIEVES BRIZ GOMEZ, LORENA BRIZ HARO, MAURICIA BRIZ MARTINEZ, ALBERTO BRIZ RUIZ, ABEL BRIZ TALENS, SANTIAGO BRIZ TARRAGA, ISRAEL BRIZ VIDAL, EVA JESUS BRIZ VIDAL, JUAN VICENTE BRIZ VILLEGAS, JOSE LUIS BROCH AGUILAR, MARIA DEL CARMEN BROCH CASTELL, MARIA DEL CARMEN BROCH MORENO, CLAUS BROCH MORENO, JUAN JOSE BROCH RAMOS, DAVID BRONCHU FAJARDO, SANTIAGO BRONCHU MARTI, ALBERTO BRONCHUD GEA, JAVIER BROSETA BOIX, MARIA TERESA BROSETA CAMACHO, JOSE BROSETA ROCA, MARIA JOSE BROSETA VIGARA, ROBERTO BROTONS AGULLO, ANTONIO MARIO BROTONS AGULLO, JOSE MARIA BROTONS ALFARO, NATALIA BROTONS BENAVENT, JOSE VICENTE BROTONS BERENGUER, MARIA DE LOS REYES BROTONS CACERES, CLARA MARIA BROTONS CASANOVA, JUAN JOSE BROTONS CORRALES, PRISCILA BROTONS CORRALES, SHEILA BROTONS GARCIA, ADRIAN BROTONS GARRIGUES, JOAN BAPTISTA BROTONS GINER, ALFREDO BROTONS GOMEZ, PEDRO ANTONIO BROTONS MARTINEZ, JUAN FRANCISCO BROTONS PARDO, OSCAR BROTONS PARREÑO, IVAN BROTONS REQUENA,JOSE MIGUEL BROTONS RIBELLES, MARIA DOLORES BROTONS SILVAR, DAVID BROTONS SIRVENT, REMEDIOS BROTONS VILELLA, JOSEFA BRU AGUES, HERMINIA BRU AGUES, MARIA INMACULADA BRU AMORAGA, ANGEL BRU BOIX, JUAN BRU DONAT, JULIO BRU GARCIA, JAIME BRU JAEN, ANTONIO BRU MARTINEZ, PABLO FELIPE BRUCKNER GARCIA, FE BRUGADA GARCIA, LUCIA BRUGADA GARCIA, RUBEN BRUGAROLAS RIERA, RICARDO FERNANDO BRUIXOLA ANDREU, CRISTINA BRUN BATALLER, TRINIDAD MARIA BRUNET BARRES, ABEL BRUNET BARRES, JOSE VICENTE BRUNO BALLESTER, MARIA ROSARIO BRUÑO GARCIA, RAFAEL BTOTONS AGUILAR, ANA ISABEL BUADES CAMPILLO, MARIA MERCEDES BUADES CANO, FRANCISCO BUADES CREMADES, ANTONIO MANUEL BUADES CREMADES, MARIA DEL CARMEN BUADES RAMON, FRANCISCO JAVIER BUADES SAYAS, MIGUEL BUADES TOMAS, ALFREDO BUAKI SOGO, MONTSE BUCELO SOLA, MARIA BELEN BUCHO SEGARRA, CAROLINA BUCHO SEGARRA, GEMMA BUCHO SEGARRA, INAMCULADA BUCHO SEGARRA, JESUS BUCHON ALGORA, MARIA BUCUR, DOINITA BUCUR, SILVIA DORINA BUEDO MOTA, FRANCISCO

30861

L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L

ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...239 ...809 ...932 ...718 ...861 ...828 ...368 ...357 ...690 ...305 ...265 ...235 ...667 ...330 ...618 ...802 ...007 ...442 ...735 ...923 ...840 ...480 ...904 ...501 ...499 ...242 ...084 ...947 ...221 ...020 ...763 ...876 ...994 ...909 ...765 ...990 ...125 ...907 ...516 ...122 ...963 ...000 ...751 ...746 ...941 ...694 ...959 ...523 ...155 ...645 ...931 ...270 ...706 ...636 ...923 ...640 ...959 ...543 ...270 ...966 ...823 ...758 ...020 ...845 ...435 ...166 ...195 ...176 ...676 ...423 ...746 ...675 ...819 ...240 ...454 ...026 ...976 ...836 ...953 ...843

BUEDO SANCHEZ, Mª PILAR BUENAGA LOPEZ, SAMUEL BUENASMAÑANAS PUJANTE, MARIA EULALIA BUENDIA AGUDO, OSCAR BUENDIA HERNANDEZ, RAUL BUENDIA MARTINEZ, NURIA BUENO ARROYO, MARIA DEL CARMEN BUENO AVILES, ADRIAN BUENO BALLESTER, ROSA BUENO BORJA, FRANCISCO VICENTE BUENO CANALES, CARLOS BUENO CLEMENTE, VICENTE BUENO CORDONES, JOSEFA BUENO CRESPO, MARIA TERESA BUENO DUQUE, MIGUEL ANGEL BUENO FABREGUES, SILVIA BUENO FAYOS, ANA MARIA BUENO FERNANDEZ, VICENTA BUENO FURIO, TERESA BUENO GIL, JOSEFINA BUENO JUAN, MARIA ISABEL BUENO LOPEZ, ESTER BUENO LOPEZ, PEDRO ABRAHAM BUENO MARTI, DAVID BUENO MARTI, IGNACIO BUENO MARTIN, ANTONIO BUENO MELGAREJO, MARIA SOLEDAD BUENO MORERA, PATRICIA BUENO ORTUÑO, JOSE LUIS BUENO PEREZ, MARIA ANGELES BUENO PLA, JAVIER BUENO PORTAÑA, MARIO BUENO RODRIGUEZ, ARANTXA BUENO RODRIGUEZ, FRANCISCO MIGUEL BUENO SAHUQUILLO, CRISTINA BUENO TEBAR, ANA BUENO VIDAL, EMILIA BUENO ZAMORA, ANTONIO BUESO RODRIGUEZ, JULIO BUFORN MARTINEZ, CARLOS ALFONSO BUFORN PEREZ, JOSE BUFORN PEREZ, TERESA BUGALO AGUADO, JOSE ANTONIO BUIDE ABRAIRA, IVAN BUIDE MOURIZ, JESUS BUIGUES HERNANDEZ, CRISTINA BUIGUES MEDINA, ESTER JESUS BUIGUES PASTOR, FRANCESC JOSEP BUIGUES PASTOR, LAIA BUIL ALBERTUS, MARIA ROSA BUITRAGO QUILES, INMACULADA BUITRAGO TORA, MARIA JEUS BUJ ALEGRE, DANIEL BUJAN TENZA, JOSE MIGUEL BULEO PALOMARES, MARIA TERESA BULEO PUIG, AMPARO BUÑALES GAVARRE, DANIEL BURBANO VIVANCO, ANA BELEN BURCEA, DORINA BURCEA, GHEORGHITA BURCIU, IOANA BURDEUS BELTRAN, ALEXIS BURDEUS CLAUSELL, MARIA CRUZ BURDEUS ECHEVARRI, JOSE BURDIO SERRANO, MARIA DEL PILAR BURGADA LLEDO, GABRIEL BURGADA PEREZ, VICENTE PASCUAL BURGALS ROYO, MARIA ESTELA BURGOS CAÑADA, FRANCISCO JOSE BURGOS FUENTES, MIGUEL ANGEL BURGOS GARCIA, MARIA BURGOS GARZON, CRISTINA BURGOS GIMENEZ, ANGEL TOMAS BURGOS LAFUENTE, MARIA DOLORES BURGOS LUJAN, JUAN CARLOS BURGOS ROMERO, NOELIA BURGOS TELLA, MARIA LUISA BURGOS TINAUT, JOSE MANUEL BURGOS UBEDA, DESAMPARADOS BURGUERA BALBASTRE, MARIA JESUS

30862

L L L L D L L L L L L D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...052 ...811 ...597 ...077 ...379 ...150 ...936 ...377 ...364 ...487 ...105 ...239 ...737 ...590 ...119 ...879 ...201 ...922 ...852 ...853 ...322 ...189 ...079 ...194 ...236 ...808 ...610 ...031 ...034 ...249 ...960 ...031 ...173 ...169 ...651 ...669 ...444 ...668 ...434 ...801 ...649 ...000 ...488 ...722 ...115 ...383 ...855 ...071 ...291 ...170 ...146 ...309 ...472 ...398 ...835 ...951 ...295 ...905 ...204 ...964 ...968 ...011 ...233 ...164 ...452 ...635 ...222 ...303 ...060 ...468 ...663 ...444 ...161 ...847 ...214 ...327 ...379 ...761 ...509 ...725

BURGUERA SIFRE, NURIA BURGUET RODRIGO, BLAS BURGUETE MARTINEZ, SHARA BURGUILLOS NAVARRO, MIRIAM BURILLO CALABUIG, CARLOS BURILLO GARIN, NATIVIDAD BURILLO HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL BURILLO REQUENA, MAGDALENA BURILLO REQUENA, SERGIO BURLACU, BOGDAN BURON DIAZ, CONCEPCION BURON DIAZ, JOSE ANTONIO BURRIEL BAEN, MANUELA BURRIEL GARCIA, JORGE ALEJANDRO BURRIEL HERRERO, EMILIO BURRIEL RODRIGO, EMILIO PASCUAL BURRIEL RODRIGO, PILAR BURRIEL VINUESA, CRISTINA BURRIÑO FRANCO, LAURA BURRIÑO FRANCO, SANTIAGO BUSCO MALINOWSKI, ANDREA JULIA BUSQUETS ANCEJO, JOSE VICENTE BUSTAMANTE BAÑULS, ROSARIO BUSTAMANTE LOPEZ, EMILIO BUSTILLO HOYOS, RAULQ BUSTO ESPIÑO, MARIA CARMEN BUSTOS FUENTES, FRANCISCA BUSTOS JORQUERA, JOSE PASCUAL BUSTOS MARTINEZ, FRANCISCO BUSTOS MORENO, JOAQUINA BUSTOS PUERTAS, MARIA ASCENSION BUTIÑA CUENCA, BERNARDO BUTRON LOPEZ, MARIA JOSEFA BUYOLO VERDU, JOSEFA BUZON JURADO, ANTONIO BYKALUK SALAT, PAULO FAVIO CABA PEREZ, ALFONSO CABA PRADO, MARIA DOLORES CABAL PEREZ, ESTRELLA CABALLE TENA, CARINA CABALLER FERNANDEZ, MERCEDES CABALLER FERRUSES, JOSE JAVIER CABALLER FERRUSES, MARIA DOLORES CABALLER FOLGADO, FRANCISCO ENRIQUE CABALLER OVIEDO, IVAN CABALLER RUEDAS, TAMARA CRISTINA CABALLER TORRENT, ALFREDO CABALLER VIVES, MARIA ESTER CABALLERO ANDRES, ALEJANDRO CABALLERO ARQUER, JORDI CABALLERO AUÑON, MARIA AMPARO CABALLERO BARBA, ROSA MARIA CABALLERO CABILDO, SUSANA CABALLERO CORDOBA, SARA CABALLERO ESCRIBANO, LOURDES CABALLERO GARCIA, FINA CABALLERO GARCIA, Mª CARMEN CABALLERO GARCIA, MARIA LOURDES CABALLERO HERRERO, LAURA CABALLERO IBAÑEZ,TRINIDAD CABALLERO IZQUIERDO, MARIA DESAMPARADOS CABALLERO JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN CABALLERO MANZANARES, MIGUEL CABALLERO MARTINEZ, JOSE LUIS CABALLERO MOLINILLO, REYES CABALLERO ONTANAYA, MARIA REYES CABALLERO ORERO, MARIA JOSE CABALLERO ORTEGA, ROCIO CABALLERO PEPIOL, MARIA VIRGINIA CABALLERO PEREA, JUAN CABALLERO POLO, MARIA ROSA CABALLERO REYES, MANUEL CABALLERO RODRIGUEZ, ELISABET CABALLERO SANCHEZ, MIGUEL CABALLERO SANZ, MARIA JOSE CABALLERO SERRANO, EVA CABALLERO SORIANO, JOSE CABALLERO TELLOLS, CARME CABALLO FRIAS, MARIA PILAR CABALLO GAGO, MARIA JOSE

30863

L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K, J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...699 ...527 ...043 ...474 ...153 ...529 ...368 ...730 ...305 ...731 ...691 ...522 ...185 ...186 ...640 ...956 ...692 ...627 ...377 ...191 ...521 ...072 ...801 ...714 ...842 ...387 ...443 ...891 ...672 ...219 ...331 ...903 ...003 ...523 ...334 ...376 ...706 ...867 ...064 ...824 ...145 ...513 ...106 ...806 ...273 ...841 ...2640 ...344 ...611 ...016 ...109 ...052 ...244 ...679 ...923 ...243 ...827 ...237 ...023 ...199 ...350 ...581 ...582 ...934 ...771 ...541 ...378 ...532 ...504 ...505 ...978 ...592 ...262 ...257 ...936 ...724 ...656 ...817 ...907 ...726

CABALLO PRADAS, ANTONIO CABALLONGA SANCHIS, ANA MARIA CABANAS GARCIA, OLGA CABANES BESALDUCH, PILAR CABANES BODI, MARIA ANGELES CABANES CAMARA, CAROLINA CABANES CAMARA, EMMA CABANES DESCALS, DAVID CABANES DESCALS, LAURA CABANES DESCALS, LAUREANO CABANES ESCORCIA, MARGARITA CABANES GARCIA, ELISA-ISABEL CABANES GARCIA, JORDI CABANES GARCIA, JOSEP CABANES MARTINEZ, CARLA CABANES MARTINEZ, PABLO CABANES PALLAS, CONCEPCION CABANES QUILIS, CONCEPCION CABANES REAL, MARIA ANGELES CABANES RUBIO, JAVIER CABANES RUFETE, MATILDE CABANES SANTOS, NOEMI CABANILLAS LAGARES, MARIA ANGELES CABANILLES DONET, VICKY CABAÑAS AGUILAR, RAQUEL CABAÑAS MARTIN, MARIA DEL CARMEN CABAÑAS SANCHES, MARIA ELENA CABAÑERO LAX, SANDRA CABAÑERO VALERA, LORENA CABAÑES IRANZO, MARIA DEL CARMEN CABEDO CASTILLO, RAUL CABEDO ESTEVE, DAVID CABEDO GOMAR, MARIA TERESA CABEDO PERIS, CARMEN CABEDO SORIANO, ALFREDO CABELLO GOMEZ-QUINTERO, MARIA DOLORES CABELLO PEDREÑO, JUAN ANTONIO CABELLO PEREZ, JUAN CABELLO SERRANO, RAFAEL CABEO PASTOR, JORDI CABEZA BELLIDO, JESUS CABEZA GARCIA, FRANCISCO CABEZAS CEREZO, ANTONIO CABEZAS GARCIA, YOLANDA CABEZAS MARTINEZ, ROSAMARIA CABEZAS MOLINA, MARIA TERESA CABEZAS TANCO, MARIA ISABEL CABEZON FERRANDIS, EVA MARIA CABEZON FERRANDIS, SERGIO CABEZUELO GONZALEZ, JUAN CARLOS CABEZUELO LOPEZ, MARIA ASCENSION CABEZUELO MONTERDE, SOFIA LONGINA CABEZUELO PASTOR, JOSE ANTONIO CABEZUELO PASTOR, MARIA DE LAS NIEVES CABIDA ESTEBAN, PALOMA CABIDO CARNERO, Mª SEGUNDA CABO BARRA, SILVIA CABO CALVET, PEDRO NICOLAS CABO MONTOLIO, GRACIA CABO NAVARRO, SERGIO CABO SANCHEZ, ESTHER CABOT IVORRA, JORGE CABOT IVORRA, RUBEN MARCOS CABOT LLORENS, ANTONIO CABOT MIRA, ZULIMA CABRAL COLLADO, DAMIAN CABRALES HERNANDEZ, YAIZA CABRERA AROCAS, MATILDE CABRERA BERNA, ALEJANDRO CABRERA BERNA, LUCIA CABRERA BORRAS, ROSA MARIA CABRERA BRAVO, JORGE CABRERA CABRERA, MONICA CABRERA DEL RIO, DANIEL CABRERA FERNANDEZ, JUANA CABRERA GARCIA, JOSE MANUEL CABRERA GARCIA, JUAN CABRERA GARCIA, MARIA DOLORES CABRERA GARCIA-OCHOA, NOELIA CABRERA GOMEZ, ADRIAN

30864

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...681 ...902 ...694 ...101 ...302 ...066 ...696 ...573 ...648 ...421 ...373 ...672 ...625 ...445 ...046 ...057 ...399 ...836 ...644 ...331 ...181 ...592 ...164 ...882 ...757 ...628 ...762 ...366 ...897 ...598 ...088 ...607 ...520 ...520 ...300 ...827 …711 ...289 ...761 ...789 ...903 ...061 ...164 ...109 ...469 ...796 ...555 ...005 ...358 ...505 ...991 ...681 ...905 ...808 ...020 ...701 ...889 ...824 ...430 ...269 ...497 ...353 ...831 ...925 ...144 ...376 ...377 ...665 ...915 ...157 ...860 ...179 ...738 ...115 ...260 ...853 ...653 ...763 ...877 ...270

CABRERA HERRERA, M. CARMEN CABRERA LLUCH, VERONICA CABRERA MARTINEZ, JOSEFINA CABRERA MUT, MARIA TERESA CABRERA NOVILLO, MARIA ISABEL CABRERA PIQUER, VIOLETA MARIA CABRERA RUA, CRISTINA CABRERA SAEZ, MARIA JOSE CABRERA SISCAR, IRENE CABRERA VAZQUEZ, CRISTINA CABRERA VAZQUEZ, JOSE MARIA CABRERA VAZQUEZ, ROSA CABRERIZO ALVAREZ, MARIA DOLORES CABRERIZO FERNANDEZ, DOMINGO CABRERIZO GREGORIO, SONIA CABRERIZO MARTINEZ, MARIA CARMEN CABRERIZO MARTINEZ, VIRGINIA CABRERO RIVERA, DAVID CABRERO UBAU, CLARA MARIA CABRIA PASCUAL, MARIA JOSE CABRIADA LLORENS, ANTONIA CABRIADA LLORENS, JUAN CARLOS CACEREÑO GABARDINO, JUAN ANTONIO CACERES GARCIA, DAVID CACERES LLORENTE, ALEXANDRA CADIZ GARCIA, ALFONSO CAEROL RIBES, VICENTE JESUS CAEROL VIDAL, VICENTA CAIANI BERRETTARI, RICARDO CAIANI TARAZONA, DARIO CAICEDO GAMBOA, LUBIENSKA CAINZOS PORTA, MARCOS CAJA PRIETO, MARIA CALABUIG ALBERT, CRISTINA CALABUIG APARICI, JUAN LEANDRO CALABUIG BATALLER, EVA MARIA CALABUIG CALABUIG, DAVID CALABUIG CONEJEROS, JOSE CALABUIG DOMENECH, ROSA CALABUIG DURA, MARIA CALABUIG ENGUIDANOS, FRANCISCO CALABUIG ESTEVE, NOEL CALABUIG GOMEZ, SERGIO CALABUIG GRESES, FRANCISCO JAVIER CALABUIG MARTINEZ, OLGA CALABUIG MARTINEZ, REMEDIOS CALABUIG MASCARELL, RAFAEL CALABUIG MOLLA, MARIA DOLORES CALABUIG MORENO, JOSE CALABUIG PALMERO, JOSE CALABUIG PLANA, GEMMA CALABUIG ROCA, RAFAELA CALABUIG SANCHIS, MARIA DEL CARMEN CALABUIG SANTAISABEL, MARGARITA ROSA CALABUIG VALERO, DARIO CALABUIG ZAPATA, VICENTE CALAFAT ESCRIVA, LUIS CALAFAT MONZO, JOSE LUIS CALAFAT ROY0, ANTONI CALAFELL SANSEGUNDO, JAIME CALAHORRO GUTIERREZ, ANTONIO LUIS CALAHORRO HERNANDEZ, JOSE ANTONIO CALAHORRO MORENO, MANUEL CALATAYUD ACEVEDO, JAVIER CALATAYUD ALBIÑANA, CONCEPCION CALATAYUD ARANDIGA, FERNANDO CALATAYUD ARANDIGA, INMACULADA CALATAYUD BELLVER, JAIME CALATAYUD BERENGUER, BIENVENIDA CALATAYUD BROTONS, BEATRIZ CALATAYUD CANOVAS, ALBERTO CALATAYUD CLERIGUES, EDUARDO CALATAYUD CROS, MARIA CALATAYUD DIAZ, JOSEFA CALATAYUD DOMENECH, JORGE CALATAYUD ESTEVAN, ELVIRA CALATAYUD FERRANDO, ANGELES CALATAYUD GANDIA, JOSE LUIS CALATAYUD GARCIA, CARMEN CALATAYUD GARCIA, MARIA AMPARO

30865

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. G ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...380 ...943 ...987 ...490 ...147 ...095 ...054 ...714 ...509 ...817 ...172 ...991 ...285 ...196 ...737 ...754 ...087 ...237 ...491 ...504 ...861 ...366 ...814 ...285 ...333 ...462 ...315 ...469 ...080 ...540 ...139 ...377 ...340 ...498 ...419 ...044 ...705 ...900 ...211 ...494 ...560 ...925 ...004 ...482 ...278 ...097 ...390 ...515 ...603 ...655 ...101 ...542 ...388 ...824 ...240 ...998 ...039 ...057 ...812 ...267 ...802 ...497 ...201 ...099 ...438 ...191 ...081 ...822 ...475 ...635 ...348 ...753 ...869 ...203 ...058 ...975 ...974 ...572 ...154 ...510

CALATAYUD JORDA, AURORA CALATAYUD MACHI, MIRIAM CALATAYUD MACHI, VICENTE CALATAYUD MARTI, RUBEN CALATAYUD MIRA, LETICIA CALATAYUD MOLES, JOAN CALATAYUD MORENO, JOSE CARLOS CALATAYUD NAVASQUILLO, DANIEL CALATAYUD OLMO, FRANCISCA CALATAYUD RIBERA, MARIA DOLORES CALATAYUD SANCHEZ, DAVID CALATAYUD SANCHEZ, MARIA YOLANDA CALATAYUD SARRION, ARTURO CALATAYUD SILVESTRE, MARIA CARMEN CALATAYUD TORRALBO, ANA CALATAYUD VAÑO, HORTENSIA CALATRAVA MONTAGUD, AMPARO CALATRAVA RODRIGUEZ, MARIA ANGELES CALDERON BERENGUER, ANDREA TERESA CALDERON CORREA, NORMA BEATRIZ CALDERON GARCIA, JUAN ANGEL CALDERON LOZANO, NATALIA CALDERON MARIN, CLAUDIA CALDERON MARIN, JOSE ANTONIO CALDERON MORALES, ANDRES CALDERON RODRIGUEZ, ANGELES CALDES FAYOS, MARIA AMPARO CALDUCH GARCIA, VICENTE CALDUCH GAVARA, AMPARO CALER HERRERIAS, ANTONIO MANUEL CALERO ALFARO, ANGELA CALERO BLASCO, MARTA CALERO CARRASCO, FRANCISCA CALERO GARCIA, DOLORES CALERO GIJON, ALFONSO CALERO HERRERA, ISABEL CALERO HERRERA, MARIA DEL ROSARIO CALERO JIMENEZ, JESUS CALERO LANDETE, MARIA DEL PILAR CALERO LUZ, ANDREA CALERO MARTINEZ, ANTONIO CALERO MARTINEZ, MARIA TERESA CALERO MORENO, MARIA CORTES CALERO MORENO, SANTIAGO CALERO PEREZ, LORENA CALERO ROELAS, MARIA JOSE CALERO SANCHEZ, IVAN CALERO VIOQUE, JUAN CARLOS CALIZ ALMUDEVAR, CELIA CALLE MORENO, JAVIER CALLEJA BELINCHON, JOSE LUIS CALLEJA CAMACHO, FERNANDO CALLEJA ROMERO, AROA CALLEJA SERRANO, JESUS CALLEJA TELLOLS, YOLANDA CALLEJAS ROBLES, ANGELES CALLEJAS RODRIGUEZ, ANTONIO JOSE CALLEJON DE ANTONIO, MARIA CALLEJON MARTINEZ, PEDRO CALLEJON SALVADOR, MARIA ANGELES CALLERGUES AGUILELLA, CONCEPCION CALLES GOMEZ, JULIETA CALLIZO SANCHIS, GABRIEL ANTONIO CALMAESTRA LOPEZ, AURORA DEL CARMEN CALOMARDE CONEJOS, ANTONIO CALOMARDE EGEA, DANIEL CALOMARDE GONZLEZ, LOURDES CALOMARDE MARTINEZ, IRENE ERNESTINA CALOMARDE RODRIGO, LAURA CALOMARDE SAEZ, MARI CARMEN CALOMARDO VERDEJO, MARIA BEGOÑA CALONGE MARTINEZ, MARIA ISABEL CALONGE PEREZ, VICTOR CALONGE RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CALPE TOMAS, JANA CALPE TOMAS, JOBANNA CALPE TOMAS, TATIANA CALPENA GARCIA, ESTHER CALPENA POVEDA, MARIA ELENA CALVET BOIX, MARIA NIEVES

30866

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...317 ...700 ...701 ...144 ...102 ...136 ...008 ...888 ...646 ...989 ...266 ...886 ...809 ...595 ...493 ...391 ...019 ...876 ...133 ...380 ...764 ...366 ...445 ...061 ...326 ...030 ...145 ...414 ...764 ...453 ...348 ...699 ...460 ...016 ...877 ...431 ...129 ...353 ...110 ...442 ...275 ...523 ...869 ...449 ...854 ...047 ...383 ...963 ...113 ...802 ...950 ...108 ...254 ...622 ...306 ...640 ...329 ...919 ...038 ...305 ...773 ...558 ...153 ...037 ...303 ...052 ...477 ...209 ...231 ...491 ...564 ...654 ...875 ...179 ...582 ...366 ...325 ...154 ...442 ...833

CALVET LLUCH, CRISTIAN CALVET PEREZ, ALEJANDRO ROBERTO CALVET PEREZ, SAMANTHA CALVETE FUENTES, MARIA ISABEL CALVETE MARTIN, MARIA LUISA CALVETE PALMERO, ENRIQUE CALVILLO MOLNER, ESTHER CALVO AGRAMONTE, M.DEL CAMINO CALVO ANQUELA, MERCEDES CALVO BADIA, LUCIA CALVO BARROFET, REMEDIOS CALVO CALLES, ESTIBALIZ CALVO CASCALES, CLAUDIO LUIS CALVO ESPASA, MARIA JOSE CALVO GARCIA, JOAN CALVO GARCIA, JOSE MANUEL CALVO GARCIA, MARIA ANGELES CALVO GARCIA, MARIA CINTIA CALVO GARCIA, MARIA DOLORES CALVO GARCIA, MARIA ESPERANZA CALVO GARGALLO, MARIA JOSE CALVO GINER, ANGELA CALVO GOMEZ, ANA MARIA CALVO HERNANDEZ, JOSE JOAQUIN CALVO LOPEZ, ADELA CALVO MARTIN, VICTOR CALVO MARTINEZ, ANDREA CALVO MARTINEZ, GLORIA CALVO MARTINEZ, MANUEL CALVO MARTINEZ, VANESSA CALVO NICOLAS, DESIREE CALVO PAREJA, JOSE MANUEL CALVO PIQUERES, CELIA CALVO POLO, MARIA TERESA CALVO PONCE, FRANCISCO CALVO PONCE, LOURDES CALVO PUENTES, JOSE MIGUEL CALVO RAYGAL, ARANCHA CALVO ROGER, JULIA CALVO SAN ESTEBAN, VICENTE JAVIER CALVO SOBRINO, FRANCISCO DE PAULA CALVO VAZQUIEZ, OSCAR CALVO VICENTE, FRANCISCO JAVIER CALVO VIDAL, ZORAIDA MARIA CALZADA MARTIN, ANA MARIA CALZADA PRIETO, ALBERTO CALZADO CABELLO, SAMUEL CALZADO JUSTICIA, FRANCISCO JAVIER CALZADO JUSTICIA, TOMAS CALZADO LINARES, FRANCISCO CAMA ANTON, LUIS MARIA CAMACHO BENITO, JOAQUIN CAMACHO BENITO, MATIAS CAMACHO CALZADA, EMILIANA CAMACHO CLIMENT, JUAN ANTONIO CAMACHO ESPINOSA, MARIA CARMEN CAMACHO ESTEVE, FRANCISCO CAMACHO GARCIA, BEGOÑA CAMACHO GARCIA, JOSE CAMACHO GUERRERO, MONTSERRAT CAMACHO IBIZA, RUBEN CAMACHO JORDA, MARIA JOSE CAMACHO LEON, CATALINA CAMACHO LOPEZ, OSCAR CAMACHO MARTINEZ, KATYANA CAMACHO MATEO, MARICARMEN CAMACHO MOLINA, AMALIA CAMACHO MOLINA, MARIA DEL CARMEN CAMACHO MORENO, ROSA MARIA CAMACHO NIETO, ANTONIO CAMACHO PARRA, DOLORES CAMACHO RUBIO, DAVID CAMACHO SANCHEZ, JAVIER CAMACHO SANCHEZ, MARIA JUANA CAMACHO SANZ, SERGIO CAMACHO SERRANO, FRANCISCA CAMACHO ZURANO, MARIA JOSEFA CAMACHO ZURANO, MARTIN CAMAÑES MONFORT, MARIA PILAR CAMARA ARACIL, MANUELA

30867

L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...043 ...201 ...715 ...878 ...832 ...467 ...655 ...881 ...919 ...067 ...121 ...913 ...343 ...578 ...510 ...833 ...548 ...496 ...108 ...381 ...470 ...635 ...535 ...588 ...273 ...620 ...403 ...012 ...069 ...336 ...647 ...381 ...310 ...907 ...914 ...640 ...201 ...743 ...828 ...987 ...463 ...383 ...801 ...804 ...353 ...056 ...058 ...441 ...842 ...486 ...688 ...820 ...131 ...816 ...873 ...296 ...622 ...312 ...994 ...753 ...958 ...502 ...801 ...387 ...640 ...183 ...433 ...930 ...044 ...169 ...837 ...936 ...598 ...760 ...351 ...990 ...701 ...700 ...892 ...134

CAMARA ARACIL, MONICA CAMARA BLASCO, MARIA AMPARO CAMARA CONEJERO, MANUEL CARMELO CAMARA DIAZ, CARMEN CAMARA DOMINGO, JOSE ANGEL CAMARA FABREGAT, CARLOS CAMARA HERNANDEZ, ANTONIO CAMARA MACANAS, JOSEFA CAMARA MACANAS, M DEL CARMEN CAMARA MARCO, SILVIA CAMARA MENARGUES, FRANCISCO GINES CAMARA MENARGUEZ, JOSE MANUEL CAMARA MORANTE, MARI CARMEN CAMARA MORENO, ALEJANDRO CAMARA MORENO, SERGIO CAMARA RODRIGUEZ, NATALIA CAMARA VIVANCOS, ANTONIO CAMARASA ESCUDERO, ANAIS CAMARASA ESCUDERO, LORENA CAMARASA JORQUES, MARIA CARMEN CAMARASA PALENCIA, AMPARO CAMARASA RAMOS, ISABEL CAMARASA SANCHEZ, JOSE CAMARASA SANJUAN, MARIA CAMARENA BOFI, ENRIQUE CAMARENA COGOLLOS, IGNASI CAMARENA CORRECHER, TERESA DEL CARMEN CAMARENA ESTRUCH, ESTER CAMARENA GOMEZ, SERGIO CAMARENA GREGORI, CRISTINA MARIA CAMARENA JORGE, YOLANDA CAMARENA LEON, SERGIO CAMARENA MONTALVA, FRANCISCO JAVIER CAMARENA MONTALVA, HUGO VICENTE CAMARENA NOVELL, ALEXANDRE CAMARENA PENALBA, MARIA AMPARO CAMARENA PEREZ, JOSEFA CAMARENA PEREZ, TERESA CAMARENA SANTOS, VANESSA CAMARENA SANTOS, YOLANDA CAMARENA SENDRA, VICENTE ANDRES CAMARERO MANZANERO, CARLOS CAMBRA AGUILAR, ANA MARIA CAMBRA IBAÑEZ, INMA CAMBRA SANZ, RAQUEL CAMBRILS TORRENT, LORENA MAR CAMBRILS TORRENT, SADIA INMACULADA CAMBRONERO BONO, PILAR CAMBRONERO FORMENT, JOSE LUIS CAMEAN ALVAREZ, MARIA CRISTINA CAMINA BARRIGA, LUIS MARIA CAMINO DE SALINAS, ANTONIO IGNACIO CAMINO RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO CAMPAYO ESTEBAN, MARIA LIDIA CAMPAYO FITENI, ANGELA CAMPAYO GARCIA, JULIAN CAMPAYO PATIÑO, ANA CAMPAYO PATIÑO, MANUEL CAMPAYO PEREZ, CRISTIAN CAMPBELL CHIAPPO, ELIO MARTIN CAMPEAN, SIMON DOREL CAMPELLO CANALS, MARIA DEL MAR CAMPELLO COVES, ANTONIA CAMPELLO DIAZ, ANTONIO MANUEL CAMPELLO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR CAMPELLO MARTINEZ, MARGARITA CAMPELLO PAYA, RICARDO CAMPELLO RONDA, ANTONIO CAMPELLO SAEZ, JOSE LUIS CAMPELLO SELVA, MANUELA CAMPILLO AGULLO, ANA MARIA CAMPILLO COLECHA, MARIA CARMEN CAMPILLO ESPI, LUISA CAMPILLO MARTINEZ, ESPERANZA CAMPILLO MARTINEZ, ESTER MARIA CAMPILLO MAZON, CONCEPCION CAMPILLO MILLAS, BEATRIZ CAMPILLO MIRO, LUCIA CAMPILLO MORATALLA, LAURA CAMPILLO POVEDA, MARIA AMPARO

30868

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...592 ...036 ...704 ...577 ...683 ...307 ...984 ...686 ...281 …525 ...628 …525 ...328 ...776 ...549 ...669 ...415 ...561 ...296 ...748 ...163 ...577 ...485 ...344 ...600 ...415 ...085 ...766 ...312 ...171 ...422 ...775 ...541 ...883 ...793 ...520 ...233 ...956 ...939 ...472 ...375 ...518 ...137 ...118 ...001 ...285 ...627 ...258 ...645 ...629 ...158 ...898 ...470 ...288 ...042 ...952 ...213 ...732 ...077 ...552 ...984 ...689 ...538 ...830 ...188 ...266 ...394 ...264 ...169 ...142 ...733 ...641 ...000 ...888 ...251 ...715 ...774 ...749 ...146 ...306

CAMPILLO POVEDA, RAQUEL ASCENSION CAMPILLO QUEREDA, MARI MERCEDES CAMPILLO SAIZ, MARIA CRUZ CAMPILLO SANTAMARIA, JOSE MANUEL CAMPILLOS BORONDO, NIEVES CAMPILLOS PEREZ, LARA CAMPO ANDRES, M NIEVES CAMPO FERRANDIZ, JUDITH CAMPO GUIL, IRENE CAMPOAMAOR VILA, RAFAEL CAMPOAMOR SALAGRE, RUFINO MIGUEL CAMPOAMOR VILA, RAFAEL CAMPOMANES FERNNADEZ, PALOMA CAMPOS ANTONI, BELEN CAMPOS ANTONI, ROBERTO CAMPOS ARMENGOL, RUBEN JOSE CAMPOS CABALLER, VICENTE LUIS CAMPOS CABALLERO, CONSUELO CAMPOS CABALLERO, NURIA CAMPOS CABALLERO, SILVIA CAMPOS CAMPOS, ROSA ASUNCION CAMPOS CARBALLO, EVA MARIA CAMPOS DE LA CONCEPCION, VICENTE MANUEL CAMPOS ESTELLES, ISABEL CAMPOS FERNANDEZ, PABLO CAMPOS FERRANDO, MARIA JOSE CAMPOS FERRER, JUAN CAMPOS FORES,CESAR JOAQUIN CAMPOS FRANCH, PATRICIA CAMPOS FRANCH, ROBERTO CAMPOS GAMEZ, FRANCISCO JAVIER CAMPOS GARCIA, ALEJANDRO CAMPOS GIL, ALICIA CAMPOS JIMENEZ, CARLOS EDUARDO CAMPOS LOPEZ, ADRIAN CAMPOS LOPEZ, SILVANA CAMPOS MANZANO, LORENA CAMPOS MECHO, ANNA CAMPOS MECHO, MARIA DEL CARMEN CAMPOS MILLAN, ISABEL CAMPOS MORATO, SERGIO CAMPOS MORENO, MARIA PAZ CAMPOS NAVARRO, EVA MARIA CAMPOS NIETO, MARIA CAMPOS ORDIÑANA, NATALIA CAMPOS ORTEGA, PEDRO JAVIER CAMPOS PARRA, MIGUEL ANGEL CAMPOS PENALVA, SANTIAGO CAMPOS PEREZ, FRANCISCO CAMPOS PEREZ, MANUEL CAMPOS PICO, MARIA JOSE CAMPOS PICO, MARIA LUZ CAMPOS PONCE, MARIA CAMPOS PONS, SUSANA CAMPOS REINA, RAUL CAMPOS RODRIGUEZ, ANGELA CAMPOS RODRIGUEZ, MARIA CAMPOS ROMERO, ANA BELEN CAMPOS ROS, ANA JOSE CAMPOS SALES, PABLO CAMPOS SANCHEZ, BLAS CAMPOS SANCHEZ, EVA CAMPOS SOLER, BELEN CAMPOS TORTAJADA, FERMIN CAMPOS VIDAL, IGNACIO CAMPOS VILCHES, LAURA CAMPOS VILCHES, SONIA CAMPOY BERNABEU, MARIA CAMPOY DIAZ, INMACULADA CAMPOY GONZALEZ, ANA BELEN CAMPOY NEREU, FRANCISCO JAVIER CAMPS ALAMAN, JUAN CARLOS CAMPS ARAQUE, CARLOS CAMPS ARAQUE, PATRICIA CAMPS CAMPS, PILAR CAMPS CASTRO, PATRICIA CAMPS IVARS, CONCEPCION CAMPS LOPEZ, AMPARO CAMPS MOLINA, MARIA DEL CARMEN CAMPS VALERO, NURIA ESMERALDA

30869

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...479 ...725 ...982 ...256 ...916 ...204 ...643 ...076 ...468 ...375 ...767 ...507 ...368 ...504 ...734 ...292 ...159 ...967 ...521 ...743 ...084 ...478 ...057 ...351 ...699 ...292 ...413 ...866 ...072 ...482 ...184 ...309 ...992 ...102 ...385 ...025 ...085 ...392 ...354 ...243 ...202 ...720 ...842 ...096 ...433 ...784 ...127 ...020 ...216 ...253 ...867 ...795 ...874 ...665 ...142 ...465 ...827 ...747 ...170 ...206 ...452 ...442 ...238 ...653 ...341 ...744 ...271 ...778 ...571 ...543 ...621 ...765 ...407 ...830 ...954 ...353 ...479 ...255 ...898 ...795

CAMPUZANO PIANELO, MARIA ELISA CAMUÑAS ALBERCA, MARIA PILAR CAMUÑAS CAMAÑES, CARMEN CAMUÑAS LOPEZ, FRANCISCO JAVIER CAMUS BERNABE, AMPARO CAMUS MARTINEZ, CRISTINA CAMUS MARTINEZ, IVAN CANA MEDINA, ANA BELEN CANA MEDINA, FRUCTUOSO CANALDA CABIDO, RUBEN CANALES CUEVAS, MAURICIA CANALES FRANCO, ANDREA CANALES GARCIA, ELENA CANALES GARCIA, RAUL CANALES MANRESA, DARIO CANALES MORA, LUIS FRANCISCO CANALES ÑIGUEZ, ARANZAZU CANALES ORTIZ, LUIS CANALES VILLAESCUSA, ENRIQUE CANALS BERNAL, JUAN CANALS BEVIA, MERCEDES YOLANDA CANALS CUTILLAS, TERESA CANALS GOMEZ, VANESA CANALS MANZANO, CESAR CANALS MAS, MANUELA CANALS MAS, VICENTA CANCIMANCE FAJARDO, CLAUDIA ANDREA CANCIMANCE FAJARDO, RUBIELA CARMENZA CANCIO MARTINEZ, ADELA CANDEL BLAY, ANTONIO MANUEL CANDEL CABALLERO, ISABEL CANDEL GAVARRELL, AMPARO CANDEL GINER, BENJAMIN CANDEL LOPEZ, EMILIA CANDEL MOLINA, SANDRA CANDEL MOLLA, CASIMIRO CANDEL ORTEGA, RAUL CANDEL PANIAGUA, ALEXIS CANDEL PIQUERAS, ESPERANZA CANDEL PORCEL, JOSE CANDELA ANDUJAR, DANIEL CANDELA BELLIDO, JOSE ANTONIO CANDELA CALABUIG, BERTA CANDELA CANOVAS, ANA MARIA CANDELA CARRERES, MIGUEL CANDELA GARCIA, JOSE MANUEL CANDELA GIMENEZ, CAYETANO CANDELA JORDA, PATRICIA CANDELA LLOBREGAT, ANA CANDELA LOPEZ, ESTER CANDELA MARTINEZ, MARI CARMEN CANDELA MARTINEZ, PABLO CANDELA RUIZ, ROSA MARIA CANDELA TORRES, ANTONIO JESUS CANDELA ZAPLANA, JOSE FRANCISCO CANDELAS BENET, MARIA DEL CARMEN CANDELAS VALIENTE, MARIA DOLORES CANEDO GONZALEZ, DELFINA CANELLES GARCIA, ENRIQUE CANET APARISI, LAURA CANET AQUINO, JOSE MIGUEL CANET BALLESTER, JUAN FRANCISCO CANET BENAVENT, AMELIA CANET CATALA, ANGELES CANET CLOQUELL, JOSE JAIME CANET CORTES, INMACULADA CANET ESCOLANO, DOLORES CANET ESTORNELL, CARMEN CANET FERNANDEZ, MARIA JULIA CANET FERRER, JUAN VICENTE CANET FERRERO, JOSEP CANET GARCIA, MARIA CRISTINA CANET GARCIA, VICENTE PASCUAL CANET GIRONES, VERONICA CANET HUGUET, ANA MARIA CANET JUAN, CRISTINA CANET MARTI, NOEMI CANET MAS, ESPERANZA CANET NAVARRO, INMACULADA CANET PELLUS, Mª LUISA

30870

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L D L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. G ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...469 ...135 ...763 ...777 ...569 ...909 ...185 ...835 ...222 ...754 ...574 ...711 ...924 ...652 ...869 ...867 ...048 ...031 ...3235 ...947 ...937 ...938 ...116 ...231 ...626 ...173 ...866 ...102 ...109 ...131 ...659 ...811 ...536 ...471 ...436 ...170 ...363 ...984 ...445 ...573 ...669 ...631 ...659 ...548 ...330 ...228 ...879 ...896 ...789 ...097 ...941 ...789 ...790 ...378 ...848 ...294 ...181 ...535 ...811 ...061 ...060 ...377 ...734 ...235 ...786 ...976 ...770 ...119 ...819 ...996 ...037 ...296 ...501 ...764 ...368 ...856 ...455 ...743 ...319 ...946

CANET PEREZ, FRANCESC JOSEP CANET ROTGLA, JOSE RAMON CANET SANTAMARIA, MARIA YOLANDA CANHOTO GUTIERREZ, CINTHYA CANILLAS LLORENS, ANDREA CANO ALAVER, DAVID CANO ALCALDE, JUDITH CANO ARGUDO, CARLOS CANO ATIENZA, RUTH CANO BAEZA, MARIA BELEN CANO BATRES, JOSE CANO BENEYTO, RODRIGO CANO CAMPAYO, NURIA CANO CAMPS, INMACULADA DEL CARMEN CANO CANALES, MARIA ISABEL CANO CARREÑO, OSCAR CANO CASADO, MIGUEL ANGEL CANO CLIMENT, ELISABETH CANO CLIMENT, GLORIA LUISA CANO CLIMENT, JAVIER CANO DELTORO, FRANCESC CANO DELTORO, JORDI CANO DEVESA, MARIA ANGELES CANO DIAZ, ANDRES JOSE CANO ESLAVA, CAROLINA CANO FERNANDEZ, VANESA CANO FRIAS, ESTHER DE LOS ANGELES CANO GALAN, MARTA CANO GALIPIENSO, GLORIA CANO GARCIA, JONATHAN CANO GARCIA, JOSE LUIS CANO GARCIA, LORENA CANO GARCIA, MANUEL CANO GARCIA, ROSA CANO GARRIDO, MARIA ELENA CANO GARZON, MARIA JOSE CANO GOMEZ, MARIA INMACULADA CANO GOMIS, REMEDIOS DE LOS ANGELES CANO GONZALEZ, MONICA CANO GRACIA, JAVIER CANO IVORRA, TERESA ANA CANO JIMENEZ, EDUARDO CANO LACRUZ, FRANCISCO CANO LEON, ASCENSION CANO LIFANTE, ANA MARIA CANO LINARES, JOSE ANTONIO CANO LLORENS, ALVARO CANO LOPEZ, MANUEL CANO MARTINEZ, CATALINA CANO MARTINEZ, DESAMPARADOS CANO MARTOS, MERCEDES CANO MAYORDOMO, EVA CANO MAYORDOMO, OSCAR CANO MOLINA, BIENVENIDO CANO MONTOYA, JUAN CARLOS CANO MONTOYA, MARIA DE LA VICTORIA CANO MORENO, JOSE MIGUEL CANO MORENO, MARIA TERESA CANO MORENO, MONTSERRAT CANO NAVIO, MIRIAM CANO NAVIO,JUAN FRANCISCO CANO NORTES, JUAN ANTONIO CANO ORTIZ, FRANCISCA CANO PARRA, JUAN CANO PATIÑO, JUAN FRANCISCO CANO PEREZ, MARIA ISABEL CANO PEREZ, SIRIO CANO PINEDA GLORIA, ISLENI CANO REBATO, PEDRO CANO ROMERO, ANTONIA CANO RUIZ, JUAN CARLOS CANO SAN MIGUEL, MIGUEL ANGEL CANO SANCHEZ, EMILIO CANO SANCHEZ, JOSE VICENTE CANO SANDOVAL, MARINA CANO SANSANO, JOSEFA CONCEPCION CANO SERRANO, MATILDE CANO SOLER, ANDRES CANO SOLER, SILVIA CANO TOMAS, ELENA

30871

L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...209 ...712 ...287 ...487 ...479 ...801 ...627 ...811 ...648 ...034 ...782 ...070 ...944 ...718 ...239 ...847 ...876 ...155 ...646 ...909 ...144 ...399 ...315 ...621 ...185 ...8683 ...198 ...878 ...259 ...672 ...235 ...824 ...339 ...992 ...361 ...152 ...945 ...961 ...860 ...152 ...775 ...026 ...799 ...845 ...576 ...240 ...494 ...970 ...782 ...051 ...701 ...135 ...135 ...938 ...871 ...438 ...335 ...384 ...823 ...997 ...577 ...375 ...767 ...249 ...132 ...359 ...198 ...548 ...550 ...895 ...505 ...278 ...277 ...038 ...554 ...483 ...482 ...586 ...158 ...429

CANO TOMAS, MARIA ENCARNACION CANO VALLE, TAMARA CANO VALLS, YASMINA CANO VERDIA, EDUARDO CANO VILA, PATRICIA CANO VILLANUEVA, MARIA TERESA CANOS GIL, JOSE ANTONIO CANOVAS ARIAS, SAUL CANOVAS BELMONTE, CATRIANA CANOVAS BLAS, JOSE FRANCISCO CANOVAS BOTELLA, MARIA DEL PILAR CANOVAS CASCALES, CARMEN CANOVAS GALINDO, MANUEL ANGEL CANOVAS GARCIA, MARIA DEL CARMEN CANOVAS GOMEZ DE LA FLOR, Mª AVELLA CANOVAS GOMEZ DE LA FLOR, Mª COVADONGA CANOVAS LECHUGA, LORENA CANOVAS LLOPIS, JOSE CANOVAS LLOPIS, SANDRA CANOVAS LOPEZ, JESUS M CANOVAS LORENTE, MARIA DOLORES CANOVAS PEÑALVER, AARON CANOVAS ROCA, JOSE FULGENCIO CANOVAS RODRIGUEZ, MARIA FUENSANTA CANOVAS SIRVENT, FRANCISCA CANOVAS SOTO, MARIA ISABEL CANOVAS SOTO, VICENTE JESUS CANOVES CASES, VICENTE CANOVES CISCAR, SALVADOR CANOVES SENDRA, MARIA JOSE CANOVES TORTAJADA, INMACULADA CANTADOR GODOY, FERNANDO CANTAVELLA CRESPO, JULIO CANTAVELLA ESTEVE, JAIME CANTAVELLA SANCHEZ, GONZALO CANTAVELLA SANCHEZ, MAITE CANTERA VALLS, JAVIER CANTERAS CAÑIZARES, MARIA DE QUERALT CANTERO AULINAS, ROSER CANTERO CLIMENT, LIDIA CANTERO CORBALAN, DAVID CANTERO DIAZ, ANGELICA BEATRIZ CANTERO GARCIA, JOSE ANTONIO CANTERO GOMARIZ, ANGELES CANTERO LOPEZ, DAVID CANTERO LORENZO, PATRICIA CANTERO LUQUE, CRISTINA VANESA CANTERO, GUSTAVO ANTONIO CANTO ANAYA, FRANCISCO JAVIER CANTO ARNAU, MARIA DEL CARMEN CANTO CALATAYUD, MARIA CARMEN CANTO CALATAYUD, MARIA ELENA CANTO CASCANT, SALVADOR CANTO COLOMINA, MARIA LUZ CANTO EUGENIO, MARIA JESUS CANTO GARAY, LAURA CANTO GARCIA, DAVID CANTO GARCIA, MARIA DEL PILAR CANTO GARCIA, SATURNINO CANTO IBORRA, ROSARIO CANTO LIMIÑANA, INMACULADA CANTO MARCO, MIRIAN CANTO MARTINEZ, DAMARIS CRISTINA CANTO PRIETO, AITOR CANTO PRIETO, OSCAR CANTO SABATER, PALOMA CANTO SANCHEZ, MANUEL CANTO TORREGROSA, FRANCISCO CANTO TORREGROSA, RAQUEL CANTO VALIENTE, INES CANTO VALLS, M PAZ CANTO VERDU, JORGE JOAQUIN CANTO VERDU, JOSE MANUEL CANTO VIDAL, MARIA ANGELES CANTO, JUAN CARLOS CANTON DIAZ CANO, LUISA CANTON DIAZ CANO, MARIA DEL CARMEN CANTON MARTINEZ, ESPERANZA CANTON MATEOS, RAQUEL CANTON SALAZAR, RAFAELA

30872

L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...120 ...0933 ...746 ...562 ...112 ...125 ...128 ...416 ...450 ...853 ...987 ...865 ...010 ...889 ...849 ...500 ...560 ...540 ...608 ...658 ...778 ...725 ...173 ...935 ...481 ...229 ...750 ...512 ...179 ...441 ...4109 ...693 ...675 ...754 ...679 ...429 ...141 ...430 ...295 ...524 ...039 ...740 ...005 ...081 ...191 ...633 ...917 ...247 ...072 ...267 ...191 ...213 ...234 ...033 ...058 ...494 ...168 ...376 ...683 ...795 ...607 ...954 ...129 ...519 ...630 ...800 ...335 ...315 ...413 ...752 ...422 ...636 ...349 ...510 ...832 ...420 ...490 ...277 ...913 ...619

CANTOS ALCAÑIZ, MARIA GLORIA CANTOS BELTRAN, BENJAMIN CANTOS CASENAVE, CARLOS CANTOS CEBRIAN, JUAN JOSE CANTOS FERNANDEZ, MARIA OLVIDO CANTOS GARCES, MARIA ELISA CANTOS LOPEZ, MARIA ISABEL CANTOS MOLINA, VICENTE CANTOS MORENO, JOSE CANTOS PAYA, ROBERTO CANTOS POVEA, MARI ANGELES CANTOS VALIENTE, DOLORES CANUTO LOPEZ, MAR CAÑA CHACON, ISMAEL CAÑABATE LLORENS, JAVIER CAÑABATE TORTAJADA, SUSANA CAÑADA SANCHIS, DANIEL CAÑADA SOLA, CRISTINA CAÑADAS CASTAÑEDA, ISABEL CAÑADAS GARCIA, AURELIO CAÑADAS MESA, FRANCISCO CAÑADAS PULIDO, JESUS CAÑADAS SANCHEZ, MARIA PILAR CAÑADILLAS GARCIA, MARIA ASUNCION CAÑAMARES MUÑOZ, CARLOS CAÑAMARES PEROZO, MONICA CAÑAMARES RUIZ, LEONCIO PABLO CAÑAMERO GONZALEZ, ALEJANDRO CAÑAS MARTINEZ, RAFAEL CAÑAS ROMERO, BEGOÑA CAÑAS SALVADOR, Mª AROA CAÑAVATE TOLEDO, MARIA PILAR CAÑAVERAS GOMEZ, MIGUEL ANGEL CAÑAVERAS MARQUEZ, ALICIA CAÑAVERAS PICHER, JAVIER CAÑEGO CALERO, VALENTINA CAÑEGO INSA, CARMEN CAÑELLAS MARTI, JOSE VICENTE CAÑES SOLER, MARIA DEL ROSARIO CAÑES SOSPEDRA, M. CARMEN CAÑETE BERMEJO, RAUL CAÑETE CARRASCO, MARIA PAZ CAÑETE COLAS, ANGELES CAÑETE DOMINGUEZ, CARMELINA CAÑETE ESCOBAR, LUIS CAÑETE MARTINEZ, JOSEFA CAÑETE RODRIGUEZ, MARIO CAÑIBANO GALLARDO, MARIO CAÑIGRAL VINAT, MARIA ROSA CAÑIGUERAL COSIN, HECTOR CAÑIGUERAL MARTINEZ, FRANCISCO CAÑIZARES CARRERO, MARIA DOLORES CAÑIZARES FOLGADO, IRIS CAÑIZARES LOPEZ, JUAN CARLOS CAÑIZARES MARTINEZ, ABEL CAÑIZARES ORTUÑO, MARIA DE LOS REYES CAÑIZARES PORTUGUES, RUBEN CAÑIZARES RAMO, Mª JOSEFA CAÑIZARES TORA, GEMMA CAPACETE HERNANDEZ, JOAQUIN CAPACETE HERNANDEZ, JULIO SANTIAGO CAPACETE HURTADO, CARMEN CAPARROS ALFONSO, IGNACIO CAPARROS BARCELONA, LUIS VICENTE CAPARROS CANO, AIDA CAPARROS DURAN, ALEJANDRO CAPARROS GALVAÑ, MARIA ROSA CAPARROS GOMEZ, MARIA MAGDALENA CAPARROS NAVARRO, ADELA CAPARROS OLIVER, ANTONIO JOSE CAPARROS RICO, MARIA CAPARROS RUIZ, PEDRO ANGEL CAPDEVILA BERNAT, HELENA CAPDEVILA ENRIQUE, OVIDIO CAPDEVILA LAVERNIA, ELISABETH CAPDEVILA VAZQUEZ, ASUNCION CAPEL MARTIN, MARTINA CAPELLA BLANCO, ESTER CAPELLA ESTELLES, MARIA JOSE CAPELLA LLEDO, JOSE LUIS

30873

L L L D L L L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...536 ...032 ...773 ...516 ...827 ...105 ...730 ...517 ...581 ...097 ...534 ...535 ...882 ...051 ...644 ...524 ...426 ...701 ...380 ...397 ...331 ...981 ...923 ...924 ...982 ...059 ...380 ...439 ...605 ...194 ...580 ...309 ...025 ...196 ...596 ...084 ...908 ...545 ...094 ...186 ...684 ...859 ...198 ...162 ...397 ...189 ...518 ...123 ...438 ...685 ...374 ...336 ...418 ...811 ...256 ...123 ...663 ...568 ...809 ...935 ...191 ...243 ...563 ...046 ...387 ...328 ...193 ...338 ...982 ...434 ...765 ...797 ...629 ...304 ...697 ...986 ...457 ...762 ...017 ...313

CAPELLA TORMOS, MARIA CARMEN CAPELLA VERDUGUER, JOSE JAVIER CAPELO LUCAS, JORGE FRANCISCO CAPILLA CAMPILLO, VICTORIA CAPILLA CATALAN, ERNESTO CAPILLA POZO, JENNIFER CAPILLA RIVELLES, VICENTE CAPILLA ROMERO, MARIA DOLORES CAPO MIÑANA, PILAR CAPRILES NIETO, MADELANYE CARABAL FONS, JOSE LUIS CARABAL FONS, VICENTE CARABAL LOPEZ, VERONICA IRENE CARABAÑA VILLAR, AMPARO CARACENA ESCRIBANO, AGUSTIN CARACENA ESCRIBANO, JOSE CARACENA ESCRIBANO, ROBERTO CARACENA SERRANO, JOSEFA CARAÑANA SANCHIS, YOLANDA CARASUSAN ESCUDERO, CAROLINA CARATALA ARAQUE, JUAN RAMON CARAVACA FORONDA, FRANCISCO CARAVACA JUST, DAMIAN CARAVACA JUST, VICENTE ANTONIO CARAVACA VINOS, PEDRO CARAVANTES GARCIA, MARIA EMMA CARAZO CASASOLA, JOSE ANTONIO CARBAJO RENILLA, MERCEDES CARBALLADA FENOLLOSA, JOSE JORGE CARBALLEDA LOPEZ, CARLOS CARBALLIDO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO CARBALLIDO FERNANDEZ, MARIO CARBALLIDO MESA, JAVIER JESUS CARBALLO MARTINEZ, ESTEFANIA CARBELLIDO CHICHARRO, MARGARITA CARBO HUERTA, IRIS CARBO INIESTA, M. ALMUDENA CARBO LAZARO, JAVIER CARBO ROSELLO, NIEVES CARBO ROVIRA, JUAN MIGUEL CARBO TELLO, JULIA CARBONELL ABELLAN, MARIA ASUNCION CARBONELL ALBERT, ESTELA CARBONELL ALVAREZ, JESSICA CARBONELL AMIGO, JOSE ANTONIO CARBONELL AMIGO, Mª TERESA CARBONELL APARICIO, JOSEFA CARBONELL ARANDA, FRANCISCA CARBONELL ARCAS, EVA MARIA CARBONELL ARIZMENDI, ALEJANDRO CARBONELL ARNAU, REMEDIOS CARBONELL BARRIUSO, MARIA TERESA CARBONELL CANDELA, ADELA CARBONELL CAPILLA, RAMON CARBONELL CARBO, LUIS CARBONELL CARBO, MARIA CARBONELL CARBO, RAMON CARBONELL CARDENAL, MARIA VICTORIA CARBONELL CARPENA, ANA MARIA CARBONELL CERDA, VICENTA MARIA CARBONELL CUERVA, MARIA DOLORES CARBONELL DIAZPERONA, Mª LUISA CARBONELL GALLEGO, VANESA CARBONELL GARCIA, ANGELA CARBONELL GIMENEZ, MARIA ISABEL CARBONELL JAIME, DAVID CARBONELL JAIME, JORGE CARBONELL JAVALOYES, MANUEL CARBONELL JORDA, ANA CARBONELL JULVE, MERCEDES CARBONELL LLORENS, ENCARNACION CARBONELL LLUCH, CHRISTEL ALEJANDRA CARBONELL LOPEZ, GLORIA ISABEL CARBONELL LUJAN, MARIA CARBONELL MARCOS, FRANCISCO JAVIER CARBONELL MARTIN, JUAN FRANCISCO CARBONELL MARTINEZ, MIGUEL CARBONELL MATIAS, JOSE ANGEL CARBONELL MICO, JOSE VICENTE CARBONELL MIRA, ROSA MARIA

30874

L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L D L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L D L L D D L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. I, J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...800 ...612 ...404 ...862 ...953 ...040 ...652 ...248 ...337 ...972 ...950 ...618 ...738 ...874 ...255 ...946 ...890 ...240 ...516 ...710 ...795 ...376 ...592 ...519 ...821 ...099 ...147 ...276 ...490 ...720 ...229 ...355 ...121 ...322 ...584 ...054 ...880 ...276 ...812 ...357 ...193 ...409 ...761 ...860 ...298 ...362 ...587 ...798 ...470 ...178 ...613 ...193 ...540 ...479 ...903 ...605 ...936 ...878 ...179 ...401 ...769 ...934 ...349 ...639 ...223 ...770 ...182 ...727 ...783 ...010 ...330 ...878 ...448 ...303 ...863 ...818 ...474 ...860 ...845 ...870

CARBONELL MONZO, GERMAN CARBONELL PASTOR, TRIANA CARBONELL PEREZ, EMILIO CARBONELL PLA, JOSE MIGUEL CARBONELL PUCHOL, ROSARIO CARBONELL RICO, NIEVES CARBONELL RICO, ROSA ANA CARBONELL RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO CARBONELL RODRIGUEZ, SALVADOR CARBONELL RODRIGUEZ, VICENTE JOSE CARBONELL ROSA, ISMAEL CARBONELL SANCHIS, ANGELA CARBONELL SANCHIS, JORDI CARBONELL SANSOLI, INMACULADA CONCEPCION CARBONELL SOGORB, ANGEL JESUS CARBONELL TARIN, JORDI CARBONELL TORREGROSA, AMANDO CARBONELL VALERO, ANGELA JUANA CARBONELL VERDU, ADORACION CARBONERAS RUBIO, MONICA CARBONERAS TALAVERA, CRISTINA CARBONERAS TALAVERA, RUBEN CARBONERES CAMPOS, DOMINGO CARCABOSO GARCIA, ELENA CARCAMO QUIÑONES, ROBERTO CARCEL CASTILLA, RAFAEL ANTONIO CARCEL EJARQUE, SAGRARIO CARCEL GOMEZ, VERONICA CARCEL HERNANDEZ, ESTER CARCEL OCHANDO, YOLANDA CARCEL PARDO, MERCEDES CARCELEN ANTOLINOS, MARIA CARMEN CARCELEN LOPEZ, JOSE CARCELEN MARTINEZ, MARIA FRANCISCA CARCELES GUERRERO, TATIANA VICTORIA CARCELES ROSIQUE, ENCARNACION CARCELES ROSIQUE, SERGIO CARCELLER ARNAL, JOSEFA CARCELLER ESTEVE, MARIA AMPARO CARCELLER GONZALEZ, MARIA CARCELLER MATEU, FERNANDO CARCELLER PEREZ, OSCAR CARCERAN FUERTES, GREGORIO CARCHANO BADIA, DAVINIA CARCHANO BADIA, MARIA DESEADA CARCHANO CUESTA, LAURA CARCHANO MOLTO, MARIA ROSARIO CARDA SALVADOR, LAURA CARDELLS ORTS, JOSE MARIA CARDENAL MONLLOR, JOAQUIN CARDENAS FERRER, JOSEP DAMIA CARDENAS LUQUE, MIGUEL ANGEL CARDENAS MURCIA, LUZ MARINA CARDENAS PONCE, JORGE CARDET MARIA, LARA CARDO BARGUES, PALOMA CARDO GARCIA, MAYTE CARDO JUAN, MIGUEL ANGEL CARDO PASTOR, MARIA DOLORES CARDO TORREJON, FRANCISCO CARDO ZAMORANO, CARMEN CARDONA APARISI, JOSEFA NURIA CARDONA BENAGES, ADRIAN CARDONA BUIGUES, JOSE JAIME CARDONA CANDELA, NOELIA CARDONA CASP, BERNARDO CARDONA CASTELLO, CRISTO CARDONA COLOMA, NURIA CARDONA ESCAMILLA, EMILIO CARDONA ESCRIVA, LILIANA JOSE CARDONA FERNANDEZ DE QUERO, ANA CARDONA GRIMALT, JOSE CARDONA JOSE, ALBERTO CARDONA LEON, VANESSA CARDONA LOPEZ, MIGUEL ANGEL CARDONA MARCO, MONTSERRAT CARDONA MIÑANA, ENRIQUE CARDONA MONZONIS, ANNA CARDONA MOSCARDO, INMACULADA CARDONA PALOMO, ZAIRA

30875

L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D L L D L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...151 ...193 ...183 ...449 ...761 ...250 ...162 ...431 ...695 ...175 ...767 ...401 ...686 ...421 ...204 ...409 ...002 ...290 ...569 ...328 ...495 ...897 ...126 ...857 ...164 ...232 ...204 ...482 ...037 ...825 ...456 ...888 ...934 ...705 ...939 ...901 ...902 ...904 ...878 ...283 ...922 ...019 ...995 ...698 ...560 ...719 ...358 ...481 ...576 ...079 ...740 ...900 ...849 ...617 ...903 ...289 ...276 ...962 ...922 ...369 ...058 ...287 ...471 ...727 ...077 ...725 ...332 ...605 ...405 ...785 ...105 ...883 ...360 ...166 ...389 ...690 ...315 ...591 ...116 ...442

CARDONA PELLO, MYRIAM CARDONA PERIS, MIGUEL CARDONA ROMAN, CARLOS MANUEL CARDONA VALERO, JAVIER CARDOS LOPEZ-AYLLON, ALICIA CARDOS MURILLO, VICENTE CARDOS QUIÑONERO, SHEILA CARDOS SAMPER, VICENTE CARDOSA NOVA, JUANA CARENAS ALONSO, MARIA JOSE CARIILLO RIESUEÑO, DOLORES CARIÑANA VALLS, MARIA CONSOLACION CARIÑENA FABRA, MARIA PILAR CARIÑENA LLORENTE, PASCUAL CARIÑENA PRADAS, MARI PAZ CARLE GIL, EMILIO CARLES SOLA, ESTEVEN CARMONA BRUÑA, RAFAEL CARMONA DEL OLMO, JOSE LUIS CARMONA DOBLADO, FRANCISCO CARMONA FERNANDEZ, MARIA TERESA CARMONA GALVEZ,TERESA CARMONA GARCIA, ANTONIO CARMONA GARCIA, JOSE CARMONA GARCIA, NOELIA CARMONA GARIJO, MARTA CARMONA GIMENEZ, ROSARIO CARMONA HERRERA, ANTONIO CARMONA MORENO, MARIA CARMONA MORON, LUIS MIGUEL CARMONA PAINO, ALDUMEDA CARMONA PEREZ, SUSANA CARMONA PRIMO, ALVARO CARMONA RODRIGUEZ, OLGA CARMONA RUBIO, LUISA MARIA CARMONA SANZ, ROBERTO CARMONA SERRADILLA, FRANCISCO CARMONA SERRANO, RAMON CARMONA TOVAR, ROSA CARMONA VIZCARRO, BEGOÑA CARMONA YAÑEZ, RUBEN MAIOL CARNACEA CARNACEA, ISABEL CARNEROS GALLEGO, MARIA TERESA CARNICER RAMIREZ, ELENA MARIA CARNICERO FRESNEDA, SOCORRO CECILIA CARO BERGA, ENRIQUE JESUS CARO CASTILLO, BENITO CARO LOZAR, LUIS CARO MARTINEZ, MARIA CONSUELO CARO PUERTOS, MARIA JOSE CARO RIERA, REMEDIOS CAROT CONDE, ANA MARIA CAROT GIL, PILAR CARPE PEREZ, MARIA TERESA CARPENA ARANDA, ALICIA CARPENA BORDERA, JOSE DANIEL CARPENA GARCIA, JOSE CARPENA HERNANDEZ,DANIEL CARPENA IBAÑEZ, CONCEPCION CARPENA MONTESINOS, JESUS ANGEL CARPI SANZ, CELIA CARPINTERO AMOROS, MARISA CARPINTERO CASTELLANOS, MARIA ROCIO CARPINTERO CIVERA, MACARENA CARPINTERO TOMAS, CARLOS CARPIO BATALLER, CONSUELO CARPIO DE MARCO, PATRICIA CARPIO FAYOS, SARA CARPIO FUENTES, MARIA DEL CARMEN CARPIO GARCIA, RAUL CARPIO GOMEZ, MANUEL CARPIO GUILLEM, ANGEL CARPIO HERRAIZ, ALFONSO CARPIO HERRAIZ, CANDIDO CARPIO MAÑEZ, ANA CARPIO MARTINEZ, LEOCADIO CARPIO PEIDRO, MARIA AMPARO CARPIO PEREZ, MARIO CARPIO SAEZ, GABRIEL CARPIO TEROL, MARIA JOSE

30876

L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...681 ...024 ...391 ...831 ...324 ...636 ...227 ...260 ...129 ...398 ...098 ...931 ...929 ...240 ...178 ...353 ...318 ...307 ...433 ...564 ...072 ...897 ...528 ...645 ...378 ...399 ...791 ...792 ...096 ...957 ...992 ...536 ...701 ...055 ...191 ...979 ...217 ...848 ...725 ...841 ...420 ...570 ...971 ...265 ...575 ...437 ...634 ...237 ...189 ...615 ...883 ...545 ...067 ...956 ...923 ...444 ...359 ...275 ...405 ...776 ...402 ...063 ...847 ...478 ...420 ...378 ...772 ...295 ...163 ...389 ...855 ...121 ...128 ...197 ...950 ...860 ...147 ...243 ...816 ...437

CARQUE COLAS, ANA CARRAL MORATA, ESTHER CARRAMIÑANA NIETO, RUBEN CARRAMOLINO LILLO, MERCEDES CARRAMOLINO MURAT, JOSE MANUEL CARRAMOLINO MURAT, MARIA DEL PILAR CARRASCAL SANCONSTANTINO, GABRIEL CARRASCO ANTOLI, LUIS CARRASCO ARAGON, MARIA TRINIDAD CARRASCO BASTIFDA, ADELA CARRASCO CALABUIG, ANTONIO CARRASCO GARCIA, ALBERTO CARRASCO GARCIA, DANIEL CARRASCO GARRIDO, SERGIO CARRASCO GOMEZ, GERMAN CARRASCO GONZALEZ, CRISTINA CARRASCO GUARNER, MONTIEL CARRASCO IBAÑEZ, JUAN DOMINGO CARRASCO LEON, NURIA CARRASCO LEON, PATRICIA CARRASCO LLATAS, MARIA JOSE CARRASCO LOPEZ, JAVIER CARRASCO MARTINEZ, RAFAELA CARRASCO MERINO, ESMERALDA CARRASCO MOLINA, ANA CRISTINA CARRASCO MOLINO, MARIA DE LAS NIEVES CARRASCO MORALES, INGRID CARRASCO MORALES, JUDITH CARRASCO MORALES, MARIA DEL CARMEN CARRASCO NAVARRO, NOELIA CARRASCO OCHANDO, INMACULADA CONCEPCION CARRASCO ORS, JUAN JOSE CARRASCO ROMERO, ROSARIO RAFAELA CARRASCO SANCHEZ, YOLANDA CARRASCO SEGARRA, AMPARO CARRASCOSA BAVIERA, MARIA JOSE CARRASCOSA CANO, JOSE CARRASCOSA COSTA, DANIEL CARRASCOSA FERRER, MARIA TERESA CARRASCOSA FERRER, NIEVES CARRASCOSA GARCERA, ANTONIO CARRASCOSA GARCERA, NOELIA CARRASCOSA GARCIA, BEATRIZ CARRASCOSA GIMENEZ, JORGE CARRASCOSA GOMAR, MARIA CARMEN CARRASCOSA GOMEZ, MARIA DOLORES CARRASCOSA LABLANCA, VICENTE CARRASCOSA LATORRE, MARIA JESUS CARRASCOSA LOPEZ, CARLOS CARRASCOSA PADILLA, FRANCISCO CARRASCOSA PARODI, RICARDO CARRASCOSA PEREZ, FRANCISCO JOSE CARRASCOSA RUBIO, DAVID CARRASCOSA RUESCAS, MARIA PILAR CARRASCOSA TEBAR, CARLOS CARRASCOSA ZANON, FRANCISCO CARRASQUILLA OCHAITA, ESAU CARRATALA ARJONA, RAUL CARRATALA BARTUAL, MERCEDES CARRATALA CANUTO, ALBERTO CARRATALA GARCIA, MIGUEL CARRATALA IBAÑEZ, XAVI CARRATALA MONTES, ROSA CARRATALA ORTI, DESAMPARADOS CARRATALA PAGES, SEREZADE CARRATALA RAMIREZ, CARLOS CARRATALA ROCA, JOSE LUIS CARRATALA VILA, JUAN CARLOS CARRATALA ZARCO, ALMUDENA CARREÑO MESA, AGUSTIN CARREÑO RODRIGUEZ, PABLO CARREÑO ZANON, LUCIA CARRERA AROCAS, JUAN FRANCISCO CARRERA AROCAS, PILAR MARIA CARRERA BLASCO, MARIA CARMEN CARRERA CERVERA, FRANCISCO DE ASIS CARRERA GARCIA, SABINA CARRERA HERNANDEZ, RAQUEL CARRERA LORCA, PATRICIA CARRERA MENA, MARIA TERESA

30877

L L L L L L D L L L L L L L L L D L L L L D D L L L L L L L L D L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...189 ...892 ...619 ...563 ...298 ...985 ...311 ...993 ...154 ...037 ...353 ...350 ...369 ...335 ...554 ...528 ...414 ...312 ...200 ...3499 ...962 ...955 ...119 ...414 ...729 ...121 ...734 ...904 ...847 ...120 ...211 ...469 ...962 ...526 ...500 ...241 ...877 ...570 ...995 ...529 ...081 ...349 ...731 ...580 ...172 ...871 ...484 ...979 ...383 ...611 ...888 ...782 ...984 ...298 ...224 ...367 ...605 ...606 ...850 ...007 ...544 ...003 ...413 ...408 ...542 ...320 ...635 ...900 ...462 ...128 ...450 ...763 ...671 ...682 ...622 ...512 ...360 ...444 ...450 ...631

CARRERA SANCHIZ, JOSE LUIS CARRERADARDER, MARIA SONIA CARRERAS ANDREU, ISABEL CARRERAS ANDREU, ROSA ANA CARRERAS CABALLERO, JOSE IGNACIO CARRERAS COLORADO, EDURDO CARRERAS JIMENEZ, BARBARA CARRERAS SELMA, SALVADOR CARRERAS TOMAS, REMEDIOS CARRERAS VILLALBA, MARIA DOLORES CARRERES DEL BARRIO, JULIA CARRERES GINER, MARIA NURIA CARRERES LOR, ERICA CARRERES ZARAGOZI, NADAL CARRERO LOPEZ, FRANCISCO CARRERO LOPEZ, JOSE JAVIER CARRERO MANRIQUE, RAFAEL CARRERO RAMOS, OLGA CARRERO TORREGROSA, PILAR CARRERRAS SANCHEZ, ALEJANDRO NICOLAS CARRETEO PERIS, FERNANDO CARRETERO AMORES, ISMAEL CARRETERO BASTANTE, VALENTIN CARRETERO CONESA, ANA MARIA CARRETERO CORTES, MARIA AMPARO CARRETERO DE MOYA, MARIA CARRETERO FERRANDIS, MIGUEL CARRETERO GARCIA, MERCEDES CARRETERO GOMEZ, ANGELES CARRETERO MARTIN, ENCARNACION SALUD CARRETERO MARTINEZ, LOURDES CARRETERO MARTINEZ, MARIA TERESA CARRETERO MARTINEZ, SAMUEL CARRETERO MILLAN, RICARDO CARRETERO PECURUL, INMACULADA CARRETERO PEREZ, RAUL CARRETERO RODRIGUEZ, MARIA ANGELES CARRETERO RODRIGUEZ-REY, MARIA TERESA CARRETERO ROMERO, ANTONIA CARRETERO TOMAS, MARIA JESUS CARRETERO TOMAS, NATIVIDAD CARRETON LLAMAS, M. DEL MAR CARRETON MOYA, MARIA ANTONIA CARRETON MOYA, PILAR CARRICONDO CHAVARRIA, ESTEFANIA CARRICONDO LOPEZ, JENNIFER CARRILERO ALARCON, ISABEL CARRILERO PEDRERO, TERESA CARRILERO RENTERO, VANESSA CARRILLO ANDREU, MARIA VICTORIA CARRILLO BRAVO, SEBASTIAN CARRILLO BUJALDON, ANA BELEN CARRILLO CARRATALA, RAQUEL CARRILLO CARRILLO, MARIA DEL CAMPO CARRILLO CORCOLES, JOSE MANUEL CARRILLO CUTILLAS, JUAN LUIS CARRILLO DE ALBORNOZ MARTIN, GONZALO CARRILLO DE ALBORNOZ MARTIN, MARIA CARRILLO DE ALBORNOZ MARTIN, NURIA CARRILLO FERRER, ELISEO FERNANDO CARRILLO GARCIA, ADRIAN CARRILLO GARCIA, GUSTAVO CARRILLO GARCIA, JOSE LUIS CARRILLO GARRIDO, FRANCISCO JAVIER CARRILLO IBAÑEZ, ANA ISABEL CARRILLO MARTINEZ, ANTONIA CARRILLO MARTINEZ, JUAN CARRILLO MEDINA, ANTONIO CARRILLO MIGUEL, ABIGAIL CARRILLO MOYA, VICENTE CARRILLO ÑECO, PEDRO JOSE CARRILLO PEREZ, ENCARNACION CARRILLO PEREZ, MARIA DOLORES CARRILLO RABASCO, MARIA DOLORES CARRILLO RISUEÑO, FRANCISCA CARRILLO RISUEÑO, MARIBEL CARRILLO RISUEÑO, PEDRO CARRILLO RISUEÑO, VICENTE CARRILLO SADA, MERITXELL CARRILLO SALGADO, TERESA

30878

L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...139 ...149 ...936 ...870 ...362 ...497 ...291 ...299 ...195 ...847 ...292 ...399 ...143 ...492 ...395 ...003 ...472 ...525 ...013 ...098 ...164 ...165 ...951 ...143 ...536 ...995 ...528 ...465 ...747 ...534 ...789 ...083 …680 ...909 ...253 ...642 ...780 ...841 ...279 ...371 ...901 ...885 ...271 ...410 ...412 ...041 ...425 ...021 ...637 ...047 ...342 ...675 ...282 ...367 ...254 ...884 ...262 ...185 ...400 ...225 ...665 ...125 ...397 ...560 ...938 ...272 ...857 ...603 ...123 ...688 ...648 ...789 ...915 ...520 ...194 ...918 ...344 ...191 ...345 ...885

CARRILLO SERRANO, MARIA CARRILLO TORRENTE, MARIA CARRILLO TREVIÑO, SARA CARRILLO UBEDA, CAROLINA CARRILLOS TOLSADA,CONSUELO CARRILO CHULIA, CRISTINA CARRIO ALEPUZ, FERNANDO CARRIO FERRER, ROSA CARRION ARIZA, MIGUEL CARRION BENEGAS, CARMEN CARRION BENEGAS, JOSE ANTONIO CARRION BORANAT, JOAN CARRION CARO, ANDREA CARRION CASES, SONIA CARRION CASTELLANOS, CECILIA CARRION CASTELLANOS, M. JESUS CARRION CASTELLANOS, PEDRO CARRION CASTILLO, AMALIA CARRION COLLADO, LUCAS JAVIER CARRION FRANCES, FRANCISCO MANUEL CARRION GARCIA, ANTONIA CARRION GARCIA, MARIA CARMEN CARRION GOMEZ, CARLOS APARICIO CARRION MANZANO, NIEVES CARRION MUÑOZ, CARMEN CARRION NAVARRO, AMPARO CARRION NAVARRO, INMACULADA CARRION NAVARRO, SALOME CARRION NOGUERO, MANUEL CARRION ORTEGA, MARIA DELCARMEN CARRION ORTEGA, NOELIA CARRION PEREZ, ANTONIO ANDRES CARRION PEREZ, MARIA DEL CARMEN CARRION PRIEGO, MARIA CARRION SPINELLO, MARA CARRION TORAL, MARIA DOLORES CARRION VALDES, MARIA ISABEL CARRION VIZCAINO, NURIA CARRON GONZALEZ, PILAR CARROZA MOLINA, LUIS CARSI COSTA, ROSARIO CARSI DE LA PEÑA, MIGUEL ANGEL CARSI MORENO, ELENA CARSI SALAVERT, MARIA ISABEL CARSI SORIANO, RUBEN CARTAGENA BERENGUER, ANTONIO FELIPE CARTAGENA GRACIA, NURIA CARTAGENA LLOPIS, LIDIA CARTAGENA MORENO, ALEJANDRO CARTAGENA PACHECO, JOSE CARTAGENA QUILES, ROSARIO CARTAGENA RUIZ, MARIA INMACULADA CARTAGENA VALERO, MARIA EUGENIA CARTOIXA BRUSCA, JOSEFA CARTON DEL RIO, LUCITA CARUNTU, ADRIAN GEORGE CARVAJAL BAZAGA, RUBEN ANTONIO CARVAJAL ESPIGARES, MARIA DE LOS ANGELES CARVAJAL MELO, EDNA ROCIO CAS MONTOYA,DAVID CASA GONZALEZ, ELENA CASA PEREZ, CARLOS CASABAN CEBRIAN, ENRIQUE CASABAN COSIN, MARIA AMELIA CASABAN SILLA, ENRIQUETA CASABELLA GARRIDO, TERESA CASABUENA MURCIA, ESTANISLAO CASADO ALVAREZ, MARIBEL CASADO BARRAGAN, MARIA TERESA CASADO BARRAGAN, TRINIDAD CASADO CARDENAS, MARIA ISABEL CASADO GASCON, EULALIO CASADO GONZALEZ, JOSE LUIS CASADO HARO, M. PAZ CASADO LOZANO, VICTOR MANUEL CASADO PAUL, ESTER CASADO SANTANA, FRANCISCA CASADO SANTANA, GLORIA CASADO SANTANA, Mª JOSEFA CASADO SANTANA, MARI CARMEN

30879

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...855 ...271 ...683 ...363 ...037 ...963 ...378 ...952 ...012 ...690 ...942 ...207 ...041 ...031 ...939 ...648 ...369 ...511 ...512 ...019 ...649 ...792 ...899 ...558 ...371 ...204 ...707 ...708 ...435 ...381 ...899 ...595 ...007 ...451 ...614 ...782 ...180 ...159 ...686 ...348 ...868 ...252 ...633 ...179 ...132 ...614 ...434 ...258 ...034 ...468 ...829 ...752 ...599 ...4445 ...455 ...787 ...021 ...479 ...712 ...544 ...715 ...251 ...928 ...120 ...835 ...324 ...983 ...727 ...565 ...132 ...209 ...775 ...728 ...143 ...224 ...292 ...633 ...113 ...861 ...458

CASADO TOLA, CARMELO CASADO VIEJOBUENO, PATRICIA CASAIS SANCHEZ, JOSE MANUEL CASAL ARDINES, MARIA VIDA CASALS PARDO, EVA CASALTA GOMEZ, ANA MARIA CASALTA MONTERO, RUBEN CASALTA SALINAS, ALBERTO CASALTA TIRADO, PASCUAL CASALTA VIDAL, DELFINA CASALTA VIDAL, SALVADOR JOAQUIN CASAMAYOR GARCIA, JORGE CASAMAYOR GARCIA, JOSE MANUEL CASAMAYOR ZAPATA, CARMEN CASANOVA ALBARRACIN, PILAR CASANOVA ALBERO, MARIA TRINIDAD CASANOVA CABANES, MARIA DEL MAR CASANOVA CABEDO, ALBERT CASANOVA CABEDO, PASQUAL CASANOVA CASANOVA, MARIA JOSE CASANOVA CHUECA, ADRIAN CASANOVA FERRER, FRNACISCA ALICIA CASANOVA GALVEZ, JOSE FRANCISCO CASANOVA GENOVES, DOLORES CASANOVA IVANCO, AARON CASANOVA JIMENEZ, MARIA BEGOÑA CASANOVA MASJOAN, JOSEP CASANOVA MASJOAN, MARIA CASANOVA MESEGUER, ALEJANDRO CASANOVA MORENO, LUIS CASANOVA NAVARRO, EVA CASANOVA NAVARRO, HERMINIA CASANOVA NAVARRO, JOSE CARLOS CASANOVA ROCHERA, ANA MARIA CASANOVA ROMERO, ENRIQUE CASANOVA ROSA, JOSEP CASANOVA SAURA, FRANCISCO JAVIER CASANOVA SEGURA, MIGUEL ANGEL CASANOVA VALLE, MARIA JULIA CASAÑ CASAÑ, CONCEPCION CASAÑ GARCIA, ZARA CASAÑ MONCHOLI, MARIA JOSE CASAÑ MONTORO, EVA MARIA CASAÑ MONTORO, FRANCISCO CASAÑ MONTORO, ISABEL MARIA CASAÑ VILA, ENCARNA BELEN CASAÑA CARCELLER, ISABEL CASARES RUIZ, RAFAEL CASARES SANCHIS, ELIA MARIA CASARRUBIOS PASTOR, JESUS VICENTE CASAS BENAVENT, VICTOR WILSON CASAS FAUS, DAVID CASAS FERNANDEZ SEVILLA, GUADALUPE CASAS FUENTES, MARIA CASAS GARCIA, ANA ISABEL CASAS GARCIA, JUAN CARLOS CASAS MARTINEZ, CARLOS CASAS MARTINEZ, EVA MARIA CASAS MARTINEZ, JOSE MANUEL CASAS MARTINEZ, MARIA ANGELES CASAS PALACIOS, MARIA CARMEN CASAS ROMAN, ESCARLATA SUSANA CASAS SAEZ, MARIA JESUS CASAS SANTAMARIA, MIGUEL CASAS TENA, SILVIA CASASEMPERE SASSO, JAVIER CASASEMPERE SASSO, JORGE CASASUS CHORQUES, JOAQUINA MARIA CASASUS LUIS, MARGARITA CASASUS OLLER, MARIA LUISA CASCALES BAEZA, JOSEFA PURIFICACION CASCALES BAEZA, SERAFIN CASCALES CAMPOS, SERGIO CASCALES FLORES, DIEGO CASCALES GAMBIN, ANA BELEN CASCALES GAMBIN, VICTOR CASCALES LOPEZ, BEATRIZ CASCALES MARCO, JUAN DAVID CASCALES PEÑAFIEL, ANTONIO CASCALES RUBIO, MARI PAZ

30880

D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...658 ...147 ...868 ...348 ...255 ...796 ...544 ...775 ...527 ...078 ...122 ...862 ...919 ...269 ...516 ...991 ...209 ...208 ...561 ...857 ...974 ...748 ...935 ...168 ...500 ...187 ...924 ...662 ...574 ...283 ...440 ...294 ...067 ...744 ...845 ...395 ...023 ...337 ...390 ...439 ...622 ...876 ...226 ...118 ...445 ...067 ...540 ...618 ...756 ...705 ...271 ...002 ...528 ...417 ...036 ...982 ...277 ...233 ...966 ...962 ...520 ...157 ...8830 ...713 ...563 ...680 ...735 ...122 ...030 ...268 ...258 ...897 ...427 ...718 ...436 ...862 ...005 ...026 ...015 ...884

CASCALES RUIZ, JOSE MANUEL CASCALES VILLAR, RAUL CASCANT AGULLO, NATALIA CASCANT BLANES, ANUNCIACION MARIA CASCANT BLANES, RUBEN CASCANT GARBERI, MARIA ELENA CASCANT VICENT, MARIA JOSE CASELLES BAEZA, MAITE CASELLES BAEZA, MARIA INMACULADA CASELLES CAMARA, MARIA DEL CARMEN CASELLES CANTOS, BORJA CASELLES JARA, MANUEL CASELLES MARTINEZ, PEDRO CASELLES TOMAS, CRISTINA CASELLES TORRES, ROSARIO CASERO HERNANDEZ, LAURA CASERO HERNANDEZ, SAMANTA CASERO HERNANDEZ, SARA CASERO HERNANDEZ, VERONICA CASERO MORA, PETRA CASES BALLESTA, LUCIA CASES GARCIA, CARMEN CASES GARCIA, JOSE MANUEL CASES GARCIA, ROBERTO CASES GUTIERREZ, MILAGROS CASES GUTIERREZ, SALVADOR CASES LORENTE, MARIA JESUS CASES MARTINEZ, ANDRES CASES MARTINEZ, MARIA CASES MARTINEZ, MARIA DOLORES CASES MOLINA, VICENTE CASES MOLINA, ZORAIDA CASES PEDRERO, LAURA CASES PONS, CRISTINA CASES RODRIGUEZ, RAUL CASES RODRIGUEZ, VICTORIANO CASES SERRANO, VICENTA CASES TORRES, VICENTE CASES, MARIA DOLORES CASILDA ASENSI, JOSEFINA CASILLAS RETEGUI, IÑIGO CASINO MARTI, MARGARITA CASINO MATA, CARLOS CASINO MATA, FRANCISCO JAVIER CASINO MELCHOR, FRANCISCO CASINOS NAVARRO, SUSANA CASINOS SEBASTIA, ALBA CASINOS SORIANO, ANA CASQUETE SORIANO, KAREN ANGELA CASTAN MARTINEZ, ELENA CASTANEDO MARTIN, ALBERTO CASTANEDO MARTIN, ROBERTO CASTANYER, PINTO, RAUL CASTAÑEDA ALMENAR, MARIA ASUNCION CASTAÑEDA DEBON, NATALIA CASTAÑEDA GONZALEZ, JAVIER CASTAÑEDA SERRANO, FRANCSICO JOSE CASTAÑER FERRER, JOSE MIGUEL CASTAÑER PASTOR, ALBERT CASTAÑER PEIRO, ANA MARIA CASTAÑER PEREZ, ANA DE LOS REMEDIOS CASTAÑER SANTONJA, ABEL CASTAÑO BENAVENTE, JUAN CASTAÑO EGEA, ROCIO CASTAÑO GARCIA, DIEGO CASTAÑO GARCIA, JUAN JOSE CASTAÑO GARCIA, OSCAR CASTAÑO GONZALEZ, BIENVENIDA CASTAÑO GONZALEZ, ROSARIO CASTAÑO HESS, DIEGO MANUEL CASTAÑO INZA, JOSE FERNANDO CASTAÑO LEMOS, ARMANDO CASTAÑO LOPEZ, CONCEPCION CASTAÑO LUQUE, MANUEL CASTAÑO MARTINEZ, LOURDES CASTAÑO MARTINEZ, MARI NIEVES CASTAÑO PEREZ, MARIA CARMEN CASTAÑO SANCHIZ, JOSE MANUEL CASTAÑO VALERO, AMPARO CASTAÑO VALERO, BEATRIZ

30881

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...274 ...520 ...192 ...035 ...905 ...090 ...853 ...775 ...441 ...468 ...195 ...537 ...962 ...441 ...756 ...582 ...509 ...716 ...053 ...455 ...940 ...213 ...173 ...407 ...622 ...523 ...756 ...375 ...115 ...839 ...765 ...904 ...751 ...521 ...864 ...147 ...801 ...817 ...369 ...719 ...129 ...768 ...245 ...408 ...839 ...666 ...296 ...184 ...512 ...315 ...965 ...239 ...630 ...816 ...610 ...862 ...971 ...688 ...430 ...635 ...629 ...653 ...733 ...654 ...098 ...448 ...609 ...759 ...137 ...807 ...888 ...127 ...126 ...967 ...430 ...482 ...822 ...901 ...303 ...966

CASTAÑON ALVAREZ, ERNESTO CASTAÑOSA ANGEL, BORJA CASTEDO CIVERA, JAIME CASTEDO MERINERO, CARLOS EDUARDO CASTEDO PEREZ, SANDRA CASTEJON CARDONA, INMACULADA CASTEJON CHILLIDA, ROSA CASTEJON RAMIREZ, DAVID CASTELL CERVERA, SONIA CASTELL FERRAN, MARIA PILAR CASTELLA CAMARENA, JOSE JOAQUIN CASTELLA CORELLA, JOSEFA CASTELLA MARTINEZ, MARIA DOLORES CASTELLA RABASA, RAQUEL CASTELLA SANZ, ANDRES LILIANO CASTELLANO AGUILAR, CAROLINA CASTELLANO AROLAS, MARGARITA CASTELLANO BARBA, MARIA ESPERANZA CASTELLANO BLANCO, FERNANDO CASTELLANO CASTELLANO, MARIA TERESA CASTELLANO FERNANDEZ-CHINCHILLA, JUAN CASTELLANO FLIQUETE, JAVIER CASTELLANO LLERENA, MANUELA CASTELLANO MARTIN, IVAN CASTELLANO MARTINEZ, MARIA ASUNCION CASTELLANO MIRA, DAVID CASTELLANO PANCORBO, CRISTIAN CASTELLANO SOLER, SONIA CASTELLANOS ARIAS, ISABEL CASTELLANOS BLANCART, JAVIER CASTELLANOS CASTELLANOS, CORAL CASTELLANOS CORREOSO, MARIA LLANOS CASTELLANOS DELFA, JUAN CARLOS CASTELLANOS FERNANDEZ, SOL VIRGINIA CASTELLANOS JOVER, DAVID CASTELLANOS MARTIN, ANTONIO CASTELLANOS NICOLAS, ANA MARIA CASTELLANOS OSORIO, JOSE LUIS CASTELLANOS PASTOR, ANA CASTELLANOS RIVAS, ALEJANDRINA CASTELLANOS ROMERO, RAFAEL CASTELLAR BENAVENT, ADELINA CASTELLAR BONET, ARACELI CASTELLO ABAD, MARIA CARMEN CASTELLO ALBERT, ESTRELLA CASTELLO ALBUIXECH, ANA JOSE CASTELLO AURA, JORGE CASTELLO BARCELO, MARIA JESUS CASTELLO BELLVER, JOSE MIGUEL CASTELLO BELMONTE, JOSE VICENTE CASTELLO BENITO, FRANCISCO CASTELLO BOIX, MARIA TERESA CASTELLO CAMARENA, MARIA JOSE CASTELLO CAPDEVILA, YOLANDA CASTELLO CERVERA, ENRIQUE CASTELLO CERVERA, JULIA CASTELLO CERVERA, MARIA AMPARO CASTELLO ENGUIX, INMACULADA CASTELLO FALQUET, NATALIA CASTELLO FERNANDEZ, JULIO CASTELLO FERNANDEZ, MARIA JOSEFA CASTELLO GARCIA, GUILLERMO CASTELLO GARCIA, IRENE CASTELLO GARCIA, ISABEL CASTELLO GARCIA, PAULA CASTELLO GARIJO, CARLOS CASTELLO GIL, AMPARO CASTELLO GOMEZ, VICENTE CASTELLO IVORRA, ROSA MARIA CASTELLO JUAN, JOSE CASTELLO MANZANEQUE, SOFIA CASTELLO MARTI, FRANCISCO DE BORJA CASTELLO MARTINEZ, CARMEN ANTONIA CASTELLO MARTINEZ, LUIS CASTELLO MENGUAL, ANTONIO CASTELLO MENGUAL, ROSA ANA CASTELLO MENGUAL, VICENTE CASTELLO MULLOR, ENCARNA CASTELLO PASTOR, JUAN ANTONIO CASTELLO PASTOR, MIGUEL ANGEL

30882

L D L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...219 ...412 ...145 ...285 ...003 ...178 ...675 ...072 ...747 ...648 ...902 ...175 ...249 ...054 ...192 ...611 ...723 ...716 ...985 ...682 ...028 ...911 ...867 ...610 ...744 ...622 ...924 ...887 ...256 ...381 ...766 ...647 ...014 ...725 ...887 ...571 ...645 ...237 ...077 ...211 ...110 ...478 ...637 ...142 ...032 ...404 ...779 ...217 ...809 ...133 ...162 ...990 ...918 ...877 ...073 ...014 ...697 ...089 ...954 ...256 ...297 ...675 ...820 ...172 ...272 ...216 ...456 ...306 ...713 ...858 ...735 ...046 ...592 ...736 ...693 ...153 ...218 ...476 ...925 ...453

CASTELLO PAYA, SANDRA CASTELLO PEIRO, VICENTE LUIS CASTELLO PERIS, AMPARO CASTELLO RODRIGO, ANGEL CASTELLO SAHUQUILLO, IVAN CASTELLO SANCHEZ, BEATRIZ CASTELLO SANCHEZ, VICENTE CASTELLO SANTONJA, JOSEFA CASTELLO TORREGROSA, VICENTA CASTELLO VAÑO, LUIS CASTELLO VERDU, PAULA CASTELLO VILAPLANA, VICENTE CASTELLO VILLAPLANA, JUAN CASTELLON FERNANDEZ, JUAN JOSE CASTELLON LOBATO, DAVID CASTELLOT ABRIL, BEATRIZ CASTELLOTE MAS, AMADEO CASTELLS BONILLA, VICTOR MANUEL CASTELLS GARRIDO, SALVADOR CASTELLS HERNANDO, ALICIA CASTELLS PENADES, AMPARO CASTELLS REDONDO, DAVID CASTELLS SAURINA, JOSE MARIA CASTELLS SAURINA, RAFAEL CASTELLS TARAZONA, FRANCISCO CASTIELLA ALONSO, RAQUEL CASTILLA ESCARP, JUAN ALBERTO CASTILLA ESTERO, ANTONIO JESUS CASTILLA SANCHEZ, ESTELA CASTILLEJO JUAN, RAQUEL CASTILLO BELMONTE, BENJAMIN CASTILLO BELTRAN, DOLORES CASTILLO BLASCO, DANIEL CASTILLO BORJA, ANNY RENEE CASTILLO CALABUIG, PEDRO CASTILLO CARDENAS, FERNANDO CASTILLO CARRASCO, ADORACION CASTILLO CHACON, MONICA CASTILLO CHINININ, SIME CASTILLO COMIN, JORGE CASTILLO CORONADO, LEOCADIA CASTILLO CORONEL, LUISA CASTILLO CUPERTINO, INMACULADA CASTILLO DIOS, TERESA CASTILLO DOMENECH, JOSE LUIS CASTILLO ESTEBAN, YOLANDA CASTILLO FERRANDIZ, LAURA CASTILLO GALINDO, MARIA DOLORES CASTILLO GARCIA, AMPARO CASTILLO GARCIA, ANA ISABEL CASTILLO GARCIA, JAVIER CASTILLO GARCIA, JESUS JAVIER CASTILLO GARCIA, MARIA DEL CARMEN CASTILLO GIMENEZ, ARTURO CASTILLO GIRALDO, ANTONIO CASTILLO GOMEZ, MARIA CARMEN CASTILLO GOMEZ, OLGA CASTILLO GUERRERO, ANA BELEN CASTILLO HERNANDEZ, JOAQUIN CASTILLO HERRERO, JAVIER CASTILLO IBAÑEZ, VICTOR CASTILLO JIMENEZ, FRANCISCO JOSE CASTILLO JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN CASTILLO LASALA, FRANCISCO CASTILLO LOPEZ, JESSICA CASTILLO LOPEZ, MIGUEL CASTILLO LOPEZ, RUBEN CASTILLO LUIS, CLAUDIA CASTILLO LUIS, LEANDRO CASTILLO MAGRANER, MARIA CASTILLO MARTIN, CAROLINA CASTILLO MARTINEZ, ANGEL CASTILLO MARTINEZ, JUAN ANTONIO CASTILLO MONFORT, MARIA BELEN CASTILLO MORALES, VIRGINIA CASTILLO MORCILLO, JOSE CASTILLO OLIVARES, JUAN MANUEL CASTILLO OLIVARES, LUISA CASTILLO PALAU, MIGUEL ANGEL CASTILLO PRADO, MARIA DEL CARMEN

30883

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K, J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...630 ...012 ...062 ...563 ...060 ...860 ...997 ...131 ...799 ...106 ...878 ...657 ...699 ...820 ...954 ...485 ...964 ...795 ...678 ...708 ...496 ...574 ...773 ...074 ...705 ...124 ...475 ...672 ...428 ...009 ...620 ...490 ...139 ...335 ...610 ...351 ...209 ...791 ...598 ...418 ...334 ...477 ...775 ...612 ...930 ...519 ...941 ...591 ...283 ...644 ...533 ...832 ...351 ...741 ...016 ...257 ...339 ...492 ...917 ...884 ...562 ...133 ...358 ...278 ...970 ...271 ...098 ...843 ...545 ...697 ...805 ...495 ...917 ...401 ...359 ...521 ...740 ...582 ...113 ...093

CASTILLO REBOLL, SERGI CASTILLO RODRIGUEZ, FRANCISCO CASTILLO RUBIO, JOSE LUIS CASTILLO RUIZ, DIEGO CASTILLO SAEZ, MARIA YOLANDA CASTILLO SALES, BENJAMIN CASTILLO SANCHEZ, LUCIA CASTILLO SERRANO, ANTONIO CASTILLO SERRANO, FRANCISCO JOSE CASTILLO SORO, MARCOS CASTILLO VARGAS, LIDIA CASTILLO VELA, LIDIA CASTILLO VICENTE, SILVIA BENITA CASTILLO VILLACH, SANDRA CASTILLO VILLORA, ANGELA CASTIÑEIRA GONZALEZ, MANUEL JESUS CASTRO ABAD, JOSE ANTONIO CASTRO AIBAR, ISABEL CASTRO BERNAT, ALEXANDRA CASTRO BLANCO, MARIA JESUS CASTRO BLAS, JOSE MARIA CASTRO BOLAÑOS, LAURA CASTRO CLAURE, MARIA LUZ CASTRO CORNEJO, JUAN CASTRO CUADROS, LUIS IVAN CASTRO DELGADO, VICTOR MANUEL CASTRO ESTEVEZ, OSCAR CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCA CASTRO FERNANNDEZ, YOLANDA CASTRO FRIAS, MARIA TERESA CASTRO GAMALLO, ELVIRA CASTRO GARCES, BLAS CASTRO GARCIA, ANGEL LUIS CASTRO GARCIA, MARIA AZUCENA CASTRO GONZALEZ, JUAN LUIS CASTRO GUERRA, CINTIA CASTRO GUIRAO, FERNANDO CASTRO GUITART, ISAAC CASTRO GUTIERREZ, BEGOÑA CASTRO GUTIERREZ, JUAN JOSE CASTRO GUZMAN, ISABEL CASTRO HERNANDEZ, ENCARNA CASTRO HERRERA, JOSE CASTRO HIGUERO, ANGELES CASTRO LAPUENTE, INES CASTRO LOPEZ, ANTONIO DAMIAN CASTRO LOPEZ, ELENA MARIA CASTRO MIRO, DAVID CASTRO MORENO, JOSE CASTRO PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES CASTRO PEREZ, SANDRA CASTRO PEREZ, VICTORIA CASTRO PONSODA, DAVID CASTRO PORCEL, JORGE CASTRO POZO, GLENDA CASTRO RODRIGUEZ, RAFAEL CASTRO TORRALBO, RAFAEL CASTRO TORREBEJANO, JULIANA CASTRO VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER CASTRO VICENTE, ALFREDO DOMINGO CASTROVERDE PRIETO, ANTONIA CATALA BELENGUER, ADELA MARIA CATALA BENAVENT, JOSE VICENTE CATALA BENAVENT, MARIA JOSE CATALA BENITO, ENRIQUE CATALA CATALA, DAVID CATALA CATALA, MARCOS CATALA CHIVA, JOAQUIN DANIEL CATALA CORBATO, CARLOS CATALA CORBATON, Mª PILAR CATALA ESCALERA, CARLOS CATALA ESPI, ANDREA CATALA ESTRUCH, MARIA JOSE CATALA FONS, MAITE CATALA FONS, MARIA JOSE CATALA FONS, MARIA SOLEDAD CATALA FORNER, EDUARDO CATALA GARCIA MELGARES, FERNANDO CATALA GARCIA MELGARES, MIGUEL ANGEL CATALA GONZALEZ, MARIA CARMEN

30884

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...331 ...141 ...2413 ...268 ...382 ...480 ...488 ...455 ...516 ...414 ...243 ...159 ...811 ...737 ...942 ...547 ...547 ...446 ...045 ...018 ...179 ...194 ...416 ...616 ...842 ...345 ...476 ...651 ...789 ...128 ...434 ...456 ...360 ...100 ...714 ...415 ...442 ...050 ...466 ...846 ...294 ...736 ...591 ...529 ...821 ...363 ...097 ...425 ...095 ...415 ...298 ...541 ...359 ...322 ...635 ...047 ...521 ...096 ...422 ...432 ...658 ...888 ...770 ...609 ...791 ...930 ...567 ...934 ...486 ...201 ...703 ...034 ...543 ...640 ...207 ...973 ...002 ...001 ...796 ...908

CATALA GONZALEZ, MARIA FRANCISCA CATALA GONZALVEZ, MILAGROS ISABEL CATALA LOPEZ, DOLORES MARIA CATALA LOPEZ, ROSARIO CATALA MARIN, MANUEL CATALA MARTINEZ, M. ANGELES CATALA MORANT, JORGE CATALA PANADERO, MARIA LUZ CATALA PEREZ, BEATRIZ CATALA PIERA, MARIA AMPARO CATALA RODRIGUEZ, ANTONIO JOSE CATALA ROIG, PAULA CATALA SALA, INMACULADA CATALA SANTANA, LEONCIO CATALA SAVALL, NATIVIDAD CATALA SEVA, ROSA CATALA TERRADES, MARIA LUCIA CATALA VELARDE, IRENE MARIA CATALA VERCHER, REMEDIOS CATALA VIDAL, MARIA DOLORES CATALA VILLAR, MARIA PILAR CATALA ZARZOSA, IVAN CATALAN ARMERO, DOLORES CATALAN CASTRO, DAVID CATALAN EUGENIO, JUAN ANTONIO CATALAN GARCIA, NOELIA CATALAN GARRIDO, DANIEL CATALAN JIMENEZ, ANA MARIA CATALAN LAPAZ, MARI NIEVES CATALAN MARTINEZ, GRACIA MARIA CATALAN MONTALBO, CRISTOBAL CATALAN MONTALBO, SULEICA CATALAN MONZO, JOSEP CATALAN PEÑA, NIEVES CATALAN REDON, CARMEN CATALAN RICO, ANTONIO CATALAN RICO, MARIA DE LOS REMEDIOS CATALAN SAIZ, MILAGROS CATALAN SANCHIS, RUBEN CATALAN TEBAR, ELISABET CATALAN VERCHILI, FRANCISCO CATALINA VACA, MARIA CRISTINA CATALUÑA GRAULLERA, MATILDE CATALUÑA MORENO, MARIA JOSE CATALUÑA SEGURA, AURORA MARIA CATEDRA SORIANO, JAVIER CATURLA AVILA, RUBEN LEOPOLDO CATURLA DE LA FUENTE, CONCEPCION CATURLA GALVAN, RAQUEL CATURLA GISBERT, ANA CATURLA ORDOÑEZ, MARIA CRISTINA CATURLA TAFALLA, JOSE MANUEL CAUDELI LLORCA, ALICIA CAUDET CASANOVA, JORGE CAUDET TORRES, LETICIA CAURIN CERVERA, MARIA DE LAS NIEVES CAUSANILLES SEBASTIA, DAVID CAUSERA MARTINEZ, ANA MARIA CECILIA CAUSERA MARTINEZ, JOAQUIN CAVA GARAY, SOFIA CAVA IZQUIERDO, DOMINGO CAVA MALDONADO, PABLO CAVA MARROQUIN, LAURA CAVA MORANTE, MARIA DEL CARMEN CAVERO MARTINEZ, MARIA RAQUEL CAVO RICO, ROBERTO CAYO ORBAL, HECTOR CAYUELA ESCLAPEZ, MARIA ISABEL CAYUELA MUNUERA, EULALIA MARIA CAYUELA SANCHEZ, DOLORES MARIA CAYUELAS ESCLAPEZ, SAMUEL CAYUELAS ESCUDERO, MARIA DEL CARMEN CAYUELAS GARCIA, MARIA ISABEL CAYUELAS GILABERT, JOSE ALBERTO CAYUELAS HERNANDEZ, ZULEMA CAYUELAS LOPEZ, PASCUAL CAYUELAS SIERRAS, ALEJANDRO CAYUELAS SIERRAS, MARIA DEL PILAR CAYUELAS TUDELA, PEDRO CAZALLA PERALES, PATRICIA

30885

L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L D L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...945 ...216 ...404 ...208 ...743 ...581 ...237 ...508 ...882 ...551 ...063 ...404 ...470 ...811 ...632 ...930 ...826 ...580 ...369 ...368 ...420 ...040 …331 ...446 ...295 ...711 ...943 ...377 ...518 ...769 ...002 ...944 ...471 ...028 ...801 ...804 ...752 ...561 ...285 ...252 ...804 ...194 ...058 ...065 ...422 ...874 ...477 ...530 ...203 ...457 ...001 ...530 ...909 ...266 ...581 ...393 ...298 ...600 ...169 ...776 ...330 ...432 ...532 ...470 ...238 ...103 ...122 ...146 ...681 ...198 ...840 ...525 ...393 ...387 ...997 ...285 ...716 ...363 ...663 ...987

CAZORLA FAJARDO, MARIA EUGENIA CAZORLA GOMEZ, JOSE CAZORLA GONZALEZ, JESUS CAZORLA GRANADO, CRISTINA CAZORLA PINOS, INMACULADA CAZORLA VIANA, MARIA AMPARO CEACERO CLEMENTE, MARIA AMPARO CEACERO SAEZ, JAVIER CEAN CABRERA, ALVARO ROBERTO CEAUSU, CONSTANTIN GABRIEL CEBA ARROYO, ANDRES CEBALLOS MEDINA, LUZ ELENA CEBALLOS PERAZZI, NORA SUSANA CEBOLLA BONET, FEDERICO CEBOLLERO PRADES, JOSE MARIA CEBRAL VAQUERO, MARIA CEBRIA GONZALEZ, ESPERANZA GALA CEBRIA GURILLO, ANA CEBRIA HUGUET, FRANCISCO MANUEL CEBRIA HUGUET, LAURA CEBRIA JIMENEZ, YOLANDA CEBRIA MOMPARLER, ALAN CEBRIA PASCUAL, MARIA JOSE CEBRIAN ALABAU, SANTIAGO CEBRIAN AZNAR, NORBERTO CEBRIAN BERMUDEZ, JUAN JOSE CEBRIAN BLASCO, CARMEN CEBRIAN BOSQUET, SERGIO CEBRIAN BOTELLA, SUSANA CEBRIAN CALPE, CARLOS JAVIER CEBRIAN CAMPOS, JAVIER CEBRIAN CUEVAS, MARIA JOSE CEBRIAN DEFEZ, JUAN RICARDO CEBRIAN DIAZ, AURELIA CEBRIAN DOMENECH, ANGEL CEBRIAN FONT, JOSE RAMON CEBRIAN GARCIA, MARIA BRAULIA CEBRIAN GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES CEBRIAN GARCIA, NATIVIDAD CEBRIAN INIESTA, MARIA ISABEL CEBRIAN JIMENEZ, ANA CEBRIAN JIMENEZ, GUILLERMO CEBRIAN LUJAN, ISABEL CEBRIAN MARTIN, IRENE CEBRIAN MARTINEZ, DANIEL CEBRIAN MARTINEZ, GUILLERMO CEBRIAN MARTINEZ, JOSE ANTONIO CEBRIAN MICO, MARIA DEL CARMEN CEBRIAN MONTEAGUDO, MARIA JOSE CEBRIAN MORENO, JOSE ANTONIO CEBRIAN NAVAJAS, PABLO CEBRIAN OLMOS, MARIA DOLORES CEBRIAN PALOMARES, JOSE CEBRIAN PARDO, ROCIO CEBRIAN PARRA, PEDRO CEBRIAN PASCUAL, MARIA LUISA CEBRIAN RUIZ, IRENE CEBRIAN TORTOSA, JOSE LUIS CEBRIAN TORTOSA, MONTSERRAT CRISTINA CEBRIAN VIECO, JAVIER CEBRIAN VIECO, JUAN ANTONIO CEBRIAN VIVES, CARMEN CECILIA ILLESCAS, CELESTINA CECILIA LOPEZ, SERGIO CECILIA MARTINEZ, DANIEL CECILIA PEREA, MERCEDES CEDEÑO VERA JISELA JESUS CEDRON SAAVEDRA, FRANCISCO CEGARRA FEREZ, ANTONIO CEGARRA SOTO, FIDEL CELADES CAPDEVILA, MARIA DEL CARMEN CELADES GARCIA, ANGELES CELDA BALLESTER, MARIA CLOTILDE CELDA BELINCHON, INMACULADA CELDA ESTELLES, VICTOR JOSE CELDA LOPEZ, CESAR CELDA RUIZ, YOLANDA CELDA SOLER, FRANCISCA CELDAN GALLEGO, BEGOÑA CELDRAN CONTRERAS, ROSA MARIA

30886

L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...151 ...747 ...133 ...778 ...869 ...144 ...815 ...767 ...363 ...670 ...804 ...734 ...160 ...489 ...879 ...404 ...471 ...988 ...903 ...874 ...623 ...770 ...502 ...382 ...975 ...820 ...535 ...512 ...002 ...836 ...277 ...409 ...402 ...579 ...404 ...548 ...319 ...374 ...879 ...775 ...780 ...371 ...284 ...592 ...720 ...685 ...190 ...663 ...625 ...643 ...753 ...386 ...491 ...706 ...878 ...879 ...652 ...308 ...574 ...477 ...015 ...989 ...182 ...526 ...663 ...134 ...493 ...193 ...535 ...264 ...811 ...436 ...762 ...172 ...800 ...714 ...283 ...100 ...490 ...144

CELDRAN IBAÑEZ, CARMEN CELESTINO CASTELLANOS, NEREA CELIBERTI FRANCES, MARCO CELIBERTI MORALES, CONCEPCION CELIBERTI MORALES, MARIA VICTORIA CELIS FERNANDEZ, JUAN ANTONIO CENALMOR MAGALLANES, MARIA PILAR CENDAN DIAZ, CESAR CENDRA CENDRA, JOSEPA CENDRAN MECHA, ANTONIA CENTELLES ASENSI, ROGELIO CENTELLES ENRIQUEZ, MARGARITA CENTELLES LOZANO, JORGE CENTENO CARRASCO, MARIA LUISA CENTENO DEL VAL, LUIS ANGEL CENTENO GONZALEZ, MERCEDES CEPAS PEREZ NOELIA CEPERO DIEZ, ALBERTO CEPRIA CUEVA, ADORACION CEPRIA CUEVA, ANGELES CERCADILLO GARCIA, ROBERTO CERCOS ALAGARDA, TERESA CERCOS BONACHE, ANA MARIA CERCOS LOPEZ, PILAR CERCOS PEREZ, MILAGROS CERCOS PORCAR, AMALIA CERDA ALGARRA, JOSE GABRIEL CERDA ARAGONES, MARIA DE LAS NIEVES CERDA ARGENT, M. ISABEL CERDA BAÑO, AINHOA CERDA BARBERA, TERESA CERDA BARRACHINA, M ADELA CERDA BAS, MARIA DEL MAR CERDA BENEITO, PILAR CERDA BODI, ANDRES CERDA BONICHE, ELENA CERDA CABALLERO, ELENA MARIA CERDA DIMAS, INMACULADA CERDA ESTORNELL, JUAN BAUTISTA CERDA FAUS, MARIA ANGELES CERDA GARCIA, LAURA CERDA GUTIERREZ, JOSE CERDA JIMENEZ, EVA CERDA JOVER, MARIA DOLORES CERDA LLOPIS, MIGUEL CERDA MEDINA, JUAN JOSE CERDA MIRO, MARIA CARMEN CERDA MOLINA, MARINA CERDA MOLINS, LLUIS CERDA ORDIÑANA, CHRISTIAN CERDA PEIRO, JOSEP ANDREU CERDA PICO, LIDIA CERDA POLO, LORENA CERDA RAMON, ROSARIO MARIA CERDA REVERT, AARON CERDA REVERT, ANDREA CERDA SASTRUS, ANTONIO ENRIQUE CERDA SEMPERE, ANA MARIA CERDA SOCORRO, MATILDE CERDA SORIANO, ELISABETH CERDA UCLES, MONICA CERDA UREÑA, JOSE RAMON CERDA VARO, EDUARDO CERDA VIDAL, JULIO ANGEL CERDA VIDAL, MARIA DEL CARMEN CERDAN ALBERT, JORGE CERDAN ARJONA, JUAN MIGUEL CERDAN BOU, JOSE JAVIER CERDAN CEA, MARIA AMPARO CERDAN CONCA, NOEL CERDAN DE LAS HERAS, ANTONIO CERDAN GARCIA, EVA CERDAN GARCIA, FRANCISCO CERDAN GARCIA, RAUL CERDAN GIL, ALFONSO CERDAN GIMENEZ, MATILDE CERDAN GONZALEZ, SUSANA CERDAN JARAMILLO, ISABEL CERDAN JIMENEZ, ESTER CERDAN LECHON, BELINDA

30887

L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...339 ...995 ...935 ...226 ...268 ...090 ...006 ...029 ...025 ...889 ...686 ...240 ...379 ...226 ...471 ...900 ...802 ...457 ...902 ...991 ...424 ...425 ...061 ...009 ...832 ...924 ...792 ...581 ...533 ...135 ...966 ...564 ...783 ...317 ...344 ...374 ...871 ...687 ...146 ...008 ...216 ...798 ...498 ...475 ...038 ...924 ...701 ...108 ...470 ...448 ...878 ...886 ...247 ...982 ...601 ...855 ...135 ...014 ...823 ...407 ...634 ...327 ...170 ...406 ...907 ...582 ...251 ...702 ...817 ...571 ...695 ...166 ...365 ...420 ...833 ...239 ...252 ...919 ...475 ...137

CERDAN LERMA, ADRIAN CERDAN LERMA, ANDRES ALBERTO CERDAN LOPEZ, FROILAN CERDAN MIRA, ERICA CERDAN PASTOR, FRANCISCO JAVIER CERDAN PEÑA, BEGOÑA CERDAN PEREZ, JOSEFA CERDAN PEREZ, MIRIAM CERDAN POMARES, MARI NIEVES CERDAN RUIZ, MARIA PILAR CERDAN VERA, MARIA JOSE CERDEIRA RICOY, MARIA TERESA CERDEÑA RUIZ, CRISTIAN ALEJANDRO CERESELO CLIMENT, RAFAEL CERESOLA CARDONA, CRISTINA CEREZO AGUIAR, MARIA JOSE CEREZO ALBALADEJO, MARIA PILAR CEREZO BARRULL, JOSE LUIS CEREZO BOTELLA, MIGUEL CEREZO CARBONELL, ROSA MARIA CEREZO DOMINGUEZ, REBECA CEREZO DOMINGUEZ, SOFIA CEREZO DURA, EVALUZ CEREZO GARCIA, LAURA CEREZO GARCIA, MARIA DOLORES CEREZO GARCIA, PEDRO CEREZO GEA, JOSEFA CEREZO MARCIAL, ANTONIO CEREZO MILAN, ENRIQUE CEREZO MUNUERA, JOSE ANTONIO CEREZO NAVARRO, FERMIN CEREZO PEREZ, FRANCISCO ELIAS CEREZO RAYOS, ROSA MARIA CEREZO RIUS, CARLOS CEREZO SANCHEZ, SALVADOR CEREZO SAURA, JOSEFINA CEREZO TENDERO, MINERVA CEREZOLA ALVAREZ, VICENTE CEREZUELA DOLON, GERARDO CEREZUELA OLMOS, MARIA DEL CARMEN CERIAN CALDERON, ARMANDO CERIAN SANCHO, DAVID CERON ALBARRAN, SARA IVALU CERON ASENSIO, FRANCISCA CERQUEDA NEBOT, MARIA JOSE CERRATO MORCILLO, ROCIO DEL PILAR CERRATO VIÑAS, ISAAC CERRILLO CAMPOS, VICENTE CERRILLO ORTIZ, PEDRO CERRILLO RAMIREZ, RAQUEL MARIA CERRILLO TEBAR, FRANCISCO JAVIER CERRILLO TEBAR, LUISA MARIA CERRILLOS RUIZ, BEGOÑA CERRO ALBIÑANA, MARIA JOSE CERRO FERRER, JOSE LUIS CERRO JERONIMO, ALEJANDRO CERRO RODRIGUEZ DE ISLA, DAVID CERVANTES COSTA JOSE CERVANTES RODRIGUEZ, PATRICIA CERVELLO DURA, VANESSA CERVELLO REMENTERIA, MARIA JOSE CERVERA ALFONSO, PILAR CERVERA AÑO, CONCHA CERVERA AÑO, LUCAS CERVERA ARNAU, MARIA VICTORIA CERVERA BALLESTER, LIDIA MARIA CERVERA BESO, JOSE VICENTE CERVERA CERVERA, ALEJANDRO CERVERA CUBEL, MARIA ENCARNA CERVERA DARIES, DOLORES MARIA CERVERA DARIES, ENCARNACION CERVERA DOMINGO, MIGUEL CERVERA ELEGIDO, NOELIA MATILDE CERVERA ESTELLES, JAVIER CERVERA ESTELLES, JUAN JOSE CERVERA ESTEVE, ANTONIO JOAQUIN CERVERA FABUEL, ROSA CERVERA FELIP, ARMANDO CERVERA FERRIZ, ANTONIO JOAQUIN CERVERA FORES, GUENDOLIN

30888

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...136 ...945 ...217 ...697 ...080 ...141 ...719 ...831 ...189 ...793 ...740 ...102 ...068 ...777 ...162 ...809 ...601 ...600 ...636 ...595 ...869 ...012 ...755 ...046 ...504 ...755 ...079 ...347 ...242 ...347 ...784 ...654 ...326 ...342 ...130 ...125 ...169 ...177 ...160 ...687 ...275 ...221 ...698 ...148 ...605 ...527 ...199 ...522 ...585 ...130 ...919 ...377 ...861 ...619 ...048 ...618 ...507 ...361 ...317 ...387 ...732 ...891 ...767 ...800 ...862 ...862 ...352 ...998 ...046 ...301 ...283 ...567 ...182 ...714 ...634 ...731 ...032 ...338 ...829 ...588

CERVERA FORES, NURIA CERVERA FOS, JOSE VICENTE CERVERA GALLARDO, GUILLERMO CERVERA GALVEZ, JOAQUIN FAUSTO CERVERA GARCIA, FRANCISCO JAVIER CERVERA HERRERO, SANDRA CERVERA JORGE, OLGA CERVERA LACALLE, JOSE RAMON CERVERA LLORIS, ANGELES CERVERA LOU, ALEXIS CERVERA MAÑAS, PILAR CERVERA MARTINEZ, CESAR CERVERA MARTINEZ, DAVID CERVERA MARTINEZ, LOURDES CERVERA MIQUEL, MARIA AMPARO CERVERA MORATIN, JESUS CERVERA MORENO, NARCISO CERVERA MORENO, ROSA MARIA CERVERA PALAZON, JUAN CARLOS CERVERA PALOP, JOSE CERVERA ROIG, LUIS FRANCISCO CERVERA SALINAS, ROCIO CERVERA SANMARTIN, MARI CARMEN CERVERA SANTOS, Mª CARMEN CERVERA SANTOS, Mª JOSE CERVERA TARAZON, Mª TERESA CERVERA TARIN, MARIA TRINIDAD CERVERA TARREGA, VICENTA CERVERA TOMAS, MARIA INMACULADA CERVERA TORTOSA, CARLA CERVERA ZAMORA, NEREA CERVERO BELTRAN, LUCAS CERVERO CASILLAS, VERONICA CERVERO LOPEZ, CRISTINA CERVERO MICO, Mª MAGDALENA CERVERO ROMEGUERA, MARIA TERESA CERVERO SANCHEZ, RAQUEL CERVERON IZQUIERDO, MANUEL CERVERON MINGUEZ, JULIA CERVERON PEREZ, LUISA JOSEFA BERNARD CERVETTO PLANELLES, TERESA CERVRO RIERA, JUAN LUIS CESARETTI, DARIO CESARINI ALPUENTE, ADRIANO CESARINI FARROW, ALESSIO CESPEDES ESCODA, LUCIA CESPEDES MAGAN FRANCISCO ANGEL CESPEDES SANCHEZ, MARIA NIEVES CESTAO LOPEZ, ANABEL CHABRERA GALLEN, MANUEL ALEJANDRO CHABRERA MIRO, ANTONI CHABRERA SERRANO, JOSE VICENTE CHACHA PINEDA, MARIA ALEXANDRA CHACHERO ARIGO, FEDERICO CHACON AHIBAR, MARIA FRANCISCA CHACON ALBEROLA, MARIA ANGELES CHACON BENITEZ, LIDIA CHACON PASTOR, LOLA CHAFE GRAU, ADORACION CHAFE MORENO, ANTONIO CHAFER AGUILAR, EVA CHAFER BENET, LUCAS CHAFER BLESA, FRANCISCA CHAFER BLESA, FRANCISCO JAVIER CHAFER BOLINCHES, SEBASTIAN CHAFER MARTINEZ, SALVADOR CHAFER MARTINEZ, VICENTE CHAFER MUÑOZ, RAFAEL CHAFER SORIANO, CRISTINA ANA CHAFFER FITA, CRISTINA CHAMBO CHILET, JOSE MIGUEL CHAMERA CATEDRA,MERCEDES CHAMON GOMEZ, FRANCISCA CHAMON MOYA, PATRICIA CHAMORRO CABALLERO, MARIA CRUZ CHAMORRO ERDOIZA, LYDIA CHAMORRO GARCIA, MONICA CHAMORRO GARCIA, VANESSA CHAMORRO JIMENEZ, GLORIA CHAMORRO VILCHES, ANDRES

30889

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. EXCL. K, J, R ADM.

Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...594 ...525 ...972 ...513 ...451 ...851 ...786 ...438 ...678 ...006 ...561 ...202 ...258 ...239 ...451 ...161 ...770 ...390 ...058 ...698 ...688 ...480 ...356 ...901 ...752 ...247 ...202 ...694 ...467 ...598 ...083 ...000 ...398 ...625 ...865 ...000 ...660 ...809 ...723 ...927 ...500 ...616 ...497 ...422 ...292 ...554 ...247 ...660 ...981 ...672 ...243 ...310 ...189 ...250 ...485 ...866 ...299 ...693 ...159 ...289 ...327 ...726 ...006 ...688 ...395 ...619 ...856 ...211 ...358 ...163 ...311 ...942 ...880 ...036 ...208 ...971 ...837 ...273 ...493 ...739

CHAMORRO VILCHEZ, MIGUEL CHANTRES LEGASPI, NATALIA CHANZA FENOLL, VICENTA CHANZA HERNANDEZ, EVA CHAPARRA CHIVA, YOLANDA CHAPARRO AGUILERA, NATALIA CHAPARRO AGUILERA, VICTOR CHAPARRO BAREA CARLES CHAPERO FURIO, JUAN CHAQUET TEROL, CARLA ISABEL CHARCO PEREZ, MARIA SOLEDAD CHARCO SOTOS, MARIA CONCEPCION CHARCOS PEREZ, ALBERTO JULIAN CHARDI DASI, PABLO CHARLES LLORCA, PURIFICACION CHARQUERO DE GOUVEIA, NOELIA SOLEDAD CHARQUERO DE GOUVEIA, PATRICIA CHASAN ULLA, LAURA CHASAN ULLA, LIDIA CHAVARRIA JUAN, HORTENSIA CHAVARRIA VEDRIEL, DALIA CHAVELI MOSCARDO JOSE CHAVERO MURILLO, MODESTO CHAVERO TUR, JOSE RAMON CHAVERO VINUESA, SARA ESTHER CHAVES ASENSIO, MARIA ISABEL CHAVES GONZALEZ, MARIA DOLORES CHAVES RAMON, ASUNCION CHAVEZ MODENA, DANIEL CHAVEZ SORIANO, DARIO CHAZARRA PEREZ, INMACULADA CHAZARRA PEREZ, JOSE CHECA BARAMBIO, JOSE LUIS CHECA CABAÑERO, JOSE FERNANDO CHECA CARRASCO, CARLOS JAVIER CHECA GARCIA, JULIA CHECA LLOPIS, LAURA CHECA LOPEZ, MARIA ISABEL CHECA LORENTE, NURIA CHECA MENA, VANESA CHECA MOLINA, MANUEL ANGEL CHECA MONTALT, DANIEL CHECA NAVARRO, PEDRO ANTONIO CHELI GARCIA, GEMA CHENOVART RENAU, ENRIQUE CHERINO RAMIREZ, MARIA AMPARO CHERTA MASIP, FRANCISCO ALBERTO CHESA SEMPERE, ANA CHICANO TELLO, JOSE CHICHARRO GIL, BEATRIZ CHICO ALFARO, ANA TRINIDAD CHICO CHAMORRO,ANDRES DANIEL CHICO FERRIS, YOLANDA CHICO LOPEZ, YOLANDA CHICO MATAIX, JOSEFA DEL PILAR CHICO SANCHEZ, ALFONSO CHICO VERDU, JOSE FRANCISCO CHILET GALA, ANA CHILET GARCIA, INMACULADA CHILET SORIA MARIA TARSILA CHILLERON CASTAÑO,SONIA CHILLERON GIL, DAVID CHILLERON LOPEZ, PILAR CHILLIDA MARTINEZ, MARIA CHILLON PERAL, PEDRO PASCUAL CHINCHILLA ARQUES, ADRIAN CHINCHILLA BELLOD, MARIA DEL PILAR CHINCHILLA DIAZ, LORENZO CHINCHILLA PEREZ, ANGELES CHINCHILLA PUCHE, JOSE ANGEL CHINCHILLA RUIZ, EUGENIO CHINER BELENGUER, MIGUEL CHINER FERNANDEZ, MARIA DEL MAR CHINER MAÑEZ, JONATHAN CHINER SANTAPAU, SALVADOR CHIOREAN, RAMONA CLAUDIA CHIRIAC, VERONICA CHIRIVELLA APARICI, TERESA CHIRIVELLA CERVERA, TATIANA CHIRIVELLA ESPINOSA, SERGIO

30890

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...863 ...400 ...226 ...240 ...402 ...294 ...674 ...975 ...087 ...333 ...838 ...841 ...819 ...996 ...252 ...783 ...805 ...592 ...265 ...914 ...942 ...382 ...570 ...823 ...252 ...137 ...945 ...524 ...445 ...778 ...700 ...413 ...112 ...680 ...302 ...411 ...706 ...409 ...452 ...342 ...906 ...366 ...365 ...260 ...636 ...311 ...330 ...262 ...680 ...129 ...239 ...870 ...498 ...987 ...296 ...663 ...880 ...465 ...468 ...520 ...282 ...200 ...288 ...355 ...858 ...877 ...230 ...672 ...402 ...649 ...801 ...679 ...771 ...007 ...374 ...177 ...826 ...298 ...938 ...740

CHIRIVELLA MARIN, MARIA CRISTINA CHIRIVELLA MARTIN, ANDRES CHIRIVELLA MARTIN, JOSE CHIRIVELLA PLANELLS, JOSE CHIRIVELLA USO, VICENTE CHISBERT IBAÑEZ, JESUS CHISBERT IBAÑEZ, JOSEFA CHISBERT PONCELAS, FRANCISCO CHISBERT SAN EVARISTO, NURIA CHISMOL MAHIQUES, JUAN RAMON CHISVERT ANDREU, JOSE VICENTE CHIULIA ROMERO, MONICA CHIULIA SOPOLE, EVANGELINA CHIVA DEL POZO, MARIA DEL PINAR CHIVA FLIQUETE, ANA BELEN CHIVA FONS, MANUEL CHIVA MARTINEZ, EUGENIA CHIVELI ALFONSO, HECTOR CHOCANO ALHAMBRA, GEMA ESTER CHOCANO PALACIOS, MONICA CHODOROWXKA, DOROTA CHOFRE TALENS, INMACULADA CHOLBI GREGORI, SONIA CHOLBI GUILLEN, MARIA ELENA CHOLVI FAYOS, DANIEL CHOLVI SERRANO, ASUNCION CHORDA GAMON, ENRIQUE MATEO CHORDA LIÑANA, CLARA BEATRIU CHORDA LIÑANA, JOAN CARLES CHORDA LOPEZ, MARIA ASUNCION CHORDA MARZA, ANTONIO JAVIER CHORNET GARCIA, AIDA CHORNET LOPEZ, JOSE LUIS CHORQUES BARBERAN, FERMIN VICENTE CHORRO ANIORTE, ROXANA CHORRO MALVAREZ, MARIA CARMEN CHOVA ESCOLANO, FRANCISCO CHOVA MARTINEZ, JAVIER CHOVER MIFSUD, JUAN BAUTISTA CHOVER MURILLO, RAFAEL CHOZAS GAYTAN, SERGIO CHOZAS SEMPERE, CARLOS CHULIA LOPEZ MARIA PILAR CHULIA MURILLO, MARIA JOSE CHULILLA MARTIN, MIRIAM CHUMILLAS GARCIA, ANGELA GUADALUPE CHUMILLAS HERNANDEZ, JUAN CLAUDIO CHUMILLAS HERRAIZ, VANESSA CHUMILLAS HIDALGO, MARIA DEL PILAR CHUMILLAS JURADO, CARLOS CHUMILLAS SAMPERE, ANTONIO CHUST CALBET, DAVID CHUST ESTEVE, ESTEBAN CHUST GODOY, CRISTINA CHUST GONZALEZ, MIREIA CHUST MORIS, MARIA EUGENIA CHUST VALERO, VICTOR CIADROS CORDOBA, VANESSA CIBAJA CONTRERAS, ANTONIO CIBORRO JULIAN, DAVID CIBRAN GOZNALEZ, MIGUEL CICUENDEZ MARTI, ANTONIO CID CID, JOSEP CID FERNANDEZ MARIA JOSEFA CID PEREZ, PETRA CID PEREZ, ROSA FERNANDA CIFO DONATE, MARIA DOLORES CIFRE PEDRON, MARIA JOSE CIFRE SORO, MARIA DOLORES CIFRODELLI BAEZ, ANGELO CIFUENTES BENITO, MARIA DOLORES CIFUENTES FERNANDEZ, MARI CARMEN CIFUENTES GASCON, MARIA SALOME CIFUENTES MOLINA, OSCAR CIFUENTES MORA AMPARO CIFUENTES MURGUITTO, PEDRO CIFUENTES NAVARRO, NURIA CIGES FERRER, JUAN CIGES RIBERA, JUAN CARLOS CIGES SALA, CONCEPCION

30891

L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L D L

ADM. EXCL. J, S EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...343 ...222 ...607 ...154 ...250 ...251 ...313 ...990 ...854 ...466 ...615 ...771 ...849 ...023 ...096 ...572 ...042 ...207 ...223 ...898 ...910 ...763 ...440 ...396 ...332 ...752 ...183 ...307 ...817 ...546 ...699 ...239 ...312 ...207 ...809 ...173 ...759 ...293 ...261 ...271 ...810 ...929 ...930 ...774 ...138 ...396 ...368 ...554 ...410 ...667 ...844 ...521 ...828 ...846 ...910 ...363 ...127 ...047 ...205 ...474 ...045 ...124 ...697 ...065 ...886 ...844 ...882 ...528 ...147 ...148 ...842 ...153 ...982 ...738 ...522 ...171 ...242 ...216 ...176 ...595

CIJES PEREZ, MARTA CINJORDIZ LOPEZ, EMILIA CINTADO CORBACHO, FRANCISCA CIPOLLONE FERNANDEZ, SONIA CIRIA BAILE, GLORIA CISCAR CARRERES, ANTONI CISCAR CERDA, ALEJANDRO CISCAR ESCRIVA, VICTOR JOSE CISCAR ESTRELA, MARIA TERESA CISCAR GARCIA, CAROLINA CISCAR JUAN, MIQUEL CISCAR LOPEZ, HECTOR CISCAR MAÑEZ, YOLANDA CISCAR MORATO, ROSA ISABEL CISCAR ORDIÑANA, IRENE CISCAR ROVIRA, FRANCISCO JAVIER CISCAR TARAZONA, VICENTE CISCAR TORDERA, CARMEN CISCAR VILA, MIGUEL CISNAL ROIG, JOSE MANUEL CISNEROS CLARAMUNT, JESUS CITA CAMACHO, MARTA CITORES GIMENO, PATRICIA CIUADROS LERIN, ALBERTO CIUDAD CHICHARRO, ANA MARIA CIUDAD GIMENEZ, DOLORES CIVERA ALONSO, CARMEN CIVERA AUCEJO, ALICIA CIVERA MARTINEZ, ANA CIVERA MARTINEZ, SARA CIVERA SAIZ, MARIA JOSE CIVERA VAZQUEZ, ROSA MARIA CIVERIO PICAZO, ANA MARIA CLAR GIMENO, JOSEFA PILAR CLAR GRAU, MONICA CLAR PERIS, JUAN CLARA ANDREU, MARIA DEL CARMEN CLARA PENALBA, VANESA CLARAMONTE AGUILELLA, MARGARITA CLARAMONTE PAULANO, VERONICA CLARAMONTE VERCHER, JOSE ANGEL CLARAMONTE VIQUEIRA, ANA MARIA CLARAMONTE VIQUEIRA, SAFIRA CLARIANA GALDON, AMPARO CLARK LOPEZ, GUILLERMO CLAROS VILAR, MARIA MERCEDES CLAUSELL GRANEL, JUAN MANUEL CLAUSICH FANDOS, MARIA DEL CARMEN CLAVEL CASCALES, GEMA CLAVEL DURAN, ALEJANDRO CLAVEL MATEO, ELISA CLAVELL CANO, ROSALIA CLAVELL MARTINEZ, ISABEL CLAVELL PEÑARROJA, SALVADOR CLAVER MERCADER, MARIA VANESSA CLAVERIAS CASAMAYOR, ROCIO CLAVERO GALINDO, JAVIER CLAVIJO LOPEZ, CARLOS CLAVIJO MORENO, MARIA PILAR CLAVO SANCHEZ, JOSU MIREN CLEDERA GARCIA, MARIA DOLORES CLEMENT AMOROS, FRANCISCA ISABEL CLEMENT HERRERO, MARIA OLGA CLEMENT LEON, AMADEO CLEMENT ROS, DAVID CLEMENT SANTAMARIA, MARIA TERESA CLEMENT TORMO, FRANCISCO JOSE CLEMENTE ALFONSO, GABRIEL CLEMENTE BARRES, JORGE CLEMENTE BARRES, OSCAR CLEMENTE BAUS, DIANA CLEMENTE BLASCO, BARBARA CLEMENTE CASARES, MARIA CLEMENTE COLAS, MIGUEL ANGEL CLEMENTE DE LA OSADA, MARIA AMPARO CLEMENTE FRIAS, EFIGENIO CLEMENTE GARCIA, TOMAS CLEMENTE MARTIN, AMPARO CLEMENTE MENDEZ, ANA CRISTINA CLEMENTE MENDEZ, SEBASTIAN DAVID

30892

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D D L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...395 ...986 ...564 ...593 ...377 ...991 ...437 ...307 ...802 ...478 ...229 ...402 ...124 ...091 ...194 ...601 ...170 ...848 ...821 ...571 ...386 ...788 ...881 ...026 ...865 ...864 ...943 ...469 ...525 ...101 ...408 ...817 ...858 ...448 ...126 ...712 ...948 ...879 ...361 ...167 ...690 ...735 ...596 ...660 ...619 ...172 ...001 ...961 ...347 ...442 ...368 ...696 ...295 ...164 ...309 ...912 ...208 ...729 ...987 ...552 ...610 ...793 ...555 ...062 ...940 ...613 ...814 ...744 ...166 ...277 ...689 ...083 ...490 ...638 ...539 ...060 ...037 ...766 ...024 ...158

CLEMENTE NAVARRO, IRENE CLEMENTE NAVARRO, MARIA JOSEFA CLEMENTE NAVARRO, MARIA ROSARIO CLEMENTE NAVARRO, PEDRO JOSE CLEMENTE OVIEDO, LUIS CLEMENTE PARDO, MERCEDES CLEMENTE PARIS, CRISTIAN CLEMENTE PEREZ, LUIS CLEMENTE PORTA, JUANA CLEMENTE RICO, JORDI CLEMENTE RODRIGUEZ, MARIA TRINIDAD CLEMENTE VILLAHERMOSA, MONICA CLERIGO AGUILERA, ENRIQUE CLERIGUES BELTRAN, MARIA PILAR CLIMENT ACOSTA MARIA CARMEN CLIMENT ACOSTA, LUIS RAUL CLIMENT ACOSTA, MONSERRAT CLIMENT ADRIA, ISMAEL CLIMENT ALEDO, RICARDO CLIMENT ANDREU, MERCEDES CLIMENT ARACIL, YOLANDA CLIMENT ARAGO, FIDEL CLIMENT BADESA, LLLIBERTAT CLIMENT BALLESTER, PEDRO CLIMENT BENAVENT, MARIA INES CLIMENT BENAVENT, SANDRA CLIMENT BROTONS, JOSE FRANCISCO CLIMENT CALABUIG, SALVADOR CLIMENT CANET, AMALIA CLIMENT CAÑES, MARIA EUGENIA CLIMENT CARBONELL, ANA JOSE CLIMENT CEPRIA, VERONICA CLIMENT CERVERA, ARTURO CLIMENT CHAFER, DOLORES CLIMENT CHAFER, MARIA JOSE CLIMENT CHAMORRO, MARIA CLIMENT COELLO, LEANDRA CLIMENT CORTES, DAVID CLIMENT DE MORA PATRICIA CLIMENT ESTARLICH, FERNANDO CLIMENT FAYOS, NOEMA CLIMENT FUSTER, AITANA CLIMENT GARCIA, JOSE VICENTE CLIMENT GOMAR, JOSE CLIMENT GOMEZ, ANTONIO CLIMENT GOMEZ, MIGUEL ANGEL CLIMENT GREGORI, VICENTA CLIMENT JORDA, JORDI CLIMENT LAZARO, MARIA TERESA CLIMENT LLORENS, MARIA TERESA CLIMENT LOPEZ, EUGENIA CLIMENT LOPEZ, MARIA ANGELES CLIMENT MALONDA, ENCARNACION CLIMENT MARTINEZ, CARMEN JULIA CLIMENT MARTINEZ, CONSUELO CLIMENT MARTINEZ, YOLANDA CLIMENT MONTRULL, MERCE CLIMENT MORALES, ALBERTO ALEJANDRO CLIMENT MORALES, DANIEL JOSE CLIMENT MORENO, MARIA TERESA CLIMENT PASTOR, TERE CLIMENT PAULA, BELINDA CLIMENT PEREZ, JOSEFA CLIMENT PEREZ, MATILDE CLIMENT PEREZ, SALVADOR CLIMENT PRATS, ROSA MARIA CLIMENT ROMA, INMACULADA CLIMENT ROMERO, INES CLIMENT SANCHIS, ENCARNACION CLIMENT SANTACREU, SANTIAGO CLIMENT SCARPA, JUAN CLIMENT SENDRA, ESTEFANIA CLIMENT SERVER, SALVADOR CLIMENT SIGNES, JOSEFA FAZ CLIMENT SOLER, DESIRE CLIMENT SOLER, SONIA CLIMENT SORO, MARIA JESUS CLIMENT UREÑA, RAFAEL CLIMENT VERDU, JUAN CLIMENTE BENEYTO, VICENTE JOSE

30893

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...251 ...412 ...413 ...257 ...789 ...073 ...716 ...250 ...823 ...797 ...891 ...402 ...736 ...560 ...923 ...513 ...852 ...996 ...015 ...051 ...857 ...591 ...701 ...549 ...650 ...176 ...976 ...164 ...532 ...188 ...555 ...4713 ...125 ...650 ...119 ...951 ...685 ...767 ...788 ...347 ...220 ...798 ...363 ...281 ...644 ...154 ...561 ...951 ...883 ...515 ...848 ...865 ...930 ...545 ...308 ...681 ...383 ...678 ...140 ...811 ...064 ...716 ...371 ...737 ...195 ...938 ...348 ...249 ...514 ...684 ...088 ...032 ...518 ...932 ...619 ...399 ...205 ...248 ...392 ...656

CLOFENT ESTEVE, MARIA ELENA CLOQUELL ARRIAGA, JENNIFER CLOQUELL ARRIAGA, JUDITH CLOQUELL BADENES, ALBA CLOQUELL BADENES, VICENT CLOQUELL BONET, JOSE VICENTE CLOQUELL BONET, MACARENA CLOQUELL DOLZ, JOSE VICENTE CLOQUELL DOLZ, ZAIDA CLOTILDE ESCALANTE, ANTON COBO BLASCO, NOELIA COBO CORTELL, JOSEFA COBO ESPAÑZ, LAURA COBO ESTEBAN, YOLANDA COBO GOMEZ, OLGA COBO MARTINEZ, NICOLAS COBO ORTEGA, ESTER COBO RIAÑOS, NIYERED COBO SANCHEZ, EDUARDO COBO SIRVENT, JOSE ANGEL COBO SIRVENT, RAFAEL COBOS BERMEJO, ALREDO COBOS GIMENEZ, ANTONIA COBOS JACINTOS, ANGEL COBOS MARCO, JORGE LUIS COBOS PACHECO, ANTONIO COBOS RAMIREZ, M DEL MAR COCANO PALACIOS, ANGEL RAMON COCERA ALARCON, LOURDES COCERA ALMAGRO, SANDRA COCERA ARGUDO, Mª FRANCISCA COCERA BELTRAN, ANDREA COCERA ORTEGA, GALYA COCERA ORTUÑO, Mª DESAMPARADOS COCERA PICO, ANA ISABEL COCO MACIA, ROSA MARIA COCO RODRIGUEZ, ANTONIA CODES SAEZ, FRANCISCO JOSE CODESIDO CISCAR, NURIA CODINA CALATAYUD, JULIO CODINA ORTOLA, M. CRISTINA CODINA PASTOR, TERESA CODOÑER GORDILLO, LIDIA CODOÑER SALVA, OCTAVI CODOÑER SIGNES, MANUELA COELHO DOMINGUEZ, JESSICA COGOLLOS MARTINEZ, ISAAC COGOLLUDO GARCIA, OLGA COIN TOLSADA, FERNANDO COLA GARCIA, CONCEPCION COLAS MACIAN, MARIA AMPARO COLAS RAJADEL, SOLEDAD COLAS VILLALBA, MARCOS COLERA BONIFASI, MARIA OBDULIA COLERA PORCAR, ROGER COLIGA SANCHEZ, LAURA COLL BARRERA, YOLANDA COLL CAMARENA, MARIA ISABEL COLL CORBALAN, FERNANDO JOSE COLL CORBALAN, JUAN SALVADOR COLL DE LA TORRE, ISABEL COLL ESPLUGUES, MARIA JOSE COLL ESTELLES, MARIA AMPARO COLL GARCIA, NATALIA COLL GUERRERO, MARIA COLL LORES, TERESA COLL MOLL, JOAQUIN COLL RODRIGUEZ, JOSEFINA COLLADO ARRIBAS, ALICIA COLLADO BAEZA, MARIA LORENA COLLADO BELLON, MIGUEL ANGEL COLLADO BELMAR, JESUS COLLADO BENEYTO, JUAN CARLOS COLLADO DOMINGUEZ, RAQUEL COLLADO FERNANDEZ, MAGINA COLLADO GARCIA, JOSE ANTONIO COLLADO GARCIA, MARIA CARMEN COLLADO JAIME, ANTONIO COLLADO JATIVA, BENITO COLLADO LLOPIS, CONCEPCION

30894

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM.

Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...153 ...104 ...348 ...633 ...623 ...075 ...475 ...338 ...538 ...257 ...620 ...200 ...876 ...709 ...766 ...163 ...920 ...399 ...783 ...795 ...390 ...023 ...710 ...314 ...934 ...241 …505 ...724 ...972 ...341 ...394 ...494 ...577 ...263 ...185 ...702 ...754 ...611 ...908 ...997 ...298 ...160 ...277 ...606 ...361 ...972 ...915 ...776 ...642 ...106 ...453 ...425 ...299 ...424 ...233 ...378 ...607 ...754 ...462 ...533 ...471 ...866 ...902 ...058 ...438 ...951 ...427 ...293 ...073 ...821 ...646 ...341 ...242 ...211 ...222 ...300 ...880 ...838 ...732 ...497

COLLADO LLOPIS, FRANCISCO JOSE COLLADO LLOPIS, MARIA JOSE COLLADO LOPEZ, AURORA INMACULADA COLLADO MARTINEZ, MARIA DE MAR COLLADO MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN COLLADO MARTINEZ, OLIVER COLLADO MARTINEZ, SONIA COLLADO MONTERO, ANA ROSA COLLADO MORAGA, MIGUEL ANGEL COLLADO MOYA, ALEJANDRO PEDRO COLLADO NAVARRO, MIGUEL COLLADO OLMO, TAMARA COLLADO ORTIZ, PILAR COLLADO PENALBA, ROCIO COLLADO RICO, JACINTO COLLADO SANCHIS, PALOMA COLLADO SELIGRAT, CRISTINA COLLADO TORMOS, JOAN COLLADO TOVAR, ANTONIO COLLADO VELA, IRENE COLLADO VILLANOVA, ANDREA COLLADOS BROSETA, MARIA JESUS COLLADOS CASTILLO, ANA ISABEL COLLADOS SANCHEZ, SANDRA COLLANTES ALBUJAR, ADRIANA VERONICA COLLAZO GARCIA, JUAN JOSE COLLELL DOMINGO, CARMEN COLMENA NAVARRO, FRANCISCA COLMENA TORIBIO, DOLORES COLMENERO ROMAN, ASIER COLOM GILABERT, ROSANA COLOM GILABERT, VICENTE COLOM MENGUAL, FRANCISCO COLOM MONFORT, JORDI COLOM MONFORT, VICTOR COLOM MORERA, LEANDRO COLOM PITARCH, GEMMA COLOMA AYUSO, GUILLERMO COLOMA BROTONS, EVA ESTHER COLOMA DUCTOR, ALFONSO COLOMA ELIAS, ANDREA COLOMA GARCIA, ASCENSION COLOMA GARCIA, MARIA JOSE COLOMA GEA, CARLOS COLOMA GUERRERO, MARIA VERONICA COLOMA HERNANDEZ, ESTER COLOMA PASCUAL, ESTER COLOMA PASCUAL, GERMAN COLOMA SILES, MIGUEL ANGEL COLOMA VALOR, ELENA COLOMAR BARTOLINI, ELENA COLOMAR GIRAU, MIGUEL COLOMAR MILLAN, VANESA COLOMER ALCACER, MARIA JOSE COLOMER ALCARAZ, MAURO COLOMER AYET, ADRIAN COLOMER AYET, PAULA COLOMER BALART, JULIA COLOMER BROTONS, JULIAN COLOMER CARBONELL, CESAR COLOMER CASTELLA, JOSEP COLOMER CASTELLA, MIREIA COLOMER CASTELLO, JOSE VICENTE COLOMER EGEA, CRISTINA COLOMER ELICES, DAVID COLOMER GOZALBO, IVAN COLOMER LLORET, MARIA ISABEL COLOMER MENA, JOSEFA LOURDES COLOMER MERI, MARIA VICTORIA COLOMER PASCUAL, CRISTINA COLOMER PEREZ, MARIA GEMMA COLOMER RAMON, LAURA COLOMER RAUSELL, CONCEPCION COLOMER SANTONJA, ALEXIS COLOMER SANTONJA, RUBEN COLOMER TORRES, JUAN COLOMER VILA, MARI CARMEN COLOMER ZAPATER, JORGE COLOMINA ALMIÑANA, YOLANDA COLOMINA DE LA ASUNCION, SERGIO

30895

D L L L L L D L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. G ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...930 ...800 ...879 ...928 ...409 ...471 ...858 ...986 ...176 ...397 ...901 ...469 ...172 ...003 ...780 ...215 ...701 ...700 ...181 ...808 ...294 ...293 ...412 ...296 ...527 ...488 ...151 ...660 ...359 ...491 ...472 ...472 ...797 ...501 ...067 ...028 ...315 ...076 ...511 ...495 ...644 ...649 ...711 ...338 ...564 ...265 ...266 ...121 ...761 ...166 ...810 ...318 ...189 ...500 ...313 ...604 ...870 ...369 ...906 ...769 ...290 ...530 ...107 ...037 ...056 ...693 ...163 ...162 ...926 ...947 ...242 ...415 ...228 ...877 ...843 ...839 ...245 ...079 ...835 ...259

COLOMINA FRANCES, ALEJANDRO COLOMINA FRANCES, LUIS VICENTE COLOMINA RICO, MAGDALENA COLOMINA RODRIGUEZ, ANA MARIA COLOMINA VARGAS, BEATRIZ COLOMINA VERDU, JOEL COLON CENTENO, DANIEL COLON QUILIS, PALOMA COLONQUES TOMAS, CARMEN COLORADO HERRERO, JESUS MARIA COLUBI RIPOLL, ISABEL COMAJUAN RODRIGUEZ, ARANZAZU COMAS ALANZABES, LAURA COMAS ORTEGA, ENRIQUE AARON COMECHE CABANES, TERESA COMECHE COMECHE, AMPARO COMECHE GABARDA, MARIA DOLORES COMECHE GABARDA, MARIA TERESA COMENDADOR MARTINEZ, Mª JESUS COMERAS LAPEÑA, VANESA COMES ALEJOS, RITA INMACULADA COMES ALTARRIBA, DAVID EDUARDO COMES COMES, MARIA IRENE COMES COMES, MARIA RITA COMES FERNANDEZ, VICENT COMES FERRER, JULIA COMES HOYOS, SIXTO VICENTE COMES MONTEAGUDO, SILVIA COMES MORENO, JESUS COMES MOYA, FRANCISCO JAVIER COMESAÑA ORTEGA, RAFAEL COMESAÑA ORTEGA, RAFAEL COMIN SIDRO, JOAQUIN COMINCHES BORRELL, ALVARO COMINCHES CARDENAL, JESICA COMINO BERNAT, PAULA COMINO CORTIJO, CINTIA COMINO SERRANO, LORENA COMINS RODRIGUEZ, MARGARITA CATALINA COMPANY BELMONTE, JOSE LUIS COMPANY DE LA IGLESIA, JOSE FRANCISCO COMPANY ESPI, JOSEFA COMPANY GONZALEZ, M. ANGELES COMPANY JUAREZ, JULIAN COMPANY LLOPIS, MARIA FRANCISCA COMPANY NAYA, PILAR COMPANY NAYA, ROSARIO COMPANY PALONES, AURELIO COMPANY PASTOR, MARIA COMPANY PEREZ, ANNA MARIA COMPANY TORMO, LUCIA COMPANY TORRENS, BARTOLOME COMPANY URBAN, CLAUDIA COMPANY VALERA, EVA MARIA COMPAÑ AGUILAR, MARIA JOSE COMPAÑ ALONSO, RUBEN COMPAÑ CHARDI, MARIA TERESA COMPAÑ INIESTA, BELEN COMPAÑ LLORCA, ANGEL COMPAÑ MARTINEZ, FRANCISCO COMPAÑ OLIVER, MONICA COMPAÑ SIRVENT JOSE RAMON COMPAÑY BENITO, RUBEN COMPAÑY SANCHIS, MARIA ANGELES COMPAÑY SANTONJA, DOMINGO COMPTA GASSIOT, VANESSA CONCA BONO, MARIA DOLORES CONCA BONO, VICENTA CONCA COLOMINA, JOSE RAMONN CONCA CONCA, IRENE CONCA GANAU, ROSA CONCA GIL, AGUSTIN CONCA GIL, FRANCISCA CONCA IBORRA, MARIA PAZ CONCA LILLO, CAROLINA CONCA PAVIA, ROSA CONCA RODRIGUEZ, RAQUEL CONCA RODRIGUEZ, SAMUEL CONCHA CORTES, VICENTE JOSE CONCHA HERNANDEZ, FRANCISCA

30896

L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...099 ...696 ...347 ...592 ...632 ...142 ...820 ...9739 ...645 ...868 ...721 ...176 ...917 ...702 ...738 ...598 ...287 ...831 ...090 ...139 ...378 ...986 ...281 ...331 ...581 ...463 ...981 ...531 ...453 ...163 ...768 ...168 ...590 ...472 ...125 ...401 ...236 ...670 ...141 ...862 ...318 ...506 ...334 ...251 ...284 ...500 ...853 ...643 ...389 ...469 ...685 ...318 ...007 ...636 ...750 ...454 ...583 ...427 ...083 ...082 ...895 ...713 ...718 ...530 ...287 ...045 ...102 ...635 ...723 ...745 ...332 ...708 ...796 ...220 ...543 ...472 ...730 ...286 ...568 ...549

CONDE BENAVENT, ANTONIO CONDE LOPEZ, MIGUEL ANGEL CONDE MARTINEZ, AMPARO CONDE PARRA, LUCIANO CONDE PEREZ, PEDRO CONDE RODADO, JOSE DANIEL CONDE SAEZ, RAFAEL PABLO CONEJERO FERRER, PATRICIA CONEJERO FORTE, JUAN MANUEL CONEJERO GIL, ANGELES CONEJERO MORALES, RAFAEL CONEJERO TALENS, ZAIDA CONEJEROS GARCIA, AURORA CONEJO GAVIRA, FRANCISCO CONEJO PEREA, BELEN CONEJOS CRESPO, AMPARO CONEJOS CUERVAS, Mª PILAR CONEJOS GIL, NARCISO CONEJOS MADRID, MANUEL CONEJOS ORTIZ, EVA CONEJOS SEGUI, MARIA ROSA CONEJOS VILLAR, JULIA CONES GIMENO, EMILIA CONESA CALATAYUD, MARIA DOLORES CONESA CASANOVA, ANTONIO CONESA COLLADO, Mª INMACULADA CONESA FAS, ANSELMO CONESA GARNES, JOSEFA CONESA HERNANDEZ, ALICIA CONESA PAYA, GUZMAN CONESA SENTIS, JORGE JOAQUIN CONGOST GOMEZ, DAVID CONSTANCIO CARRION, JESSICA CONSTANTIN, FLORENTINA CONSUEGRA DIAZ CRESPO, EVA MARIA CONSUELO CANTO, YAÑEZ CONTELL MATEO, MARIA AMPARO CONTELL SANCHEZ, ANGELA CONTELLES CORTINA, CARMEN MARIA CONTELLES HERNAIZ, MARIA ISABEL CONTELLES HERRERO, FRANCISCO CONTELLES POBLADOR, JOSEFA CONTERO MIÑANA, PAULA CONTO OBREGON, ESPERANZA CONTRERAS BARRAGAN, ESTHER CONTRERAS CERDA, JOSE ANGEL CONTRERAS DE FRANCISCO, ANTONIO CONTRERAS DIAZ, JOSE LUIS CONTRERAS FERRER, SERGIO CARLOS CONTRERAS FRANCH, VICENTE CONTRERAS GALLEGO, GREGORIO CONTRERAS GARCIA, AMPARO CONTRERAS GARCIA, CONSUELO CONTRERAS GARCIA, LORENZO CONTRERAS GOMEZ, PILAR CONTRERAS HERNANDEZ, FRANCISCO CONTRERAS LACASTA, BEATRIZ CONTRERAS LOPEZ, PATRICIA CONTRERAS MARTINEZ, YOLANDA CONTRERAS MIÑANO, ANTONIO GINES CONTRERAS PEREZ, ANA MARIA CONTRERAS PEREZ, RICARDO CAMILO CONTRERAS ROMERO, MARIA JOSE CONTRERAS RUBIO, JUANA CONTRERAS RUBIO, MARIA JOSE CONTRERAS TOBOSO, MARIA DEL PILAR CONTRERASS RODRIGUEZ, NATIVIDAD CONTRI MEZQUIDA, MONICA COOK CASAMAYOR, LISBET MARIA COOK CASAMAYOR, MADELIN NAIDA COPEL CANALES, LUIS COPETE ARJONA, JOSE LUIS COPO VAZQUEZ, MANUEL COPOVI PIERA, MARIA DEL PILAR COQUE HARO, JOHANNA CARLOTA COQUE SOLER, CRISTINA CORACHAN HERRERO, JOSE MANUEL CORADA LOZANO, MARIA TERESA CORBALAN DE MAYA, FRANCISCO JOSE CORBALAN VICENTE, PURIFICACION

30897

L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...299 ...745 ...834 ...345 ...871 ...044 ...617 ...174 ...758 ...859 ...377 ...919 ...179 ...786 ...205 ...941 ...567 ...635 ...766 ...085 ...991 ...162 ...164 ...710 ...001 ...494 ...168 ...476 ...941 ...572 ...911 ...040 ...501 ...911 ...496 ...806 ...684 ...082 ...374 ...032 ...912 ...149 ...346 ...416 ...326 ...436 ...904 ...079 ...066 ...401 ...429 ...925 ...606 ...877 ...946 ...236 ...478 ...726 ...113 ...372 ...544 ...222 ...634 ...935 ...532 ...633 ...339 ...495 ...761 ...428 ...535 ...330 ...371 ...906 ...782 ...784 ...616 ...655 ...121 ...372

CORBERA IÑIGUEZ, MARIA ANGELES CORBI CALVO, PABLO CORBI ESTEVE, MARIA DEL CARMEN CORBI GALIANA JUAN CARLOS CORBI GALIANA, ANA BELEN CORBI GALIANA, FERNANDO CORBI GALIANA, MARIA JOSE CORBI GARCIA, JORGE CORBI MATEOS, CESAR CORBI MOLLA, CARLOS CORBI PEREZ, MARIA JOSE CORBI PEREZ, MARIA JOSE CORBI PEREZ, TANIA CORBIN BELTRAN, ANA MARIA CORBIN CALOMARDE, SILVIA CORBIN SANCHEZ, ROBERTO CORCHADO COLOMINA, MARIA PAZ CORCHADO ORTIZ, ANTONIO CORCHERO SERENO, FRAMCISCO DANIEL CORCOLES ALMELA, SALVADOR CORCOLES BURGUILLOS, JOSE ANTONIO CORCOLES JIMENEZ, ENRIQUE CORCOLES LOPEZ, CARLOS JOSE CORCOLES MARTOS, MIGUEL ANGEL CORCOLES MOLINA, JOSE RAMON CORCUERA ZUAZO, ESTHER CORDELLAT PERALES, JUAN CARLOS CORDERO BRAVO, JOSE Mª CORDERO ESPERALTA, PEDRO CORDERO GONZALEZ, PAMELA CORDERO GRACIA, MARIA JOSE CORDERO HERNANDEZ, JUAN CORDERO MONTERO, SANDRA CORDERO PEREZ, OSCAR CORDERO ROMERO, ANA CORDERO ROMERO, LUISA CORDERO ROMERO, MANUELA CORDO TRENADO, YOLANDA CORDOBA CAMPILLOS, AURORA CORDOBA CAÑIZAREZ, ANGEL CORDOBA CARRILLO, MAR CORDOBA DIAZ, AMPARO CORDOBA LADRON DE GUEVARA, ANA BELEN CORDOBA LOPEZ, NOELIA CORDOBA MARCOS, MARIA DE LA CRUZ CORDOBA MIRALLES, SONIA CORDOBA MORENO, FRANCISCO JAVIER CORDOBA MORENO, JULIO ALBERTO CORDOBA PEÑALVER, ELISABETH CORDOBA ROCA, JOSE CORDOBA ROMERO, ALEJANDRO CORDOBA SORANDO, OSCAR CORDOBES PLA, RAFAEL CORDONES HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE CORELL IZQUIERDO, MARIA VICENTA CORELLA GORRIZ, ESTER CORELLA VALLVERDU, ESTHER CORIA, LUCIANO MATIAS CORMA CARMONA, MARIA LIDON CORNEJO GARCIA, DOLORES CORNEJO PUIG, JUAN ADRIAN CORNET SANCHEZ, RAUL CORONA ADSUARA, NIEVES CORONA GARCIA, ENCARNA CORONADO CARRASCO, ILDEFONSO CORONADO CASAS, ANA MARIA CORONADO CASTELLOTE, PABLO CORONADO GARCIA, JONATAN CORONADO LORENTE, MARIA ISABEL CORONADO MARCELO, FRANCISCO JOSE CORONADO MARTIN, PABLO CORONADO NAVARRO, ENCARNACION CORONADO POYATOS, TERESA CORONEL VILLENA, ALICIA CORPAS MORENO GERMAN CORPAS MORENO, SERAFINA CORPAS PEREZ, JOSEFA CORPAS PEREZ, MARIA DEL PILAR CORPUS MOLL, OFELIA CORRAL COSTA, INMACULADA

30898

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. I, J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...897 ...479 ...134 ...584 ...568 ...193 ...384 ...212 ...485 ...517 ...627 ...532 ...535 ...568 ...186 ...395 ...421 ...380 ...019 ...253 ...071 ...022 ...326 ...951 ...116 ...324 ...559 ...318 ...397 ...121 ...272 ...907 ...171 ...851 ...618 ...878 ...051 ...526 ...431 ...646 ...751 ...624 ...578 ...628 ...841 ...961 ...589 ...337 ...459 ...482 ...674 ...585 ...794 ...833 ...278 ...856 ...814 ...691 ...308 ...294 ...922 ...175 ...736 ...017 ...099 ...122 ...082 ...451 ...260 ...415 ...384 ...831 ...122 ...192 ...458 ...986 ...021 ...184 ...702 ...804

CORRAL GARCIA, LUIS JAVIER CORRAL HERRANZ, DOLORES INMACULADA CORRAL MARTINEZ, JORGE CORRAL MONTEAGUDO, FRANCISCO CORRAL MOYA, MANUEL JESUS CORRAL PALOMARES, LAURA CORRAL REQUENA, RAQUEL CORRAL ZAMORANO, EMILIA CORRALES ALBARRILLA, SHEYLA CORRALES DIAZ-ALEJO, FRANCISCO CORRALES HERNANDEZ, JULIAN CORRALES LOPEZ, MARIA DEL PILAR CORRALES PARRADO, LUIS MIGUEL CORRALES TOMAS, PASCUAL CORRALIZA SANCHEZ, CARLOS CORRALIZA SANCHEZ, LUIS MANUEL CORREA ARTIGUES, MARIA CORREA CHISVERT, ADRIAN CORREA DONOSO, ESPERANZA MACARENA CORREA GEA, PEDRO LUIS CORREA MORAN, ELISA CORREA ORTIZ, CRISTINA CORREA PICADO PALOMA CORREA TOMAS, MARA CORREAL AHUMADA, FRANCISCA CORREAS MORENO, BELEN CORREAS ROGEL, JUAN ANTONIO CORRECHER BELTRAN, SANDRA CORRECHER CUENCA, AMALIA CORRECHER ROMERO, YOLANDA CORREDERA ANDREU, MARTA CORREDOIRA MELLA, JOSE RAMON CORREDOR LAJAS, PATRICIA CORREDOR RIVERA, MIGUEL ANGEL CORREOSO CANO, CARIDAD CORREOSO CANO, MARIA ROCIO CORREOSO CARBONELL, VERONICA CORREOSO LOPEZ, LORENZO CORREOSO PEREZ, ROSA MARIA CORRER ANTUNEZ, ISABEL MARIA CORRES BALMASEDA, ARDA CORS BOHIGUES, MARIA TERESA CORS SELFA, MARIA DOLORES CORT DE LA ROCHA, BEATRIZ CORT ZAMACOLA, JAIME CORTELL BENLLOCH, ALEJANDRO CORTELL BORONAT, EVA MARIA CORTELL FERNANDEZ, MARIA ELENA CORTELL JUAN, CARLOS CORTELL PAVIA, MARIA NATIVIDAD CORTELL SANZ, MARIA TERESA CORTELL SOLER, NICOLAS CORTES ABAD, CRISTINA CORTES ABENZA,MARIA JOSEFA CORTES AYALA, HERNAN CORTES BERGANZA, PATRICIA INMACULADA CORTES BLASCO, SERGIO CORTES CABALLERO, LUIS ALFONSO CORTES CAPACETE, ALICIA CORTES CASTELLANO, MARIA ISABEL CORTES CASTELLO, ISABEL MARIA CORTES CASTRO, RAIMUNDO CORTES CENCERRADO, ANA MARIA CORTES FERNANDEZ, ANTONIO CORTES FERNANDEZ, LEONARDO CORTES FERNANDEZ, PATRICIA CORTES FUENTES, JUAN OVIDIO CORTES GARCIA, JAVIER CORTES GARCIA, JORGE CORTES GARCIA, JOSE VICTOR CORTES GERARDO, MARIA ASUNCION CORTES GUZMAN, LAWRENCE NELSON CORTES HERNANDEZ, JOSEFA CORTES IBAÑEZ, JOSE CORTES INFANTE, DIEGO CORTES INFANTE, FRANCISCO JAVIER CORTES JODAS, ISRAEL CORTES KIESOW, ISABEL MONICA CORTES LACAL, ROSA ANA CORTES LLOPIS, LAUREANO

30899

L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...069 ...742 ...925 ...581 ...954 ...988 ...277 ...698 ...553 ...099 ...256 ...389 ...893 ...191 ...478 ...778 ...915 ...848 ...554 ...620 ...158 ...801 ...209 ...142 ...407 ...960 ...741 ...702 ...049 ...005 ...457 ...598 ...403 ...846 ...809 ...758 ...486 ...428 ...660 ...988 ...357 ...356 ...202 ...317 ...887 ...035 ...681 ...688 ...735 ...499 ...477 ...988 ...067 ...147 ...115 ...833 ...076 ...669 ...716 ...038 ...683 ...466 ...956 ...868 ...008 ...430 ...917 ...096 ...070 ...147 ...366 ...984 ...039 ...835 ...526 ...504 ...930 ...941 ...950 ...037

CORTES LLORENS, JOAQUIN CORTES LOPEZ, EVA MARIA CORTES LOPEZ, MARIA PILAR CORTES LOPEZ, VERONICA CORTES MARTI, JAVIER CORTES MARTINEZ, JOSEFINA CORTES MARZ, BENJAMIN CORTES MIGUEL, MARIA ISABEL CORTES MOLINA, MANUELA CORTES MONCHO, ANA VANESA CORTES MONCHO, JUAN MARIO CORTES MONCHO, MARI CARMEN CORTES MONCHO, REMEDIOS CORTES MONTEJANO, CARIDAD CORTES MONTEJANO, MARIA JOSE CORTES MORALES, JULIO JOSE CORTES ORTEGA, CARMEN CORTES ORTEGA, MARIA ENCARNACION CORTES PANADES, MARIA DOLORS CORTES PASCUAL, JORGE CORTES PASCUAL, MARIA REYES CORTES PASTOR, ROBERTO CORTES PEREZ, EVA CORTES SALVADOR, MARIA TERESA CORTES SANCHEZ, LIDIA CORTES SANJUAN, BEGOÑA CORTES SANTIAGO, ROSA CORTES SEMPERE, JEZABEL CORTES SERRA, ESTEFANIA CORTES SERRANO, ARANZAZU CORTES SERRANO, CRISTINA CORTES TASIAS, MARIA ELENA CORTES TASIAS, MARIA JOSE CORTES VALLDECABRES, IVAN CORTES VARO, CRISTINA CORTES VEINTIMILLA, CARLOS CORTES VELASCO, MARIA AMPARO CORTES VELEZ, FRANCISCO JAVIER CORTES VILA, LIDIA CORTHAY FERRAN, GISELA PALOMA CORTIJO MARTIN, AMPARO CORTIJO MARTIN, NATALIA CORTIJO SANCHEZ, Mª JOSE CORTIJO SARRION, DAVID CORTIJO SARRION, JESSICA CORTIJO SORIA, ANA CORTINA GARCIA, CRISTINA CORTINA MAÑEZ, SALVADOR CORTINA MARTIN, FRANCISCO CORTINA MOYA, VICENTE CORTINA SOLER, VICENT CORTS PONS, JOSE LUIS COSA CONEJOS, MARIA LOURDES COSA GARCIA, ANA MARIA COSA MORMENEO, BELEN COSCOLLA ARTERO, M. DOLORES COSCOLLA PALMER, JOSE COSIN HERRERO, JULIA COSIN IRIBARREN, SUSANA COSIN LOPEZ, OLGA COSIN LOZANO, CAROLINA COSIN MARTINEZ, MARIA INMACULADA COSIN MARTINEZ, SONIA COSIN PASTOR, JESSICA COSIN RODRIGUEZ, ROSA MARIA COSIN SOLER, ESTHER COSME NADAL, MARIA JOSE COSTA ARLANDIS, MARIA TERESA COSTA BALLESTER, DOLORES COSTA BEJARANO, MARI CRUZ COSTA BOIGUES, ANTONIO COSTA DURA, MARIA JOSE COSTA ESCRIVA, CONXA COSTA ESCUDERO, DANIEL COSTA FERNANDEZ DE LA PUENTE, MARGARITA COSTA FORCADELL, OSCAR COSTA FUSTER, GUILLERMO COSTA GARCIA, JESSICA COSTA GOMEZ, INMACULADA COSTA GUISADO, BEGOÑA MARIA

30900

L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...302 ...813 ...791 ...543 ...074 ...866 ...516 ...009 ...914 ...016 ...790 ...433 ...037 ...437 ...483 ...632 ...335 ...662 ...488 ...835 ...377 ...863 ...977 ...560 ...725 ...546 ...499 ...676 ...388 ...097 ...768 ...749 ...251 ...988 ...602 ...257 ...244 ...134 ...693 ...076 ...561 ...325 ...918 ...583 ...003 ...880 ...671 ...777 ...819 ...767 ...865 ...374 ...808 ...097 ...866 ...999 ...244 ...476 ...527 ...038 ...288 ...425 ...416 ...377 ...362 ...166 ...612 ...678 ...896 ...193 ...733 ...142 ...001 ...532 ...680 ...782 ...595 ...402 ...858 ...614

COSTA HYDE, JUAN SALVADOR COSTA LLISO, MARIA COSTA LOPEZ, REMEDIOS COSTA MARMOL, M. CARMEN COSTA MARTINEZ, CARMEN SILVIA COSTA MARTINEZ, MARIO COSTA MIRA, MIGUEL ANGEL COSTA MIRA, MIGUEL ANGEL COSTA MOLINA, CARLOS HECTOR COSTA MONSERRAT, MARIA JOSE COSTA MONTERO, NOELIA COSTA MORA, MARIA ALMUDENA COSTA MURCIA, NATALIA COSTA NAVARRO, VERONICA COSTA ONA, MARTA COSTA PALES, MIGUEL COSTA PEIDRO, ADRIA COSTA PUNTER, FRANCISCO DE BORJA COSTA ROS, FRANCISCO JAVIER COSTA SAEZ, IRENE COSTA SAEZ, NURIA COSTA SOLER, JAIME JOSE COSTA TALAVERA, MARIA LUISA COSTA VALLS, INMACULADA COSTALES ORTEGA, RAUL COSTALES RIVERO, MARIA JOSE COSTAS PORTELA, CRISTINA COTA PASTRANA, MARIA DEL CARMEN COTA PONCE, BEATRIZ COTAINA CORCIN, ADELA COTANDA PUCHOL, M. DOLORES COTANDA PUCHOL, ROBERTO JOSE COTANDA RODRIGO, MARIA DEL CARMEN COTANDA SANCHIS, MARIA JOSE COTANO BENITEZ, JUAN MANUEL COTARELO MAÑES, AXEL COTAYNA AZAGRA, ROCIO COTE GONZALEZ, EVA MARIA COTE VICO, BARALIDES RITA COTE VICO, ENCARNACION COTE VICO, PIEDAD COTILLA DOMINGUEZ, MARIA LUISA COTINO FLORES, ROSA PILAR COTS CALATAYUD, IGNACIO JACOBO COTS FALGAS, JOSEFA COTS GISBERT, JOSE BRUNO COTS MIÑANA, FRANCISCO JAVIER COTS TORTOSA, GEMMA MARGARITA COTS TORTOSA, RAFAEL JOSE COUSIN, CHRISTELLE COUTO FERREIRA, RUI MANUEL COUZO REIG, IGNACIO COVES ANTON, JUAN GERMAN COVES DIEZ, FRANCISCA COVES FUENTES, MARGARITA COVES JURADO, JOSEFA INES COVES MARTINEZ, FELIPE COVES MORA, ALICIA COVES PACHECO, ESTEFANIA COVES RUIZ, JOSE JUAN COY GARCIA, JORGE ISRAEL COY LOPEZ, JUAN JOSE COY MARTINEZ, JOAQUIN COZAR HUERTAS, ESTELA MARIA COZAR JUAREZ, MARIA CRUZ COZAR LUNA, ANDRES COZZOLINO, DAVIDE CIRO CREMADES ANDREU, AMELIA CREMADES ARRONIS, ERIC VICENTE CREMADES ASENSIO, ANTONIO MARCOS CREMADES CASCALES, DANIEL CREMADES CASTAÑO, MARIA IRENE CREMADES CASTELLO, RAIMUNDO CREMADES CESPEDES, FRANCISCA ROSA CREMADES DELTELL, ABILIO CREMADES EXPOSITO, ANGELA CREMADES GARCIA, FERNANDO CREMADES GRANERO, MARIA CREMADES JUAN, VICENTE CREMADES LOPEZ, MARIA ANGELES

30901

L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...279 ...141 ...585 ...566 ...723 ...699 ...916 ...257 ...424 ...197 ...989 ...777 ...194 ...588 ...456 ...298 ...393 ...017 ...492 ...323 ...270 ...772 ...832 ...599 ...032 ...601 ...714 ...085 ...913 ...670 ...338 ...347 ...332 ...382 ...527 ...844 ...190 ...551 ...292 ...589 ...429 ...804 ...895 ...901 ...724 ...328 ...769 ...059 ...940 ...486 ...005 ...380 ...849 ...739 ...396 ...481 ...707 ...638 ...579 ...075 ...943 ...559 ...318 ...942 ...494 ...159 ...889 ...012 ...348 ...694 ...401 ...654 ...616 ...566 ...520 ...365 ...043 ...005 ...797 ...571

CREMADES LOPEZ, MARIA DOLORES CREMADES MARTINEZ, ANDREA CREMADES MARTINEZ, ELODIA CREMADES MARTINEZ, MARIA CREMADES OLMOS, RAUL CREMADES PEREZ, RAQUEL BEGOÑA CREMADES RIBES, GUILLERMO CREMADES SANCHO, ALBERTO CREMADES SIRVENT, EUGENIA CREMADES TORRENTE, DAVID CRESPI LOZANO, MARIA TERESA CRESPILLO ESCLAPEZ, ROSA CRESPIN GOMEZ, ANTONIO JOSE CRESPO ABAD-MORENO, MARIA ROSA CRESPO ALBERT, MARIA ANGELES CRESPO BENAVENT, SARA CRESPO CALABUIG, JOSE ENRIQUE CRESPO CASTELLO, ELEUSIS CRESPO CHACON, FRANCISCO CRESPO CREMADES, MERCEDES CRESPO DOMENECH, MARIA JOSE CRESPO ESCOBAR, JORGE CRESPO ESTEVE, SUSANA CARMEN CRESPO FILLOL, M. CARMEN CRESPO FUENTES, MIGUEL CRESPO GARCIA, VICENTE CRESPO GIJON, SILVIA CRESPO GUEROLA, DESAMPARADOS CRESPO HERREROS, ANA MARIA CRESPO HERREROS, PILAR CRESPO LLEDO, MARIA JESUS CRESPO LLUCH, DUNIA CRESPO LOPEZ, ANTONIO IGNACION CRESPO LOPEZ, MARIA DOLORES CRESPO MATEO, IVAN CRESPO MENGUAL, ANTONIO CRESPO OLIVER, EVA CRESPO PARRA, MARIA DEL MAR CRESPO PAYA, MONICA ISABEL CRESPO PUCHE, FRANCISCO LUIS CRESPO REAL, MARIA AURORA CRESPO ROVIRA, LAURA CRESPO SANTOS, ASUNCION CRESPO SOTO, MARIA DEL PILAR CRESPO TELLEZ, JOSE MANUEL CRESPO TOMAS, ENRIQUETA CRESPO TORRES, AGUSTIN CRESPO VERA, BORJA CRESPO YUSTE, SERGIO CREUS ALBERO, JUAN PEDRO CREUS VAÑO, LORENA CRIADO MARTINEZ, ENCARNACION CRIADO QUERO, MARIA LEONOR CRISOL PEREZ, JUAN JOSE CRISTOBAL ARMERO, MARIA DEL CARMEN CRISTOBAL BARRIO, MARIA ENCARNACION CRISTOBAL PEREZ, ALICIA BEGOÑA CRUAÑES ALBEROLA, FRANCISCO CRUCERA MORENO, MIGUEL ANGEL CRUELLA BORT JOSEFA CRUZ BELMONTE, ANGELES CRUZ BELMONTE, FRANCISCO JOSE CRUZ BELMONTE, MARIA REYES CRUZ BELMONTE,M ERCEDES CRUZ EXPOSITO, JOSE CARLOS CRUZ GARCIA, JUAN MANUEL CRUZ IBAÑEZ, ALEJANDRO CRUZ JIMENEZ, REGINA ANGELICA CRUZ JULIO, ASCENSION CRUZ JULIO, FRANCISCA CRUZ MORENO, PATRICIA CRUZ MUÑOZ, DANAE CRUZ QUESADA, VICENTE JAVIER CRUZ RIVERA, CARLOS CRUZ ROMERO, MIRIAM CRUZ SAEZ, CONCEPCION CRUZ VENDRELL, OCTAVIO CRUZ VIDAL, ERIC CRUZ VILLEGAS, MARIA DEL VALLE CRUZ VOZMEDIANO, ANTONIO

30902

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...221 ...471 ...723 ...018 ...925 ...876 ...196 ...675 ...281 ...579 ...735 ...519 ...005 ...607 ...608 ...929 ...567 ...135 ...302 ...683 ...822 ...352 ...242 ...154 ...049 ...651 ...060 ...532 ...917 ...648 ...626 ...091 ...317 ...728 ...849 ...150 ...569 ...156 ...186 ...678 ...133 ...497 ...775 ...253 ...261 ...018 ...649 ...444 ...244 ...420 ...996 ...364 ...421 ...679 ...388 ...984 ...630 ...951 ...927 ...928 ...681 ...787 ...992 ...376 ...744 ...526 ...459 ...573 ...732 ...403 ...466 ...691 ...144 ...023 ...328 ...215 ...530 ...997 ...313 ...641

CUADAU GARCIA, JOSE ANGEL CUADRA DEVESA, BEATRIZ CUADRADO AGUILELLA, NEUS CUADRADO AMIL, MONTSERRAT CUADRADO AMOROS, REBECA CUADRADO ESCAMILLA, MARIA DEL PILAR CUADRADO FERNANDEZ, ELOY CUADRADO GOMEZ, JESUS CUADRADO GOMEZ, JOSE MANUEL CUADRADO GOMEZ, MARIA CARMEN CUADRADO GOMEZ, NATIVIDAD CUADRADO MARTINEZ, LUIS CUADRADO MOLL, FRANCISCO MANUEL CUADRADO NAVARRO, JOSE ANTONIO CUADRADO NAVARRO, PABLO CUADRADO PISONERO, MARIA DEL PILAR CUADRADO PUNZANO, MARTA CUADRADO RABASCO, LUISA ASCENSION CUADRADO SANTACRUZ, MARIA NADIA CUADRON GUERRERO, JAVIER CUADROS CARSI, DANIEL CUADROS CHARCOS, MARIA REYES CUADROS CUADROS, NOELIA CUADROS MARTINEZ, ALBERTO CUADROS MARTINEZ, RAUL ARTURO CUADROS SANTIAGO, AMPARO CUARELLA ZAHINO, Mª SONIA CUARTERO LOPEZ, ANA CUARTERO MARTINEZ, BALBINO CUARTERO MEDRANO, FEDERICO CUARTERO QUIRANTE, JOSE SANTIAGO CUARTERO SANCHO, RUBEN CUARTERO TUSET, MARTA CUARTIELLA BRENES, JOAQUIN CUBAS CORTIJO, ELENA CUBAS NOGUERON, VANESA CUBAS PUERTA, RAQUEL CUBAS SERER, CARLOS CUBEL MONTESINOS, MARIA BEGOÑA CUBEL VICENT, JAOQUIN MIGUEL CUBEL VICENT, JAVIER CUBELLS FERRER, LAURA CUBELLS GIMENEZ, MARISOL CUBELLS MARTINEZ, ALVARO CUBELLS PARDO, PASCUAL CUBELLS SUAREZ, MARIA DOLORES CUBERES CASTELLARNAU, ANDRES CUBERES MARTI, SERGIO CUBERO CAMPOS, JOSE ANTONIO CUBERO GAVARA, MARIA CUBERO PADILLA, LUIS MARIANO CUBERO ROMERO, JOSE ANTONIO CUBERTORER GUINOT, MARTA CUBES MESEGUER, ALFONSO CUBI VINAL, JESUS CUBI VINAL, MARIA DEL CARMEN CUBI VINAL, MARIA SONIA CUBILLAS JIMENEZ, AURORA MARIA CUBILLAS JIMENEZ, JAVIER CUBILLAS JIMENEZ, JUAN CUBILLO AZNAR, MARIA JESUS CUBILLO SEPULVEDA, ANA CUCALA RUIZ, MARIA TERESA CUCARELLA PALOMAR, Mª ANGELES CUCARELLA PALOMAR, MARISA CUCARELLA PALOMAR, PILAR CUCARELLA PARDO MARIA AMPARO CUCARELLA SANCHIS, ANA ISABEL CUCARELLA VILLORA, NOELIA CUCART ALFONSO, JOSE DOMINGO CUCART PEREZ, SARAI CUCO CLEMENTE, MELANIA CUCO ESTEVE, BEGOÑA CUCO FERRANDO, BEATRIZ CUCO FERRER MARIA DEL CARMEN CUCO MACHI, JUAN VICENTE CUCO NOVERGES, INMACULADA CUELLAR CEBRIAN, RUBEN CUELLAR CORDOBA, DIEGO CUELLAR DOMENECH, RICARDO

30903

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...398 ...201 ...555 ...641 ...552 ...033 ...351 ...880 ...402 ...638 ...676 ...729 ...814 ...287 ...288 ...013 ...112 ...189 ...257 ...240 ...902 ...373 ...949 ...282 ...562 ...455 ...477 ...969 ...984 ...763 ...844 ...196 ...192 ...555 ...493 ...029 ...866 ...246 ...460 ...138 ...533 ...520 ...243 ...608 ...785 ...929 ...037 ...889 ...381 ...712 ...286 ...401 ...103 ...067 ...745 ...292 ...117 ...232 ...572 ...419 ...449 ...416 ...255 ...762 ...609 ...641 ...920 ...173 ...622 ...022 ...350 ...171 ...590 ...044 ...350 ...647 ...701 ...127 ...132 ...858

CUELLAR PARRAS, MANUEL JESUS CUELLAR SANTOS, AVELINA CUELLAS CASTRO, VIOLETA CUELLAS COLLADO, JOAQUIN VICENTE CUELLO VELA, MARIA ANGELES CUENCA AIS, GEMMA CUENCA ALARCON, ANA CUENCA ALCARAZ, GEMA CUENCA ALVARADO, FRANCISCO CUENCA ANTON, ESTHER CUENCA ANTON, MARIA ANGELES CUENCA AZNAR, DAVID CUENCA BETETA MARIA INES CUENCA BLAZQUEZ ANGEL CUENCA BLAZQUEZ, RAUL CUENCA BORRAS, GEMMA CUENCA CANO, ANA MARIA CUENCA CARDO, DOLORES CUENCA CATALAN, ANTONIO CUENCA CUENCA, MARTA CUENCA FERNANDEZ, INMACULADA CUENCA FERNANDEZ, TAMARA CUENCA GANDIA, ANTONIO CUENCA GARCIA, JAVIER CUENCA GONZALEZ, JOSE ANTONIO CUENCA HERNANDEZ, SANDRA CUENCA JIMENEZ, JUAN FRANCISCO CUENCA LERMA, DAVID CUENCA LOPEZ TANIA CUENCA MAGAÑA, ANTONIO JOAQUIN CUENCA MARTINEZ, ALFREDO CUENCA MARTINEZ, ANTONIO CUENCA MENDEZ, ROSARIO CUENCA MORANTE, PILAR CUENCA OLIVAS, MARIA LUISA CUENCA OLMO, INMACULADA CUENCA PARDO, CARLOS CUENCA PASCUAL, JUAN VICENTE CUENCA PERALES, YOLANDA CUENCA PEREZ, YOLANDA CUENCA ROMERO, ANTONIA CUENCA SERRA, PAULA CUENCA TORREGROSA, M. ANGELES CUENCA TORRES, ASUNCION ISABEL CUENCA VICENTE, ANTONIO CUENCO PIÑEIRO, MARIA JOSE CUENDA LIMONES, CONCEPCION CUENDA LIMONES, SILVIA CUERDA CLIMENT, CARMEN CUERDA GONZALEZ, ESTRELLA CUERDA LERMA, MARIA ANGELES CUERDA NAVARRO JUAN CUERDA PUCHADES, YOLANDA CUERDA ROZALEN, CONSTANTINO CUERVA NUNES, JESUS CUERVAS NAVARRO, Mª PILAR CUERVO CHAVES, ANTONIO CUESTA BAILLY, ANJARA CUESTA BORRAS, JUAN CUESTA DEL BURGO, EMILIA CUESTA DESAMPARADOS, JOSEFA CUESTA DIAZ, JESUS CUESTA FERNANDEZ, JOSEFA CUESTA FRAU, GUSTAVO CUESTA GALIANA, JOSEFA CUESTA GARCIA, ANTONIA CUESTA GIL, MIGUEL CUESTA GOMEZ, JOSEFINA CARMEN CUESTA IGLESIAS, SERGIO CUESTA LOZANO, ARANTXA CUESTA MORANT, MANUEL FRANCISCO CUESTA MORENO, DAVID CUESTA MORENO, ESTEBAN CUESTA MUÑOZ, MARIA ESTHER CUESTA MUÑOZ, VALENTINA CUESTA PADILLA, JOSE IGNACIO CUESTA ROSELL, VERONICA CUESTA SAHUQUILLO, LUIS GAUDENCIO CUESTA SIGES, FRANCISCO CUESTA SOTO, JUAN JORGE

30904

L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...848 ...854 ...123 ...882 ...330 ...717 ...979 ...486 ...124 ...684 ...117 ...358 ...248 ...724 ...022 ...894 ...192 ...101 ...478 ...030 ...638 ...329 ...562 ...474 ...885 ...127 ...755 ...895 ...027 ...289 ...521 ...084 ...922 ...753 ...265 ...756 ...844 ...847 ...284 ...274 ...979 ...863 ...323 ...9979 ...043 ...081 ...623 ...454 ...911 ...404 ...628 ...997 ...663 ...775 ...321 ...472 ...682 ...332 ...816 ...292 ...672 ...321 ...663 ...689 ...079 ...282 ...445 ...882 ...860 ...052 ...454 ...422 ...598 ...121 ...366 ...027 ...325 ...249 ...032 ...826

CUESTA VALLS, RUT CUESTA ZABALLOS, JOSE RAMON CUEVAS ALDONZA, MAXIMO JOSE CUEVAS GARRIGUES, JOSE VICENTE CUEVAS GOMEZ, MARIA ISABEL CUEVAS GOMEZ, SUSANA CUEVAS LLEDO, BRUNO CUEVAS LOSCOS, RAMON CUEVAS MARTINEZ, INES MARIA CUEVAS NAVARRO, PILAR CUEVAS RUBIO, JUAN ANTONIO CUEVAS SANCHEZ, MARIA AMPARO CUISINIER HERVAS, RICARDO CULEBRADAS SOTOS, NURIA CULEBRAS JIMENEZ, ANA ISABEL CULEBRAS MENDOZA, JUAN CULEBRAS PINAR, ROSA MARIA CULIAÑEZ LLORCA, ALEJANDRO CULIAÑEZ LLORCA, MIGUEL ANGEL CULIAÑEZ LOPEZ, PILAR DOLORES CULLA GENOVEVA, ALFONSO ENRIQUE CULLERA FULLEDA, LOURDES CULLERA ÑIGUEZ, FARA CUMBRERAS PEREZ, MIGUEL ANGEL CUMPLIDO CABELLO, LOURDES CUNI FANDOS, ANA MARIA CUNYAT MARTINEZ, ANNA CUÑAT CLAVER, CELIA CUÑAT MINGUEZ, JUAN VICENTE CUQUERELLA BENAVENT, MARIA JOSE CUQUERELLA CALATAYUD, SALVADOR CUQUERELLA CONSTANT, RAFAEL CUQUERELLA GARRIGOS, JORGE CUQUERELLA SALES, ELOY CUQUERELLA SALES, FERNANDO CUQUERELLA SALES, RAFAEL CURADO TEJERO, SERGIO CURIA CARRETERO, SANDRA CURROS HORMIGO, FEDERICO CURTO RODRIGUEZ, MANUEL CUSTODIO TERCERO, MARIA JOSEFA CUTANDA BELTRAN, BEGOÑA CUTILLAS CATALAN, FERNANDO CUTILLAS COLOMA, JOSE ANTONIO CUTILLAS GARCIA, MARIA DEL CARMEN CUTILLAS PEREZ, LIDIA CUTILLAS ROCAMORA,JOSEFA CUTILLAS RUIZ, MARIA DOLORES CUTILLAS SANTIAGO, JUDIT CUTILLAS TENT, FERNANDO CUVELLS RUIZ, ELENA CUZCO MARROQUIN, MARIA ANA DA COSTA GUZMAN, RUTH DA SILVA FERMIN, MANUEL DA SILVA GAMEIRO, NOEMIA SOFIA DA SILVA RETUCCIA, LEONARDO SEBASTIAN DABROWSKA, MALGORZATA MAGDALENA DACOSTA DE PAZ, TERESA DACOSTA LOPEZ, SERGIO DALMAU BISBAL, VICENTE DAMASCENO ARANTES, DARIO JOSE DAMASCENO FERREIRA DE MOURA, DYEIMERSON DAMASCENO-JUNIOR FERREIRA DE MOURA, DARIO JOSE DAMIA LLOPIS, ROSA MARIA DANIEL MARTI, CARLOS DARDER BLANCO, EMILIO DARIES ALMENAR, RUBEN DARIES TORRES, RAFAEL DAS CASTRO, JAVIER DASI ALARCON, ADRIAN ALEJANDRO DASI ALARCON, ERNESTO ANDRES DASI ALARCON, JULIO ANTONIO DASI BOU, MARIA AMPARO DASI DE LA FLOR, JORGE DASI ESPARZA, RICARDO DASI ESTRELA, ELENA DASI GARCIA, INMACULADA DASI JURADO, MERCEDES DASI PEREZ, ELENA DASI RODAS, JOSE CARLOS

30905

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...566 ...578 ...930 ...197 ...947 ...170 ...106 ...070 ...662 ...814 ...522 ...939 ...807 ...667 ...427 ...410 ...357 ...114 ...280 ...123 ...657 ...342 ...981 ...963 ...534 ...904 ...272 ...273 ...675 ...255 ...637 ...620 ...383 ...285 ...258 ...651 ...381 ...533 ...245 ...812 ...070 ...011 ...467 ...603 ...987 ...133 ...328 ...382 ...757 ...858 ...662 ...448 ...694 ...932 ...997 ...360 ...178 ...555 ...239 ...358 ...509 ...704 ...606 ...662 ...724 ...206 ...001 ...199 ...268 ...996 ...120 ...439 ...910 ...463 ...796 ...603 ...192 ...172 ...121 ...608

DASI VILLATORO, RICARDO DASTIS CANELA, ALFONS DAUDER MARTI, LEONOR DAVALOS COSTA, PAULA DAVIA CANO, ALEJANDRO DAVID GOMEZ, NIEVES DAVID MESA, FABIOLA DAVILA GARCIA, JOSE DAVILA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL DAVILA MARTINEZ, SONIA DAVILA OLIVA, JUANA VICENTA DAVILA RAMOS, MARIA JOSE DAVILA VELEZ, MARIA DOLORES DAVO DE PABLO, ANA DAVO PEREZ, MATILDE TERESA DAVO RAMON, JUAN JOSE DAVO URIOS, JOSE JAVIER DAWALIBI HERAS, LAYLA DE ABROSIO ROS, CRISTINA DE AGUSTIN COTANDA, AGUSTIN DE ALFONSO GONZALEZ, IRMA DE ALVARENGA DA SILVA, CRISTINA GISELE DE AMADOR MARTINEZ, ELADIO DE ANDRES PRATS, VICENTE ESTEBAN DE ANDRES SIMARRO, HECTOR DAVID DE ANTA GONZALEZ, DANIEL DE ANTONIO MARTINEZ, DIEGO DE ANTONIO MARTINEZ, IRENE DE ARRIBA MARTIN, MARGARITA DE ASTIGARRAGA ORTIZ DE LA TORRE, PALOMA DE BARRIO GARCIA, ANGEL ANTONIO DE BARROS FELIPE, PATRICIA DE BENITO CALLE, MARIA ELENA DE BLAS CARRASCO, ALFONSO DE BRITO RAMOS, NELSON DE BRUYN TORREJON, DANIEL DE CARLOS FERRER, MARIA TERESA DE CASAS GAMBIN, ELOY DE CASTRO AFAN, ROSA MARIA DE CASTRO CALVO, JOAQUIN DE CASTRO ESTEVEZ, ALEJANDRO DE CASTRO MONTERO, MARIA DEL CARMEN DE CEA GARCIA, ANA MARIA DE CODES MORENO, JAVIER DE DIEGO DAMIA, ISABEL DE DIEGO SAN BARTOLOME, DIEGO DE DIOS GARCIA, LUIS DE DIOS GIL, MARIA FE DE DOMINGO ORDUÑA, ANTONIA DE ENCARNACION SORIANO, Mª DESAMPARADOS DE ENCARNACION SORIANO, Mª JOSE DE ENRIQUEGIMENEZ, JUAN FRANCISCO DE FEDERICO LAMBIES, ALEJANDRO DE FEZ ALONSO, VERONICA DE FRANCO, RAFFAELE DE FREITAS GARCIA, MARIANA DE FRUTOS MARTIN, CARMEN DE FRUTOS VELEZ, ALVARO DE HARO DIAZ, CRISTINA DE HARO DIAZ, MARICARMEN DE HARO LOPEZ, ALBA DE HARO LOPEZ, DAVID DE HARO MARTI, LAURA DE HARO ORTEGA, ADRIAN DE HARO PASTOR, JOSEFA DE JAVIER BASAS, NURIA DE JESUS MEJIA, YEIMY DE JESUS TENA, JOSE DE JULIAN ANDRES, BERNARDO DE JULIAN ANDRES, PABLO DE JULIAN FUSTER, MARIA DOLORES DE JULIO HERMIDA, JUAN VICTOR DE KEE TORRES, GAETANE DE LA ASUNCION BARBARROJA ALEJANDRO DE LA ASUNCION BARBARROJA, SOFIA DE LA ASUNCION GIL, ALICIA EULALIA DE LA ASUNCION PLANELLES, M. CRISTINA DE LA BARRERA ARAGONES, CONSUELO DE LA CALLE CANET, ALEXANDRE DE LA CALLE ESPADA, DAVID

30906

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...017 ...782 ...129 ...576 ...631 ...945 ...276 ...007 ...714 ...811 ...914 ...583 ...844 ...343 ...127 ...503 ...840 ...903 ...680 ...735 ...745 ...155 ...788 ...037 ...250 ...613 ...014 ...544 ...904 ...002 ...339 ...738 ...379 ...959 ...958 ...445 ...851 ...556 ...804 ...703 ...621 ...226 ...642 ...417 ...315 ...147 ...001 ...073 ...115 ...956 ...802 ...409 ...192 ...889 ...309 ...886 ...202 ...542 ...343 ...520 ...311 ...224 ...984 ...885 ...419 ...990 ...513 ...176 ...573 ...917 ...706 ...394 ...491 ...598 ...853 ...941 ...295 ...784 ...895 ...739

DE LA CALLE MUÑOZ, ROBERTO DE LA CASA GONZALEZ, JOSE FRACISCO DE LA CASA, SEVILLA, LUIS MARIANO DE LA CONCEPCION BODI, YOLANDA DE LA CONCEPCION GINER, NOELIA DE LA CONCEPCION MOROS, MARIA JOSE DE LA CONCEPCION SEGOVIA, MARIA CARMEN DE LA CRUZ BORREGO, FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ DEL POZO, ANA ISABEL DE LA CRUZ FELIPE, JUAN JESUS DE LA CRUZ FERRI, JESICA DE LA CRUZ GARZON, ISABEL DE LA CRUZ HERNANDO, IÑAKI DE LA CRUZ SANTOS, MANUELA DE LA CRUZ TERCERO, MARINA DE LA CRUZ VALERIO, IVAN DE LA CUEVA JIMENEZ, ALMUDENA DE LA CUEVA PACHECO, CRISTOBAL DE LA DEDICACION ROCHA, MERCEDES DE LA DUEÑA DEL ROJ, SACRAMENTO DE LA DUEÑA SANCHEZ, RICARDO DE LA ENCARNACION MARTINEZ, EMILIO DE LA FUENTE ARENAS, MARIA DEL PILAR DE LA FUENTE BAILACH, FRANCISCA DE LA FUENTE BARRIOS, PEDRO DE LA FUENTE CASTAÑEDA, LUIS CARLOS DE LA FUENTE DE LA FUENTE, JORGE DE LA FUENTE FERNANDEZ, JESUS DE LA FUENTE MORATA, SERGIO DE LA FUENTE TOMAS, TERESA DE LA FUENTE VALENCIA, IRENE DE LA FUENTE VELEZ, MAURICIO DE LA GUIA VALENCIANO, FRANCISCO JAVIER DE LA HOZ GARCIA, MONTSERRAT DE LA HOZ GOMEZ, ANA Mª DE LA HOZ VEGA, MARISOL DE LA IGLESIA VAYA, FRANCISCO JAVIER DE LA LLAVE MARTIN, MARIA RUBI DE LA MADRID PEREDA, CARMEN DE LA MOTA SANCHEZ, ANA DE LA MUÑOZA HERNANDEZ, JANA DE LA NATIVIDAD PALOMARES, MIRIAM DE LA NATIVIDAD RUIZ, LAURA DE LA NATIVIDAD SERRA, MARIA JOSE DE LA OSA ANTOLI, RAQUEL DE LA OSSA MORALES, BEATRIZ DE LA PAZ ALHAMBRA, M.AMPARO DE LA PAZ ORTEGA, DAVID DE LA PEÑA CARO, Mª VICTORIA DE LA PEÑA SANCHEZ, CARLOS DE LA PIEDAD PINERO, SANDRA DE LA PLAZA RISUEÑO, PATRICIA DE LA PLAZA RISUEÑO, YOLANDA DE LA POZA PLAZA, FAUSTO DE LA PUENTE GUTIERREZ, JUAN ANTONIO DE LA RICA MARTINEZ, JULIA DE LA ROSA ALGUACIL, MIGUEL ANGEL DE LA ROSA VALLS, ERIC DE LA RUBIA MARZA, MIGUEL DE LA SEN CANTON, PEDRO ENRIQUE DE LA TORRE BENAVENT, JOSEFA DE LA TORRE DOMINGO JUAN DE LA TORRE GASCO, VALERIANO DE LA TORRE LA RODA, ANTONIO NICOLAS DE LA VEGA LEON, ESPERANZA DE LA VEGA OLMOS, HECTOR DE LA VEGA PEDROSA, ANA MARIA DE LA VEGA, OCHAITA, CORONA DE LA VILLA GRANJA, ELISA MARIA DE LA VIRGEN MARTIN, SHEILA DE LAMA MARTINEZ, ENRIQUE DE LAMO GINER, JOSE VICENTE DE LAMO PEREZ, JULIA DE LAMO RODRIGUEZ, JULIA DE LAS CUEVAS JIMENEZ, MARIA REYES DE LAS HERAS MOLINA, MARIA DE LOS LLANOS DE LAS HERAS SALAS, JOSE ANGEL DE LEMUS CACERES, ALICIA DE LEMUS CACERES, FRANCISCO JAVIER DE LEMUS CACERES, REYES

30907

D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L D L D L D L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...743 ...841 ...642 ...506 ...489 ...796 ...806 ...138 ...544 ...501 ...754 ...305 ...462 ...127 ...560 ...039 …426 ...080 ...690 ...068 ...647 ...812 ...316 ...650 ...375 ...075 ...328 ...449 ...954 ...688 ...255 ...619 ...603 ...890 ...943 ...172 ...806 ...217 ...002 ...104 ...171 ...575 ...783 ...706 ...526 ...148 ...540 ...962 ...331 ...330 ...486 ...342 ...676 ...656 ...268 ...164 ...883 ...586 ...637 ...189 ...231 ...183 ...316 ...623 ...091 ...790 ...943 ...411 ...492 ...410 ...047 ...427 ...179 ...060 ...483 ...995 ...641 ...531 ...412 ...740

DE LEON GIMENEZ, JOSEP LLUIS L DE LEON TORO, MARIA LUISA L DE LEON VIEYTEZ, NATIVIDAD L DE LIS DIAZ, ROBERTO L DE LOS SANTOS SAUCEDA CARMEN L DE LOS SANTOS UGEDA, FRANCISCA L DE LUCAS ROMERO, ALEJANDRO L DE LUCAS SANZ, SONIA D DE LUIS GIL, MARC VICENT L DE MANUEL ESPINOSA, MARIA AUXILIADORA L DE MANUEL IBAÑEZ, JOSE L DE MAYA MORA, IGNACIO L DE MIGUEL GARCIA, MARIA DE LOS LLANOS L DE MIGUEL GOMEZ, CARLOS L DE MIGUEL MARTINEZ, MARCOS L DE MIGUEL MARTINEZ, ROCIO L DE MORA MENGUAL, BEATRIZ L DE OLIVEIRA SANCHES, ALEX L DE PABLO CHUECA, ELENA L DE PAZ BURGUILLO, PABLO L DE PAZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER L DE PEDRO ALCALA, RAUL L DE PRADOS RUIZ, MARI CARMEN L DE RAMON VILAR, JOSE EMILIO L DE RAMON VILAR, MARIA DEL MAR L DE REYNOSO RODRIGUEZ, ALMUDENA L DE RINALDIS ECAY, ISABEL L DE ROODT MOLINA, SONIA L DE RUS LUQUE, VICENTE L DE SAN CRISTOBAL SAMPER, SONIA L DE SOBRINO GONZALEZ DE LA HIGUERA, JUAN FRANCISCO L DE SOUZA SOARES, MARIA ENEDINA L DE TERESA ALCARAZ, LUCIA L DE TORO COSTA, CONCEPCION L DE TORRES MAYORAL, ANGEL LUIS L DE TORRES MAYORAL, JOSEFA L DE VAL FORNA, CAROLINA L DE VICENTE ROMERO, JUAN JOSE L DE ZAYAS MELIA, IVAN L DE-BENITO CALLE, ANA ESMERALDA L DEFEZ FERNANDEZ, CARLOS L DEFEZ PEREZ, MARIA JOSEFA L DEFEZ RUIZ, FRANCISCO L DEFEZ RUIZ, MARIA PILAR L DEHEM GOMEZ CLARA L DEHESA SANCHEZ, BEATRIZ L DEJOZ GARCIA, CONSUELO L DEKKER PIZARRO, JUAN L DEKKER SANCHIDRIAN, ALEXANDER L DEKKER SANCHIDRIAN, PRISCILLA L DEL AMO BALLESTEROS, MARIA CATALINA L DEL AMO GARCIA, MARIA ISABEL L DEL AMO GARCIA, MARIA PILAR L DEL AMO PRIETO, MARIA DE LAS NIEVES L DEL ANGEL BALLESTRIN, JUAN MIGUEL L DEL ARCO MERINO, ANTONIO L DEL BARRIO DE LA FUENTE, BEATRIZ L DEL BARRIO ORDOÑEZ, COVADONGA BEGOÑA L DEL BARRIO SAIZ, MARIA DEL MAR L DEL BUSTO CASTELEIRO, JUAN L DEL CALVARIO MESADO, BEGOÑA L DEL CAMPO CAMPOS, JOSE MANUEL L DEL CAMPO MATAS, ROCIO L DEL CAMPO MONTESERIN, AGUSTIN D DEL CAMPO TENDERO SILVIA L DEL CAÑO LOPEZ, ANGEL MARI L DEL CAÑO LOPEZ, MARIA DOLORES L DEL CARMEN BELDA, Mª ASUNCION L DEL CASAR GROSSO, FRANCISCO MIGUEL L DEL CASTILLO ALCAÑIZ, LIBERTAD L DEL CASTILLO MONTESINOS, ANA LORETO L DEL CASTILLO ORTEGA, VICENTA L DEL CERRO GARCIA, MARIA ISABEL L DEL CID HERRERA, VIRGINIA L DEL FRESNO DIAZ, JOSE LUIS L DEL FRESNO SANCHEZ, BEATRIZ L DEL FRESNO, ELENA L DEL HORNO ERRANDO, SONIA L DEL HOYO URIEL, BELEN L DEL MAR MADRID, MIRIAM L

30908

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. I, J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...549 ...974 ...689 ...950 ...735 ...548 ...949 ...717 ...526 ...918 ...669 ...030 ...827 ...173 ...969 ...794 ...594 ...994 ...547 ...352 ...385 ...675 ...886 ...952 ...251 ...129 ...975 ...402 ...225 ...198 ...897 ...278 ...857 ...278 ...441 ...924 ...798 ...910 ...458 ...724 ...957 ...411 ...392 ...138 ...696 ...143 ...814 ...726 ...796 ...569 ...203 ...865 ...623 ...831 ...447 ...243 ...240 ...867 ...823 ...702 ...696 ...059 ...854 ...256 ...380 ...328 ...008 ...242 ...598 ...306 ...580 ...094 ...054 ...175 ...260 ...866 ...151 ...067 ...439 ...803

DEL MAS JOVEN, AURORA MARIA DEL MAZO VILLANUEVA, IVAN DEL MORAL GONZALEZ, FRANCISCO JOSE DEL MORAL MILLA, CATALINA DEL OLMO GARCIA ABADILLO, SACRAMENTO DEL OLMO RAMOS, DOLORES DEL OLMO SALES, ANGEL DEL OLMO SORIA, CLARA DEL PERAL JUAREZ, DAVID DEL PERAL JUAREZ, MARIA JOSE DEL PINO ALGABA, MARIA CLARA DEL PINO MUÑOZ, ALICIA DEL POZO HIDALGO JOSE DEL POZO PEINADO, MATEA DEL POZO PRADO, JENNIFER DEL POZO PRADO, JESSICA DEL POZO SANZ, ANA BELEN DEL PUEBLO MOLINA, ANA MARIA DEL PUEBLO MOLINA, SOLEDAD TERESA DEL REY GANGA, RITA MERCEDES DEL REY NAVALON, ANGEL DEL REY PORTILLO, LUIS DEL RIO CASADO, ANGEL VIDAL DEL RIO GAVILA, SUSANA DEL RIO MARTIN, JOSE MANUEL DEL RIO MORENO, VANESA DEL RIO NEIRA, JUAN MANUEL DEL RIO OCHOA, SUSANA DEL RIO RUIPEREZ, PILAR DEL RIO SANCHEZ, BEGOÑA DEL RIO TIRADO, DANIEL DEL ROSARIO DE BERNARDO, PALOMA DEL ROSARIO GUILABERT, FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO MARIN, ENGRACIA DEL SOCORRO PUJALTE, TERESA MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ, CARLOS DEL TORO GARCIA, MARIA BEGOÑA DEL TORO MOYA, MARIA ANGELES DEL VAL GARCIA, REGINA DEL VAL HURTADO, MARIA ESTER DEL VALLE DIEZ, MARIA ROSA DEL VALLE GARCIA, ANA MARIA DEL VALLE GOMEZ, GONZALO LEANDRO DEL VALLE PEREZ, JESUS DEL VALLE QUIROS, PEDRO DEL VIGO SANCHEZ, MARIA DEL ROSARIO DEL VILLAR MUÑOZ, IGNACIO DELAMO RIZO, SERGIO VICENTE DELANO SOLANA, DANIEL GIANNI DELANO SOLANA, VICTOR DEL-CAZ GARCIA, M. MONTSERRAT DELEGIDO GIRONES, MARIA ROSARIO DELEGIDO LOPEZ, MANUELA DELEGIDO MENDEZ, MARIA TERESA DELEGIDO SANCHEZ, MILAGROS DELEGIDO VAZQUEZ, ANTONIO DELGADO ACEITUNO, MARIA GUADALUPE DELGADO AGULLO, EVA MARIA DELGADO ALARCON, MARIA FRANCISCA DELGADO BASTANTE, BERNANRDO FRANCISCO DELGADO BASTANTE, JOSE DELGADO BERNAL, JOSEFA DELGADO CAÑEDO, PABLO DELGADO CARRETERO, VERONICA DELGADO CHUMILLAS, RAUL DELGADO CRESPO, MARTA DELGADO DE NOVA, CRISTINA DELGADO DIAZ, JUAN PABLO DELGADO DURA, JAVIER DELGADO ESTEBAN, ANA DELGADO FERNANDEZ, FRANCISCO DELGADO FOLGADO, PURIFICACION DELGADO GARCIA, CECILIA DELGADO GARCIA, ELBIA JAQUELINE DELGADO GARCIA, JOSEFA DOLORES DELGADO GOMEZ, JOSE FRANCISCO DELGADO HERNANDEZ, FRANCISCA BELEN DELGADO HERNANDEZ, JOSE ARMANDO DELGADO HIGUERA, JOSE DELGADO IBAÑEZ, SERGIO

30909

L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L D L L L L L L L L L D L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...347 ...728 ...808 ...810 ...811 ...061 ...470 ...226 ...939 ...991 ...356 ...162 ...577 ...826 ...9854 ...108 ...685 ...075 ...026 ...604 ...772 ...368 ...551 ...469 ...410 ...539 ...621 ...168 ...274 ...542 ...298 ...943 ...527 ...268 ...049 ...769 ...183 ...688 ...745 ...456 ...072 ...071 ...030 ...362 ...455 ...498 ...132 ...601 ...971 ...580 ...787 ...497 ...736 ...575 ...216 ...211 ...508 ...120 ...309 ...731 ...406 ...200 ...734 ...896 ...216 ...736 ...137 ...644 ...820 ...071 ...039 ...409 ...624 ...196 ...030 ...087 ...040 ...041 ...974 ...194

DELGADO LACALLE, JAVIER DELGADO LAGUIA, MARINA DELGADO LEREU, DAVID DELGADO LLOP, ADRIAN DELGADO LLOP, SARA DELGADO LOPEZ, MARIA PILAR DELGADO MADRID, MARIA EUGENIA DELGADO MARIN, AMPARO DELGADO MARTINEZ, DAVID DELGADO MARTINEZ, PEDRO DELGADO MARTOS, RUBEN DELGADO MORAN, JUAN JOSE DELGADO OCHANDO, MARIA DOLORES DELGADO PAVON, ANGEL DELGADO PEREZ, MARIA ANGELES DELGADO PINO, MARIA DOLORES DELGADO PINTO, BERNANRDO JOSE DELGADO PONCE, VISITACION DELGADO PRIETO, MARIA ISABEL DELGADO RAYOS, PAULA DELGADO RIVERO, REBECA DELGADO ROMERO, ALVARO DELGADO ROMERO, MIGUEL ANGEL DELGADO RUIZ, CARMEN DELGADO RUIZ, MARIA DEL PILAR DELGADO RUIZ, MARIA DOLORES DELGADO SANCHIS, MARIA JESUS DELGADO SANTAMARIA, OSCAR GABRIEL DELGADO SANTOS, MARTIN DELGADO SANTOS, MERCEDES DELGADO TEN, JAVIER DELGADO TEN, ROCIO DELGADO TERRES, INMACULADA CONCEPCION DELGADO TERRES, MARIO DELGADO URBINA, ALEXANDRA DELGADO URBINA, ANDRES DELGADO URBINA, SUSANA DELGADO VELASCO, AURELIA ELVIRA DELGADO VIDAL, VICTOR DELGADO ZURERA, DOLORES DELHOM ORTIZ, MARIA LUISA DELHOM ORTIZ, VERONICA DELICADO GARRUCHO, DIEGO DELICADO MILLAN, RAMONA DELICADO OLIVARES, RAKEL DELICADO SANCHEZ, FRANCISCO DELICADO SERRADOR, RAQUEL DELICADO SERRANO, FRANCISCA DELMONTE HERNANDEZ, JORGE DEL-SAZ CASAS, DAVID DELTELL CARRASCOSA, JOSE VICENTE DELTELL NEBLEZA, JOSE PABLO DELTELL POVEDA, LUIS DELTELL ROCAMORA, CARMEN DELTELL SANCHEZ, JOSEFA DEMIRA RODRIGO, MIRIAM DENIA CORTES, MARIA DENIA GARCIA, MARIA FELIX DENIA MONDEJAR, LUIS JAVIER DENIS SABATER, GONZALO DENIZ GONZALEZ, ANTONIO JOSE DERRER CONEJOS, MARI AMPARO DE-SAN-ROMAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER DESCALS FERRANDO, JOSE GABRIEL DESCALS IBAÑEZ, MARIA MERCEDES DESCALS MARTINEZ, ROSA Mª DESCALS SALA, CLARISA DESCALS VIDAL, Mº NIEVES DESCALZO AÑON, EVA INMACULADA DESCALZO MARTINEZ, JULIAN DESCO PEÑA, CAROLINA DEL CARMEN DESCO PEÑA, ELISA MERCEDES DESPUJOL MONTAGUT, CARMEN DEL MAR DEUSA LLOPIS, INAMACULADA DEUSA MORENO, CAROLINA DEUSA SEBASTIA, YOLANDA DEUSA SERRANO, CESAR DEUSA SERRANO, VICENTE DEVES FERNANDEZ, ISABEL DEVESA CARBONELL, VICENTE

30910

L L L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...279 ...8139 ...486 ...588 ...274 ...154 ...622 ...252 ...106 ...100 ...902 ...821 ...449 ...951 ...002 ...017 ...885 ...358 ...003 ...960 ...334 ...015 ...414 ...262 ...280 ...698 ...609 ...727 ...238 ...107 ...249 ...625 ...245 ...085 ...412 ...536 ...678 ...567 ...566 ...519 ...024 ...817 ...414 ...626 ...839 ...589 ...335 ...142 ...309 ...701 ...760 ...926 ...007 ...099 ...094 ...556 ...608 ...285 ...024 ...530 ...872 ...943 ...171 ...198 ...388 ...955 ...221 ...680 ...906 ...666 ...226 ...976 ...328 ...029 ...028 ...892 ...404 ...911 ...590 ...954

DEVESA LLEDO, ROSA ANA DEVESA NOMDEDEU, JOSE ANTONIO DEVESA PASCUAL, DELIA DEVIS GILABERT, JUAN ENRIQUE DEVIS GIRONES, JOAQUIN DEVIS PLA MANUELA DEVIS RAGA, ROBERTO DEVIS SALGADO, CARLOS DI LANDRO, LUIS ANTONIO GERARDO DIAGO GRANELL, MARIA IRIA DIAGO IRANZO, ROSA MARIA DIAGO MARTINEZ, MARIA ENCARNACION DIAGO RUBIO, JOSEFA DIAGO SANCHO, MANUEL DIAGO VALLS, MANUEL DIANA SUCH, ALEXANDRE DIAS ALZIRA, LAURINDA DIAZ ABAD, EDUARDO DIAZ AGUILAR, CARLOS DIAZ ALARCON , PATRICIA DIAZ ALARCON, CRISTOBAL DIAZ ALCARAZ, CARLOS DIAZ ALCAZAR, DELIA DIAZ ALCAZAR, VICENTE JUAN DIAZ ALCOVER, DESAMPRADOS DIAZ ALEJO GOMEZ, PILAR DIAZ ALEJO GOMEZ, YOLANDA DIAZ AMAT, ALMUDENA DIAZ AMAT, SILVIA DIAZ ANDREU, CRISTINA DIAZ ANDREU, JOSE EMILIO DIAZ ANTOLIN, ALMA CRISTINA DIAZ BALLESTEROS JAVIER DIAZ BARROSO, FELISA DIAZ BAZAGA, JUAN BAUTISTA DIAZ BELDA, MARIA ISABEL DIAZ BEVIA, ISABEL DIAZ BOTELLA, EFREN DIAZ BOTELLA, VICTOR JOSE DIAZ BUENO, ANA TERESA DIAZ BUENO, MERCEDES DIAZ BUITRAGO, EDUARDO DIAZ CANO, ROSA MARIA DIAZ CARRASCO, VICENTA DIAZ CASTRO, MARIA AMPARO DIAZ CHECA, ENCARNACION DIAZ CHUST, ANA MARIA DIAZ CHUST, MARIA DEL AMOR DIAZ CHUST, OMAR DIAZ COLOMA, AARON DIAZ CONCA, AURORA DIAZ CONTRERAS, M. ANGELES DIAZ CORTES, PEDRO DIAZ DA-SILVA, MONICA DIAZ DAVIU, JOAQUINA DIAZ DAZA, MANUEL DIAZ DEL ALAMO SANCHEZ CRESPO, SAMUEL DIAZ DEL MORAL, CUSTODIO DIAZ DELGADO, JUAN CARLOS DIAZ DIAZ, JAVIER DIAZ DIAZ, JUAN DANIEL DIAZ FABRA, CONCEPCION DIAZ FEMENIA, FLORENCIO DIAZ FERNANDEZ, FRANCISCO DIAZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL DIAZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES DIAZ FERRER, NOEMI DIAZ GALAN, JUAN ANTONIO DIAZ GALLEN, BEATRIZ DIAZ GARCIA, CARMEN DIAZ GARCIA, MARIANO JOSE DIAZ GARCIA, SUSANA DIAZ GARCIA, VICTOR DIAZ GERADA, PATRICIA DIAZ GERARDA, VIRGINIA DIAZ GIL, JOSE DIAZ GIMENEZ, TOMAS DIAZ GOMEZ, ANTONIO DIAZ GOMEZ, JOSE ANTONIO DIAZ GOMEZ, PALOMA

30911

L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...549 ...729 ...225 ...861 ...377 ...918 ...225 ...919 ...874 ...337 ...441 ...229 ...452 ...414 ...829 ...886 ...012 ...718 ...238 ...536 ...962 ...813 ...994 ...965 ...3681 ...529 ...957 ...428 ...685 ...747 ...322 ...045 ...523 ...933 ...960 ...618 ...504 ...853 ...624 ...015 ...340 ...545 ...797 ...242 ...047 ...582 ...515 ...094 ...073 ...520 ...875 ...849 ...452 ...581 ...176 ...453 ...840 ...518 ...359 ...987 ...550 ...246 ...653 ...468 ...370 ...204 ...021 ...941 ...614 ...797 ...613 ...228 ...333 ...911 ...636 ...883 ...568 ...051 ...466 ...027

DIAZ GONZALEZ, MANUELA DIAZ GONZALEZ, MARIA ROSARIO DIAZ GONZALEZ, PAULA DIAZ GONZALEZ, RAQUEL DIAZ GORRIZ, ESTER DIAZ GRACIA, FRANCISCO DIAZ HARO, JORGE DIAZ IZQUIERDO, ANA BELEN DIAZ IZQUIERDO, EVA MARIA DIAZ JIMENEZ, ISMAEL DIAZ JIMENEZ, PURIFICACION MARIA DIAZ LA TORRE, MARCOS DIAZ LATORRE, ANA MARIA DIAZ LEAL, BEGOÑA DIAZ LIZAN, MANUEL DIAZ LLOPIS, RAUL VICENTE DIAZ LOPEZ, CARMEN DIAZ LOPEZ, MARIO DIAZ LOPEZ, MIRIAM DIAZ MACHADO, ALBERTO DIAZ MARTIN, DOLORES DIAZ MARTIN, MARIA YOVANA DIAZ MARTIN, MIGUEL DIAZ MARTINEZ, ALEJANDRA DIAZ MARTINEZ, PATRICIA DIAZ MARTINEZ, RUBEN DIAZ MATAIX, VIRGINA DIAZ MATAIX, YOLANDA DIAZ MENA, CAROLINA DIAZ MENESES, JUAN CARLOS DIAZ MERALLO, RUBEN DIAZ MINGUEZ POVEDA, RAQUEL DIAZ MOLINA, CARLOS ANDRES DIAZ MONTE, NEREA DIAZ MORALES, JUAN VICENTE DIAZ MORALES, TERESA DIAZ MUÑOZ, ALBERTO DIAZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSE DIAZ MURCIA, JORGE DIAZ NORTES, MARIA DEL PILAR DIAZ OCHOA, PEDRO DIAZ ORDOÑEZ, ANA MARIA DIAZ ORTEGA, MARIA CARMEN DIAZ ORTEGA, MARIA ISABEL DIAZ ORTEGA, RUBEN DIAZ PANADES, JUANA DIAZ PAPIO, ALEXANDRA DIAZ PASCUAL, CAROLONA DIAZ PATON, ALFONSO DIAZ PAZ, CLAUDIA PATRICIA DIAZ PEREIRO, AGUSTIN DIAZ PEREZ, FRANCISCO DIAZ PERIS, TAMARA DIAZ PICAZO, FRANCISCO JAVIER DIAZ PICAZO, PRIMITIVA TERESA DIAZ PORTILLO, HELDER DIAZ PRISCO, LUCIA DIAZ PUCHE, EVANGELINA DIAZ RAMIREZ, JOSE ENRIQUE DIAZ RAMOS, ANTONIO LUIS DIAZ REGALADO, FRANCISCO DIAZ RODENAS, JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, MARIA AMPARO DIAZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN DIAZ ROIG, CRISTINA DIAZ ROMAN, MARIA DOLORES DIAZ ROS, ROSA MARIA DIAZ ROYO, MARIA TERESA DIAZ RUBIRA, MARIA DEL CARMEN DIAZ SANCHEZ, CRISTINA DIAZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER DIAZ SANCHEZ, MARIA JOSE DIAZ SANTIAGO, FRANCISCA DIAZ SANZ, PABLO LUIS DIAZ SEMPERE, ALFONSO DIAZ SERRA, YOLANDA DIAZ SEVILLA, FRANCISCA DIAZ SEVILLA, JUANA MARIA DIAZ SIMON, PABLO DIAZ SOLSUNA, DIMAS SALVADOR

30912

L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L D L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...476 ...871 ...689 ...037 ...733 ...407 ...566 ...198 ...679 ...127 ...953 ...753 ...193 ...288 ...005 ...619 ...768 ...936 ...817 ...998 ...247 ...715 ...868 ...434 ...140 ...419 ...875 ...402 ...778 ...230 ...539 ...964 ...629 ...839 ...003 ...596 ...630 ...041 ...579 ...933 ...250 ...697 ...884 ...698 ...264 ...697 ...256 ...421 ...103 ...236 ...114 ...874 ...308 ...508 ...260 ...980 ...859 ...205 ...180 ...555 ...487 ...573 ...005 ...336 ...418 ...443 ...631 ...325 ...234 ...917 ...441 ...656 ...803 ...487 ...567 ...970 ...084 ...925 ...765 ...766

DIAZ SORIA, MANUEL DIAZ SORIANO, JUAN JOSE DIAZ SORIANO, MARIA CONCEPCION DIAZ TAMARIT, CARLOS DIAZ TORMOS, RAQUEL DIAZ TORNERO, JOSE JAVIER DIAZ TORRES, ANTONIO DIAZ TORRES, LUIS ENRIQUE DIAZ USERO, ASCENSION DIAZ VALIENTE, MARIA ISABEL DIAZ VALIENTE, MARIA ISABEL DIAZ VAREA, DANIEL DIAZ VENDRELL, NATALIA DIAZ VERA, MARIA JESUS DIAZ VIANA, PAULA DIAZ VIELBA, ANA MARIA DIAZ VIELBA, MANUEL LUIS DIAZ ZAPATA, MARIA TERESA DIAZ-BENITO HERRERA, MARIA LUISA DIAZ-GALIANO ROIG, ISAAC DIEGO GASPAR, FRANCESC XAVIER DIEGO MEDINA, SOLEDAD DIEGO RODRIGUEZ, MIGUEL DIEGO TORRO, FRANSC XAVIER DIEGUEZ PALLARES, DAVID DIES LLORENS, MIGUEL DIEZ ALBERT, SOFIA DIEZ ALBERT,ELISA DIEZ ALPUENTE, SANTIAGO DIEZ AMOROS, BEATRIZ DIEZ AMOROS, MARIA LUISA DIEZ ARABID, MARGARITA DIEZ ARRIBAS, JULIO JOSE DIEZ ASENJO, MARIA SOLEDAD DIEZ BALLESTEROS, JOSE MANUEL DIEZ BLANCO MARIA JOSE DIEZ BLANCO, MARIA ANGELES DIEZ BOTELLA, NIEVES DIEZ BROTONS, ROSA MARIA DIEZ CANO, FERNANDO JOSE DIEZ FERRANDEZ, JOSE MANUEL DIEZ FORNIES, CESAR VICENTE DIEZ GARRIDO, ADELA DIEZ GARRIDO, ANTONIO FRANCISCO DIEZ GIMENEZ, ESPERANZA DIEZ GOMEZ, M NIEVES DIEZ GONZALEZ, ADRIAN DIEZ HERNANDEZ, EDUARDO DIEZ IVARS, JOSE FERNANDO DIEZ LOPEZ, LORENA DIEZ LUCAS, RUBEN MARIA DIEZ MARTINEZ, JOSEFA DIEZ MIELGO, GRISELDA Mª DIEZ MONTORO, RUTH DIEZ NIÑO, IVAN DIEZ PRIETO, MARIA DEL TRANSITO DIEZ QUIRANT, MANUELA EMILIA DIEZ SERVER, RUBEN DIEZ SILVAN, PAULINO DIEZ VERA, ALBERTO DIEZ VIDAL DUNIA DIEZ VILLENA, CRISTINA DIEZ ZAMORA, MARIA DEL MAR DIIEZ PERALES, TERESA DIKMEN TUZER, CUMHUR DIMAS LOPEZ, JESUS DIMITROVA HRISTOVA, PETYA DIMITROVA OUZOUNOVA, ANNA DINGES, ARMIN ADAM DIOS CUTILLAS, ALVARO DIVIDIESO GOMEZ, Mª DEL MAR DIVIESO GOMEZ, CRISTINA DJIHOUD ORTS, KARIM DJOWE MALONGA, JEANNE LILIANE DO CARMO RAMOS, VALENTINA DOBARRIO LOPEZ, JOSE LUIS DOBCZYÑSKA, ANNA DOBLADO RITROSI, LUCAS DOBLAS BERNAD, JOSEP DARIO DOBLAS BERNAD, LAURA MARIA

30913

L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...578 ...609 ...092 ...368 ...188 ...884 ...286 ...833 ...987 ...942 ...090 ...082 ...360 ...656 ...058 ...726 ...160 ...673 ...519 ...192 ...294 ...295 ...450 ...413 ...681 ...198 ...518 ...170 ...828 ...110 ...539 ...920 ...662 ...625 ...324 ...368 ...732 ...084 ...635 ...037 ...709 ...335 ...589 ...732 ...686 ...256 ...906 ...637 ...385 ...068 ...350 ...398 ...871 ...729 ...380 ...152 ...138 ...775 ...720 ...260 ...160 ...049 ...967 ...466 ...116 ...451 ...486 ...377 ...001 ...960 ...497 ...284 ...259 ...724 ...879 ...439 ...868 ...237 ...343 ...788

DOBON DIAZ, ENRIC DOBON GASCON, SERGIO DOBRE, IULIANA DOCON DOMINGUEZ, MARIA TERESA DOCON FERNANDEZ EVA MARIA DODIN, MIHALEA DOELLO VIDAL, MARIA CELESTE DOLÇ MARTINEZ, JOSEP DOLERA LOZANO MESEGUER, LUZ MARIA DOLERA MAS, FRANCISCO JAVIER DOLO GARCIA, JUAN FRANCISCO DOLO SANCHEZ, ANA DOLON GARCIA, MARINA V MAGDALENA DOLS ABAD, ROSA MARIA DOLS GUARDIOLA, ISABEL DOLS MIRETE, ENCARNA DOLS PEREZ, MARIA DOLORES DOLZ CORELL, MARIA JOSE DOLZ GOMEZ, AMPARO DOLZ MARI, HECTOR RAMON DOLZ MARTIN, DAVID DOLZ MARTIN, MARTA DOLZ MEDINA, SHEILA DOLZ OCHANDO, JSOE EMILIO DOLZ RAMON, JOSEFINA DOLZA CAMAÑEZ, LIA DOLZA PEREZ, ROBERTO DOMENCH HUERTAS, JESSICA DOMENCH RUBIO, MARIA SALUD DOMENE BALAGUER, JOSUE DOMENE CORRAL, JOSE LUIS DOMENE DIAZ, MARI CARMEN DOMENE DIAZ, MARIANO DOMENE DIAZ, REMEDIOS DOMENE HERNANDEZ, JOSE ANTONIO DOMENE HERNANDEZ, MARIA TERESA DOMENE LOPEZ, JUAN DOMENE POVEDA, MARIA TERESA DOMENE SAHUQUILLO, ANTONIO DOMENECH ALVAREZ, JORGE DOMENECH AMOROS, REMEDIOS DOMENECH ARACIL, JOSE EDUARDO DOMENECH AVARIA, CARLOS DOMENECH BELTRAN, GRISELDA DOMENECH CALLEJA, REYES DOMENECH CARDONA, MIGUEL DOMENECH CARRION, EFRAIN DOMENECH COPIVI, MARIA TERESA DOMENECH DANZA, MARIA ANGELES DOMENECH FENOLLOSA, ROSA DOMENECH GANGA, JUAN JOSE DOMENECH GOMEZ, MARIA DEL CARMEN DOMENECH GOMEZ, MARIA ISABEL DOMENECH LLORENS, CARMEN DOMENECH LOPEZ, ROSA MARIA DOMENECH MARTI, ANA Mª DOMENECH MARTINEZ, JOSEFINA DOMENECH MINGARRO, ANA ISABEL DOMENECH MIRALLES, IGNACIO DOMENECH MOLL, CARLOS DOMENECH MOLL, VICTOR DOMENECH MONCHO, JOSE VICENTE DOMENECH MOYA, MARIA JOSE DOMENECH NAVARRO, JESSICA DOMENECH PALACIOS, CAROLINA MARIOLA DOMENECH PEREA, JOSE ALBERTO DOMENECH PONS, ALEJANDRO JOSE DOMENECH PONS, PATRICIA DOMENECH QUEVEDO, ARANTXA DOMENECH REIG, RAQUEL DOMENECH RODRIGUEZ, JORGE DOMENECH ROS, PILAR DOMENECH ROS, ROSA DOMENECH ROSELLO, PAU DOMENECH RUBIO, MARI CARMEN DOMENECH SEMPERE, JOSE JUAN DOMENECH TORREGROSA, MARIA JOSEFA DOMENECH VALERO, MARIA DEL CARMEN DOMENECH VERDEJO, JOSE LUIS DOMENECH VIADEL, HECTOR ANTONIO

30914

L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L D L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM.

Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...251 ...938 ...867 ...171 ...040 ...527 ...040 ...259 ...993 ...083 ...869 ...001 ...385 ...093 ...703 ...297 ...652 ...898 ...854 ...746 ...340 ...161 ...481 ...730 ...761 ...149 ...096 ...454 ...517 ...844 ...318 ...703 ...457 ...442 ...099 ...868 ...717 ...681 ...513 ...337 ...257 ...046 ...490 ...330 ...228 ...992 ...812 ...658 ...651 ...592 ...519 ...121 ...057 ...214 ...086 ...606 ...899 ...863 ...958 ...729 ...953 ...263 ...835 ...699 ...495 ...152 ...073 ...112 ...391 ...547 ...445 ...067 ...796 ...887 ...596 ...712 ...151 ...668 ...666 ...288

DOMENECH VIDAL, Mª JOSE DOMENECH ZORRILLA, JOSE VICENTE DOMIENGUEZ COLOMINA, ABEL DOMINECH SORIANO, VICENTE DOMING FERNANDEZ, LAURA DOMINGO AGÜERO, SILVIA DOMINGO AGUES, PATRICIA DOMINGO ALCAIDE, RAFAEL JOAQUIN DOMINGO ARNAU, JOSE DOMINGO ARNAU, RAFAEL DOMINGO BAYARRI, HECTOR DOMINGO BROCAL, FERRAN DOMINGO CALAFORRA, MARIA ISABEL DOMINGO CALAP, LUIS DOMINGO CAMILO, LORENA DOMINGO CARABAL MARIA MIGUELA DOMINGO DIAZ VICENTE DOMINGO ESCRIBANO, MARIA DOMINGO FAYOS, CARMEN DOMINGO FUENTES, ROSA DOMINGO GARCIA, CARMEN LIDON DOMINGO GIRONES, MARIA CARMEN DOMINGO LOPEZ, ROSA DOMINGO MARCOS, MARIA MANUELA DOMINGO MARTINEZ, JACOBO DOMINGO MARTINEZ, SANDRA DOMINGO MATOSES, ARTUR DOMINGO MONTOLIU, ADRIAN DOMINGO MORILLAS, GABRIEL DOMINGO MORON, YOLANDA DOMINGO NAVARRO, MARIA JOSE DOMINGO NICOLAU, BELEN DOMINGO OLIVES, MARIA ESTHER DOMINGO PEREZ ARANTXA DOMINGO PEREZ, JUAN DOMINGO SANCHIS, VICENTE JOAQUIN DOMINGO SERRANO, CLAUDIA DOMINGUEZ ALVAREZ, LUCAS DOMINGUEZ ANGUIS, ROCIO DOMINGUEZ BALAGUER, JOSEP VICENT DOMINGUEZ BERBEL, ADELA DOMINGUEZ BONACHO, VICENTE DOMINGUEZ BOTELLA, DANIEL DOMINGUEZ CANTO, RAFAEL DOMINGUEZ CAPILLA, RAQUEL DOMINGUEZ CERVERO, MARIA CARMEN DOMINGUEZ CHESA, SILVIA DOMINGUEZ CRUZ, LISBET MARIA DOMINGUEZ DEL SAZ, MARIA ESTHER DOMINGUEZ DOMINGO, FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ DOMINGUEZ, ANGELICA DOMINGUEZ DOMINGUEZ, MARIA ESTHER DOMINGUEZ ESCOLANO, MANUELA DOMINGUEZ FAUS, JUAN RAMON DOMINGUEZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS LIRIOS DOMINGUEZ FERRI, MARIA TERESA DOMINGUEZ FRAGA, ANTONIO JOAQUIN DOMINGUEZ FUENTES, M DEL MAR DOMINGUEZ GALASSI, GERARDO ERNESTO DOMINGUEZ GARCIA, M. DOLORES DOMINGUEZ GARCIA, SANDRA DOMINGUEZ GIL, VICTOR DANIEL DOMINGUEZ GONZALEZ, ANTONIA DOMINGUEZ GONZALEZ, CELIA DOMINGUEZ GONZALEZ, MARIA CRUZ DOMINGUEZ GONZALEZ, RAQUEL DOMINGUEZ GUIJARRO, IRENE DOMINGUEZ GUILLEM, MARIA DOLORES DOMINGUEZ HERNANDEZ, BLAS DOMINGUEZ HILARIO, ALEJANDRO DOMINGUEZ HILARIO, MARIA BELEN DOMINGUEZ IGLESIAS, MARIA BEGOÑA DOMINGUEZ JODAR, ALEJANDRO DOMINGUEZ LOPEZ, FRANCISCO DOMINGUEZ LUCAS LIBERTAD DOMINGUEZ LUNA, ANA MARIA DOMINGUEZ MAFE, SALVADOR DOMINGUEZ MARTEL, EZEQUIEL DOMINGUEZ MARTIN, SUSANA DOMINGUEZ MARTINEZ, EVENILDE

30915

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...264 ...295 ...782 ...070 ...519 ...285 ...353 ...324 ...020 ...309 ...510 ...344 ...168 ...808 ...345 ...521 ...589 ...400 ...337 ...751 ...843 ...722 ...889 ...489 ...667 ...405 ...529 ...788 ...564 ...275 ...557 ...199 ...244 ...623 ...416 ...325 ...697 ...753 ...231 ...207 ...770 ...914 ...647 ...106 ...187 ...211 ...232 ...891 ...677 ...728 ...629 ...400 ...903 ...730 ...602 ...929 ...690 ...984 ...169 ...351 ...145 ...031 ...714 ...035 ...657 ...493 ...602 ...592 ...985 ...392 ...206 ...291 ...007 ...443 ...014 ...064 ...020 ...262 ...110 ...102

DOMINGUEZ MARTINEZ, JAIME DOMINGUEZ MARTINEZ, LUIS DOMINGUEZ MARTINEZ, RAFAEL DOMINGUEZ MOROS, JESSICA DOMINGUEZ MUÑOZ NESTOR DOMINGUEZ MUÑOZ, MARIA ISABEL DOMINGUEZ NAVARRO, GEMMA DOMINGUEZ NAVARRO, JORGE DOMINGUEZ OLMEDO, MARIA SOLEDAD DOMINGUEZ ORERA, ARMANDO DOMINGUEZ PEINADO, GASPAR DOMINGUEZ PEREZ, MARIA AMPARO DOMINGUEZ PUPO, MARILYN DOMINGUEZ RECOBERT, CELSO DOMINGUEZ REDONDO, MARIA DEL MAR DOMINGUEZ RODRIGO, SHEILA BELEN DOMINGUEZ RODRIGUEZ, PATRICIA DOMINGUEZ ROMO, PABLO DOMINGUEZ RUBIANO, ANA CRISTINA DOMINGUEZ RUIZ, ANGELES DOMINGUEZ RUIZ, MARIA DEL MAR DOMINGUEZ SANCHEZ, AMADOR DOMINGUEZ SANCHEZ, JOSE RICARDO DOMINGUEZ SANTIMOTEO, DESAMPARADOS DOMINGUEZ SEGADE, MANUEL ENRIQUE DOMINGUEZ TORREGROSA, ALBA ALEJANDRA DOMINGUEZ TORRES, ROSA MARIA DOMINGUEZ TORTOLA, MARIA VICENTA CARMEN DOMINGUEZ TRIBALDOS, MARIA LUISA DOMINGUEZ VALERO, JAVIER DOMINGUEZ VALERO, TANIA DOMINGUEZ VALLS, CAROLINA DOMINGUEZ VIDAL, AMPARO DOMINGUEZ VILANOVA, GABRIEL JOSE DONAIRE BUENO, PILAR DONAIRE SEGOVIA, SONIA DONAT CAMPOS, ENRIQUE FRANCISCO DONAT GARRIDO VICENTE DONAT MUÑOZ, MARTA DONAT ROCATI, MARIA AMPARO DONAT SANZ, JOSE MANUEL DONAT SOLA, VICENTA DONATO CERVERA, MARIA ANTONIA DONEA, PAULA FLORINA DONET ANDRES, ELSA DONET BARQUILLA, CRISTINA DONET DONET, BEATRIZ DONET MOSCARDO, ENCARNACION DONET RAMIREZ, ROSA ALINA DONET SANZ, ROMAN DONET SEPULVEDA. SERGIO DONOS, PETRU SEBASTIAN DONOSO REQUENA, ANGELES DONOSO ZANON, SANDRA DOÑA SOLER, JOSE MARIA DOÑATE ARTERO, NURIA DOÑATE BISBAL, MARIA LIDON DOÑATE CASTRO, LUCIANA DOÑATE ESCOBEDO, JULIA DOÑATE LARA, JOSE DOÑATE MIGUEL, EMILIO DOÑATE MONTOLIU, CARLOS RAUL DOÑATE SAEZ, JOAQUIN DOÑATE SAURI, MARIA TERESA DOÑATE SILVESTRE, BORJA DOÑATE SOLSONA, PAOLA DORADO FALOMIR, JOSE LUIS DORADO LOSILLA, ANA MARIA DORADO PARRA, JANET DORADO SAEZ, JUAN CARLOS DORADO SERRANO, ANA MARIA DORDA VIDAL, MARIA CARMEN DOSDA PERIS, DOLORES CARMEN DRAGHICI, IULIANA NICOLETA DRAGO ABELLON, MARIA TERESA DRAN BONET, REBECA DSABATER GOMEZ, LAURA DUAL MATEO, JACOB DUART PUCHALT, MARIA NIEVES DUARTE ALCALA ANA

30916

L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...413 ...523 ...239 ...143 ...887 ...734 ...490 ...379 ...029 ...371 ...450 ...792 ...874 ...440 ...422 ...707 ...366 ...550 ...992 ...201 ...313 ...423 ...322 ...122 ...219 ...821 ...312 ...225 ...970 ...474 ...070 ...025 ...199 ...675 ...476 ...719 ...789 ...358 ...787 ...543 ...990 ...536 ...927 ...514 ...553 ...995 ...757 ...224 ...054 ...884 ...271 ...730 ...752 ...214 ...700 ...720 ...515 ...072 ...561 ...939 ...960 ...700 ...233 ...121 ...296 ...953 ...932 ...377 ...972 ...559 ...981 ...347 ...049 ...223 ...037 ...985 ...162 ...527 ...468 ...271

DUARTE CASADO, YERAY DUARTE LOPEZ, ALFREDO DUARTE LOPEZ, IRENE DUARTE LOPEZ, SILVIA DUARTE LORENZO, EVA MERCEDES DUARTE PARDO, FRANCISCO DUATO MICO, M. NURIA DUBAL QUILEZ, CARLOS DUCH MARTINEZ, HERMINIA DUCTOR GARCIA, JOSE RICARDO DUEÑAS CAMPOS,ROSARIO DUEÑAS HIDALGO, ANA MARIA DUPLA PEREZ, RAUL DURA BERMELL, FRANCESC DURA BLANES, CRISTINA DURA BUADES, MARIA DE LOS REYES DURA CREMADES, RICARDO DURA DURA, FRANCISCO JESUS DURA DURA, JOSE VICENTE DURA DURA, JUAN BAUTISTA DURA HERRAEZ, ALICIA DURA HERRERO, ARANZAZU DURA HOYOS, FRANCISCO JAVIER DURA HOYOS, HECTOR DURA HUERTA, ADAN DURA LEON, EVA Mª DURA LEON, MARIA JOSE DURA MARQUES, CARMEN DURA MIÑANA, MARIA DOLORES DURA MOLINA, MARIA ANGELES DURA MOLLA, TOMAS RAMON DURA MOMPO, M. TERESA DURA PAJUELO, CRISTINA DURA PAJUELO, PABLO DURA PINEDA, SANTIAGO DURA QUINTANILLA, SONIA TANIA DURA RIVERA, ADOLFO DURA RUSO, RAQUEL DURA SANCHIS, AMPARO DURA SERRA, MARIA TERESA DURA SORIANO, CARMEN ROCIO DURA TENDERO, CARLOS DURA TENDERO, FRANCISCO DURA TUDELA, JOAQUINA DURA YAÑEZ, MIGUEL ANGEL DURAN CASTAÑO, DAVID DURAN DURAN, JUAN MIGUEL DURAN FERNANDEZ, LUCAS DURAN GIL, FERNANDO DURAN IGNACIO, MARIA DEL CARMEN DURAN LARGO, ISIDORA DURAN LOPEZ, M. PILAR DURAN LOPEZ, MARI CARMEN DURAN MARTINEZ, GEMA DURAN MEDRANO, OSCAR RUBEN DURAN NIEVES, ISABEL DURAN ORTEGA, JUAN DURAN PELLICER, FRANCISCA AMPARO DURAN PEREZ, CARMEN DURAN SALA, MILAGRO MARIA DURAN SIRVENT, JESUS DURAN SORIANO, RUBEN DURAN TORREGROSA, MARCOS DURANTE LEON, ARANZAZU DURBAN APARISI, MARIA DESAMPARADOS DURENDEZ LOPEZ, JULIA MARIA DURENDEZ SERRANO, MARIA JESUS DURO CALERO, PEDRO DURO DOMENECH, BEATRIZ DURO LORENZO, ANTONIO DURO LORENZO, SONIA DURO REJAS, ISIDRO EAMOS PALOMAR, IGNACIO EBRI GOMEZ, JAIME EDUARDO EBRI ROIG, MANUEL ECHEVARRIA GARCIA, MARI CARMEN ECHEVARRIA GARCIA, MARIA DOLORES ECIJA ESPINOSA, BEATRIZ EDO FIGAS, YOLANDA EDO FORES, MARIA

30917

L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...935 ...131 ...543 ...445 ...052 ...593 ...839 ...467 ...931 ...459 ...806 ...021 ...169 ...055 ...620 ...110 ...093 ...913 ...282 ...884 ...480 ...225 ...502 ...553 ...884 ...233 ...939 ...288 ...073 ...818 ...726 ...038 ...350 ...950 ...761 ...963 ...090 ...003 ...581 ...169 ...939 ...704 ...389 ...340 ...726 ...335 ...428 ...208 ...569 ...270 ...454 ...511 ...718 ...160 ...347 ...835 ...377 ...846 ...087 ...895 ...436 ...136 ...353 ...639 ...718 ...293 ...045 ...836 ...609 ...792 ...493 ...756 ...026 ...804 ...220 ...870 ...810 ...963 ...495 ...729

EDO GUAL, JESUS JOSE EDO GUAL, MARIA PILAR EDO MARIN, SANTIAGO EDO RAMOS, MARIA PILAR EDO REDON, CONCEPCION EDO SANCHEZ, DIANA EDO TENA, ANA MARIA EDO VAZQUEZ, JUAN CARLOS EDO VERDEJO, MARIO EDO VILLAMON, JORGE EGAÑA CRISTOBAL, MIKEL EGE BELDA, MARIA ANGLES EGEA ALONSO, DOLORES EGEA BERNABEU, DAVID EGEA BRAVO, MARIA CONCEPCION EGEA CABO, PILAR EGEA CARLOS, SALVADOR EGEA COLOMER, FLORENTINA EGEA FERNANDEZ, JORGE EGEA HERNANDEZ, JUAN CRUZ EGEA HERNANDEZ, MARIA CARMEN EGEA LINAES, JUAN ANTONIO EGEA LINARES, SANDRA EGEA LOPEZ, JUAN CARLOS EGEA MARTINEZ, FERNANDO GABRIEL EGEA MIRALLES, VANESA EGEA ORQUIM, FRANCISCO JAVIER EGEA ORTUÑO, JUAN CARLOS EGEA PEÑAS, MARIA CARMEN EGEA PEREZ, ANA MARIA EGEA POZO, EVA EGEA RODRIGO, AITOR MANUEL EGEA RUIZ, EDUVIGIS EGEA RUIZ, INMACULADA EGEA SANCHEZ, MARIA ANGELES EGEA TORRES, MANUELA EGEA VIDAL, JOSE EGEDA LLORENS, RAFAEL VICENTE EGIDO MARTINEZ, EDUARDO LUIS EGIDO MORA, PLACIDA EGIDO PARDO, MARIA ISABEL EGIO FENOLL, ALICIA EGIO RUIZ, RAFAEL EGUIDAZU SUSO, MAR LAURA EIGUREN MACIAN, EMILIA EIMIL EIMIL, JOSE LUIS EIXARCH ADELL, ROSA EJARQUE CAMAÑES, ANTONIA EJARQUE GARIN, JAVIER EJARQUE GONZALEZ, MARIA EJARQUE GONZALEZ, PABLO EJARQUE OCHANDO, EMILIA YOLANDA EJARQUE SANCHO, GLORIA EL FOUNTI GALAN, VICTOR EL HAND BENIBIDA, OMAR ELBAL MONSERRATE, EVA ELBAL RUBIO, MARIA LLANOS ELBAR GARNES, PILAR ELCID LACARRA, ITZIAR ELEGIDO BELLOQUE, ALICIA ELENA ANGOSTO, SOLEDAD ELEUTERIO SOLAZ, ENRIQUE JOSE EL-IDRISSI IDRISSI, KHALID EL-IDRISSI SOLBES, BUBKER ELIPE DOSAL, MARIA DEL MAR ELIPE DOSAL, YOLANDA ELORDI MARIN, PAULA ELORZA MONTESINOS, JUAN CARLOS ELVIAS QUIÑONES, MIGUEL ANGEL ELVIAS SANCHEZ, FRANCISCA ELVIRA GALIANA, LOURDES ELVIRA MAYORAL, VANESSA ELVIRA SANCHEZ, MARIA DOLORES EMADI ABOUSAID, MOHAMED EMBID GARRIDO, RUBEN EMBUENA CARAÑANA, VERONICA ENCABO HERRAEZ, ROSA MARIA ENCALADA BOCONZACA, RUTH ELIZABETH ENCARNACION BENEITO, RUBEN ENCARNACION TOMAS DANIEL

30918

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L D L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K, I ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castelló València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...592 ...743 ...627 ...370 ...233 ...527 ...166 ...563 ...902 ...730 ...979 ...548 ...226 ...465 ...095 ...994 ...932 ...446 ...151 ...721 ...958 ...028 ...027 ...089 ...872 ...601 ...802 ...961 ...479 ...480 ...529 ...004 ...227 ...504 ...396 ...637 ...542 ...282 ...041 ...608 ...831 ...756 ...102 ...851 ...775 ...876 ...806 ...167 ...002 ...287 ...627 ...298 ...848 ...320 ...665 ...818 ...789 ...824 ...879 ...243 ...651 ...893 ...894 ...998 ...232 ...233 ...081 ...371 ...953 ...633 ...200 ...358 ...688 ...633 ...415 ...466 ...878 ...875 ...846 ...131

ENCHEV ENCHEV, SVETOSLAV ENCINAS CEJUDO, TOMAS ENCINAS PORTERO,VICTOR MANUEL ENGUIDANOS GONZALEZ, MARIA ISABEL ENGUIDANOS MARCO, SUSANA ENGUIDANOS MARTINEZ, MIGUEL ENRIQUE ENGUIDANOS PERALES, EVA ENGUITA LEDO, JAVIER ENGUIX AGUSTI, JOSE ENGUIX AUSTI, VICTOR ENGUIX CATALA, VICTOR ENGUIX ESPARZA, MARIA GLORIA ENGUIX FERRER, ANA BELEN ENGUIX LEBRON, MARIA JOSE ENGUIX PALOMARES, RUT ENGUIX REVERT, MARIA MERCEDES ENGUIX TORREGROSA, MARIA DEL CARMEN ENGUIX VIÑO, ENRIQUE ENGUIX VIÑO, MARIA ENRIQUEZ LERIN, MARIA ANGELES ENRIQUEZ PEREZ, SUSANA ENTRENA LILLO, MIGUEL ENTRENA LILLO, PABLO EPAM BONEKE, AUGUSTO JUAN EPIFANIO ESTELLES, CONSUELO EPILA NAVARRO, TERESA ERADES MARTI, GERTRUDIS ERCHIGA NAVARRO, CONCEPCION EROLES DEJOZ, JESSICA EROLES DEJOZ, KEVIN EROLES NAVARRO, JOSE ANTONIO ERREA MARTINEZ, CRISTINA ERRO MIRALLES, JOSE ANTONIO ERRO TORRES, VICTOR ESBRI MIRAVET, DANIEL ESBRI ZALVEZ, CONCEPCION ESCABIAS GARCIA, GLORIA ANGELES ESCALANTE ASENCIO, MARIA ASUNCION ESCALANTE GUZMAN, ROSA ESCALERA BALLESTER, LUIS ESCALERA FRANCES, PURIFICACION ESCALERA LOPEZ, MIGUEL ESCALONA MATUTE, MARIA ANGELA ESCALPEZ ESPINOSA, RAUL IGNACIO ESCAMEZ DELGADO, ANDREA ESCAMILLA AGUILAR, MONICA ESCAMILLA GARCIA, JUAN JOSE ESCAMILLA GOMEZ, JOSE ESCAMILLA MARTI, HECTOR ESCAMILLA RAMOS, CLARA ESCAMILLA SANZ, AMPARO ESCAMILLAS GIL,AMBROSIA ESCANDELL AMOROS, VICTOR NANUEL ESCANDELL BALBASTRE, VICENTA ESCANDELL GALAN, ANTONIO ESCANDELL RICO, FRANCISCO MIGUEL ESCARFULLERY DELGADO, GINA ESCART GUTIERREZ, CONCEPCION ESCARTIN GRACIA, MARIA TERESA ESCARTIN RIERA, CONCEPCION ESCARTIN SOLANO, MARIA PILAR ESCAT PERIS, MANUEL ESCAT PERIS, MIGUEL ESCAT SALCEDO, MANUEL ESCLAPES CHIRALT, FRANCISCA ESCLAPES CHIRALT, LAURA ESCLAPES RIPOLL, ROSA MARIA ESCLAPES VIOZQUEZ, JOSE ANTONIO ESCLAPEZ AGULLO, PASCUAL ESCLAPEZ BLASCO, ANDREA ESCLAPEZ FERNANDEZ, CRISTOBALINA ESCLAPEZ GOMEZ, DANIEL ESCLAPEZ RIZO, RAQUEL ESCLAPEZ RODRIGUEZ, CRISTINA ESCLAPEZ SALA, MANUEL FRANCISCO ESCLAPEZ SENTENERO,ASUNCION ANTONIA ESCOBAR CLIMENT, PEDRO ESCOBAR ESTEVE, FRANCISCO JOSE ESCOBAR ESTEVE, ROSA MARIA ESCOBAR GOMEZ, MARIA ANGELES

30919

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L D L L L L L D L L L L L L L L L

ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...333 ...294 ...844 ...833 ...827 ...246 ...581 ...926 ...927 ...007 ...522 ...905 ...864 ...471 ...570 ...370 ...219 ...425 ...736 ...998 ...146 ...523 ...229 ...898 ...598 ...781 ...176 ...708 ...370 ...715 ...015 ...415 ...575 ...879 ...427 ...229 ...068 ...297 ...574 ...301 ...218 ...450 ...378 ...659 ...109 ...699 ...408 ...760 ...388 ...118 ...819 ...929 ...151 ...772 ...235 ...036 ...848 ...096 ...717 ...739 ...566 ...589 ...406 ...051 ...224 ...478 ...570 ...714 ...757 ...705 ...833 ...436 ...905 ...483 ...343 ...287 ...288 ...317 ...379 ...333

ESCOBAR GOMEZ, MARIA DEL MAR ESCOBAR LOPEZ, CONCEPCION ESCOBAR MARCOS, INMACULADA ESCOBAR MARIN, PIEDAD ESCOBAR MARTIN, ASUNCION ESCOBAR MESAS, JUAN MANUEL ESCOBAR QUESADA, JOSE FRANCISCO ESCOBAR REQUENA, JOSE DAVID ESCOBAR REQUENA, LEONOR ESCOBAR REQUENA, VICENTE PASCUAL ESCOBAR RODRIGUEZ, ANGEL ESCOBAR RODRIGUEZ, MARI CARMEN ESCOBAR SANTAELLA, JOSE RAFAEL ESCOBAR SEGADO, MIREIA ESCOBAR TRILLO, MARIA DEL CARMEN ESCOBEDO BERNABE, DANIEL ESCOBEDO CANO MARIA DOLORES ESCOBEDO MAROTO,BELEN ESCODA MARTINEZ, MONICA ESCODA SANCHEZ, MARIA ELENA ESCOIN REULA, TAMARA ESCOLA SEGURA, MARIA LUISA ESCOLANO ALARCON, JOSEFA MARIA ESCOLANO BOTELLA, ANTONIO ESCOLANO BOTELLA, LAUDITA ESCOLANO JACKMAN, SARA ESCOLANO MONTESINOS, JORGE ESCOLANO NAVARRO, ANGELES ESCOLANO NAVARRO, ANTONIO LUIS ESCOLANO ORERO, JOSE MANUEL ESCOLANO TORRES, MARIA DEL CARMEN ESCOLAR MONJAS, JUANA ESCORCIA FERRIS, MARIA ANGELES ESCORIHUELA GONZALEZ, VICENTE ESCORIHUELA LLACER, RAFAEL ESCORIHUELA SANFELIU, MARIA JOSEFA ESCORTELL GIL, ANTONIA ESCORTELL IBAÑEZ, FRANCISCA ESCORTELL TIRADO, ANA MARIA ESCORTELL TIRADO, DIEGO ESCORZA LOPEZ, ANTONIO ESCOTO ALCARAZ, JOSE ANTONIO ESCOTO MENGUAL, TAMARA ESCRI VILLARROYA, JAVIER ESCRIBA CONDE, MARIA DEL CARMEN ESCRIBA CONDE, MARIA JOSEFINA ESCRIBA IBAÑEZ, SILVIA ESCRIBA MORENO, JUAN ESCRIBA MORENO, NURIA ESCRIBA NAVARRO, ALBA ESCRIBA TOMAS, RAQUEL ESCRIBANO ABAD, ANA ESCRIBANO ALARCON, ANA ESCRIBANO ALARCON,VICENTE ESCRIBANO CONSUEGRA, ANTONIO ESCRIBANO ESCRIBANO, MARIA ANGELES ESCRIBANO ESCRIBANO, NOELIA ESCRIBANO FERNANDEZ, MARIA ANGELES ESCRIBANO GARCIA, M SOFIA G ESCRIBANO GARCIA, PATRICIA ESCRIBANO MARTINEZ, AMELIA ESCRIBANO MARTINEZ, M. JOSE ESCRIBANO MONFORT, ISABEL ESCRIBANO MONFORT, MARIA DEL CARMEN ESCRIBANO SERRANO, ANA MARIA ESCRIBANO VEGA, LUCAS ESCRIBANO VEGA. JOSE ESCRIBANO ZAERA, YOLANDA ESCRICH ALBELDA, JULIAN ESCRICH GOMEZ, GUILLERMO ESCRICH GOMEZ, MARIA ESTER ESCRICH NAVARRO, MARIA CARMEN ESCRICHE CORELLA, CONSUELO ESCRICHE ROS, ANA MARIA ESCRIG AHICART, MARIA ESCRIG GIL, FRANCISCO MANUEL ESCRIG GIL, JUAN JOSE ESCRIG HUERTAS, JUAN ANTONIO ESCRIG LOPEZ, JONATAN ESCRIG LUCAS, SERGIO

30920

L L L L L L L L L L L D L L D L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...966 ...448 ...726 ...536 ...194 ...204 ...572 ...408 ...609 ...875 ...893 ...577 ...939 ...078 ...316 ...529 ...216 ...708 ...281 ...075 ...307 ...303 ...790 ...060 ...492 ...914 ...128 ...463 ...765 ...234 ...836 ...419 ...018 ...304 ...972 ...264 ...951 ...438 ...578 ...257 ...983 ...467 ...513 ...362 ...125 ...198 ...913 ...409 ...493 ...194 ...089 ...121 ...489 ...220 ...603 ...567 ...130 ...740 ...328 ...247 ...802 ...405 ...701 ...101 ...557 ...560 ...442 ...355 ...081 ...354 ...512 ...575 ...760 ...618 ...744 ...207 ...855 ...499 ...500 ...716

ESCRIG MAÑEZ , MARTA ESCRIG MARIN, PAMELA ESCRIG MIRALLES, ELENA ESCRIG MOROS, MIGUEL ANTONIO ESCRIG MUÑOZ, ANTONIO ESCRIG PORCAR, CARLOS ESCRIG PORCAR, MANUEL ESCRIG SALAS, VICENTE ESCRIG SERRANO, VICTORIA ESCRIG TORMO, ANA BELEN ESCRIG VAQUER, CRISTINA ESCRIGUES FERRER, MARTA ESCRIHUELA BASTIDA, MARIA PILAR ESCRIHUELA MEZQUITA, RAQUEL ESCRIHUELA SANCHEZ, JOSE ALEJANDRO ESCRIU RIU, ANTONIO ESCRIVA CARDONA, FRANCISCA ESCRIVA CAUDELI, MARIA ALEJANDRA ESCRIVA CHOVA, PABLO ESCRIVA ESTRUCH, ALICIA ESCRIVA FORNES, SILVIA ESCRIVA FUSTER, MARIA JOSE ESCRIVA FUSTER, MARIA TERESA ESCRIVA FUSTER, RAFAEL ESCRIVA FUSTER, ROSARIO ESCRIVA GUEROLA, CRISTINA ESCRIVA HEREDERO, JOSE JAVIER ESCRIVA INSA, SILVIA ESCRIVA ISNARDO, MIGUEL ANGEL ESCRIVA ISNARDO, MONICA ESCRIVA IVAÑEZ, SONIA ESCRIVA LOZANO, MARIA PURIFICACION ESCRIVA MILLAN, CAROLINA ESCRIVA MONZO, LAURA ESCRIVA MORANT, MARIA MILAGROS ESCRIVA MUÑOZ, MARIA CARMEN ESCRIVA ORTEGA, MARIA ASUNCION ESCRIVA PEIRO, MARIA ANGELES ESCRIVA PEIRO, MIGUEL ANGEL ESCRIVA PIERA, JUAN FRANCISCO ESCRIVA PIQUERAS, JUAN CARLOS ESCRIVA PUIG, MARIA ESCRIVA RODRIGUEZ, MARISA ESCRIVA ROMERO, M. CARMEN ESCRIVA TORRES, PAULA ESCRIVA VIDAL, JOSE ANTONIO ESCUDEIRO SERRANO, FRANCISCO CARLOS ESCUDER CANOVES, ROSARIO ESCUDER FORNAS, INMACULADA ESCUDER GALLARDO, ANA ESCUDER RICO, AMPARO ESCUDER SAN JUAN, MARIA ESCUDER SAURINA, SANTIAGO ESCUDERO ALONSO, DANIEL ESCUDERO BONET, RAQUEL ESCUDERO CEBRIAN, VANESSA ESCUDERO FRESNEDA, CARMEN ESCUDERO FUENTES, JOSEFINA ESCUDERO GIMENEZ, MANUEL FERNANDO ESCUDERO HORTAL, ALICIA ESCUDERO HORTAL, LUIS JOSE ESCUDERO HORTAL, RAQUEL ESCUDERO LOZANO, MAGALI ESCUDERO MARI, JUAN ANTONIO ESCUDERO NAVARRO, FRANCISCO JAVIER ESCUDERO PEREZ, ILEANA ESCUDERO PEREZ, PATRICIA ESCUDERO PLAZA, RUBEN ESCUDERO RAMIREZ, JESUS ESCUDERO REQUENA, ENRIQUE ESCUDERO REQUENA, FRANCISCO ESCUDERO SAIZ, ANGEL ESCUDERO SAIZ, FRANCISCO JAVIER ESCUDERO SANCHEZ, CARMEN ESCUDERO VALVERDE, MANUEL BERNARDO ESCUDEROS ENGRA CARLOS ESCUIN JOSE MARIA RAQUEL ESCURA VILAR, DAVID ESCURA VILAR, RUBEN ESCURIOLA MONSERRAT, ADRIAN

30921

L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L D L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...398 ...207 ...187 ...874 ...602 ...403 ...622 ...527 ...570 ...627 ...407 ...877 ...611 ...640 ...388 ...739 ...974 ...791 ...604 ...705 ...680 ...325 ...189 ...754 ...073 ...274 ...984 ...660 ...661 ...710 ...369 ...584 ...796 ...014 ...231 ...251 ...250 ...698 ...342 ...255 ...082 ...406 ...701 ...931 ...814 ...700 ...374 ...497 ...789 ...368 ...050 ...407 ...036 ...270 ...914 ...444 ...484 ...990 ...292 ...748 ...925 ...417 ...708 ...534 ...834 ...877 ...878 ...124 ...906 ...272 ...997 ...091 ...874 ...583 ...273 ...366 ...062 ...985 ...180 ...094

ESCURRIOLA PLANAS, ALICIA ESCUSA CASTILLEJO, MARIA DEL CARMEN ESCUSA VICENTE, JOAQUIN ESLAVA BLASCO, MARI CRUZ ESLAVA LORENTE, GEMA MARIA ESPADA MADRAZO, MARGARITA YOLANDA ESPADA MARQUES AITOR ESPADA MORAGON, MARIA ANGELES ESPADA OLALLA, RAUL ESPADA PALOMARES, LUIS ANTONIO ESPADAS GUTIERREZ, MARIA JESUS ESPADAS GUTIERREZ, SANTOS ESPADAS PAMIES, MARIA ISABEL ESPADAS PAMIES, VANESSA ESPADAS RUBIO, MARIA BELEN ESPAÑA GARCIA, LAURA ESPAÑA LLOPIS, ELENA ESPAÑA NUÑEZ, EVA ISABEL ESPAÑA PILES, JOEL ESPAÑOL CAÑETE, MARIA CONSUELO ESPAÑOL GIGANTE, JUAN ANDRES ESPARCIA BATLLES, JAVIER ESPARCIA FERNANDEZ, JOSE ESPARCIA MASCUÑAN, ROSARIO ESPARCIA NAVARRO, ENRIQUETA ESPARZA ASENSIO, PATRICIA ESPARZA CEBRIA, MARIA NIEVES ESPARZA CONCA, LURDES ESPARZA CONCA, SARA ESPARZA CONESA, FRANCISCA ESPARZA NAVARRO, JUAN VICENTE ESPARZA PELEGERO, JOAQUIN RAMON ESPARZA RABANEDA, JESUS ESPARZA TUDELA, MARIA DESAMPARADOS ESPARZA UBEDA, INMACULADA ESPARZA VALERO, EDGAR ESPARZA VALERO, EFREN ESPEJO CRESPILLO, ROSA MARIA ESPEJO TUDELA, BRIGIDA ESPERANZA ALACREU, MARIA ELENA ESPERON ROSALES, CHRISTIAN ESPERT ALEMANY, JESUS ESPERT DONDERIS, MARIA AMPARO ESPERT GOMAR, MARIA AMPARO ESPERT MARTINEZ, VICENTA ESPERT TORTAJADA, MONICA ESPI BENAVENT, TRINIDAD ESPI BONET, JOAQUIN JESUS ESPI CEBRIAN, LAURA ESPI COLOMINA, ISIDRE ESPI FILGUEIRA, SALOME ESPI LLORENS, MARIA REYES ESPI MARTINEZ, CANDIDA VICTORIA ESPI PEREZ, ISRAEL ESPI SATORRE, NADIA ESPI SUÑER, SALVADOR ESPI TABERRNER, JULIO ESPI TORMOS, DAVID ESPIELL JOVANI, MARIA DEL CARMEN ESPIN MATA, ANA BELEN ESPIN MATA, EVA ESPIN RODENAS, MARIA ESPINA HERAS, JOSE OSCAR ESPINAR PACHECO, ALMUDENA ESPINO BARTOLL, EVA ESPINO GOMIS, DANIEL ESPINO GOMIS, REBECA ESPINO ROSADO, ANGEL ESPINOS DEL POZO, RAQUEL ESPINOS GOMEZ, EDURNE ESPINOS TEBAR, ESMERALDA ESPINOSA APARICIO, LUIS ESPINOSA BELMONTE, JOSE GABRIEL ESPINOSA BUENO, NOELIA ESPINOSA CANOS, CRISTINA ESPINOSA DE LOS MOTEROS OLIVAS, PABLO ESPINOSA EDO, MARIA BLANCA ESPINOSA FERNANDEZ, RUBEN ESPINOSA FITA, MARIA DEL CARMEN ESPINOSA GARCIA, JOSE ANTONIO

30922

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...633 ...885 ...943 ...110 ...283 ...785 ...218 ...691 ...159 ...243 ...063 ...605 ...001 ...622 ...893 ...648 ...442 ...224 ...376 ...596 ...498 ...826 …464 ...685 ...395 ...491 ...525 ...468 ...281 ...325 ...849 ...728 ...907 ...987 ...890 ...942 ...611 ...825 ...513 ...863 ...941 ...057 ...808 ...026 ...717 ...914 ...951 ...164 ...909 ...374 ...469 ...982 ...598 ...433 ...265 ...391 ...824 ...435 ...860 ...623 ...872 ...332 ...226 ...705 ...484 ...779 ...940 ...506 ...034 ...460 ...514 ...888 ...361 ...434 ...322 ...228 ...690 ...379 ...450 ...213

ESPINOSA GARRIDO, AGUSTINA ESPINOSA GARRIDO, NURIA ESPINOSA GARRIGA, JUAN CARLOS ESPINOSA GIMENEZ ANA MARIA ESPINOSA GRACIA, LUCRECIA ESPINOSA GRACIA, MARIA DOLORES ESPINOSA GRACIA, MARIA JESUS ESPINOSA GUILLEN, JOSE CARLOS ESPINOSA HUGUET, ESTER ESPINOSA LIDO, ANA MARIA ESPINOSA LIDO, RAFAEL ESPINOSA LORENZO, NOELIA ESPINOSA MARTINEZ, CARMEN ESPINOSA MARTINEZ, MARIA ROSARIO ESPINOSA MELLADO, MARIA DE LOS ANGELES ESPINOSA MORENO, LUIS ESPINOSA NAVARRO, JUAN BAUTISTA ESPINOSA NAVARRO, MARIA ESTER ESPINOSA NAVARRO, ROCIO ESPINOSA NIETO, REMEDIOS ESPINOSA ORTIZ, OLGA ESPINOSA PAREDES, MARIA DEL CARMEN ESPINOSA PEREZ, MARIA REMEDIOS ESPINOSA PIEDECAUSA, CANDELARIA MARIA ESPINOSA PINAR, ANA BELEN ESPINOSA RIVAS, DANIEL ESPINOSA ROBLES, MARI CARMEN ESPINOSA RUIZ, DANIEL ESPINOSA SALINAS, JAIME ESPINOSA SERRANO, AMPARO ESPINOSA SERRANO, FRANCISCA ESPINOSA SOLAZ, ANA ISABEL ESPINOSA TERRES, JOSE LUIS ESPINOSA THOMAS, JOSE TEOFILO ESPINOSA THOMAS, THALIA ISAMARA ESPINOSA TORRECILLAS, JOAQUIN ESPINOSA VICENTE, LOURDES ESPINOSA-MONTEROS LOPEZ, AMPARO ESPIÑEIRA VIDAL, SILVANA ANDREA ESPLIEGO BONET, EUSEBIO ESPLUEGUES MARRAHI, JAVIER RAMON ESPLUGES SENDRA, CLARA ESPLUGUES BAÑULS,RAFAEL ESPLUGUES MERINO MARIA VICTORIA ESPLUGUES PASTOR, JOAQUIN ESPUCH CASTELLO, ALICIA ESPUCH CRESPO, DAVID ESPUCH GARCIA, SERGIO ESPUCH ROCA, DAMARIS ESPUCHE ATIENZA, JOSE ESPUIG HERNANDEZ, RAQUEL ESQUEMBRE ALVAREZ, ALFREDO ESQUEMBRE BROTONS, JOSEFA ESQUEMBRE BROTONS, MARIA ASUNCION ESQUER MARCILLA, SERGIO ESQUERDO ALEMANY, MARIA DEL MAR ESQUERDO FERNANDEZ, JAUME ESQUERDO FORNAS, MARIA JOSE ESQUERDO FORTEA, JUAN ESQUERDO GALIANA, ANGELA ESQUERDO GALIANA, ROSA ESQUERDO GINER, MARIA LUISA ESQUERDO LLORCA, ANGELA ESQUERDO LLORCA, FRANCISCA MARTA ESQUINA MIRALLES, DESIREE ESQUINAS FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER ESQUITINO GASCON, RAFAEL ESQUITINO GIMENEZ, IRENE ESQUIU MONGORT, CONCEPCION ESQUIVA BALLESTER, JOSE FRANCISCO ESQUIVA GONZALEZ,PILAR ESQUIVA MARTINEZ, FUENSANTA ESQUIVA MARTINEZ, MARIA ISABEL ESQUIVA MARTINEZ,ALVARO ESQUIVA MAZON, JESUS ESQUIVA MAZON, JOSE REYES ESQUIVA MESEGUER, FABIOLA ESQUIVA VILELLA, DARIO ESQUIVEL MOROCHO, LUIS ALONSO ESQUIVEL QUINTERO, EDUARD ANDRES

30923

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. G EXCL. G ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. G

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...914 ...542 ...498 ...885 ...899 ...660 ...569 ...012 ...496 ...184 ...852 ...609 ...752 ...246 ...820 ...494 ...039 ...029 ...485 ...998 ...865 ...717 ...644 ...280 ...636 ...869 ...185 ...654 ...661 ...509 ...202 ...027 ...695 ...863 ...289 ...937 ...909 ...734 ...128 ...777 ...395 ...630 ...729 ...835 ...592 ...434 ...918 ...906 ...125 ...842 ...103 ...992 ...090 ...438 ...284 ...556 ...790 ...105 ...574 ...034 ...255 ...654 ...586 ...331 ...973 ...822 ...569 ...179 ...705 ...204 ...063 ...726 ...164 ...275 ...025 ...330 ...822 ...891 ...557 ...184

ESQUIVEL SILVA, JOSE RICARDO ESQUIVIAS MORENO, ADORACION ESTABIEL GARCIA, FRANCISCO JAVIER ESTAL BALLESTER, CARLOS ESTALL FERNANDEZ, MARIA CONSUELO ESTALL NAVARRO, ADELINA ROSARIO ESTALLES PERALTA, JUAN ARTURO ESTAÑ LOPEZ, MARIA DOLORES ESTARELLES BLESAS, JUAN ESTARELLES LAGUNA, SANDRA ESTARELLES MONCHO, CAROLINA ESTARELLES SEGURA, FRANCISCO ESTARLI ALBERT, AMELIA ESTARLICH ARNANDIS, ERNESTO ESTARLICH MINGUEZ, EVA MARIA ESTARLICH PAU, JOSEP ESTARLICH SENDRA, ENRIC MIQUEL ESTEBAN ALGORA, DAVID ESTEBAN ALGORA, MARIA TERESA ESTEBAN COLLADOS, ANTONIO ESTEBAN CORTES ALBERTO ESTEBAN HERNAIZ, MARIA JESUS ESTEBAN HERNANDEZ, ALICIA ESTEBAN HERRAIZ, SACRAMENTO ESTEBAN LLOPIS, BENJAMIN ESTEBAN LOPEZ, AMPARO ESTEBAN LOPEZ, CELESTE ESTEBAN LUCAS, PILAR ESTEBAN MARTINEZ, ANA MARIA ESTEBAN MARTINEZ, ROCIO ESTEBAN MENSUA, MARIA TERESA ESTEBAN MIGUEL, PATRICIA ESTEBAN MORALES, FRANCISCO ESTEBAN MORENO, BLANCA ESTEBAN PALASI, CRISTINA ESTEBAN PEREZ, VICENTE ESTEBAN SANCHEZ, ROBERTA ESTEBAN SEQUERA, JORGE ESTEBAN SOLA, FRANCISCA ANTONIA ESTEBAN SOLA, MARIA DE LOS ANGELES ESTEBAN SOLAZ, RICARDO ESTEBAN TIERNO, DANIEL ESTEBAN TIERNO, YOLANDA ESTEBAN UÑA, MARIA BEGOÑA ESTEBAN VILLEN, MERCEDES ESTEBANEZ GUTIERREZ, JORGE ESTEBANEZ MENA, MARTA ESTEFANIA ANDRES, FELICES ESTELA CAMPOS, ADRIAN ESTELA CARRIO, JOSE JOAQUIN ESTELA ESTEVE, ELISABETH ESTELA MORATA, ESTRELLA ESTELER AGUSTI, JORDI ESTELLER CABOT, DAVID ESTELLER GIMENO, ANDREU ESTELLER MARTIN, ESTEFANIA ESTELLER NAVARRO, ELISA ESTELLES ALEGADIO, JORGE ESTELLES HERNANDEZ, LIDIA ESTELLES LOPEZ, JOSE MIGUEL ESTELLES MARIN, BEATRIZ ESTELLES PERALTA, SILVIA ESTELLES PERIS, MILAGROS ESTELLES PLEGUEZUELOS, OSCAR ESTELLES TORRES, AMPARO ESTESO DIAZ, MARIA JOSEFA ESTESO MEGIAS, TATIANA ESTESO PLAZA, EFREN ESTESO SEPULVEDA, MARIA PILAR ESTEVAN JORDAN, FRANCISCO ESTEVAN NAVARRO, PILAR ESTEVAN ORTIZ, PAZ ESTEVAN ORTIZ, VICENTE ESTEVAN PEREZ, MARIA EUGENIA ESTEVAN REINA, JUAN ESTEVAN ROSALES, PATRICIA ESTEVE ALCAMI, NURIA ESTEVE ALFONSO, PILAR ESTEVE ALONSO, ELISA ESTEVE BAÑULS, MARIA ISABEL

30924

L L L L L D L L L L L L L L L L D L L L L D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...445 ...845 ...999 ...728 ...088 ...506 ...604 ...390 ...424 ...905 ...571 ...778 ...722 ...241 ...675 ...349 ...503 ...768 ...232 ...813 ...504 ...788 ...837 ...881 ...316 ...535 ...242 ...447 ...834 ...597 ...469 ...690 ...634 ...701 ...599 ...684 ...467 ...461 ...470 ...701 ...422 ...685 ...922 ...555 ...665 ...366 ...037 ...535 ...736 ...953 ...925 ...764 ...524 ...323 ...602 ...022 ...914 ...546 ...560 ...875 ...088 ...046 ...192 ...056 ...846 ...927 ...541 ...145 ...395 ...999 ...762 ...354 ...843 ...627 ...958 ...211 ...995 ...400 ...419 ...439

ESTEVE BARBERA, ISABEL ESTEVE BENEYTO, ARANTXA ESTEVE BERENGUER, MARIA GLORIA ESTEVE BERNABEU, MARIA VICTORIA ESTEVE BERNABEU,JOSE MANUEL ESTEVE BORRAS, RUBEN JOSE ESTEVE CANET, FRANCISCO RAFAEL ESTEVE CANOS, CESAR ESTEVE CARBONELL, MARIA DE LAS NIEVES ESTEVE CASARRUBIO, ALBERTO ESTEVE COLOMA, DAVID ESTEVE CORTES, GIOVANA ESTEVE CREMADES, ESTER ESTEVE DE LA RASILLA, MIGUEL ESTEVE DURA, MARIA LUISA ESTEVE ESTEVE, PAU ESTEVE FLORDELIS, JESUS ESTEVE FLORENCIO, DESAMPARADOS ESTEVE FRESCO, JAVIER ESTEVE GARCIA, MARIA JOSE ESTEVE GARCIA, MARIA SALUD ESTEVE GARCIA, MARTA ESTEVE GARRIDO, DAVID ESTEVE GARRIDO, JOSE ESTEVE GAYA, ROSA MARI ESTEVE GOMEZ, JOSE MIGUEL ESTEVE GRAU, GLORIA MARIA ESTEVE LILLO, DAVID ESTEVE LIMIÑANA, MARIA DEL CARMEN ESTEVE LINARES, ROSA MARIA ESTEVE LLORCA, VICENTE ESTEVE LOPEZ, PEDRO LUIS ESTEVE LOPEZ, SARA ESTEVE MAHIQUES, MARI CARMEN ESTEVE MARCO, NAIARA ESTEVE MARGAIX, RAFAEL VICENTE ESTEVE MARTINEZ, ANTONI ESTEVE MARTINEZ, BEGOÑA ESTEVE MARTINEZ, MARIA LUISA ESTEVE MAS, VICTOR MANUEL ESTEVE MASO, SALVADOR ESTEVE MOJICA, MARIA ESTEVE MORATAL, ALBERTO ESTEVE ORTS, NOELIA ESTEVE PASCUAL, MARIA CONSUELO ESTEVE PASCUAL, MARIA NIEVES ESTEVE PAYA,PATRICIA ESTEVE PELLICER, SALVADOR ESTEVE PEÑA, SANDRA ESTEVE PEREZ, JOSE MARIA ESTEVE PEREZ, MARIA REMEDIOS ESTEVE PEREZ, PASCUAL ESTEVE PEREZ, RAFAEL ESTEVE PEREZ, RICARDO ESTEVE QUIRANT, FRANCISCO JOSE ESTEVE RAMON, AMPARO ESTEVE RODRIGUEZ, JOSE ESTEVE RODRIGUEZ, LUCIA PAOLA ESTEVE SANCHIS, ELENA ESTEVE SANZ, AMPARO ESTEVE SAUMEL, RAQUEL ESTEVE TRULL, MIGUEL ESTEVE UCHER, JOSE MANUEL ESTEVE VARO, MARIA JESUS ESTEVEZ AUÑON, ABEL ESTEVEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO ESTEVEZ MARTINEZ, MARIA ESTEVEZ MARTINEZ, MARIA ISABEL ESTEVEZ MOYA, ANA BELEN ESTEVEZ MUÑOZ, SARA ESTEVEZ PACIOS, MARIA VANESSA ESTIVAL GIMENEZ, ESTHER ESTIVALIS SIMO, MARIA ANGELES ESTIVILL CLIMENT, JUAN ESTIVILL VILA, JOSE VICENTE ESTOMBA AGUILAR, CLAUDIO IGNACIO ESTOMBA AGUILAR, MARIA LUISA ESTOPIÑAN DE SUS, ROSA MARIA ESTORACH BARRERA, FRANCISCO JOSE ESTORNELL BONET, MARIA DE LA PAZ

30925

L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...808 ...094 ...920 ...798 ...174 ...447 ...922 ...981 ...158 ...200 ...364 ...178 ...433 ...055 ...513 ...798 ...660 ...997 ...462 ...245 ...569 ...674 ...816 ...204 ...557 ...687 ...779 ...096 ...858 ...196 ...002 ...532 ...183 ...871 ...303 ...924 ...556 ...582 ...047 ...136 ...897 ...378 ...795 ...014 ...610 ...597 ...059 ...987 ...742 ...795 ...681 ...585 ...011 ...210 ...779 ...006 ...452 ...181 ...004 ...952 ...172 ...013 ...900 ...766 ...021 ...553 ...274 ...855 ...954 ...581 ...523 ...286 ...063 ...208 ...603 ...667 ...412 ...615 ...514 ...170

ESTORNELL CANET, RICARDO ESTORNELL COLOMER, TANIA ESTORNELL ESPI AMPARO ESTRADA ALBALADEJO, CRISTINA ESTRADA FLORES, CRISTINA ESTRADA LOZANO, CESAR ESTRADA LOZANO, JESUS ESTRADA MORA, SANDRA ESTRADA VICEDO, LAURA ESTRELA CARSI, DAVID ESTREMS RIOS, CARLOS ESTREMS ROCHER, ANTONIO ESTREMS ZAMORA, JOSE JAVIER ESTRUCH BLASCO, VICENTA ESTRUCH CARRERES, JESUS FRANCISCO ESTRUCH CASTELLO, NURIA ESTRUCH CATALA, MARIA DEL CARMEN ESTRUCH CORELLA, ADELA ISABEL ESTRUCH ESTRUCH, JUAN VICENTE ESTRUCH ESTRUCH, MARIA TERESA ESTRUCH FAUS, ROSA ANA ESTRUCH FERRER, SERGIO ESTRUCH IBAÑEZ, MANUEL ESTRUCH MANSANET, JUAN JOSE ESTRUCH MAÑO, JUAN JOSE ESTRUCH MASCARELL, MONICA ESTRUCH PALLAS, JOSEFA DOLORES ESTRUCH PERIS, LOURDES ESTRUCH PUIG, LUCIA ESTRUCH SANCHEZ, FRANCISCA ESTRUCH SOLER, MARIA TERESA ESTRUGO CAMRENA, MARIA JOSE ESTUDILLO ROMAN, MARIA MAR ESTUÑIGA PEREZ, JOSE FRANCISCO ESTUPIÑA TENA, M. PILAR ETCHART GALLARDO, OSVALDO EUGENIO GARCIA, JOSE EMIGDIO EUGENIO LATORRE, INMACULADA EUGENIO PEÑALVER, MILAGROS EVA VIECO, EVA MARIA EVANGELIO MURCIANO, MARIA LUZ EVANGELIO PAÑOS, ANA BELEN EVANGELIO PAÑOS, ARANZAZU EVARISTO ANDRES, FRANCISCO JAVIER EXOJO LOBO, TOMAS EXPOSITO ALONSO, NATALIA EXPOSITO CABANES, CONSUELO EXPOSITO CARCELEN, JOSE ANTONIO EXPOSITO DIAZ, CARMEN EXPOSITO ENGUIX, MIGUEL EXPOSITO HERNANDEZ, ISABEL EXPOSITO HERRERA, HECTOR EXPOSITO MILLA, TERESA EXPOSITO RIENDA, MANUEL EXPOSITO ROJAS, VICENTE JAVIER EXPOSITO SANTAFOSTA, JOSE CARLOS EXTREMERA PEREZ, MANUEL JOAQUIN EZQUERRO RODRIGUEZ, ALICIA FABIA JUAN, PABLO FABIAN MORA, MARIA DEL CARMEN FABIO PEREZ, FRANCISCO JAVIER FABRA BORDES, MARIA AMPARO FABRA CASAÑ, SALVADOR FABRA GARCIA, FRANCISCO FABRA GARCIA, MARIA CARMEN FABRA GASCO, MARTA FABRA GOMEZ, VICENTE JAVIER FABRA MATA, DAVID FABRA MATA, VICTOR FABRE MACHIN, GLORIA FABREGA ROVIRA, PATRICIA FABREGAT ALVAREZ, FRANCISCO FABREGAT BELTRAN, JORDI FABREGAT BELTRAN, MARIA LUZ FABREGAT BELTRAN, RAQUEL FABREGAT GILLY, HELENE FABREGAT GOMEZ, ALICIA FABREGAT JUAREZ, ANA BELEN FABREGAT PUERTO, JOSE ANTONIO FABREGAT SANAHUJA, CONSTANTINO JESUS

30926

L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...338 ...385 ...454 ...297 ...970 ...849 ...848 ...357 ...761 ...521 ...642 ...556 ...651 ...451 ...986 ...849 ...202 ...051 ...867 ...641 ...641 ...858 ...851 ...255 ...695 ...510 ...042 ...023 ...871 ...287 ...597 ...039 ...054 ...228 ...175 ...847 ...850 ...753 ...736 …513 ...894 ...383 ...187 ...293 ...504 ...016 ...476 ...169 ...630 ...513 ...070 ...524 ...034 ...349 ...021 ...639 ...139 ...184 ...980 ...961 ...915 ...761 ...261 ...948 ...743 ...424 ...020 ...519 ...270 ...620 ...053 ...231 ...965 ...247 ...144 ...916 ...967 ...327 ...761 ...408

FABRO, DAVID GERARD FABUEL CERVERA, MARIA CARMEN FACILA CARO, EVA MARIA FACILA DE LA ESPERANZA, RUBEN FACIUS GUILLEM, JOSE JORGE FACIUS RUBIO, FRANCISCO JAVIER FACIUS RUBIO, LAURA BELEN FACOMPRE, OPHELIA CHLOE FACUNDO CUBES, ADOLFO ENRIQUE FACUNDO CUBES, YOLANDA FAES DIAZ, M CARMEN FAJARDO ARLANDIS, JOSE ANTONIO FAJARDO AULADELL, EMILIA FAJARDO BLASCO, RUTH FAJARDO CARRETERO, ANA GRACIELA FAJARDO LOPEZ, ESTER FAJARDO LOPEZ, PEDRO FAJARDO MARTINEZ, JULIO FAJARDO SANCHEZ, ADELINA FAJARDO SANCHEZ, CONSOLACION FAJARDO SANCHEZ, MARIA OLVIDO FAJARDO SANCHEZ, REMEDIOS FAJARDO VIVAS, CARMELO FALAGAN FERRERO, ADELINA FALCO BAEZA, RAQUEL FALCO BLASCO, FERNANDO FALCO BORRAS, SANDRA FALCO ESCLAPES, SERGIO FALCO FONTDEVILA, JOSE VICENTE FALCO GARCIA, MARIA TERESA FALCO GIL, ISABEL FALCO GUTIERREZ, CARMEN FALCO MALLEBRERA, BEATRIZ FALCO MARTI, FRANCISCO JAVIER FALCO MUÑOZ, ANA FALCO MUÑOZ, MANUEL FALCO PALACIOES, MARIA SALES FALCO PLA, MARCOS FALCO RENAU, MIGUEL ANGEL FALCO RIOS, RAUL FALCO RIOS, VICENTE JAVIER FALCO SIVERA, ANDREA FALCO SIVERA, MARIA ISLADIS FALCO VILCHEZ, JOSE MARIA FALCON GARCIA, GREGORIA FALCON GOZALBEZ, MARIA ASUNCION FALCON PASCUAL, RAQUEL FALCON SANCHEZ, JUAN MANUEL FALDIN HOYOS, SANDRA FALOMIR IBAÑEZ, CARMEN FALQUET BONET, JUAN ANTONIO FAMBUENA PEIRO, FRANCISCO FANDOS CAMARASA, RAUL FANDOS CORTES, JOSE JACINTO FANDOS FIGUEROLA, CARLOS FANDOS GARRIGA, MARIA TERESA FANDOS LOPEZ, FRANCISCO JAVIER FANJUL CAMPOS, MARIA AMPARO FANNA, LAURA CECILIA FARALDO CIBREIRO, LUCIA FARCHA CABALLER, LUCIA FARGA BRISA, ROMA FARGUETA CASANOVA, BRUNO FARHAT FERRER, DANIEL FARIAS BELTRAN, JOSEFA FARINOS FERRER, ENRIQUE FARINOS GIMENEZ, MIGUEL ANGEL FARINOS MARTI, ELISA FARIÑAS LLOPIS, JOSE ANTONIO FARIÑAS MAGRANER, DAVID FARO RUBIOLS, MARIA JOSEFA FARPON BELTRAN, MARIA DEL CARMEN FAS VENGUT, JOSE FAUBEL CABAÑAS, MIGUEL HERMINIO FAUBELL HOLGUIN, AMRIA TERESA FAULI GARRIGA, CARLOS FAULI GARRIGA, EVA MARIA FAULI MONTOYA, PILAR FAURA MORA MARIA, DEL CARMEN FAUS BENAVENT, ANA ISABEL

30927

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...652 ...505 ...759 ...377 ...891 ...185 ...057 ...043 ...470 ...824 ...823 ...822 ...707 ...275 ...673 ...172 ...737 ...047 ...366 ...854 ...506 ...454 ...852 ...604 ...063 ...916 ...857 ...898 ...326 ...616 ...478 ...956 ...690 ...239 ...366 ...524 ...060 ...840 ...232 ...375 ...519 ...697 ...511 ...869 ...868 ...572 ...145 ...424 ...550 ...734 ...835 ...851 ...452 ...272 ...953 ...670 ...234 ...071 ...818 ...235 ...730 ...087 ...262 ...550 ...300 ...546 ...589 ...239 ...641 ...047 ...551 ...101 ...608 ...767 ...246 ...655 ...787 ...771 ...843 ...762

FAUS BERNABEU, ANA MARIA FAUS BOHIGUES, ANDREA FAUS CANO, LAURA FAUS CLIMENT, MARIA AMPARO FAUS COLL, ELISA FAUS COLL, MARIA YOLANDA FAUS DOMINGUEZ, VICENTE JOSE FAUS GARRIDO, JOSE LUIS FAUS GAVILA, CARLOS FAUS GREGORI, MARIA DEL CARMEN FAUS GREGORI, NOEMI FAUS GREGORI, PAULA FAUS POZUELO, DANIEL FAUS RODRIGO, VICTORIA FAUS ROIG, AMPARO FAUS ROS, MARIA DEL MAR FAUSTINO CANATO, MARIA BERNADETE FAYOS BENEDITO, ANA FAYOS BOSCA, MARIA JOSE FAYOS CANDEL, VICENTE FAYOS CHAFER, SUSANA FAYOS CREMADES, DESIREE FAYOS DOMINGO, JOSE VICENTE FAYOS FAUS, MARIA ABIGAIL FAYOS JOVER, JAVIER FAYOS LLACER, MARIA JOSE FAYOS MOSCARDO, JOSEFA FAYOS NAVARRO, ELVIRA FAYOS NAVARRO, SABINA FAYOS SANCHEZ, JOSE VICENTE FAYOS VERDIGUER, CARLOS FAZZARI, SONIA MERCEDES FEBRER GRAMAGE, EVA FEBRERO ANTON, MARI LUZ FECED GOMEZ, PURIFICACION FELGUERA MINUESA, JUAN FELGUERA PEREZ, JAVIER PASCUAL FELICES CLAUSELL, MARIA ANTONIA FELICES GRAS, VICTORIA FELICES ORTIZ, MARIA JOSE FELIP BERNAT, ALINA FELIP BERNAT, JOSE FELIP GARCIA, MARIA DOLORES FELIPE LARA, M. CONCEPCION DE FELIPE LARA, M. ISABEL FELIPE LARA, MARIA JOSEFA FELIPE LOPEZ, ANA ROSA FELIPE LOPEZ, RUTILIO FELIPE LOZANO, JOSE FELIPE MARTINEZ, CLAUDIA FELIPE MARTINEZ, ROBERTO FELIPE PUENTES, ANTONIO FELIPE PUENTES, MIGUEL FELIPE RICO, FRANCISCO MATIAS FELIPE SANCHEZ, AMELIA FELIPE SANCHEZ, CONCEPCION FELIPE SERRALLE, RAQUEL FELIS IBAÑEZ, MARIA DEL CARMEN FELIS MUSOLES, MARAI DOLORES FELIS PINEDA, DESAMPARADOS FELIS PINEDA, RAQUEL FELIS SALOM, ENRIQUETA FELIU BUENO, LYDIA BEGOÑA FELIU CERVERA, JOSE FELIU GARCIA, JUAN CARLOS FELIX ESCRIBANO, CARMEN FELIX ESCRIBANO, PEDRO FELIX PALACIOS, JOSE FELIX VILLAR, LAURA MARIA FELIZ GARCIA, TOMAS FEMENIA APARISI, CAROLINA ISABEL FEMENIA BARBER, JAVIER FEMENIA FLORES, NADAL ANTONIO FEMENIA ORTOLA, JOSE TADEO FEMENIA ORTOLA, MARIA JOSE FEMENIA ZURITA, ALBERT FEMENIAS ROMERO, SERGIO FENANDEZ DE JULIAN, RAUL FENECH GIL, ROSA MARIA FENOLL BAÑON, MARIA ISABEL

30928

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...874 ...262 ...122 ...952 ...949 ...843 ...945 ...138 ...207 ...649 ...824 ...900 ...001 ...473 ...813 ...040 ...542 ...983 ...350 ...798 ...402 ...867 ...561 ...011 ...149 ...755 ...106 ...143 ...319 ...337 ...982 ...763 ...790 ...728 ...651 ...962 ...030 ...832 ...168 ...785 ...223 ...013 ...129 ...147 ...762 ...904 ...374 ...246 ...708 ...756 ...542 ...569 ...934 ...830 ...195 ...230 ...915 ...754 ...145 ...231 ...468 ...325 ...134 ...590 ...932 ...921 ...859 ...919 ...258 ...255 ...046 ...608 ...915 ...515 ...780 ...068 ...532 ...076 ...096 ...245

FENOLL GOMARIZ, GINES CRISTOBAL FENOLL GOMEZ, LAURA FENOLL GONZALEZ, JOSE LUIS FENOLL MORALES, ENCARNACION FENOLL PALACIOS, ANDRES FENOLLAR BATALLER, MARIA DOLORES FENOLLAR GARCIA, ESTEFANIA FENOLLAR GARCIA, FRANCISCO ANTONIO FENOLLAR GARCIA, MARIA BELEN FENOLLAR MARTINEZ, LORENA FENOLLAR MARTINEZ, QUEILA HERMINIA FENOLLAR MIÑANA, CAROLINA FENOLLAR MIÑANA, CRISTINA FENOLLOSA FENOLLOSA, MARIA JOSE FENOLLOSA PEDROS, VICENTE FENOLLOSA SANZ, MARIA OLGA FENOLLOSA TEJEDOR, ELENA FENOLLOSA TEJEDOR, PASCUAL PEDRO FEREZ MARTINEZ, VERONICA FERMIN SANCHIS, CARLOS RAMON FERNADEZ SANDE, JOSE MANUEL FERNADNDEZ MARQUEZ, DIEGO FERNADNEZ MESON, GEMA FERNANDE Z HINOJOSA, MANUEL FERNANDEZ ADOVES, TRINIDAD FERNANDEZ ADRIA, OSCAR FERNANDEZ AGUADO, SANDRA FERNANDEZ AGUILAR, VICENTE JESUS FERNANDEZ AGULLO, IVAN FERNANDEZ ALFONSO, EDUARDO JOSE FERNANDEZ ALGUERO, SERGIO FERNANDEZ ALMANSA, ISABEL FERNANDEZ ALMANSA, MARIA JOSE FERNANDEZ ALPERA, CONCEPCION FERNANDEZ ALVAREZ, JOSE FERNANDEZ ALVAREZ, PEDRO JOSE FERNANDEZ ALVAREZ, ROCIO FERNANDEZ ANDUJAR, MARIA DOLORES FERNANDEZ APARICIO, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ ARIAS, DAVID FERNANDEZ ARROYO, SONIA FERNANDEZ ARTUÑEDO, JOSE JOAQUIN FERNANDEZ BADIA, ANA FERNANDEZ BALLESTER, DANIEL FERNANDEZ BARBERA, IRENE FERNANDEZ BARRAGAN, JUAN FERNANDEZ BARRANCO, FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ BARRANCO, NATALIA MARIA FERNANDEZ BARRIO, MARIA FERNANDEZ BELTRAN, JUAN JOSE FERNANDEZ BENET, DIEGO FERNANDEZ BENITO, ISABEL FERNANDEZ BENLLOCH, YOLANDA FERNANDEZ BERMEJO, MIGUEL ANGEL FERNANDEZ BERMUDEZ, MARIA PILAR FERNANDEZ BERNAL, DAVID FERNANDEZ BIANQUETE, JESSICA FERNANDEZ BIANQUETE, MARIA ISABEL FERNANDEZ BOU, EMILIO JOSE FERNANDEZ BRONCANO, ALONSO FERNANDEZ BUCIEGAS, MANUEL FERNANDEZ BURGOS, ROCIO FERNANDEZ CABALLERO RICO, AARON FERNANDEZ CABALLERO RICO, JERON FERNANDEZ CABANELL, NURIA FERNANDEZ CABELLO, SONIA FERNANDEZ CABO, MERCEDES FERNANDEZ CADENAS, RUBEN FERNANDEZ CALAMARDO, MATIAS FERNANDEZ CAMPO, LUCIO FERNANDEZ CAMPOS, ENRIQUE FERNANDEZ CAMPOY, TAMARA FERNANDEZ CANDEL, MONTSERRAT FERNANDEZ CANO, MERCEDES FERNANDEZ CANO, MERY FERNANDEZ CANOVES, ROSA MARIA FERNANDEZ CARACENA, MARIA EUGENIA FERNANDEZ CARO, MARIA JOSE FERNANDEZ CARRACEDO, MANUEL FERNANDEZ CARRASCO, MARIA JESUS

30929

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L D L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...534 ...072 ...038 ...374 ...186 ...883 ...581 ...636 ...579 ...703 ...161 ...806 ...433 ...928 ...643 ...310 ...326 ...594 ...595 ...129 ...975 ...411 ...378 ...389 ...445 ...622 ...281 ...992 ...546 ...045 ...723 ...299 ...583 ...361 ...724 ...733 ...733 ...564 ...959 ...202 ...220 ...898 ...499 ...661 ...510 ...321 ...140 ...619 ...619 ...309 ...437 ...784 ...558 ...648 ...910 ...608 ...194 ...596 ...979 ...825 ...323 ...040 ...449 ...396 ...159 ...563 ...534 ...410 ...148 ...837 ...181 ...253 ...767 ...581 ...871 ...219 ...537 ...112 ...252 ...437

FERNANDEZ CARRILLO, CHRISTIAN FERNANDEZ CARRION, AINHOA FERNANDEZ CARRION, MARIA AMELIA FERNANDEZ CASANOVA, MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ CASERO, ELENA FERNANDEZ CASTILLO, GREGORIO FERNANDEZ CAZALLAS, ANA BELEN FERNANDEZ CENTELLES, ROSA MARIA FERNANDEZ CEREZO, NATALIA FERNANDEZ CERRATO, ANTONIO FERNANDEZ CLAUDIO, ANA FERNANDEZ CLAUDIO, DESAMPARADOS FERNANDEZ COMOS, LOURDES FERNANDEZ CONTELLES, JAVIER FERNANDEZ CORDERO, ROBERTO FERNANDEZ CORRALES, ALICIA FERNANDEZ CUENCA, DANIEL FERNANDEZ CUTILLAS, MIGUEL ANGEL FERNANDEZ CUTILLAS, VERONICA FERNANDEZ DE LA IGLESIA, ANTONIA FERNANDEZ DE SEVILLA PELAEZ, ELIZER FERNANDEZ DEL MORAL, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ DEL VALLE, ENCARNACION FERNANDEZ DELGADO, CRISTINA FERNANDEZ DELGADO, JESUS FERNANDEZ DELTELL, JULIAN FERNANDEZ DELTELL, MARIA FERNANDEZ DESPIAU, ESTRELLA FERNANDEZ DIAZ, RAQUEL FERNANDEZ DIEZ, JORGE FERNANDEZ EIROS, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ EMPER, MARIA ISABEL FERNANDEZ ESCUDERO, M. DEL ROSARIO FERNANDEZ ESPASA, RICARDO VICENTE FERNANDEZ ESPINOSA, MARIA DEL PILAR FERNANDEZ FENOLLOSA, PEDRO JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ, ASCENSION FERNANDEZ FERNANDEZ, ASCENSION FERNANDEZ FERNANDEZ, BEATRIZ FERNANDEZ FERNANDEZ, FERRAN FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN SEBASTIAN FERNANDEZ FERNANDEZ, LORENA FERNANDEZ FERNANDEZ, LUCIA FERNANDEZ FERNANDEZ, LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA ESTHER FERNANDEZ FERNANDEZ, MONICA FERNANDEZ FERNANDEZ, PAULINA FERNANDEZ FERNANDEZ, SANDRA FERNANDEZ FERRANDIZ, MARIA JESUS FERNANDEZ FERRANDO, BIENVENIDA FERNANDEZ FERRER, MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ FRANCO, FRANCISCA FERNANDEZ FRANCO, RAFAEL FERNANDEZ FRESNEDA, JOSE JAVIER FERNANDEZ GALDON, ENCARNACION FERNANDEZ GALDON, MARIA ISABEL FERNANDEZ GALDON, MARIA TERESA FERNANDEZ GALIANA, ROBERTO FERNANDEZ GALINDO, CAYETANO FERNANDEZ GALLARDO, BEGOÑA FERNANDEZ GALLEGO, ELIAN FERNANDEZ GALLEGO, GLORIA FERNANDEZ GARCIA, ALBERTO FERNANDEZ GARCIA, ARACELI FERNANDEZ GARCIA, CELIA FERNANDEZ GARCIA, ENCARNA FERNANDEZ GARCIA, ESTEFANIA FERNANDEZ GARCIA, JORGE FERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE FERNANDEZ GARCIA, LUCIA FERNANDEZ GARCIA, LUCIANO FERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ GARCIA, MERCEDES FERNANDEZ GARCIA, NATALIO FERNANDEZ GARCIA, NOEMI FERNANDEZ GARCIA, ROSARIO FERNANDEZ GARCIA, VICTOR

30930

L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...039 ...524 ...078 ...995 ...431 ...264 ...257 ...039 ...827 ...389 ...951 ...516 ...546 ...890 ...523 ...824 ...581 ...250 ...626 ...916 ...468 ...599 ...299 ...340 ...961 ...903 ...337 ...410 ...295 ...575 ...446 ...183 ...445 ...704 ...078 ...409 ...967 ...025 ...283 ...921 ...699 ...135 ...092 ...776 ...039 ...985 ...854 ...032 ...485 ...306 ...535 ...356 ...373 ...745 ...811 ...919 ...922 ...703 ...087 ...374 ...515 ...591 ...486 ...583 ...709 ...390 ...330 ...966 ...527 ...337 ...841 ...577 ...580 ...730 ...611 ...887 ...481 ...119 ...996 ...092

FERNANDEZ GIL, ALBERTO FERNANDEZ GIL, MARI CARMEN FERNANDEZ GIL, RAUL FERNANDEZ GIMENEZ, FRANCISCA MARIA FERNANDEZ GIMENEZ, JOSE FERNANDEZ GIMENEZ, SILVIA FERNANDEZ GISBERT, PASCUAL FERNANDEZ GOIG, PABLO FERNANDEZ GOIG, PEDRO GINES FERNANDEZ GOMEZ, JACINTO FERNANDEZ GOMEZ, MARIA DOLORES FERNANDEZ GOMEZ, SARA FERNANDEZ GOMEZ, SUSANA FERNANDEZ GOMEZ,VIRGINIA FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIA FERNANDEZ GONZALEZ, EUGENIA FERNANDEZ GONZALEZ, IGNACIO FERNANDEZ GONZALEZ, ISMAEL FERNANDEZ GONZALEZ, JAIME FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA MAR FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA SOLEDAD FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA VANESSA FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA YOLANDA FERNANDEZ GRANDE, DOLORES FERNANDEZ GUARDIOLA, FRANCISCO FERNANDEZ GUERRA, ANA PILAR FERNANDEZ GUERRERO, ANA ISABEL FERNANDEZ GUIRAO, ASUNCION FERNANDEZ GUIRAO, BENITA FERNANDEZ GUIRAO, ESTER FERNANDEZ GUTIERREZ, GUSTAVO FERNANDEZ GUTIERREZ, IVAN FERNANDEZ GUTIERREZ, OSCAR FERNANDEZ HIDALGO, PEDRO JAVIER FERNANDEZ IÑIGUEZ, FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ, GEMA FERNANDEZ JIMENEZ, MARIA FERNANDEZ LAHOU, JULIA FERNANDEZ LAMBIES, MARIA INMACULADA FERNANDEZ LAPEÑA, RAFAEL FERNANDEZ LEANDREZ, JOSE ALFONSO FERNANDEZ LECHUGA, JUAN MANUEL FERNANDEZ LEONIS, MONICA ALANA FERNANDEZ LIBRO, JUAN JOSE FERNANDEZ LLOSA, AMPARO FERNANDEZ LOIS, LUCIA FERNANDEZ LOPEZ, DEBORA FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCA FERNANDEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MARCOS FERNANDEZ LOPEZ, JUAN MIGUEL FERNANDEZ LOPEZ, LAURA FERNANDEZ LOPEZ, LUIS JAVIER FERNANDEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ LOPEZ, NOELIA FERNANDEZ LOPEZ, OLMO FERNANDEZ LOPEZ, PILAR FERNANDEZ LOPEZ, RAQUEL FERNANDEZ LOPEZ, VICENTE FERNANDEZ LOZANO, JUAN CARLOS FERNANDEZ LUCAS, JOSE ANTONIO FERNANDEZ LUNA PONT, ANTONIO FERNANDEZ LURBE ESTEBAN FERNANDEZ MACIA, MARIA XOSE FERNANDEZ MACIAN MARIA AMPARO FERNANDEZ MACIAN PILAR FERNANDEZ MANZANO, JOSE RAFAEL FERNANDEZ MARCO, LUCAS FERNANDEZ MARIN, ENCARNACION FERNANDEZ MARIN, SONIA FERNANDEZ MARQUEZ, JESICA FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS, JOSE FERNANDEZ MARTIN, JAIME FERNANDEZ MARTIN, JUAN ANTONIO FERNANDEZ MARTIN, MARIA CRISTINA FERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIA

30931

L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...880 ...643 ...783 ...798 ...563 ...429 ...170 ...025 ...520 ...382 ...439 ...545 ...125 ...003 ...083 ...044 ...901 ...220 ...767 ...582 ...723 ...859 ...572 ...904 ...160 ...990 ...991 ...120 ...398 ...620 ...264 ...378 ...374 ...903 ...855 ...736 ...870 ...284 ...757 ...827 ...468 ...200 ...910 ...169 ...014 ...641 ...017 ...451 ...493 ...368 ...830 ...246 ...176 ...174 ...848 ...732 ...387 ...212 ...631 ...483 ...306 ...760 ...028 ...428 ...275 ...221 ...258 ...544 ...847 ...759 ...939 ...300 ...004 ...704 ...179 ...919 ...618 ...079 ...129 ...169

FERNANDEZ MARTINEZ, BEATRIZ FERNANDEZ MARTINEZ, DEBORAH FERNANDEZ MARTINEZ, ELOY FERNANDEZ MARTINEZ, FELICIANA FERNANDEZ MARTINEZ, GEMA ISABEL FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA ANGELES FERNANDEZ MARTINEZ, RAMON FERNANDEZ MARTINEZ, SARA FERNANDEZ MARTINEZ, TERESA FERNANDEZ MATEOS, RAMON FERNANDEZ MEDIAVILLA, PABLO FERNANDEZ MERAYO, MONICA FERNANDEZ MOLINA, JESUS FERNANDEZ MOLINA, MARIA FERNANDEZ MORCILLO, MANUEL FERNANDEZ MORCILLO, MARIA MERCEDES FERNANDEZ MORENO, DOLORES FERNANDEZ MORENO, MIGUEL FERNANDEZ MORENO, ROCIO FERNANDEZ MORENO, ROSARIO FERNANDEZ MOYA, MARINA FERNANDEZ MOYANO, JOSU FERNANDEZ MUÑOZ, ELISA FERNANDEZ NAVARRE, MARIA JOSEFA FERNANDEZ NAVARRO, ANA CRISTINA FERNANDEZ NAVARRO, ANTONIO FERNANDEZ NAVARRO, JOAN FERNANDEZ NAVARRO, JOSE MANUEL FERNANDEZ NAVARRO, Mª TERESA FERNANDEZ NAVARRO, SANTOS FERNANDEZ NOVILLO, MIGUEL ANGEL FERNANDEZ NUÑEZ PILAR FERNANDEZ ORTEGA, JESSICA FERNANDEZ ORTIN, ANTONIO FERNANDEZ ORTIZ, FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ PACHECO GIJON, VIRGINIA FERNANDEZ PADILLA, PILAR FERNANDEZ PAGAN, RICARDO FERNANDEZ PALACIOS, RAFAEL FERNANDEZ PALAU, NATIVIDAD FERNANDEZ PALAZON ANA MARIA FERNANDEZ PASCUAL, IRENE FERNANDEZ PATON, JUANA FERNANDEZ PATON, MARIA ASUNCION FERNANDEZ PAYA, ANTONIO FERNANDEZ PELUFO, JOSE LUIS FERNANDEZ PEÑAS, MARIA DEL MAR FERNANDEZ PEREZ, ANA MARIA FERNANDEZ PEREZ, ANTONIO FERNANDEZ PEREZ, CAROLINA FERNANDEZ PEREZ, EVA MARIA FERNANDEZ PEREZ, JESUS FERNANDEZ PEREZ, JUAN CARLOS FERNANDEZ PEREZ, LETICIA FERNANDEZ PEREZ, OSCAR FERNANDEZ PEREZ-ACCINO, MARIA PILAR FERNANDEZ PLAZA, CAROLINA FERNANDEZ POLLAN, MARIA CARMEN FERNANDEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ PONCE, MARIA ESTER FERNANDEZ POVEDA, MARIA DE LA CRUZ FERNANDEZ POZO, RUBEN FERNANDEZ REGUEIRA, Mª CARMEN FERNANDEZ REVERT, SERGIO FERNANDEZ REYES, ANTONIO FERNANDEZ RIBELLES, DAVID FERNANDEZ RIVAS, LAURA FERNANDEZ RIVERA, DOLORES FERNANDEZ RIVERA, MARIA LOURDES FERNANDEZ RODENAS, ANTONIO MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARI CARMEN FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ, ROCIO FERNANDEZ ROLDAN, ISABEL FERNANDEZ ROMAN, NURIA FERNANDEZ ROMAN, OLGA FERNANDEZ ROMAN, ROSA MARIA

30932

L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...822 ...568 ...553 ...091 ...381 ...964 ...186 ...175 ...434 ...892 ...781 ...210 ...607 ...358 ...833 ...801 ...852 ...279 ...859 ...002 ...465 ...204 ...400 ...800 ...278 ...240 ...937 ...377 ...246 ...079 ...870 ...084 ...690 ...214 ...907 ...352 ...883 ...863 ...339 ...247 ...366 ...521 ...889 ...415 ...307 ...387 ...538 ...391 ...394 ...568 ...603 ...817 ...591 ...048 ...638 ...470 ...845 ...690 ...980 ...370 ...072 ...676 ...352 ...456 ...359 ...819 ...735 ...264 ...694 ...077 ...559 ...256 ...087 ...808 ...696 ...208 ...147 ...783 ...876 ...735

FERNANDEZ ROMERO, AROA FERNANDEZ ROMERO, MARIA LUZ FERNANDEZ ROS, ISABEL FERNANDEZ RUBIO, JUDIT FERNANDEZ RUBIO, MARIA ESTHER FERNANDEZ SABATER, YERAY FERNANDEZ SABIN, JUAN MANUEL FERNANDEZ SAEZ, PAULA FERNANDEZ SAIZ, MARIA DOLORES FERNANDEZ SALVACHUA, JUAN PEDRO FERNANDEZ SANCHEZ, AGUSTIN FERNANDEZ SANCHEZ, JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE ANGEL FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN FERNANDEZ SANCHEZ, LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA JOSE FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA JOSE FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA LUISA FERNANDEZ SANCHEZ, RODRIGO FERNANDEZ SANCHEZ, SONIA FERNANDEZ SANCHEZ, SUSANA FERNANDEZ SANCHIS, CRISTIAN FERNANDEZ SAN-MILLAN, RAUL FERNANDEZ SANZ, ENCARNA FERNANDEZ SANZ, Mª ANGELES FERNANDEZ SARABIA GARCIA, MARIA LLANOS FERNANDEZ SARRIA, SONIA FERNANDEZ SECO, MICHAEL FERNANDEZ SERRANO, BLAS FERNANDEZ SERRANO, MARIA DOLORES FERNANDEZ SILVESTRE, ANTONIO FERNANDEZ SOLDEVILA, JAVIER FERNANDEZ SOLER, YOLANDA FERNANDEZ SORIA, ANGEL FERNANDEZ SORIA, MARIA ESMERALDA FERNANDEZ SORIANO, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ SOS, FRANCISCA PALOMA FERNANDEZ SUAREZ, MARIA ANTONIA FERNANDEZ SUBIREDS, ESPERANZA FERNANDEZ TERRADES, DAVID FERNANDEZ TERUEL, FELICIA VICTORIA FERNANDEZ TERUEL, Mª ALMUDENA FERNANDEZ TERUEL, MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ TORRES, JUAN JOSE FERNANDEZ TORRES, LORENA FERNANDEZ VALVERDE,CATALINA FERNANDEZ VAZQUEZ, SANDRA FERNANDEZ VECINA, EPIGMENIO FERNANDEZ VEGA, FIONA LEE FERNANDEZ VERDET VANESA FERNANDEZ VERDU, ABEL FERNANDEZ VERDU, SONIA FERNANDEZ VICENTE, MARIA LETICIA FERNANDEZ VILLAR, JUAN FERNANDEZ VIÑUELA, ESTEBAN FERNANDEZ ZAPATA, VICENTE FERNANDEZ-CAÑADA VILATA, LUCIA FERNANDEZ-PACHECO MOLINA, FRANCISCO FERNANDEZ-POLANCO MESAS, MARIA DEL MAR FERNDEZ MOYA, MARCIAL FERNOLL HIGUERAS, M ANGELES FERNOLLAR SEVILLA, SONIA FERRAGUD CALATAYUD, MARIA JOSE FERRAGUD ESTEVE, NURIA FERRAGUD GIRBES, MAYRA FERRAIRO PEREZ, CONSUELO FERRANDEZ ALACID, ALBERTO FERRANDEZ ANTOLINOS, SABINA FERRANDEZ COSTA, JOSE ANTONIO FERRANDEZ DOMENECH, RAQUEL FERRANDEZ FERRANDEZ, MARIA ISABEL FERRANDEZ GARCIA, ALEJANDRA FERRANDEZ GARCIA, JOSE MANUEL FERRANDEZ JIMENEZ, MIGUEL FERRANDEZ LOPEZ, LETICIA FERRANDEZ LOPEZ, MANUEL FERRANDEZ LORCA, MARIA JOSE

30933

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...302 ...636 ...327 ...037 ...665 ...689 ...286 ...377 ...983 ...837 ...572 ...884 ...615 ...034 ...869 ...312 ...885 ...451 ...877 ...864 ...192 ...236 ...885 ...247 ...908 ...104 ...052 ...122 ...651 ...809 ...039 ...080 ...262 ...479 ...465 ...493 ...300 ...533 ...333 ...088 ...982 ...570 ...683 ...917 ...905 ...093 ...924 ...441 ...877 ...489 ...700 ...229 ...493 ...673 ...919 ...496 ...116 ...744 ...371 ...630 ...563 ...572 ...261 ...688 ...874 ...109 ...714 ...767 ...339 ...631 ...572 ...756 ...408 ...079 ...588 ...182 ...989 ...934 ...574 ...678

FERRANDEZ LORENTE, MANUEL FERRANDEZ MAZON, PEDRO FERRANDEZ MOLINA, ROBERTO FERRANDEZ MOLLA, DAVID FERRANDEZ MOMPEAN, FRANCISCO FERRANDEZ PASCUAL, VERONICA ESTHER FERRANDEZ PASTOR, FRANCISCA FERRANDEZ REY, JAVIER FERRANDEZ RUBIO, CRISTINA FERRANDEZ SANCHEZ, OSCAR FERRANDEZ SEGURA, MARI REME FERRANDEZ SEMPERE, ROSA FERRANDEZ SIGUENZA, AMPARO FERRANDEZ TOMAS, CARMEN FERRANDEZ VEGARA, MARIO FERRANDEZ ZARAGOZA, FRANCISCO JOSE FERRANDIS ALBIÑANA, MIREIA FERRANDIS CAMPOS, JOSE MARIA FERRANDIS CAMPOS, OSCAR FERRANDIS CHORNET, JUAN FERRANDIS CLIMENT, RAQUEL FERRANDIS FERRANDIS, JAIME FERRANDIS FILLOL, JUAN VICENTE FERRANDIS GADEA, ALXIS FERRANDIS GISBERT, CARMEN FERRANDIS IZQUIERDO, SILVIA FERRANDIS MEDINA, LORENA FERRANDIS MEDINA, MARIA AMPARO FERRANDIS MONTAGUD, JOSEP FERRANDIS PEIRO, MARIA CARMEN FERRANDIS PRAIS, FRANCISCO JAVIER FERRANDIS SANCHIS, CRISTINA FERRANDIS SEGOVIA, ADRIAN FERRANDIS TORRES, JUAN CARLOS FERRANDIS TRIGUERO, PILAR FERRANDIS VALIENTE, JUAN CRISTINO FERRANDIS VEGA, ANA MARIA FERRANDIS ZARAGOZA, MARIA PILAR FERRANDIZ AMOROS, ANTONIO FERRANDIZ ARACIL, ELENA FERRANDIZ ARACIL, MARIA AMPARO FERRANDIZ BUFORN, MARA AMPARO FERRANDIZ FERRANDEZ, SAMUEL FERRANDIZ GALIANA, CARMEN FERRANDIZ GANDIA, ANTONIA FERRANDIZ GARCIA, IRENE FERRANDIZ GUILLEN, JOSEFINA FERRANDIZ INIESTA, MARIA DEL CARMEN FERRANDIZ LILLO, LUIS MIGUEL FERRANDIZ MARCO, MARIA DOLORES FERRANDIZ MARTINEZ, ERIC FERRANDIZ MARTINEZ, VIRGINIA FERRANDIZ PEREZ, LORENA FERRANDIZ POVEDA, CELIA FERRANDIZ SAAVEDRA, JOSE ANTONIO FERRANDIZ SANCHEZ, MARIA JOSEFA FERRANDIZ SANCHEZ, MARIA JULIA FERRANDIZ SOLIS, DOLORES FERRANDIZ TORRES, LUCIA FERRANDIZ ZAMORANO, XAVIER FERRANDIZ ZORNOZA, JOSE VICENTE FERRANDIZ ZORNOZA, RAQUEL FERRANDO ACEDO, ALICIA FERRANDO ARAGON, LUZ MARIA FERRANDO BADENES, OSCAR FERRANDO BARBERA, MARIA TERESA FERRANDO BENAVENT, MIGUEL ANGEL FERRANDO BERLANGA, ANA ISABEL FERRANDO BERNAT, HECTOR FERRANDO BLASCO, INES FERRANDO CARBONELL, MARIA ANGELES FERRANDO CARPI, ANA BELEN FERRANDO CATALA, MARIA JESUS FERRANDO CERDA, EDUARDO FERRANDO CERDA, MARIA GABRIELA FERRANDO COTANDA, MANUELA FERRANDO FAYOS, MIGUEL FERRANDO FERRANDO, JUANA FERRANDO GARCIA, CARLOS FERRANDO GARCIA, MARIA JULIA

30934

L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D L D L L L L D L L L L D L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L D L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...385 ...824 ...560 ...950 ...338 ...337 ...440 ...971 ...697 ...946 ...811 ...791 ...568 ...875 ...873 ...687 ...115 ...070 ...274 ...795 ...159 ...059 ...458 ...365 ...984 ...868 ...865 ...824 ...144 ...325 ...300 ...676 ...214 ...501 ...986 ...295 ...691 ...104 ...316 ...061 ...653 ...648 ...538 ...427 ...543 ...654 ...680 ...741 ...243 ...644 ...613 ...217 ...898 ...249 ...824 ...087 ...177 ...291 ...323 ...674 ...670 ...290 ...292 ...878 ...460 ...241 ...333 ...680 ...024 ...654 ...964 ...469 ...753 ...436 ...754 ...024 ...099 ...770 ...400 ...149

FERRANDO GARCIA, MARIA ROSARIO FERRANDO GAVALDA, MARIA CARMEN FERRANDO GOMEZ, JAVIER FERRANDO GONZALEZ, VICTOR FERRANDO GONZALVEZ, MARIA JESUS FERRANDO GONZALVEZ, SILVIA FERRANDO LINARES, MARIA SONIA FERRANDO MAÑO, JOSE JAVIER FERRANDO MARTINEZ, VICTOR JAVIER FERRANDO MEDINA, LUIS MIGUEL FERRANDO PALANCA, SALVADOR FERRANDO PLANELLES, YAIZA FERRANDO SANCHIS, MARIA JOSE FERRANDO SANMARTIN, MARIA AMPARO FERRANDO SILVESTRE, JUAN ENRIQUE FERRANDO SINESIO, ROSARIO FERRANDO SOBRINO, IRIS FERRANDO SOLER, JOAQUIN FERRARA TAMBORERO, PATRICIA FERRARI, RENZA FERRARO LONCAN, SANDRA MIRIAM FERRE CASTRO, LIBRADA FERRE CERDA, MARIA VIRTUDES FERRE DOMENECH, JOSE ANGEL FERRE JORNET, MIGUEL FERRE LLACER, ANA MARIA FERRE PEREZ, ALICIA ANTONIA FERRE RUBIO, MANUEL ANGEL FERRE SERRANO, ANA CRISTINA FERRE TORMO, VERONICA MARIA FERREIRA ALMARCHA, MERCEDES FERREIRA DE MOURA RABELO, EDNA ASCENÇAO FERREIRA GUERRA, BEATRIZ FERREIRA MONLLEO, CARMEN FERREIRA MORATO, CARLOS FERREIRO GIRONES, Mª DE AFRICA FERRENDIZ MOLTO, MARIA ARANZAZU FERRER ADRIAN, JOSE FERRER ALBIACH, MARIA AMPARO FERRER ALMIRON, JOSE JAVIER FERRER ANGULO, CONSUELO FERRER ARISTA, JAVIER FERRER BAEZA, ESTHER FERRER BALDRES, SERGIO FERRER BELLES, AMADEO FERRER BELMONTE, PIEDAD FERRER BELTRAN, CRISTIAN FERRER BELTRAN, PABLO FERRER BLASCO, BENJAMIN FERRER BLASCO, ESTER SACRAMENTO FERRER BOIX, ELVIRA FERRER BORONAT, PERE FERRER BORRAS, ROSA MARIA FERRER BOSCH, BEATRIZ FERRER BURFORN, MARIA ANGELES FERRER CALATAYUD, VICENTE BIENVENIDO FERRER CAMPILLO, SILVANA FERRER CASAS, JOSE LUIS FERRER CASTELLO, EUGENIA FERRER CHOVER, SILVIA FERRER CIFO, ABRAHAM FERRER CIFO, ALEJANDRO FERRER CIFO, JOSE ANTONIO FERRER COSTA, FRANCISCA FERRER CRESPO, CRISTINA FERRER CUENCA, FRANCISCO JAVIER FERRER DIAZ, MARIA CARMEN FERRER DOBON, BLANCA FERRER DOMINGO, SERGIO FERRER DOMINGUEZ, JAIME FERRER ESCARBAJAL, MARIA TERESA FERRER ESCUDER, AMPARO FERRER FABRA, LORENA FERRER FOIX FRANCISCA FERRER FORNES, CRISTINA FERRER FRANCO, EMILIA MARIA FERRER GARCES, PAU FERRER GARCIA IVAN FERRER GARCIA IVAN FERRER GARCIA, DAVID

30935

L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. EXCL. J, S EXCL. J, S EXCL. J, S EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...664 ...925 ...751 ...612 ...216 ...090 ...090 ...828 ...211 ...555 ...895 ...522 ...015 ...770 ...413 ...095 ...003 ...457 ...815 ...796 ...368 ...470 ...149 ...711 ...244 ...164 ...317 ...585 ...494 ...245 ...102 ...825 ...296 ...108 ...451 ...482 ...306 ...329 ...548 ...122 ...611 ...512 ...796 ...123 ...540 ...220 ...279 ...387 ...714 ...878 ...242 ...325 ...122 ...125 ...175 ...858 ...195 ...843 ...831 ...571 ...805 ...368 ...900 ...803 ...689 ...846 ...939 ...810 ...583 ...515 ...187 ...754 ...170 ...847 ...186 ...160 ...262 ...136 ...172 ...665

FERRER GARCIA, RAFAEL FERRER GIMENO, MARIA FELICIDAD FERRER GRANERO, JOSE MARIA FERRER GRAU, JOSEFA FERRER HERNANDEZ, ALFREDO FERRER HURTADO, LAURA PEREGRINA FERRER IBAÑEZ, ELISA FERRER IGLESIAS, AMPARO FERRER JUAN, MARIA JOSE FERRER LARROSA, JOSE ANTONIO FERRER LLEDO, ANA FERRER LLEDO, JUAN FERRER LLORENS BENJAMIN FERRER LOPEZ, MANUELA FERRER LOPEZ, MIRIAM FERRER LUJAN, LAURA FERRER MARGAIX, SUSANA FERRER MARI, MARIA TERESA FERRER MARTINEZ, ANTONIO FERRER MARTINEZ, ANTONIO FERRER MARTINEZ, EUGENIO FERRER MARTINEZ, JOSEFA FERRER MARTINEZ, MIGUEL ANGEL FERRER MARTINEZ, RAUL FERRER MARTINEZ, VICTOR MANUEL FERRER MENA, LLORENC FERRER MOLINA, ESMERALDA FERRER MOLINA, INMACULADA FERRER MONTAGUT, RAFAELA FERRER MONTESINOS, JOSE LUIS FERRER MOYA, FRANCISCO PEDRO FERRER MURCIANO, ELOY FERRER NAVARRO, PABLO FERRER NOGUES, MARIA PILAR FERRER OLTRA, SABINA FERRER PARDO, MANUEL FERRER PARDO, PEDRO FERRER PARRAGA, JOSE FERRER PEDRAZA, CARLOS FERRER PEDRAZA, NOELIA FERRER PEDROS, ISABEL FERRER PEIRO, OSCAR ENRIQUE FERRER PEÑALVER, PILAR ELVIRA FERRER PEÑARANDA, EUGENIA FERRER PONS, ALEJANDRO FERRER PONS, EVA MARIA FERRER POVEDA, MARIA ISABEL FERRER PUCHE, JOSE MIGUEL FERRER PUCHE, ROSA ANA FERRER QUILIS, RAFAEL FERRER RAMON, JAVIER FERRER REVETLLAT, DANIEL FERRER ROBERTO, VICENTE FERRER RODRIGO, CRISTINA FERRER RODRIGO, PABLO FERRER ROIG, CONCEPCION FERRER ROMERO, PABLO FERRER RUIZ, LORENA FERRER RUIZ, VICENTE FERRER SANCHEZ, CARMEN NIEVES FERRER SANCHEZ, JAVIER FERRER SANCHEZ, JONATHAN FERRER SANCHEZ, SANDRA FERRER SANCHEZ, VICTOR MANUEL FERRER SANCHIS, JOSE ENRIQUE FERRER SEGURA, OSCAR FERRER SOLA, SANTIAGO FERRER SOLER, EMILIA FERRER SOLER, JOSE FERRER SORIANO, MARIA PILAR FERRER SORIANO, VICENTE FERRER TALENS, ALFREDO FERRER TARAZONA, PABLO JOSE FERRER TOMAS, JUAN ANTONIO FERRER TORROME, DOLORES FERRER TRILLES, EDUARDO FERRER TRONCHO, PILAR FERRER UBEDA, IESICA FERRER UBEDA, LIDIA FERRER UREÑA, MARIA JESICA

30936

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...980 ...188 ...332 ...343 ...641 ...360 ...669 ...336 ...479 ...720 ...574 ...351 ...417 ...787 ...104 ...964 ...162 ...133 ...760 ...334 ...513 ...137 ...798 ...530 ...505 ...344 ...341 ...677 ...342 ...071 ...067 ...203 ...124 ...870 ...465 ...552 ...215 ...003 ...141 ...552 ...980 ...372 ...634 ...998 ...553 ...807 ...881 ...923 ...830 ...540 ...550 ...669 ...140 ...735 ...538 ...577 ...788 ...145 ...226 ...446 ...734 ...616 ...350 ...382 ...526 ...219 ...649 ...331 ...578 ...773 ...529 ...422 ...169 ...677 ...482 ...623 ...574 ...034 ...494 ...243

FERRER VALLALTA, MARIA JOSE FERRER VICENTE, JESUS FERRER ZANON, MARIA BELEN FERRERES CARCELLER, JUAN MANUEL FERRERES FORNES, MARIA JOSE FERRERES RUIZ, ANA MARIA FERRERES SAN PEDRO, JOAQUINA FERRERIRO GIRONES, MARIA ROCIO FERRERO ALBERT, RAFAEL FERRERO BORONAT, MARIA AUXILIO FERRERO CORTES, HECTOR FERRERO ENGUIX, CRISTINA FERRERO FELIX, ALICIA FERRERO FRANCES, JORGE FERRERO GIL, ISABEL FERRERO LAHOZ, MARI CARMEN FERRERO LINDLAU, ADOLFO FERRERO MARSET, ALICIA FERRERO MARSET, LAURA FERRERO MOLLA, FRANCISCO JOSE FERRERO MONDEJAR, MARIA LUISA FERRERO MUÑOR, FRANCISCO FERRERO PLA, MARIA ROSARIO FERRERO ROS, IRENE FERRERO VILA, ANA MARIA FERREROS DOMINGUEZ, EVELIO FERREROS LOPEZ, ESTHER FERREROS LOPEZ, LUCIA FERREROS LOPEZ, SARA FERRI ALONSO, JUAN MANUEL FERRI ALONSO, VICTOR JAVIER FERRI BENAVENT, DEMETRIO FERRI BLAS, Mª LORENA FERRI CABALLERO, JOSE EDUARDO FERRI CALATAYUD VICTORIANO FERRI COMPANY, FRANCISCO JAVIER FERRI CUENCA, AMPARO FERRI FERRERO, JOSEFINA FERRI FONS, MIGUEL ANGEL FERRI FORNES, CONSUELO FERRI FRANCES, JOSE ANTONIO FERRI FUENTES, SALVADOR FERRI GIRONES, MONTSERRAT FERRI GOMEZ, MARIA CARMEN FERRI GRAMAGE, PATRICIA FERRI LOPEZ, NATALIA FERRI MARTINEZ, CARMEN FERRI MAS, NOELIA FERRI MESEGUER, CRITINA FERRI MONEDERO, MARIA CRISTINA FERRI MORALES, MARIA JOSE FERRI NAVARRO, VERONICA FERRI PARREÑO, SALVADOR FERRI REIG, ANGELES FERRI RODES, MARIA ARACELI FERRI RODES, ROSA ISABEL FERRI SAEZ, JOSE ANGEL FERRI SANTAMARIA, RAFAEL JORGE FERRI SCRIVA, RUTH FERRI SELLES, MARC ANTONI FERRI SENTAMANS, DAVID FERRI SILVESTRE, JUAN ANTONIO FERRI TORRECILLAS, JUAN JOSE FERRI VANACLOCHA, MARIA AMPARO FERRIOL OTERO, ALBERTO FERRIOLS BAIXAULI, MARIA ELENA FERRIOLS GIMENO, MARIA PILAR FERRIOLS GRAU, AZORAIDA FERRIOLS MERCADER, NATALIA FERRIOLS MERCADER, PAULA FERRIS CLEMENTE, SOLEDAD FERRIS MARTI, ROSA FERRIS ROMERO, JUAN FERRIZ CERDAN, ANA FERRIZ LLORCA, JUANA FERRIZ LOPEZ, MARIA DOLORES FERRIZ MASIA, DOMINGO FERRIZ MASIA, REBECA FERRIZ MOYA, MARIA ISABEL FERRIZ RICO, JESUS

30937

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...892 ...431 ...000 ...266 ...499 ...171 ...477 ...955 ...662 ...251 ...701 ...702 ...169 ...045 ...323 ...025 ...748 ...873 ...076 ...301 ...660 ...925 ...878 ...775 ...590 ...051 ...175 ...918 ...649 ...974 ...227 ...005 ...935 ...702 ...601 ...362 ...638 ...634 ...663 ...811 ...972 ...707 ...741 ...171 ...992 ...475 ...082 ...504 ...360 ...374 ...532 ...700 ...421 ...683 ...103 ...101 ...218 ...458 ...838 ...801 ...689 ...018 ...160 ...586 ...798 ...489 ...374 ...218 ...637 ...923 ...916 ...472 ...974 ...891 ...972 ...234 ...926 ...815 ...890 ...601

FERRIZ RICO, SONIA FERRIZ SANCHEZ, BEATRIZ FERRIZ TORRES, LAURA FERRRERO ROS, CARLOS FERRUS AZNAR, INMACULADA FERRUS MASIA, PURA FERRUS MUÑOZ JACOB FERRUS TORTOSA, JOSE ANTONIO FERRUS TRULL, INMACULADA FERRUS URBANEJA, CESAR FETER GARCIA, NATIVIDAD FETER GARCIA, SONIA FETER MORAN, NOELIA FETER ORTEGA, CARLOS FETER PLAZAS, MARCELO FETES RODRIGUEZ, JOSE MANUEL FIBLA BELTRAN, MARCOS FIBLA CORDERO JUAN ANTONIO FIDALGO BLAZQUEZ, LUCIA FIDALGO GARCIA, BLANCA FIGAS FERRANDO, MATILDE FIGUERAS MARTINEZ, ANTONIO FIGUERAS PERIZ, NATAN FIGUERAS SIMO, PEDRO ANTONIO FIGUERES PEREZ, VICENTA FIGUEROLA IGUAL, JOSE FIGUEROLA LAZARO,IRIS FIGUERUELO MARBAN, MONTSERRAT FIJO CEBRIAN, SARA FIJO DEMIRA, SALVADOR FIJO DIAZ AMPARO FIJO DIAZ, FERNANDO FILGUEIRA DURAN, YERAY FILIBERTO PEREZ, LAURA FILIBERTO PEREZ, PATRICIA FILIU LIRON, JESUS JOAQUIN FILLOL RUIZ, YOLANDA FILU SANCHEZ, ALEJANDRO FIÑAGA CARRETERO, FRAN FITA JUAN, ENCARNA FITA MORANT, MARIA REMEDIOS FITENI ALARCON,MARIA JESUS FITO BLASCO, GUILLERMO FITO MARTI, MONICA FITO MORAN, ROBERTO FITOR PLA, VERONICA FITOR TRIVES, JOSE FRANCISCO FLECHA FERNANDEZ COUTO, JOSE MIGUEL FLECHA LOZANO, AITANA FLECHA LOZANO, ALBA FLETA ESCOBEDO, ALBERTO FLICH CASAUS, MARCOS FLIQUETE HERREO, PILAR FLIQUETE VAREA, MANUEL FLOMESTA PEÑALVER, ANA MARIA FLOR AMATE, JOAQUIN FLOR AZORIN, MARIA CONCEPCION FLOR BESO, CRISTINA FLOR GIL, MARI CARMEN FLOR HERNANDEZ,VICENTE FLOR LOZANO, MARIA DEL PILAR FLOR MAÑEZ, Mª ISABEL FLOR TOMAS, MARI CARMEN FLORDELIS ADAM, ALICIA FLORES ARGUELLO, MARIA JESUS FLORES CALER, CARMEN FLORES CANDELAS, ELENA FLORES CASAU, MANUELA FLORES DIZ, CRISTOBAL FLORES FELIS, JOSE FLORES GARCIA, MARIA DEL CARMEN FLORES GARCIA, MIGUEL ANGEL FLORES GASULLA, IVAN FLORES GONZALEZ, AIDA FLORES MARCO, INMACULADA FLORES MARCO, JOSEFINA FLORES MEDINA, LAURA FLORES MUÑIZ, EVA FLORES NAVARRO, JOSE MIGUEL FLORES PORTA, MARIA MARGARITA

30938

L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L L L D L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...805 ...206 ...840 ...230 ...243 ...332 ...913 ...707 ...549 ...444 ...704 ...933 ...012 ...003 ...190 ...879 ...375 ...839 ...076 ...274 ...885 ...919 ...924 ...919 ...768 ...600 ...748 ...168 ...091 ...831 ...506 ...331 ...407 ...449 ...930 ...234 ...344 ...250 ...103 ...629 ...448 ...200 ...676 ...196 ...889 ...033 ...315 ...929 ...754 ...079 ...730 ...255 ...238 ...586 ...349 ...884 ...599 ...335 ...347 ...876 ...047 ...091 ...894 ...373 ...218 ...457 ...655 ...231 ...189 ...208 ...586 ...037 ...858 ...935 ...703 ...423 ...895 ...974 ...649 ...666

FLORES PORTILLO, MANUELA FLORES RIBES, ANA BELEN FLORES SABATER, CONCEPCION FLORES SALES, ROCIO FLORES SANCHEZ, ANA BELEN FLORES SANCHEZ, ANA MARIA FLORES SANCHEZ, LAURA FLORES SATORRE, JOSE FLORES SEMPERE, REGINA FLORES SIMON, EMILIO VICTORIANO FLORES ZARATE, MARTIN TRINIDAD FLOREZ RODRIGUEZ, DIEGO FLORS NEBOT, DANIEL FLUITERS JAEN, JOSE LUIS FLUIXA MARTINEZ, DANIEL FOGUES LORENTE, EULALIA FOLCH ASINS, JUAN MIGUEL FOLCH BORDAS, RUBEN FOLCH BRIZ, PABLO FOLCH BRIZ, ROCIO FOLCH CASTELLO, MARIA ANTONIA FOLCH FABRA, MARIA VICENTA FOLCH GUILLAMON, MARIA FOLEA, FLORIN FOLGADO ALCAYDE, CONSUELO FOLGADO ALCAYDE, MARIA FOLGADO ALMONACID, JOSE MIGUEL FOLGADO CUESTA, GEMMA FOLGADO GARCES, MARIA DEL REMEDIO FOLGADO GONZALEZ, JENNIFER FOLGADO MIRANDA, CARMEN PAZ FOLGADO RICHART, VICENTE FOLGADO SASTRE, IRIS FOLGADO SASTRE, LEILA FOLGADO TORREGROSA, CARMEN FOLGADO VAZQUEZ, FRANCISCO FOLGUERA ANDRES, MONICA FOLGUERA ESCURA ROSA MARIA FOLGUERA HERNANDIS, CESAR FOLGUERA MARTINEZ, CONCEPCION MARIA FOLGUERA SORIANO, ROSA ISABEL FOLLANA ANTOLIN, ANTONIO FOLLANA ASIN, PEDRO FOLLANA RUIZ, MARIA CRISTINA FOLLANA SANCHEZ, VICTOR FOMBUENA MARTI, FRANCISCO GUSTAVO FONFRIA MORENO, BLANCA FONFRIA MORENO, PILAR FONFRIA PEIRO, CARMEN FONOLLOSA FERRER, FELIPE FONOLLOSA RALLO, NEUS FONS IRANZO, PILAR FONS OCHANDO, PILAR FONS REAL, CARMEN FONS SANSALONI, SANTIAGO FONS SIERRA, ANTONIO FONS SIMO, AMPARO FONSECA SANCHEZ, DANIEL FONT BOSQUE, BEGOÑA FONT CAMARASA, MARIA DEL CARMEN FONT CAMARASA, ROSANA FONT ESCUDERO, ROSA MARIA FONT FERRER, FRANCISCO JAVIER FONT PEREZ, MARIA ANGELES FONT PIQUER, ANGEL FONT PIQUER, SIMON FONT RUIZ, RAFAEL FONT ULPIANO, LUIS ALFONSO FONT VALLET, JUAN ANTONIO FONTANA ESPI, ROSANA FONTANA PLA, FRANCISCO DE BORJA FONTANET MARTI, JUAN MANUEL FONTELLES SELVA, ADORACION FONTESTAD ALCOVERRO, DOLORES FONTESTAD BLASCO, CARLOS FONTESTAD GOMEZ, SERGIO FONTESTAD UTRILLAS, MARIA ISABEL FORA BARBA, CLAUDIA FORANO CIVERA, MARTA FORANO TERUEL, MIGUEL

30939

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L D L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. G ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...401 ...825 ...288 ...612 ...062 ...411 ...545 ...335 ...111 ...466 ...494 ...077 ...272 ...624 ...660 ...357 ...560 ...109 ...572 ...597 ...964 ...248 ...343 ...200 ...058 ...388 ...061 ...753 ...501 ...502 ...598 ...547 ...752 ...057 ...858 ...250 ...337 ...538 ...782 ...570 ...117 ...250 ...005 ...594 ...683 ...097 ...597 ...701 ...494 ...364 ...987 ...815 ...893 ...473 ...819 ...795 ...703 ...726 ...430 ...139 ...029 ...017 ...341 ...475 ...933 ...847 ...136 ...000 ...683 ...711 ...801 ...126 ...127 ...048 ...340 ...174 ...397 ...686 ...032 ...437

FORCADA ESTEVE, ENRIQUE FORCADA FERRANDO, FRANCISCO JOSE FORCADA MARTINEZ, AMPARO FORCADA SANCHEZ, MARIA FORES AHUIR, ESTEFANIA FORES GIL, CARLOS FORES ORTIZ, Mª JOSE FORES PEREZ, MARIA CARMEN FORES SERER MARIA AMPARO FORES VALVERDE, SARA FORMENT LACUEVA, CONCEPCION FORMENT MARCHAL, FRANCISCO JOSE FORMENT MARCHAL, MARIA AMPARO FORMENT MARTINEZ, JOAQUIN FORMENT PERALTA, DAVID FORMENT PERALTA, RUBEN FORNAS CASTELLO, LAURA FORNAS CASTELLO, VICENTE FORNELI ALBARRACIN, ESTHER FORNER ARNAU, ESTER FORNER BARBERA, VICENTE FORNER CRUZA, CRISTINA FORNER MASIP MARIA JESUS FORNER MASIP, LUCIA FORNER NOVELLA, JOAN FORNER PASCUAL, AURORA MERCEDES FORNER POVEDA, RAQUEL FORNER REOLID, MARIA ANGELES FORNER RUIZ, ANA FORNER RUIZ, PABLO FORNER VERDECHO, JOSE ANTONIO FORNES BALLESTER, RAQUEL FORNES GANDIA, CRISTINA FORNES IBAÑEZ, MARIA RAQUEL FORNES MARTI, ROSA ISABEL FORNES SANCHEZ, MARIA DE LAS MERCEDES FORNET GADEA, VICENTE FORT AGUILERA, MIGUEL ANGEL FORT ESTORNELL, JOAN FORT ESTORNELL, LARA FORT FERRER, RAMON FORT NAVARRO, MIGUEL ANGEL FORTALET CHORDA, MARIA MERCEDES FORTANET VICENTE, MARIA LIDON FORTAÑA FONS, MARIA ESPERANZA FORTE GARCIA, ANGELES DOLORES FORTE PACHECO, ANGEL SILVESTRE FORTE RUBIO, CARMEN FORTEA BADAL, GONZALO FORTEA CATALAN, ALICIA FORTEA GARRIDO, MARIA PILAR FORTEA JARQUE, ROSA FORTEA MARTIN, AMPARO FORTEA MARTIN, JULIA FORTEA PLANELLES, LAURA FORTEA RAMON, ROSA ANA FORTEZA GIMENO, ANA MARIA FORTUNY BOLUMAR, LYDIA FORTUNY CALVO, VICTOR FORTUNY CAMPOS, LORENA FORTUNY MOMPO, MARCO ANTONIO FORTUNY MOMPO, MARIO FORTUNY PASTOR, SANDRA FORTUNY ZAPATA, MARINA FORTUÑO NAVARRO, JOSE FOS ORTELLS, CRISTINA ISABEL FOS ORTELLS, DAVID FOS SANTAMARIA, JESUS EUGENIO FOSSATI MONTOYA, PATRICIA FOUZ MUÑOZ, ENRIQUE JAVIER FOWER ESONO, ANGELA FRACASSETTI MARIN, DAVIDE FRACASSETTI MARIN, FRANCESCA FRACES GISBERT, LUCIA FRACES SALA, MIGUEL FRADE GARCIA, MARIA DEL ALBA FRAGA FERNANDEZ, MARIA DEL MAR FRAGA LISTE, EMILIANO FRAGOSO FERNANDEZ, CESAR JOSE FRAGUEIRO LOPEZ, BEATRIZ

30940

L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L D

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...442 ...136 ...479 ...480 ...582 ...422 ...795 ...102 ...004 ...002 ...080 ...542 ...226 ...525 ...920 ...319 ...761 ...862 ...556 ...576 ...342 ...611 ...217 ...054 ...653 ...197 ...916 ...097 ...402 ...443 ...971 ...115 ...650 ...227 ...584 ...586 ...420 ...875 ...390 ...695 ...025 ...118 ...092 ...784 ...771 ...281 ...082 ...428 ...015 ...854 ...399 ...328 ...965 ...383 ...829 ...990 ...932 ...458 ...7653 ...801 ...571 ...563 ...855 ...757 ...566 ...257 ...451 ...450 ...785 ...809 ...048 ...535 ...769 ...820 ...483 ...640 ...982 ...929 ...864 ...465

FRAILE LOZANO, RAMON CARLOS FRAILE PARDO, ROSA Mª FRAILE POLANCO, LUIS ANGEL FRAILE RUBIO, MARIA FRAILE SALES, CARLOS FRAILE SANJIMENEZ, RAQUEL FRANCES ALBERO, JUAN FRANCES ALMIÑANA, ADRIANA FRANCES ALVAREZ, EDUARDO FRANCES ALVAREZ, MOIRA FRANCES ARRONIS, ARACELI FRANCES AZNAR, MARIA MAGDALENA FRANCES BELDA, CARLOS FRANCES BELDA, LAURA FRANCES BELENGUER, VANESA FRANCES BODI, JUAN JOSE FRANCES CLIMENT, CONSUELO FRANCES CLIMENT, MARIA DEL CARMEN FRANCES GARCIA, ANTONIO JOSE FRANCES GARCIA, MARIA ISABEL FRANCES HERRERO, MARIA ISABEL FRANCES JAIME, PAULA FRANCES LOPEZ, VIRGINIA FRANCES MARTIN, TARITA FRANCES MARTINEZ, ERIK FRANCES MIRAVALLES, MARIA JESUS FRANCES MORATO, JESUS FRANCES MORELL, Mª ANGELES FRANCES NAVARRO, NATALIA FRANCES NOGUEROLES, M. JOSEFA FRANCES OLIVAS, LAURA FRANCES PASCUAL, SERGIO FRANCES PAULETE, GRACIA INMCULADA FRANCES RUIZ, MINERVA Mª FRANCES SAEZ, JUAN CARLOS FRANCES SANCHIS, PAULA FRANCES SANCHO, RAFAEL JOSE FRANCES SANJUAN, CARMEN FRANCES SIFRE, JOSE LUIS FRANCES SORO, EMILIA INMACULADA FRANCES TORMO, MARIA AMPARO FRANCES VAÑO, RAFAEL FRANCES VILA, JOSE FRANCISCO FRANCH COTOLI, JOSEFINA FRANCH GUMBAU, MARIA EUGENIA FRANCH LOPEZ, MARIA VICTORIA FRANCH MARTINEZ, DAVID FRANCH MENEU, MARIA DESAMPARADOS FRANCH PIÑERO, PEDRO GASPAR FRANCH SORANDO, SALVADOR DAVID FRANCH TAIX, PAULA FRANCISCO BOTELLA, VICENTA DOLORES FRANCISCO CORTES, MARIA MAGDALENA FRANCISCO CUECOS, MIGUEL FRANCISCO MIRALLES, JULIA MARIA FRANCISCO MONTAÑANA, MARIA MERCEDES FRANCISCO NAVARRO, ARAM FRANCISCO PRADAS, AMPARO FRANCISCO SANCHEZ, MIGUEL FRANCO ARENAS, EVA MARIA FRANCO BONUS, MARIA ASUNCION FRANCO CUBELOS, SOLEDAD FRANCO DIAZ, CRISTINA MARIA FRANCO GAMEZ, JOSEFA FRANCO GARCIA, MARIA ESMERALDA FRANCO GOMEZ, MARIA TERESA FRANCO GOZALBO JUAN FRANCO GOZALBO, AARON FRANCO HERNANDEZ, ANDRES FRANCO HERVAS, JUAN DE ABEL FRANCO LOPEZ DE CASTRO, CARLOS FRANCO LOPEZ, CRISTINA FRANCO LOPEZ, TOMAS FRANCO MARTI, JUAN CARLOS FRANCO MARTI, VANESSA FRANCO MARTINEZ, LAURA FRANCO MARTINEZ, OSCAR FRANCO MIERES, YOLANA FRANCO ORTEGA, VIRTUDES FRANCO POMARES, MANUEL VICENTE

30941

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L D

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...847 ...323 ...033 ...398 ...082 ...394 ...873 ...776 ...339 ...929 ...760 ...205 ...326 ...669 ...860 ...567 ...850 ...303 ...712 ...743 ...318 ...975 ...641 ...314 ...330 ...541 ...646 ...028 ...120 ...774 ...273 ...207 ...693 ...940 ...321 ...617 ...816 ...729 ...847 ...615 ...530 ...359 ...788 ...624 ...550 ...419 ...246 ...074 ...423 ...318 ...956 ...000 ...755 ...651 ...678 ...016 ...677 ...476 ...532 ...496 ...680 ...335 ...181 ...610 ...948 ...854 ...870 ...097 ...770 ...984 ...658 ...042 ...794 ...023 ...963 ...994 ...289 ...536 ...663 ...486

FRANGANILLO CASTELLANOS, JAVIER FRANQUEZA MONTES, EDUARDO FRANQUEZA MORENO, ALVARO FRANSI LATORRE, MIGUEL ANGEL FRASES ANDRES, MARIA CRISTINA FRASQUET AMOR, BLANCA MARIA FRASQUET AMOR, MARIA DOLORES FRASQUET CATALA, PAU FRASQUET COSTA, FERRAN FRASQUET GREGORI, TERESA FRASQUET OLMEDA, SUSANA FREIRE CASTELO, FELIX FREIRE MARQUEZ, ROBERTO CARLOS FREIXINOS MARTINEZ, BIENVENIDA FRESNEDA ALAMA, ANTONIO VICENTE FRESNEDA DEL OLMO, SILVIA FRESNEDA GOMEZ, MARIA DEL CARMEN FRESNEDA MIRA, INES FRESNEDA VILLANUEVA, CRISTINA FRESNO SANCHIS, ANTONIO JOSE FRIAS DOLS, RAUL FRIAS FERNANDEZ, FRANCISCO FRIAS GONZALEZ, MANUEL FRIAS IÑARRA, FERNANDO FRIAS MANZANILLO, ZOILO FRIAS ORTUÑO, CRISTINA FRIAS ORTUÑO, ESTHER FRIAS ORTUÑO, RAFAEL FRIAS SECILLA, MARIA ROSARIO FRIGOLS FERNANDEZ, SOFIA FRONTERA BONORA, JOSE IGNACIO FRSNEDA LORENZO, MAXIMO FRUCTUOSO CORTES, FRANCISCO JOSE FRUCTUOSO PIQUERAS, CONSOLACION FRUCTUOSO PISA, MARIA FRUCTUOSO SARMIENTO, ELISABETH FRUTOS DE ARRIBA, LUIS ANTONIO FUENTE FUENTE, RUBEN FUENTE GIL, VANESA FUENTE NUÑEZ, PABLO JOSE FUENTE RODERA, MIGUEL ANTONIO FUENTE RUIZ, LEONIDES FUENTES ABRIL, MARIA MANUELA FUENTES ALAEZ, ERIC FUENTES ALCARAZ, MARIA NIEVES FUENTES ALFEREZ, CAROLINA FUENTES ALIAGA, MILAGROS FUENTES ALMAZAN, ISABEL FUENTES AMBIT, JAVIER FUENTES ANAYA, RAMON FUENTES ANDREU, JORGE FUENTES ASENSIO, MARIA ANGELES FUENTES BRITES, JUAN MANUEL FUENTES CANALS, MARIA ANTONIA FUENTES CARBONELL, IVAN FUENTES CARBONELL, Mª JOSE FUENTES CARBONELL, RAFAEL FUENTES CERDAN, ALEXIS FUENTES CORTEGANA, FRANCISCO FUENTES COSO, DAVID FUENTES DELGADO, MANUELA FUENTES DURAN, DAVID FUENTES FERNANDEZ, CAROLINA FUENTES FERRER, OSCAR FUENTES FERRER, RAUL FUENTES GAJETE, ANTONIO FUENTES GALLEGO, VICENTE FUENTES GARCIA, MARIA CRUZ FUENTES GOMEZ, MARIO FUENTES GONZALEZ, MARIA JOSE FUENTES GONZALEZ, MELISA FUENTES HERVAS, FRANCISCO FUENTES INSA, ANA FUENTES LILLO, CONCEPCION FUENTES LLOBREGAT, ANTONIO MANUEL FUENTES LOPEZ, INMACULADA FUENTES LOZANO, MARIA DOLORES FUENTES MANZANERO, MARIA DE RUS FUENTES MARIN, ALEJANDRA FUENTES MARQUES, FRANCISCO JAVIER

30942

L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. EXCL. I, K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...233 ...902 ...846 ...718 ...093 ...015 ...015 ...847 ...794 ...727 ...483 ...450 ...707 ...538 ...947 ...0774 ...055 ...597 ...416 ...145 ...528 ...758 ...894 ...472 ...332 ...906 ...949 ...816 ...685 ...042 ...640 ...999 ...732 ...040 ...602 ...472 ...518 ...546 ...513 ...498 ...918 ...631 ...210 ...503 ...025 ...941 ...789 ...610 ...700 ...169 ...523 ...410 ...411 ...107 ...512 ...411 ...290 ...725 ...110 ...618 ...367 ...472 ...342 ...233 ...787 ...096 ...121 ...714 ...039 ...151 ...892 ...111 ...574 ...457 ...245 ...433 ...085 ...947 ...648 ...691

FUENTES MARTINEZ, ELISEO FUENTES MARTINEZ, JAVIER FUENTES MARTOS, SUSANA FUENTES MATA, XIOMARA FUENTES MORENO, ENCARNACION FUENTES NAVARRO, NIEVES FUENTES NAVARRO, NIEVES FUENTES ORTIZ, RAUL FUENTES PAGES, MARIA FUENTES PALAU, MARTA FUENTES PASCUAL, EMERITA FUENTES PASCUAL, JOSEFA FUENTES PASTOR, NOELIA MARIA FUENTES PASTOR, VINCENTA NIEVES FUENTES QUIROS, JOSEFA FUENTES RICO, JUAN JOSE FUENTES RODRIGUEZ, JOSE FUENTES RODRIGUEZ, MONICA FUENTES ROMAN, JUAN JOSE FUENTES ROS, MARIA CRISTINA FUENTES SANCHEZ, ADAM FUENTES SANCHEZ, CRISTINA FUENTES SANCHEZ, DAVID FUENTES SANCHEZ, IVAN FUENTES SANCHEZ, LAURA FUENTES SANCHEZ, LETICIA FUENTES SANCHEZ, MARIA FUENTES SANCHEZ, MARIO FUENTES SANFELIX, JOSEFINA LIDON FUENTES SERRANO, MARIA GEMMA FUENTES SERRANO, VICENTE FUENTES TORRES, DAVID FUENTES VALERO, ANGEL MANUEL FUENTES VAZQUEZ ENRIQUE FUENTES VAZQUEZ, RUBEN ARIEL FUENTES VICENTE, MARIA ISABEL FUENTES VIDAL, DANIEL FUENTES VIDAL, MARIA JOSE FUERTE LLEDO, MARTINA JOSEFINA FUERTES ARAQUE, JOAQUIN FUERTES ARAQUE, JULIA FUERTES AZNAR, LETICIA MARIA FUERTES BAREA, CELIA VICENTA FUERTES BERROJO, LAURA FUERTES HERIAS, ISABEL FUERTES ORTIZ, LORENA FUERTES PERIS, MARIO FUFINO ALBERT, BEATRIZ FUGAROLAS VIÑES, MARIA VANESSA FULGENCIO GOMEZ, JOSE FULLANA SENDRA, VICENT FULLEDA FULLEDA, ANTONIO MANUEL FULLEDA FULLEDA, DAVID FRANCISCO FULLEDA HERNANDEZ, BLANCA FULLEDA VICENTE, MANUEL FURIO APARISI, MARIA JESUS FURIO CASTELLAR, VICENTE FURIO GOMEZ, TERESA FURIO MARTINEZ, MARIA JOSE FURIO TOMAS, SERGIO FURQUET ALEDON, PAULA FURRIOL SANCHEZ, ALVARO FUSET IBOR, OSCAR FUSET MUÑOZ, MARIA DOLORES FUSTER ADROVER, AMELIA FUSTER ALONSO, BERNARDO FUSTER BLANCO, FRANCISCO ANTONIO FUSTER BLANCO, NATIVIDAD FUSTER CLIMENT, JUANA FUSTER ESTEBAN, JOSE ANTONIO FUSTER FERNANDEZ, JUANA FUSTER FERNANDEZ, NATALIA FUSTER GARCIA, MANUEL FUSTER GARCIA, RAFAEL FUSTER GIJON, SALVADOR FUSTER JAVALOYES, CARLOS FRANCISCO FUSTER LLOP, DANIEL FUSTER LORENTE, PEDRO FUSTER MILLET, DAVID FUSTER MOLINA, JOAQUIN

30943

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...713 ...550 ...227 ...440 ...037 ...239 ...812 ...813 ...776 ...136 ...139 ...543 ...426 ...217 ...232 ...541 ...582 ...261 ...482 ...672 ...143 ...725 ...090 ...091 ...842 ...153 ...968 ...792 ...374 ...158 ...057 ...730 ...783 ...342 ...651 ...760 ...584 ...118 ...010 ...285 ...071 ...276 ...394 ...985 ...671 ...566 ...353 ...625 ...069 ...257 ...059 ...768 ...946 ...804 ...964 ...204 ...103 ...839 ...240 ...944 ...039 ...160 ...990 ...868 ...231 ...589 ...462 ...416 ...797 ...064 ...977 ...456 ...546 ...613 ...669 ...781 ...384 ...699 ...091 ...982

FUSTER MONFORT, LIDON FUSTER MONTESINOS, IVANA FUSTER MULLOR, ADRIAN FUSTER MULLOR, ESTELA FUSTER ORTS, DANIEL FUSTER ORTS, JAIME FUSTER PALACIO, ANUNCIATA FUSTER PALACIO, LUISA MARIA FUSTER PAYA, FRANCISCA FUSTER PICO, MARIA TERESA FUSTER RODRIGUEZ, ADRIAN FUSTER SANCHEZ, MARIA JOSE FUSTER SANMACARIO, BERNAR FUSTER SERRANO, INMACULADA CONCEPCION FUSTER TOMAS, DAVID FUSTER VOLTAINA VERONICA GABALDON BRAVO, JUAN MIGUEL GABALDON BRU, FRANCISCO JAVIER GABALDON CANTERO, ANTONIO GABALDON CIVERA, ALEJANDRA GABALDON FERNANDEZ, MARIA ANGELES GABALDON GUERRERO, RAMON GABALDON MARTINEZ, ADRIAN GABALDON MARTINEZ, JAVIER GABALDON MATEO, ADORACION GABALDON MUÑOZ, ISABEL GABALDON MUÑOZ, MARIA ARANZAZU GABALDON SANCHEZ, MIGUEL ANGEL GABARDA FUSTER, JOSE LUIS GABARDA MORALES, AMELIA GABARDA MORALES, JOSE GABARDA NAVARRO, VICENTE GABARI PRADOS, MARIA DEL MAR GABARRON PACHES, MANUEL GABERDA MUÑOZ, MARIA DOLORES GABIAN ROSENDO, ROSA GABIÑO DE JESUS, DAVID GABIÑO DE JESUS, ESTRELLA GABRIEL MINGO, JOSE DE GABRIEL SANCHEZ, ALEJANDRO GACHO ARAN, IVAN GACHO MOLINA, DEBORA GADEA ALMIÑANA, MIRIAM GADEA ASUNCION, HECTOR GADEA BALLESTER, JOSE ANTONIO GADEA BARO EVA MATILDE GADEA BARO, OLGA ENRIQUETA GADEA CLIMENT, M. AMPARO GADEA GADEA, DAVID GADEA GARCIA, LORENA GADEA GARCIA, VICTOR GADEA MAÑEZ, AMPARO GADEA MARTINEZ, ELSA GADEA MATEO, EMILIO MANUEL GADEA NAVARRO, EVA GADEA PEREZ, CARLOS ALBERTO GAGO MARTINEZ, ANTONIA GAGO MARTINEZ, MARIA LUISA GAGO MARTINEZ, NURIA GAHETE MARTINEZ, MERCEDES GAINZA LAZARO, FERNANDO GAITAN GOMEZ, ALFONSO MANUEL GAJATE MORENO, SONIA GALAN ABUIN, MARIA JOSE GALAN AVILA, PEDRO GALAN CARREIRA, MARIA BEGOÑA GALAN CASAS, ALBA GALAN FONTANET, SERGIO GALAN GALAN, MARIA CRUZ GALAN GALAN, MARIA TERESA GALAN GALAN, MARIA VICENTA GALAN GODOY, MARIA DEL CARMEN GALAN GOIG, ROSA MARIA GALAN GONZALEZ, CARMEN MARIA GALAN MACIAS, MARIA BENITA GALAN MACIAS, MARIA DOLORES GALAN MANZANO, JOSEFINA GALAN MOLINA, JOSEFA GALAN MONTEAGUDO, MARIA PILAR GALAN NORTE, PABLO

30944

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...436 ...379 ...359 ...518 ...934 ...383 ...500 ...744 ...852 ...472 ...301 ...446 ...127 ...880 ...750 ...751 ...261 ...449 ...322 ...508 ...314 ...788 ...724 ...061 ...976 ...135 ...657 ...154 ...949 ...229 ...126 ...567 ...382 ...102 ...174 ...401 ...404 ...276 ...088 ...876 ...979 ...669 ...766 ...310 ...275 ...511 ...980 ...873 ...393 ...294 ...213 ...844 ...541 ...707 ...786 ...772 ...085 ...811 ...486 ...144 ...145 ...383 ...591 ...609 ...808 ...768 ...522 ...253 ...828 ...683 ...671 ...715 ...495 ...389 ...243 ...280 ...049 ...530 ...666 ...417

GALAN ORTIZ, ARTURO GALAN PASTOR, DIEGO GALAN PASTOR, IVAN GALAN PAULO, AIDA GALAN PEREA, MARIA ANGELES GALAN PEREA, NATIVIDAD GALAN PEREA, VIRGINIA GALAN ROBLES, ENCARNA GALAN SANJUAN, GUILLEM GALAN SEMPERE, EVA MARIA GALANT MARTINEZ, ANDREA GALANTE DOBLADO, ROSA MARIA GALARZA CERDA, MARIA JOSE GALARZA GARCIA, EMILIA ISABEL GALARZA GIMENEZ, AIDA GALARZA GIMENEZ, LARA GALARZA MARTINEZ, MARIA ELSA GALARZA RIOS, ELISA DOLORES GALARZA ROMERO, MARI ANGELES GALARZO SAMINO, TANIA GALBALDON HERVAS, MARIA GALBIS BIOSCA, OLGA GALBIS MATARREDONA, VICENT GALBIS PICAZO, JOSEFA GALBIS TEROL, NATALIA GALDANES FERNANDEZ, JOSE GALDON ARTES, GISELA GALDON BARBERAN, JOSE ALEJANDRO GALDON CLIMENT, OLGA GALDON FERNANDEZ, FRANCISCO ALEJANDRO GALDON GANDIA, GLORIA GALDON GARCIA, GREGORIO GALDON GARCIA, MARCOS GALDON SANCHEZ, INMACULADA GALDONA MENENDEZ, GAIZKA GALDONA MENENDEZ, SAIOA GALERA CAPITAN, FRANCISCO MANUEL GALERA FERNANDEZ, PEDRO JOSE GALERA GARCIA, MARIA IRENE GALERA HERNANDEZ, ANA BERTA GALERA LOZANO, DOLORES GALERA LOZANO, MARIA JOSE GALERA MORENO, AURORA GALERA MORENO, MARIA DEL CARMEN GALERA ORTEGA, OLIVIA GALERA PAÑOS, RAUL GALERA PUNZANO, FRANCISCO JOSE GALERA VAQUERO, FRANCISCO JAVIER GALET TARRASO, BEATRIZ GALI FRANCISCO, MELISA GALI GIMENEZ, ENRIQUE GALI VILAR, MARIA DOLORES GALIANA CASTILLO, RAFAEL GALIANA CREMADES, ALICIA GALIANA FERRI, YOLANDA GALIANA GONZALEZ, DANIEL GALIANA MEDINA, JUAN ENRIQUE GALIANA MILLAN, SAMUEL GALIANA MOLLA, INMACULADA GALIANA MOSCARDO, CRISTINA GALIANA MOSCARDO, PALOMA GALIANA OLCINA, CARLOS IGNACIO GALIANA PONSODA, RUT GALIANA SELLES, CONSUELO GALIANO GARRIGOS, GONZALO GALIANO MARCO, NURIA GALIANO MAS, EVA GALIANO NAVARRO, JUAN CARLOS GALIANO PASTOR, MARIA YSABEL GALIANO POVEDA, ELENA GALIANO RODRIGUEZ, ANTONIO GALIANO ROSILLO, JOSE IGNACIO GALIANO RUIZ, RAQUEL GALIANO ZURITA, LUISA GALINDO ALVARO, JESUS GALINDO ALVARO, MARIA AMPARO GALINDO APARICIO, MARIA LARA GALINDO BADIA, RAFAEL CRISTOBAL GALINDO CAÑABATE, SORAYA GALINDO ESCRIG, ENRIQUE

30945

L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...142 ...771 ...772 ...781 ...167 ...478 ...285 ...780 ...942 ...211 ...358 ...611 ...902 ...792 ...800 ...302 ...303 ...065 ...119 ...249 ...619 ...148 ...706 ...703 ...772 ...849 ...263 ...354 ...859 ...278 ...932 ...055 ...061 ...410 ...383 ...761 ...371 ...454 ...329 ...975 ...041 ...244 ...581 ...173 ...308 ...481 ...255 ...085 ...525 ...699 ...488 ...259 ...489 ...387 ...947 ...002 ...716 ...648 ...389 ...675 ...216 ...278 ...859 ...095 ...761 ...095 ...012 ...167 ...353 ...604 ...431 ...884 ...256 ...408 ...831 ...370 ...832 ...629 ...918 ...500

GALINDO GARCIA, CARLOS L GALINDO GARCIA, LAURA L GALINDO GARCIA, MARTA L GALINDO GARRIDO, BEATRIZ L GALINDO GIMENO, EVA L GALINDO HERRERO, RAUL L GALINDO HUERTAS, MARIA DE LOS ANGELES L GALINDO JIMENEZ, SUSANA L GALINDO MANZANA, LORENZO L GALINDO MARTINEZ, ANGEL L GALINDO MONTOYA, JAVIER L GALINDO MORENO, FRANCISCA L GALINDO PONS, MARIA LUISA L GALINDO RIQUELME, JULIA L GALINDO TALAYA, MARIA CASILDA L GALINDO TOBOSO, INMACULADA L GALINDO TOBOSO, MARIA DEL MAR L GALINDO VARGAS, ANA MARIA L GALIPIENSO CERDAN, PEDRO L GALIPIENZO HERNANDEZ, MARIA FRANCISCA L GALIPIENZO HERNANDEZ, MARIA TERESA L GALLACH QUILES, AURORA RAQUEL L GALLACH QUILES, ISABEL L GALLARDO ALEDON, VICENTE L GALLARDO ALMODOVAR, MARIA JACINTA L GALLARDO ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER L GALLARDO AMOR, MARIA JOSE L GALLARDO CARRERES, AZUCENA CONCEPCION L GALLARDO ESTEVEZ, MAYTE L GALLARDO GARCIA, BENITO JOSE L GALLARDO GARCIA, MARINA DEL ROCIO L GALLARDO GIMENO, ANTONIO L GALLARDO INGRASSIA, JOSE FERNANDO L GALLARDO JORDAR, JENNIFER GALLARDO LLORACH, MARIA TERESA L GALLARDO LORENZO, MIGUELA TERESA L GALLARDO MARTINEZ CONSTANTINA L GALLARDO MARTINEZ, MARIA CELESTE L GALLARDO MIRALLES, ANA L GALLARDO MORENO, ANA BELEN L GALLARDO ORTEGA, MARIA ANTONIA D GALLARDO ORTIZ, MIGUEL L GALLARDO PEREZ, ROCIO L GALLARDO PITARCH, MARCOS L GALLARDO PLAZA, LUCIA L GALLARDO RUBIO, MARIA ANGELES L GALLARDO SIMON, ANDRES L GALLART LLORET, JOSE IVAN L GALLARTE AREVALO, RAQUEL L GALLEGO ABENZA, ALEJANDDRO L GALLEGO ABENZA, MARIO L GALLEGO ALEMAÑ, GEMA L GALLEGO BARAHONA, VICTOR JULIO L GALLEGO BARRIEL, JOSE LUIS L GALLEGO CAMPOY, JAVIER L GALLEGO CEDRAN, ANTONIA L GALLEGO CEDRAN, MARIA CARMEN L GALLEGO CLOQUELL, BORJA L GALLEGO DE LA FUENTE, NILA MRIA L GALLEGO GALINDO, FRANCISCO JOSE L GALLEGO GARCIA, JOSE FRANCISCO L GALLEGO GARCIA, MARCELO L GALLEGO GARCIA, MARTA L GALLEGO GARCIA, SANDRA L GALLEGO GARCIA, VANESSA D GALLEGO GIMENO, AMPARO D GALLEGO GINER, CARLOS L GALLEGO GUILLEN, DANIEL L GALLEGO JIMENEZ, RAUL L GALLEGO LOPEZ, CARMEN L GALLEGO LORENTE, JOAQUIN L GALLEGO LUCAS, YOLANDA L GALLEGO MAHIQUES, JUAN JOSE L GALLEGO MARCO, LAURA L GALLEGO MARIN, LOURDES MARIA L GALLEGO MARQUES, VISITACION L GALLEGO MARTIN MORA, ANTONIO LUIS L GALLEGO MARTINEZ, ANGEL JAVIER L GALLEGO MARTINEZ, JESUS L GALLEGO MARTINEZ, MARCOS L

30946

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...895 ...546 ...208 ...124 ...983 ...333 ...963 ...098 ...734 ...734 ...334 ...216 ...771 ...032 ...525 ...205 ...563 ...186 ...694 ...244 ...162 ...869 ...824 ...534 ...123 ...424 ...301 ...103 ...252 ...804 ...679 ...174 ...183 ...045 ...018 ...671 ...518 ...657 ...039 ...360 ...361 ...838 ...265 ...716 ...244 ...232 ...151 ...769 ...445 ...715 ...233 ...583 ...998 ...831 ...403 ...133 ...124 ...827 ...298 ...172 ...134 ...593 ...817 ...392 ...859 ...815 ...543 ...215 ...473 ...157 ...855 ...220 ...284 ...217 ...471 ...457 ...883 ...907 ...072 ...569

GALLEGO MORENO, DOLORES GALLEGO OLIVER, IRENE GALLEGO PASTOR, VALENTIN GALLEGO PEREIRA, JENNIFER MARIA GALLEGO PEREZ, JUAN CARLOS GALLEGO PEREZ, SALVADOR GALLEGO PERIS, MARIA SOLEDAD GALLEGO REQUENA, JOSE MANUEL GALLEGO RIBES, SANDRA GALLEGO RODRIGUEZ, ANGELA GALLEGO RODRIGUEZ, PEDRO GALLEGO RODRIGUEZ, RAUL GALLEGO RUIZ, MARIA CARMEN GALLEGO SANCHEZ, DOLORES GALLEGO SANCHEZ, RAMIRO GALLEGO SANCHIS, RAQUEL JOSEFINA GALLEGO SEVILLANO, ALBERTO GALLEGO SIURANA, MARIA JESUS GALLEGO SOBEJANO, JOSE LUIS GALLEGO SOBEJANO, LAURA GALLEGO TARRAZON, PEDRO GALLEGO TORRES, MARIA DEL CARMEN GALLEGO VALLEJO, JOSE GALLEGO VILLODRE, RUBEN GALLEGOS MARAVER, ALMUDENA GALLEL GONZALEZ, ENRIQUE GALLEN GIMENO, MARIA SONIA GALLEN MARCO, MARIA TERESA GALLO PAYA, ALBERTO GALLUD PLAZA, MARIA ISABEL GALMES PAÑA, INMACULADA GALVAN DEZA, EVA MARIA GALVAN GREGORIO, MARIA GALVAN HERNANDEZ, IRENE GALVAN VALENCIA, LUIS MANUEL GALVAN VELA, BEATRIZ GALVAÑ GOMEZ, MONTSERRAT GALVAÑ IGLESIAS, RUBEN GALVAÑ MOLINA, JORGE GALVAÑ MONASTERIO, MANUELA GALVAÑ PACHECO, MARIA JOSE GALVAÑ PASTOR, AIDA GALVAÑ PASTOR, ESTEFANIA GALVAÑ SANCHEZ, JOSEFA CONSUELO GALVAÑ SORIANO, MARIA MAGDALENA GALVE SAMPER, MARIA TERESA GALVETE LOPEZ, BEGOÑA GALVEZ CANO, AMPARO GALVEZ GALAN, GLORIA CONCEPCION GALVEZ GALAN, MIRIAM GALVEZ GARCIA, MARIA ANGELES GALVEZ HABA, ROCIO GALVEZ LLEDO, ENRIQUE EDUARDO GALVEZ LLORENS, VERONICA FRANCISCA GALVEZ LOPEZ, CRISTINA GALVEZ MARTINEZ, ANA EVA GALVEZ MARTINEZ, CARLOS DAVID GALVEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL GALVEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL GALVEZ MATEU, MARIA DOLORES GALVEZ MURCIA, JOAQUIN GALVEZ ORENES, MARIA DOLORES GALVEZ PADILLA, DAVID GALVEZ RABASCO, MARIA CRISTINA GALVEZ RAMOS, MARIA DOLORES GALVEZ SALVADOR, JOSE MANUEL GALVEZ SANCHEZ, OLGA MONTSERRAT GALVEZ TORRES, JUAN RAFAEL GALVEZ ZURIAGA, ANTONIO GALVIS ESCUDER CAROLINA GAMARRA BELLO, EVA GAMARRA SILVA, CLAUDIO RAMON GAMBIN BALLESTEROS, MARIA JOSE GAMBIN BORONAT, MARIA AUXILIADORA GAMBIN PALACIOS, ADRIANA ANGELES GAMERO CASTAÑER, BEGOÑA GAMERO CASTILLERO, MARIA GAMERO CASTILLERO, MARIA JOSEFA GAMERO CASTILLERO, MERCEDES GAMERO NAVARRO, IGNACIO

30947

L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...994 ...860 ...501 ...061 ...276 ...264 ...341 ...814 ...398 ...476 ...765 ...343 ...292 ...030 ...499 ...538 ...970 ...356 ...760 ...593 ...005 ...079 ...311 ...127 ...663 ...976 ...864 ...959 ...029 ...776 ...236 ...578 ...336 ...473 ...556 ...316 ...875 ...896 ...004 ...756 ...451 ...809 ...729 ...010 ...026 ...243 ...343 ...471 ...195 ...196 ...731 ...115 ...574 ...286 ...598 ...495 ...676 ...787 ...001 ...906 ...024 ...975 ...648 ...909 ...350 ...470 ...055 ...955 ...107 ...465 ...291 ...028 ...321 ...104 ...800 ...145 ...387 ...749 ...169 ...808

GAMERO VALIENTE, BORJA GAMEZ MARTINEZ, MARIA AURORA GAMIR FELIP, JORDI GAMIR GONZALEZ, RAQUEL GAMIZ CLAVIJO, ALEJANDRO GAMO RAMOS, ARACELI GAMO RAMOS, MARIA ALMUDENA GAMON ESCAMILLA VERONICA GAMON RIPOLL, VICENTE JOSE GAMON RODRIGUEZ, MARIA AMPARO GAMON SANCHIS, ASUNCION GAMOR SALVADOR, VICENTA ELENA GAMUZ GONZALEZ, ANA ENCARNACION GAMUZ GONZALEZ, RAFAEL BAUTISTA GANCEDO TORRES, M. ANGELES GANDIA BELDA, JOSE ANTONIO GANDIA BOLUDA, ENRIQUE JOSE GANDIA DOMINGUEZ, MARIA ISABEL GANDIA GISBERT, OSCAR RICARD GANDIA JUAN, MARIA DOLORES GANDIA MICO, JOSE GANDIA MIÑARRO, MARIA DEL CARMEN GANDIA MIRA, JUAN MANUEL GANDIA MIRA, LORENA GANDIA MOLINA, ANA MARIA GANDIA MOLINA, RAMON GANDIA NAVARRO, ANTONIO JOSE GANDIA PERALES, EVA MARIA GANDIA QIUEROL, LUIS GANDIA ROSER, ADELAIDA GANDIA SANCHEZ, ANA GANDIA VIDAL, Mª PILAR GANDO, NELLY CONSUELO GANDOLFO GARCIA, RAFAEL RAMON GANDOLFO VICENTE, ANDRES GANGA BRAVO, ALFONSO JAVIER GANGA BRAVO, REBECA GANGA CONTRERAS, MARIA SALUD GANGA DE TORO, ANDREA GANGA MARTINEZ, MARIA ENCARNACION GANS SANMARTIN, FRANCISCO LUIS GANS SANMARTIN, VICENTE JOSE GAONA CARCELES, JOSE GAONA MARCO, ANTONIA GAONA MARCO, MARIA REMEDIOS GAONA MARTINEZ, PILAR GAONA TENZA, MARIA TERESA GARAY ESCRIVA, ANGEL JESUS GARAY MOYA, ANGEL GARAY MOYA, LARA GARBAYO VALERO, SANTIAGO GARCAI NAVARRO, RAUL GARCERA ARROYO, JUANA GARCERA CHACON, MARIA SALUD GARCES ALAPONT, FRANCISCO JOSE GARCES ALONSO, LINA GARCES CABEDO, LAURA GABRIELA GARCES HORNA, VERONICA GARCES SALA, DAVID GARCES TIENDA, LEANDRO ANGEL GARCI RODRIGUEZ, JAVIER ANTONIO GARCIA ABAD, ANA MARIA GARCIA ABAD, ANGELES GARCIA ABAD, GEMA FUENSANTA GARCIA ABAD, HIPOLITO GARCIA ABARCA, MARTA GARCIA ABARCA, SONIA GARCIA ABELLAN, RAQUEL GARCIA ACOSTA, DANIEL ALBERTO GARCIA ACOSTA, JUAN GARCIA ADALID, MARIA PILAR GARCIA AHORA, MARIA DEL MAR GARCIA AIBAR, MARIA ELENA GARCIA ALBALADEJO, SARA GARCIA ALBERO, PILAR GARCIA ALBERT, M INMACULADA GARCIA ALBERT, MONICA GARCIA ALCAIDE, LORENA GARCIA ALCALDE, EDUARDO GARCIA ALCARAZ, MARIA DEL CARMEN

30948

L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...979 ...241 ...447 ...984 ...791 ...361 ...748 ...133 ...010 ...645 ...325 ...157 ...610 ...377 ...099 ...272 ...395 ...980 ...064 ...646 ...754 ...667 ...284 ...301 ...654 ...633 ...078 ...312 ...565 ...806 ...676 ...532 ...156 ...311 ...312 ...302 ...500 ...387 ...061 ...880 ...144 ...624 ...004 ...264 ...106 ...607 ...649 ...650 ...157 ...755 ...824 ...777 ...584 ...093 ...954 ...630 ...445 ...458 ...584 ...674 ...356 ...178 ...186 ...071 ...575 ...124 ...876 ...781 ...952 ...811 ...978 ...603 ...162 ...453 ...357 ...496 ...977 ...147 ...556 ...696

GARCIA ALCARAZ, TERESA GARCIA ALCOCER, ANTONIA GARCIA ALEIX, ALEJANDRO GARCIA ALEIXANDRE, INMACULADA GARCIA ALFONSO, RAMON GARCIA ALIAS, BEATRIZ GARCIA ALMAZAN, CARMEN GARCIA ALMIÑANA, LINA GARCIA ALMIRA, MARIA DEL CARMEN GARCIA ALONSO, IVAN GARCIA ALONSO, JACOBO GARCIA ALONSO, JAVIER GARCIA ALONSO, LEOCADIA GARCIA ALONSO, MARIA GARCIA ALONSO, MARIA LUISA GARCIA ALONSO, PAULA ISABEL GARCIA ALONSO, TAMARA GARCIA ALONSO, VANESSA GARCIA ALOS, RAUL GARCIA ALVAREZ JOSE ANTONIO GARCIA ALVAREZ, ELVIRA ANTONIA GARCIA ALVAREZ, MARIA DEL ROSARIO GARCIA ALVAREZ, SANDRA GARCIA AMADO, AURORA DE FATIMA GARCIA AMARO, PURIFICACION GARCIA AMAT, ALEJANDRO JOSE GARCIA AMAT, JUAN JOSE GARCIA AMORES, ROBERTO GARCIA ANA, ROSA GARCIA ANDANI, ANTONIO GARCIA ANDRES, FRANCISCO GUILLERMO GARCIA ANDREU, ELISABETH GARCIA ANDREU, MARIA JOSE GARCIA ANGEL, ALBERT GARCIA ANGEL, BORJA GARCIA ANGULLO, MARIA PILAR GARCIA ANTON, REGINA GARCIA APARICI, LETICIA GARCIA APARICIO, MARIA DOLORES GARCIA APARISI VICENTE JAVIER GARCIA ARAGONES, DAVID GARCIA ARBELAEZ, Mª BERNARDA GARCIA ARCAYA, ESTHER MAGDALENA GARCIA ARCE, MARIA ELISA GARCIA AREVALO, AROA GARCIA AREVALO, MARAI JOSE GARCIA ARIAS, LEILA GARCIA ARIAS, YAIZA GARCIA ARMENGOL, ANTONIO GARCIA ARMIENS, MARIA DOLORES GARCIA ARNAU, RAQUEL GARCIA AROCAS, MARIA MERCEDES GARCIA ARRIOLA, MARIA CRISTINA GARCIA ARROYO, SOFIA GARCIA ASENSI, ANA RAMONA GARCIA ASENSIO, MARI CARMEN GARCIA ASIN, MANUEL GARCIA ASTASIO, RUFINA GARCIA AYALA, PABLO GARCIA AYLLON, MARIO GARCIA AZNAR, ANTONI XAVIER GARCIA AZNAR, JAVIER GARCIA AZORIN, ALEJANDRO GARCIA BALLESTEROS, ALICIA GARCIA BALSALOBRE, DOLORES GARCIA BAÑULS, SERGIO GARCIA BAÑULS, XICU GARCIA BARBARROJA, JULIO GARCIA BARBERA, FRANCISCA GARCIA BARBERA, FRANCISCO GARCIA BARBERA, LUCIA GARCIA BARBERA, MARIA DOLORES GARCIA BARBERAN, ENCARNACION GARCIA BARCELO, ANA GARCIA BARON, ELONORA ELSA GARCIA BARRAGAN, JUAN CARLOS GARCIA BARRAGAN, YOLANDA GARCIA BARREDA, JOSEFA GARCIA BARROSO, DIONISIA GARCIA BATALLER SUSANA

30949

L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. I, K ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...386 ...569 ...423 ...106 ...959 ...915 ...805 ...741 ...814 ...633 ...684 ...019 ...514 ...585 ...153 ...284 ...671 ...721 ...847 ...450 ...370 ...826 ...432 ...902 ...095 ...249 ...776 ...328 ...490 ...487 ...981 ...166 ...132 ...379 ...296 ...424 ...827 ...724 ...227 ...515 ...438 ...598 ...235 ...018 ...665 ...539 ...920 ...829 ...241 ...463 ...707 ...197 ...643 ...181 ...142 ...731 ...186 ...652 ...452 ...112 ...896 ...518 ...173 ...837 ...404 ...630 ...935 ...669 ...074 ...716 ...738 ...916 ...604 ...677 ...973 ...592 ...892 ...192 ...250 ...048

GARCIA BATALLER, CONSUELO GARCIA BATALLER, EMMA CECILIA GARCIA BATALLER, EVA GARCIA BAYO MARIA DEL CONSUELO GARCIA BELDAD, EMILIANA GARCIA BELLO, YOLANDA GARCIA BELLVIS, SARA GARCIA BELMONTE, JOSE ANTONIO GARCIA BELMONTE, MARIA DOLORES GARCIA BELTRAN, GERMAN GARCIA BENAVENT MARI CARMEN GARCIA BENAVENTE, JAVIER GARCIA BENDER, CESAR GARCIA BENDER, INES GARCIA BENDER, RUBEN GARCIA BENEITO, SARA GARCIA BENETO, TERESA GARCIA BENITO, ISIDRO GARCIA BENITO, MARIA LUISA GARCIA BENLLOCH, FRANCISCO GARCIA BENLLOCH, NIEVES GARCIA BERENGUER, EUGENIA GARCIA BERENGUER, GUADALUPE GARCIA BERENGUER, PEDRO JOSE GARCIA BERNABE, JOSE ANDRES GARCIA BERNABEU, ADRIAN GARCIA BERNAL, ANA GARCIA BIRLANGA, JOSE PASCUAL GARCIA BLANCO, ESTEFANIA GARCIA BLANCO, REBECA GARCIA BLANCO, SARA GARCIA BLASCO, ARACELI GARCIA BLASCO, SILVIA GARCIA BLAZQUEZ, MIGUEL GARCIA BOADELLA, ANTONIO GARCIA BOIGUES, ROSA GARCIA BOIX VICENTE GARCIA BOIX, ENRIQUE GARCIA BOLAÑO, MARIA VALLIVANA GARCIA BONELL, CARMEN GARCIA BONMATI, ROBERTO GARCIA BORJA, ALFONSO GARCIA BORJA, EVA GARCIA BOTELLA, MARIA DEL CARMEN GARCIA BOTELLA, RUBEN GARCIA BOU, JOSE PASCUAL GARCIA BRUÑEL, SANTIAGO GARCIA CABALLERO, AGUSTIN GARCIA CABALLERO, ANA MARIA GARCIA CABAÑERO, MARIA ISABEL GARCIA CABEZA, VANESA GARCIA CABEZAS, ENRIQUE JOSE GARCIA CABRERA, MARIA PAULA GARCIA CABRERA, REMEDIOS GARCIA CABRERO, MARIA NURIA GARCIA CACERES, ALVARO GARCIA CAEROL, VICENTE GARCIA CAJO CARLOS GARCIA CALATAYUD, LUCIA GARCIA CALATAYUD, MARCOS GARCIA CALDERON, BRUNO GARCIA CALERO, BASILISA GARCIA CALVO, ANNUNZIATA GARCIA CAMACHO, JUAN FRANCISCO GARCIA CAMACHO, MARIA TERESA GARCIA CAMARA, MARIA JOSEFA GARCIA CAMARA, VICTORIA GARCIA CAMARASA, EMILIA GARCIA CAMBRA, JOSE ANTONIO GARCIA CAMPILLO, ELVIRA GARCIA CAMPO, SUSANA GARCIA CAMPOS, PASCUAL GARCIA CAMPOS, SERGIO GARCIA CANALS, MARIA ANGELES GARCIA CANET, ISABEL GARCIA CANO, ANDRES GARCIA CANO, ANGEL GARCIA CANO, CARLOS GARCIA CANO, JAVIER GARCIA CANO, JOAQUIN

30950

L D L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...437 ...553 ...897 ...464 ...814 ...524 ...202 ...521 ...847 ...640 ...428 ...804 ...961 ...433 ...468 ...093 ...111 ...136 ...209 ...987 ...440 ...331 ...957 ...766 ...141 ...720 ...359 ...513 ...124 ...245 ...667 ...445 ...871 ...500 ...656 ...981 ...317 ...965 ...888 ...912 ...238 ...190 ...532 ...283 ...649 ...332 ...609 ...062 ...878 ...751 ...084 ...653 ...980 ...804 ...631 ...807 ...738 ...995 ...890 ...145 ...846 ...523 ...379 ...548 ...194 ...848 ...572 ...581 ...947 ...455 ...693 ...647 ...822 ...834 ...961 ...915 ...160 ...395 ...224 ...075

GARCIA CANO, VIRGINIA GARCIA CANOVAS, MARIA DEL CARMEN GARCIA CANTO, GABRIEL GARCIA CANTOS, CARLOS GARCIA CAÑIZARES, FELICIDAD GARCIA CAÑIZARES, FRANCISCO JULIAN GARCIA CAÑIZARES, JOSE MANUEL GARCIA CAÑIZARES, JUAN GARCIA CAPSIR, EMMA GARCIA CARBONA, ANA MARIA GARCIA CARCEL, JOSE MARIA GARCIA CARCEL, VICENTE GARCIA CARDONA, ANA MARIA GARCIA CARDONA, LIDIA GARCIA CARNICERO, EDUARDO GARCIA CARPENA, MARIA CARMEN GARCIA CARPIO, MARIA VICTORIA GARCIA CARRASCO, JAIRO SINUE GARCIA CARRASCO, MARIA DEL PILAR GARCIA CARREÑO, FRANCISCA GARCIA CARRERES, JUAN JOSE GARCIA CARRERO, IGNACIO GARCIA CARRILLO, FRANCISCA DELFINA GARCIA CASADO, MANUEL SEBASTIAN GARCIA CASARRUBIOS DE CEA BERMUDEZ, ANA MARIA GARCIA CASES, JUAN FRANCISCO GARCIA CASES, MARIA CRISTINA GARCIA CASTAÑEDA, MARIA BEGOÑA GARCIA CASTELLO, URIEL GARCIA CASTILLEJO, LAURA GARCIA CASTILLO, RAMON MIGUEL GARCIA CASTILLO, SUSANA GARCIA CASTRILLO, JAVIER GARCIA CASTRO,JUAN ANTONIO GARCIA CAZAÑA, SUSANA INES GARCIA CELDA, BEATRIZ GARCIA CERDA, SERGIO JOSE GARCIA CEREZO, FERNANDO GARCIA CERVERA, ANA MARIA GARCIA CERVERA, MACARENA GARCIA CERVERA, MARIA ISABEL GARCIA CHISBERT, TERESA GARCIA CIVERA, MARIA YOLANDA GARCIA CLAUSELL, PASCUAL GARCIA CLAVERO, MARIA GEGOÑA GARCIA CLEMENTE, MARIA ISABEL GARCIA CLERIGUES, NATIVIDAD GARCIA COLLADO, ALVARO GARCIA COLLADO, ENCARNACION GARCIA COLLADO, RUBEN GARCIA COLMENERO, JOSE JULIAN GARCIA COLOMINA, GUILLERMO GARCIA COLON, NURIA GARCIA CONCA, JOSE GARCIA CONCA, SARA GARCIA CONCHELL, VANESA GARCIA CONTELL, ESTEFANIA GARCIA CONTRERAS, PEDRO GARCIA CORBI, MANUEL GARCIA CORCOLES, FRANCISCO JOAQUIN GARCIA CORDON, ANA ISABEL GARCIA CORDON, MARIA CONSUELO GARCIA CORREA, Mª ESTHER GARCIA CORTES, DOLORES GARCIA CORTES, EDUARDO GARCIA CORTES, PATRICIA GARCIA COURREGES, MARIA GABRIELA GARCIA CRESPO, CESAR GARCIA CRISTOBAL, PABLO GARCIA CUELLAR, PEDRO GARCIA CUERVO, JAVIER GARCIA CUÑAT, ENRIQUE DAVID GARCIA CUSAC, YOLANDA GARCIA CUTILLAS, RAUL GARCIA DAVO, SOLEDAD GARCIA DE CACERES LOPEZ DE ARCE, ALBERTO GARCIA DE CASTRO, LUIS GARCIA DE HARO, LORENA GARCIA DE LA DUEÑA, LORENA GARCIA DE LA GALANA BARRAJON, MARIA JOSEFA

30951

L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...182 ...351 ...885 ...006 ...607 ...698 ...860 ...463 ...076 ...761 ...818 ...589 ...753 ...284 ...952 ...987 ...182 ...181 ...740 ...594 ...232 ...241 ...361 ...454 ...369 ...225 ...664 ...391 ...612 ...913 ...428 ...274 ...471 ...908 ...4640 ...073 ...761 ...817 ...284 ...213 ...803 ...177 ...238 ...922 ...105 ...177 ...837 ...269 ...981 ...349 ...213 ...009 ...255 ...434 ...003 ...104 ...127 ...115 ...236 ...102 ...102 ...119 ...777 ...516 ...562 ...906 ...032 ...905 ...053 ...380 ...820 ...390 ...190 ...971 ...890 ...915 ...231 ...614 ...117 ...709

GARCIA DE LA ROSA, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA DE MATEOS, SERRANO GARCIA DE PABLO, MARIA EUGENIA GARCIA DE PEDRAZA, CARLOS GARCIA DEL AMO, MARIA DEL MAR GARCIA DEL CASTILLO SERRANO, GEMA MARIA GARCIA DEL HOYO, VANESA GARCIA DEL PERAL, FERNANDO GARCIA DEL POZO MARCO, BENIGNO ESTEBAN GARCIA DEL POZO, LUIS ANTONIO GARCIA DEL REY, FRANCISCO JOSE GARCIA DEL RIO, RICARDO GARCIA DELGADO, CARLOS GARCIA DELGADO, FERNANDO GARCIA DELGADO, MARIO GARCIA DELGADO, NEREA GARCIA DELGADO, PABLO GARCIA DELGADO, SAMUEL GARCIA DEUSA, JOSE CARLOS GARCIA DEUSA, MARIA DOLORES GARCIA DIAZ, JULIA GARCIA DIAZ, MARI CARMEN GARCIA DIAZ, MARIA BELEN GARCIA DIAZ, MARIA ELENA GARCIA DIEGUEZ, PATRICIA GARCIA DIEZ, ILUMINADA GARCIA DIEZ, JOSE GARCIA DIEZ, VERONICA GARCIA DOLERA, ANTONIO JOSE GARCIA DOLS, JAIME MANUEL GARCIA DOMENECH, ALBERTO GARCIA DOMENECH, SANDRA GARCIA DOMINGO, ELVIRA GARCIA DOMINGO, MARIA DE LA CRUZ GARCIA DOMINGO, MARIA JOSE GARCIA DOMINGUEZ, CONSUELO GARCIA DOMINGUEZ, GEMMA GARCIA DOMINGUEZ, GUILLERMO GARCIA DOMINGUEZ, MIRIAM GARCIA DOMINGUEZ, RAMON EDUARDO GARCIA DOMINGUEZ, ROSA MARIA GARCIA DONATE, EDUARDO GARCIA DOÑATE, MARIA GARCIA DUET, EMMANUEL GARCIA DUQUE, VERONICA GARCIA DURAN, ADRIANA MANUELA GARCIA ELIAS, ALBERTO GARCIA ELIAS, BEGOÑA GARCIA ELIAS, JAVIER GARCIA ESCANDELL, SILVIA GARCIA ESCLAPEZ, DAVID GARCIA ESCLAPEZ, JOSE ANTONIO GARCIA ESCLAPEZ, SALVADOR GARCIA ESCOBEDO, ADRIAN GARCIA ESCOLANTE, CRISTINA GARCIA ESCOLAR, ROSA MARIA GARCIA ESCRIBANO, JOSE MANUEL GARCIA ESCRIBANO, PAULA GARCIA ESCUDERO, MARIA ELISA GARCIA ESPALLARGAS, IGNACIO GARCIA ESPI, ANDREA GARCIA ESPI, JOSE GARCIA ESPINOSA, MANUELA GARCIA ESTARLICH, ANGEL GARCIA ESTARLICH, JUAN GARCIA ESTEBAN MARTA GARCIA ESTEBAN, ELVIRA GARCIA ESTEBAN, VICENTE GARCIA ESTEBAN, VICTOR GARCIA ESTEVE, DAVID GARCIA ESTEVEZ, MARIA AMPARO GARCIA ESTRALICH, FRANCISCA GARCIA ESTRELLA, DAVID ISRAEL GARCIA ESTRELLA, RUBEN DANIEL GARCIA EXPOSITO, LUIS MIGUEL GARCIA FAUBEL, ANA GARCIA FAUBEL, KEVIN GARCIA FAUBEL, LORENA GARCIA FAUBEL, NURIA GARCIA FELIPE, JAVIER ANDRES

30952

L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. G ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...664 ...801 ...333 ...237 ...683 ...196 ...756 ...153 ...458 ...135 ...118 ...654 ...720 ...390 ...655 ...331 ...182 ...485 ...408 ...509 ...467 ...064 ...939 ...633 ...181 ...957 ...652 ...279 ...288 ...917 ...623 ...611 ...029 ...803 ...480 ...772 ...934 ...250 ...032 ...109 ...129 ...422 ...845 ...276 ...151 ...266 ...247 ...841 ...321 ...457 ...119 ...027 ...709 ...896 ...885 ...648 ...976 ...977 ...804 ...292 ...881 ...704 ...982 ...147 ...720 ...270 ...271 ...410 ...903 ...128 ...414 ...644 ...235 ...463 ...297 ...502 ...659 ...542 ...886 ...799

GARCIA FELIPE, JUAN CARLOS GARCIA FERNANDEZ, ADELINA GARCIA FERNANDEZ, AIDA LUCIA GARCIA FERNANDEZ, ANGEL RAMON GARCIA FERNANDEZ, CARMEN-E. GARCIA FERNANDEZ, ENRIQUE GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCA GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCA GARCIA FERNANDEZ, LORENZO GARCIA FERNANDEZ, MARIA GARCIA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN GARCIA FERNANDEZ, MARIA FAZ GARCIA FERNANDEZ, MARIA JERONIMA GARCIA FERNANDEZ, MARIA JOSE GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ, NURIA GARCIA FERNANDEZ, OSCAR GARCIA FERNANDEZ, SILVIA GARCIA FERRANDEZ, BIBIANA GARCIA FERRANDEZ, NOEMI GARCIA FERRANDIZ, JORGE GARCIA FERRANDIZ, MARCOS GARCIA FERRANDIZ, MARGARITA GARCIA FERRANDO, ROSA MARIA GARCIA FERREIRO, ARIEL GARCIA FERRER, IVAN GARCIA FERRER, MERCEDES GARCIA FERRER, MIRIAM GARCIA FERRER, RAQUEL GARCIA FERRER, VANESSA GARCIA FERRI, ALFONSO GARCIA FITA, VERONICA GARCIA FLORES, AGUSTIN GARCIA FLORES, PAULA GARCIA FLORES, YOLANDA GARCIA FOLGADO, MATIAS GARCIA FORES, MARIA AMPARO GARCIA FORTEA, LORENA GARCIA FRANCO, ALICIA GARCIA FRANCO, CAROLINA GARCIA FRANCO, RUBEN GARCIA FREIRE, MARIA JOSE GARCIA FRIAS, CARLOS JAVIER GARCIA FRUTOS, JOSE MANUEL GARCIA FUENSANTA, PURIFICACION ROSARIO GARCIA FUENTES, FRANCISCO GARCIA FUERTES, ESTER GARCIA FURIO, MARIA INMACULADA GARCIA FUSTER, JUAN DANIEL GARCIA GABELA, RUTH GARCIA GABIAN, ZAIRA GARCIA GADEA, IRIS GARCIA GAGO, CARLOS GARCIA GALARZA, ANA ISABEL GARCIA GALBIS CRUZ, ANGEL GARCIA GALIANA, RAMON GARCIA GALINDO, BEATRIZ GARCIA GALINDO, DAVID GARCIA GALLARDO, ALEJANDRO GARCIA GALLARDO, JOSE LUIS GARCIA GALLARDO, MARIA DEL CARMEN GARCIA GALLEGO, IGNACIO GARCIA GALLEGO, MARIA CRUZ GARCIA GALLEGO, MARIA LORETO GARCIA GAMBIN, ALEXANDRA GARCIA GAMBIN, ANA GARCIA GAMBIN, VICENTE GARCIA GANDIA, PEDRO GARCIA GANS, MARIA JOSE GARCIA GARCIA, ALBERTO GARCIA GARCIA, ALEJANDRO GARCIA GARCIA, ALFONSO GARCIA GARCIA, ALVARO ADRIAN GARCIA GARCIA, ANA BELEN GARCIA GARCIA, ANA ISABEL GARCIA GARCIA, ANGEL GARCIA GARCIA, ANGELS GARCIA GARCIA, ANTONIO GARCIA GARCIA, ANTONIO GARCIA GARCIA, ANTONIO

30953

D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...868 ...874 ...736 ...743 ...170 ...768 ...607 ...864 ...514 ...832 ...284 ...217 ...890 ...541 ...340 ...178 ...324 ...412 ...230 ...536 ...582 ...336 ...975 ...660 ...947 ...627 ...666 ...421 ...850 ...625 ...289 ...175 ...436 ...726 ...055 ...536 ...650 ...562 ...013 ...282 ...879 ...241 ...501 ...767 ...018 ...031 ...951 ...900 ...192 ...014 ...366 ...970 ...742 ...409 ...717 ...410 ...814 ...882 ...572 ...937 ...908 ...301 ...899 ...762 ...155 ...907 ...589 ...052 ...987 ...642 ...718 ...928 ...585 ...936 ...449 ...852 ...384 ...301 ...027 ...735

GARCIA GARCIA, ASCENSION GARCIA GARCIA, ASUNCION GARCIA GARCIA, BEGOÑA GARCIA GARCIA, CARLOS GARCIA GARCIA, CARLOS GARCIA GARCIA, CARLOS GARCIA GARCIA, CARMEN GARCIA GARCIA, CARMEN GARCIA GARCIA, CLARA ESTHER GARCIA GARCIA, COVADONGA GARCIA GARCIA, DAVID GARCIA GARCIA, ELISA GARCIA GARCIA, ELISENDA GARCIA GARCIA, FRANCISCO GARCIA GARCIA, FRANCISCO GARCIA GARCIA, FRANCISCO GARCIA GARCIA, FRANCISCO GARCIA GARCIA, FRANCISCO JOSE GARCIA GARCIA, ISABEL GARCIA GARCIA, JONATHAN GARCIA GARCIA, JOSE GARCIA GARCIA, JOSE GARCIA GARCIA, JOSEFA GARCIA GARCIA, JUAN GARCIA GARCIA, JUAN JOSE GARCIA GARCIA, LETICIA GARCIA GARCIA, LLEDO GARCIA GARCIA, LORENA GARCIA GARCIA, Mª TERESA GARCIA GARCIA, MARI ARANZAZU GARCIA GARCIA, MARIA JOSE GARCIA GARCIA, MARIA LUISA GARCIA GARCIA, MARIA VICENTA GARCIA GARCIA, MARTA GARCIA GARCIA, MAYKEL GARCIA GARCIA, MIRIAM GARCIA GARCIA, MIRIAM GARCIA GARCIA, OSCAR GARCIA GARCIA, PEDRO GARCIA GARCIA, RAUL GARCIA GARCIA, ROGELIA YOLANDA GARCIA GARCIA, ROSA GARCIA GARCIA, SANTIAGO GARCIA GARCIA, SERGIO GARCIA GARCIA, VALENTINA GARCIA GARCIA, VANESA GARCIA GARCIA, VICENTE GARCIA GARCIA, VICENTE ALBERTO GARCIA GARRIDO, ANTONIA MARIA GARCIA GARRIDO, MARIA GARCIA GARRIGUES, AMALIA GARCIA GARROTE, PASTORA GARCIA GASCON, FRANCISCO GARCIA GASCON, MARIA DEL CARMEN GARCIA GASCON, SUSANA GARCIA GASCON, TERESA GARCIA GATO, MERCEDES GARCIA GEA, MONICA GARCIA GENOVES, MARIA LUISA GARCIA GIL, PILAR GARCIA GIL, VERONICA GARCIA GIMENEZ, ALBERTO GARCIA GIMENEZ, ALEXANDRA GARCIA GIMENEZ, JAVIER GARCIA GIMENEZ, JESSICA GARCIA GIMENEZ, JOSE IGNACIO GARCIA GIMENEZ, MARCIAL MANUEL GARCIA GIMENEZ, MARIA ENCARNACION GARCIA GIMENO, EUSEBIO GARCIA GISBERT, DAVID GARCIA GOMEZ, ADRIAN GARCIA GOMEZ, CARLOS GARCIA GOMEZ, DAVID GARCIA GOMEZ, DAVID GARCIA GOMEZ, ISAAC GARCIA GOMEZ, JOSE DAVID GARCIA GOMEZ, JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ, JULIA GARCIA GOMEZ, JULIAN MANUEL GARCIA GOMEZ, LAURA

30954

L L L L L L L L L L L D L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...949 ...971 ...711 ...172 ...155 ...215 ...826 ...990 ...810 ...274 ...680 ...010 ...043 ...383 ...963 ...679 ...741 ...067 ...928 ...239 ...140 ...526 ...734 ...242 ...300 ...587 ...927 ...813 ...467 ...420 ...572 ...406 ...884 ...606 ...748 ...050 ...891 ...123 ...664 ...625 ...600 ...956 ...282 ...288 ...592 ...741 ...440 ...437 ...325 ...638 ...760 ...351 ...499 ...905 ...395 ...889 ...689 ...721 ...142 ...972 ...570 ...005 ...800 ...515 ...732 ...908 ...026 ...777 ...595 ...110 ...445 ...710 ...507 ...077 ...793 ...010 ...310 ...689 ...537 ...043

GARCIA GOMEZ, LUCIO JOSE GARCIA GOMEZ, M.AMPARO GARCIA GOMEZ, MARIA NIEVES GARCIA GOMEZ, MARIA TERESA GARCIA GOMEZ, MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ, NURIA GARCIA GOMEZ, PAU GARCIA GOMEZ, RAQUEL GARCIA GOMIS, ALVARO GARCIA GOMIS, JOSE ANGEL GARCIA GONZALEZ, ALMUDENA GARCIA GONZALEZ, ANA GARCIA GONZALEZ, ANDREA GARCIA GONZALEZ, ANTONIO JOSE GARCIA GONZALEZ, ANTONIO MANUEL GARCIA GONZALEZ, BENIGNO GARCIA GONZALEZ, CATALINA GARCIA GONZALEZ, CLARA GARCIA GONZALEZ, DAVID GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ, JOSEFINA GARCIA GONZALEZ, JUAN FRANCISCO GARCIA GONZALEZ, LAURA GARCIA GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GONZALEZ, MARIA PILAR GARCIA GONZALEZ, NURIA GARCIA GRAMAJE, ELENA GARCIA GRAU, FERNANDO GARCIA GRAU, VICENTA MERCEDES GARCIA GREGORIO, ANGEL RAMON GARCIA GUAITA, FRANCISCO JAVIER GARCIA GUAITA, RAFAEL JESUS GARCIA GUARDIOLA, ANNA GARCIA GUARDIOLA, JOSE GARCIA GUELDOS, VANESA GARCIA GUERRERO, FRANCISCA GARCIA GUERRERO, MANUEL GARCIA GUERRERO, MANUEL GARCIA GUERRERO, SANDRA GARCIA GUIJARRO, ABEL GARCIA GUILLEM, MARIA DOLORES GARCIA GUILLEN, HERMINIA GARCIA GUILLO, ESTEFANIA GARCIA GUTIERREZ NATALIA GARCIA HABA, SONIA GARCIA HENAREJOS, MARIA GEMA GARCIA HERNANDEZ, ANTONIA GARCIA HERNANDEZ, BEATRIZ GARCIA HERNANDEZ, BEGOÑA GARCIA HERNANDEZ, CELIA PILAR GARCIA HERNANDEZ, FELIX GARCIA HERNANDEZ, FRANCESC JOSEP GARCIA HERNANDEZ, JOSE GARCIA HERNANDEZ, JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ, MARIA ARANZAZU GARCIA HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ, MARIA ISABEL GARCIA HERNANDEZ, MARIA JOSE GARCIA HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL GARCIA HERRANZ, OSCAR GARCIA HERRANZ, RAQUEL GARCIA HERRERA, BEATRIZ GARCIA HERRERAS, PABLO GARCIA HERRERO, ALBERTO GARCIA HERRERO, BRIGIDA GARCIA HERRERO, CONCEPCION GARCIA HERRERO, FERNANDO GARCIA HERRERO, RAFAELA GARCIA HERRERO, SANTIAGO GARCIA HIDALGO, FRANCISCO GARCIA HIDALGO, SALVADOR GARCIA HINAREJOS, Mª. ISABEL GARCIA HORTAL, MARIA JUANA GARCIA HUERTA, FRANCISCA GARCIA HURTADO, ANTONIO GARCIA HURTADO, CONCEPCION GARCIA IBAÑEZ, ANGELA GARCIA IBAÑEZ, CRISTINA GARCIA IBAÑEZ, JOSE ANTONIO

30955

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...236 ...761 ...287 ...079 ...551 ...271 ...353 ...802 ...434 ...798 ...075 ...011 ...289 ...959 ...534 ...036 ...594 ...864 ...836 ...518 ...730 ...737 ...542 ...292 ...035 ...910 ...054 ...867 ...977 ...298 ...717 ...597 ...227 ...259 ...861 ...884 ...174 ...583 ...563 ...357 ...573 ...109 ...285 ...634 ...370 ...993 ...044 ...245 ...185 ...422 ...011 ...020 ...545 ...328 ...912 ...942 ...896 ...775 ...522 ...454 ...068 ...105 ...237 ...035 ...455 ...636 ...443 ...327 ...088 ...737 ...135 ...803 ...119 ...924 ...581 ...992 ...898 ...092 ...037 ...801

GARCIA IBARRA UTRILLA, MARIA JESUS GARCIA IBEAS, RUBEN GARCIA IGLESIAS, JOSEFINA GARCIA IMPERIAL, ROSENDO GARCIA INIESTA, JUAN DE DIOS GARCIA IVORRA, FRANCISCO JOSE GARCIA IVORRA, JOAQUIN GARCIA IVORRA, MARIA ANGELES GARCIA IZQUIERDO, ULISES GARCIA JAEN, JESUS GARCIA JAEN, MARIA DOLORES GARCIA JAIME, INMACULADA GARCIA JARA, SUSANA GARCIA JARAMILLO. JOSE GARCIA JEREZ, MANUEL GARCIA JIMENEZ, ALEJANDRO GARCIA JIMENEZ, AMPARO GARCIA JIMENEZ, ANA BELEN GARCIA JIMENEZ, ANGELES GARCIA JIMENEZ, CARMEN GARCIA JIMENEZ, ENCARNACION GARCIA JIMENEZ, EVA GARCIA JIMENEZ, JAVIER GARCIA JIMENEZ, JUAN GARCIA JIMENEZ, LOURDES GARCIA JIMENEZ, RAFAEL GARCIA JIMENEZ, YESICA GARCIA JODAR, ARANZAZU GARCIA JORDAN, ISABEL GARCIA JORNET, ANTONIO GARCIA JORQUERA, JUAN MARCELO GARCIA JORQUERA, LUZ MARIA GARCIA JUAN, MARIO GARCIA JUAREZ, MOISES GARCIA JUAREZ, PEDRO MANUEL GARCIA JURADO, MARIA JOSE GARCIA LANGA, MARIA VICTORIA GARCIA LARA, MARIA MERCEDES GARCIA LARIOS, JULIA GARCIA LAVILLA MANUEL GARCIA LEAL, GEMA GARCIA LEDESMA, RICARDO GARCIA LEDWARD, MARCELINA GARCIA LEON, BENITO GARCIA LEON, CARMEN GARCIA LEON, JUAN RAMON GARCIA LEVICES, EMILIO JOSE GARCIA LILLO, FABIAN GARCIA LIZON, JESUS GARCIA LLADA, ALVARO GARCIA LLONGO, RUTH GARCIA LLOPEZ, ANA ISABEL GARCIA LLOPEZ, ROBERTO GARCIA LLOPIS, FRANCISCO GARCIA LLOPIS, FRANCISCO JUAN GARCIA LLORCA, MARIA DESAMPARADOS GARCIA LLORENS MARCELA GARCIA LLORENS, LUCIA GARCIA LLORET, BELEN GARCIA LLORET, DAVID GARCIA LONCHEZ, SALVADOR GARCIA LOPEZ MARIA TERESA GARCIA LOPEZ, ADRIAN GARCIA LOPEZ, ALBERTA GARCIA LOPEZ, ALBERTO GARCIA LOPEZ, ALICIA GARCIA LOPEZ, ANA GARCIA LOPEZ, ANTONIO GARCIA LOPEZ, CRISTINA GARCIA LOPEZ, DOLORES GARCIA LOPEZ, ENCARNACION GARCIA LOPEZ, FRANCISCA GARCIA LOPEZ, FRANCISCO GARCIA LOPEZ, JAVIER GARCIA LOPEZ, JOSE GARCIA LOPEZ, JOSUE GARCIA LOPEZ, JULIO GARCIA LOPEZ, LORENA GARCIA LOPEZ, MARCO GARCIA LOPEZ, MARIA

30956

L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L L L L D L D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...003 ...834 ...747 ...365 ...628 ...952 ...723 ...395 ...451 ...805 ...693 ...844 ...848 ...991 ...705 ...722 ...897 ...294 ...415 ...470 ...188 ...830 ...677 ...686 ...097 ...092 ...054 ...183 ...911 ...047 ...765 ...033 ...838 ...963 ...126 ...069 ...249 ...826 ...053 ...759 ...428 ...400 ...205 ...362 ...280 ...696 ...015 ...260 ...003 ...713 ...833 ...343 ...947 ...509 ...356 ...428 ...808 ...093 ...655 ...494 ...090 ...387 ...171 ...170 ...778 ...580 ...745 ...309 ...671 ...056 ...577 …495 ...234 ...431 ...392 ...618 ...717 ...507 ...847 ...220

GARCIA LOPEZ, MARIA ALEXANDRA GARCIA LOPEZ, MARIA ANTONIA GARCIA LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA LOPEZ, MARIA DOLORES GARCIA LOPEZ, MARIA LUISA GARCIA LOPEZ, MIGUEL GARCIA LOPEZ, MIGUEL GARCIA LOPEZ, QUINTINA GARCIA LOPEZ, VICTORIA GARCIA LOPEZ. INMACULADA GARCIA LORAS, MARIA LUISA GARCIA LORENTE, ALEJANDRO GARCIA LORENTE, JOSEFA MARIA GARCIA LORENTE, MARIA ANGELES GARCIA LORENZO, JUAN CARLOS GARCIA LOZANO, ANTONIO GARCIA LOZANO, MARIA DEL PILAR GARCIA LUJAN, MARIA VICENTA GARCIA LUNA, JOSE CARLOS GARCIA LUQUE, CARLOS RAFAEL GARCIA LUQUE, ISABEL PATRICIA GARCIA MADRID, MARIA ANGELES GARCIA MAESTRE, ROSA GARCIA MAESTRO, JUAN GARCIA MAHIQUES, BIBIANO GARCIA MALAVIA, EVA Mª GARCIA MALLEBRERA, MARIA DEL CARMEN GARCIA MALLEBRERA, MARIA DOLORES GARCIA MALO, ENRIQUE JAVIER GARCIA MANCHA, SANDRA GARCIA MANCHECO, MONTSERRAT GARCIA MANZANARO, LAURA GARCIA MANZANO, FRANCISCA GARCIA MAÑAS, JOSEFA ISABEL GARCIA MARCHENA, FERNANDO GARCIA MARCO, DAVID GARCIA MARCO, MARIA AMPARO GARCIA MARCOS, ALFONSO GARCIA MARCOS, CELESTINA GARCIA MARCOS, JOSE LUIS GARCIA MARCOS, MARIA DEL CARMEN GARCIA MARIN, EVA GARCIA MARIN, VICTOR GARCIA MARISCAL, ANTONIA GARCIA MARRADES, SILVIA GARCIA MARTEL, LUIS GARCIA MARTI HECTOR GARCIA MARTI, JOSE MANUEL GARCIA MARTI, MARIA CONSUELO GARCIA MARTI, MIRIAM GARCIA MARTI, PAULA BELEN GARCIA MARTIN, ANA MARIA GARCIA MARTIN, CRISTINA GARCIA MARTIN, ELIZABETH GARCIA MARTIN, IVAN GARCIA MARTIN, LAURA GARCIA MARTIN, MARIA CRUZ GARCIA MARTIN, MARIA ISABEL GARCIA MARTIN, MARIA YOLANDA GARCIA MARTIN, MARTA GARCIA MARTIN, MONTSERRAT GARCIA MARTIN, ROSA MARIA GARCIA MARTIN, SONIA GARCIA MARTIN, TOMAS GARCIA MARTINEZ, ALEJANDRO ALAIN GARCIA MARTINEZ, ALICIA GARCIA MARTINEZ, ANA MARIA GARCIA MARTINEZ, ANGEL GARCIA MARTINEZ, ANTONIA GARCIA MARTINEZ, ANTONIA GARCIA MARTINEZ, ANTONIO GARCIA MARTINEZ, ASUNCION GARCIA MARTINEZ, ASUNCION PILAR GARCIA MARTINEZ, CELIA GARCIA MARTINEZ, DAVID GARCIA MARTINEZ, DORIAN JESUS GARCIA MARTINEZ, ELVIRA GARCIA MARTINEZ, ESTEFANIA GARCIA MARTINEZ, FERNANDO GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER

30957

L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L

ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S EXCL. I, J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...240 ...844 ...088 ...651 ...001 ...502 ...438 ...311 ...080 ...265 ...298 ...160 ...816 ...422 ...185 ...466 ...808 ...9946 ...721 ...863 ...703 ...730 ...228 ...809 ...782 ...241 ...570 ...115 ...797 ...055 ...732 ...082 ...710 ...135 ...527 ...285 ...803 ...299 ...070 ...867 ...642 ...657 ...476 ...874 ...131 ...803 ...941 ...754 ...742 ...677 ...973 ...522 ...521 ...285 ...387 ...173 ...415 ...352 ...738 ...684 ...207 ...564 ...655 ...124 ...611 ...095 ...071 ...500 ...870 ...281 ...743 ...549 ...064 ...088 ...078 ...545 ...923 ...396 ...834 ...365

GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE GARCIA MARTINEZ, GERMAN GARCIA MARTINEZ, GLORIA GARCIA MARTINEZ, HECTOR GARCIA MARTINEZ, ISABEL GARCIA MARTINEZ, JOSE ABEL GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ, JOSEFA GARCIA MARTINEZ, JUAN JOSE GARCIA MARTINEZ, JUDIT GARCIA MARTINEZ, LARA GARCIA MARTINEZ, LAURA GARCIA MARTINEZ, LAURA GARCIA MARTINEZ, LUIS ANGEL GARCIA MARTINEZ, M. ENRIQUETA GARCIA MARTINEZ, M. JOSE GARCIA MARTINEZ, MARI LUZ GARCIA MARTINEZ, MARIA GARCIA MARTINEZ, MARIA GARCIA MARTINEZ, MARIA CONCEPCION GARCIA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN GARCIA MARTINEZ, MARIA DEL PILAR GARCIA MARTINEZ, MARIA GENOVA GARCIA MARTINEZ, MARIA JULIA GARCIA MARTINEZ, MARIA PIEDAD GARCIA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ, NATALIA GEMA GARCIA MARTINEZ, OCRAN GARCIA MARTINEZ, PABLO GARCIA MARTINEZ, RAUL GARCIA MARTINEZ, ROSA MARIA GARCIA MARTINEZ, ROSA MARIA GARCIA MARTINEZ, RUBEN GARCIA MARTINEZ, SALVADOR GARCIA MARTINEZ, SANTOS GARCIA MARTINEZ, SARA GARCIA MARTINEZ, SERGIO GARCIA MARTINEZ, SONIA GARCIA MARTINEZ, YOLANDA GARCIA MARTORELL, JOSE VICENTE GARCIA MARTORELL, MARIA JOSE GARCIA MARUGAN, JUAN JESUS GARCIA MARUGAN, MARIA EUGENIA GARCIA MAS, JUANA GARCIA MAS, MARIA DOLORES GARCIA MASCARELL, VICENTA MARIA GARCIA MATAIX, ANGELES GARCIA MATAIX, MARIA MILAGROS GARCIA MATAS, HECTOR GARCIA MATEO, ADOLFO GARCIA MATURANA, DAVID GARCIA MATURANA, RUTH GARCIA MAURICIO LEON, MAURICIO GARCIA MELENCHON, PAULA GARCIA MENARGUES, MATIAS GARCIA MENDEZ, MARIO GARCIA MENOR, MARIA ELENA GARCIA MERINO, CONCEPCION GARCIA MERINO, RAFAEL GARCIA MIELGO, Mª PILAR GARCIA MIGUEL VILLARREAL, MARIA TERESA GARCIA MILAN, RAQUEL GARCIA MILLAN, MARIA ANGELES GARCIA MIÑANA, JUAN ANTONIO GARCIA MIRA, GERMAN GARCIA MIRA, MARIOLA GARCIA MIRALLES, MARIA ASUNCION GARCIA MIRANTES, INES GARCIA MOLINA, ALBERTO GARCIA MOLINA, M AMPARO GARCIA MOLINA, M. JESUS GARCIA MOLINA, RAUL GARCIA MOLINA, SALVADOR GARCIA MOLINA, SHEILA GARCIA MOLLA, FELIX GARCIA MOLLA, ROSA GARCIA MOLTO, MARIA JOSE GARCIA MONFERRER, ALMUDENA GARCIA MONFERRER, MONICA

30958

L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...399 ...054 ...000 ...607 ...682 ...780 ...834 ...731 ...291 ...631 ...316 ...065 ...742 ...983 ...186 ...372 ...373 ...594 ...827 ...408 ...297 ...320 ...786 ...386 ...272 ...748 ...657 ...355 ...597 ...810 ...202 ...038 ...620 ...419 ...737 ...707 ...687 ...184 ...938 ...173 ...250 ...208 ...277 ...877 ...993 ...374 ...865 ...121 ...757 ...026 ...390 ...593 ...397 ...402 ...679 ...269 ...443 ...212 ...622 ...009 ...604 ...120 ...363 ...365 ...260 ...249 ...386 ...129 ...269 ...225 ...341 ...383 ...510 ...341 ...221 ...376 ...592 ...211 ...016 ...155

GARCIA MONIO, ANA ARACELI GARCIA MONREAL, JOSE RAMON GARCIA MONREAL, JUAN JOSE GARCIA MONSALVE, MARIA TERESA GARCIA MONT, TERESA AMPARO GARCIA MONTAGUT, MARIA DEL PILAR GARCIA MONTEAGUDO, GINESA GARCIA MONTERDE, BEGOÑA GARCIA MONTERO, CLEMENTE GARCIA MONTERO, JOSE VICENTE GARCIA MONTERO, JULIO GARCIA MONZO, MIGUEL ANGEL GARCIA MORA, MARIA JOSE GARCIA MORA, MARIA TERESA GARCIA MORAGON, LOURDES GARCIA MORALES, RAMON GARCIA MORALES,BRUNO GARCIA MORATE, ALVARO GARCIA MORATE, EVA MARIA GARCIA MORCILLO, MARIA GARCIA MORELL, GENOVEVA GARCIA MORELL, IRENE GARCIA MORENO BANDA, ISABEL GARCIA MORENO, ANDREA GARCIA MORENO, ANTONIO GARCIA MORENO, BEATRIZ GARCIA MORENO, BORJA GARCIA MORENO, CUSTODIA GARCIA MORENO, ESTHER GARCIA MORENO, FELISA GARCIA MORENO, FRANCISCO GARCIA MORENO, JESUS GARCIA MORENO, JOSE ANGEL GARCIA MORENO, JUAN ANDRES GARCIA MORENO, JUAN MANUEL GARCIA MORENO, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MORENO, MARIA FLOR GARCIA MORENO, MIRIAM GARCIA MORERA, ESTRELLA GARCIA MOSCARDO, M. CARMEN GARCIA MOYA, JOSE IGNACIO GARCIA MOYA, SOFIA GARCIA MUÑOZ EVA MARIA GARCIA MUÑOZ LUENGO, MARIA JOSE GARCIA MUÑOZ, ALFONSO JAVIER GARCIA MUÑOZ, CRISTINA GARCIA MUÑOZ, ENRIQUE GARCIA MUÑOZ, ESTHER GARCIA MUÑOZ, FRANCISCO JOSE GARCIA MUÑOZ, INDALECIO GARCIA MUÑOZ, JOSE BLAS GARCIA MUÑOZ, MARIA BLASA GARCIA MUÑOZ, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ, MARIA GUADALUPE GARCIA MUÑOZ, NICOLAS GARCIA MUÑOZ, SACRAMENTO GARCIA MURCIA, SERGIO GARCIA NARBON, MARIA LUISA GARCIA NAVAJAS, MARIA JOSE GARCIA NAVALON, BEATRIZ GARCIA NAVARRETE, JOSE ANTONIO GARCIA NAVARRETE, JOSEFINA GARCIA NAVARRO, AGUEDA GARCIA NAVARRO, BEATRIZ GARCIA NAVARRO, CONCEPCION GARCIA NAVARRO, CONCEPCION GARCIA NAVARRO, EVARISTO GARCIA NAVARRO, GASPAR PEDRO GARCIA NAVARRO, IVAN GARCIA NAVARRO, JAIME GARCIA NAVARRO, JOSE GARCIA NAVARRO, JOSE JUAN GARCIA NAVARRO, JOSE VICENTE GARCIA NAVARRO, MARIA JULIA GARCIA NAVARRO, MARIAISABEL GARCIA NAVARRO, MIGUEL ANGEL GARCIA NAVARRO, OLGA GARCIA NAVARRO, VIOLETA GARCIA NAVAS LOPEZ DE CUELLAR, MARIA DOLO GARCIA NAVIDAD, FRANCISCO JOSE

30959

L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...626 ...437 ...236 ...913 ...188 ...479 ...674 ...396 ...214 ...664 ...716 ...192 ...081 ...692 ...741 ...063 ...891 ...634 ...316 ...583 ...211 ...441 ...670 ...722 ...832 ...026 ...027 ...207 ...597 ...126 ...051 ...763 ...276 ...032 ...511 ...262 ...990 ...647 ...946 ...837 ...336 ...619 ...385 ...163 ...929 ...205 ...680 ...964 ...757 ...677 ...778 ...621 ...718 ...408 ...264 ...231 ...799 ...467 ...842 ...783 ...031 ...632 ...003 ...755 ...230 ...644 ...869 ...172 ...813 ...200 ...346 ...238 ...596 ...511 ...227 ...025 ...556 ...419 ...698 ...349

GARCIA OBREGON, LESLIE VALERINE GARCIA OLIVA, JOSE MARIA GARCIA OLIVA, JUAN MIGUEL GARCIA OLIVA, MARIA CONCEPCION GARCIA OLIVAS, RESURRECCION GARCIA OLMEDO ISABEL GARCIA OLMO, JUAN BAUTISTA GARCIA OLMOS, JOSE LUIS GARCIA OLTRA, TERESA GARCIA OPORTO, LAURA GARCIA OROBIO NOE GARCIA ORTEGA, GEMMA GARCIA ORTEGA, LAURA GARCIA ORTIZ, FERNANDO GARCIA ORTIZ, INMACULADA GARCIA ORTIZ, JOSE ANTONIO GARCIA ORTIZ, MARIA SOLEDAD GARCIA ORTS MARIA YOLANDA GARCIA ORTS, ANA ISABEL GARCIA ORTS, MARIA DEL CARMEN GARCIA ORTUÑO, DAVID GARCIA ORTUÑO, MARIA SALUD GARCIA OTERO, MARIA TERESA GARCIA OTI, IGNACIO GARCIA OVIEDO, JOSE LUIS GARCIA PACIOS, MARGARITA GARCIA PACIOS, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA PADILLA, VERONICA GARCIA PALACIOS, BEATRIZ GARCIA PALACIOS, JOSEFINA GARCIA PALLAS, MARIA SUSANA GARCIA PALOMARES, ANTONIO GARCIA PARDO, CESAREO GARCIA PARDO, DEMELSA GARCIA PARDO, DOROTEO GARCIA PARDO, MANUEL LUIS GARCIA PARDO, MARIA DOLORES GARCIA PARDO, MARIBEL GARCIA PARDO, SILVIA GARCIA PARDO, TRINIDAD GARCIA PARRA, MARIA DEL PILAR GARCIA PARRAS, MARIA DEL CARMEN GARCIA PARREÑO, ALICIA GARCIA PARREÑO, NOELIA GARCIA PARRES, RAQUEL GARCIA PARRILLA, ELENA GARCIA PARRILLA, TERESA GARCIA PASCUAL, ANA MARIA GARCIA PASCUAL, MARIA GARCIA PASCUAL, MILAGROS GARCIA PASCUAL, PILAR GARCIA PASTOR, DANIEL GARCIA PASTOR, DELFINA GARCIA PASTOR, MIGUEL ANGEL GARCIA PASTOR, NORA GARCIA PASTOR, VANESA GARCIA PATO, MARIA DEL CARMEN GARCIA PATO, RAQUEL GARCIA PATON, JUANA MARIA GARCIA PAVIA, BEATRIZ GARCIA PELAEZ, ANTOLIN GARCIA PENALBA, CARLOS GARCIA PEÑA, LAURA GARCIA PEÑALVER, SONIA GARCIA PEÑARRUBIA, HERMENEGILDO GARCIA PEÑARUBIA, MONICA GARCIA PEÑUELA, RUBEN GARCIA PEREA, ANA BELEN GARCIA PEREA, LUCIA ESTHER GARCIA PEREZ SILVIA GARCIA PEREZ, ALBERTO MIGUEL GARCIA PEREZ, ANA MARIA GARCIA PEREZ, BLANCA MARIA GARCIA PEREZ, CONCEPCION GARCIA PEREZ, EDUARDO GARCIA PEREZ, FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ, ISABEL GARCIA PEREZ, IVAN GARCIA PEREZ, JOSE JOAQUIN GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL

30960

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L D

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...463 ...142 ...964 ...096 ...177 ...810 ...967 ...307 ...713 ...398 ...491 ...860 ...004 ...643 ...686 ...487 ...270 ...070 ...032 ...584 ...601 ...773 ...549 ...465 ...838 ...236 ...464 ...831 ...217 ...041 ...095 ...077 ...337 ...414 ...003 ...562 ...975 ...774 ...691 ...276 ...703 ...112 ...959 ...673 ...665 ...704 ...114 ...519 ...774 ...725 ...131 ...766 ...144 ...268 ...205 ...863 ...171 ...389 ...627 ...969 ...806 ...731 ...580 ...683 ...585 ...625 ...504 ...956 ...523 ...492 ...239 ...794 ...805 ...918 ...733 ...264 ...052 ...077 ...124 ...872

GARCIA PEREZ, JUAN CARLOS GARCIA PEREZ, LUIS MIGUEL GARCIA PEREZ, MARIA ANGELES GARCIA PEREZ, MARIA ANTONIA GARCIA PEREZ, MARIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ, MARIA DEL LUJAN GARCIA PEREZ, MARIA DEL MAR GARCIA PEREZ, MARIA JOSE GARCIA PEREZ, MARIA PILAR GARCIA PEREZ, PEDRO GARCIA PEREZ, ROSA MARIA GARCIA PEREZ, SONIA GARCIA PICAZO, CONSOLACION GARCIA PICAZO, MARIA LUZ GARCIA PICO, JOSE GARCIA PICO, MARIA DEL CARMEN GARCIA PIERNAS, MARIA DOLORES GARCIA PITACH, CARMEN GARCIA PITARCH, ALEJANDRO JAVIER GARCIA PLA, ROSA GARCIA POLO, MARIA LUISA GARCIA PONCE, SANTIAGO GARCIA PONS, ALBERTO GARCIA PONS, DEBORAH GARCIA PONS, FRANCISCO JOSE GARCIA PONS, JUAN BAUTISTA GARCIA PORTELL, CARLOS GARCIA POVEDA, CRISTINA GARCIA POVEDA, FERNANDO GARCIA POVEDA, MARIA DOLORES GARCIA POVEDA, MARIA TERESA GARCIA POZO, ANTONIO GARCIA POZO, JOSE ANTONIO GARCIA PRATS, JUAN JOSE GARCIA PRATS, LAURA GARCIA PREFASI, CARLOS GARCIA PRIETO, ANA CRISTINA GARCIA PRIETO, HECTOR GARCIA PRIETO, ROBERTO GARCIA PUCHADES, ROSA ELVIRA GARCIA PUCHE, CONCEPCION GARCIA PUERTA, JUAN CARLOS GARCIA PUJALTE,JAVIER GARCIA PULIDO, ASUNCION GARCIA QUEROL, MARIA DOLORES GARCIA QUEROL, SILVIA GARCIA QUESADA, ENCARNACION GARCIA QUIRANT, CRISTINA GARCIA RAJADELL, ANA GARCIA RAMAJO, ESTEFANIA GARCIA RAMAJO, FRANCISCA GARCIA RAMAL, FERNANDO GARCIA RAMAL, SANTIAGO GARCIA RAMIREZ, DOLORES GARCIA RAMIS, DESIRE GARCIA RAMON, AMPARO GARCIA RAMON, MARIA MAGDALENA GARCIA RAMON, SANTOS GARCIA RAMOS, AGUSTIN FERMIN GARCIA RAMOS, ESTEBAN GARCIA RAUSELL, SERGIO GARCIA RECH, MARIA TRINIDAD GARCIA RECHE, ROSARIO GARCIA REIG, PERE LLUIS GARCIA RENAU, MANUEL GARCIA REQUENA, FRANCISCO MANUEL GARCIA REQUENA, JAVIER RAMON GARCIA REQUENA, NOELIA GARCIA RETAMERO LOPEZ, LUIS DOMINGO GARCIA REVALIENTE, JUAN ANTONIO GARCIA REY, IGNACIO GARCIA REY, M. CARMEN GARCIA RIBES, CRISTINA GARCIA RICHART, MARIA DOLORES GARCIA RICO, EMILIO GARCIA RIEZU, ADELINA GARCIA RIOLA, ANA MARIA GARCIA RIOS, ANA ESTHER GARCIA RISCO, FRANCISCO JOSE GARCIA RISQUEZ, ISABEL

30961

L L L D L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L D L L L L L L D L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...891 ...271 ...923 ...678 ...679 ...297 ...055 ...764 ...605 ...946 ...279 ...629 ...830 ...772 ...208 ...431 ...676 ...680 ...328 ...020 ...470 ...366 ...595 ...924 ...661 ...867 ...460 ...853 ...105 ...901 ...027 ...365 ...275 ...978 ...762 ...609 ...565 ...705 ...482 ...805 ...273 ...120 ...964 ...484 ...483 ...568 ...684 ...520 ...929 ...996 ...498 ...991 ...312 ...998 ...740 ...070 ...810 ...991 ...1523 ...475 ...714 ...217 ...956 ...656 ...199 ...050 ...092 ...580 ...879 ...740 ...892 ...820 ...816 ...508 ...128 ...375 ...676 ...341 ...642 ...952

GARCIA RIVERA, MIGUEL ANGEL GARCIA RIVERO, FRANCISCO GARCIA ROBERTO, SUSANA GARCIA ROBLA, DIANA GARCIA ROBLA, ESTRELLA GARCIA ROBLEDO, MARIA VICTORIA GARCIA ROBLEDO, MATILDE GARCIA ROBLES, ALBA GARCIA ROCA, MANUEL GARCIA ROCHERA, OSCAR GARCIA RODENAS, VICTOR MANUEL GARCIA RODRIGUEZ, AGUSTIN GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ, ANASTASIO GARCIA RODRIGUEZ, BIENVENIDO GARCIA RODRIGUEZ, CONCEPCION GARCIA RODRIGUEZ, ELOINA GARCIA RODRIGUEZ, EMILIANO GARCIA RODRIGUEZ, JORDI GARCIA RODRIGUEZ, JORGE GARCIA RODRIGUEZ, JOSE DAVID GARCIA RODRIGUEZ, JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ, JUAN PEDRO GARCIA RODRIGUEZ, JULIANA GARCIA RODRIGUEZ, LAURA GARCIA RODRIGUEZ, MARIA ELENA GARCIA RODRIGUEZ, MARIA LUISA GARCIA RODRIGUEZ, MARIA LUZ GARCIA RODRIGUEZ, MARIA REMEDIOS GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ, MONICA GARCIA RODRIGUEZ, RAUL GARCIA ROGER, JESUS JOSE GARCIA ROMAN, ANA BELEN GARCIA ROMERA, JUAN JAVIER GARCIA ROMERO, ALICIA GARCIA ROMERO, CARLOS GARCIA ROMERO, DANIEL GARCIA ROMERO, FIDELA GARCIA ROMERO, JOSE GARCIA ROMERO, JOSE ANGEL GARCIA ROMERO, MARIA CONCEPCION GARCIA ROMERO, MARIA JOSE GARCIA ROS, CARMEN GARCIA ROS, ISABEL GARCIA ROSARIO, ROSARIO GARCIA ROSELLO, CECILIO GARCIA ROVIRA, EVA GARCIA RUBIA, CARMEN NOELIA GARCIA RUBIO, CARMEN MARIA GARCIA RUBIO, EZEQUIEL GARCIA RUBIO, FEDERICO LUIS GARCIA RUBIO, JOSE MANUEL GARCIA RUBIO, JUAN CARLOS GARCIA RUBIO, MARICARMEN GARCIA RUBIRA, JUANA GARCIA RUIZ, CARMEN MIRIAN GARCIA RUIZ, DIEGO GARCIA RUIZ, EMILIA GARCIA RUIZ, FRANCISCA GARCIA RUIZ, FRANCISCA GARCIA RUIZ, INMACULADA GARCIA RUIZ, JAVIER GARCIA RUIZ, JAVIER GARCIA RUIZ, MARIA AMPARO GARCIA RUIZ, MARIA ISABEL GARCIA RUIZ, ROSARIO GARCIA RUIZ, VICENTA GARCIA SABADO, MARI CARMEN GARCIA SAEZ, JUAN CARLOS GARCIA SAEZ, MONTSERRAT GARCIA SALA, RICARDO GARCIA SALIDO, FERNANDO GARCIA SALVADOR, MARIA DOLORES GARCIA SAMPEDRO, MARIA GARCIA SANAHUJA, DORITA MARIA GARCIA SANCHEZ CRESPO, MARIA JOSE GARCIA SANCHEZ MANUELA GARCIA SANCHEZ, ADORACION GARCIA SANCHEZ, AMADOR

30962

L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L D L L L L L L L L L L D L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...017 ...215 ...187 ...516 ...233 ...062 ...353 ...730 ...813 ...866 ...250 ...591 ...132 ...462 ...995 ...870 ...046 ...300 ...201 ...307 ...068 ...704 ...389 ...525 ...909 ...726 ...196 ...705 ...659 ...446 ...245 ...761 ...605 ...020 ...357 ...786 ...543 ...381 ...016 ...250 ...919 ...153 ...994 ...557 ...247 ...207 ...988 ...563 ...552 ...958 ...063 ...1072 ...072 ...941 ...190 ...401 ...938 ...154 ...156 ...660 ...487 ...747 ...778 ...274 ...131 ...551 ...810 ...479 ...623 ...613 ...004 ...629 ...970 ...240 ...053 ...161 ...313 ...318 ...251 ...124

GARCIA SANCHEZ, ANA GARCIA SANCHEZ, ANA ISABEL GARCIA SANCHEZ, ANA MARIA GARCIA SANCHEZ, ANTONIO GARCIA SANCHEZ, ARANZAZU GARCIA SANCHEZ, CONSUELO GARCIA SANCHEZ, CRISTINA GARCIA SANCHEZ, CRISTINA GARCIA SANCHEZ, EDUARDO GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO MANUEL GARCIA SANCHEZ, JENJNIFER GARCIA SANCHEZ, JORGE GARCIA SANCHEZ, JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ, JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ, JUAN INGNACIO GARCIA SANCHEZ, JUANA MARIA GARCIA SANCHEZ, LUCIA GARCIA SANCHEZ, MARGARITA GARCIA SANCHEZ, MARIA GARCIA SANCHEZ, MARIA AMPARO GARCIA SANCHEZ, MARIA ANGELES GARCIA SANCHEZ, MARIA AZUCENA GARCIA SANCHEZ, MARIA CARMEN GARCIA SANCHEZ, MARIA CATALINA GARCIA SANCHEZ, MARIA DEL MAR GARCIA SANCHEZ, MARIA FILOMENA GARCIA SANCHEZ, MARIA JOSEFA GARCIA SANCHEZ, MARIA PILAR GARCIA SANCHEZ, ROBERTO GARCIA SANCHEZ, VANESSA GARCIA SANCHEZ, VICENTE GARCIA SANCHIS, HERMENEGILDO GARCIA SANMARTIN, ADRIANA GARCIA SANMARTIN, JAVIER GARCIA SAN-PEDRO, MARIA JOSEFA GARCIA SANTIAGO, MARIA LUISA GARCIA SANTO, FATIMA GARCIA SANTOS, MARIA ENCARNACION GARCIA SANTOS, MARIA ISABEL GARCIA SANZ, MARIA DEL PILAR GARCIA SANZ, MARIA JOSE GARCIA SARRIO, NURIA GARCIA SAURA, MARIA JOSEFA GARCIA SEBASTIAN, BARBARA GARCIA SECO SANCHEZ DE LA BLANCA, JUAN JOSE GARCIA SEGURA, ENRIQUETA GARCIA SELVA, CARLOS GARCIA SELVA, MANUEL JOSE GARCIA SENABRE, MANUEL ENRIQUE GARCIA SEPULCRE, JOSE JAVIER GARCIA SEPULCRE, MANUEL FRANCISCO GARCIA SERRA, MARIA JOSE GARCIA SERRA, MARIA JOSE GARCIA SERRANO, JUAN ENRIQUE GARCIA SERRANO, MARIA TERESA GARCIA SERRANO, NOELIA GARCIA SERRANO, VICENTE GARCIA SERRULLA, BEATRIZ GARCIA SEVILLA, NURIA GARCIA SIMON, JOSE LUIS GARCIA SISTERNES, JOSE ANTONIO GARCIA SIURANA, JUAN ANDRES GARCIA SOBRINO, RAQUEL GARCIA SOGORB, ISABEL GARCIA SOGORB, VERONICA GARCIA SOLA, RUBEN JOSE GARCIA SOLANS, VANESSA GARCIA SOLAZ, MARIA GARCIA SOLER, ALBERTO GARCIA SOLER, ANTONIO JORGE GARCIA SOLER, JOSE LUIS GARCIA SOLER, LAURA GARCIA SOLER, MARIA JOSEFA GARCIA SOLERA, MARCOS GARCIA SOLSONA, RAUL GARCIA SORIA, JUAN ANTONIO GARCIA SORIANO, HIGINIO GARCIA SORIANO, MARIA ISABEL GARCIA SORIANO, SALVADOR GARCIA SOTO, MARIA JESUS

30963

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...229 ...921 ...464 ...718 ...113 ...117 ...859 ...387 ...686 ...840 ...783 ...804 ...564 ...736 ...237 ...521 ...028 ...464 ...062 ...526 ...110 ...100 ...375 ...612 ...099 ...824 ...383 ...092 ...195 ...454 ...572 ...729 ...397 ...729 ...694 ...327 ...520 ...463 ...221 ...128 ...947 ...046 ...683 ...946 ...710 ...461 ...991 ...625 ...369 ...091 ...486 ...999 ...818 ...368 ...577 ...580 ...214 ...417 ...966 ...506 ...574 ...290 ...650 ...964 ...554 ...773 ...817 ...650 ...446 ...950 ...283 ...674 ...278 ...490 ...546 ...722 ...766 ...252 ...773 ...362

GARCIA TABERNER, VICENTA GARCIA TABLADO, ENRIQUE MANUEL GARCIA TAFALLA, ENCARNACION ALMUDENA GARCIA TALAMANTES, JUAN DIEGO GARCIA TALAMANTES, LIDIA ISABEL GARCIA TAMARIT, JUAN VICENTE GARCIA TAMARIT, SANDRA GARCIA TARRAGA, LUISA MARIA GARCIA TARREGA, CARLOS GARCIA TASA, MONICA GARCIA TASCON, JOSE RAMON GARCIA TEBA, VICTOR GARCIA TEJADA, MARIA GARCIA TEJADA, MARIA DOLORES GARCIA TELLO, FRANCISCO JOSE GARCIA TENDILLO, NURIA GARCIA TOLOSA, JOSEFA GARCIA TOMAS, JULIO CESAR GARCIA TORMO, BEATRIZ GARCIA TORMO, LEONOR AMPARO GARCIA TORMO, MARIA DOLORES GARCIA TORMOS, GISELA GARCIA TORMOS, MARIA TERESA GARCIA TORRES GABRIEL GARCIA TORRES, FRANCISCO GARCIA TORRES, SILVIA GARCIA TORRIJOS, SONIA GARCIA TORRO, ALFREDO GARCIA TORRO, LETICIA GARCIA TORTOLA, BEATRIZ GARCIA TORTOLA, VICTOR GARCIA TRAVER, LAURA GARCIA TRUJILLO, JESUS FRANCISCO GARCIA TUDELA, FRANCISCO JAVIER GARCIA TUDELA, IOVIS JESUS GARCIA TUR, RAUL GARCIA TURBI, JUAN GARCIA UBEDA, JAUME GARCIA UCEDA ARROYO, JUAN FRANCISCO GARCIA UGEDA, JUAN JULIAN GARCIA VADILLO, GLADYS GARCIA VALDES, JUAN ANTONIO GARCIA VALDES, JUANA GARCIA VALENCIA, MILAGROS GARCIA VALENCIANO SOLER, ANGEL GARCIA VALENCIANO SOLER, JORGE GARCIA VALENCIANO, MARIA ANGELES GARCIA VALENCIANO, MARIA VICTORIA GARCIA VALENTIN, IRENE GARCIA VALENZUELA, NURIA GARCIA VALERO, ESTEFANIA GARCIA VALERO, JOHANNA GARCIA VALERO, MARIA TERESA GARCIA VALLE, JUAN GARCIA VALLE, MARIA GARCIA VALLES, LORENA GARCIA VALLS, FRANCISCO GARCIA VALTANEN, DANIEL GARCIA VALVERDE, LAURA GARCIA VAÑO, LUIS GARCIA VARON, ROSARIO ANGELES GARCIA VAZQUEZ, ARANZAZU GARCIA VAZQUEZ, JORGE GARCIA VAZQUEZ, JULIO GARCIA VAZQUEZ, LLUIS GARCIA VELA, AMADOR GARCIA VELLISCO, JESUS GARCIA VERCHER, CARMEN GARCIA VERDU, BARBARA GARCIA VERDU, JOSE LUIS GARCIA VERDU, RAQUEL GARCIA VIAN, JUAN RAMON GARCIA VICEDO, RAQUEL GARCIA VICENTE, FRANCISCO JAVIER GARCIA VIDAL, CARLOS GARCIA VIDAL, SARA GARCIA VIEDMA, FRANCISCO JAVIEF GARCIA VIGARA, ALICIA GARCIA VILALTA, JOSE FINA GARCIA VILANOVA, MARIA JESUS

30964

L L L D L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L

EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...331 ...559 ...782 ...968 ...714 ...242 ...334 ...352 ...699 ...407 ...943 ...390 ...533 ...258 ...110 ...278 ...977 ...388 ...382 ...404 ...774 ...381 ...629 ...284 ...693 ...473 ...173 ...351 ...109 ...913 ...798 ...385 ...167 ...278 ...295 ...293 ...093 ...579 ...526 ...411 ...777 ...063 ...133 ...216 ...051 ...535 ...706 ...026 ...716 ...924 ...065 ...769 ...903 ...027 ...096 ...476 ...449 ...219 ...337 ...322 ...773 ...018 ...117 ...725 ...301 ...829 ...664 ...435 ...553 ...042 ...299 ...078 ...208 ...941 ...565 ...191 ...531 ...574 ...109 ...130

GARCIA VILCHES, FRANCISCO GARCIA VILLALBA RUIZ, PEDRO LUIS GARCIA VILLALOBOS, ANA GARCIA VILLALOBOS, ISABEL GARCIA VILLAR, JOSE RAMON GARCIA VILLARROYA, JOSE ANTONIO GARCIA VILLARROYA, MARIA LUISA GARCIA VILLEGAS, FABIAN GARCIA VILLOTA, FRANCISCO JAVIER GARCIA VISIEDO, CARMEN PILAR GARCIA VIVAS, GUILLERMO GARCIA WESTERMEYER, ANTONIO GARCIA YAGUE, ALMUDENA GARCIA YERA, RAQUEL GARCIA YERGA, CARMEN GARCIA ZAMORA, ABRAHAM GARCIA ZAMORA, MAIRENA GARCIA ZAMORA, SORALLA GARCIA ZAPATA, PAU GARCIA ZAPATER, BELEN GARCIA ZARZOSO, TANIA GARCIA ZORNOZA, ALVARO GARCIA, SANDRA GARCIA-ABAD REVERT, JOSE LUIS GARCIA-ABADILLO SIERRA, MARIA AMPARO GARCIA-DE-MARINA GARCIA, AURORA GARCIA-FAYOS POVEDA, FRANCISCO JOSE GARCIA-MORENO BANDA, MANUEL GARCIA-MORENO CLEMENTE, MARIA D LOS ANGELES GARCIA-PEÑUELA PONS, BALBINA MARIA GARCIA-ROBLEDO RAFECAS, BEATRIZ GARCIIA SERRAT, JOSE GARCILOPEZ LOPEZ, MARIA BEGOÑA GAREIA ESCOBEDO, MIGUEL GARFELLA DEL PINO, ANA MARIA GARFELLA NAVARRO, ALICIA GARGALLO ALUGER, MARIA JOSE GARGALLO ALUJER, MARIA TERESA GARGALLO AYZA, LAURA GARGALLO CABEDO, MARIA ELENA GARGALLO CERVERA, MARIA ASUNCION GARGALLO GRANELL, MERCEDES GARGALLO JULIAN, SONIA GARGALLO PIQUER, SALVADOR GARI MACIAS, SLAVADOR GARI ROCA, JOSE GARI ROCA, MARI CARMEN GARIBO CANTIN, IRENE MAGDALENA GARIBO CANTIN, LORENA GARIJO BELOT, MANUEL GARIJO FUSTER, ENRIQUETA GARIJO GOMEZ, M. CARMEN GARIJO LOPEZ, SILVIA GARIJO MARTINEZ, ANTONIA GARIJO RUIZ, SUSANA GARIJO SANCHEZ, ALEJANDRO GARIJO SORIA, VERONICA GARIS VILLA, MARI CARMEN GARLITO ANTON, ANGEL GARMENDIA CALLEJA, MILAGROS GARNES MATAS, MARIA CARIDAD GARNES OLIVER, FRANCISCO JAVIER GARRE BAÑOS, ISABEL GARRI BOX, VICENTE GARRI GODINO, WENDY GARRI LERMA, IVAN GARRIDO ABELLAN, ANTONIO GARRIDO ALBA, RAMON GARRIDO ALPUENTE, RAUL GARRIDO ANDRES, HERMENEGILDO JOSE GARRIDO BARTOLOME, MARIA ISABEL GARRIDO BIRLANGA, SUSANA GARRIDO CAMPUZANO, ANTONIO JESUS GARRIDO CASAUS, PABLO GARRIDO CASTELLO, LEONOR GARRIDO CORRERO, ANASTASIO GARRIDO DEL PERAL, JOSE GARRIDO GAMEZ, CARMEN GARRIDO GARCIA, PEDRO JOSE GARRIDO GIL, MARIA ISOLINA

30965

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K, J. S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...603 ...031 ...807 ...991 ...527 ...245 ...312 ...753 ...919 ...626 ...534 ...511 ...564 ...203 ...222 ...480 ...727 ...912 ...530 ...546 ...447 ...731 ...083 ...893 ...109 ...322 ...953 ...199 ...846 ...111 ...347 ...138 ...993 ...669 ...047 ...199 ...883 ...044 ...925 ...208 ...402 ...854 ...208 ...791 ...922 ...976 ...461 ...924 ...709 ...849 ...984 ...122 ...842 ...312 ...209 ...604 ...514 ...603 ...273 ...412 ...387 ...021 ...256 ...326 ...885 ...364 ...250 ...942 ...634 ...941 ...674 ...680 ...168 ...536 ...143 ...048 ...438 ...751 ...775 ...338

GARRIDO GIL, SERGIO GARRIDO GINER, FRANCISCO GARRIDO GINER, MONICA GARRIDO GOMEZ, RAFAEL GARRIDO GONZALEZ, NURIA GARRIDO GRIMALTOS, AMPARO GARRIDO HERNANDEZ, YOLANDA GARRIDO HERRAIZ, ADORACION GARRIDO HIDALGO, MARIA DOLORES GARRIDO IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER GARRIDO IBAÑEZ, MARIA EVA GARRIDO IZQUIERDO, BEATRIZ GARRIDO LARIOS, ISIDRO GARRIDO LLINARES, JOSE GARRIDO LOPEZ, JOSEFA MARIA GARRIDO LOPEZ, YAEL ADRIAN GARRIDO MARTI, PATRICIA GARRIDO MARTIN, M. JOSE GARRIDO MARTINEZ, DIEGO GARRIDO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER GARRIDO MARTINEZ, MARIA ANTONIA GARRIDO MARTINEZ, MARIA DEL PILAR GARRIDO MARTINEZ, MARIA LOURDES GARRIDO MARTINEZ, MARIA TERESA GARRIDO MIGUEL, M. BEGOÑA GARRIDO MONJE ANA ISABEL GARRIDO MONTAVA, RAMON GARRIDO MORANTE, MARIA ISABEL GARRIDO MORENO, AMPARO GARRIDO MORENO, REMEDIOS GARRIDO MURCIANO, VANESSA GARRIDO NAVARRO, MARI CARMEN GARRIDO NOMBELA, NOELIA GARRIDO PASCUAL, MARIA ROSA GARRIDO PASTOR, M. CARMEN GARRIDO PELEGERO, ESTELA GARRIDO PERALES ANA MARIA GARRIDO PEREZ, FRANCISCA GARRIDO PORTES, VERONICA GARRIDO RODRIGUEZ, NURIA MARIA GARRIDO ROSSO, JOAQUIN CARLES GARRIDO RUIZ, MARIA DEL MAR GARRIDO RUIZ, SERGIO GARRIDO RUIZ, TERESA GARRIDO SANCHEZ, JORGE GARRIDO SERRANO, JUAN JOSE GARRIDO VICENT, M. TERESA GARRIDO VIDAL, JOAQUIN GARRIDO YVARRS, ROSENDO GARRIDO ZAPATA, MARIA JESUS GARRIGA GOMEZ, CELIA GARRIGA GOMEZ, JOSE LUIS GARRIGA MIRALLES, JUAN LUIS GARRIGAS ARNAL, ANA MARIA GARRIGOS ALBALATA, SALVADOR GARRIGOS MARTINEZ, ISABEL GARRIGOS MARTINEZ, MARIA CRISTINA GARRIGOS MARTINEZ, MONICA GARRIGOS MASCARELL, EVA MARIA GARRIGOS SANCHEZ, AMPARO GARRIGOS TORRES, JOSEP MARIA GARRIGUES AGUILAR, MARIA LORENA GARRIGUES CORDOBA, RAFAEL GARRIGUES LOPEZ, CRISTINA GARRIGUES ORTI, RAFAEL GARRIGUES VILANOVA, ANA MARIA GARRIGUES VILANOVA, JUAN JOSE GARRIGUEZ HERNANDEZ, CAROLINA SILVIA GARRO MOLINA, FRANCICO GARRO MOLINA, MARIA GARROTE ALCANTARILLA, ENRIQUE GARROTE ALCANTARILLA, SILVIA GARROTE GARCIA, ESTHER GARROTE LOPEZ, DANIEL GARULO IBAÑEZ, MARIA DOLORES GARULO RAMON, JUAN PABLO GARVI CHAVERNAS, GEMMA GARZA INAREJOS, SONIA GARZON CAMPO, LINDA YSABEL GARZON EDO, IVAN

30966

D L L L D D L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L D D L L L L L D L L L L L D L L L D L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...183 ...674 ...171 ...335 ...144 ...208 ...341 ...398 ...561 ...114 ...649 ...202 ...477 ...004 ...056 ...346 ...516 ...664 ...729 ...399 ...854 ...188 ...636 ...260 ...719 ...454 ...469 ...722 ...556 ...962 ...442 ...688 ...867 ...303 ...446 ...073 ...215 ...311 ...618 ...276 ...313 ...608 ...030 ...171 ...774 ...082 ...454 ...400 ...151 ...101 ...648 ...847 ...485 ...094 ...672 ...371 ...847 ...451 ...808 ...089 ...723 ...796 ...830 ...381 ...887 ...556 ...654 ...931 ...043 ...412 ...067 ...942 ...891 ...952 ...862 ...180 ...328 ...892 ...928 ...323

GARZON FERNANDEZ, MANUEL GARZON GARCIA, FRANCISCO JAVIER GARZON GOMEZ, MARI CARMEN GARZON GONZALEZ, INMACULADA GARZON PUERTA, ANA MARIA GARZON SOLER, TATIANA DESAMPARADOS GAS CASADO, ALBERTO GAS COLOME, ISIDRE GAS JUAN, MARIA CELESTE GAS NAVARRO, GUILLERMO GASCH FORTANET, CRISTINA GASCH NEGRE, ENCARNACION GASCO CANET, ENRIQUE GASCO COMECHE, LAURA GASCO COMECHE, SOFIA GASCO GARCIA, ALMUDENA GASCO MAESTRE, JUAN BAUTISTA GASCO NIETO, CARLOS MIGUEL GASCO PINEDA, JUAN FRANCISCO GASCO RETAMOSA, LAURA GASCON ALFARO, JUAN CARLOS GASCON CLAR, SILVIA GASCON CONCEPCION, JOSE LUIS GASCON GUILLEN, MARGARITA P. GASCON GUILLEN, MARIA INMACULADA GASCON HUIGE, ISABEL GASCON RAMON, MARCIAL GASCON ROMERO, VICENTE GASCON SANCHEZ, JOSE GASCUEÑA LADRON DE GUEVARA, MARIA DOLORES GASELBA MARTIN, MARINA DE LOS ANGELES GASENT MUÑOZ, JUAN CARLOS GASPAR GIMENEZ, ADELINA GASPAR GONZALEZ, ANGEL GASPAR GREGORI, SILVIA GASPAR MARTINEZ, ALBERTO GASPAR MARTINEZ, MACARENA GASPAR MARTINEZ, YOLANDA GASPAR PARDO, AMELIA GASPAR VILLALBA, AURORA GASQUET MORELL, VANESSA GASSO MOTA, ANA MARIA GASULLA CANAL, JORGE GASULLA GIMENEZ, FELICIDAD GASULLA MIRALLES, MARIA VALLIVANA GATO CISNEROS, PASTOR MAXIMO GATO GUTIERREZ, ANGEL MARIO GATO SOTO, DANIEL GAUDIZA PICAZO, MARIA ISABEL GAVARA ESPINOSA, MANUEL GAVIDIA BELTRAN, MARIA JESUS GAVILA CASTAÑEDA, SHEILA GAVILAN ARACIL, JUAN ANDRES GAVILAN GONZALEZ, ALEJANDRO GAVILAN GONZALEZ, ANTONIO DAVID GAVILAN SANCHEZ, JOSE DEL COSUELO GAVILAN VALERO, MARIA DOLORES GAVINO MARTINEZ, IVAN GAVIRIA DENTONE, PAOLA GAYA IBIZA, MARIA TERESA GAYA LAZARO, PABLO GAYA TEJEDOR, VICTORIA GAYARRE NAVARRO, SANTOS GAYOL BAHAMONTES, AMANDA MARTA GAYOL BAHAMONTES, JOSE ADRIAN GAYOSO VAZQUEZ, MARIA DEL PILAR GAZABAT FERNANDEZ, JUANA MARIA GAZQUEZ CANDEL, ANA ISABEL GAZQUEZ GALERA, MARIA PILAR GAZQUEZ GARCIA, ENCARNA GAZQUEZ ORTEGA, ANTONIA GEA GARCIA, GINES GEA HERNANDEZ, ROSA MARIA GEA PEREZ, GONZALO GEA PEREZ, IVAN GEA SEGOVIA, MARIA PAZ GEIJO CARABALLO, ELOY GEL DELTORO, INMACULADA GELARDO EGIO, JESUS ANGEL GELARDO LATORRE, NOELIA

30967

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...584 ...249 ...863 ...800 ...871 ...654 ...086 ...004 ...633 ...989 ...798 ...788 ...411 ...015 ...674 ...182 ...613 ...490 ...060 ...680 ...702 ...820 ...611 ...313 ...217 ...214 ...507 ...702 ...389 ...548 ...084 ...031 ...834 ...584 ...623 ...697 ...733 ...230 ...362 ...822 ...735 ...015 ...965 ...915 ...879 ...231 ...744 ...045 ...626 ...825 ...254 ...612 ...268 ...267 ...730 ...721 ...573 ...132 ...349 ...906 ...015 ...547 ...341 ...141 ...584 ...855 ...185 ...436 ...744 ...173 ...940 ...937 ...894 ...708 ...578 ...987 ...326 ...248 ...010 ...286

GELARDO VALERO, SERGIO GELLIDA GONZALEZ, CARLOS GELONCH ESPEJO, RAMON GENES PAREDES, GLORIA GENES PAREDES, RAQUEL GENILLO GRANADOS, MARIA DEL CARMEN GENIS CARDONA, MARIA ISABEL GENIS CASTELLO, M. DOLORES GENOVES CRESPO, CONSUELO GENOVES CRESPO, FERNANDO MARCIAL GENOVES FERRANDO, ELENA GENOVES SANTAMARIA, ROSA MARIA GENTO GARCIA, ERNESTO GEORGIEV LUKANOV, STEFAN GERARDO LUCENA, TANIA GERDTS CORTES, ANTONIO ARISTARCO GERGORI MAHIQUES, MARIA CARMEN GERMADA LOPEZ, ISABEL GERMAN MORA, VANESA GESTO VEIGA, MARIA JESUS GETINO GUTIERREZ, JOSE LUIS GETINO REVUELTA LAURA GHETU GHETU, MARIANO GHINEA, ELENA LILIANA GIERA VIVES, MARIA DOLORES GIGANTE IÑIGUEZ, MARIA JESUS GIGANTE IÑIGUEZ, RAQUEL GIJON GARCIA, ISABEL NELIDA GIJON PEREZ, MARIA JOSE GIJON RAMOS, ENCARNACION GIJON RAMOS, Mª CONCEPCION GIJON ROSALEN, MARIA TERESA GIL ACEBEDO, JUAN JOSE GIL AGUT, MARIA JOSE GIL ALBANDEA, GEMA MARIA GIL ALCOCER, SALVADOR GIL ALMIÑANA, AMPARO GIL APARISI, DAVID GIL ARNEDO, JUANA GIL ARNEDO, ROCIO GIL BAIXAULI, MARIA PAZ GIL BELDA, DOLORES GIL BELTRAN, RUBEN GIL BENTEL, MARIA JOSEFA GIL BERBEGAL,CARLOS GIL BERNAL, MARIA VICTORIA GIL BLAZQUEZ, MARIA DEL CARMEN GIL BOU, NOELIA GIL BRU, ENRIQUE GIL BUENDICHO, FRANCISCO ANTONIO GIL CABALLERO, MARIA DOLORES GIL CARPINTERO, ALVARO GIL CARRILLO, ANA GIL CARRILLO, MARIA GIL CARRILLO, PAU GIL CARRION, PEDRO VICENTE GIL CASCALES, JOSEFA ROCIO GIL CASCALES, LIDIA MARIA GIL CASTIBLANQUES, M CARMEN GIL CERDAN, ANA ISABEL GIL COMECHE MARIA AMPARO GIL CONCA, SANDRA GIL CONEJERO, FRANCISCO LUIS GIL CONEJO, ANA ISABEL GIL CORTES, VICENTA GIL CUBEL, SILVIA GIL CUENCA ANGELES CARMEN GIL DEL ROSARIO, MARIA TERESA GIL DELEGIDO, IVAN GIL DELEGIDO, SERGIO GIL DIEZ, M DEL PILAR GIL DOMINGO, EMILIO GIL EDO, JOSE MIGUEL GIL ESPADA, JUAN JOSE GIL ESPAÑA, MIGUEL ANGEL GIL ESPARZA, MARIA ZULEMA GIL EXPOSITO, NELSON GIL FERNANDEZ, DAVID GIL FERNANDEZ, REBECA GIL FONTESTAD, DOLORES

30968

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...248 ...124 ...490 ...038 ...119 ...716 ...330 ...043 ...189 ...088 ...849 ...860 ...816 ...768 ...877 ...111 ...639 ...748 ...272 ...144 ...004 ...615 ...881 ...973 ...489 ...797 ...976 ...841 ...063 ...537 ...242 ...863 ...506 ...035 ...505 ...391 ...412 ...861 ...756 ...238 ...473 ...539 ...717 ...050 ...171 ...003 ...469 ...628 ...961 ...839 ...028 ...309 ...794 ...298 ...327 ...855 ...108 ...120 ...0121 ...804 ...112 ...856 ...097 ...563 ...568 ...474 ...933 ...624 ...973 ...045 ...816 ...078 ...073 ...307 ...494 ...921 ...914 ...395 ...168 ...167

GIL FRANCH, MARIA GIL GALDON, ABEL GIL GARCIA, CRISTINA GIL GARCIA, EVA MARIA GIL GARCIA, FRANCISCO GIL GARCIA, JOSE RAMON GIL GARCIA, LOURDES GIL GARCIA, PALOMA GIL GIL, MARI CARMEN GIL GIMENO, ANA ISABEL GIL GINER, LARA GIL GINES, MIGUEL ANGEL GIL GOMEZ, ABEL GIL GOMEZ, DAVID GIL GOMEZ, JOSE LUIS GIL GOMEZ, JOSE MANUEL GIL GOMEZ, VICENTE GIL GORDON, MARIA ISABEL GIL GUITARTE, DOLORES GIL HERNANDEZ, CARMEN ALBERTINA GIL HERNANDEZ, GREGORIO MANUEL GIL HERRERO, GERARDO GIL JAREÑO, RAFAEL GIL JIMENEZ, ENCARNACION GIL JIMENEZ, MARIA ARANZAZU GIL LACAL, CRISTINA LUISA GIL LEAL, INMACULADA GIL LEAL, LINA GIL LEDESMA, JOAN MANUEL GIL LLEDO, MARIA ANGELES GIL LOPEZ, DANIEL GIL LOPEZ, MARIA DOLORES GIL LOPEZ, MARIA TERESA GIL MALDONADO, ROCIO GIL MAÑANES, RUBEN GIL MAÑANES, VICENTE GIL MARIN, FRANCISCO JAVIER GIL MARTI, CONCEPCION GIL MARTIN, DESAMPARADOS GIL MARTIN, INES SONSOLES GIL MARTINEZ, ELISA GIL MARTINEZ, GABRIEL JOSE GIL MARTINEZ, JORGE GIL MARTINEZ, JUAN ANTONIO GIL MARTINEZ, SUSANA Mª GIL MATEO, SILVIA GIL MELIA, INMACULADA C. GIL MENADAS, MARIA ANGELES GIL MESTRE, MARIA AMPARO GIL MOLINER ROSA MARIA GIL MOLINER, MARIA DEL PILAR GIL MONTES, EMILIO GIL MONTOLIO, CELIA GIL MONTOLIO, VICENT GIL MORALES, M. MERCEDES GIL MORIANA, FRANCISCO GIL MUÑOZ, CRISTINA GIL MUÑOZ, JUAN JOSE GIL MUÑOZ, SOFIA GIL NADAL, ANTONIO GIL NAVALON, CAROLINA GIL OLIVER, JOAN GIL OLIVER, VERONICA GIL OLIVERA, TOMAS GIL OLLER, EDUARDO GIL ORIENT, ALEJANDRO GIL ORTUÑO, JESICA GIL PACHECO, JESUS ENRIQUE GIL PALLARES, SUSANNA GIL PARRA, MIREYA GIL PEINADO, DAVID GIL PEREZ ARANZAZU GIL PEREZ, AIDA GIL PEREZ, ALVARO GIL PEREZ, FULGENCIO MANUEL GIL PEREZ, JUANA MARIA GIL PEREZ, MARIA DOLORES GIL PEREZ, VICENTE GIL POVEDA, MARIA ADELINA GIL POVEDA, PEDRO JAVIER

30969

L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...235 ...119 ...711 ...664 ...080 ...151 ...387 ...691 ...624 ...090 ...661 ...811 ...920 ...149 ...174 ...420 ...932 ...063 ...244 ...903 ...294 ...488 ...590 ...854 ...167 ...495 ...140 ...750 ...474 ...211 ...145 ...757 ...633 ...315 ...928 ...554 ...197 ...690 ...901 ...338 ...134 ...930 ...705 ...673 ...479 ...817 ...370 ...591 ...903 ...979 ...337 ...438 ...843 ...839 ...380 ...986 ...639 ...318 ...132 ...383 ...229 ...867 ...985 ...157 ...025 ...344 ...995 ...710 ...317 ...146 ...085 ...826 ...288 ...949 ...841 ...528 ...304 ...180 ...286 ...222

GIL REYES, SERGIO GIL RIBES, VICENTE GIL RICO, LOURDES GIL RODRIGUEZ, MARIA NIEVES GIL ROIG, DIVINA ISABEL GIL ROSUA, JOSE MANUEL GIL RUIZ, ANTONIO GIL RUIZ, JOSEFA MARIA GIL RUIZ, MARIA DESAMPARADOS GIL RUIZ, MARIA MERCEDES GIL SAFON, MARIA ROSARIO GIL SAN ANTONIO, MARIA MERCEDES GIL SANCHEZ, ISMAEL GIL SANCHIS, ESTER GIL SANCHIS, GABRIEL GIL SANCHIS, MARIA ANGELES GIL SANTAFE, MONICA GIL SENDRA, REMEDIOS GIL SILLA, SALVADOR GIL TOBOSO, DOLORES GIL TORNER, CONCEPCION GIL TORREGROSA, MARIA GIL TORREGROSA, PASCUAL GIL TORRES, ALBERTINA GIL TORRES, MANFREDO GIL TRIGUERO, EVA MARIA GIL UZAL, CARLOS GIL VAL, ALICIA GIL VALDEOLIVAS, MARIA LUISA GIL VARGAS, IVAN GIL VENTURA, VERONICA GIL VICENTE, GEMMA GIL VILLALBA, ESPERANZA GIL VILLALBA, JOSE MIGUEL GIL VIZCARRO, ARTURO GILABERT BERNA, MANUELA ASUNCION GILABERT BLANES, RUBEN GILABERT CAMARA, ROSA MARIA GILABERT ESCRIBA, VICENTE ANDRES GILABERT ESCRIBA, VICTOR ALEJANDRO GILABERT GARCIA, ANA MARIA GILABERT GARCIA, CAROLINA GILABERT GARCIA, FRANCISCA GILABERT GARCIA, ROBERTO GILABERT GONZALEZ DE CANALES, MARTIN BRAULIO GILABERT GONZALEZ, GUADALUPE GILABERT GUTIERREZ, JUAN JOSE GILABERT HOMSI ROSA MARIA GILABERT MOLINA, JUAN RAMON GILABERT NOGUERA, GLORIA MARIA GILABERT NOGUERA, NARCISO GILABERT RAMON, FRANCISCO JOSE GILABERT RIERA, ANA MARIA GILABERT RODRIGO, MARIA BEGOÑA GILABERT ROJAS, MARIA JOSEFA GILABERT SANCHEZ, RAFAEL GILABERT SEGUI, MARIA ANGELES GILABERT SELLES, RAQUEL GILABERT TOMAS, NIEVES GILABERTE YUSTE, SILVIA GILAR GUARDIA, RAFAEL LORENZO GILARRANZ AMADOR, SILVIA GILER BRAVO, JESSI JASMIN GILIBERT MATIAS, EVA GILPEREZ CASTELLO, ANTONIO GIMBAULT JUAN, ANDREA GIMENA RIBES, CARLA GIMENEZ ADAM, LORENZO GIMENEZ AIBAR, DAVID GIMENEZ ALCAÑIZ, EVA MARIA GIMENEZ ALFONSO, M. CARMEN GIMENEZ ALONSO, YOLANDA GIMENEZ ALVAREZ, JOSE JULIO GIMENEZ ALVARO, ALVARO GIMENEZ ARJONA, GEMA GIMENEZ BAEZA, MARIA DOLORES GIMENEZ BALLESTA, RAQUEL GIMENEZ BASTIDAS, INES GIMENEZ BELENGUER, ROSA MARIA GIMENEZ BELTRAN, ESTEFANIA

30970

L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...776 ...051 ...961 ...446 ...430 ...060 ...059 ...271 ...439 ...931 ...615 ...048 ...230 ...938 ...737 ...724 ...506 ...081 ...248 ...541 ...087 ...803 ...951 ...829 ...419 ...433 ...434 ...615 ...556 ...975 ...443 ...308 ...369 ...674 ...478 ...617 ...691 ...654 ...143 ...996 ...728 ...466 ...314 ...320 ...573 ...252 ...276 ...745 ...429 ...780 ...978 ...918 ...804 ...469 ...598 ...597 ...444 ...078 ...031 ...654 ...304 ...482 ...088 ...631 ...393 ...238 ...597 ...080 ...726 ...437 ...863 ...306 ...437 ...332 ...194 ...681 ...880 ...981 ...078 ...700

GIMENEZ BERGES, ESTHER GIMENEZ BERNABEU, VERONICA GIMENEZ BORJA, MELANIA GIMENEZ BRAVO, ISABEL GIMENEZ CABELLO, CARLOS GIMENEZ CAETANO, RICARDO JOSE GIMENEZ CANALES, MARIA TERESA GIMENEZ CANTERO, RUBEN GIMENEZ CARBONELL, ALEJANDRA GIMENEZ CARBONELL, ANA BELEN GIMENEZ CARBONELL, LAURA JAZMIN GIMENEZ CARBONELL, MARIA MAGDALENA GIMENEZ CARCEL, JOSE ENRIQUE GIMENEZ CARRETERO, RAQUEL GIMENEZ CARRION, BARBARA GIMENEZ CASAMAYOR, MARIA JOSE GIMENEZ CASAUS, MARIA ROSA GIMENEZ CASES, JUAN TOMAS GIMENEZ CASTELLANOS, ROSA MARIA GIMENEZ CASTELLO, JOSE ANTONIO GIMENEZ CASTILLO, JOSE MANUEL GIMENEZ CHINCHILLA, LAURA GIMENEZ CHUECOS, ALVARO GIMENEZ CIVERA, ESTHER GIMENEZ COLLADO, OSCAR GIMENEZ CRUZ, JAVIER GIMENEZ CRUZ, JUAN GIMENEZ CUADRADO, ESTEFANIA GIMENEZ CUADRADO, LIDIA GIMENEZ DE LA CRUZ, JORGE GIMENEZ DE LA GUIA, JOSE MARTIN GIMENEZ DE LA GUIA, MARIA DOLORES GIMENEZ DEL OLMO, JUAN FRANCISCO GIMENEZ DELGADO, GERMAN GIMENEZ DELGADO, TATIANA GIMENEZ DONAT, NEUS GIMENEZ DONATO, MARIA VICENTA GIMENEZ FEO, LAURA GIMENEZ FERNANDEZ, FERNANDO GIMENEZ FERRER, CARLOS JESUS GIMENEZ FLORES, YOLANDA GIMENEZ FLOS, YOLANDA GIMENEZ FUSTER, JESSICA GIMENEZ GARCIA, IRENE GIMENEZ GARCIA, Mª DOLORES GIMENEZ GARCIA, NOELIA GIMENEZ GARCIA, VICENTA GIMENEZ GIMENEZ, CARMEN GIMENEZ GIMENEZ, CELSO NESTOR GIMENEZ GIMENEZ, DIEGO GIMENEZ GONSALVEZ, PASCUAL GIMENEZ GONZALEZ MAMPARO GIMENEZ GONZALEZ, CARMEN GIMENEZ GONZALEZ, JORGE JUAN GIMENEZ GONZALEZ, JOSE IGNACIO GIMENEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS GIMENEZ GONZALEZ, MARIA JOSEFA GIMENEZ GONZALEZ, VICENTE GIMENEZ GREGORIO, ELISA ISABEL GIMENEZ HERNANDEZ, SALVADORA GIMENEZ IIBAÑEZ, JOSE FERNANDO GIMENEZ IRANZO, LUCIA GIMENEZ IRANZO, RAUL BASILIO GIMENEZ JUAN, IVAN GIMENEZ JUAN, SANTIAGO GIMENEZ JUAN, SERGIO GIMENEZ LAZARO, BONIFACIO GIMENEZ LILLO, FRANCISCO JOSE GIMENEZ LILLO, MARIA DEL MAR GIMENEZ LINARES, JOSEFA GIMENEZ LLORENS, MARIA TERESA GIMENEZ LLORET, ANTONIO GIMENEZ LOPEZ, EMILIO JOSE GIMENEZ LOPEZ, MARIA CARMEN GIMENEZ LOPEZ, MARIA ISABEL GIMENEZ LOPEZ, VICENTE GIMENEZ LOZANO, YOLANDA GIMENEZ LUIJAN, MARIA AMPARO GIMENEZ MADRID, MARIA ANTONIA GIMENEZ MARTINEZ, JORGE

30971

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...445 ...340 ...762 ...113 ...672 ...289 ...280 ...185 ...563 ...342 ...343 ...234 ...874 ...988 ...496 ...393 ...967 ...889 ...575 ...224 ...310 ...334 ...914 ...985 ...935 ...111 ...420 ...529 ...918 ...837 ...814 ...521 ...420 ...076 ...601 ...325 ...938 ...475 ...825 ...700 ...659 ...392 ...514 ...080 ...700 ...556 ...489 ...510 ...992 ...461 ...445 ...810 ...196 ...195 ...987 ...260 ...456 ...899 ...538 ...528 ...901 ...612 ...747 ...967 ...510 ...288 ...179 ...120 ...989 ...538 ...571 ...410 ...222 ...135 ...728 ...752 ...330 ...095 ...983 ...116

GIMENEZ MARTINEZ, MANUEL GIMENEZ MARTINEZ, MARIA ANTONIA GIMENEZ MARTINEZ, MIRIAM GIMENEZ MIALDEA, BELEN GIMENEZ MONTOLIU, JOSEFINA GIMENEZ MONZO, CRISTINA GIMENEZ MORENO, ASCENSION GIMENEZ MOYA, ENCARNACION MARIA GIMENEZ NAVARRETE, JOSE MANUEL GIMENEZ NAVARRETE, MARIA LUISA GIMENEZ NAVARRETE, TOMAS GIMENEZ NAVARRO, Mª JOSE GIMENEZ NEBOT, MARIA DEL SEÑOR GIMENEZ NOVILLO, PEDRO VICENTE GIMENEZ OCHOA, JOSE ENRIQUE GIMENEZ ONDAS, JESUS GIMENEZ ORDAS, NICOLAS GIMENEZ PASTOR, RAQUEL GIMENEZ PASTOR, SARA GIMENEZ PEREZ, MARIA AMPARO GIMENEZ PEREZ, MARIA LUZ GIMENEZ PIQUERAS, RAUL GIMENEZ PIQUERAS, RUBEN GIMENEZ REDONDO, SATURNINO JESUS GIMENEZ RENAU, EDUARDO GIMENEZ RIPOLL, ALBERTO GIMENEZ ROCAMORA, FRANCISCO GIMENEZ RODRIGUEZ, ANDREA GIMENEZ RODRIGUEZ, ANGELA GIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS GIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE GIMENEZ RODRIGUEZ, VICENTE GIMENEZ ROPA, LUIS GIMENEZ ROS, LIDIA GIMENEZ RUBIO, ADELINA GIMENEZ RUBIO, MARIA PILAR GIMENEZ RULL, VANESA GIMENEZ SALCEDO, JOSE LUIS GIMENEZ SALVADOR, VICTOR GIMENEZ SARRION, ERNESTO GIMENEZ SERRANO JOSE GIMENEZ SERRANO, JULIA GIMENEZ SERRANO, MARIA ELENA GIMENEZ SEVILLEJA, TERESA GIMENEZ TORRES, CRISTIAN GIMENEZ TRENADO, JAVIER GIMENEZ UGUET, ROBERTO GIMENEZ VALERO, CAROLINA GIMENO AGUILELLA, MARIA CARMEN GIMENO ALABAU, DESAMPARADOS BARBARA GIMENO ALBERO, MARIA DOLORES GIMENO AMATE, PATRICIA GIMENO ANDREU, JORGE GIMENO ANDREU, PEDRO GIMENO BALLESTER, CARLOS GIMENO BARCA, ALFREDO VICENTE GIMENO BARCA, LORENA GIMENO BENAGES, ADELA GIMENO BENLLOCH, ANGELA GIMENO BONTEMPS, VERONICA GIMENO BOSCA, JAVIER MIGUEL GIMENO CALLE, VICENTE GIMENO CASTELLO, SERGIO GIMENO CERDAN, BEATRIZ GIMENO CERVERA, MARIA TERESA GIMENO CHORNET, BENJAMIN GIMENO CHORNET, MIRIAM GIMENO CIFUENTES, RAMON GIMENO CLEMENTE, MARIA LUISA GIMENO COLMENERO, VICENTE GIMENO DA SILVA, MARTA APOLONIA GIMENO DA SILVA, NELSON GIMENO DEVES, MERCEDES GIMENO DONAT, CARME GIMENO ERES, INMACULADA GIMENO ESTEBAN, JOSE VICENTE GIMENO FORTEA, ALBA GIMENO GARCIA, BEATRIZ GIMENO GARCIA, JUAN VICENTE GIMENO GIMENO, JOAQUINA

30972

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...601 ...706 ...970 ...588 ...745 ...787 ...366 ...119 ...740 ...983 ...530 ...600 ...875 ...360 ...525 ...691 ...326 ...859 ...189 ...077 ...998 ...842 ...231 ...491 ...335 ...846 ...353 ...352 ...504 ...569 ...352 ...353 ...276 ...074 ...211 ...890 ...440 ...396 ...253 ...844 ...901 ...139 ...024 ...632 ...549 ...893 ...663 ...000 ...153 ...384 ...395 ...075 ...930 ...324 ...956 ...401 ...606 ...936 ...603 ...755 ...742 ...558 ...140 ...965 ...995 ...545 ...617 ...735 ...634 ...642 ...970 ...857 ...785 ...783 ...784 ...984 ...154 ...879 ...690 ...827

GIMENO GIMENO, VICTOR MANUEL GIMENO GONZALEZ, MARI LUZ GIMENO GONZALEZ, PEDRO GIMENO GUILLEN, ENCARNA GIMENO JARQUE, MIGUEL ANGEL GIMENO LILLO, OSCAR ARTURO GIMENO LUJAN, ENCARNACION GIMENO MAÑEZ, JAVIER GIMENO MARTIN, CARLOS GIMENO MARTINEZ, JOSE GIMENO MONTALVA, LUCIA GIMENO MONTESINOS ESTEFANIA GIMENO MORA, MIGUEL ANGEL GIMENO MUEDRA, JOSE GIMENO MUNDINA, LAURA GIMENO MUÑOZ, EMILIO GIMENO MUÑOZ, INMACULADA GIMENO MUÑOZ, MARIA LUISA GIMENO NAVARRO, MARIA DOLORES GIMENO PALOMARES, JUAN SALVADOR GIMENO PALOMARES, MARIA AMPARO GIMENO PERALES, CRISTINA GIMENO PEREZ, ANA ISABEL GIMENO PEREZ, CONSUELO DEL CARMEN GIMENO PEREZ, JAVIER GIMENO PRATS, JUAN MANUEL GIMENO PRIETO, FELIPE GIMENO PRIETO, MONICA GIMENO PRIOR, ENCARNA GIMENO QUILES, CONCEPCION GIMENO ROJAS, ESTHER GIMENO ROJAS, LUCIA GIMENO ROJAS, RUBEN BORJA GIMENO ROYO, DAVID GIMENO RUBIO, NURIA GIMENO SAEZ, MIGUEL GIMENO SANZ, ENCARNA GIMENO VERNIA, VERONICA GINEL RAMIREZ, CAROLINA GINER ABELLAN, MARIA DEL CARMEN GINER ALBELDA, JOSE ANTONIO GINER ALEGRIA, RICARDO MANUEL GINER ALONSO, FRANCISCO MANUEL GINER AZNAR, ROSA DEL CARMEN GINER BROTONS, JOSE VICENTE GINER CALBO, MARI CRUZ GINER CAMACHO, CRISTINA GINER CARBONELL, LAURA GINER CERDA, GONZALO ANDRES GINER CLIMENT, JOSE VICENTE GINER COLOMER, FRANCISCO GINER COSTA, VICENT ANDREU GINER ESPINOSA, ALEJANDRO GINER ESTEVE, ARMANDO GINER FERNANDEZ, DAVID GINER FERRI, ANDRES VICENTE GINER FONS, SARA GINER FUSTER, MARIA JOSE GINER GARCIA, ANA GINER GARCIA, CORINA GINER GIL, CAROLINA GINER GIL, FEDERICO GINER GINER, REGINA GINER GIRON, MARIA DESAMPARADOS GINER GIRONES, SILVIA GINER GOMAR, DOLORES REYES GINER GOMEZ, ALFONSO GINER GOMEZ, FLORINDA GINER GUERRERO, JOSE ANDRES GINER IRANZO, PATRICIA GINER LLAVADOR, SANTIAGO GINER LLORIA, MARIA FRANCISCA GINER MARTI, JESSICA GINER MARTI, MARIA GINER MARTINEZ, MARIA JOSE GINER MARTINEZ, XAVIER GINER MAS, AMADA LUISA GINER MASCARELL, JOSEFA GINER MASIA, PURIFICACION GINER MAYOR, ANTONIO

30973

L L L L L L L L L L L L L L L D L L D L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D D D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...681 ...790 ...210 ...820 ...701 ...488 ...893 ...082 ...178 ...282 ...343 ...405 ...457 ...350 ...515 ...912 ...595 ...550 ...575 ...728 ...543 ...177 ...762 ...794 ...666 ...450 ...292 ...839 ...196 ...453 ...024 ...385 ...887 ...080 ...872 ...424 ...822 ...132 ...701 ...326 ...638 ...770 ...335 ...216 ...962 ...181 ...023 ...536 ...322 ...546 ...142 ...632 ...225 ...266 ...002 ...267 ...338 ...085 ...853 ...288 ...644 ...961 ...859 ...832 ...641 ...636 ...552 ...713 ...078 ...264 ...509 ...733 ...870 ...118 ...703 ...788 ...643 ...392 ...421 ...760

GINER MONCHO, ELISEO GINER NAVARRO, MARIA LUISA GINER PALANQUES, PEDRO GINER PARIS, PURIFICACION GINER PASTOR, MANUEL GINER PEREZ, ANA GINER PRIMO, JOSE LUIS GINER PRIMO, MARIA CONSUELO GINER RAMON, MARIA CARMEN GINER REIG, ENRIQUE JOSE GINER SALA, JOSEFA CLARA GINER SAURA, ELVIRA GINER SEMPERE, DIEGO GINER SIGNES, MARIA VICTORIA GINER SOLANES, ANNA GINER TORREGROSA, DORI GINER TORREGROSA, VERONICA MARIA GINER ZARAGOZA, FRANCISCO GINES BELLES, BEGOÑA GINES PONS, MAR GIO TORRES, ANTONIA MARIA GIRALDA MARTINEZ, REGINA GIRALDEZ CORRAL, MARIA PAZ GIRALDO BERENGUER, LUIS MIGUEL GIRALDO TORRES, MARISA GIRALDOS LISARDE, LAURA GIRALDOS MONTOYA, MARIA LUISA GIRARDI, MARIA GABRIELA EMMA GIRAU PELLICER, MARIA RAFAELA GIRBES CAMPS, CRISTINA GIRBES ESTEVE, BARBARA GIRBES FERRUS, MARIA DEL MAR GIRBES HEREDIA, EVA GIRBES NACHER, ARTURO GIRBES RAMIREZ, MARIA SALUD GIROME MUÑOZ, DAVID GIROME MUÑOZ, JESUS VICENTE GIRON BADIA, MANUEL GIRON HERNANDEZ, LUNIER JOEL GIRON MEDINA, JAVIER GIRON MOTA, DOLORES GIRON SALCEDO, FRANCISCO MANUEL GIRON SANCHEZ, JOSE MARIA GIRONA ALEPUZ, MARIA JOSE GIRONA BOIX, LORENZO AGUSTIN GIRONA CAPARROS, JOSEFA GIRONA GRAU, JOSEFA GIRONA HERNANDEZ, ISAAC GIRONA LOPEZ, OSCAR GIRONA MENARGUEZ, FRANCISCA GIRONA MENARGUEZ, MARIA DOLORES GIRONA MONTALVO, SANDRA GIRONA MURCIA, MARIA DEL ROSARIO GIRONA RODRIGUEZ, CRISTINA MARTINA GIRONA RODRIGUEZ, ISABEL ANGELA GIRONA RODRIGUEZ, JACQUELINE MARIA GIRONES BORRAS, MARIA GIRONES CASCANT, JOSE MARIO GIRONES MAHIQUES, ANA GIRONES PEREZ, BORJA GIRONES TOLSA, FRANCISCO JAVIER GIRONS MARTINEZ, IVAN GISBERT AUSINA, VICENT GISBERT BENITO,CARLOS GISBERT CASES, REYES GISBERT DOMENECH, MARIA DE LOS LIRIOS GISBERT ESTEVE, VICENTE GISBERT GARRIDO, ALEXANDRA GISBERT GIMENEZ, SERGIO GISBERT GRANADOS, MIGUEL ANGEL GISBERT GREGORI, ENRIQUE JORGE GISBERT GREGORI, LIDIA GISBERT GUARINOS, CLARA GISBERT IBAÑEZ, ANTONIA GISBERT LOPEZ, LAURA GISBERT LOPEZ, NOEMI GISBERT MORENO, LAURA GISBERT MUNERA, ANGEL JAVIER GISBERT NAVARRO, VANESSA GISBERT OROVIG, ALEXANDRE

30974

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...392 ...402 ...919 ...146 ...382 ...903 ...039 ...601 ...617 ...111 ...021 ...132 ...720 ...662 ...542 ...884 ...779 ...145 ...631 ...160 ...103 ...135 ...806 ...492 ...273 ...647 ...577 ...992 ...780 ...823 ...928 ...661 ...200 ...456 ...766 ...792 ...675 ...997 ...885 ...575 ...460 ...428 ...976 ...931 ...677 ...536 ...784 ...098 ...804 ...387 ...006 ...337 ...379 ...097 ...583 ...483 ...385 ...169 ...273 ...615 ...415 ...719 ...390 ...602 ...601 ...787 ...148 ...545 ...093 ...427 ...095 ...842 ...937 ...698 ...500 ...708 ...684 ...445 ...786 ...375

GISBERT PASTOR, ANA MARIA GISBERT PENA, ANDREU GISBERT PICO, ESTEFANIA GISBERT PINAZO, LUIS CARLOS GISBERT POVEDA, MARIA AMPARO GISBERT RUBIO, MARIA ASUNCION GISBERT SANCHEZ, MARIA GISBERT SANTONJA, ROSA ANA GISBERT SEMPERE, LUISA MARIA GISBERT VILANOVA, M PILAR GIULI SANTAMARIA, SOFIA GOBERNADO SALDAÑA, MARIA TERESA GODE, JESSICA GODINEZ VIDAL, LUIS MARIANO GODINO GAÑAN, EVA MARIA GODINO NAVARRO, EVA MARIA GODINO TELLEZ, FRANCISCO JAVIER GODOFREDO PALAZON, NOELIA GODOS VERNIA, Mª CARMEN GODOY ESTAÑ, CARMEN GODOY GOMEZ, SILVIA GODOY PLOEMACHER, MARIA NICOLE GOIG DE LA CONCEPCION, MARIA REMEDIOS GOIG TALAYA, DOLORES GOIRI ANGULO, IDOYA GOLDERO SANCHEZ, MARIA GOLF MIRA, RAFAEL GOLF RICO, AITOR GOLLART SEVILLA, ANA ISABEL GOMAR ARLANDIS, ANA GOMAR BENEYTO, DAVINIA GOMAR FERNANDEZ, CONSUELO GOMAR FERNANDEZ, JORGE JOSE GOMARIZ ESPINOSA, MARIA JOSE GOMARIZ GILABERT,DOLORES GOMARIZ MARTINEZ, JOAQUIN GOMARIZ NAVAJAS, REBECA GOMARIZ RECHE, ANTONIA GOMARIZ RECHE, JESUS GOMARIZ RUIZ, AMPARO GOMARIZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO GOMBAU VALANZUELA, MARIA TERESA GOMERA BERMUDEZ, MARIA JOSE GOMERA GADEA, ANTONIO GOMERA GEA, RAQUEL GOMEZ ABARCA, JUAN ANTONIO GOMEZ AGUIRRE, JOSE MANUEL GOMEZ ALAGARDA, FRANCISCO JOSE GOMEZ ALARCON, MARIA DOLORES GOMEZ ALBELDO, JOSEFA GOMEZ ALBELDO, VICTORIA GOMEZ ALCAIDE, MANUEL GOMEZ ALCAÑIZ, JORGE GOMEZ ALDEA, JOEL GOMEZ ALGUACIL, MARIA DEL CARMEN GOMEZ ALIAGA, NESTOR GOMEZ ALIAGA, PATRICIA GOMEZ ALONSO, MARI CARMEN GOMEZ ALVARO, MARIA TERESA GOMEZ ALVARO, YOLANDA GOMEZ ANIORTE, MARIA DEL ROSARIO GOMEZ ANTEQUERA, MARIA ISABEL GOMEZ AÑON, ALICIA GOMEZ ARCHIDONA, FRANCISCO DE BORJA GOMEZ ARCHIDONA, JOSE GOMEZ ARCINIEGA, CRISTINA GOMEZ ARIAS, JOAQUIN GOMEZ AROCA, MARIA JOSEFA GOMEZ AYORA, JULIA ROSALIA GOMEZ BALLESTEROS, RESURRECCION GOMEZ BARAJAS, MARGARITA GOMEZ BARAJAS, MARIA LUISA GOMEZ BAYARRI, MARTA GOMEZ BEGARI, CARMELO GOMEZ BELMAR, EVA MARIA GOMEZ BELTRA, DESEADA GOMEZ BELTRAN, ELVIRA ISABEL GOMEZ BENEDITO, ANA BELEN GOMEZ BENEDITO, FRANCISCO JOSE GOMEZ BENITO, ISABEL

30975

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...073 ...196 ...687 ...805 ...053 ...721 ...122 ...384 ...839 ...564 ...342 ...251 ...234 ...961 ...124 ...194 ...668 ...768 ...376 ...117 ...999 ...046 ...670 ...529 ...420 ...868 ...180 ...280 ...742 ...009 ...005 ...772 ...768 ...787 ...535 ...817 ...029 ...256 ...157 ...215 ...168 ...817 ...877 ...962 ...517 ...136 ...950 ...004 ...461 ...773 ...049 ...439 ...000 ...141 ...998 ...632 ...633 ...583 ...251 ...314 ...619 ...223 ...867 ...634 ...334 ...608 ...246 ...509 ...510 ...833 ...408 ...388 ...452 ...008 ...825 ...699 ...287 ...364 ...883 ...648

GOMEZ BERNABE, DAVID GOMEZ BLASCO, MARIA ANTONIA GOMEZ BOHL, DAVID MICHAEL GOMEZ BOLEA, MARIA DEL PILAR GOMEZ BONILLO, ISABEL GOMEZ BOTANA, VICTOR MANUEL GOMEZ BRAVO, JOSE GOMEZ CABRERA, BELEN GOMEZ CACHON, MARCO ANTONIO GOMEZ CADENAS, MARIA LUISA GOMEZ CALATAYUD NURIA GOMEZ CALATAYUD, CARMEN GOMEZ CALATAYUD, CRISTINA GOMEZ CALCERRADA FEBRERO, M. MONTSERRAT GOMEZ CALVET, GEMMA GOMEZ CAMPS, ROSA ANA GOMEZ CANDELA, MARIA CLARA GOMEZ CANEDO, MONSERRAT GOMEZ CANO, MARIA SOLEDAD GOMEZ CANTOS, JOSEFA GOMEZ CAPDEVILA, JESSICA GOMEZ CARABALLO MARTINEZ, MARINA GOMEZ CARRETERO, VANESA GOMEZ CASAL, SUSANA BEATRIZ GOMEZ CASTAÑO, MIGUEL GOMEZ CASTELLANO, CARLOS GOMEZ CASTELLO, ALMUDENA GOMEZ CASTELLS, ADRIAN GOMEZ CASTRO, AITOR GOMEZ CATALA, ENRIQUE GOMEZ CAYUELA, ROSA Mª GOMEZ CERDAN, IVAN GOMEZ CHACON, ADRIAN GOMEZ CHACON, VIRGINIA ELISABETH GOMEZ CHAZARRA, MARIA DEL CARMEN GOMEZ CLEMENTE, FRANCISCA JOSE GOMEZ CLEMENTE, MARIA TERESA GOMEZ COCA, CRISTINA GOMEZ COMESAÑA, MARIA SOLEDAD GOMEZ CONESA, MARIA DOLORES GOMEZ CORRAL, OSCAR GOMEZ CORTES, JOSEFA MARGARITA GOMEZ COSTA, ADRIAN GOMEZ CRESPO, PIEDAD GOMEZ CRUZ, MARIA ISABEL GOMEZ DE ALBA, NATALIA GOMEZ DE LA PEÑA, JOSE MIGUEL GOMEZ DE LA TORRE, SERGIO GOMEZ DE MERCADO GOMEZ, FERNANDO MANUEL GOMEZ DEVIS, INMA GOMEZ DIAZ, JUAN FRANCISCO GOMEZ DIAZ, JUAN LUIS GOMEZ DIEZ, ANA GOMEZ DUET, BELEN GOMEZ ELORRIAGA, INMACULADA GOMEZ ESCLAPEZ, DAMARIS GOMEZ ESCLAPEZ, PRISCILA GOMEZ ESCUDER, MARIA ANTONIA GOMEZ ESCUDERO, ISRAEL GOMEZ ESPERT, MARIA AMPARO GOMEZ ESPINOS, DAVID GOMEZ FELIPE, JESUS MIGUEL GOMEZ FENOLLAR, AVELINA GOMEZ FENOLLAR, DOMINGO MANUEL GOMEZ FERNANDEZ, ASCENSION GOMEZ FERNANDEZ, DAVID GOMEZ FERNANDEZ, HECTOR GOMEZ FERNANDEZ, JOSE DAVID GOMEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE GOMEZ FERNANDEZ, M CARMEN GOMEZ FERNANDEZ, MARIA CARMEN GOMEZ FERNANDEZ, MARIA VICTORIA GOMEZ FERNANDEZ-PACHECO, M DOLORES GOMEZ FERRANDEZ, ANA MARIA GOMEZ FERRANDIS, MARIA AMPARO GOMEZ FERRANDIZ, JULIAN GOMEZ FONS, VICENTE GOMEZ FONT, M. MATILDE GOMEZ FONT, MARIA VIRGINIA GOMEZ FRANCISCO, MARIA DESAMPARADOS

30976

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L D L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...027 ...671 ...083 ...232 ...860 ...395 ...243 ...128 ...146 ...032 ...505 ...933 ...283 ...195 ...822 ...298 ...947 ...263 ...331 ...841 ...953 ...674 ...759 ...719 ...616 ...615 ...214 ...749 ...082 ...155 ...692 ...752 ...938 ...592 ...360 ...727 ...948 ...751 ...007 ...499 ...231 ...602 ...041 ...981 ...839 ...492 ...609 ...287 ...615 ...503 ...502 ...848 ...515 ...411 ...618 ...412 ...493 ...304 ...250 ...999 ...766 ...956 ...378 ...924 ...060 ...369 ...410 ...709 ...638 ...886 ...761 ...398 ...747 ...357 ...353 ...236 ...459 ...021 ...269 ...483

GOMEZ GADEA, GEMMA GOMEZ GALINDO, LAIA GOMEZ GALINDO, VICENTA GOMEZ GALINDO, XAVIER GOMEZ GALLEGO, DAVINIA GOMEZ GALLEGO, JOSE GOMEZ GALLEGO, MONICA GOMEZ GALLEGO, OSCAR GOMEZ GANDUL, MARIA PILAR GOMEZ GARCERA, MARI ANGELES GOMEZ GARCIA, AIDA GOMEZ GARCIA, ANA ISABEL GOMEZ GARCIA, CRISTINA GOMEZ GARCIA, ESPERANZA MARGARITA GOMEZ GARCIA, GUSTAVO GOMEZ GARCIA, JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA, JOSE MIGUEL GOMEZ GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ GARCIA, MARIA ISABEL GOMEZ GARCIA, MARIA JESUS GOMEZ GARCIA, SANDRA GOMEZ GARCIA, SANDRA GOMEZ GARRIDO, MARGARITA GOMEZ GARRIDO, ROSANA GOMEZ GIL DAVID GOMEZ GIL MARIA AMPARO GOMEZ GIL, ISABEL GOMEZ GOMEZ, ENCARNACION GOMEZ GOMEZ, FERNANDO GOMEZ GOMEZ, INMACULADA GOMEZ GOMEZ, IVAN GOMEZ GOMEZ, JUAN BAUTISTA GOMEZ GOMEZ, JUAN PABLO GOMEZ GOMEZ, LUIS GOMEZ GOMEZ, SUSANA GOMEZ GOMEZ, TANIA GOMEZ GOMIS, LUIS GOMEZ GONZALEZ, ANABEL GOMEZ GONZALEZ, ANTONIA GOMEZ GONZALEZ, DAVID GOMEZ GONZALEZ, DIEGO GOMEZ GONZALEZ, FRANCISCO GOMEZ GONZALEZ, INMACULADA GOMEZ GONZALEZ, MIRIAN GOMEZ GONZALEZ, VICENTE GOMEZ GOSALBEZ, ISRAEL JOSE GOMEZ GRANELL, ANDRES GOMEZ GRANERO, CARMEN GOMEZ GUARDIA, JOSE MARIA GOMEZ GUIJOSA, ABRAHAM GOMEZ GUIJOSA, ANDRES GOMEZ GUILLEN, ANA BELEN GOMEZ HERNANDEZ, ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, CARLOS GOMEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN GOMEZ HERNANDEZ, SABRINA GOMEZ HERNANDEZ, VIOLETA MARIA GOMEZ HERRAIZ, SILVANA GOMEZ HERRERO, SONIA GOMEZ HUERTA, RAQUEL GOMEZ IBAÑEZ, BEATRIZ GOMEZ IRANZO, M. TERESA GOMEZ IVARS, ROSA MARIA GOMEZ JIMENEZ, JUAN GOMEZ JIMENEZ, JUAN JOSE GOMEZ LAHOZ, MARI CARMEN GOMEZ LAVARIAS, BORJA GOMEZ LAZARO, JUAN JOSE GOMEZ LEAL, RAMON GOMEZ LEDESMA, LAURA GOMEZ LIRIO, MARIA GOMEZ LIRIO, NURIA GOMEZ LLAMOSI, JUAN VICENTE TOMAS GOMEZ LLIDO, SERGIO GOMEZ LLOPIS, MARIA DOLORES GOMEZ LLORENS, SANDRA GOMEZ LLORENS, SERGIO GOMEZ LLORIA, MARIA ASUNCION GOMEZ LOPEZ, DANIEL GOMEZ LOPEZ, ENCARNACION

30977

L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...710 ...502 ...845 ...542 ...839 ...941 ...581 ...715 ...110 ...939 ...193 ...907 ...328 ...812 ...943 ...449 ...105 ...664 ...695 ...565 ...231 ...601 ...557 ...378 ...055 ...498 ...448 ...288 ...367 ...463 ...724 ...152 ...567 ...180 ...781 ...983 ...653 ...476 ...024 ...284 ...809 ...503 ...847 ...714 ...276 ...922 ...704 ...167 ...394 ...419 ...827 ...034 ...559 ...304 ...352 ...887 ...040 ...399 ...628 ...071 ...404 ...068 ...405 ...744 ...412 ...459 ...895 ...106 ...197 ...080 ...650 ...601 ...651 ...242 ...163 ...938 ...359 ...570 ...821 ...510

GOMEZ LOPEZ, EULALIA GOMEZ LOPEZ, ISABEL GOMEZ LOPEZ, JOSE DANIEL GOMEZ LOPEZ, LAURA GOMEZ LOPEZ, LORENA GOMEZ LOPEZ, MARIA ASUNCION GOMEZ LOPEZ, MARIA CARMEN GOMEZ LOPEZ, NOEMI GOMEZ LOPEZ, VICTOR GOMEZ LORENZO, PEDRO GOMEZ LOZANO, ANTONIA GOMEZ MARCOS, FRANCISCO GOMEZ MARIN, ISABEL GOMEZ MARIN, JOSE AURELIO GOMEZ MARIN, MARIA CARMEN GOMEZ MARTI, MONICA GOMEZ MARTIN, AMALIA GOMEZ MARTIN, AMANDA VICTORIA GOMEZ MARTIN, MANUEL GOMEZ MARTIN, VANESA GOMEZ MARTINEZ, CECILIO ERNESTO GOMEZ MARTINEZ, CONCEPCION GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA GOMEZ MARTINEZ, ISABEL GOMEZ MARTINEZ, JERONIMO GOMEZ MARTINEZ, JOSEP MATEU GOMEZ MARTINEZ, LOURDES GOMEZ MARTINEZ, MARIA JOSE GOMEZ MARTINEZ, MARIA MARICELA GOMEZ MARTINEZ, NAOMI MARIA GOMEZ MARTINEZ, REBECA GOMEZ MAS, ANTONIO GOMEZ MAS, JAVIER GOMEZ MATARRANZ, MANUEL GOMEZ MAYOR, JUAN CARLOS GOMEZ MEDINA, MARIA CARMEN GOMEZ MERCADAL, JOSE ANTONIO GOMEZ MERENCIANO, ENCARNA GOMEZ MERRENCIANO, ANA GOMEZ MICO, ANTONIO MIGUEL GOMEZ MICO, YOLANDA GOMEZ MIRA, M. CARMEN GOMEZ MIRAVALLS, SARA GOMEZ MOLINA, ANTONIO ENRIQUE GOMEZ MOLINA, DIANA GOMEZ MONDRAGON, VICENTE GOMEZ MONTOYA, DAVID GOMEZ MORA, LEONARDO GOMEZ MORENO, ENCARNACION GOMEZ MORENO, IVAN GOMEZ MORENO, JESUS GOMEZ MORENO, LEONOR GOMEZ MORENO, MARI CARMEN GOMEZ MOYA, FRANCISCO JOSE GOMEZ MUÑOZ, ESTHER GOMEZ MUÑOZ, MARIA ISABEL GOMEZ MUÑOZ, MARIA JOSE GOMEZ NARANJO, GUILLERMO ELIAS GOMEZ NAVALON EDUARDO GOMEZ NAVARRO, ANTONIO GOMEZ NAVARRO, ENRIQUE GOMEZ OCHANDO, MARIA ANGELES GOMEZ OLIVER, JULIAN GOMEZ OLMOS, AMPARO GOMEZ ORDOÑEZ, MARIA JOSE GOMEZ ORDOÑEZ, VICTORIA INMACULADA GOMEZ OROZCO, RUBEN GOMEZ OSTOLAZA, MARIA DOLORES GOMEZ PALLAS, RAFAEL GOMEZ PARDO BELLOD, ANGEL GOMEZ PARRA, ADRIAN GOMEZ PARRA, MARIA NOELIA GOMEZ PARRA, RAFAEL GOMEZ PASTOR, HECTOR GOMEZ PASTOR, MARIO GOMEZ PELAEZ, BEATRIZ GEMMA GOMEZ PELAEZ, ERNESTO GOMEZ PELLICER, CARLOS GOMEZ PEÑA, MANUEL GOMEZ PEÑA, MIGUEL

30978

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L D L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...178 ...057 ...572 ...348 ...260 ...775 ...044 ...264 ...595 ...096 ...393 ...047 ...339 ...204 ...585 ...586 ...886 ...581 ...597 ...588 ...756 ...841 ...454 ...615 ...990 ...260 ...214 ...276 ...756 ...490 ...881 ...375 ...870 ...102 ...712 ...249 ...475 ...087 ...668 ...767 ...592 ...341 ...614 ...486 ...286 ...158 ...328 ...329 ...678 ...655 ...363 ...965 ...279 ...648 ...739 ...297 ...152 ...313 ...722 ...805 ...945 ...837 ...608 ...177 ...744 ...869 ...568 ...916 ...505 ...479 ...311 ...429 ...040 ...316 ...027 ...366 ...576 ...460 ...633 ...360

GOMEZ PEÑARANDA, LUIS MIGEL GOMEZ PEREZ MARIA AURORA GOMEZ PEREZ, JOAQUIN GOMEZ PEREZ, JORDI GOMEZ PEREZ, JUAN GOMEZ PEREZ, MARIA CONCEPCION GOMEZ PEREZ, MARINA GOMEZ PEREZ, SONIA GOMEZ PERPIÑA, LUISA GOMEZ PINEDA, FUENSANTA GOMEZ PIQUERAS, MARIA DEL CARMEN GOMEZ PORTER, JULIO ANTONIO GOMEZ PRADAS, FRANCISCO JAVIER GOMEZ PRATS, ROCIO GOMEZ PUJADES, RAFAEL GOMEZ PUJADES, SAUL GOMEZ QUINTANILLA, CATALINA GOMEZ QUINTO, FERNANDO GOMEZ RAMON, JOSE ANTONIO GOMEZ RAMOS, NOELIA GOMEZ RAMOS, VIRGINIA GOMEZ RECHE, ANA GOMEZ RECUBENIS, CARLOS GOMEZ REQUENA, LUISA ANA GOMEZ RICART, FRANCISCO JOSE GOMEZ RIQUELME, FRANCISCO EZEQUIEL GOMEZ ROBLES, FRANCISCO JAVIER GOMEZ ROCHA, ROSA MARIA GOMEZ RODA, MARIA LUISA GOMEZ RODRIGUEZ MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ, DOMINGO GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ, MARI CARMEN GOMEZ ROIG, MARIA GOMEZ ROMAN, MARIA TERSA GOMEZ ROMAN, VICENTE MANUEL GOMEZ ROMERO, ERIC GOMEZ ROMERO, ROSA ANA GOMEZ ROS, MARIA ISABEL GOMEZ RUEDAS, ANA MARIA GOMEZ RUIZ, ANTONIA GOMEZ RUIZ, ANTONIO GOMEZ RUIZ, GREGORIO GOMEZ RUIZ, MARIA CARMEN GOMEZ RUIZ, NONICA GOMEZ RUIZ, NURIA GOMEZ SAEZ, BLANCA GOMEZ SAEZ, MIRIAN GOMEZ SAIZ, AFRICA GOMEZ SALINAS, ELENA GOMEZ SANCHEZ, EVA GOMEZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL GOMEZ SANCHEZ, RAFAELA GOMEZ SANCHEZ, ROSA MARIA GOMEZ SANCHIZ, MARIA JOSEFA GOMEZ SANTIAGO, MARIA JESUS GOMEZ SANTOS, INMACULADA GOMEZ SANZ, CAROLINA GOMEZ SANZ, SUSANA GOMEZ SARRION, ANGELINA GOMEZ SEGOVIA, ANGEL LUIS GOMEZ SEGURA, MARIA TERESA GOMEZ SELLES, ANA MARIA GOMEZ SELLES, ENCARNACION GOMEZ SERNA, MARI CARMEN GOMEZ SERNA, PATRICIO H GOMEZ SERNA, ROSARIO GOMEZ SERRA, MARIA JOSE GOMEZ SERRANO, MATILDE GOMEZ SIMEON, ANTONIO JOSE GOMEZ SIMO, ADRIAN GOMEZ SOLA, CARMEN PILAR GOMEZ SORIANO, DAVINIA GOMEZ SORIANO, MARIA VIRGINIA GOMEZ SORIANO, RAFAEL GOMEZ TEBAR, MATILDE GOMEZ TEJADO, BENITO GOMEZ TEROL, NOEMI GOMEZ TIERNO, MARIA ASUNCION GOMEZ TOLOSA, VICENTE

30979

D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L

EXCL. J, R ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...3238 ...339 ...858 ...741 ...145 ...013 ...713 ...819 ...995 ...951 ...200 ...405 ...794 ...841 ...581 ...377 ...700 ...218 ...130 ...9258 ...149 ...810 ...035 ...671 ...066 ...234 ...196 ...565 ...664 ...859 ...159 ...792 ...226 ...187 ...218 ...379 ...286 ...210 ...338 ...965 ...673 ...233 ...795 ...216 ...118 ...080 ...695 ...054 ...519 ...709 ...131 ...134 ...437 ...571 ...945 ...169 ...594 ...347 ...070 ...282 ...785 ...825 ...940 ...352 ...365 ...578 ...140 ...345 ...269 ...705 ...706 ...461 ...163 ...009 ...276 ...292 ...658 ...478 ...125 ...845

GOMEZ TOMAS, MARIA DOLORES GOMEZ TOMAS, PATRICIA GOMEZ TORRES, BEGOÑA GOMEZ TORRES, ENRIQUE GOMEZ TORRES, GIL GOMEZ TORTAJADA, DOLORES GOMEZ TRIGUERO, ALBA GOMEZ TRUEBA, ANA DOLORES GOMEZ UTIEL, ANTONIO GOMEZ VALIENTE, ANA GOMEZ VALIENTE, LINA BELEN GOMEZ VEGAS, JUAN CARLOS GOMEZ VELASCO, EDUARDO LUIS GOMEZ VENANCIO, SERGIO GOMEZ VERGARA, BERNABE GOMEZ VICENTE, JAVIER GOMEZ VILA, RICARDO GOMEZ VILLAMARIN, DAVID GOMEZ VILLANUEVA, IBAN GOMEZ VILLOLDO, ESTIBALIZ GOMEZ VITERO, FRANCISCO JOSE GOMEZ VIVO, LORENA GOMEZ ZORI, JULIA GOMEZ-CAMBRONERO CHINCHILLA, RUBEN GOMEZ-LOBO PALMERO, BELEN GOMEZ-RICO JUNQUERO, FERNANDO JUAN GOMEZ-RICO MARTIN-GIL, MARIA DE LA PAZ GOMIS ALVAREZ, ENRIQUE GOMIS ARACIL, JOSE MANUEL GOMIS AVALOS, ALEJANDRO GOMIS AVIÑO, SILVIA GOMIS BAEZA, YOLANDA GOMIS BERBIS, PILAR GOMIS BLASCO, INMACULADA GOMIS CALVO, CRISTINA GOMIS CARRASCO, ALBERTO GOMIS CARRILLO, ROSA MERCEDES GOMIS CONEJERO, FRANCISCO JAVIER GOMIS CORTE, ISABEL INMACULADA GOMIS FITOR, GUILLERMO GOMIS GARCIA, FRANCISCO GOMIS GARCIA, MARIA JOSE GOMIS GRACIA, IGNACIO GOMIS HERNANDEZ, RAQUEL GOMIS JUAN, MARIA PILAR GOMIS JUAN, MONICA GOMIS LLORENS, FRANCISCO JOSE GOMIS LLORENS, VICTORIA GOMIS ORTIZ, MARIA JOSEFA GOMIS PLA, JORGE GOMIS PORTUGUES, SABRINA GOMIS RIBES, CRISTINA GOMIS RUBIO, ANA MARIA GOMIS SALA, RAQUEL GOMIS SALINAS, ELOY GOMIS SALINAS, MARCOS GOMIS SALINAS, SANTIAGO GOMIS SERRANO, MANUEL GOMIS TORRES, MARIA GOMIS VERDU, MARIA ERUNDINA GOMIS VICENS, CARMEN GOMIS VIDAL, PEDRO GOMIZ GALVEZ, JUAN JOSE GOMPANY SOLER, NORBERTO MANUEL GONELL NAVARRO, CONCEPCION GONGA GREGORI, MARIA JOSE GONGORA GONZALEZ, MARIO GONNZALEZ RUIZ JAVIER GONSALVEZ MELENDEZ, CARLOS GONZAGA ORTIZ, ALEJANDRO GONZAGA ORTIZ, REBECA GONZAGA PEÑA, CAROLINA GONZALBEZ ARCOS, ANA BELEN GONZALBO PALAU, ISABEL GONZALES ORTIZ, JESSICA GONZALES QUILEZ, FUENSANTA GONZALEZ ABAD, EUGENIA GONZALEZ AFELGUERA, ALBERTO GONZALEZ AGUADO, JOSE MIGUEL GONZALEZ AGUT, DAVID

30980

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón


Num. 7139 / 25.10.2013

...334 ...214 ...517 ...148 ...973 ...493 ...805 ...848 ...971 ...172 ...639 ...720 ...276 ...141 ...918 ...626 ...071 ...384 ...450 ...801 ...851 ...473 ...922 ...672 ...364 ...026 ...902 ...778 ...094 ...510 ...594 ...844 ...026 ...242 ...521 ...876 ...669 ...809 ...120 ...839 ...985 ...820 ...704 ...033 ...660 ...191 ...754 ...568 ...239 ...367 ...524 ...525 ...526 ...788 ...142 ...659 ...176 ...219 ...219 ...622 ...445 ...669 ...481 ...630 ...505 ...452 ...848 ...718 ...033 ...713 ...954 ...900 ...801 ...448 ...870 ...994 ...013 ...124 ...717 ...224

GONZALEZ ALBO MARTIN, BARBARA GONZALEZ ALCAIDE, MARIA REMEDIOS GONZALEZ ALCARAZ, ASCENSION GONZALEZ ALCARAZ, MARIA DOLORES GONZALEZ ALCAZAR, MOISES GONZALEZ ALEGRE, MARIA ESTRELLA GONZALEZ ALFONSO, GUILDA DE LA CARIDAD GONZALEZ ALFONSO, ROSA ISABEL GONZALEZ ALMELA, VICTOR JAVIER GONZALEZ ALVAREZ ALFREDO GONZALEZ ALVAREZ, EVA MARIA GONZALEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ, JULIAN GONZALEZ ALVAREZ, MARIA DEL MAR GONZALEZ ALVAREZ, MARIA DEL PILAR GONZALEZ ALVAREZ, MARIA JOSE GONZALEZ ALVEBTOSA, PATRICIA GONZALEZ ALVES, AGATA GONZALEZ ANDRADE, DAVID GONZALEZ ANDRES, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ANDRES, JOSEFA GONZALEZ ANDREU, ANA ISABEL GONZALEZ ANDREU, MANUEL GONZALEZ ANDREU, PEDRO JOSE GONZALEZ ANDREU, YAIZA AZAHARA GONZALEZ ARBONA, MARIA JOSE GONZALEZ ARCHIDONA, ANTONIO GONZALEZ ARMERO, MARIA ENCARNACION GONZALEZ ARRUFAT, PEDRO GONZALEZ ASENSI, JUAN GONZALEZ ASUNCION, RAUL GONZALEZ AVILA JUAN ANTONIO GONZALEZ AZORIN, ESTEFANIA GONZALEZ BARRIOS, MARESA GONZALEZ BARTUAL, ANGELA GONZALEZ BELLO, MANUEL GONZALEZ BELMONTE, AZUCENA GONZALEZ BELTRAN, JULIAN GONZALEZ BENEDITO, NOELIA GONZALEZ BLANCO, ALBERTO GONZALEZ BLANCO, MARIA GONZALEZ BLASCO, ANA DESIREE GONZALEZ BLASCO, PEDRO GONZALEZ BOHIGAS, MARTA GONZALEZ BOLINAGA, TERESA GONZALEZ BORJA, ALEJANDRO GONZALEZ BORRELL, JOAN GONZALEZ BOTELLA, JUAN JOSE GONZALEZ BRAVO, MARIA INMACULADA GONZALEZ CABAÑEROS, MARIA JESUS GONZALEZ CALATAYUD, HECTOR GONZALEZ CALATAYUD, JAIME GONZALEZ CALATAYUD, TAMAR GONZALEZ CALVO, MARIA TERESA GONZALEZ CAMPAYO, CAROLINA GONZALEZ CAMPO, ANTONIO GONZALEZ CAMPOS, INMACULADA GONZALEZ CAMPOS, JESSICA PAOLA GONZALEZ CANO, CONCEPCION GONZALEZ CANUTO, CAYETANO GONZALEZ CARAVACA, CARMEN GONZALEZ CARBONELL, CLAUDIA DEL CARMEN GONZALEZ CARCELEN, CRISTINA GONZALEZ CARDONA, ANA ISABEL GONZALEZ CARRANZA, JUAN CARLOS GONZALEZ CARRASCO, JUANA GONZALEZ CARRILLO, DOLORES ISABEL GONZALEZ CARRILLO, JOSEFA INMACULADA GONZALEZ CARRILLO, MARIA SOLEDAD GONZALEZ CASCON, LUIS ANTONIO GONZALEZ CASTELLANOS, PATRICIA GONZALEZ CASTILLO, YOLANDA GONZALEZ CENTENERA, M. DOLORES GONZALEZ CEREZO, YOLANDA GONZALEZ CERVANTES, ESTEFANIA GONZALEZ CERVERA, ALEJANDRO GONZALEZ CLEMENTE, AMANDA GONZALEZ CLIMENT, IGNACIO AGUSTIN GONZALEZ COBO, ALICIA GONZALEZ COLLADO, SONIA

30981

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. I, K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...393 ...247 ...443 ...189 ...513 ...324 ...330 ...715 ...631 ...248 ...089 ...192 ...984 ...668 ...130 ...937 ...927 ...292 ...494 ...487 ...111 ...138 ...604 ...456 ...119 ...043 ...199 ...309 ...965 ...891 ...991 ...008 ...179 ...417 ...987 ...503 ...636 ...476 ...313 ...462 ...394 ...473 ...181 ...411 ...814 ...241 ...317 ...260 ...259 ...224 ...828 ...715 ...931 ...711 ...070 ...445 ...089 ...028 ...777 ...449 ...945 ...946 ...825 ...454 ...100 ...928 ...690 ...668 ...117 ...122 ...598 ...256 ...616 ...526 ...698 ...103 ...931 ...281 ...755 ...334

GONZALEZ CORBERA, LAURA GONZALEZ CORREA, HORTENSIA GONZALEZ CORTES, ANSELMO JOSE GONZALEZ CORTINA ANDREA GONZALEZ CRESPO, MARIA ISABEL GONZALEZ CRIADO, MARIA JESUS GONZALEZ CRIADO, MARIA TRINIDAD GONZALEZ CUADRADO, ISABEL GONZALEZ CUENCA, MANUEL GONZALEZ CUESTA, CONSTANTINO GONZALEZ DE HERRERO SAENZ DE BURUAGA, PABLO GONZALEZ DE LA ALEJA PERALES, CRISTINA GONZALEZ DE LA FUENTE, LUIS MIGUEL GONZALEZ DE LA FUENTE, MARIA CONSUELO GONZALEZ DE MENDOZA HERRUZO, DEBORA GONZALEZ DE MIGUEL, BEGOÑA GONZALEZ DE VINASTRE, JAVIER GONZALEZ DEL REY, ANTONIO JOAQUIN GONZALEZ DEL RIO, ENCARNA GONZALEZ DEL VALLE, CRISTINA GONZALEZ DESCALZO, MARIA DEL CARMEN GONZALEZ DEVESA, GILDA GONZALEZ DIAGO, ALICIA GONZALEZ DIAZ CRESPO, FRANCISCA GONZALEZ DIAZ, ARANZAZU GONZALEZ DIAZ, JOSE GONZALEZ DIAZ, LORENA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ, FERNANDO GONZALEZ DURAN, DAVID GONZALEZ DURAN, JOSE ANTONIO GONZALEZ DURAN, MARIA ISABEL GONZALEZ ESCODA, CESAR GONZALEZ ESPINO, JOSE LUIS GONZALEZ ESPINOSA, ISABEL GONZALEZ ESPINOSA, JOSE GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ, JUANA GONZALEZ FERNANDEZ, MANUEL REYES GONZALEZ FERNANDEZ, MARGARITA GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ FERNANDEZ, ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ, ROSARIO GONZALEZ FERNANDEZ, SALUD GONZALEZ FERRANDEZ, ESTHER GONZALEZ FERRANDEZ, YOLANDA GONZALEZ FERRER, DIEGO GONZALEZ FERRER, ROSA MARIA GONZALEZ FONSECA, BORJA GONZALEZ FONSECA, LAURA GONZALEZ FONSECA, RUBEN GONZALEZ GALIANA, ILUMINADA GONZALEZ GALINDO FRANCISCO JESUS GONZALEZ GALINDO JOSEFA GONZALEZ GANDAL, BORJA GONZALEZ GARCIA, ANA GONZALEZ GARCIA, ANA BELEN GONZALEZ GARCIA, JOAQUIN GONZALEZ GARCIA, JUAN FRANCISCO GONZALEZ GARCIA, JUAN PEDRO GONZALEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GARCIA, MARIA DEL PILAR GONZALEZ GARCIA, MARIA ELENA GONZALEZ GARCIA, MARIA ISABEL GONZALEZ GARCIA, MARIA TERESA GONZALEZ GARCIA, MARIA VICENTE GONZALEZ GARCIA, PEDRO GONZALEZ GARCIA, RUBEN GONZALEZ GARCIA, VANESSA GONZALEZ GARCIA, VICENTA GONZALEZ GARES, SUSANA GONZALEZ GARRIDO, MARIA LUZ GONZALEZ GARZON, ALEJANDRO GONZALEZ GAVELA, GONZALO GONZALEZ GEA, CRISTINA GONZALEZ GEA, ILDEFONSO GONZALEZ GEA, ROCIO GONZALEZ GIL, DINA GONZALEZ GILABERT, JOSEFINA GONZALEZ GIMENEZ, JOSEFA GONZALEZ GIMENEZ, MAXIMILIANA

30982

L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...972 ...625 ...689 ...701 ...920 ...190 ...261 ...964 ...152 ...091 ...160 ...857 ...392 ...802 ...616 ...056 ...218 ...955 ...607 ...269 ...948 ...577 ...290 ...341 ...979 ...785 ...630 ...444 ...017 ...144 ...852 ...848 ...062 ...060 ...280 ...550 ...626 ...125 ...087 ...972 ...889 ...967 ...335 ...318 ...815 ...972 ...812 ...315 ...273 ...739 ...335 ...622 ...343 ...907 ...667 ...226 ...130 ...657 ...880 ...869 ...913 ...753 ...470 ...376 ...672 ...088 ...885 ...688 ...347 ...167 ...434 ...463 ...727 ...720 ...316 ...433 ...316 ...316 ...836 ...301

GONZALEZ GIMENEZ, SARA L GONZALEZ GISBERT, MARIA ELENA L GONZALEZ GISBERT, MARIA JOSE L GONZALEZ GISBERT, SARA LIDON L GONZALEZ GOMEZ, ANGELA L GONZALEZ GOMEZ, MARIA TERESA L GONZALEZ GONZALES MELLADO MILAGROS DEL CARMEN L GONZALEZ GONZALEZ, ANA L GONZALEZ GONZALEZ, ANA MARIA L GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO L GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER L GONZALEZ GONZALEZ, JOSE ANGEL L GONZALEZ GONZALEZ, MARIA MERCEDES L GONZALEZ GONZALEZ, NOELIA L GONZALEZ GONZALEZ, RAFAELA EVARISTA L GONZALEZ GUERRERO, JUAN PABLO L GONZALEZ GUZMAN, BOLIVIA L GONZALEZ HEREDIA, MARIA SOLEDAD L GONZALEZ HERNANDEZ, ANGELA RAQUEL L GONZALEZ HERNANDEZ, DANIEL L GONZALEZ HERNANDEZ, JUAN ANTONIO L GONZALEZ HERNANDEZ, MARIA CANDELAS L GONZALEZ HERNANDEZ, MARIA DOLORES L GONZALEZ HERNANDEZ, VICENTE L GONZALEZ HERRERO, ADRIAN L GONZALEZ HERRERO, IVAN L GONZALEZ HIGON, ANGELA L GONZALEZ HOYO, GEMA L GONZALEZ HUELAMO, JUAN L GONZALEZ HUELAMO, MARIA LUZ L GONZALEZ IBAÑEZ, ANTONIO L GONZALEZ IBAÑEZ, SERGIO L GONZALEZ INIESTA, PILAR L GONZALEZ IZQUIERDO, FELIX ANGEL L GONZALEZ IZQUIERDO, IGNACIO L GONZALEZ JARQUE, RAQUEL MARIA L GONZALEZ JIMENEZ, ALICIA L GONZALEZ JIMENEZ, DARIO L GONZALEZ JIMENEZ, JOSE L GONZALEZ JIMENEZ, JOSE MANUEL L GONZALEZ JIMENEZ, MARIA LUISA L GONZALEZ JULVE, RAUL L GONZALEZ LACASA, MARIA ROSA L GONZALEZ LAPEÑA, MIGUEL JESUS L GONZALEZ LECHE, NIEVES L GONZALEZ LEONOR, MIGUEL ANGEL L GONZALEZ LEZCANO, FRANCISCO JAVIER L GONZALEZ LIGANOR, SAMUEL L GONZALEZ LIÑAN, JORGE L GONZALEZ LLANOS, LUZ ADRIANA L GONZALEZ LLOBET, VICENTE JAVIER L GONZALEZ LLOPIS, HECTOR L GONZALEZ LOMBARDIA, JOSE MANUEL L GONZALEZ LOPEZ, ALEJANDRO L GONZALEZ LOPEZ, CARMEN L GONZALEZ LOPEZ, CESAR L GONZALEZ LOPEZ, ENRIQUE L GONZALEZ LOPEZ, ESTEBAN L GONZALEZ LOPEZ, ISABEL L GONZALEZ LOPEZ, JAVIER L GONZALEZ LOPEZ, JOSE MIGUEL L GONZALEZ LOPEZ, M. ANGELES L GONZALEZ LOPEZ, REBECA ELVIRA L GONZALEZ LOZANO, ANTONIA L GONZALEZ LOZANO, MANUELA L GONZALEZ LUJAN, CONCEPCION L GONZALEZ MACIAS, MANUEL L GONZALEZ MAGALLON, SALVADOR L GONZALEZ MAGALLON, TATIANA L GONZALEZ MANCHADO, NAIARA L GONZALEZ MANTECON, IRENE L GONZALEZ MANTECON, RAFAEL L GONZALEZ MARI, ROSA ISABEL L GONZALEZ MARRUECOS,ANGELES L GONZALEZ MARTI, BEATRIZ L GONZALEZ MARTI, Mª JOSE L GONZALEZ MARTI, MARIA JOSEFA L GONZALEZ MARTIN, CAROLINA D GONZALEZ MARTIN, MANUELA L GONZALEZ MARTIN, MARIA L

30983

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...974 ...298 ...002 ...244 ...009 ...509 ...124 ...573 ...498 ...882 ...299 ...993 ...386 ...274 ...841 ...740 ...001 ...397 ...490 ...504 ...315 ...786 ...639 ...698 ...689 ...328 ...298 ...941 ...897 ...815 ...369 ...388 ...368 ...737 ...193 ...640 ...430 ...723 ...495 ...273 ...554 ...453 ...910 ...211 ...746 ...325 ...967 ...658 ...717 ...901 ...523 ...989 ...470 ...616 ...126 ...580 ...551 ...952 ...037 ...386 ...720 ...731 ...297 ...084 ...004 ...403 ...475 ...176 ...929 ...326 ...188 ...592 ...095 ...119 ...223 ...066 ...291 ...343 ...634 ...905

GONZALEZ MARTIN, YOLANDA GONZALEZ MARTINEZ JOSE BENITO GONZALEZ MARTINEZ, ANA GONZALEZ MARTINEZ, ESTEBAN GONZALEZ MARTINEZ, IVAN GONZALEZ MARTINEZ, JOSEFA GONZALEZ MARTINEZ, JUAN JOSE GONZALEZ MARTINEZ, JUAN PABLO GONZALEZ MARTINEZ, MARIA CRISTINA GONZALEZ MARTINEZ, MARIA JESUS GONZALEZ MARTINEZ, MARIA PILAR GONZALEZ MARTINEZ, MARIA VICTORIA GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL GONZALEZ MARTINEZ, RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ, SUSANA GONZALEZ MARTINEZ, TERESA GONZALEZ MAS, MARIA SOLEDAD GONZALEZ MAS, TERESA DOLORES GONZALEZ MATE, JOSE ANTONIO GONZALEZ MATEOS, MARIA DEL AMOR GONZALEZ MEDINA, HENRI GONZALEZ MELGARES, MARIA FE GONZALEZ MELIA, LEON GONZALEZ MELIA, MARIA LEONOR GONZALEZ MELLADO, CONSOLACION GONZALEZ MENENDEZ, JOSE MARIA GONZALEZ MILA, ALEJANDRO GONZALEZ MIRO, IGNACIO GONZALEZ MOGARRA, PEDRO M. GONZALEZ MOLINA, AMPARO GONZALEZ MONFORT, SILVIA GONZALEZ MONSEGUR MARIA ROSA GONZALEZ MONTERO, MARIA JULIA GONZALEZ GONZALEZ MONTES, ISABEL GONZALEZ MONTOYA, ANA BELEN GONZALEZ MONZO, JOSE MANUEL GONZALEZ MONZO, LUIS GONZALEZ MONZO, MARIA AMPARO GONZALEZ MONZO, VANESSA GONZALEZ MORA, ANDRES GONZALEZ MORA, SANTIAGO GONZALEZ MORALES, FRANCISCO GONZALEZ MORALES, MARGARITA GONZALEZ MORALES, MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MORALES, MARIA VANESSA GONZALEZ MORELL, NEREA GONZALEZ MORENO, ALFONSO GONZALEZ MORENO, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MORENO, JUAN ALFONSO GONZALEZ MORENO, MARIA ELENA GONZALEZ MORILLAS, JUAN JOSE GONZALEZ MORILLAS, MARIA AMPARO GONZALEZ MOTOS, MARIA JOSE GONZALEZ MUÑECAS, M.ANGELES GONZALEZ MUÑOZ, ANA MARIA GONZALEZ MUÑOZ, JAVIER GONZALEZ MUÑOZ, PABLO GONZALEZ MUÑUMEL, MARIA JESUS GONZALEZ NAVAJAS, SERGIO GONZALEZ NAVARRO, ALBA GONZALEZ NAVARRO, ALEJANDRO GONZALEZ NAVARRO, ALICIA GONZALEZ NAVARRO, ANA GONZALEZ NAVARRO, FRANCISCO GONZALEZ OLIVARES, JULIAN GONZALEZ OLIVARES, MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ OLIVAS, JOSE CASTO GONZALEZ ORTEGA, FRANCISCO JOSE GONZALEZ ORTIZ, NESTOR GONZALEZ OTERO, MARIA GARDENIA GONZALEZ OTERO, OSCAR GONZALEZ PALOMARES, LAURA GONZALEZ PANADERO, RUBEN GONZALEZ PANDELO, MARIA TERESA GONZALEZ PARDO, ANA GONZALEZ PASCUAL, VICENTE GONZALEZ PASTOR, ANTONIO JOSE GONZALEZ PASTRANA, CRISTINA GONZALEZ PATERNA, MIGUEL ANGEL GONZALEZ PAZ, JAVIER

30984

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...126 ...593 ...594 ...405 ...944 ...432 ...929 ...894 ...961 ...004 ...889 ...078 ...401 ...658 ...546 ...053 ...944 ...345 ...814 ...596 ...560 ...865 ...685 ...453 ...942 ...317 ...310 ...758 ...759 ...659 ...766 ...337 ...230 ...172 ...900 ...952 ...320 ...730 ...460 ...698 ...077 ...808 ...682 ...756 ...476 ...292 ...271 ...548 ...712 ...721 ...929 ...852 ...350 ...854 ...695 ...248 ...600 ...729 ...739 ...296 ...548 ...423 ...263 ...630 ...001 ...239 ...851 ...978 ...491 ...087 ...898 ...598 ...422 ...500 ...570 ...899 ...828 ...389 ...197 ...987

GONZALEZ PELAYO, OSCAR GONZALEZ PELLEJEROS, ESTHER GONZALEZ PELLEJEROS, IRENE GONZALEZ PERANT, MARIA DEL MAR GONZALEZ PEREZ, ADRIAN GONZALEZ PEREZ, ALICIA GONZALEZ PEREZ, ANTONIO GONZALEZ PEREZ, CAROLINA GONZALEZ PEREZ, DAVID GONZALEZ PEREZ, INMACULADA CONCEPCION GONZALEZ PEREZ, JAVIER GONZALEZ PEREZ, JORGE ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ, MARIA ARANZAZU GONZALEZ PEREZ, REMEDIOS GONZALEZ PERTEGAL, MARIA DE MONTSERRATE GONZALEZ PIEROLA, ISRAEL GONZALEZ PINTADO, MARIA DOLORES GONZALEZ PITARCH, VICENTE CARLOS GONZALEZ PLA, FERNANDO GONZALEZ PONT REMEDIOS GONZALEZ PRADES, ANTONIO GONZALEZ PREGIGUEIRO, MARIA BELEN GONZALEZ PRIETO, LOURDES GONZALEZ PUEBLA, JUAN JOSE GONZALEZ QUESADA, JOSE LUIS GONZALEZ RAMIREZ, MARIA LUISA GONZALEZ RAMOS, ANA INES GONZALEZ RAMOS, MARIA DEL PILAR GONZALEZ RAMOS, RITA PURIFICACION GONZALEZ RAMOS, ROSA MARIA GONZALEZ RATON, DESAMPARADOS GONZALEZ REBOLLO, ANTONIO GONZALEZ REDONDO, JULIO ERNESTO GONZALEZ REDONDO, MARIA INMACULADA GONZALEZ RICO, MARIA EUGENIA GONZALEZ RICO, SONIA GONZALEZ RIPOLL, EVA GONZALEZ RIVEROS, FELIPE ANDREE GONZALEZ ROBLES, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ROBLES, MARIA DE LA PALMA GONZALEZ RODRIGUEZ, ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ, ESPERANZA GONZALEZ RODRIGUEZ, ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA DOLORES GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, NOELIA GONZALEZ ROMERO, EVARISTO ANTONIO GONZALEZ ROMERO, FRANCISCO GONZALEZ ROMERO, IVAN GONZALEZ ROMERO, MARTA GONZALEZ ROSILLO, JUANA MARIA GONZALEZ ROYO, SONIA GONZALEZ RUBIO, JOSE GONZALEZ RUIZ MARIA ANGELES GONZALEZ RUIZ, DAVID GONZALEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RUIZ, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RUIZ, JOSE GONZALEZ RUIZ, JOSE ANTONIO GONZALEZ RUIZ, LUIS JAVIER GONZALEZ RUIZ, RAQUEL GONZALEZ RUIZ, RAQUEL GONZALEZ RUIZ, ROSARIO GONZALEZ RUS, FRANCISCO GONZALEZ RUS, JUAN ANTONIO GONZALEZ RUS, MARIA DEL CARMEN GONZALEZ SAEZ, CLARISA GONZALEZ SAEZ, MARIA TERESA GONZALEZ SALGADO, MARIA DEL CARMEN GONZALEZ SALINAS, MARIA JOSEFA GONZALEZ SALINAS, MERCEDES GONZALEZ SALINERO, BORIS GONZALEZ SAMPER, FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SAN MARTIN, MARIA DEL PILAR GONZALEZ SANCHEZ, ANA MARIA GONZALEZ SANCHEZ, ANGEL GONZALEZ SANCHEZ, ANTONIO JAVIER GONZALEZ SANCHEZ, BEATRIZ GONZALEZ SANCHEZ, CRISTOBAL GONZALEZ SANCHEZ, DANIEL

30985

L L D L L L L L L L L L D L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. EXCL. G ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...777 ...254 ...611 ...194 ...144 ...841 ...986 ...296 ...582 ...284 ...441 ...025 ...141 ...851 ...866 ...570 ...356 ...665 ...768 ...715 ...506 ...007 ...608 ...770 ...134 ...935 ...074 ...249 ...757 ...724 ...193 ...047 ...370 ...427 ...063 ...280 ...116 ...522 ...893 ...826 ...458 ...467 ...463 ...521 ...522 ...581 ...619 ...267 ...437 ...295 ...264 ...424 ...066 ...458 ...715 ...155 ...441 ...418 ...813 ...713 ...843 ...519 ...447 ...258 ...118 ...012 ...422 ...638 ...577 ...796 ...869 ...900 ...203 ...558 ...644 ...541 ...014 ...461 ...810 ...605

GONZALEZ SANCHEZ, FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ, INMACULADA GONZALEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ, LEOPOLDO GONZALEZ SANCHEZ, MARIA AMELIA GONZALEZ SANCHEZ, MARIA BLANCA TERESA GONZALEZ SANCHEZ, MARIA ENCINA GONZALEZ SANCHEZ, ROCIO GONZALEZ SANCHEZ, RUBEN GONZALEZ SANCHIS, CARLOS GONZALEZ SANSALONI, MARIA DOLORES GONZALEZ SANTOS OLMO, EVA Mª GONZALEZ SEDANO, ISABEL GONZALEZ SELLES, ISIDRO GONZALEZ SELVA, SOLEDAD ISABEL GONZALEZ SERNA, FRANCISCA GONZALEZ SERNA, JOSEFA GONZALEZ SERRA, VICTOR GONZALEZ SERRANO, RAMON DIEGO GONZALEZ SOLER, MARIA DEL MAR GONZALEZ SOLERA, FRANCISCO JOAQUIN GONZALEZ SORIANO, FIDELA GONZALEZ SORIANO, GUSTAVO GONZALEZ SORIANO, RAUL GONZALEZ TAFANER, CEDRIC GONZALEZ TAFANER, HENRI DAVID GONZALEZ TAPIA, JAIME GONZALEZ TELLEZ, SOLEDAD GONZALEZ TERCERO, MARI CARMEN GONZALEZ TERCERO, VICTORIA GONZALEZ TIRADO, MARIA LUISA GONZALEZ TIRADO, ROSA GONZALEZ TOMAS, ALICIA GONZALEZ TOMAS, MARIA CARMEN GONZALEZ TORANZA, ROBERTO GONZALEZ TORRENT, SERGIO GONZALEZ TORRES, EDUARDO GONZALEZ TUR, DAVID GONZALEZ VALERO, ALEX GONZALEZ VALERO, M. CARMEN GONZALEZ VALERO, REMEDIOS GONZALEZ VALLES, ESTHER GONZALEZ VERA, MARIA SALUD GONZALEZ VICEDO, AURORA GONZALEZ VICEDO, NURIA GONZALEZ VICENTE, FRANCISCO JOSE GONZALEZ VIDIELLA, M. PILAR GONZALEZ VILANOVA, SILVIA GONZALEZ VILATA, ALVARO ANDRES GONZALEZ VILLENA, AINHOA GONZALEZ VILLENA, GREGORIA GONZALEZ VILLENA, PILAR MARIA GONZALEZ VISIEDO, PEDRO ENRIQUE GONZALEZ YUSTE, PATRICIA GONZALEZ-ALEJA GONZALEZ-MOHINO, MARIA GLORIA GONZALO ALVARO, LAURA GONZALO ESCRIG, AMPARO GONZALVEZ AZNAR, MARIA DOLORES GONZALVEZ FERNANDEZ, JOAN ALFONS GONZALVEZ GALVAÑ, NURIA GONZALVEZ GARCIA, FERNANDO GONZALVEZ GARCIA, MARIA ASUNCION GONZALVEZ GARCIA, TERESA MARIA GONZALVEZ LEAL, JUAN CARLOS GONZALVEZ MARCO, ANTONIA GONZALVEZ MUT, PEDRO RAMON GONZALVEZ NAVARRO, ANTONIO GONZALVEZ NOGUERA, VICENTE JAVIER GONZALVEZ PARAL, MANUELA GONZALVEZ PEREA, JORGE GONZALVEZ PEREA, JOSE MIGUEL GONZALVEZ PEREA, MARIA ASUNCION GONZALVEZ ROCAMORA, FRANCISCO ANTONIO GONZALVEZ ROCAMORA, MARIA DEL CARMEN GONZALVEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO GONZALVO PILES, PATRICIA GONZZLEZ MORA, JAVIER GOÑI JORDAN, DAVID VALENTIN GOÑI JORDAN, MARIA ANGELES GOÑI YANIZ, PATRICIO

30986

L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...508 ...060 ...107 ...470 ...043 ...981 ...273 ...654 ...655 ...646 ...585 ...184 ...273 ...464 ...135 ...388 ...070 ...037 ...918 ...585 ...503 ...187 ...312 ...305 ...650 ...421 ...373 ...994 ...250 ...332 ...165 ...164 ...044 ...043 ...173 ...437 ...777 ...956 ...047 ...211 ...985 ...674 ...281 ...678 ...941 ...186 ...333 ...221 ...846 ...855 ...704 ...990 ...590 ...255 ...900 ...935 ...423 ...583 ...261 ...143 ...048 ...598 ...621 ...322 ...688 ...276 ...600 ...790 ...553 ...703 ...540 ...949 ...063 ...478 ...995 ...388 ...921 ...977 ...742 ...433

GORBE PEREZ, MARIA DEL CARMEN GORDO CABALLERO, SALVADOR GORDO MARTINEZ, MARIA SOCORRO GORDO RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION GORDO SAMPER, PURIFICACION GORDON LUNA, FRANCISCO GORGUES GARCIA, JUAN GORNT ZAPATER, ANGELA MARIA GORNT ZAPATER, KARIN GOROSTIZA RAMIREZ, MARIA ISABEL GORRIS CARDA, MARIA DEL CARMEN GORRIS TEN, ELVIRA GORRITA DE ZUÑIGA, MARIA ROSA GORRITA SEBASTIA ELSA GORRIZ BLEDA, JOSE GORRIZ DOMENECH, NATALIA GORRIZ PEREZ, MARIA REYES GORRIZ PORCAR, PILAR GOSALBEZ HERNANDEZ, MARIA LUZ GOSALBEZ LOZANO, JOSE CARLOS GOSALBEZ MATEO, EVA MARIA GOSALBEZ MIRA, JUAN MANUEL GOSALBEZ VALVERDE, CAROLINA GOSALBO CUENCA, NOELIA GOSALVEZ ROCA, MARIA PILAR GOSIO DALMAU, OLGA GOSP FELIU, JOSEFA GOSP MORATO, JOSE SALVADOR GOSP RUIZ, ANA MARIA GOST BELLVER, MARIA DEL MAR GOTERRIS PERALES, BELEN GOTERRIS PERALES, RAFAEL GOZALBES CERDA, MARIA CARMEN GOZALBES MARTI, FRANCISCO ENRIQUE GOZALBEZ BARAZA, ISABEL MARIA GOZALBEZ BOTELLA, EVARISTO JOSE GOZALBEZ BOTELLA, MARIA REMEDIOS GOZALBEZ COMPANY, TANIA GOZALBEZ TOMAS, MARIA ASUNCION GOZALBO BENAGES, SONIA GOZALBO ESTEVE, MARIA DESAMPARADOS GOZALBO FERRARA, ESTEFANIA GOZALBO MUÑOZ, MARIA TERESA GOZALBO RENAU, ANTONIO GOZALVEZ AGUILAR, SERGIO GOZALVEZ CASTILLO, EVA GOZALVEZ HERWIG, JORGE GOZALVEZ LLAVORI, JOSE MANUEL GOZALVEZ ROVIRA, ANGELA GOZALVEZ RUIZ, MARIA SOFIA GRACIA ARCE, ANA ISABEL GRACIA ARCE, JAVIER GRACIA ASENSIO, ENCARNACION GRACIA BAQUERO ROJANO, JOSE LUIS GRACIA BLASCO, VICENTA MIRELLA GRACIA COMELLAS, ERNESTO GRACIA GALLEN, YOLANDA GRACIA GASCON, MARIA DE LA CRUZ GRACIA GOMEZ, YOLANDA GRACIA MARTI, FRANCISCA GRACIA MARTINEZ, MARIA BELEN GRACIA MARZO, M. CARMEN GRACIA MARZO, M. TERESA GRACIA MOLLA, JOAN BATISTE GRACIA MOLLA, SABINA GRACIA NAVARRO, MARIA AMPARO GRACIA PARREÑO, MARIA DEL CARMEN GRACIA PINILLA, ISMAEL GRACIA TEROL, FRANCISCO GRACIA VESGA, MIGUEL ANGEL GRACIA VIDAL, SILVIA GRADOLI ALMARCHE, PILAR GRADOLI ALVAREZ, REGINA GRAELL CARCEL, ALICIA GRAFIA MONTAÑES, EVA GRAGERA MARTINEZ, MARIA INMACULADA GRAMAGE GANDIA, INMACULADA GRAMAGE GANDIA, JOSE RAFAEL GRAMAGE MARTINEZ, JOSE MARIA GRAMAGE TOLSA ENRIC

30987

L L L L D L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...538 ...063 ...756 ...514 ...257 ...727 ...454 ...839 ...486 ...167 ...639 ...758 ...192 ...921 ...341 ...485 ...554 ...611 ...691 ...047 ...318 ...386 ...883 ...034 ...661 ...348 ...259 ...496 ...985 ...796 ...540 ...528 ...761 ...749 ...305 ...322 ...703 ...133 ...078 ...823 ...472 ...292 ...783 ...917 ...852 ...724 ...420 ...766 ...435 ...718 ...456 ...429 ...077 ...648 ...331 ...192 ...245 ...176 ...310 ...884 ...737 ...590 ...374 ...942 ...362 ...231 ...601 ...314 ...723 ...867 ...676 ...859 ...285 ...867 ...265 ...544 ...279 ...087 ...070 ...840

GRAMAGE TOLSA MARIA ESPERANZA GRAMAGE TOLSA, MARIA DEL CARMEN GRAMAGE TOLSA, MARIA GLORIA GRAMAJE SOLIS, NATALIA GRAMUNTELL JUAREZ, ANA MARIA GRAN AMOROS, ASUNCION GRAN AMOROS, SABINA GRANADO FERNANDEZ, PAULA GRANADO GIRALDO,JOSE LUIS GRANADOS CARMONA, TAMARA GRANADOS FARINOS, AMPARO GRANADOS JIMENEZ, CARIDAD GRANADOS LUIS, ASUNCION GRANADOS REINES, PILAR GRANCHA BERTOLIN, ANTONIO GRANCHA CARRATALA, ENRIQUE GRANCHA GONZALEZ, AMPARO MERCEDES GRANDA SUAREZ, MELISA GRANDE ,MORENO, GEMA GRANDE GORREA, BENITO JOSE GRANDE MARTINEZ, DEMETRIO GRANDE MORENO, MANUEL GRANDE PEREZ, MARIA JOSEFA GRANDE RODRIGUEZ, JUAN RAMON GRANEL BLASCO, RAUL GRANELL BERBEL, ROCIO GRANELL CABEDO, MARIA CONSUELO GRANELL CARSI, CELIA MARIA GRANELL CASTELLO, Mª CARMEN GRANELL GIMENO, PAULA GRANELL ORTS, JORGE GRANELL RUIZ, RAFAEL GRANER LOZANO, MARIA ANGELES GRANERO CAMPILLO, ESTHER GRANERO ESQUIVA, ANTONIO VICENTE GRANERO ESQUIVA, M TERESA GRANERO MOYA, MARIA MILAGROS GRANERO ORTELLS, CARLOS GRANERO TORRALBA, SARA GRANERO VEGARA, JOSE GRANIZO CARCELES, TATIANA GRANIZO PONCE, JOSE MIGUEL GRANO DE ARO BABIANO, ROSA MARIA GRAO CASES, MARIA PILAR GRAO FERRER, MARIA JOSE GRAO FERRER, SILVIA GRAO LACASA, MONTSERRAT GRAO PEREZ, ALEXANDRA GRAO SOTO, ANDREA GRAS ALBELDA, CONCEPCION GRAS ANDRES, BEATRIZ GRAS CAMARENA, MARIA JOSE GRAS GIL, PEDRO GRAS IBAÑEZ, CARMEN GRAS LOPEZ, MARIA ISABEL GRAS PEREZ, FRANCISCO ANTONIO GRAS PICO, JESSICA GRAS RAMON, NOEMI MARA GRAS ROCAMORA, JULIA MARIA GRAS TENDERO, REMEDIOS GRAS VERDU, MARIA VIRTUDES GRAU AMAT, MARIA ASUNCION GRAU BARRACHINA, ARANZAZU GRAU BENAVENT, MARIA PILAR GRAU BLASCO, VICENTE GRAU BOSCH, ROSA MARIA GRAU BOU, IVAN GRAU CAMARENA CRISTINA GRAU CANDEL, ENCARNACION GRAU CANDEL, MARIA JOSE GRAU CAÑAVATE, CARMEN GRAU CARAÑANA, JOSE GRAU CARAÑANA, LAURA GRAU CARBONELL, SANTIAGO GRAU CARMONA, ENRIQUETA GRAU CASADO, EDUARDO GRAU CASADO, PABLO GRAU CATALA, ZAIRA GRAU CEBRIAN, MARIA ENCARNACION GRAU CHORDA, CRISTINA

30988

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...146 ...481 ...607 ...266 ...591 ...516 ...388 ...070 ...672 ...590 ...857 ...608 ...623 ...215 ...277 ...513 ...429 ...542 ...513 ...358 ...794 ...769 ...458 ...569 ...268 ...342 ...251 ...566 ...180 ...705 ...728 ...727 ...442 ...939 ...202 ...854 ...596 ...663 ...681 ...131 ...489 ...330 ...921 ...778 ...640 ...314 ...142 ...686 ...662 ...541 ...740 ...188 ...611 ...023 ...784 ...982 ...704 ...547 ...854 ...849 ...545 ...880 ...225 ...000 ...135 ...911 ...699 ...690 ...740 ...762 ...637 ...995 ...668 ...682 ...014 ...943 ...360 ...296 ...815 ...106

GRAU CHOVA, JOSE DANIEL GRAU DARAS, MIRIAM TERESA GRAU DE HARO, MIGUEL ANGEL GRAU DOMINGO, ANTONIO GRAU DOMINGO, MARIA DOLORES GRAU DOMINGO, RAQUEL GRAU FRANCO, ZEUS GRAU GADEA, LLUIS GRAU GARCIA MONICA GRAU GEA, MARIA AMPARO GRAU GRAU, ENCARNACION GRAU HERNANDEZ, ABELARDO GRAU HERRERO, MARIA DOLORES GRAU LIZANA, CRISTINA GRAU LLOPIS, MARTA GRAU LOZANO,INMACULADA GRAU MARTINE SANTA OLALLA, JOSE GABRIEL GRAU MOLINA, MAYTE GRAU MOLINA, PATRICIA GRAU NOMBELA, MARIA GRAU PAREDES, JOSE ALBERTO GRAU PEREZ, SOFIA GRAU PERIS, JOSE GRAU POVEDA, MARIA CARMEN GRAU RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO GRAU ROMERO, JUAN MANUEL GRAU ROMERO, SALVADOR GRAU ROMERO, VICENT GRAU SALMERON, MARIA DOLORES GRAU SANTONJA, SONIA GRAU SARTI, EDUARDO GRAU SARTI, NATALIA GRAU TORMO, MARIA GRAULLERA GOMEZ, ANA GREGORI BARCELO, VICENTE GREGORI BERTOMEU, VICENT GREGORI CAMARENA, MARIA JOSE GREGORI CAMARENA, MARIA PILAR GREGORI ESTRUCH, INMACULADA GREGORI FERRER, ANDREA GREGORI FONT, MARC ALBERT GREGORI GALLEGO, ANA MARIA GREGORI GARCIA, MARTHA GREGORI LOPEZ, ENRIQUE GREGORI MONZO, JUAN CARLOS GREGORI PEREPEREZ, DAVID GREGORI SERENA, RAQUEL GREGORI TALON, EVA MARIA GREGORI TUR, MARIA TERESA GREGORI TUR, VICENTE GREGORI VICTORIA, DARLEN GREGORIO ABAD, SAMUEL GREGORIO DOMINGUEZ, VERONICA GREGORIO MORENO, JUAN ANTONIO GREGORIO RUIZ, MARTA GREGORIO TELLO, CARLOS GRENADA, CAMELIA NICOLETA GRESTA, ENZO LEONARDO GREUS AÑO, JOSE JAVIER GREUS GARCIA, VICENTE BENJAMIN GRIFO AGUSTI, SILVIA GRIFO ORTUÑO, GLORIA GRIFO RIPOLLES, MONICA GRIGORE, ALXANDRA HANA GRIJALVA LAVERDI, BYRON FRANCISCO GRIMALDOS GONZALEZ, TERESA GRIMALDOS GONZALEZ, YASMINA GRIMALDOS LOPEZ, JUAN CARLOS GRIMALDOS SANCHEZ, JOSE LUIS GRIMALDOS SEVILLA, AGUSTIN LUCAS GRIMALT PEREZ, ANA PAULA GRIMALT SIGNES, FRANCISCO BORJA GRIMALTOS ESCRIBA, EVA GRIMALTOS MUÑOZ, MARIA ELENA GRIÑAN GARCIA, MARIA TERESA GRIÑAN JIMENEZ, URSULA GRIÑO BETORET, MARIA TERESA GRIÑO MORENO, ANA BELEN GRIÑO MORENO, MILAGROS GRIÑO SANMARTIN, PASCUAL

30989

L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L D L L L L L L D L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L D L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...326 ...541 ...829 ...731 ...840 ...150 ...437 ...060 ...965 ...405 ...122 ...716 ...367 ...769 ...955 ...534 ...042 ...483 ...299 ...051 ...302 ...412 ...212 ...504 ...294 ...894 ...092 ...547 ...548 ...503 ...766 ...351 ...683 ...403 ...292 ...824 ...382 ...439 ...064 ...979 ...486 ...130 ...837 ...889 ...835 ...097 ...334 ...117 ...846 ...552 ...445 ...086 ...657 ...506 ...839 ...692 ...758 ...426 ...096 ...198 ...443 ...579 ...249 ...444 ...263 ...706 ...772 ...990 ...490 ...680 ...298 ...543 ...241 ...849 ...481 ...580 ...091 ...022 ...585 ...344

GRIÑO URENDEZ, LUCIA GRIS MARTIN, VICENTE GROSSON CAUDET, ALEJANDRO GROSSON CAUDET, FERNANDO GRUEIRA LIS, HUGO GRUESO PEREZ VICENTE GRUESO PEREZ, JOSE ANTONIO GRUESO PEREZ, JOSEFA GRUSTAN PASCUAL, FRANCISCO ARMANDO GUADA RODRIGUEZ, FRANCISCA GUADALAJARA NOGUERA, SARA GUADALUPE MELLADO, JOSE IGNACIO GUADAS PARDO, ENCARNACION GUADIX CASADO, JUAN MANUEL GUAITA CAPELLA, MARIA JULIA GUAITA NAVARRO, MARIA CONSUELO GUAITA PLA, PURIFICACION GUAITA PUERTO, JAIME GUAITA PUERTO, SERGIO GUAITA TRUJILLO, MIGUEL ANGEL GUAL ALTUR, MIGUEL GUAL GALBAN, VICENTA MARIA GUAL GALLEN, JUAN CARLOS GUAL GIMENEZ, ALEJANDRO GUAL SALVADOR, MARI CARMEN GUAL TENA, IGNACIO GUALDA BARCHIN, ELADIO GUALDA BLANCH, ANGELA GUALDA BLANCH, RAQUEL GUALDA LORENZ, RAUL GUALDA MARTINEZ, JAVIER GUALDA NAVALON, BEGOÑA GUANTER GRACIA, MARIA DEL CARMEN GUANTER GRACIA, REBECA GUARCH AZNAR, LLUC GUARDADO CABANILLAS, MARIA REMEDIOS GUARDIA ALVAREZ, MARIA DEL CAMINO GUARDIA EXPOSITO, JOSEFA GUARDIOLA ALCALA, FRANCISCO JOSE GUARDIOLA ALCALA, PATRICIA GUARDIOLA CASCALES, MARIA JOSE GUARDIOLA CASTILLA, SERGIO GUARDIOLA DEL REY, DAVID GUARDIOLA ESTEVE, ESTHER MARIA GUARDIOLA ESTEVE, LORENA GUARDIOLA FITOS, JOSE MARIA GUARDIOLA GARCIA, JOSE MANUEL GUARDIOLA IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER GUARDIOLA OCHANDO, ANA JULIA GUARDIOLA SANDOVAL, GEMMA GUARDIOLA VILLALBA, ANGELES GUARINO GIL, JUAN MIGUEL GUARINOS BERNABE, ENRIQUE GUARINOS GUASP, FRANCISCO JAVIER GUARNER MARTINEZ, MARIA ISABEL GUARNER MARTINEZ, RAFAEL GUARNER OLMO, MARIA DEL CARMEN GUARNER OLMO, NATIVIDAD GUARNES ONRUBIA, MARISOL GUARNIDO GALVEZ, MARIA ISABEL GUARRO MOLINA, MARIA DEL CARMEN GUARRO PALLAS, ASUNCION GUASP FERRIS, RAFAEL GUASP ORTEGA, ALMUDENA GUELDOS GARCIA, ANTONIA GUEROLA ALBERT, MARIA JOSE GUEROLA BELTRAN, MARIA CRISTINA GUEROLA CABANES JOSE LUIS GUEROLA GUERRERO, INMACULADA GUEROLA MIGUEL, VICENTE FRANCISCO GUEROLA OJEDA, LYDIA GUEROLA PORTA, SALVA GUEROLA RIBELLES, FRANCISCO JOSE GUEROLA SORIANO, VICENTE GUERRA BARRERO, SANTIAGO GUERRA BLANC, ANTONIO JOSE GUERRA CARBONELL, ESTEBAN GUERRA GIMENEZ, JUAN GUERRA RODRIGUEZ, GREGORIO V GUERRA ROJO, MARIA

30990

L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D D L L L L L L L L L D L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...735 ...651 ...659 ...540 ...803 ...526 ...310 ...558 ...832 ...631 ...012 ...498 ...575 ...411 ...822 ...721 ...419 ...359 ...063 ...469 ...918 ...771 ...865 ...772 ...120 ...814 ...432 ...468 ...093 ...581 ...422 ...119 ...661 ...325 ...819 ...216 ...204 ...414 ...627 ...545 ...981 ...964 ...893 ...620 ...020 ...957 ...451 ...654 ...196 ...615 ...201 ...108 ...779 ...222 ...770 ...237 ...781 ...185 ...009 ...851 ...065 ...912 ...881 ...696 ...537 ...795 ...532 ...610 ...223 ...298 ...671 ...807 ...276 ...372 ...967 ...137 ...135 ...054 ...847 ...046

GUERREIRO RODRIGUEZ, NATALIA GUERRERO ABAD, BEATRIZ GUERRERO ABAD, VERONICA GUERRERO AGUILAR, ANGEL RAMON GUERRERO AGULLO, MARIA ASUNCION GUERRERO ALCALDE, JOSEFA GUERRERO ALCOBENDAS, JOSEFA GUERRERO ALCOBENDAS, MARIA ROSARIO GUERRERO ALEMAN, ANTONIO GUERRERO ARAGON, RUBEN GUERRERO ARIZA, JAVIER GUERRERO BADILLO, CARMEN GUERRERO CANTO, CRISTIAN GUERRERO DOMINGUEZ, MARIA DOLORES GUERRERO EMPER, JAVIER GUERRERO FABIAN, JOSE GUERRERO GALLEGO, JAVIER GUERRERO GANDIA, BEATRIZ GUERRERO GONZALEZ, ANA ISABEL GUERRERO GUERRERO, SERGIO GUERRERO HOYO, CRISTIAN ANTONIO GUERRERO HURTADO, CRISTIAN GUERRERO HURTADO, JESUS GUERRERO HURTADO, MIGUEL ANGEL GUERRERO JORDA, ANGELES GUERRERO JORDA, JAVIER GUERRERO JOVER, ASUNCION GUERRERO JOVER, GENOVEVA GUERRERO LOPEZ, RAQUEL GUERRERO MARQUES, ANGELA GUERRERO MARTIN, JUDIT GUERRERO MARTINEZ, DESIREE GUERRERO MILAN, JUAN CARLOS GUERRERO MORALES, SANTIAGO SERGIO GUERRERO PERETOU, MARIA LUZ GUERRERO PERONA, HORTENSIA GUERRERO QUESADA, ISABEL GUERRERO RAMOS, CARLOS GUERRERO ROBLES, PEDRO JAVIER GUERRERO SAIZ, ALVARO GUERRERO SANCHEZ CAMACHO, ELENA GUERRERO SANCHEZ, CRISTIAN GUERRERO SIMO, CARLOS GUERRERO SORIANO, MARIA NIEVES GUERRERO TAPIAS, RAMON GUERRERO VALENZUELA, ENCARNACION GUERRERO VALERO, EVA GUETO POYATO, ANTONIA ROSARIO GUETO PRATS, SUSANA PILAR GUEVARA CONEJO, DIEGO GUEVARA MUÑOZ, JORGE GUEVARA SANCHEZ, VICTORIA GUEVARA TORRERO, CARLOS GUIA GASULLA, M DESAMPARADOS GUIA MOCHOLI, VICENTE GUICHOUX CORTES, DIEGO GUIJA LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES GUIJARRO ALCACER, LUCIA GUIJARRO ALVAREZ, EVA MARIA GUIJARRO APARISI, ROSA ANA GUIJARRO ARACIL, SILVIA GUIJARRO CARCELLER, DAVID GUIJARRO CHILET, MARIA JULIA GUIJARRO DEL PESO, FERNANDO GUIJARRO ESCAMILLA, RAUL GUIJARRO FERRER, CONCEPCION GUIJARRO FOS, JUANA GUIJARRO GARCIA UCEDA MARIA LUCIA GUIJARRO GINERES, EVA MARIA GUIJARRO GOMEZ, MARGARITA GUIJARRO JIMENEZ, MARGARITA GUIJARRO LOPEZ, ANA MARIA GUIJARRO LOPEZ, DAVID GUIJARRO MORILLO, PILAR GUIJARRO PLAZA, JUAN MANUEL GUIJARRO SALCEDO, AURELIA GUIJARRO SANCHEZ, JUAN MANUEL GUIJARRO SIERRA, CONCEPCION GUIJOSA REVENGA, NURIA GUIJOSA SANTOYO, ISABEL

30991

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. K ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante


Num. 7139 / 25.10.2013

...653 ...883 ...235 ...5838 ...633 ...172 ...155 ...979 ...393 ...451 ...934 ...912 ...886 ...633 ...244 ...300 ...032 ...091 ...623 ...196 ...965 ...889 ...484 ...954 ...078 ...080 ...174 ...478 ...663 ...888 ...445 ...809 ...363 ...274 ...022 ...211 ...080 ...497 ...476 ...616 ...980 ...956 ...837 ...126 ...716 ...396 ...725 ...555 ...546 ...250 ...439 ...142 ...507 ...028 ...862 ...550 ...505 ...544 ...546 ...264 ...925 ...453 ...521 ...115 ...110 ...326 ...163 ...697 ...888 ...504 ...944 ...276 ...729 ...825 ...241 ...338 ...134 ...497 ...650 ...516

GUILABERT BAÑOS, ALMUDENA GUILABERT COVES, MARGARITA GUILABERT RIPOLL, FRANCISCO ANTONIO GUILL BAÑON, ANA MARIA GUILL BAÑON, MARIA SALUD GUILL IBAÑEZ, GABRIEL GUILL LOPEZ, NURIA GUILL RICO, ESTER GUILL SOLER, MAYTE GUILLAMON CALVET, ASUNCION GUILLAMON CANDEL, MARIA ISABEL GUILLAMON CATALAN, ALICIA GUILLAMON CERECEDA, BENJAMIN GUILLAMON DOMINGUEZ, MARIA GLORIA GUILLAMON GASCO, CARLOS GUILLAMON MONEDERO, RAMON GUILLAMON PARRA, RAQUEL GUILLAMON SUESTA, FRANCISCO GUILLEM BARBERA, VICENTE GUILLEM BERNABEU, MARIA ISABEL GUILLEM CAMBRA, MARTA GUILLEM ESTEVE, JOSEFA CLARA GUILLEM FRANCES, ISABEL GUILLEM GINER, JOSE FRANCISCO GUILLEM LOS SANTOS, ANNA GUILLEM LOS SANTOS, JOSEP GUILLEM MONFERRER, CARMEN GUILLEM NAVARRO, HECTOR GUILLEM SANCHIS, VICENT GUILLEM SOS, JOSEFINA GUILLEM TORMO, LORENA GUILLEM TORTOSA, ARACELI GUILLEM VIDAL, ANTONIO JOSE GUILLEMOT LAFARGUE, ROBERTO GUILLEN AGUADO, CRISTINA GUILLEN ALARCON, ANA JOSE GUILLEN ALARCON, ANTONIO GUILLEN ALARCON, CRISTINA GUILLEN ALCARAZ, PILAR GUILLEN ALMODOVAR, LORENA GUILLEN ALMODOVAR, SIRA GUILLEN ALONSO, SERGIO MANUEL GUILLEN ANTON, CARMEN GUILLEN ARMERO, PABLO GUILLEN ASENSIO, ANA GUILLEN BARENCA, GERMAN GUILLEN BERTOMEU, CARLOS IGNACIO GUILLEN CANUTO, JOSE RAFAEL GUILLEN CORRALES, FRANCISCA GUILLEN CORRALES, PATRICIA GUILLEN CORRECHER, SUSANA GUILLEN ESPINOSA, ANTONIO GUILLEN ESPINOSA, PEDRO GUILLEN ESPINOSA, SALVADORA GUILLEN GARGALLO, ALICIA GUILLEN MARTINEZ, BENEDICTA GUILLEN MOLINA, FRANCISCO MIGUEL GUILLEN MORALES, TAMARA GUILLEN MORALES, TANIA GUILLEN MURCIA, FRANCISCO GUILLEN PALACIOS, MIRIAM GUILLEN PEREZ, AURORA GUILLEN PEREZ, JAIME GUILLEN PONCE, BARBARA GUILLEN PUIG, DOLORES GUILLEN RAMIREZ, MARIA HELGA GUILLEN SAYAS, LORENA GUILLEN VERDU, ROCIO GUILLEN VIDAL, MARIA TRINIDAD GUILLEN VIDAL, REMEDIOS MARIA GUILLERMO MARTINEZ, FRANCISCO GUILLO CAMPELLO, MARGARITA GUILLO ESTAÑ, ELOY GUILLO ESTAÑ, JOSE MANUEL GUILLO FERNANDEZ, AGUSTIN MANUEL GUILLOT AROCAS, JOSE VICENTE GUILLOT ARTES, JORGE JAIME GUILLOT MANZANO, MARIA GUILLOT PEÑARRUBIA, DIANA GUILLOT PONCE, MATILDE

30992

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. EXCL. J, S ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM. ADM.

Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Castelló / Castellón València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante València / Valencia Castelló / Castellón València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Castelló / Castellón Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia Alacant / Alicante València / Valencia Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante Alacant / Alicante València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia València / Valencia


Num. 7139 / 25.10.2013

...676 ...356 ...014 ...317 ...824 ...550 ...407 ...782 ...002 ...770 ...410 ...144 ...784 ...369 ...860 ...054 ...559 ...057 ...967 ...386 ...277 ...443 ...147 ...227 ...553 ...006 ...077 ...124 ...626 ...782 ...132 ...311 ...586 ...505 ...477 ...700 ...475 ...181 ...061 ...777 ...234 ...3