FORCIT Group Annual Report 2021

Page 1

20 21 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE ANNUAL REPORTSISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING TABLE OF CONTENTS

4 8 12

Hallituksen toimintakertomus Styrelsens verksamhetsberättelse Board of Directors’ Report

16 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS KONCERNENS BOKSLUT CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 17

Konsernin tuloslaskelma Koncernens resultaträkning Consolidated Profit and Loss Account

18 Konsernin tase Koncernens balansräkning Consolidated Balance Sheet 20 Konsernin rahoituslaskelma Koncernens finansieringsanalys Consolidated Statement of Cash Flows 22 EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS MODERBOLAGETS BOKSLUT PARENT COMPANY’S FINANCIAL STATEMENTS 23 Emoyhtiön tuloslaskelma Moderbolagets resultaträkning Parent Company’s Profit and Loss Account 24 Emoyhtiön tase Moderbolagets balansräkning Parent Company’s Balance Sheet 26 Emoyhtiön rahoituslaskelma Moderbolagets finansieringsanalys Parent Company’s Statement of Cash Flows 28 Tilinpäätöksen liitetiedot 30 Noter till bokslutet 32 Notes to the Accounts 35 Allekirjoitukset Underteckningar Signatures 36 Tilintarkastuskertomus 38 Revisionsberättelse 40 Auditor’s Report


4

OY FORCIT AB | 2021

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

1.1.–31.12.2021 YLEISTÄ

FORCIT Groupilla on toimintaa kolmella liiketoimintaalueella: FORCIT Explosives toimii siviiliräjähdetoimialalla, FORCIT Consulting tarjoaa mittaus-, valvonta-, ­konsultointija koulutuspalveluita ja FORCIT Defencen liiketoiminta on suuntautunut puolustusvoimille ja puolustusmateriaalien valmistajille. FORCITin tavoitteena on parantaa asemaansa Pohjoismaiden markkinajohtajana ja ensisijaisena räjähteisiin, panostamiseen ja ympäristövaikutusten valvontaan liittyvien palveluiden, tuotteiden ja osaamisen toimittajana. Defence-liiketoiminta-alueella yhtiön päämääränä on olla ensisijainen teknologiakumppani ja johtava järjestelmä­ toimittaja epäherkkien räjähteiden maailmanmarkkinoilla. Yhtiön toiminta on kehittynyt pääasiallisesti positiivisesti vuonna 2021 pandemiasta ja siihen liittyvistä toimitusketjun vaikeuksista huolimatta. Kaikki liiketoiminta-alueet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. FORCIT Explosives kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2021 Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Yksi vuoden 2021 tulokseen vaikuttaneista tekijöistä oli tärkeiden raaka-aineiden hintojen ennennäkemätön nousu, joka on jatkunut myös vuoden 2022 alussa. Mitä tulee palvelutarjontaan, FORCIT osti portugalilaisen ohjelmistoyritys O-Pitblastin, josta on nopeasti tullut merkittävä toimija kaivostoiminnan optimoinnissa ja erityisesti räjäytysten optimoinnissa. O-Pitblast jatkaa toimintaansa konsernin itsenäisenä tytäryhtiönä. Myös Defence-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vuonna 2021. FORCIT Consultingin liikevaihto kasvoi vuoden aikana erityisen vahvasti Suomen ja Norjan markkinoilla, kun taas Ruotsin markkinoilla liikevaihto pysyi vakaana. Yhtiön laatujärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 standardin ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001 standardin mukaisesti. Defence-liiketoiminta-alue on sertifioitu Naton AQAP 2110 laatustandardin mukaisesti. ISO- ja AQAP-standardien lisäksi Defence-liiketoiminta on akkreditoitu Suomen kansallisen turvallisuusauditoinnin (KATAKRI) kriteerien mukaisesti. TALOUSKATSAUS

Alla esitetyt tunnusluvut kuvaavat yrityksen kehitystä viimeisimpien tilikausien aikana.

KONSERNI Liikevaihto, milj. euro Liiketulos, milj. euro

2021

2020

2019

150,466

127,413

115,401

8,645

8,576

6,266

Liiketulos % liikevaihdosta

5,7

6,7

5,4

Oman pääoman tuotto-%

14,2

16,2

12,2

Vakavaraisuus- %

44,1

45,8

43,8

Henkilöstömäärän keskiarvo

499

432

392

EMOYHTIÖ

2021

2020

2019

Liikevaihto, milj. euro

71,999

61,654

55,276

Liiketulos, milj. euro

3,336

3,723

1,877

Liiketulos % liikevaihdosta

4,6

6,0

3,4

Oman pääoman tuotto-%

14,9

12,7

8,1

Vakavaraisuus- %

48,8

46,4

47,0

Henkilöstömäärän keskiarvo

250

225

216

Konsernin liiketulos kasvoi vuonna 2021 hieman vuoteen 2020 verrattuna. Kannattavuus on parantunut kasvaneen liike­vaihdon myötä samalla kun kasvaneet raaka-ainekustannukset ovat vaikuttaneet siihen hyvin negatiivisesti. HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä on kasvanut kaikissa maissa toiminnan kasvun ja kasvaneen liikevaihdon myötä. Vuoden 2021 lopulla toteutettiin koko konsernin kattava henkilöstötutkimus henkilöstön sitoutumisen ja tyytyväisyyden selvittämiseksi. Tulokset osoittivat henkilöstön sitoutumisen olevan edelleen keskimäärin korkealla tasolla. Covid-pandemiaan liittyvät rajoitukset sekä etä- ja hybridityöskentely jatkuivat koko vuoden ajan. Henkilöstö säästyi vuonna 2021 vakavilta covid-19-tautitapauksilta. TUTKIMUS JA KEHITYS

FORCIT Explosives liiketoiminta-alueen tuotekehitys keskittyy edelleen maanpäälliseen ja maanalaiseen panostukseen tarkoitettujen Kemiitti-järjestelmien jatkokehittämiseen sekä uusien ympäristöystävällisempien ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisten räjähteiden kehitystyöhön.

Kemiittiajoneuvojen data-analytiikkaa on parannettu kuluneen vuoden aikana. Panostustieto on nyt entistä paremmin hyödynnettävissä asiakaskohteissa. Dataanalyserna från Kemiitti-truckar har förbättrats under det senaste året. Laddningsinformation kan nu användas mer vid kundens arbetsplats. The data analytics of Kemiitti trucks has been improved over the past year. Charging information can now be even better utilised at customer sites.6

OY FORCIT AB | 2021

­ igitalisaatiokehityksemme otti valtavan edistysaskeleen, kun D yhtiömme osti ohjelmisto- ja teknologiayritys O-Pitblastin. Mittausdatan käsittely-, hallinta- ja käyttöalustan kehitystyö on jatkunut Consulting-liiketoiminta-alueella. Lisäksi on jatkettu FORCITin palvelutarjonnan laajentamista esimerkiksi ympäristöpalveluiden ja lupakonsultoinnin osalta. Tutkimus- ja kehitystyö on Defence-liiketoiminta-alueella keskittynyt vedenalaisten järjestelmien ja FORCITin Sentry Area Denial System järjestelmän kehittämiseen. INVESTOINNIT

Konsernin kokonaisinvestoinnit yritysosto huomioon ottaen olivat tilikauden aikana 15,9 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa), ja leasingrahoitus mukaan lukien 17,1 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa). Emoyhtiön investoinnit omaan toimintaansa olivat 2,1 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa). Yritysoston ohella tärkeimmät investoinnit koskivat kapasiteetin kasvattamista ja FORCIT Explosives liiketoiminta-alueen palveluverkon laajentamista. Myös huomattavien investointien tekemistä panostus- ja toimitusprosessien digi­talisointiin jatkettiin. FORCIT Consulting on investoinut tärinä- ja melumittauslaitteisiin. VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS

FORCIT julkaisi viime vuonna ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa, jossa kuvaillaan nykytilannetta ja tavoitteitamme tulevaisuudessa. Yksi FORCITin strategisista peruspilareista on olla alansa johtaja vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä. FORCITin vastuullisuustyö jakautuu kolmeen osa-alueeseen: ihmiset, ympäristö ja kannattavuus (people, planet, profitability). Ihmisten osalta turvallisuus on etusijalla ja tärkeimpänä indikaattorina on pyrkimys tapaturmien nollatasoon. Tapaturmataajuus (poissaoloon johtaneet tapaturmat, miljoonaa työtuntia kohden) kasvoi vuonna 2021 lukemaan 7,0 (1,3). Ympäristön osalta FORCITin tärkeimpänä strategisena tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius omassa liiketoiminnassaan huomattavasti lähimpiä kilpailijoitamme nopeammin. Kannattavuudesta puhuttaessa keskeisenä indikaattorina on säilyttää nettovelka terveellä tasolla suhteessa liike­ toiminnan kassavirtaan.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Raaka-aineiden saatavuus on yleisesti ottaen ollut tyydyttävällä tasolla. Pandemian vaikutukset ja niihin liittyvät häiriöt toimitusketjuissa sekä merkittävät geopoliittiset jännitteet ovat vaikuttaneet huomattavasti raaka-aineiden saatavuuteen ja erityisesti niiden hintoihin. FORCIT pitää aktiivisesti yllä yhteyksiä vähintään kahteen toimittajaan kunkin pääraaka-aineensa osalta. Tilanteessa, jossa hyvien vaihtoehtojen löytäminen on vaikeaa, yritys pyrkii varmistamaan raaka-aineiden saatavuuden pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla. Koska yhtiöllä on yhä enemmän toimintaa Ruotsissa ja Norjassa, Ruotsin kruunun ja euron sekä Norjan kruunun ja euron väliset kurssimuutokset muodostavat valuuttariskin. Yhtiö on pyrkinyt suojautumaan valuuttariskejä vastaan solmimiensa sopimusten avulla ja on siksi onnistunut vähentämään alttiuttaan näille riskeille vuoden 2021 aikana. Epävarmuus pandemian kehityksestä kuuluu edelleen riskeihin vuonna 2022 niin henkilöstön terveyden kuin liiketoiminnankin näkökulmasta, vaikka riskin arvioidaankin pienenevän. Yritys on pyrkinyt toimimaan aktiivisesti ja valppaasti vähentääkseen pandemian vaikutuksia henkilöstön terveyteen sekä liiketoimintaan. Keski-Euroopan eskaloituvaan geopoliittiseen tilanteeseen liittyvät riskit ovat edelleen olemassa ja saattavat kasvaa. VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Infrarakentamisen näkymät ovat varovaisen positiivisia Suomessa ja Ruotsissa, kun taas Norjassa ne ovat selkeästi positiivisia. Kaivossegmenttiin kohdistuu neutraaleja tai hieman vuoden 2021 tulosta positiivisempia odotuksia. Vuoden 2022 suurimmat epävarmuustekijät liittyvät Keski-Euroopan eskaloituvaan geopoliittiseen tilanteeseen, joka on aiheuttanut yleistä inflaatiota ja vaikuttanut tärkeiden raaka-aineiden saatavuuteen ja hintakehitykseen. Kilpailu siviiliräjähdemarkkinoilla on edelleen kovaa. Yhtiö uskoo kuitenkin pystyvänsä harjoittamaan edelleen kannattavaa liiketoimintaa päämarkkinoillaan pitämällä yllä hyvää kilpailukykyään ja keskittymällä edelleen toimintansa kehittämiseen ja tehokkuuteen. FORCIT Consultingilla on vahva markkina-asema, ja sillä on hyvät kasvumahdollisuudet toiminnan maantieteellisen laajentamisen ja ydinliiketoimintaansa lähellä olevan palvelutarjontansa kehittämisen avulla.


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

FORCIT Defencen tilauskanta kasvoi voimakkaasti vuoden 2021 aikana, mikä tukee liikevaihdon kasvua vuonna 2022. Tiivistäen voidaan todeta, että yhtiö odottaa vuonna 2022 sekä myynnin että kannattavuuden kasvavan vuoteen 2021 verrattuna niistä epävarmuustekijöistä huolimatta, joita merkittävät geopoliittiset jännitteet, toimitusketjuihin liittyvät haasteet ja kasvavat raaka-ainekustannukset aiheuttavat makroekonomisessa ympäristössä. HALLINTO

Oy Forcit Ab:n varsinainen yhtiökokous valitsi 14.4.2021 hallituksen jäseniksi Lauri Stadighin, Claes Tallbergin, Hans Karlanderin, Jarmo Lindbergin, Tom Melbyen ja Pasi Tolppasen. Lauri Stadigh on toiminut hallituksenpuheenjohtajana. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Joakim Westerlund. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on ollut Christian Hällström, KHT. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Mikäli tilinpäätös vahvistetaan, Oy Forcit Ab:n yhtiöko­ kouksen jaettavana on: Käyttörahasto

24 510 433,10 €

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

1 324 230,00 €

Tilikauden ylijäämä

7 488 919,25 €

Yhteensä

33 323 582,35 €

Hallitus ehdottaa, että varat jaetaan seuraavasti: OSAKKEENOMISTAJILLE MAKSETAAN OSINKONA 17,00 euroa/osake Käyttörahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Yhteensä

3 423 120,00 € 28 576 232,25 € 1 324 230,00 € 33 323 582,35 €

7

Yhtiön taloustilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiön likviditeetti on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön maksukykyä. YRITYKSEN OSAKKEET

Ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2020 valtuutti hallituksen tekemään päätöksen enintään 5 000 osakkeen osakeannista osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jotta yhtiön johto voi sijoittaa yhtiöön. Vuoden 2021 kuluessa rekisteröitiin tämän valtuutuksen perusteella 3 150 vuonna 2020 liikkeeseen laskettua osaketta. Vuonna 2021 laskettiin lisäksi liikkeeseen 450 uutta osaketta ja 300 olemassa olevaa osaketta mitätöitiin. Nämä 450 uutta osaketta on maksettu vuonna 2021 ja rekisteröity vuonna 2022. Osakkeilla on oikeus osinkoon. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja. OSAKKEIDEN MÄÄRÄ

2021 200 910 kpl

2020 198 060 kpl


8

OY FORCIT AB | 2021

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1.1.–31.12.2021 ALLMÄNT

FORCIT Group bedriver verksamhet inom tre affärsområden: FORCIT Explosives är verksam inom den civila sprängämnesbranschen, FORCIT Consulting tillhandahåller mätnings-, övervaknings-, konsult- och utbildningstjänster och FORCIT Defence är inriktat på försvarsmakter och tillverkare av försvarsmaterial. FORCITs målsättning är att vidareutveckla sin position som nordisk marknadsledare och föredragen leverantör av tjänster, produkter och kompetens gällande sprängämnen, laddning och övervakning av miljöeffekter. Inom Defence-området är målsättningen att vara en föredragen teknikpartner och ledande systemleverantör på världsmarknaden för ickekänsliga sprängämnen. Bolagets verksamhet har överlag utvecklats positivt under 2021, trots pandemin och de störningar i försörjningskedjan som hänger samman med den. Alla affärsområden växte jämfört med föregående år. Under 2021 ökade FORCIT Explosives omsättning i Sverige, Finland och Norge. En bidragande faktor under 2021 var den aldrig tidigare skådade prisökningen på viktiga råvaror, som också har fortsatt under inledningen av 2022. När det gäller serviceutbudet förvärvade FORCIT det portugisiska programvaruföretaget O-Pitblast, som på kort tid vuxit till en betydande aktör inom gruvdriftsoptimering och särskilt sprängningsoptimering. O-Pitblast Lda kommer att fortsätta att verka som ett fristående dotterbolag i koncernen. Under 2021 ökade även omsättningen inom Defence. FORCIT Consultings omsättning ökade under året, med en stark utveckling på den finska och norska marknaden, medan omsättningen på den svenska marknaden var stabil.   Bolagets kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001-standarden och dess miljösystem i enlighet med ISO 14001-standarden. Defence-verksamheten är certifierad i enlighet med NATO:s AQAP 2110-kvalitetsnormer. Förutom ISO- och AQAP-standarderna har Defence-verksamheten också ackrediterats i överensstämmelse med kriterierna för den finska nationella säkerhetsauditeringen (KATAKRI).   EKONOMISK ÖVERSIKT

Nedanstående nyckeltal beskriver utvecklingen under de senaste räkenskapsåren.

KONCERNEN Omsättning, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro

2021

2020

2019

150,466

127,413

115,401

8,645

8,576

6,266

Rörelseresultat i % av oms.

5,7

6,7

5,4

Avkastning på eget kapital%

14,2

16,2

12,2

Soliditet %

44,1

45,8

43,8

Antal anställda i genomsnitt

499

432

392

MODERBOLAGET Omsättning, milj. euro Rörelseresultat, milj. euro

2021

2020

2019

71,999

61,654

55,276

3,336

3,723

1,877

Rörelseresultat i % av oms.

4,6

6,0

3,4

Avkastning på eget kapital%

14,9

12,7

8,1

Soliditet %

48,8

46,4

47,0

Antal anställda i genomsnitt

250

225

216

Koncernens rörelseresultat ökade aningen under 2021 jämfört med 2020. Lönsamheten har ökat med stigande omsättning, samtidigt som den kraftigt har påverkats negativt av stigande råvarukostnader. PERSONAL

Koncernens personal har ökat i alla länder med växande verksamhet och ökad omsättning. Under slutet av 2021 genomfördes en personalundersökning i hela koncernen för att mäta personalens engagemang och tillfredsställelse. Resultaten visade att personalens genomsnittliga engagemang fortsätter att ligga på en hög nivå. Restriktioner samt distansarbete och hybridarbetsmodeller relaterade till covidpandemin fortsatte under hela året. År 2021 skonades personalen från allvarliga sjukdomsfall relaterade till COVID-19. FORSKNING OCH UTVECKLING

FORCIT Explosives produktutveckling fortsätter att fokusera på vidareutveckling av Kemiitti-system ovan och under

VipNordic-sovelluksen avulla tärinää aiheuttavien työmaiden ympäristö­ vaikutuksia voidaan seurata reaaliaikaisesti. Sovelluksen jatkokehityksessä keskitytään erityisesti asiakaskokemukseen. Med VipNordic-applikationen kan miljöpåverkan från byggarbetsplatser som orsakar vibrationer övervakas i realtid. I vidareutvecklingen av applikationen läggs särskild vikt vid kundupplevelsen. With VipNordic application, the environmental impact of construction sites causing vibration can be monitored in real time. In the further development of the application, special emphasis will be placed on customer experience.10

OY FORCIT AB | 2021

jord samt på utvecklingen av nya, mer miljövänliga och hållbara sprängämnen. Satsningarna inom digitalisering tog ett stort steg framåt i och med förvärvet av programvaru- och teknikföretaget O-Pitblast. Inom Consulting har utvecklingsarbetet kring plattformen för hantering, övervakning och användning av mätdata fortsatt. Dessutom har initiativ tagits för att fortsätta bredda FORCITs tjänsteerbjudande som rör t.ex. miljötjänster och tillståndskonsultering. Inom Defence har FoU-arbetet koncentrerats på den fortsatta utvecklingen av undervattensystem och av FORCITs Sentry Area Denial System.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens totala investeringar inklusive företagsförvärv under räkenskapsperioden uppgick till 15,9 miljoner euro (9,4 miljoner euro), och om leasingfinansieringen inkluderas uppgick de till 17,1 miljoner euro (14,5 miljoner euro). Moderbolagets investeringar i den egna verksamheten uppgick till 2,1 miljoner euro (5,4 miljoner euro).   De viktigaste investeringarna utöver företagsförvärv gällde att utöka kapaciteten och servicenätverket inom FORCIT Explosives. Betydande investeringar har också fortsättningsvis gjorts i digitaliseringen av laddnings- och leveransprocesserna. Inom FORCIT Consulting har investeringar gjorts i utrustning för vibrations- och bullermätningar.

På det hela taget har tillgången till råvaror legat på en tillfredsställande nivå. Pandemins effekter och de störningar i försörjningskedjan som hänger samman med den, i kombination med de signifikanta geopolitiska spänningarna, har avsevärt påverkat tillgången på råvaror och särskilt råvarupriserna. FORCIT arbetar aktivt för att upprätthålla kontakten med minst två leverantörer för alla sina huvudsakliga råvaror. I en situation där det är svårt att hitta praktiska alternativ strävar företaget efter att säkra tillgången på råvaror med hjälp av långsiktiga leveransavtal. Med en fortsatt växande andel verksamhet i Sverige och Norge finns det en valutarisk på grund av fluktuationer i växelkursen mellan SEK och EUR samt mellan NOK och EUR. Bolaget har strävat efter att skydda sig mot valutarisker i de avtal och överenskommelser som det har ingått och har därmed minskat sin exponering mot dessa risker under 2021.   Osäkerheten kring pandemins utveckling betraktas fortfarande som en risk under 2022, både vad gäller personalens hälsa och affärsverksamheten, även om risken upplevs minska. Företaget har arbetat aktivt och uppmärksamt för att minska pandemins påverkan på både personalens hälsa och affärsverksamheten. Risker relaterade till den eskalerade geopolitiska situationen i Centraleuropa upplevs fortsätta och möjligtvis ytterligare förstärkas.

HÅLLBARHET

UTSIKTER FÖR 2022

Under det gångna året publicerade FORCIT sin första hållbarhetsrapport som beskriver vår nuvarande status och våra framtida ambitioner. En av pelarna i FORCITs strategi är att vara branschledande inom hållbarhet. FORCIT har delat in sitt hållbarhetsperspektiv i tre fokusområden: människor, planet och lönsamhet (people, profit, planet). När det gäller människor är säkerheten vår främsta prioritet och nyckelindikatorn är att sträva efter noll olyckor. Under 2021 ökade olycksfrekvensen (olycksfall med förlorad arbetstid per 1 miljon arbetstimmar) till 7,0 (1,3). När det gäller miljön (planetaspekten) är det viktigaste strategiska målet för FORCIT att uppnå koldioxidneutralitet i sin egen verksamhet betydligt snabbare än våra närmaste konkurrenter. När det gäller lönsamhet är nyckelindikatorn att upprätthålla en sund nettoskuld i förhållande till det operativa kassaflödet.

Utsikterna för infrastrukturbyggande är försiktigt positiva i Finland och Sverige, medan utsikterna för Norge är tydligt positiva. Förväntningarna inom gruvdriftsegmentet är neutrala till något positiva jämfört med år 2021. Den största oron för 2022 relateras till den eskalerade geopolitiska situationen i Centraleuropa, vilken drivit på den generella inflationen och påverkat tillgänglighet samt prisutvecklingen på viktiga råvaror. Konkurrensen på marknaden för civila sprängämnen är fortsatt hård. Genom att upprätthålla sin goda konkurrenskraft och med fortsatt fokus på utveckling och effektivitet räknar dock bolaget med att kunna ha en fortsätt lönsam verksamhet på sina huvudmarknader.   FORCIT Consulting har en stark marknadsposition och är väl positionerat för ytterligare tillväxt genom geografisk expansion och utveckling av sitt tjänsteerbjudande nära kärnverksamheten.

INVESTERINGAR


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

FORCIT Defence orderstock ökade kraftigt under 2021 vilket stödjer en stigande omsättning 2022. Sammanfattningsvis förväntar sig bolaget en ökning av både försäljning och lönsamhet under 2022 jämfört med 2021, trots osäkerheter i den makroekonomiska miljön pådriven av signifikanta geopolitiska spänningar, utmaningar i försörjningskedjan och ökande råvarukostnader.

11

I bolagets ekonomiska situation har inte skett väsentliga förändringar efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet är god och den föreslagna vinstutdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga. BOLAGETS AKTIER

OY FORCIT AB:s ordinarie bolagsstämma 14.4.2021 valde som styrelsemedlemmar Lauri Stadigh, Claes Tallberg, Hans Karlander, Jarmo Lindberg, Tom Melbye och Pasi Tolppanen. Lauri Stadigh har varit styrelsens ordförande. Bolagets verkställande direktör har varit Joakim Westerlund. Bolagets revisorer har varit revisionssamfundet KPMG Oy Ab, med Christian Hällström som huvudansvarig revisor, CGR.

Den extra bolagsstämman den 12 november 2020 bemyndigade styrelsen att besluta om emission av upp till 5 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen för att tillåta bolagsledningen att investera i bolaget. Baserat på bemyndigandet registrerades 3 150 aktier emitterade 2020 under år 2021. Vidare har 450 nya aktier emitterats och 300 befintliga aktier har annullerats under år 2021. De 450 nya aktierna har betalats under år 2021 och registreras under 2022. Aktierna har rätt till dividend. Bolaget har endast en aktieserie.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

ANTALET AKTIER

ADMINISTRATIONEN

Om bokslutet fastställs, står till Oy Forcit Ab:s bolagsstämmas disposition Dispositionsfond

24 510 433,10 €

Fonden för fritt inbetalt eget kapital

1 324 230,00 €

Räkenskapsperiodens överskott

7 488 919,25 €

Sammanlagt

33 323 582,35 €

Styrelsen föreslår att medlen disponeras på följande sätt: TILL AKTIEÄGARNA UTDELAS I DIVIDEND 17,00 euro/aktie

3 423 120,00 €

Dispositionsfond

28 576 232,25 €

Fonden för fritt inbetalt eget kapital Sammanlagt

1 324 230,00 € 33 323 582,35 €

2021 200 910 st

2020 198 060 st


12

OY FORCIT AB | 2021

BOARD OF DIRECTORS’ REPORT

1.1.–31.12.2021 GENERAL

FORCIT Group operates three business units: FORCIT Explosives operates the civil explosives business; FORCIT Consulting provides measurement, monitoring, consulting and training services; and FORCIT Defence is oriented towards the armed forces and manufacturers of defence materials. FORCIT’s goal is to further develop its position as the Nordic market leader and preferred supplier of services, products and knowledge related to explosives, charging, and monitoring of the environmental effects. Within the Defence area, the goal is to be a preferred technology partner and leading system supplier in the world market for insensitive munitions. The company’s operations developed overall positively in 2021, despite the pandemic and related supply chain challenges. All business units grew in comparison to the previous year. FORCIT Explosives’ revenue grew during 2021 in Sweden, Finland and Norway. A key theme during 2021 was the unprecedented rise in the price of key raw materials which has also continued in the beginning of 2022. In terms of the product offering, FORCIT acquired the Portuguese software company, O-Pitblast, which in a short time has grown into a significant player within mining optimization and especially blast optimization. O-Pitblast Lda will continue to operate as an independent affiliated company in the group. The revenue within Defence also grew during 2021. FORCIT Consulting revenue grew during the year, with strong development in the Finnish and the Norwegian markets, while the revenues in the Swedish market were stable. The company’s quality system is certified according to the ISO 9001 standard, and its environmental system according to the ISO 14001 standard. The Defence business is certified to NATO's AQAP 2110 quality norms. Apart from the ISO and AQAP standards, the Defence business has also been accredited in compliance with the Finnish National Security Auditing Criteria (KATAKRI). FINANCIAL OVERVIEW

The key figures below describe the development during the recent financial years.

THE GROUP Net Sales, million Euro Operating profit, million Euro Operating profit as % of net sales Return on equity (%)

2021

2020

2019

150,466

127,413

115,401

8,645

8,576

6,266

5,7

6,7

5,4

14,2

16,2

12,2

Solidity %

44,1

45,8

43,8

Average number of employees

499

432

392

2021

2020

2019

71,999

61,654

55,276

3,336

3,723

1,877

4,6

6,0

3,4

Return on equity (%)

14,9

12,7

8,1

Solidity %

48,8

46,4

47,0

Average number of employees

250

225

216

THE PARENT COMPANY Net Sales, million Euro Operating profit, million Euro Operating profit as % of net sales

Group level operating profit increased marginally in 2021 compared with 2020. The profitability has increased with rising revenues, while at the same time being significantly negatively impacted by rising raw material costs. PERSONNEL

The Group’s personnel have increased in all countries with growing operations and increased revenue. During the end of 2021, a personnel survey was conducted throughout the Group to measure personnel engagement and satisfaction. The results showed that personnel’s average engagement continues to be at a high level. Restrictions, as well as distant and hybrid working models related to the COVID-19 pandemic remained throughout the year. In 2021, the personnel were spared from serious cases of illness related to COVID-19. RESEARCH AND DEVELOPMENT

FORCIT Explosives' product development continues to focus on further development of the Kemiitti on-ground

Consulting-liiketoiminta-alueella ympäristövaikutusten hallintaan liittyviä palveluita on laajennettu kaikilla markkina-alueilla. Inom affärsområdet Consulting har tjänsteutbudet relaterat till miljö- och omgivningspåverkan utökats på samtliga marknader. In the Consulting business area, service offering related to environmental impact management has been expanded in all market areas.14

OY FORCIT AB | 2021

and underground systems, and on development of a new, more environmentally friendly and sustainable explosive. Efforts within digitalization took a big leap forward with the acquisition of the software and technology company O-Pitblast. In FORCIT Consulting, development work related to the platform for handling, monitoring and utilising measurement data has continued. Furthermore, initiatives have been taken to continue broadening FORCIT services offering related to e.g. environmental services and permitting. In FORCIT Defence, the R&D work has centered on the continued development of underwater systems and of the FORCIT sentry area denial system. INVESTMENTS

The Group’s total investments during the financial period, including M&A, amounted to EUR 15.9 million (9.4 M€), and if lease financing is included, they reached EUR 17.1 million (14.5 M€). The parent company’s investments in its own operations totalled EUR 2.1 million (5.4 M€). The most important investments, in addition to M&A, were in expanding capacity and the service network within FORCIT Explosives in Norway, Sweden and Finland. Significant investments have also continued to be made in the digitalisation of the charging and delivery processes. In ­FORCIT Consulting investments have been made in equipment for vibration and noise measurements. SUSTAINABILITY

During the past year, FORCIT released its first sustainability report elaborating on our current status and future ambitions. One of the pillars in the FORCIT strategy is to be an industry leader in sustainability and FORCIT has divided its sustainability perspective into three focus areas: people, planet, and profitability. When it comes to people, safety is our first priority and the key indicator is to strive for zero accidents. During 2021 the lost time injury frequency (lost time accidents per 1 million working hours) increased to 7,0 (1,3). Regarding the environment (planet aspect), the key strategic target for FORCIT is to reach carbon neutrality in its own operations significantly ahead of our closest competitors. In terms of profitability, the key indicator is to keep a healthy net debt to operating cash flow ratio.

RISKS AND UNCERTAINTIES

Overall, access to raw material has been at a good level. ­Forcit actively works to maintain contact with at least two suppliers for all its main raw materials. In situations where a practical alternative is difficult to find, the company endeavours to secure access to raw materials by means of long-term supply contracts. With a growing portion of operations taking place in Sweden and Norway, there is a currency risk due to fluctuations in the exchange rate between SEK and EUR and between NOK and EUR. The company has endeavoured to protect itself against currency risks in the contracts and agreements it has entered into. The Corona pandemic’s continued development is still viewed as a significant risk during 2021, regarding both the health of personnel members and business operations. The company has worked actively and attentively to reduce the impact of the Corona pandemic on personnel members’ health and the company’s business operations. PROSPECTS FOR 2022

The outlook for infrastructure construction is cautiously positive in Finland and Sweden, whereas the outlook for Norway is clearly positive. The expectations in the mining segment are neutral to slightly positive versus 2021. Main concerns for 2022 are related to general inflation and in particular the price development of key raw materials. Competition in the civil explosives market continues to be stiff. However, by sustaining its good level of competitiveness, and with continued focus on development and efficiency, the company expects to be able to continue profitable operations in its main markets. FORCIT Consulting has a strong market position and is well-positioned for further growth through geographical expansion and development of its service offering close to the core. FORCIT Defence order book increased significantly during 2021 to an all-time high level supporting the revenue for 2022. In summary, the company expects an increase in both sales and profitability in 2022 compared with 2021, despite uncertainties in the macro environment driven by significant geopolitical tensions, supply chain challenges and rising raw material costs.


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

15

ADMINISTRATION

SHARES IN THE COMPANY

OY FORCIT AB's Annual General Meeting on April 14, 2021 elected Lauri Stadigh, Claes Tallberg, Hans Karlander, Jarmo Lindberg, Tom Melbye and Pasi Tolppanen as board members. Lauri Stadigh has been chairperson of the board. The company's CEO has been Joakim Westerlund. The company's auditors have been KPMG Oy Ab, with Christian Hällström as the auditor in charge, CGR.

The Extraordinary General Meeting held on November 12, 2020, authorised the Board of Directors to decide on an issuance of up to 5,000 shares. with deviation from the shareholders’ right of priority under the Companies Act to allow company management to invest in the company. Based on the authorisation, 3 150 shares issued in 2020 were registered during 2021. Furthermore, 450 new shares have been issued and 300 existing shares have been cancelled during 2021. The 450 new shares have been paid for during 2021 and will be registered in 2022. The shares have a right to a dividend. The company has only one series of shares. Each share carries one vote at shareholder meetings and confers identical dividend rights.

THE BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSAL FOR THE ALLOCATION OF PROFITS

If the annual accounts are accepted, Oy Forcit Ab’s general meeting has at its disposal Disposition fund

EUR 24,510,433.10

Reserve for invested unrestricted equity

EUR 1,324,230.00

Profit for the financial period

EUR 7,488,919.25

Total

EUR 33,323,582.35

The board of directors proposes that the funds be allocated as follows: PAID OUT TO THE SHAREHOLDERS AS A DIVIDEND: 17.00 euros/share

EUR 3,423,120.00

Disposition fund

EUR 28,576,232.35

Reserve for invested unrestricted equity Total

EUR 1,324,230.00 EUR 33,323,582.35

No significant changes have occurred in the company’s financial position after the end of the financial year. The company's liquidity is good, and the proposed allocation of profit does not compromise the company's solvency.

NUMBER OF SHARES

2021 200 910

2020 198 060


KONSERNIN TILINPÄÄTÖS KONCERNENS BOKSLUT CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

17

KONSERNIN TULOSLASKELMA KONCERNENS RESULTATRÄKNING CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 1000€

2021

2020

150 466

127 413

204

-829

Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Work performed for own use

45

183

Liiketoiminnan muut tuotot Övriga rörelseintäkter Other operating income

435

511

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING NET SALES Valmistevarastojen muutos Förändring i produktlager Change in inventory of finished goods

Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Raw materials and services

Varastojen muutos Förändring av lager Change in stocks Materiaalit ja palvelut yhteensä Material och tjänster totalt Total raw materials and services

-69 188

-53 864

1 909

1 844

-67 279

-52 020

-29 119

-25 610

Henkilösivukulut Lönebikostnader Social security expenses Eläkekulut Pensionskostnader Pension expenses

-4 270

-3 217

Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader Other social security expenses

-4 508

-3 644

-37 898

-32 471

Henkilöstökulut yhteensä Personalkostnader totalt Total personnel expenses

2020

-8 683

-8 272

0

-550

-28 645

-25 389

8 645

8 576

166

571

3

-111

Korkokulut ja muut rahoituskulut Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Interest and other financial expenses

-845

-816

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Finansiella intäkter och kostnader totalt Total financial income and expenses

-676

-356

VOITTO ENNEN VEROJA VINST FÖRE SKATTER PROFIT BEFORE TAXES

7 969

8 220

-93

-201

Tuloverot Inkomstskatter Income taxes

-1 808

-1 766

TILIKAUDEN VOITTO RÄKENSKAPSPERIODENS VINST PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR

6 069

6 254

Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Depreciation, amortisation and writedowns Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Avskrivning enligt plan och nedskrivningar Depreciation according to plan and impairments Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva Impairment of Investments

LIIKEVOITTO RÖRELSEVINST OPERATING PROFIT

Henkilöstökulut Personalkostnader Personnel expenses Palkat ja palkkiot Löner och arvoden Wages and salaries

2021

Liiketoiminnan muut kulut Övriga rörelsekostnader Other operating expenses

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Raw materials and consumables Ostot tilikauden aikana Inköp under räkenskapsperioden Purchases during the financial year

1000€

Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Financial income and expenses Muut korko- ja rahoitustuotot Övriga ränte- och finansiella intäkter Other interest income and other financial income Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva Impairment of Investments

Laskennallisen verovelan muutos Förändring av latent skatteskuld Change in deferred tax liability


18

OY FORCIT AB | 2021

KONSERNIN TASE KONCERNENS BALANSRÄKNING CONSOLIDATED BALANCE SHEET VASTAAVAA | AKTIVA | ASSETS PYSYVÄT VASTAAVAT | BESTÅENDE AKTIVA | NON-CURRENT ASSETS

VAIHTUVAT VASTAAVAT | RÖRLIGA AKTIVA | CURRENT ASSETS

1000 €

1000 €

2021

2020

Aineettomat hyödykkeet Immateriella tillgångar Intangible assets

2021

2020

Vaihto-omaisuus Omsättningstillgångar Stocks

Aineettomat oikeudet Immateriella rättigheter Intangible rights

2 678

2 017

Aineet ja tarvikkeet Material och förnödenheter Raw materials and consumables

6 792

5 358

Konserniliikearvo Koncerngoodwill Goodwill

7 557

3 816

Valmiit tuotteet Färdiga produkter Finished products

2 706

2 445

10 236

5 832

Muu vaihto-omaisuus Övriga omsättningstillgångar Other stocks

7 166

6 806

Ennakkomaksut Förskottsbetalningar Advances paid

1 179

13

17 843

14 622

Aineettomat hyödykkeet yhteensä Immateriella tillgångar totalt Total intangible assets Aineelliset hyödykkeet Materiella tillgångar Tangible assets Maa- ja vesialueet Mark- och vattenområden Land and water

Vaihto-omaisuus yhteensä Omsättningstillgångar totalt Total stocks

1 629

1 632

Rakennukset ja rakennelmat Byggnader och konstruktioner Buildings and constructions

19 841

19 554

Saamiset Fordringar Receivables

Koneet ja kalusto Maskiner och inventarier Machinery and equipment

17 000

16 950

Myyntisaamiset Kundfordringar Trade receivables

22 296

14 189

730

505

Lainasaamiset Lånefordringar Loans receivable

34

30

Muut saamiset Övriga fordringar Other receivables

513

536

Siirtosaamiset Resultatregleringar Accrued income and prepayments

995

1 138

23 839

15 893

0

0

6 119

9 871

47 802

40 386

104 107

90 618

Muut aineelliset hyödykkeet Övriga materiella tillgångar Other tangible assets Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Advance payments and construction in progress Aineelliset hyödykkeet yhteensä Materiella tillgångar totalt Total tangible assests

6 315

45 515

5 198

43 839

Sijoitukset Placeringar Investments Osakkeet ja osuudet Aktier och andelar Shares Osakkuusyritykset Intresseföretag Associated companies

289

16

Muut sijoitukset Övriga placeringar Other investments

250

Sijoitukset yhteensä Placeringar totalt Total investments

555

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ BESTÅENDE AKTIVA TOTALT TOTAL NON-CURRENT ASSETS

56 305

288

22

251

560

50 231

Saamiset yhteensä Fordringar totalt Total receivables Rahoitusarvopaperit Finansiella värdepapper Financial securities Muut arvopaperit Övriga värdepapper Other securities Rahat ja pankkisaamiset Kassa och banktillgodohavanden Cash in hand and cash at banks VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ RÖRLIGA AKTIVA TOTALT TOTAL CURRENT ASSETS VASTAAVAT YHTEENSÄ AKTIVA TOTALT TOTAL ASSETS


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

19

VASTATTAVAA | PASSIVA | EQUITY AND LIABILITIES OMA PÄÄOMA | EGET KAPITAL | EQUITY

VIERAS PÄÄOMA | FRÄMMANDE KAPITAL | LIABILITIES

2021

2020

3 303

3 242

18 023

20 194

2 133

0

20 156

20 194

Lainat rahoituslaitoksilta Skulder till kreditinstitut Loans from credit institutions

4 763

4 770

Saadut ennakot Erhållna förskott Advances received

4 621

65

Ostovelat Leverantörsskulder Trade payables

15 140

9 685

Muut velat Övriga skulder Other payables

3 779

3 319

Siirtovelat Resultatregleringar Accrued expenses

8 444

7 832

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Kortfristigt främmande kapital totalt Total current liabilities

36 747

25 671

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT TOTAL LIABILITIES

60 206

49 108

VASTATTAVAT YHTEENSÄ PASSIVA TOTALT TOTAL EQUITY AND LIABILITES

104 107

90 618

1000 €

2021

2020

1000 €

Osakepääoma Aktiekapital Share capital

3 149

3 149

Pitkäaikainen Långfristigt Non-current liabilities

Osakeanti Aktieemission Share issue

176

1 024

Laskennallinen verovelka Latent skatteskuld Deferred tax liability

1 324

398

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Fonden för fritt inbetalt kapital Reserve for invested unrestricted equity Käyttörahasto Dispositionsfond Disposition fund

33 183

Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens resultat Result for the reporting period

6 069

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ EGET KAPITAL TOTALT TOTAL EQUITY

43 901

30 685

6 254

41 510

Lainat rahoituslaitoksilta Skulder till kreditinstitut Loans from credit institutions Muut pitkäaikaiset velat Övriga långfristiga skulder Other long-term liabilities Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Långfristigt främmande kapital totalt Total non-current liabilities Lyhytaikainen Kortfristigt Current liabilities


20

OY FORCIT AB | 2021

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 1000 €

2021

2020

Liiketoiminnan rahavirta Rörelsens kassaflöde Cash flows from operating activities

1000 €

2021

2020

Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Cash flow from financing activities

Liikevoitto Rörelsevinst Operating profit

8 645

8 576

Lyhytaikaisten lainojen nostot Upptagning av kortfristiga lån Proceeds from short-term borrowings

39

1 670

Oikaisut liikevoittoon Korrigeringar till rörelsevinsten Adjustments to operating profit

8 537

9 614

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Återbetalning av kortfristiga lån Repayments of short-term borrowings

-46

-17 616

Käyttöpääoman muutos Förändring i rörelsekapitalet Changes in working capital

-1 571

4 200

Pitkäaikaisten lainojen nostot Upptagning av långfristiga lån Proceeds from long-term borrowings

196

22 000

-511

-660

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Återbetalning av långfristiga lån Repayment of long-term borrowings

-2 403

-7 620

46

188

176

1 024

2

23

-3 317

-2 373

0

98

Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Net cash used in financing activities

-5 355

-2 818

RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

-3 752

8 763

Rahavarat tilikauden alussa Likvida medel vid periodens början Cash and cash equivalents at the beginning of the period

9 871

1 108

Muutoksia tilikauden aikana Förändringar under räkenskapsperioden Change during the period

-3 752

8 763

Rahavarat tilikauden lopussa Likvida medel vid periodens slut Cash and cash equivalents at the end of the period

6 119

9 871

Maksetut korot Betalda räntor Interest paid Saadut korot Erhållna räntor Interest received Saadut osingot Erhållna dividender Dividends received Maksetut verot Betalda skatter Income taxes paid

-1 506

Liiketoiminnan rahavirta Rörelsens kassaflöde Net cash generated from operating activities

13 643

-1 741

20 201

Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde Cash flows from investing activities Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Investments in tangible and intangible assets

-9 693

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar Proceeds from sale of tangible and intangible assets

58

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä yhtiön käteisellä hankintahetkellä Förvärv av dotterbolag minus bolagets kassa vid förvärvstidpunkten Acquisition of subsidiaries minus the company's cash at the time of acquisition

-2 405

0

0

0

-12 041

-8 620

Investoinnit muihin sijoituksiin Investeringar i övriga placeringar Other investments Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde Net cash used in investing activities

-8 892

272

Osakeanti Aktieemission Share issue Maksetut osingot ja vapaan oman pääoman takaisinmaksu Utbetalda dividender och återbetalning av fritt eget kapital Dividends paid and repayment of unrestricted equity Oman pääoman maksullinen lisäys Ökning av eget kapital mot betalning Paid-up increase in equity

FORCIT Defence on viime aikoina panostanut etähallittavan SENTRY Anti-Tank Mine -järjestelmän kehitykseen. Ensimmäiset tarjoukset järjestelmistä on jo annettu. FORCIT Defence har under den senaste tiden arbetat mycket med utvecklingen av det fjärrstyrda SENTRY Anti-Tank Mine systemet. De första offerterna har redan färdigställts. FORCIT Defence has lately invested in the development of the remotely controlled SENTRY Anti-Tank Mine system. The first quotations for the system have already been given.EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS MODERBOLAGETS BOKSLUT PARENT COMPANY’S FINANCIAL STATEMENTS


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

23

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING PARENT COMPANY’S PROFIT AND LOSS ACCOUNT 1000 € LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING NET SALES

2021

2020

71 999

61 654

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Förändring i lager av färdiga varor och varor under tillverkning Change in stocks of finished goods and work in progress

182

Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Work performed for own use

39

Liiketoiminnan muut tuotot Övriga rörelseintäkter Other operating income

2 085

-835

176

1 514

Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Raw materials and services Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Raw materials and consumables Ostot tilikauden aikana Inköp under räkenskapsperioden Purchases during the financial year Varastojen muutos Förändring av lager Change in stocks Materiaalit ja palvelut yhteensä Material och tjänster totalt Total raw materials and services

-35 251

-25 469

1 399

771

-33 852

-24 698

-15 260

-14 061

Henkilösivukulut Lönebikostnader Social security expenses Eläkekulut Pensionskostnader Pension expenses Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader Other social security expenses Henkilöstökulut yhteensä Personalkostnader totalt Total personnel expenses

-2 741

-2 064

-566

-566

-18 567

-16 690

Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Depreciation, amortisation and writedowns Suunnitelman mukaiset poistot Avskrivning enligt plan Depreciation according to plan Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva Reduction in value of non-current assets Liiketoiminnan muut kulut Övriga rörelsekostnader Other operating expenses LIIKEVOITTO RÖRELSEVINST OPERATING PROFIT

2021

2020

3 880

1 820

132

562

4 012

2 382

0

-111

0

0

-794

-751

Rahoituskulut yhteensä Finansiella kostnader totalt Total financial expenses

-794

-751

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER PROFIT BEFORE APPROPRIATIONS AND TAXES

6 553

5 243

135

-108

Saadut konserniavustukset Erhållna koncernbidrag Group contribution

1 745

1 785

Tilinpäätössiirrot yhteensä Bokslutsdispositioner totalt Total appropriations

1 880

1 677

-945

-1 035

7 489

5 885

Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Financial income and expenses Muut korko- ja rahoitustuotot Övriga ränte- och finansiella intäkter Other interest income and other financial income Konserniyhtiöt Koncernbolag Group company Muut Övriga Others Rahoitustuotot yhteensä Finansiella intäkter totalt Total financial income Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva Reduction in value of investments held as noncurrent assets Muut korko- ja rahoituskulut Övriga ränte- och finansiella kostnader Other interest income and other financial expenses Konserniyhtiöt Koncernbolag Group company Muut Övriga Others

Henkilöstökulut Personalkostnader Personnel expenses Palkat ja palkkiot Löner och arvoden Wages and salaries

1000 €

-3 148

-3 213

0

-550

-15 402

-13 636

3 336

3 723

Tilinpäätössiirrot Bokslutsdispositioner Appropriations Poistoeron muutos Förändring av avskrivningsdifferens Change in accumulated depreciation difference

Tuloverot Inkomstskatter Income taxes TILIKAUDEN VOITTO RÄKENSKAPSPERIODENS VINST PROFIT FOR THE FINANCIAL YEAR


24

OY FORCIT AB | 2021

EMOYHTIÖN TASE MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING PARENT COMPANY’S BALANCE SHEET VASTAAVAA | AKTIVA | ASSETS PYSYVÄT VASTAAVAT | BESTÅENDE AKTIVA | NON-CURRENT ASSETS

VAIHTUVAT VASTAAVAT | RÖRLIGA AKTIVA | CURRENT ASSETS

1000 €

1000 €

2021

2020

2021

2020

Vaihto-omaisuus Omsättningstillgångar Stocks

Aineettomat hyödykkeet Immateriella tillgångar Intangible assets Aineettomat oikeudet Immateriella rättigheter Intangible rights

2 530

1 951

Aineet ja tarvikkeet Material och förnödenheter Raw materials and consumables

5 468

4 432

Aineettomat hyödykkeet yhteensä Immateriella tillgångar totalt Total intangible assets

2 530

1 951

Valmiit tuotteet Färdiga produkter Finished products

2 445

2 263

Muu vaihto-omaisuus Övriga omsättningstillgångar Other stocks

2 662

2 298

Ennakkomaksut Förskottsbetalningar Advances paid

1 179

13

11 753

9 007

8 857

5 041

12 308

11 238

Lainasaamiset Lånefordringar Loans receivable

33

30

Muut saamiset Övriga fordringar Other receivables

28

70

283

536

21 509

16 914

5 500

9 675

38 762

35 596

92 950

83 805

Aineelliset hyödykkeet Materiella tillgångar Tangible assets Maa- ja vesialueet Mark- och vattenområden Land and water Rakennukset ja rakennelmat Byggnader och konstruktioner Buildings and constructions Koneet ja kalusto Maskiner och inventarier Machinery and equipment Muut aineelliset hyödykkeet Övriga materiella tillgångar Other tangible assets Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar Advance payments and construction in progress Aineelliset hyödykkeet yhteensä Materiella tillgångar totalt Total tangible assests

1 221

1 221

13 750

14 584

Vaihto-omaisuus yhteensä Omsättningstillgångar totalt Total stocks

6 179

6 943

Saamiset Fordringar Receivables

57

73

5 147

26 354

3 399

26 220

Sijoitukset Placeringar Investments Osuudet saman konsernin yrityksissä Andelar i företag inom samma koncern Holdings in group companies Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lånefordringar hos företag i samma koncern Loans owed by group companies Muut lainasaamiset Övriga lånefordringar Other loans receivable Osakkeet ja osuudet Aktier och andelar Shares

24 699

19 315

238

352

81

85

287

287

Sijoitukset yhteensä Placeringar totalt Total investments

25 304

20 039

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ BESTÅENDE AKTIVA TOTALT TOTAL NON-CURRENT ASSETS

54 188

48 209

Myyntisaamiset Kundfordringar Trade receivables Saamiset saman konsernin yrityksiltä Fordringar hos företag inom samma koncern Amounts owed by group companies

Siirtosaamiset Resultatregleringar Accrued income and prepayments Saamiset yhteensä Fordringar totalt Total receivables Rahoitusarvopaperit Finansiella värdepapper Financial securities Rahat ja pankkisaamiset Kassa och banktillgodohavanden Cash in hand and cash at banks VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ RÖRLIGA AKTIVA TOTALT TOTAL CURRENT ASSETS

VASTAAVAT YHTEENSÄ AKTIVA TOTALT TOTAL ASSETS


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

25

VASTATTAVAA | PASSIVA | EQUITY AND LIABILITIES OMA PÄÄOMA | EGET KAPITAL | EQUITY

VIERAS PÄÄOMA | FRÄMMANDE KAPITAL | LIABILITIES 1000 €

2021

2020

17 723

19 908

2 133

0

19 856

19 908

Lainat rahoituslaitoksilta Skulder till kreditinstitut Loans from credit institutions

4 763

4 770

Saadut ennakot Erhållna förskott Advances received

4 619

63

Ostovelat Leverantörsskulder Trade payables

8 741

5 266

Velat konserniyhtiölle Skulder till företag inom samma koncern Amounts owed to group undertakings

4 666

7 292

Muut velat Övriga skulder Other payables

1 970

2 043

Siirtovelat Resultatregleringar Accrued expenses

3 646

3 988

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Kortfristigt främmande kapital totalt Total current liabilities

28 405

23 420

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT TOTAL LIABILITIES

48 261

43 328

VASTATTAVAT YHTEENSÄ PASSIVA TOTALT TOTAL EQUITY AND LIABILITES

92 950

83 805

1000€

2021

2020

Osakepääoma Aktiekapital Share capital

3 149

3 149

Pitkäaikainen Långfristigt Non-current liabilities

Osakeanti Aktieemission Share issue

176

1 024

Lainat rahoituslaitoksilta Skulder till kreditinstitut Loans from credit institutions

1 324

398

24 510

21 845

7 489

5 885

36 649

32 300

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Fonden för fritt inbetalt kapital Reserve for invested unrestricted equity Käyttörahasto Dispositionsfond Disposition fund Tilikauden tulos Räkenskapsperiodens resultat Result for the reporting period OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ EGET KAPITAL TOTALT TOTAL EQUITY

Poistoero Avskrivningsdifferens Accumulated depreciation difference

8 041

8 176

Muut pitkäaikaiset velat Övriga långfristiga skulder Other long-term liabilities Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Långfristigt främmande kapital totalt Total non-current liabilities Lyhytaikainen Kortfristigt Current liabilities


26

OY FORCIT AB | 2021

EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA MODERBOLAGETS FINANSIERINGSANALYS PARENT COMPANY’S STATEMENT OF CASH FLOWS 1000 €

2021

2020

Liiketoiminnan rahavirta Rörelsens kassaflöde Cash flows from operating activities

1000 €

2021

2020

Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Cash flow from financing activities

Liikevoitto Rörelsevinst Operating profit

3 336

3 723

Lyhytaikaisten lainojen nostot Upptagning av kortfristiga lån Proceeds from short-term borrowings

39

1 670

Oikaisut liikevoittoon Korrigeringar till rörelsevinsten Adjustments to operating profit

2 824

3 796

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Återbetalning av kortfristiga lån Repayments of short-term borrowings

-46

-16 641

Käyttöpääoman muutos* Förändring i rörelsekapitalet* Changes in working capital*

-726

4 328

196

22 000

Maksetut korot Betalda räntor Interest paid

Pitkäaikaisten lainojen nostot Upptagning av långfristiga lån Proceeds from long-term borrowings

-461

-530

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Återbetalning av långfristiga lån Repayment of long-term borrowings

-2 403

-7 620

73

224

Maksetut osingot Utbetalda dividender Dividends paid

-3 219

-2 373

4

21

Osakeanti Aktieemission Share issue

176

1 024

-5

-65

Oman pääoman maksullinen lisäys Ökning av eget kapital mot betalning Paid-up increase in equity

-98

98

-847

-800

Osingot tytäryhtiöiltä Dividend från dotterbolag Dividens from group undertakings

3 812

1 768

4 198

10 698

Saatu konserniavustus, joka on maksettu Erhållet koncernbidrag, som betalts Received group contribution paid

1 785

1 250

242

1 175

RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

-4 175

8 746

Rahavarat tilikauden alussa Likvida medel vid periodens början Cash and cash equivalents at the beginning of the period

9 675

929

Muutoksia tilikauden aikana Förändringar under räkenskapsperioden Change during the period

-4 175

8 746

Rahavarat tilikauden lopussa Likvida medel vid periodens slut Cash and cash equivalents at the end of the period

5 500

9 675

* Josta muutos konsernitilillä muodostaa * Varav förändringen på koncernkontot utgör * Whereof the change in cashpool amount to

-4 047

2 056

Saadut korot Erhållna räntor Interest received Saadut osingot Erhållna dividender Dividends received Muut rahoituserät Övriga finansiella poster Other financial items Maksetut verot Betalda skatter Income taxes paid Liiketoiminnan rahavirta Rörelsens kassaflöde Net cash generated from operating activities Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde Cash flows from investing activities Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investeringar i materiella och immateriella nyttigheter Investments in tangible and intangible assets Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella nyttigheter Proceeds from sale of tangible and intangible assets Tytäryhtiöiden lainasaamisten takaisinmaksut Återbetalning av lånefordringar från dotterbolag Group undertakings repayments of loans Saatu korko Erhållna räntor Interest received Investoinnit tytäryhtiöihin Investeringar i dotterbolag Investments in subsidiaries

Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Net cash used in financing activities

-3 776

0

-3 902

409

-1 910

711

0

12

-3 045

-532

Investoinnit muihin sijoituksiin Investeringar i övriga placeringar Other investments

0

25

Lainasaamisten takaisinmaksu Återbetalning av lånefordringar Repayments of loans

115

150

-8 615

-3 127

Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde Net cash used in investing activities

Uuden modulaarisen ECM 3 -panostuslaitteen kehitystyön ansiosta panostustiedot siirtyvät pilvipalveluun ja etähallinta sekä etädiagnostiikka saadaan kattavasti käyttöön. Som resultat av utvecklingsarbete med den nya modulära ECM 3-laddningsenheten möjliggörs överföring av laddningsdata till molntjänsten samt omfattande användning av fjärrstyrning och fjärrdiagnostik. As a result of development work with the new modular ECM 3 charging unit, the charging data will be transferred to the cloud service and remote management and remote diagnostics will be enabled.28

OY FORCIT AB | 2021

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN PERIAATTEET 1.1. ARVOSTUSPERIAATTEET Taseen pysyvät vastaavat arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankinta-arvoonsa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaansa. Taseen valuuttaerät arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Konsernitilinpäätös raportoidaan tasa­ euroina (EUR). 1.2. POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot pohjautuvat pysyvien vastaavien laskettuun taloudelliseen käyttöikään. Laskentaperusteet ovat seuraavat: Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Konserniliikearvo

20–50 5–10 10–20 5–10 10 5–10

1.3. KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö Oy Forcit Ab:n lisäksi tytäryhtiöt Forcit Sweden AB:n, Forcit Norway AS:n, Forcit International Oy Ab:n, Forcit Consulting Oy:n, Suomen Tärinämittaus Oy:n, Forcit Consulting AB:n, Forcit Consulting AS:n, OPitblas Lda:n ja Forcit Ireland Ltd:n. Konsernitilinpäätös sisältää myös osakkuusyritys Vipnordic AB:n. Vipnordic AB:n tilinpäätös on laadittu per 31.8.2021. Konsernitilinpäätös on laadittu hankinta-arvomenetelmän mukaisesti. Konsernin sisäiset toimitukset, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu.

Tilikauden keskimää­räinen henkilökuntamäärä Konsernissa Emoyhtiössä

2021 499 250

2.3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Konserni Vuokratulot Palautus Muut erät Yhteensä

2021 161 0 274 435

2020 136 5 370 511

Emoyhtiö Konsernin sisäiset transaktiot Vuokratulot Palautus Muut erät Yhteensä

2021

2020

1 652

1 131

161 0 272 2 085

136 5 242 1 514

2.4. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Konserni Tilintarkastus Muut palvelut Yhteensä

2021 131 71 203

2020 115 5 120

Emoyhtiö Tilintarkastus Muut palvelut Yhteensä

2021 48 71 118

2020 34 5 39

2021 1 745

2020 1 785

2.5. TILINPÄÄTÖSSIIRROT Emoyhtiö Konserniavustus

2. TULOSLASKELMA

2.6. OSINKOTUOTTO TYTÄRYHTIÖILTÄ

2.1. LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TOIMI­ALOITTAIN

Emoyhtiö Osinkotuotto tytäryhtiöiltä

Konserni Räjähteet Konsulttitoiminta Yhteensä Emoyhtiö Räjähteet Yhteensä

2021 133 199 17 268 150 466

2020 111 322 16 091 127 413

2021 71 999 71 999

2020 61 654 61 654

2.2. TILIKAUDEN SUORITEPERUSTEISET PALKAT SEKÄ KESKIMÄÄRÄINEN HENKILÖKUNTAMÄÄRÄ Konserni Hallitukset ja toimitus­ johtajat Muu henkilöstö Yhteensä

2021

2020

1 695 27 424 29 119

1 555 24 054 25 610

Emoyhtiö Hallitus ja toimitusjohtaja Muu henkilöstö Yhteensä

2021 667 14 593 15 260

2020 566 13 495 14 061

2020 432 225

Emoyhtiö Konserniavustusten tulovero Varsinaisesta toiminnasta Yhteensä

Konserni Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. Kertyneet poistot 1.1. Vuoden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot 31.12. Arvonkorotus Arvonalentuminen Kirjanpitoarvo 31.12. Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo Emoyhtiö Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. Kertyneet poistot 1.1. Vuoden poistot Vähennysten kertyneet poistot Kertyneet poistot 31.12. Arvonkorotus Kirjanpitoarvo 31.12. Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo

2021 127 802 15 867 -2 244 1 117 142 543 -78 546 -8 683

2020 118 676 9 367 -604 352 127 791 -70 334 -8 272

0 -87 230 437 0 55 751

60 -78 546 437 -11 49 672

14 730

13 996

2021 72 909 2 114 0 1 748 76 770 -45 175 -3 148

2020 68 644 5 414 -458 -692 72 909 -41 962 -3 213

0 -48 324 437 28 884

0 -45 175 437 28 170

6 934

6 882

3.2. SIJOITUKSET, EMOYHTIÖ

2021

2020

3 812

1 768

Osakkeet ja osuudet Konserni Muut Yhteensä Hankintameno 1.1. 19 315 287 19 601 Lisäykset 5 385 0 5 385 Vähennykset 0 0 0 Hankintameno 31.12. 24 699 287 24 986

2021 1 808

2020 1 766

3.3. VAIHTO-OMAISUUS

93 1 900

201 1 967

2021

2020

349 596 945

357 678 1 035

2.7. TULOVEROT Konserni Varsinaisesta toiminnasta Laskennallisen verovelan muutos Yhteensä

Konserniliikearvo joka on muodostunut yrityskaupoissa, poistetaan 5–10 vuoden aikana.

3. TASE 3.1. AINEETTOMAT JA AINEELLISET ­HYÖDYKKEET Liitetiedoissa esiintyy hankintakustannuksia ainoastaan sellaisille pysyville vastaaville, joita ei ole vielä kokonaan poistettu suunnitel­man mukaisesti.

Konserni Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet Ostetut tuotteet Ennakkomaksut Yhteensä

2021 6 792 2 706 7 166 1 179 17 843

2020 5 358 2 445 6 806 13 14 622

Emoyhtiö Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet Ostetut tuotteet Ennakkomaksut Yhteensä

2021 5 468 2 445 2 662 1 179 11 753

2020 4 432 2 263 2 298 13 9 007


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

3.4. KONSERNIYRITYKSET Omistusosuus- % Konserni Forcit International Oy Ab 100 Forcit Sweden AB 100 Forcit Norway AS 100 Forcit Consulting Oy 100 Forcit Consulting AB 100 Forcit Consulting AS 100 Forcit Ireland Ltd 100 Suomen Tärinämittaus Oy 100 O-Pitblast, Lda 100 Vipnordic AB 33

Emoyhtiö 100 100 100 100 100 100 100 33 100 33

3.5. KONSERNIN SISÄISET SAAMISET JA VELAT Emoyhtiö Pitkäaikaiset lainasaamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset* Saamiset yhteensä Ostovelat Siirtovelat Muut velat* Velat yhteensä

2021

2020

238 4 021 125 8 162 12 546

352 4 048 123 7 067 11 590

49 0 4 824 4 873

41 0 7 250 7 292

3.6. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Emoyhtiö Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. Osakeanti Osakkeiden takaisinosto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12 Osakeanti

Jakokelpoiset vapaat varat yhteensä 31.12.

21 845 5 885

20 374 3 844

-3 219 24 510 7 489 36 649

-2 373 21 845 5 885 32 300

33 324

28 128

3.7. TILINPÄÄTÖSSIIRROT JA LASKEN­ NALLINEN VEROVELKA

Kertynyt poistoero

*Viittaa pääasiassa konsernitilin järjestelyihin

Konserni Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. Osakeanti Osakkeiden takaisinosto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12 Osakeanti Käyttörahasto 1.1. Edellisen vuoden tulos Osingonjako edelliseltä vuodelta Käyttörahaston muutos Käyttörahasto 31.12. Vuoden voitto Oma pääoma yhteensä

Käyttörahasto 1.1. Edellisen vuoden tulos Osingonjako edelliseltä vuodelta Käyttörahasto 31.12. Vuoden voitto Oma pääoma yhteensä

2021 3 149 3 149

2020 3 149 3 149

398 1 024 -98

300 98 0

1 324 176 30 685 6 254

398 1 024 27 943 4 217

-3 219 -537 33 183 6 069 43 901

-2 373 899 30 685 6 254 41 510

2021 3 149 3 149

2020 3 149 3 149

398 1 024 -98

300 98 0

1 324 176

398 1 024

Emoyhtiö Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet

Vastattavaa Konserni Jaksotetut henkilöstö­ kustannukset Muut jaksotukset Korot Verot Yhteensä Emoyhtiö Jaksotetut henkilöstö­ kustannukset Muut jaksotukset Korot Verot Yhteensä

2021

2020

452

274

4 205 3 377 8 8 041

4 100 3 794 9 8 177

Konserni Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat

Yllä oleviin poistoeroihin ja jaksotusvarauksiin sisältyvä laskennalli­nen verovelka on erotettu konsernitilinpäätök­sessä.

Emoyhtiö Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat

Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä

2021 3,30 M€

2020 3,24 M€

Loput poistoerosta ja jaksotusvarauksesta jaetaan vapaaseen omaan pääomaan. Konserni

2021 2020 10,16 M€ 12,44 M€

3.8. LYHYTAIKAISET VELAT Tase-erän kohtaan "Lainat rahoitus­laitoksilta" sisältyy shekkitililimiitin käyttö. Konserni Emoyhtiö

2021

2020

5 318 2 248 142 736 8 444

5 847 1 033 364 589 7 832

2021

2020

3 105 162 36 342 3 646

3 321 384 41 241 3 988

3.10. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

3.10.1. Vastuu leasingsopimuksista

Laskennallinen verovelka

Konserni

29

2021 2 380 2 380

2020 2 341 2 341

3.9. SIIRTOVELAT

2021

2020

3 909 9 506

3 899 9 752

2021

2020

1 681 4 422

1 963 4 747

3.10.2. Vuokravastuu (toimitiloista) Konserni Emoyhtiö Erääntyy maksettavaksi seuraavan tilikauden aikana Erääntyy maksettavaksi myöhemmin Yhteensä

988

123

2 276 3 264

208 331

3.10.3. Vastuuvelvoitteet konsernin ­sisäisten yritysten eduksi Konserni Emoyhtiö

2021 300 300

2020 287 287

3.10.4. Muut vastuusitoumukset

Vastaavaa Konserni Laskuttamattomat ostot Jaksotetut laskut Verojen palautus Muut Yhteensä

2021 0 833 -10 172 995

2020 222 623 98 194 1138

Emoyhtiö Laskuttamattomat ostot Jaksotetut laskut Verojen palautus Muut Yhteensä

2021 0 283 0 0 283

2020 222 97 79 138 536

Konserni Omille sitoumuksille ­asetetut vakuudet Emoyhtiö Omille sitoumuksille ­asetetut vakuudet

2021

2020

2 774

2 531

2021

2020

2 624

2 378


30

OY FORCIT AB | 2021

NOTER TILL BOKSLUTET 1. REDOVISNINGSPRINCIPER 1.1. VÄRDERINGSPRINCIPER Balansräkningens bestående aktiva har värderats till sina anskaffningsutgifter minskade med avskrivningar enligt plan. Omsättningstillgångarna upptas till sitt anskaffningsvärde eller till tillgångens sannolika lägre realisationsvärde. Valutaposter i balansräkningen har värderats till bokslutsdagens kurs. Koncernbokslutet redovisas i hela euro (EUR). 1.2. AVSKRIVNINGAR De planenliga avskrivningarna baserar sig på anläggningstillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd. Beräkningsgrunderna är följande: Byggnader och konstruktioner Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid Koncerngoodwill

20–50 5–10 10–20 5–10 10 5–10

1.3. KONCERNBOKSLUT Koncernbokslutet omfattar moderbolaget Oy Forcit Ab och dotterbolagen Forcit Sweden AB, Forcit Norway AS, Forcit International Oy Ab, Forcit Consulting Oy, Suomen Tärinämittaus Oy, Forcit Consulting AB, Forcit Consulting AS, O-Pitblast Lda samt Forcit Ireland Ltd. I koncernbokslutet ingår även intresseföretaget Vipnordic AB. Vipnordic AB:s bokslut är upprättat per 31.8.2021. Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med förvärvsvärdemetoden. Koncernens interna leveranser, interna fordringar och skulder samt intern vinstutdelning har eliminerats.

Under räkenskapsperioden var antalet anställda i genomsnitt Koncernen Moderbolaget

2021 499 250

2020 432 225

2.3. RÖRELSENS ÖVRIGA INTÄKTER Koncernen Hyresintäkter Återbäring Övriga poster Totalt

2021 161 0 274 435

2020 136 5 370 511

Moderbolaget Koncerninterna transaktioner Hyresintäkter Återbäring Övriga poster Totalt

2021

2020

1 652

1 131

161 0 272 2 085

136 5 242 1 514

Koncernen Revisionsarvoden Övriga arvoden Totalt

2021 131 71 203

2020 115 5 120

Moderbolaget Revisionsarvoden Övriga arvoden Totalt

2021 48 71 118

2020 34 5 39

2021 1 745

2020 1 785

2.4. REVISORNS ARVODEN

2.5. BOKSLUTSDISPOSITIONER Moderbolaget Koncernbidrag

2. RESULTATRÄKNING

2.6. DIVIDENDINTÄKT FRÅN DOTTERBOLAG

2.1. OMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PER BRANSCH

Moderbolaget Dividendintäkt från dotterbolag

Koncernen Sprängämnen Konsultverksamhet Totalt Moderbolaget Sprängämnen Totalt

2021 133 199 17 268 150 466

2020 111 322 16 091 127 413

2021 71 999 71 999

2020 61 654 61 654

2.2. VERKSAMHETSPERIODENS LÖNER ENLIGT PRESTATIONSPRINCIPEN OCH DET GENOMSNITTLIGA ANTALET ANSTÄLLDA Koncernen Styrelser och verkställande direktörer Övrig personal Totalt Moderbolaget Styrelse och verkställande direktör Övrig personal Totalt

2021

2020

1 695 27 424 29 119

1 555 24 054 25 610

2021

2020

667 14 593 15 260

566 13 495 14 061

2021

2020

3 812

1 768

2021

2020

1 808

1 766

93 1 900

201 1 967

2021

2020

349

357

596 945

678 1 035

2.7. INKOMSTSKATT Koncernen På den ordinarie verksamheten Förändring av den latenta skatteskulden Totalt Moderbolaget Inkomstskatt på koncernbidrag Inkomstskatt på den ordinarie verksamheten Totalt

3. BALANSRÄKNINGEN 3.1. IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR I noterna har endast upptagits anskaffningskostnader för sådana anläggningstillgångar, vilka ännu inte helt avskrivits enligt plan.

Koncerngoodwill, som uppstått vid företagsförvärven avskrivs på 5–10 år. Koncernen Anskaffningsutgift 1.1. Ökningar Minskningar Överflyttningar mellan poster Anskaffningsutgift 31.12. Ackumulerade avskrivningar 1.1. Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar på minskningar Ackumulerade avskrivningar 31.12. Uppskrivningar Nedskrivningar Bokföringsvärde 31.12. Balansvärde av maskiner och inventarier i produktionen Moderbolaget Anskaffningsutgift 1.1. Ökningar Minskningar Överflyttningar mellan poster Anskaffningsutgift 31.12. Ackumulerade avskrivningar 1.1. Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar på minskningar Ackumulerade avskrivningar 31.12. Uppskrivningar Bokföringsvärde 31.12. Balansvärde av maskiner och inventarier i produktionen

2021 127 802 15 867 -2 244

2020 118 676 9 367 -604

1 117 142 543

352 127 791

-78 546

-70 334

-8 683

-8 272

0

60

-87 230 437 0 55 751

-78 546 437 -11 49 672

14 730

13 996

2021 72 909 2 114 0

2020 68 644 5 414 -458

1 748 76 770

-692 72 909

-45 175

-41 962

-3 148

-3 213

0

0

-48 324 437 28 884

-45 175 437 28 170

6 934

6 882

3.2. PLACERINGAR, MODERBOLAGET Aktier och andelar Koncern Övriga Totalt Anskaffningsutgift 1.1. 19 315 287 19 601 Ökningar 5 385 0 5 385 Minskningar 0 0 0 Anskaffningsutgift 24 699 287 24 986 31.12. 3.3. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Koncernen Material och förnödenheter Färdiga produkter Köpta produkter Förskottsbetalningar Sammanlagt

2021 6 792 2 706 7 166 1 179 17 843

2020 5 358 2 445 6 806 13 14 622


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

Moderbolaget Material och förnödenheter Färdiga produkter Köpta produkter Förskottsbetalningar Sammanlagt

2021 5 468 2 445 2 662 1 179 11 753

2020 4 432 2 263 2 298 13 9 007

3.4. KONCERNFÖRETAG Ägarandel-% Forcit International Oy Ab Forcit Sweden AB Forcit Norway AS Forcit Consulting Oy Forcit Consulting AB Forcit Consulting AS Forcit Ireland Ltd Suomen Tärinämittaus Oy O-Pitblast, Lda Vipnordic AB

Koncern Moderbolag 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 100 100 33 33

3.5. FORDRINGAR OCH SKULDER INOM KONCERNEN Moderbolaget Långfristiga lånefordringar Försäljningsfordringar Lånefordringar Övriga fordringar* Fordringar sammanlagt Leverantörsskulder Resultatreglering Övriga skulder* Skulder sammanlagt

2021 238 4 021 125 8 162 12 546

2020 352 4 048 123 7 067 11 590

49 0 4 824 4 873

41 0 7 250 7 292

* Hänför sig främst till koncernkonto arrangemang 3.6. FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Koncernen Aktiekapital 1.1. Aktiekapital 31.12. Fond för fritt inbetalt eget kapital 1.1 Aktieemission Återköp av aktier Fond för fritt inbetalt eget kapital 31.12 Aktieemission Dispositionsfonden 1.1. Resultat från föregående år Dividend för föregående år Förändring i dispositionsfond Dispositionsfond 31.12. Årets vinst Eget kapital totalt Moderbolaget Aktiekapital 1.1. Aktiekapital 31.12. Fond för fritt inbetalt eget kapital 1.1 Aktieemission Återköp av aktier

2021 3 149 3 149

2020 3 149 3 149

398 1 024 -98

300 98 0

1 324 176 30 685 6 254 -3 219 -537 33 183 6 069 43 901

398 1 024 27 943 4 217 -2 373 899 30 685 6 254 41 510

2021 3 149 3 149

2020 3 149 3 149

398 1 024 -98

300 98 0

Passiva

Fond för fritt inbetalt eget kapital 31.12 Aktieemission Dispositionsfonden 1.1. Resultat från föregående år Dividend för föregående år Dispositionsfond 31.12. Årets vinst Eget kapital totalt Utdelningsbara fria medel totalt 31.12.

1 324 176 21 845 5 885 -3 219 24 510 7 489 36 649

398 1 024 20 374 3 844 -2 373 21 845 5 885 32 300

33 324

28 128

3.7. BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH LATENT SKATTESKULD

Ackumulerad avskrivningsdifferens Moderbolaget Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter

2021

2020

452

274

Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner 4 205 Maskiner och inventarier 3 377 Övriga materiella tillgångar 8 Totalt 8 041

4 100 3 794 9 8 177

Latent skatteskuld Avskrivningsdifferans och periodiseringsfond avskiljs i koncernbokslutet till latent skatteskuld. Koncernen

2021 3,30 M€

2020 3,24 M€

Resten av avskrivningsdifferensen och periodiseringsfonden utgör fritt eget kapital. Koncernen

31

2021 2020 10,16 M€ 12,44 M€

3.8. KORTFRISTIGA SKULDER I balansposten "Skulder till kreditinstitut" ingår utnyttjande av checkräkningslimit 2021 2 380 2 380

2020 2 341 2 341

Koncernen Ofakturerade inköp Periodiserade fakturor Återbetalning av skatter Övriga Totalt

2021 0 833 -10 172 995

2020 222 623 98 194 1 138

Moderbolaget Ofakturerade inköp Periodiserade fakturor Återbetalning av skatter Övriga Totalt

2021 0 283 0 0 283

2020 222 97 79 138 536

Koncernen Moderbolaget 3.9. RESULTATREGLERINGAR

Aktiva

Koncernen Periodiserade personalkostnader Övriga periodiseringar Räntor Skatter Totalt Moderbolaget Periodiserade personalkostnader Övriga periodiseringar Räntor Skatter Totalt

2021

2020

5 318 2248 142 736 8 444

5 847 1033 364 589 7 832

2021

2020

3 105 162 36 342 3 646

3 321 384 41 241 3 988

3.10. SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

3.10.1. Ansvar för leasingavtal Koncernen Förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod Förfaller till betalning senare Moderbolaget Förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod Förfaller till betalning senare

2021

2020

3 909

3 899

9 506

9 752

2021

2020

1 681

1 963

4 422

4 747

3.10.2. Hyresansvar (för verksamhetslokaler) Koncern Moderbolag Förfaller till betalning under följande räkenskapsperiod Förfaller till betalning senare Totalt

988

123

2 276 3 264

208 331

3.10.3. Ansvarsförbindelser till förmån för företag inom samma koncern Koncernen Moderbolaget

2021 300 300

2020 287 287

3.10.4. Övriga ansvarsförbindelser Koncernen För egna förbindelser ställda säkerheter Moderbolaget För egna förbindelser ställda säkerheter

2021

2020

2 774

2 531

2021

2020

2 624

2 378


32

OY FORCIT AB | 2021

NOTES TO THE ACCOUNTS 1. ACCOUNTING PRINCIPLES 1.1. VALUATION PRINCIPLES Fixed assets are stated at historical cost less accumulated straight-line depreciation. Current assets are stated at historical cost or at lower fair value. Foreign currency items are translated using the exchange rate at the balance sheet date. The consolidated financial statements are presented in equal euros (EUR). 1.2. DEPRECIATION AND AMORTISATION Depreciation is calculated from the historical cost, and is calculated on a straight-line basis over the estimated economic life on the asset. The basis of calculation are: Buildings and constructions Machinery and equipment Other tangible assets Immaterial rights Other long-term expense items Consolidated goodwill

20–50 5–10 10–20 5–10 10 5–10

1.3. KONSERNITILINPÄÄTÖS The consolidated financial statements include the parent company Oy Forcit Ab and the subsidiary companies Forcit Sweden AB, Forcit Norway AS, Forcit International Oy Ab, Forcit Consulting Oy, Suomen Tärinämittaus Oy, Forcit Consulting AB, Forcit Consulting AS, O-Pitblast Lda and Forcit Ireland Ltd. The consolidated financial statements also include the associated company ­Vipnordic AB. Vipnordic AB's financial statements are prepared per 31.08.2021. The consolidated financial statement is prepared according to the acquisition method. All intercompany transactions, balances, gains and losses are eliminated as part of the consolidation process.

2. PROFIT AND LOSS ACCOUNT

Parent Company Explosives Total

2021 133 199 17 268 150 466

2020 111 322 16 091 127 413

2021 71 999 71 999

2020 61 654 61 654

2.2. SALARIES FOR THE REPORTING PE­RIOD AND THE AVERAGE NUMBER OF PERSONNEL Consolidated Boards of Directors and CEO´s Other personnel Total Parent Company Boards of Directors and CEO´s Other personnel Total

2021

2020

1 695 27 424 29 119

1 555 24 054 25 610

2021

2020

667 14 593 15 260

566 13 495 14 061

2021 499 250

2020 432 225

2.3. OTHER OPERATING INCOME Consolidated Income from rents Return Other items Total

2021 161 0 274 435

2020 136 5 370 511

Parent Company Intra-group transactions Income from rents Return Other items Total

2021 1 652 161 0 272 2 085

2020 1 131 136 5 242 1 514

Consolidated Audit fees Other fees Total

2021 131 71 203

2020 115 5 120

Parent Company Audit fees Other fees Total

2021 48 71 118

2020 34 5 39

2.4. AUDIT FEES

2.5. APPROPRIATIONS Parent Company Group contribution

2021 1 745

2020 1 785

2.6. DIVIDEND INCOME FROM GROUP UNDER­TAKINGS Parent Company Dividend income from group undertakings

2.1. NET SALES PER BUSINESS SECTOR Consolidated Explosives Consulting Total

During the financial period the average number of personnel Consolidated Parent Company

2021

2020

3 812

1 768

2021

2020

1 808

1 766

93 1 900

201 1 967

2021

2020

349

357

596 945

678 1 035

2.7. INCOME TAX Consolidated Income tax on ordinary items Change in deferred tax liability Total Parent Company Income tax on group contributions Income tax on ordinary items Total

The goodwill in the consolidated Financial Statements is depreciated over a period of 5–10 years from acquisition. Consolidated Acquisition cost 1.1 Increases Decreases Transfers between items Acquisition cost 31.12 Accumulated depreciation 1.1 Depreciation for the reporting period Accumulated depreciation on reductions Accumulated depreciation 31.12 Increases Impairments Book value on 31.12 Balance value of intangible and tangible assets Parent Company Acquisition cost 1.1 Increases Decreases Transfers between items Acquisition cost 31.12 Accumulated depreciation 1.1 Depreciation for the reporting period Accumulated depreciation on reductions Accumulated depreciation 31.12 Increases Book value on 31.12 Balance value of intangible and tangible assets

2021 127 802 15 867 -2 244 1 117 142 543

2020 118 676 9 367 -604 352 127 791

-78 546

-70 334

-8 683

-8 272

0

60

-87 230 437 0 55 751

-78 546 437 -11 49 672

14 730

13 996

2021 72 909 2 114 0 1 748 76 770

2020 68 644 5 414 -458 -692 72 909

-45 175

-41 962

-3 148

-3 213

0

0

-48 324 437 28 884

-45 175 437 28 170

6 934

6 882

3.2. INVESTMENTS, PARENT COMPANY

3. BALANCE SHEET 3.1. INTANGIBLE AND TANGIBLE ASSETS The notes include the purchase cost for the noncurrent assets that have not entirely been depreciated by plan.

Shares

Consoli- Others Total dated Acquisition cost 1.1 19 315 287 19 601 Increases 5 385 0 5 385 Decreases 0 0 0 Acquisition cost 31.12 24 699 287 24 986 3.3. STOCKS Consolidated Raw materials and consumables Finished products Purchased products Advances paid Total

2021

2020

6 792

5 358

2 706 7 166 1 179 17 843

2 445 6 806 13 14 622


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

Parent Company Raw materials and consumables Finished products Purchased products Advances paid Total

2021 5 468 2 445 2 662 1 179 11 753

2020 4 432 2 263 2 298 13 9 007

3.4. CONSOLIDATED COMPANIES Participation-% Forcit International Oy Ab Forcit Sweden AB Forcit Norway AS Forcit Consulting Oy Forcit Consulting AB Forcit Consulting AS Forcit Ireland Ltd Suomen Tärinämittaus Oy O-Pitblast, Lda Vipnordic AB

ConsoliParent dated Company 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 100 100 33 33

3.5. CONSOLIDATED RECEIVABLES AND PAYABLES Parent Company Long-term loan receivables Trade receivables Loan receivables Other receivables* Total receivables Trade payables Accrued expenses Other debts* Total payables

2021 238 4 021 125 8 162 12 546

2020 352 4 048 123 7 067 11 590

49 0 4 824 4 873

41 0 7 250 7 292

3.6. CHANGES IN EQUITY Consolidated Share Capital 1.1 Share Capital 31.12. Reserve for invested unrestricted equity 1.1 Share issue Repurchase of shares Reserve for invested unrestricted equity 31.12 Share issue Disposition fund 1.1 Profit last year Dividend for last year Change in disposition fund Disposition fund 31.12. Net profit for the period Total equity Parent Company Share Capital 1.1 Share Capital 31.12. Reserve for invested unrestricted equity 1.1 Share issue Repurchase of shares Reserve for invested unrestricted equity 31.12

Share issue Disposition fund 1.1 Profit last year Dividend for last year Disposition fund 31.12. Net profit for the period Total equity

176 21 845 5 885 -3 219 24 510 7 489 36 649

1 024 20 374 3 844 -2 373 21 845 5 885 32 300

Equity and liabilities Consolidated Accrued personnel costs Other accruals Interests Taxes Total

2021 5 318 2 248 142 736 8 444

2020 5 847 1 033 364 589 7 832

Distributable free funds in total 31.12.

33 324

28 128

Parent Company Accrued personnel costs Other accruals Interests Taxes Total

2021 3 105 162 36 342 3 646

2020 3 321 384 41 241 3 988

3.7. APPROPRIATIONS AND DEFERRED TAX LIABILITIES

Accumulated depreciation in excess on plan Parent Company Intangible assets Intangible rights Tangible assets Buildings and constructions Machinery and equipment Other tangible assets Total

3.10. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

2021

2020

452

274

4 205 3 377 8 8 041

4 100 3 794 9 8 177

Deferred tax liability The deferred tax liability from the depreciation in excess on plan and accrual reserve have been separated in the consolidated financial statements. Consolidated

2021 3,30 M€

2020 3,24 M€

The remaining depreciation difference and accrual reserve have been booked as unrestricted shareholders’ equity.

*Refers mainly to cash pool arrangements

2021 3 149 3 149

2020 3 149 3 149

398 1 024 -98

300 98 0

1 324 176 30 685 6 254 -3 219 -537 33 183 6 069 43 901

398 1 024 27 943 4 217 -2 373 899 30 685 6 254 41 510

2021 3 149 3 149

2020 3 149 3 149

398 1 024 -98

300 98 0

1 324

398

33

Consolidated

2021 2020 10,16 M€ 12,44 M€

3.8. CURRENT LIABILITIES The balance sheet item "Loans from financial institutions" also includes use of current account with overdraft facility. Consolidated Parent Company

2021 2 380 2 380

2020 2 341 2 341

3.9. ACCRUED EXPENCES AND ADVANCES RECEIVED

Assets Consolidated Uninvoiced purchases Periodic invoices Tax refund Other Total

2021 0 833 -10 172 995

2020 222 623 98 194 1 138

Parent Company Uninvoiced purchases Periodic invoices Tax refund Other Total

2021 0 283 0 0 283

2020 222 97 79 138 536

3.10.1. Leasing liabilities Consolidated Due during the next reporting period Due later Parent Company Due during the next reporting period Due later

2021

2020

3 909 9 506

3 899 9 752

2021

2020

1 681 4 422

1 963 4 747

3.10.2. Rental responsibility (for business premises) ConsoliParent dated Company Due for payment during the following accounting period Due for payment later Total

988 2 276 3 264

123 208 331

3.10.3. Contingent liability on behalf of group companies Consolidated Parent Company

2021 300 300

2020 287 287

3.10.4. Other contingent liabilities Consolidated Contingencies on own behalf Parent Company Contingencies on own behalf

2021

2020

2 774

2 531

2021

2020

2 624

2 378


Portugalilaisen O-Pitblast Ltd. -ohjelmistoyrityksen hankinta vahvisti Forcitin asemaa louhintaan liittyvien digitaalisten tuotteiden tarjoajana. Ohjelmistoosaamista hyödynnetään erityisesti Explosives- ja Consulting-toimialueilla. Förvärvet av det portugisiska mjukvaruföretaget, O-Pitblast Ltd., stärkte Forcits position som leverantör av digitala produkter relaterat till bryttning. Mjukvaruexpertis utnyttjas särskilt inom affärsområdena Explosives och Consulting. The acquisition of the Portuguese software company, O-Pitblast Ltd., strengthened Forcit's position as a provider of digital products related to mining and quarrying. Software expertise is utilised especially in the Explosives and Consulting business areas.


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

ALLEKIRJOITUKSET UNDERTECKNINGAR SIGNATURES

Helsingissä 7. maaliskuuta 2022 Helsingfors den 7 mars 2022 Helsinki 7th of March 2022

LAURI STADIGH HALLITUKSEN PJ., STYRELSENS ORDF., CHAIRMAN OF THE BOARD

JOAKIM WESTERLUND TJ, VD, CEO

CLAES TALLBERG

TOM MELBYE

HANS KARLANDER

PASI TOLPPANEN

JARMO LINDBERG

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Över utförd granskning har idag avgivits revisionsberättelse Our Auditor’s report has been issued today Helsingissä 7. maaliskuuta 2022 Helsingfors den 7 mars 2022 Helsinki 7th of March 2022

KPMG OY AB CHRISTIAN HÄLLSTRÖM KHT/CGR/APA

35


36

OY FORCIT AB | 2021

TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS LAUSUNTO

Olemme tilintarkastaneet Oy Forcit Ab:n (y-tunnus 0103189-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilin­päätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. LAUSUNNON PERUSTELUT

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: » Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. » Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. » Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. » Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teem-


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

me hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa. » Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. » Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

37

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET MUU INFORMAATIO

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissa 7.maaliskuuta 2022

KPMG OY AB CHRISTIAN HÄLLSTRÖM KHT


38

OY FORCIT AB | 2021

REVISIONSBERÄTTELSE

REVISION AV BOKSLUTET UTTALANDE

Vi har utfört en revision av bokslutet för Oy Forcit Ab (fo-nummer 0103189-6) för räkenskapsperioden 1.1– 31.12.2021. Bokslutet omfattar koncernens samt moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av deras verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven. GRUND FÖR UTTALANDET

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernföretagen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR BOKSLUTET

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av moderbolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera moderbolaget eller koncernen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR FÖR REVISIONEN AV BOKSLUTET

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: » Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. » Skaffar vi oss en förståelse av den del av moderbolagets eller koncernens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. » Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. » Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om moderbolagets


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

eller koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett moderbolag eller en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. » Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. » Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernbokslutet. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för vårt uttalande. Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

ÖVRIGA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. Vår skyldighet är att läsa den övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om

39

den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Helsingfors den 7 mars 2022

KPMG OY AB CHRISTIAN HÄLLSTRÖM CGR


40

OY FORCIT AB | 2021

AUDITOR’S REPORT

REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS OPINION

We have audited the financial statements of Oy Forcit Ab (business identity code 0103189-6) for the year ended 31 December 2021. The financial statements comprise the balance sheets, the income statements, cash flow statements and notes for the group as well as for the parent company. In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the group’s and the company’s financial performance and financial position in accordance with the laws and regulations governing the preparation of financial statements in Finland and comply with statutory requirements. BASIS FOR OPINION

We conducted our audit in accordance with good auditing practice in Finland. Our responsibilities under good auditing practice are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the parent company and of the group companies in accordance with the ethical requirements that are applicable in Finland and are relevant to our audit, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGING DIRECTOR FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

The Board of Directors and the Managing Director are responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the laws and regulations governing the preparation of financial statements in Finland and comply with statutory requirements. The Board of Directors and the Managing Director are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, the Board of Directors and the Managing Director are responsible for assessing the parent company’s and the group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters relating to going concern and using the going concern basis of

a­ ccounting. The financial statements are prepared using the going concern basis of accounting unless there is an intention to liquidate the parent company or the group or cease operations, or there is no realistic alternative but to do so. AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with good auditing practice will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements. As part of an audit in accordance with good auditing practice, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also: » Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. » Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the parent company’s or the group’s internal control. » Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management. » Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ and the Managing Director’s use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence


VUOSIKERTOMUS | ÅRSBERÄTTELSE | ANNUAL REPORT

obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the parent company’s or the group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern. » Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events so that the financial statements give a true and fair view. » Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

OTHER REPORTING REQUIREMENTS OTHER INFORMATION

The Board of Directors and the Managing Director are responsible for the other information. The other information comprises the report of the Board of Directors. Our opinion on the financial statements does not cover the other information. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. Our responsibility also includes considering

41

whether the report of the Board of Directors has been prepared in accordance with the applicable laws and regulations. In our opinion, the information in the report of the Board of Directors is consistent with the information in the financial statements and the report of the Board of Directors has been prepared in accordance with the applicable laws and regulations. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of the report of the Board of Directors, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Helsinki 7th of March 2022

KPMG OY AB CHRISTIAN HÄLLSTRÖM APA


OY FORCIT AB Hanko Tel. +358 (0)207 440 400 Fax +358 (0)207 440 225 Forcitintie 37, PL 19 FIN – 10901 Hanko Vihtavuori Tel. +358 (0)207 440 400 Fax +358 (0)207 440 502 Ruutitehtaantie 80 FIN – 41330 Vihtavuori www.forcit.fi forcit@forcit.fi