Page 1

2020

SUSTAINABILITY IN SHORT


2

INTRODUKTION TILL HÅLLBARHET ÖKAT FOKUS PÅ HÅLLBARHET ​ Du läser Forcits första publicerade hållbarhetssammanfattning. I vår strategi har vi ställt upp ett tydligt mål om att vara branschledande inom hållbarhet och minimera koldioxidavtrycket i vår produktion. Intentionerna med denna rapport är att introducera läsaren för vår nuvarande situation och våra ambitioner framåt. I denna rapport presenterar genom praktiska exempel vad hållbarhet betyder för oss och beskriver våra fokusområden: Människa, planet och lönsamhet. För oss handlar hållbarhet om mer än bara utsläpp – det handlar om att tillgodose våra egna behov utan att kompromissa med framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Vi anser att det är ett grundläggande krav – och också en konkurrensfaktor – för alla ansvarstagande bolag att prioritera hållbarheten som ett strategiskt fokusområde. I denna rapport kommer vi att utveckla vår syn på hållbarhet ytterligare. Siffrorna som presenteras i denna rapport avser vårt resultat för 2020. Informationen hämtas från våra finansiella rapporter och rapporter till myndigheter. Rapporten presenterar siffror över energi, logistik och avfall i den mån de övervakas eller är mätbara i detta skede. För produktionsanläggningar finns fullständiga resultat tillgängliga. Påverkan från FORCIT Defence- och FORCIT International-verksamheterna ingår i den finska produktionen. Resor och pendling ingår inte. Andelen gröna investeringar utvärderas i enlighet med de

principer som fastställs av Europeiska kommissionen för giltiga gröna investeringar. HÅLLBARHET ÄR ETT VIKTIGT OMRÅDE VID UTVÄRDERING AV LEVERANTÖRER Under den första delen av 2020 slutfördes LCA-beräkningar (Life Cycle Assessment) för totalt 8 egenproducerade produkter. Totalt 11 miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) verifierades som i juni och presenterades senare av EPD Norge. I miljövarudeklarationer sammanfattas alla utsläpp som uppstår när en produkt och dess råmaterial produceras, levereras till platsen och sprängs. Denna information tillhandahåller tillverkningstransparens åt våra kunder och hjälper dem att utvärdera den bredare leveranskedjans hållbarhet och fatta mer hållbara beslut.

vårt fotavtryck kommer detta också att hjälpa nordiska infrastrukturutvecklare, gruvsektorn och metallproducenter att nå sina hållbarhetsmål och sina kunders hållbarhetsmål. Trevlig läsning!

Certifierade kvalitets- och miljöledningssystem stöttar våra transparenta och enhetliga arbetssätt. LCA- och EPD-arbetet inbegrep djupgående kartläggning och datainsamling och var en självklar startpunkt för en faktabaserad strategisk färdplan och för övergripande förståelse inför framtida utveckling. Positiva effekter för miljö och lokalsamhälle som uppnås antingen direkt genom våra produkter och tjänster eller indirekt genom kundprocesser som aktiveras eller stöttas av våra produkter och tjänster är vårt handavtryck, som vi vill maximera. De negativa effekterna på miljön som vår verksamhet orsakar är vårt fotavtryck som vi vill minimera. När vi minimerar

Sustainability in short


3

FÖRFATTARE

HSEQ Manager

Chief Sustainability Officer

MSc miljöingenjör

Mining Engineer

Saila Savolainen Yrkesbakgrund: Miljömyndighet, Forcit F&U,  Key Account Manager för kunder inom gruvdrift och underjordsbyggnation, UG-tjänster

Environmental Manager

HSE Manager, Norge

MEng miljöteknik

Skvadronschef, Major

Niclas Nilsson

Veera Wiinamäki

Yrkesbakgrund: 25 års erfarenhet av den civila sprängämnesbranschen Teknisk Direktör, Forcit Sweden

Yrkesbakgrund: Miljötillstånd och lagstiftning, rapportering och analys, utsläpp och avfallshantering, LCA, REACH, CLP, Responsible Care

Sustainability in short

Kjetil Lien

Yrkesbakgrund: Pilot inom försvarsmakten och försvarsmaktens flygskola, militär utbildning i användning av sprängämnen och fallskärmshoppning, 9 års erfarenhet av UG-enheter, projekt och HSE-hantering


4

HÄLSNINGAR FRÅN VD Det bredare behovet av en systematisk övergång till mer hållbara levnadssätt är en utmaning för oss alla. Hållbarheten är i dag också en tydlig drivkraft för affärstillväxt, och detta gäller också Forcit. Vi tror att Forcit är väl rustade för att leda vägen i Norden. Därför är en av de viktigaste pelarna i vår strategi att vara branschledare inom hållbarhet. Ämnet hållbarhet är brett, och vi har delat upp våra hållbarhetsperspektiv i tre områden: människa, planet och lönsamhet. Gränserna mellan dessa områden är tunna, och för att ge en mer praktisk insikt i var tonvikten i vårt hållbarhetsarbete finns kommer jag att betona fyra ämnen: säkerhet, solid affärsetik, produkter och tjänster som driver hållbarhet och högsta kvalitet i vår verksamhet. SÄKERHET ​

I vår bransch är säkerheten avgörande, och vi har ansvar gentemot våra kunder, medarbetare, partner och samhället i stort att agera på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Avsevärda förbättringar gjordes med avseende på säkerhetsprestandan år 2020, och vi är fast förbundna till vårt långsiktiga mål på noll olyckor. Vår vägledande princip kring säkerheten är glasklar: vi kompromissar aldrig med säkerheten.

SOLID AFFÄRSETIK ​

HÖGSTA KVALITET I VÅR VERKSAMHET ​

Med en kultur sprungen ur nordiska värderingar bygger vår verksamhet på solid affärsetik. Forcit har förbundit sig att bygga öppna och ärliga relationer med kunder, myndigheter och andra företag. Vi har också förbundit oss att agera professionellt, rättvist och hedervärt i alla våra relationer. Forcit har byggt sitt rykte och den nordiska kulturen i över 130 år, och vi kommer att fortsätta bygga vår framtid på en solid affärsetik.

Samtidigt som våra produkter och tjänster ligger till grund för aktiviteter som är avgörande för samhället och för att vi ska kunna nå koldioxidneutralitet lämnar vår verksamhet fortfarande ett miljöavtryck. Vi har förbundit oss och arbetar hårt för att minska detta fotavtryck. En stor insats gjordes 2020 när vi kartlade våra produkters miljöfotavtryck som en del i att skapa miljövarudeklarationer för alla huvudsakliga Forcit-produkter. Med denna information har vi en tydlig bild över var vi är i PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM DRIVER HÅLLBARHET​ dag. Vi arbetar nu för att ställa upp en ambitiös Vårt största bidrag till ett hållbart samhälle plan för att nå koldioxidneutralitet i vår egen sker genom vår personal, våra tjänster och verksamhet och skapa färdplan för minimeringen våra produkter – vårt handavtryck. Våra civila av produktionsavfall och andra miljöpåfrestningar. sprängämnestjänster och -produkter gör det Genom kvalitet i vår verksamhet har vi förbundit möjligt att konstruera infrastruktur som inte bara oss att minska vårt fotavtryck samtidigt som vi ger samhället möjlighet att fungera och ekonomin maximerar våra produkters och tjänsters positiva att blomstra, utan också exempelvis möjliggör effekter. minskade koldioxidutsläpp från transporter och produktion av ren energi. Dessutom gör den det Jag är stolt över att kunna välkomna dig till den möjligt att utvinna metaller och mineraler som första Forcit-hållbarhetssammanfattningen och jag är avgörande för Europeiska kommissionens hoppas att den är fylld av insikter och inspiration! färdplan för minskade utsläpp av växthusgaser. I vår konsultverksamhet hjälper vi byggare, entreprenörer och gruvbolag att hantera och Joakim Westerlund minimera sin miljöpåverkan. Vi tror att vår personal, CEO våra produkter och våra tjänster gör ett säkert och FORCIT Group hållbart samhälle möjligt. Sustainability in short


5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till hållbarhet.............................................2 Författare.....................................................................3 Ämnet hållbarhet är brett, och vi har delat upp våra hållbarhetsperspektiv i tre områden: människa, planet och lönsamhet.

Hälsningar från VD........................................................4 Vårt fokus: Människa, planet och lönsamhet....................6 Vårt fokus: Människa, planet och lönsamhet...................10 Kortfattat om miljövarudeklarationer..............................14 Vårt fokus: Människa, planet och lönsamhet...................16 Sprängämnesverksamhet: Norge ..................................20 Sprängämnesverksamhet: Finland..................................22 Sprängämnesverksamhet: Sverige..................................24 Konsultverksamhet i Norden.........................................26 Engagemang i större projekt som främjar hållbarhet........27 Koldioxidneutral framtid...............................................28

Sustainability in short


6

VÅRT FOKUS: MÄNNISKA, PLANET OCH LÖNSAMHET SÄKERHET

Vårt engagemang för en mer hållbar verksamhet är uppdelat i tre fokusområden, och dessa påverkar enskilt och tillsammans vårt hållbarhetsarbete. Vi har flera Seveso-klassade produktionsanläggningar och stationer runtom i Norden – och vi arbetar systematiskt för att minimera olycksrisken samtidigt som vi strävar efter att skapa en säkrare arbetsplats. Forcit har redan och kommer också i framtiden att särskilt uppmärksamma anläggningar för lagring och hantering av ammoniumnitrat, och HSEQ-gruppen kommer att kontrollera detta regelbundet. Den övergripande betydelsen av riskbedömning har också lyfts fram genom utbildningar och harmonisering av riskbedömningsmetoder på ett bredare sätt än tidigare. Seveso förordningen ställer krav på att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Till exempel genomförs regelbundet gemensamma övningar i verksamhetens interna plan för räddningsinsatser och samövning med räddningstjänst. SÄKERHETSRUTINER​

Vårt mål är att säkerställa att varje medarbetare kommer hem från jobbet pigg och kry efter varje arbetsdag. Vi har starkt fokus på arbetsmiljö, vilket också återspeglas i vårt viktigaste säkerhetsnyckeltal LTIF. När det gäller ledande

indikatorer fokuserar vi på att vara effektiva när det gäller att genomföra första korrigerande åtgärder vid rapporterade säkerhetsavvikelser (ForSaferapporter). Dessutom har vi implementerat robusta interna säkerhetsronder för att granska våra procedurer. År 2020 genomförde vi totalt 53 interna säkerhetsrevisioner. Detta är en siffra vi vill höja, i synnerhet när covid-restriktionerna avtar och fysisk närvaro blir enklare. Vår hållbarhetsfunktion spelar också en viktigt roll för att sprida information och våra goda rutiner när det gäller säkerhet. Alla incidenter har undersökts noggrant och korrigerande åtgärder har genomförts. 2020 var ett mycket annorlunda år på många sätt, och det krävde stor ihärdighet för att bedriva verksamheten som vanligt under dessa ovanliga omständigheter. Covid-restriktioner förändrade världen och arbetet – och de förändrade också arbetssätten på Forcit. Forcit fick under denna ovanliga period också ett unikt tillfälle att anpassa arbetssätt relaterat till säkerheten och till hur man på ett övergripande plan säkerställer vår verksamhets kontinuitet, denna gång i form av en global pandemi. Vi skapade och uppdaterade nästan hundra arbetsinstruktioner och riskbedömningar.

I allmänhet lyckades vi bra med verksamheten, och vi fick till och med möjlighet att rekrytera nya medarbetare och investera i ny verksamhet, vilket innebär att vi också sysselsatte leverantörer och partner. Naturligtvis minskade våra utsläpp från resor och pendling. IT-brottsligheten var aktiv i hela världen under 2020, och samtidigt tvingades människor jobba på distans. Forcit driftsatte tvåfaktorautentisering i O365- och Windows-miljöer, vilket innebär att inloggning kräver en andra bekräftelse via mobiltelefon. E-postövervaknings- och filtreringssystem installerades för att avvärja de mest avancerade e-posthoten i syfte att skydda medarbetarna från alla de hot som bland annat når deras inkorg. UPPFÖRANDEKOD​

Vår policy är att bedriva all vår verksamhet på ett ärligt och etiskt sätt, samt att implementera transparens och spårbarhet i vår verksamhet och våra rutiner. Forcit är fast beslutet att följa och respektera alla universella mänskliga rättigheter i enlighet med definitionerna i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och andra internationella avtal avseende mänskliga rättigheter, samt arbeta för att främja förverkligandet av de allmänna mänskliga rättigheterna. Sustainability in short


Uppförandekoden är viktig att följa på Forcit generellt, men den är särskilt viktig för Defenceaffärsenheten och i alla deras affärstransaktioner och relationer. Förutom att följa alla tillämpliga lagar och förordningar i de länder eller territorier där vi är verksamma, efterlever våra produkter helt de internationella reglerna och fördragen angående landminor (till exempel Ottawa, Genève). Vi efterlever EU-regler om kontroll av försvarsmaterielexport och ansöker om exportlicenser hos finska försvarsministeriet. Utöver att respektera licensmyndigheternas beslut följer Forcit egna interna riktlinjer och använder gott omdöme vid bedömning av varje enskilt exportärende.

MEDARBETARNA I SIFFROR

468 Totalt antal medarbetare

18 %/82 %

< 25 25–34 35–44 45–54 > 55

Företag med bra relationer till sina lokalsamhällen samarbetar öppet med myndigheter och andra parter. FORCIT-koncernen betalade 1.766 000 euro i företagsskatt år 2020. Utöver detta stöttar Forcit lokala föreningar och idrottsklubbar via välgörenhetsorganisationer. Medarbetarnas välbefinnande stöttas via ekonomiska incitament och kostnadsfria aktiviteter.

Sustainability in short

LTIF * 1,3

TRIF ** 12,1

Sjukfrånvaro 8,1 dagar/år

Sjukfrånvaro 3,2 %

ForSafe-rapporter 626

Första åtgärd inom 6 dagar

Åldersstruktur: 3% 24 % 29 % 30 % 14 %

VI BRYR OSS

Vi är medvetna om våra medarbetare är den enskilt viktigaste resursen i vår verksamhet och tillhandahåller därför heltidsolycksfallsförsäkring för vår personal. Detta garanterar den snabbaste och bästa sjukvården och därför snabbare återhämtning och möjlighet att återvända till ett normalt liv efter en olycka. I framtiden spelar säkerhet, hälsa och välbefinnande en ännu viktigare roll efterhand som vår åldersstruktur helt naturligt förändras. Vi bryr oss, och vi har redan uppmärksammat detta.

7

Medarbetarnas utvärdering av arbetsmiljön 8,7/10

2019 2019

2020 2020

2021 2021

* LTIF, skador med förlorad arbetstid, innefattar alla arbetsskador som kräver att en person är sjukskriven från jobbet mer än 24 timmar eller som leder till dödsfall eller permanent funktionshinder. LTIF-siffror visar hur många olyckor med förlorad arbetstid som sker på en arbetsplats per miljon arbetstimmar.

LTI minskade med 88 % år 2020.

** TRIF, totalt antal registrerbara skador, är ett mått på alla dödsfall, skador med förlorad arbetstid, fall av ersättningsarbete på grund av skada och fall av medicinsk behandling av läkare. TRIF inkluderar inte eventuella första hjälpen-skador. TRIF-siffror visar hur många olyckor som sker på en arbetsplats per miljon arbetstimmar.


8

BRA RUTINER

KAPACITETSFÖRBÄTTRING PÅ KEMI-MATRISFABRIKEN

Som en del av Kemi-matrisfabrikens kapacitetsförbättringsprojekt år 2020 uppgraderades också säkerheten vid utlastningen av emulsion till transporttank. Befintliga silos uppgraderades med en säkerhetsskena till vilken operatören kan ansluta en säkerhetssele under lastning, så att risken för att tappa balansen och ramla eliminerades. Nya silos utformades och byggdes med en ny layout med SafeRack-systemet som ger medarbetarna ökad säkerhet och bättre ergonomi vid lastning.

Medarbetarna kan nu säkert nå Kemiitti eller lastbilens gångbrygga, oavsett lastbilens storlek eller position.

Sustainability in short


9

Kemi-teamet belönades med Contractor of the year-priset för år 2020.

BRA RUTINER OUTOKUMPU BELÖNADE FORCIT FERROCHROMEPRISET ”CONTRACTOR OF THE YEAR”

Forcits gruvteam har demonstrerats följa Outokumpus verksamhetsprinciper och standarder med yttersta noggrannhet och ständiga insatser för att förbättra den Sustainability in short

övergripande säkerheten i gruvan. Forcits senaste fem år vid gruvan har varit helt olycksfria, och antalet incidenter har också varit färre. Forcit får också positiv feedback gällande utvecklingsaktiviteter. Säkerhetsarbetet blir aldrig klart, så detta pris får fungera som ett incitament för oss alla att upprätthålla det fina arbetet i denna gruva. Detta prestigefyllda pris stärker också vår tro på att

alla personskador på arbetsplatsen går att förebygga, och att arbetet för att nå dit är extremt viktigt. Säkerheten är alltid högst prioriterad i vår verksamhet, och den hör till de viktigaste framgångsfaktorerna i vår bransch. Den spelar en avgörande roll för den image vi presenterar för våra kunder.


10

VÅRT FOKUS: MÄNNISKA, PLANET OCH LÖNSAMHET FOSSILFRITT – MER OCH MER​

Ett detaljerad utvärdering av koldioxidavtrycket från vår verksamhet kommer att utvärderas år 2022. Vi har redan hämtat mycket kunskap ur vårt EPD-arbete, och vi kan anta att en av de största delarna av våra utsläpp av växthusgaser (GHG) uppstår vid energiproduktionen, som vi i viss mån kan minimera genom att fatta klimatsmarta inköpsbeslut. De flesta av våra anläggningar använder redan fossilfri elektricitet och vår ambition är att maximera detta under de kommande åren också i gemensamma inköp. Möjligheterna att minimera energianvändningen bygger på isolering, lågenergiteknik och energiåtervinning i våra processer. Vi har lyckats öka andelen förnybar energi i våra verksamhet under de senaste åren: på våra anläggningar är 73 procent av den totala energin och 79 procent av elektriciteten vi använder fossilfri energi. Denna del har ökat avsevärt, med 12 procentenheter, under de senaste två åren. Den andra betydande faktorn är bränslen. Interna och externa leveranser sker huvudsakligen med fossila bränslen. Råmaterialleveranser ger ett betydande bidrag till det totala antalet kilometer. Vi kartlägger redan de utsläpp som kommer från lastbilstransporter och kommer att fokusera på ekokörning och tomgångsminimering som ett

komplement till den nya motortekniken (EURO 6). Vi kommer att undersöka möjligheter och fördelar med fossilfria bränslen och hybridbilar. Gröna lösningar utvecklas snabbt. Exempelvis har ny grön teknik i form av elbilar redan tagits i bruk i den norska konsultverksamheten. AVFALLSMINSKNING GER STOR EFFEKT​

Avfallshanteringen varierar stort mellan olika länder, och till och med mellan olika områden i samma land. Trots detta har vi lyckats sortera det mesta av vårt vanliga industriavfall till antingen återvinning eller energiproduktion. För att nå ännu längre i vår avfallsåtervinning i framtiden måste vi hitta nya praktiska lösningar, i synnerhet för hantering av kartong och plast. I syfte att öka vår återvinning finns exempelvis återvinning av plastfilm från pallemballage som en av målsättningar i framtiden. Vad gäller det farliga avfallet är det viktigt att söka alternativa produkter och lösningar som minskar mängden farligt avfall. Om farliga kemikalier är nödvändiga för processen och inte kan ersättas med andra ämnen är det viktigt att de utnyttjas i sin helhet i processerna så att inga rester utan endast den tomma förpackningen återstår som avfall. På grund av sprängämnenas inneboende natur bildar produkterna inget avfall efter att detonationen

har genomförts och explosionsgaserna har bildats, och detta ger vissa fördelar i en vidare livscykelbedömning (LCA). Ökat fokus måste ägnas åt minimering av sprängämnes- och mellanproduktsavfall (som matrisavfall), eftersom dessa utgör huvuddelen av vårt avfall och det finns för närvarande inga andra hanteringsmöjligheter än öppen destruktionsförbränning. F&U GER OSS STÖD I UTVECKLINGEN AV HÅLLBARA PRODUKTER OCH HÅLLBAR PRODUKTION​

Utöver våra egen produktion kommer fokus också att ligga på kundsidan. Ett enhetligt F&U-arbete med kvävefri emulsion kommer att hjälpa våra kunder och öka vår konkurrenskraft, i synnerhet i gruvindustrin. Projektet har redan väckt stor uppmärksamhet och kommer att ge direkt påverkan på gruvvattenutsläpp. Investeringar i ICT-lösningar medför möjlighet till optimering och fördelning av sprängämne vid planeringsstadiet och utförande av sprängningsarbetet vilket i sin tur ger positiva effekter på minskade energiförluster och miljöbelastning. SPRÄNGNINGARNAS MILJÖEFFEKTER​

Konsultverksamheten – faktiskt hela affärsområdet – är starkt involverad i arbetet att minimera effekterna på människa och miljö från sprängningar. Konsultverksamheten erbjuder utbildning, Sustainability in short


Ny grön teknik i form av elbilar har redan tagits i bruk i den norska konsultverksamheten.

konsultation och mättjänster i olika sprängningsoch entreprenadprojekt. Verksamheten ger råd till anläggningar inom gruvdrift, byggnation och infrastruktur för att deras arbete ska kunna vara säkert och miljövänligt men ändå effektivt. Med branschens bredaste portfölj av experter, tjänster och toppmoderna instrument för mätning av vibrationer, buller, damm och andra miljöpåverkan stöttar konsultverksamheten byggare, entreprenörer, gruvor och tillståndsbeviljande myndigheter vid projekt och utmaningar i alla storlekar. I egenskap av Nordens största aktör har vi en verklig möjlighet att påverka och visa upp det nya normala och bästa praxis i branschen.

Sustainability in short

11


12

Råmaterial och våra egna produkter transporteras över 2,5 miljoner kilometer om året av tredje part. Ungefär 80 procent av dessa transporter är vägtransporter. Beräkningen bygger på envägsrutter.

Sustainability in short


DATA PÅ KONCERNNIVÅ?? s.8 EKOKÖRNING

Ekokörning är ett effektivt sätt att minska utsläpp och minska kostnader. Vi har övervakat ett antal fordon och har därför idéer om hur våra resultat kan förbättras. Resultaten visar tydligt effektiviteten i att köra med full last. De avslöjar också att det är möjligt att minska utsläppen genom att minska tomgångskörningen och sänka maxhastigheten. Tomgång och kallstarter vintertid ökar bränsleåtgången och de övergripande utsläppen av växthusgaser. Diagram visar tydligt skillnaden mellan motorstandarden EURO 5-6 och äldre motorteknik. Varje ny lastbil ger helt klart lägre utsläpp. Att öka storleken på leveranserna och därmed antalet kilometer som körs minskar också CO2-utsläppen per levererat ton. I våra mätningar med Volvo Dynafleet observerade vi att när storleken på den genomsnittliga Kemiitti-leveransen ökade med 30 % minskade CO2-utsläppen med 1,5 ton på ett år.

EXEMPELFALL

13

PLANETEN I SIFFROR

Energi 15 000 MWh

Total mängd avfall 860 ton

Förnybar energi 73 %

Elektricitet 7 000 MWh

Mängd återvunnet avfall och energiavfall 28 %

Förnybar elektricitet 79 %

Bränsledata 780 000 l

Total energi 186 kWh/ton

Uppvärmningsolja 12 000 l

30 ton CO2/1 000 ton för Kemiitti, med leveransstorlek över 10 ton

Utvärdering för ansvarsfull och hållbar utveckling 8,1/10

Produkttransport 1 800 000 km*

*omfattar inte personbilar Sustainability in short


14

KORTFATTAT OM MILJÖVARUDEKLARATIONER En livscykelanalys (LCA) avser en utvärdering av en produkts (eller tjänsts) miljöeffekter från vagga till grav. Undersökningen genomfördes i enlighet med följande krav i internationella LCA-standarder (ISO 14040 och 14044), produktkategoriregler (PCR) för sprängämnes- och tändsystem (NPCR 024:2016 version 1.0), och standard EN 15804:2012. Våra LCA:er och EPD:er har verifierats av en tredje part. LCA-undersökningen genomfördes under 2019–2020 för att tillhandahålla information till elva miljövarudeklarationer (EPD:er). Resultatet för global uppvärmningspotential (Global Warming Potential, GWP) definierar koldioxidavtrycket för

den undersökta produkter per funktionell enhet (till exempel per 1 kg av en produkt). Alla utsläpp av växthusgaser (GHG) ingår i GWP-effektkategorin med individuella egenskapsfaktorer för varje ämne som omvandlar dem till CO2-ekvivalenter. Detta arbete slår fast att de råmaterial som har högst andel i en produkt också bidrar med höst GWP. I de flesta fall bidrar transportfasen för råmaterial eller färdiga eller halvfärdiga produkter med mindre GWP än vad detonationsfasen gör.

Vi ser denna omfattande studie som ett bra sätt att samla information om vårt eget livscykelansvar. Detta är ett verktyg för vår F&U och används också av våra kunder. I framtiden måste vi fundera på hur vi kan öka andelen förnybar energi och alternativa bränslen och material i våra processer och produkter.

Sustainability in short


15 EXEMPELFALL

I LCA-beräkningen delas miljöeffekterna upp i fem olika skeden. Nedan är ett exempel på en produkt, Kemix A.

Sustainability in short


16

VÅRT FOKUS: MÄNNISKA, PLANET OCH LÖNSAMHET NYCKELFAKTORER INOM HÅLLBARHET FÖR BÄTTRE LÖNSAMHET​

Lönsamheten är en nyckelfaktor och ett villkor när ett företags tillförlitlighet och kapacitet utvärderas. Utan lönsamhet kan företaget inte växa och utvecklas. Lönsamheten är därför en nyckelkomponent för alla hållbara företag. Ökande krav från investerare, samhällen och myndigheter uppmuntrar oss att utveckla vår verksamhet i en mer hållbar riktning och ta ledartröjan inom hållbarhet i vårt affärsområde. Detta leder till energieffektivitet och minskade avfallsmängder. I vår verksamhet är hanteringen och återvinningen av vanligt avfall en rutinuppgift i jämförelse med hanteringen av sprängämnesavfall som står för de största avfallsmängderna. Sprängämnesavfall måste hanteras och transporteras som sprängämnen. För närvarande är det enda sättet att hantera sprängämnesavfall öppen förbränning, men vi försöker hitta alternativ för återanvändning av material. Återanvändning av material minskar utsläppen till luften och ökar säkerheten eftersom flera steg i hanteringen av sprängämnena kan elimineras. FÖRBÄTTRINGAR I VIHTAVUORI-PRODUKTIONEN

En mer exakt kartläggning av sprängämnesavfallets ursprung ska göras för att minimera

avfallsproduktionen vid varje station tunneldriftsanläggning och fabrik. Till exempel har en detaljerad kartläggning av arbetet på Vihtavuorifabriken resulterat i produktionsförbättringar och minskade avfallsmängder. Spårning av produktionen av avvikande produkter och avfall hjälpte oss att identifiera orsaker och minska felfrekvensen. Produktion av avvikande produkter uppstår av fel antingen i processen eller i råmaterialet, eller av den mänskliga faktorn. Datainsamling krävs för att bättre förstå processutmaningar. Medarbetarna har en viktig roll i detta när de skriver ner sina observationer. Vid noggrannare uppföljning har många exempel på ”bästa praxis” tillämpats i alla skift och i skriftliga anvisningar.

ÅTERANVÄNDNING AV AVFALL

Bra praxis och rutiner i avfallshanteringen kan enkelt leda till bättre lönsamhet i de fall där avfallet har ekonomiskt värde och behovet av jungfruliga råmaterial på så vis minskar. Återvinningsekonomin har i flera år genomförts i Hangö, där utspädd syra och så kallat kvävevatten levererats till andra företag i den finska kemiindustrin (cirka 6 000 ton 2020) eller återvinns tillbaka i vår egen process (200 ton år 2020). Plaståteranvändning av andra företag undersöks och testas för närvarande. Återvinningsmöjligheterna varierar från land till land.

Minskning av sprängämnesavfall i Vihtavuori i 2020 jämfört med 2019 - 20 %

Vi har börjat återvinna plastfilm av hög kvalitet och andra plastförpackningar och sorterar dem för materialåtervinning eller energiproduktion.

Sustainability in short


17 Under 2020 lyckades vi förbättra emulsionskvaliteten med flera procentenheter. Bilderna nedan visar kristallisering av emulsion efter stresstest. På mikroskopbilderna syns diametern av ammoniumnitratdroppar i mikrometer, vilket möjliggör analyseringen dropparnas av mängd och storlek.

Sustainability in short

Laboratorieteknikern undersöker emulsionsreologin i det nya laboratoriet i Vihtavuori.


18

UTVÄRDERING AV GRÖNA INVESTERINGAR​

Vi har investerat en stor del av vår årliga omsättning i att utveckla vår verksamhet och ge stöd för tillväxt i form av investeringar. EU har skapat riktlinjer för definiering av gröna investeringar. Vi utvärderade våra investeringar för år 2020 och nådde slutligen fram till 6 procent. Detta är en stor summa pengar i syfte att minska vårt koldioxidavtryck genom att använda återvunna material och skapa innovativ teknik som ger mindre avfall och utsläpp till luften. Forcit är mitt i ett intensivt investeringsprogram för att utveckla och utöka vår verksamhet. Många av de investeringar vi gör erbjuder sysselsättning i avlägsna områden, och i områden med hög arbetslöshet. Dessutom köpte vi en anmärkningsvärd mängd entreprenörsarbete från lokala företag under året 2020. Under kommande år riktar vår hållbarhetsstrategi att vi ska samarbeta proaktivt med våra leverantörer, huvudsakligen ammoniumnitratleverantörer och logistikföretag. Ammoniumnitrat påverkar våra CO2-utsläpp i hög grad, och eftersom det är vårt huvudsakliga råmaterial också vår lönsamhet. Genom att vara transparenta och beständiga i våra kundrelationer kan vi skapa logistiska fördelar som gynnar båda parter. Ett annat fokus i våra kundprojekt är att påverka sprängningsutsläppen genom övergripande optimering och investeringar i modern ICT-

utveckling. Bidrag från F&U kommer att krävas i diskussionen kring plast, avfallsproduktion och råmaterial. Nyligen genomförda investeringar i anläggningar och resurser för kvalitetssäkring visar på vikten av styrningsåtgärder på produktionsanläggningar till stöd för en verksamhet med hög kvalitet. Den viktigaste rollen som kvalitetssäkringen/F&U spelar för den hållbara utvecklingen är att förutse och snabbt agera i händelse av kvalitetsproblem, och därmed minimera avfallsmängderna både i processen och hos kunden. Nyckelfaktorerna är välkända i form av övervakning och analys av råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter. På så vis blir det enklare att upptäcka eventuella fel i processen: genom rationalisering och validering används mindre kemikalier och råmaterial.

6 % av våra investeringar bidrar direkt till ett minskat fotavtryck.

BRA RUTINER

Ett bra exempel på återcirkulation och en grön attityd är den nya Medium Diameter-patronenheten i Hangö. För att förbättra kapaciteten och utvidga dimensionsintervallet utformades en ny patronenhet. Beslut fattades att försöka använda en avvecklad processenhet och dess byggnad för att minimera behovet av ny utrustning och slippa behöva skrota utrustning i perfekt skick. En noggrann planeringsprocess gjorde det möjligt för oss att använda det mesta av den gamla processenheten och dess maskiner, och andelen gröna investeringar uppgick till slut till 40 %. Grundliga säkerhetsanalyser gjordes före de inledande testerna och före uppstart.

Projektledaren med den förnyade patronenheten i Hangöproduktionen. Andelen gröna investeringar beräknades till 40 procent.

Sustainability in short


19

Sustainability in short


20

SPRÄNGÄMNESVERKSAMHET: NORGE

RODSKJÆR

NORGE I SIFFROR

AUSTVIKA

Omsättning 13,5 MEUR

Antal medarbetare 36

Sjukfrånvaro 6,1 %

STJØRDAL Produktion 6 000 ton

SVELGEN

Total körsträcka 530 000 km

VISSTE DU ATT ...?

I Norge har Ministry of transport Samferdselsdepartementet som ansvarar för infrastrukturprojekt ställt upp ett mål om att på kort sikt minska CO2utsläppen med hälften. Forcit kan dra nytta av denna utveckling eftersom vi är väl positionerade att visa hur vår verksamhet är konkurrenskraftig också i fråga om miljövärderingar. Det norska exemplet är ett bevis på hur vårt EPD-arbete redan är relevant i dagens verksamhet, och efterfrågan på utveckling av laddningsteknik med fossilfria bränslen är redan uppenbar.

Återvunnet avfall & energiavfall 18 % ForSafe-rapporter

BERGEN

JELSA

HARTMANN Energi total 1 300 MWh

Förnybar energi 100 %

Avfall 50 ton

83

Säkerhetsobservation 80,7 % Nära ögat 9,6 % Olyckor utanför TRI 6,0 % TRI 3,6 % Med myndighetsinformation 0,0 %

Sustainability in short


21

Vårt elavtal garanterar 100 procent förnybar energi.

Sertifikat Det bekreftes herved at

Forcit Norway AS mottar elektrisitet produsert med vann tilsvarende 100% av strømleveransen for 2021

Atle Knudsen, Adm. dir., Entelios AB 01.01.2021 Avtalen om strøm med opprinnelsesgarantier baseres på Energiloven § 4. Kraftproduksjonen er sertifisert ihht. den internasjonale EECS-standarden (European Energy Certificate System) og dokumenteres ved ustedelse av opprinnelsesgarantier. Utstedelsen av opprinnelsesgarantiene er gjort av Statnett, et selskap som er heleid av Olje- og energidepartementet.

Entelios – a part of Agder Energi

För att bli mer energieffektiva har alla våra nya stationer förbättrad isolering och använder värmepumpar istället för traditionella värmekällor. Målet är att i någon mån elektrifiera verksamheten på alla våra anläggningar. Till exempel kommer ett stort lager vi bygger i år utrustas med en elektrisk gaffeltruck. Under förra året tog vi tre nya bulkstationer i drift, vilket kommer att minska avståndet till våra anläggningar avsevärt. Detta kommer tillsammans med mer effektiv logistik att minska dieselförbrukningen och därmed utsläppen från våra fordon. Vi minskar avfallsmängderna genom sortering och återvinning. På vissa anläggningar har vi avtal med det lokala avfallshanteringsföretaget som sköter återvinningen åt oss. På så vis kan vi garantera en återvinning på minst 70 procent.

Sustainability in short


22

SPRÄNGÄMNESVERKSAMHET: FINLAND FINLAND I SIFFROR

VISSTE DU ATT ...?

Fabriken i Hangö har en historia med över 130 års dynamitproduktion, och är för närvarande den enda dynamitfabriken i hela Norden.

KEVITSA

KEMI

LAPUA VIHTAVUORI

Omsättning 43 MEUR

Produktion 33 000 ton

Uppvärmningsolja 12 000 l

Antal medarbetare 197

Total körsträcka 1 000 000 km

Energi total 12 000 MWh

Sjukfrånvaro 2,8 %

Bränsleförbrukning 390 000 l

Förnybar energi 71 %

Urjala-bulkstationen och Kemibulkstationen/-fabriken startade upp verksamheten under 1980-talet, med en Kemiitti-bil vardera. I dag har båda stationer en mycket hög leveranskapacitet. Lapua och Tuusula är nyare bulkstationer på Forcit-kartan som startades upp för cirka 10 år sedan. Båda stationer är perfekt placerade för att kunna betjäna kundanläggningar i närheten.

ForSafe-rapporter

URJALA TUUSULA

Vihtavuori-fabriken har en nästan 100 år lång historia. Under de senaste decennierna har verksamheten fokuserat på emulsionsproduktion, F&U och bulktjänster.

Vatten 170 t m³

Avfall 570 ton

Återvunnet avfall & energiavfall 35 %

300

Säkerhetsobservation 69,3 % Nära ögat 15,3 % Olyckor utanför TRI 13,7 % TRI 1,3 % Med myndighetsinformation 0,3 %

Sustainability in short


23

BULKFORDONSPARK

Det senaste generationens Forcit MEMUlastbilskoncept (Mobile Explosives Manufacturing Unit) ger betydande vinster och representerar den senaste utvecklingen inom laddningsteknik. Jämfört med äldre generationer har den nya dubbel laddningskapacitet och använder cirka 50 procent färre dieselmotortimmar per pumpat kilo. Den nya lastbilen har en matristank med hög kapacitet vilket minskar behovet av körning till stationen för påfyllning av emulsion och låter laddningsteamet fokusera på laddningsarbetet när borrningen är klar under pressade dygnet runt-scheman. Den nya lastbilens dieselförbrukning och produktion av växthusgaser är 50 procent lägre än för en traditionell MEMU-bil. Vid omfattande gruvdrift kan de årliga vinsterna i form av minskad dieselanvändning uppgå till över 15 000 liter.

Sustainability in short


24

SPRÄNGÄMNESVERKSAMHET: SVERIGE

PAJALA

Forcit har en stark marknadsposition som sprängämnesleverantör till svensk gruvdrift, och levererade totalt cirka 30 000 ton emulsion under 2020 till dagbrott och underjordiska gruvor.

SVERIGE I SIFFROR

AITIK

LYCKSELE

Omsättning Antal medarbetare Sjukfrånvaro 41 MEUR 74 3,1 %

Produktion 40 000 ton ENKÖPING KARLSKOGA

Total körsträcka Förbrukning 280 000 km 260 000 l

Energi total 1 700 MWh

VISSTE DU ATT ...?

Förnybar energi 69 %

Utvecklings- och fokusområden inom gruvindustri och byggbransch eftersträvar en mer hållbar leveranskedja för sprängämnen till kunder och slutanvändare. Sedan början av 2010 har Forcit fokuserat på en miljömässigt säker produktion av emulsion som också inbegriper logistikkedjan till kunderna. All transferpumpning vid leverans av ANE-emulsion till lagringstankar sker med elektricitet. Under 2020 genomfördes över 500 transferpumpningar på kundanläggningar med elektricitet.

ForSafe-rapporter 206

RYA Avfall 240 ton

Återvunnet avfall & energiavfall 18 %

Säkerhetsobservation 61,7 % Nära ögat 28,6 % Olyckor utanför TRI 8,3 % TRI 1,0 % Med myndighetsinformation 0,5 %

Sustainability in short


25

UNDERJORDSTEKNIK

I Sverige finns för närvarande flera planerade och pågående tunnelprojekt. Flera av dessa projekt inbegriper komplicerad tunneldrift i urbana områden med stora krav avseende miljö, skadezoner, vibrationer och produktivitet. För att uppnå förväntad kvalitet krävs en god förståelse för sprängämnes- och laddningsteknik. Forcit-tekniken för laddningssystem underjord är baserad på elektrisk kraft och laddningsprocessen alstrar inte några utsläpp till tunneln eller arbetsplatsen. Med hjälp av elkraft och den senaste tekniken för att justera laddningskoncentrationen utifrån kraven för skadezonen är Forcits underjordsenheter i framkant vad gäller dagens teknologi. Forcit har tagit en stor marknadsandel i underjordsverksamheten i Sveriges tunnelindustri.

Sustainability in short


26

KONSULTVERKSAMHET I NORDEN KONSULTVERKSAMHETEN I SIFFROR

OSLO

HELSINGFORS STOCKHOLM

Omsättning 16,1 MEUR

Antal medarbetare 122

Sjukfrånvaro 2,4 %

Batterier 17 000 st

Total körsträcka 1 650 000 km

Papper 200 000 st

Energi total 375 MWh

Förnybar energi 68 % ForSafe-rapporter 37 Säkerhetsobservation 3% Nära ögat 24 % Olyckor utanför TRI 29 % TRI 30 % Med myndighetsinformation 14 %

Sustainability in short


27

ENGAGEMANG I STÖRRE PROJEKT SOM FRÄMJAR HÅLLBARHET FORCIT Consulting vann upphandlingen om projektet Fornebubanen av Oslo kommun år 2020, det största tunnelbaneprojektet i Norge de senaste åren. Projektet är ett viktigt stadsutvecklingsinitiativ och en katalysator för grönare mobilitetslösningar. Projektet omfattar signalinfrastruktur, sju nya stationer och nya underhållsanläggningar i Fornebu. FORCIT Consulting arbetar som vibrationskonsult i det finska spårprojektet Jokeri Light Rail. Banans längd är cirka 25 km, varav 16 km ligger i Helsingfors och återstående 9 km i Esbo. Projektet Jokeri Light Rail ersätter busstomlinje 550 som är Helsingforsregionens mest högtrafikerade busslinje.

NYA TUNNELBANAN I STOCKHOLM

Tunnelbanan ska vara ett attraktivt resealternativ för alla samhällsgrupper och möjliggöra social hållbarhet. Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana kommer att bidra till en minskad energianvändning och minskad miljö- och hälsopåverkan från kollektivtrafiken. Stockholms tunnelbanesystem kommer att byggas ut med cirka 30 km tunnelbanespår och 18 nya stationer. Projektet har en budget på 42 miljarder svenska kronor (4,18 miljarder euro). Planerad trafikstart sker steg för steg under 2026–2030.

År 2050 kommer Finlands huvudstadsregion att ha ungefär två miljoner invånare och över en miljon arbetstillfällen. Målet är att styra befolkningstillväxtens ökade efterfrågan på rörlighet mot hållbara transportmetoder: kollektivtrafik, fotgängartrafik och cykling. Att bygga bostäder, arbetsplatser och tjänster längs Jokeri-rutten är fördelaktigt och i linje med principerna för hållbar utveckling. Tack vare närheten till tjänster och spårbanan får invånarna mindre anledning att använda sin egen bil.

FORCIT Consulting har till uppgift att genomföra en inspektion över hela projektets riskområden. FORCIT Explosives är involverat i huvuddelen av sprängningsarbetet genom att leverera emulsion, patroner, sprängkapslar och sprängämneskunskap. FORCIT hjälper kunderna i riskanalysen och med säker förvaring och hantering av och kemikalier på plats i avskilda områden.

FOKUS

För att nå hållbarhetsmål krävs produkter och tjänster med förstklassig prestanda och synkroniserade åtgärder och system från alla parter i kedjan i utmanande projekt som dessa. Stockholms nya tunnelbana. Bild: Trafikverket

Sustainability in short

Stockholm förväntas växa med lite mer än 35 000 människor om året, vilket gör detta till ett av Europas mest snabbväxande områden. Eftersom Stockholm växer så snabbt ökar också kraven på kollektivtrafiken.


28

KOLDIOXIDNEUTRAL FRAMTID MOT NOLL UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER​

Parisavtalets långsiktiga mål är att kontrollera och minska den globala uppvärmningen, eftersom detta på ett betydande sätt skulle begränsa klimatförändringarnas risker och effekter. Detta ska göras genom att utsläppen minskas så fort som möjligt i syfte att ”uppnå en balans mellan antropogena utsläpp av växthusgaser från källor och upptag av växthusgaser i sänkor” under andra halvan av 2000-talet. Under Parisavtalet måste varje land bestämma sina egna åtgärder för att stoppa klimatförändringarna. Sveriges långsiktiga mål är nettoutsläpp av

växthusgaser på noll senast 2045, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser från aktiviteter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 jämfört med 1990. Svenska staten har ställt upp ambitiösa mål för hållbarhet, inklusive fossilfrihet senast 2045 med 100 procent förnybar energi. Norge har också fastställt ett liknande mål om koldioxidneutralitet senaste 2050. Landet genererar redan 95 procent av sin elektricitet via vattenkraft, vilket innebär att möjligheten till ytterligare utsläppsminskningar i energisektorn är begränsade. Fokus ligger på fler elfordon och att leverera el från det nationella elnätet till olje- och gasplattformar till havs för att minska deras användning av gasturbiner. Andelen vind- och solkraft i den totala energiproduktionen kommer att öka. I Finland är myndigheternas plan att säkerställa att Finland är koldioxidneutralt senast 2035 och koldioxidnegativt kort efter detta, genom att åtgärder för utsläppsminskning accelereras och upptag av koldioxid i sänkor ökar. Varje land har egna detaljerade vägkartor för att nå CO2-målen.

är också helt klart att åtgärder för minskning av växthusgaser involverar alla branscher, produktioner och länder. På Forcit vill vi leva upp till vårt strategiska mål om att vara branschledande inom hållbarhet och har därför ambitiösa mål för att minska vårt miljöavtryck och stötta Europas strävan mot koldioxidneutralitet. Olika länders specifika utgångslägen kan leda till olika tekniker och verksamhetsprinciper, men den övergripande ambitionen är densamma. Vi har ställt upp ett mål om att själva vara koldioxidneutrala senast 2035. På grund av de energirika material vi arbetar med kommer vår utmaning att vara annorlunda, och vi måste utvärdera risker och lagstiftning innan vi ändrar något i råmaterial, processer eller avfallshantering. Säkerheten får aldrig äventyras.

LANDSSPECIFIK UTVÄRDERING NÖDVÄNDIG​

Dessa förändringar förutsätter avsevärda förändringar i energibeskattning, regleringar och ekonomiska incitament för grön teknik, men det Sustainability in short


29

FOKUSSEKTORER

KOLDIOXIDNEUTRALITET OCH FOKUSSEKTORER​

Den preliminära planen är att fokusera på följande sex sektorer: energi- och vattenanvändning, avfallsminskning, transportalternativ, produktionsutveckling och R&D, innovationer samt samarbete med leverantörer. Vissa åtgärder kopplade till resor, pappersanvändning, batterier och förpackningsmaterial kommer också att fastställas. Också kompensationsmöjligheter och deras tillförlitlighet kommer att beaktas vid behov. De flesta av dessa åtgärder kommer också att hjälpa våra kunder nå sina mål. Exempelvis hjälper samarbete och långsiktiga affärsrelationer båda parter att minska transportutsläpp. Vår ambition är att nå koldioxidneutralitet i vår produktion under 2035, och det är uppenbart att den övergripande riktningen är mot noll i totala växthusgaseffekter. Detta ser vi som vårt ansvar och bidrag till den globala strävan att stoppa klimatförändringarna.

Sustainability in short

ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNING Energikälla och intensitet

AVFALL Minska avfallet från produktionen

TRANSPORTER Sträcka, bränsle och elektrifiering

PRODUKTIONSUTVECKLING Användning av plast, PVC, bränslen INNOVATION Digitalisering, ny teknik, smartare lösningar SAMARBETE Driva och uppmuntra våra leverantörer att utveckla och fokusera på CO2-minskningar i den egna verksamheten


FORCIT Group >> forcitgroup.com

Publicerat: 2021-04-29

Profile for Forcit Group

Sustainability in Short 2020 - Forcit Group - SV  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded