__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2020

SUSTAINABILITY IN SHORT


2

JOHDANTO AVAINASEMASSA VASTUULLISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS Luet nyt kautta aikain ensimmäistä vastuullisuustyön vuosijulkaisua Forcit Sustainability in Short. Strateginen tavoitteemme on olla alan johtava toimija vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä sekä pyrkiä minimoimaan oman tuotantomme hiilijalanjälki. Tämän raportin tarkoituksena on esitellä lukijalle Forcitin nykyistä tilannetta sekä kunnianhimoisia tulevaisuuden tavoitteita. Tässä raportissa kerrotaan käytännön esimerkkien avulla, mitä vastuullisuus, kestävä kehitys sekä painopistealueemme ihmiset, ympäristö ja kannattavuus meille merkitsevät. Meidän mielestämme vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä on kyse paljon muustakin kuin pelkästään päästöistä – kyse on enemmänkin siitä, että saavutamme tavoitteemme ilman että heikennämme tulevien sukupolvien mahdollisuuksia saavuttaa heidän tavoitteensa. Uskomme, että vastuullisuusasioiden priorisoiminen yhdeksi strategiseksi painopisteeksemme on sekä edellytys uskottavalle liiketoiminnalle että myös liiketoimintaa ohjaava tekijä. Tässä raportissa esitetyt luvut kuvaavat toimintaamme vuonna 2020. Tiedot on koottu talousraporteista ja ympäristöviranomaisille toimitettavista vuosilaskelmista. Raportissa esitetään energiaa, logistiikkaa ja jätteitä koskevat luvut siltä osin kuin niitä seurataan tai mitataan tässä vaiheessa. Tuotantolaitoksista on kattavammat seurannat jo nykyisinkin. FORCIT Defence- ja FORCIT International -tuotteiden valmistamisen ympäristövaiku-

tukset on sisällytetty Suomen tuotantoon energian, veden ja jätteiden osalta. Matkustusta ja työmatkoja ei ole laskettu mukaan. Vihreiksi investoinneiksi katsottavien investointihankkeiden arviointi on suoritettu Euroopan komission julkaisemien ohjeiden mukaisesti. VASTUULLISUUS ON TÄRKEÄ OSA TOIMITTAJA-ARVIOINTEJA Vuoden 2020 alussa saatiin valmiiksi kahdeksan oman tuotannon tuotteen elinkaariarviointia (Life Cycle Assessment, LCA). Kaikkiaan yhdentoista tuotekohtaisen ympäristöselosteen (Environmental Product Declaration, EPD) valmistuminen verifioitiin kesäkuussa, ja sen jälkeen EPD Norway julkaisi ne. Tuotekohtainen ympäristöseloste (EPD) on yhteenveto kaikista tuotteen ja sen raaka-aineiden tuotannon, käyttökohteeseen toimituksen ja räjäytyksen aiheuttamista päästöistä. Nämä tiedot osoittavat asiakkaillemme tuotannon ja valmistuksen avoimuuden ja auttavat heitä arvioimaan toimittajaketjun ympäristövaikutuksia laajemmin ja siten tekemään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia hankintoja.

ja palveluidemme avulla tai epäsuorasti meidän tuotteitamme käyttävien asiakkaiden prosessien kautta, muodostavat kädenjälkemme, jota luonnollisesti tahdomme kasvattaa. Käänteinen ympäristövaikutus on nimeltään jalanjälki, ja sen me haluamme minimoida. Kun saamme tuotteidemme, palveluidemme ja prosessiemme osalta pienennettyä hiilijalanjälkeämme, autamme pohjoismaisia infrastruktuurin rakentajia, kaivosalaa ja metallintuottajia saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa ja heidän asiakkaidensa tavoitteet. Hyviä lukuhetkiä!

Sertifioidut laatu- ja ympäristönhallintajärjestelmät tukevat avoimia ja johdonmukaisia työtapojamme. Tämä ympäristövaikutusten kartoitus ja tarkka tietojen keruu ovat välttämätön lähtökohta strategian määrittelylle, kokonaiskäsityksen muodostamiselle ja kehityshankkeiden tarkoituksenmukaiselle kohdentamiselle. Positiiviset ympäristöön tai yhteisöön kohdistuvat vaikutukset, jotka saavutetaan joko suoraan tuotteidemme

Sustainability in short


3

YHTEENVEDON LAATIJAT

HSEQ Manager

Chief Sustainability Officer

Environmental Manager

HSE Manager, Norja

Ympäristötekniikan insinööri (YAMK)

Pataljoonankomentaja, majuri

Saila Savolainen

Niclas Nilsson

Veera Wiinamäki

Kokemus ja tausta: Ympäristönsuojeluviranomainen, Forcit T&K,  Key Account Manager: kaivos- ja maanalaisen rakennustoiminnan asiakkaat, Maanalaiset palvelut

Kokemus ja tausta: 25 vuoden kokemus siviiliräjähdealalta Technical Director, Forcit Sweden

Kokemus ja tausta: Ympäristöluvat ja ‑lainsäädäntö, raportointi ja analysointi, päästöt ja jätteenkäsittely, hiilijalanjäljen laskenta (LCA), REACH-asetus, CLP-asetus, kemianteollisuuden Responsible Care ‑vastuullisuusohjelma

Ympäristötekniikan DI

Kaivosinsinööri

Sustainability in short

Kjetil Lien

Kokemus ja tausta: Ilmavoimien akatemia, sotilaslentäjä, sotilaskoulutus räjähteiden käytössä ja laskuvarjohypyssä, yhdeksän vuoden kokemus maanalaisista yksiköistä, projekteista ja HSE-asioista. 


4

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS Laaja ja kokonaisvaltainen tarve siirtyä entistä vastuullisempaan ja kestävämpään elämäntapaan asettaa haasteita meille kaikille. Vastuullisuus on nykyisin selkeä liiketoiminnan kasvun vauhdittaja myös Forcitille, ja uskomme, että Forcitilla on hyvät mahdollisuudet kehittyä Pohjoismaiden johtavaksi toimijaksi tässäkin suhteessa. Siksi yksi strategiamme peruspilareista on olla alan johtava toimija vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat laaja aihe, ja olemmekin jakaneet vastuullisuusnäkökulmamme kolmeen osa-alueeseen: ihmiset, ympäristö ja kannattavuus. Näiden osa-alueiden keskinäiset rajat ovat ohuita. Jotta saisimme käytännön näkemyksen siitä, mihin vastuullisuustyössämme kiinnitetään eniten huomiota, korostan neljää asiaa: turvallisuutta, vankkaa liike-elämän etiikkaa, vastuullisuutta edistäviä tuotteita ja palveluita sekä huippulaadukasta toimintaa. TURVALLISUUS ​

Meidän alallamme turvallisuus on kaikkein tärkeintä, ja kannamme vastuumme asiakkaitamme, työntekijöitämme, kumppaneitamme ja yhteiskuntaa kohtaan toimimalla vastuullisesti ja turvallisesti. Turvallisuuden suhteen saavutettiin huomattavia parannuksia vuonna 2020, ja olemme vakaasti sitoutuneet pitkän tähtäimen tavoitteeseemme välttää onnettomuudet täysin. Turvallisuustyötämme ohjaa äärimmäisen selkeä tavoite: turvallisuudesta

ei tingitä koskaan. VANKKA LIIKE-ELÄMÄN ETIIKKA ​

HUIPPULAADUKAS TOIMINTA ​

Vaikka tuotteemme ja palvelumme mahdollistavat yhteiskunnan kannalta ratkaisevan tärkeitä toimintoja ja edistävät hiilineutraaliuden saavuttamista, toiminnallamme on silti ympäristöjalanjälki. Olemme sitoutuneet tekemään parhaamme tämän jalanjäljen pienentämiseksi. Vuonna 2020 saatiin valmiiksi merkittävä työ, tuotteidemme ympäristöjalanjäljen kartoitus, osana tuotekohtaisten ympäristöselosteiden laatimista kaikille Forcitin tärkeimmille tuotteille. Tämän tiedon ansiosta meillä on selkeä käsitys tämän hetken tilanteesta. Laadimme VASTUULLISUUTTA EDISTÄVÄT TUOTTEET JA PALVELUT ​ parhaillaan kunnianhimoista suunnitelmaa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi omassa toiminnassamme Edistämme kestävän yhteiskunnan toteutumista ja etenemissuunnitelmia tuotantojätteen sekä muun eniten työntekijöidemme, palveluidemme ja tuotympäristökuormamme vähentämiseksi. Huipputeidemme eli kädenjälkemme avulla. Siviiliräjählaadukkaan toiminnan avulla olemme sitoutuneet dealan palvelumme ja tuotteemme mahdollistavat infrastruktuurin rakentamisen. Infrastruktuuri paitsi pienentämään jalanjälkeämme ja samalla maksimoimaan tuotteidemme ja palveluidemme myönteimahdollistaa yhteiskunnan toiminnan ja taloudelliset vaikutukset. sen menestyksen, myös auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä liikenteessä ja kuljetuksissa sekä puhtaan energian tuotannossa. Lisäksi se mahdollistaa Olen iloinen ja ylpeä voidessani toivottaa teidät luEuroopan komission kasvihuonekaasujen vähennys- kijat tervetulleiksi Forcitin ensimmäisen Sustainabikehityksen kannalta ratkaisevan tärkeiden metallien lity In Short -raportin pariin ja toivon, että toteatte sen näkemykselliseksi ja innostavaksi! ja mineraalien louhinnan. Konsulttitoimintamme auttaa rakentajia, urakoitsijoita ja kaivosyhtiöitä Joakim Westerlund hallitsemaan ja vähentämään ympäristövaikutukCEO siaan. Uskomme, että työntekijämme, tuotteemme FORCIT Group ja palvelumme edistävät turvallisen ja kestävän yhteiskunnan toteutumista. Sustainability in short Pohjoismaisiin arvoihin nojaavan yrityskulttuurimme perusta on vankka liike-elämän etiikka. Forcit sitoutuu avoimiin ja rehellisiin suhteisiin asiakkaiden, viranomaisten ja muiden yritysten kanssa. Olemme sitoutuneet toimimaan ammattimaisesti, oikeudenmukaisesti ja kunniallisesti kaikissa suhteissamme. Forcit on rakentanut mainettaan ja pohjoismaista toimintakulttuuriaan jo pian 130 vuoden ajan, ja jatkamme tulevaisuutemme rakentamista vankan liike-elämän etiikan perustalle.


5 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto .................................................................... 2 Yhteenvedon laatijat .................................................... 3 Vastuullisuus ja kestävä kehitys on laaja kokonaisuus, jonka olemme jakaneet kolmeen osa-alueeseen: ihmiset, ympäristö ja kannattavuus.

Toimitusjohtajan tervehdys ........................................... 4 Painopisteemme: Ihmiset, ympäristö, kannattavuus ......... 6 Painopisteemme: Ihmiset, ympäristö, kannattavuus ....... 10 Tuotekohtaisista ympäristöselosteista (EPD) lyhyesti ....... 14 Painopisteemme: Ihmiset, ympäristö, kannattavuus ....... 16 Explosives-liiketoiminta-alue: Norja ............................. 20 Explosives-liiketoiminta-alue: Suomi ............................. 22 Explosives-liiketoiminta-alue: Ruotsi ............................ 24 Consulting-liiketoiminta-alue Pohjoismaissa .................. 26 Mukana vastuullisuutta edistävissä hankkeissa ............... 27 Hiilineutraali tulevaisuus ............................................ 28

Sustainability in short


6

PAINOPISTEEMME: IHMISET, YMPÄRISTÖ, KANNATTAVUUS TURVALLISUUS KOKONAISUUTENA

Sitoutumisemme entistä vastuullisempaan liiketoimintaan on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joista kukin erikseen ja kaikki yhdessä vaikuttavat vastuullisuustyöhömme. Meillä on useita Seveso-luokiteltuja tuotantolaitoksia ja asemia eri puolilla Pohjoismaita, ja teemme järjestelmällisesti työtä onnettomuusriskien vähentämiseksi. Samalla tavoitteemme on luoda entistäkin turvallisempia työpaikkoja. Forcitilla on kiinnitetty ja kiinnitetään edelleen erityishuomiota ammoniumnitraatin varastointi- ja käsittelytiloihin, ja HSEQ-ryhmä tarkastaa asiaan liittyviä toimia säännöllisesti. Riskien arvioinnin yleistä merkitystä on myös korostettu kouluttamalla ja yhtenäistämällä riskienarviointimenetelmiä totuttua laajemmin. Seveso-direktiivi asettaa vaatimukset kemikaalien varastoinnille varastoitavien määrien perusteella. Monien teknisten vaatimusten ja käytäntöjen lisäksi lainsäädäntö edellyttää järjestettäväksi säännöllisesti pelastusharjoituksia. Harjoitusten tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaista osaamista kemikaalien aiheuttamissa vaaratilanteissa ja sitä, miten toimitaan lähiympäristön yritysten, asukkaiden sekä pelastuslaitosten kanssa yhteistyössä. TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT​

Tavoitteenamme on varmistaa, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus palata töistä kotiin joka

kerta vahingoittumana ja hyvävointisena. Turvallisuus- ja terveysnäkökohtiin on panostettu vahvasti, ja se näkyykin konsernin tapaturmataajuutta mittaavan LTIF-luvun eli tapaturmataajuusindeksin laskussa. Lisäksi seuraamme, kuinka nopeasti turvallisuushavaintoihin (ForSafe-raportit) reagoidaan ja aloitetaan korjaavien toimenpiteiden tekeminen. Turvallisuushavaintojen sisäisiä tarkastuksia eli turvallisuuskierroksia (Safety Round) toteutettiin eri toimipisteissä Pohjoismaissa vuonna 2020 yhteensä 53 kappaletta. Tarkastusten määrää tulemme kasvattamaan covid-rajoitusten purkamisen myötä.

varmistaakseen toimintakyvyn pandemian aikana tai vastaavissa kriisiolosuhteissa. Laadimme ja päivitimme lähes sata työohjetta, joihin sisältyi myös riskiarvioita.

HSEQ-organisaatio on tehnyt sisäisiä tiedotteita onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka ovat tapahtuneet meidän toimipisteissämme tai tällä toimialalla vastaavien tekniikoiden tai aineiden parissa. Kaikki vakavat läheltä piti -tilanteet tutkittiin yksityiskohtaisesti ja korjaustoimien loppuunsaattamista valvottiin.

Kyberrikollisuus nosti päätään eri puolilla maailmaa vuonna 2020, samaan aikaan kun ihmiset joutuivat siirtymään etätyöhön ja -yhteyksiin. Forcit otti O365ja Windows-ympäristöihin käyttöön kaksivaiheisen tunnistuksen, jossa järjestelmiin kirjautuminen edellyttää toisen vaiheen vahvistusta matkapuhelimella. Sähköpostiliikenteen valvonta- ja suodatusjärjestelmä otettiin käyttöön pysäyttämään edistyneimmät sähköpostiuhat, tarkoituksena suojata työntekijöitä muun muassa useimmilta sähköpostin kautta tulevilta uhkatekijöiltä.

Vuosi 2020 oli erilainen vuosi monellakin tavalla. Normaalien ja tavallistenkin työtehtävien järjestelyt jouduttiin miettimään ja toteuttamaan uudella tavalla. Koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitustoimet muuttivat maailmaa ja työntekoa, ja ne muuttivat myös Forcitin työtapoja. Forcit sai ainutlaatuisen tilaisuuden keskittyä turvallisuushankkeisiin ja digitalisaation kehityshankkeisiin

Yleisesti onnistuimme toiminnassamme ja meillä oli mahdollisuus jopa rekrytoida uusia työntekijöitä ja sijoittaa uuteen liiketoimintaan. Sen myötä tarjosimme työtä myös materiaalintoimittajillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Luonnollisesti matkustuksesta ja työmatkoista johtuvat päästömme vähenivät.

EETTISET OHJEET (CODE OF CONDUCT)​

Liiketoimintakäytäntömme perustuvat rehellisyyteen ja eettisten ohjeiden noudattamiseen, avoimuuteen ja jäljitettävyyteen. Forcit sitoutuu noudattamaan ja kunnioittamaan kaikkia yleismaailmallisia Sustainability in short


IHMISET LUKUINA

7

468 ihmisoikeuksia siten kuin ne on määritelty YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, sekä edistämään niiden toteutumista. Nämä perusasiat ovat meille kaikille forcitilaisille tärkeitä, mutta erityisesti ne ovat esillä Defence-liiketoiminnassa ja heidän asiakassuhteissaan. Tuotteemme ja palvelumme noudattavat maakohtaisia lakeja ja asetuksia, ja ovat lisäksi maamiinoja koskevien kansainvälisten säännösten ja sopimusten (esim. Ottawa, Geneve) mukaisia. Noudatamme EU:n puolustusmateriaalin vientiä ohjaavia säännöksiä ja haemme vientiluvat Suomen puolustusministeriöltä. Lupaviranomaisten ohjeiden noudattamisen lisäksi Forcit noudattaa yhtiön sisäisiä ohjeistuksia ja arvioi kunkin mahdollisen vientitapauksen tarkkaa harkintaa käyttäen.

Työntekijöitä yhteensä

18 % / 82 %

LTIF* 1,3

TRIF** 12,1

Ikärakenne: < 25 25–34 35–44 45–54 > 55

3% 24 % 29 % 30 % 14 %

Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot 8,1 päivää/vuosi 3,2 %

Työntekijöiden arviointi työturvallisuudesta 8,7 / 10 ForSafe-raportit 626 2019 2019

2020 2020

Ensimmäiset toimet 6 päivässä

2021 Tapaturmataajuus laski 88 % vuonna 2020. 2021

ME VÄLITÄMME

Yritykset, joilla on hyvät suhteet paikallisiin yhteisöihin, tekevät myös avointa yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Vuonna 2020 FORCIT Group maksoi yhtiöveroa 1 766 tuhatta euroa. Lisäksi Forcit tukee paikallisia yhdistyksiä ja urheiluseuroja hyväntekeväisyystyön kautta. Työntekijöiden hyvinvointia tuetaan taloudellisilla kannustimilla ja ilmaisilla aktiviteeteilla. Koska työntekijät ovat meille tärkeä voimavara, Sustainability in short

tarjoamme heille täyden tapaturmavakuutusturvan. Tämä takaa parhaan ja nopeimman lääketieteellisen hoidon, jolloin työntekijän työkyky palautuu nopeasti ja hän pääsee jälleen elämään normaalia elämää. Kun ikärakenteemme muuttuu tulevaisuudessa, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat entistäkin tärkeämmässä asemassa, ja me olemmekin alkaneet kiinnittää asiaan erityistä huomiota. Me todella välitämme.

*LTIF (Lost Time Injuries Frequency) - Tapaturmataajuus sisältää kaikki työtapaturmat, joiden takia työntekijä joutuu olemaan poissa työstä yli 24 tuntia tai joista aiheutuu kuolema tai pysyvä vamma. LTIF-luku on vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti. **TRIF (Total Recordable Injuries Frequency) - TRIF-luku on kaikkien työtapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Se sisältää kaikki työtapaturmat, joiden vuoksi työntekijä joutuu olemaan poissa työstä, siirtymään kevennettyyn työhön, tai saa ammattilaisen antamaa sairaanhoitoa. TRIF ei sisällä vain työpaikalla annettava ensiapua vaativia työtapaturmia.


8

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

KEMIN MATRIISITEHTAAN KAPASITEETIN LISÄÄMINEN

Vuonna 2020 Kemin matriisitehtaan kapasiteetin lisäämishankkeessa myös tehtaan työturvallisuusjärjestelyitä parannettiin. Tehtaan siiloihin lisättiin turvakaide, johon työntekijä voi kiinnittää putoamissuojaimen vaijerin säiliöauton kuormauksen ajaksi, jolloin putoamisen riski tasapainon menettämisen tai liukastumisen vuoksi poistuu. Lisäksi siiloihin lisättiin siirrettävä kulkusilta, SafeRack-järjestelmä. Se lisää työntekijöiden turvallisuutta ja parantaa ergonomiaa säiliöautoa kuormattaessa.

Työntekijä pääsee turvallisesti kuljetussäiliön päälle auton sijainnista tai koosta riippumatta.

Sustainability in short


9

Osa Kemin maanalaisesta henkilöstöstä vastaanottamassa Vuoden urakoitsija -palkintoa vuonna 2020.

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

OUTOKUMPU MYÖNSI FORCITILLE VUODEN URAKOITSIJA ‑PALKINNON

Forcitin kaivostiimin on todettu noudattavan Outokummun toimintaperiaatteita ja standardeja äärimmäisen tarkasti ja pyrkivän jatkuvasti paranSustainability in short

tamaan kaivoksen yleistä turvallisuutta. Yli kuuden vuoden aikana Forcitille ei ole sattunut työtapaturmia kaivoksessa, ja myös läheltä piti -tilanteiden määrä on vähentynyt. Forcit sai myönteistä palautetta myös kehitystoiminnasta. Tiedämme, että jokainen tapaturmaton työpäivä tulee ansaita ja työ turvallisuuden parantamiseksi ei tule koskaan valmiiksi. Arvostettu palkinto lujittaa

luottamustamme siihen, että jokainen työtapaturma on vältettävissä ja sen hyväksi tehtävä työ on äärimmäisen tärkeää. Turvallisuus on toiminnassamme aina ensiarvoisen tärkeää ja yksi liiketoimintamme menestyksen avaintekijöistä. Sillä on merkitystä myös siinä, minkälaisen kuvan annamme yrityksestämme asiakkaillemme.


10

PAINOPISTEEMME: IHMISET, YMPÄRISTÖ, KANNATTAVUUS KOHTI FOSSIILITTOMUUTTA ASKEL KERRALLAAN

Hiilijalanjälkemme arviointi ja määrittely tullaan toteuttamaan ensimmäisen kerran vuonna 2022. Tietoa on jo saatu tuotekohtaisia ympäristöselosteita tehdessä, ja voimme olettaa, että yksi suurimmista kasvihuonepäästöjä aiheuttavista tekijöistä on energiantuotanto. Pystymme vähentämään energiatuotannon aiheuttamia kasvihuonepäästöjä jossain määrin tekemällä järkeviä ostopäätöksiä. Useimmilla tehtaillamme on jo käytössä uusiutuva sähkö, ja aiomme jatkaa sen käytön maksimointia tulevina vuosina myös yhteisostoissa. Energiankäytön vähentämismahdollisuudet liittyvät rakennusten ja prosessilaitteistojen eristämiseen, energiaa säästävien tekniikoiden käyttöön sekä suljettuihin prosessikiertoihin. Olemme viime vuosina onnistuneet lisäämään uusiutuvan energian osuutta toiminnassamme, sillä 73 % kokonaisenergiasta ja 79 % käytetystä sähköstä on tuotettu fossiilittomalla uusiutuvalla energialla tehtaissa, varastoissa ja asemilla. Osuus on noussut yhteensä 12 %-yksiköllä kahden viime vuoden aikana. Polttoaineet ovat toinen merkittävä tekijä, kun arvioimme yrityksen hiilijalanjälkeä. Käytämme sisäisten ja ulkoisten toimitusten kuljetuksissa enimmäkseen fossiilisia polttoaineita. Raaka-ainetoimitukset lisäävät kokonaiskilometrimäärää merkittävästi. Kartoitamme jo nyt kuljetuskaluston

päästöjä ja keskitymme taloudelliseen ajotapaan ja tyhjäkäynnin minimoimiseen uuden EURO 6 -moottoriteknologian lisäksi. Tutkimme fossiilittomien polttoaineiden ja hybridiajoneuvojen mahdollisuuksia ja hyötyjä. Vähäpäästöiset ratkaisut ja tekniikat kehittyvät nopeasti, ja niistä hyvänä esimerkkinä ovat Norjassa Consulting-liiketoiminnassa käytettävät sähköautot. JÄTTEIDEN VÄHENTÄMISELLÄ ON MERKITTÄVÄ VAIKUTUS​

Jätehuollossa on huomattavia eroja eri maiden välillä ja myös eri alueiden välillä maiden sisällä. Olemme kuitenkin onnistuneet lajittelemaan suurimman osan normaalista teollisuusjätemateriaalistamme joko kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Jotta jätteiden kierrätyksessä saavutettaisiin tulevaisuudessa vieläkin parempia tuloksia, meidän täytyy löytää toimivia ratkaisuja eritoten kartonki- ja muovijätteen käsittelyyn. Kierrätetyn jätteen määrän lisäämiseksi on kokeiltu lavojen pakkaamisessa käytetyn korkealaatuisen muovikalvon kierrätystä, ja havaittu kierrättämisen olevan mahdollista. Vaarallisten jätteiden osalta on tärkeää kartoittaa vaihtoehtoisia haitattomia raaka-aineita ja tuotteita. Jos prosessissa tarvitaan vaarallisia kemikaaleja eivätkä ne ole korvattavissa muilla aineilla, on tärkeää, että ne käytetään täysimääräisesti proses-

seissa eikä jätteeksi päädy lainkaan jäämiä, vaan ainoastaan tyhjät pakkaukset. Räjäytyksessä tuotteemme muuttuvat räjähdyskaasuisiksi, joten niillä ei ole elinkaarivaikutuksia tämän jälkeen, mikä tuo hyötyjä hiilijalanjäljen (LCA) laskennassa. Räjähteiden ja välituotteiden jätteen (kuten matriisijätteen) minimointiin täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota, koska nämä muodostavat suurimman osan tuottamastamme jätteestä. Räjähdejätteen käsittelyyn ei tällä hetkellä ole muita vaihtoehtoja kuin avopoltto. T&K TUKEE VASTUULLISTEN TUOTTEIDEN JA TUOTANNON KEHITTÄMISESSÄ​

Oman tuotantomme lisäksi keskitymme myös tuotevaikutuksiin erilaisissa asiakaskohteissa ja kaivoksissa. Johdonmukainen tutkimus- ja kehitystyö typettömän räjähdysaineen valmistamiseksi tulee onnistuessaan auttamaan asiakkaitamme ja hyödyntämään etenkin kaivosteollisuuden toimijoita. Hanke on jo herättänyt laajaa huomiota, ja onnistuessaan se tulee vaikuttamaan suoraan kaivosten vesistöpäästöihin. Vahva satsauksemme räjäytysten optimoinnissa käytettäviin ICT-ratkaisuihin lisää tehokkuutta ja minimoi räjähdejäämiä räjäytettyyn kiviainekseen ja ympäristöön. RÄJÄYTYSTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET​

Sustainability in short


Uutta ympäristöystävällistä teknologiaa kuten sähköautoja on jo käytössä Norjan Consulting-liiketoiminnassa.

Forcitin Consulting-liiketoiminta on kokonaisuudessaan vahvasti mukana räjäytysten ympäristöön, omaisuuteen ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten minimoinnissa. FORCIT Consulting tarjoaa koulutusta, neuvontaa ja mittauspalveluita erilaisiin räjäytys- ja louhintahankkeisiin kaivoksille- ja infrarakentajille, jotta niissä tehtävät räjäytys- ja louhintatyöt ovat turvallisia ja ympäristöystävällisiä, mutta silti tehokkaita. Consultingilla on käytettävissään alan laajin asiantuntijoiden, palveluiden ja alan huippua edustavien laitteiden valikoima, jota hyödynnetään tärinä-, melu-, pöly- ja muiden räjäytys- ja louhintatöihin liittyvien vaikutusten mittaamisessa. Consulting auttaa rakentajia, urakoitsijoita, kaivoksia ja myös lupaviranomaisia kaikenkokoisissa hankkeissa ja haasteissa. Alan suurimpana toimijana Pohjoismaissa meillä on aito mahdollisuus vaikuttaa. Näytämme tietä uuteen normaaliin ja liiketoimintojen hoitamiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Sustainability in short

11


12

Alihankkijat kuljettavat raaka-aineita ja meidän tuotteitamme yli 2,5 miljoonaa kilometriä vuodessa. Noin 80 % näistä kuljetuksista on maantiekuljetuksia. Laskelmassa ajokilometrit on huomioitu vain yhteen suuntaan.

Sustainability in short


KONSERNITASON TIETOA?? s. 8

TALOUDELLINEN AJOTAPA

Taloudellinen ajotapa on helppo ja tehokas keino vähentää päästöjä ja parantaa kannattavuutta. Pilottikokeessa seurasimme tarkasti muutamaa ajoneuvoa. Seurannan perusteella meillä on jo käsitys siitä, miten voimme kehittää toimintaamme. Tulokset osoittavat selkeästi, että mahdollisimman täysien kuormien kuljettaminen on sekä tehokasta että ympäristöystävällisempää. Tuloksista käy myös ilmi, että myös meidän toiminnassamme päästöjen vähentäminen on mahdollista minimoimalla tyhjäkäynnin määrän ja laskemalla huippunopeuksia. Tyhjäkäynti ja kylmäkäynnistykset talvisaikaan lisäävät pakokaasujen kokonaispäästöjä ja polttoaineen kulutusta. Seurannan tuloksista näkyy selkeästi ero EURO 5–6 -päästöluokkien ja niitä vanhempien moottoriteknologioiden välillä. Jokainen uusi ajoneuvo vähentää päästöjä varmasti. Kuljetusten koon kasvattaminen, ja sitä kautta ajettujen kilometrien määrän vähentäminen toimitettua tonnia kohden pienentää toimituksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Volvo Dynafleet -palvelun avulla toteutetuissa mittauksissa huomasimme, että kun Kemiitti-toimituksen keskimääräinen koko kasvoi 30 %, hiilidioksidipäästöt vähenivät 1,5 tonnia vuodessa ajoneuvoa kohden.

13

YMPÄRISTÖ LUKUINA

Energia 15 000 MWh

Jätteen kokonaismäärä 860 tonnia

Uusiutuva energia 73 %

Kierrätetty jäte ja energiajäte 28 %

Sähkö 7 000 MWh

Uusiutuva sähkö 79 %

Polttoainetta 780 000 l

Kokonaisenergia 186 kWh/tonni

Lämmitysöljyä 12 000 l

ESIMERKKITAPAUS 30 tonnia hiilidioksidia / 1 000 tonnia Kemiittiä, kuljetuksen koko yli 10 tonnia

Arvio vastuullisesta & kestävästä kehityksestä 8,1 / 10

Tuotekuljetukset 1 800 000 km* *ei sisällä matkoja henkilöautoilla

Sustainability in short


14

TUOTEKOHTAISISTA YMPÄRISTÖSELOSTEISTA (EPD) LYHYESTI Elinkaariarvioinnilla (LCA) tarkoitetaan tuotteen (tai palvelun) koko elinkaaren ympäristövaikutuksien tutkimista raaka-aineen hankinnasta tuotteen hävittämiseen asti. Tutkimus toteutettiin kansainvälisten LCA-standardien (ISO 14040 ja 14044) räjähteitä ja laukaisujärjestelmiä koskevien tuoteryhmäsääntöjen (Product Category Rules PCRs) mukaisesti (NPCR 024:2016 versio 1.0) ja standardin EN 15804:2012 mukaisesti. Elinkaariarvioinnit ja tuotekohtaiset ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia. Elinkaariarviointitutkimus toteutettiin vuosina 2019–2020 tuottamaan tietoa yhtätoista tuotekohtaista EPD-ympäristöselostetta

varten. Ilmakehän lämmitysvaikutuspotentiaalia (GWP) kuvaava tulos määrittelee tutkitun tuotteen hiilijalanjäljen toiminnallista yksikköä kohti (eli yhtä tuotekiloa kohti). Kaikki kasvihuonekaasupäästöt on sisällytetty GWP-vaikutusluokkaan käyttämällä kullekin aineelle yksilöllisiä karakterisointikertoimia niiden muuntamiseksi CO2-ekvivalenteiksi. Työn tuloksena todettiin, että niillä raaka-aineilla, joiden massaosuus tuotteessa on suurin, on myös suurin vaikutus GWP-lukuun. Useimmissa tapauksissa raaka-aineiden ja valmiiden tai puolivalmiiden tuotteiden kuljetusvaiheella käyttöpaikalle on ma-

talampi GWP-vaikutus kuin mitä räjäytysvaiheesta aiheutuu. Meille tämä tutkimus on ollut kattava ja hyvä tapa kerätä numeerista tietoa tuotteen koko elinkaaren ajalta. Luvut ovat hyödyllisiä ja käyttökelpoisia niin tutkimus- ja kehitystyökaluina, kuin myös asiakkailla työmaakohteissa. Tulevaisuudessa meidän on arvioitava, miten voimme lisätä uusiutuvan energian ja kierrätyspolttoaineiden ja -materiaalien käyttöä prosesseissamme ja raaka-aineissamme.

Sustainability in short


15 CASE EXAMPLE

LCA-laskennassa ympäristövaikutukset on jaettu viiteen eri moduuliin (A1-A5). Alla esimerkki yhdestä tuotteesta (Kemix A).

Sustainability in short


16

PAINOPISTEEMME: IHMISET, YMPÄRISTÖ, KANNATTAVUUS VASTUULLISUUSTEKIJÄT VAIKUTTAVAT MYÖS KANNATTAVUUTEEN

Kannattavuus on tärkeä tekijä ja ehto arvioitaessa yrityksen luotettavuutta ja kyvykkyyttä. Ilman kannattavuutta yritys ei voi menestyä eikä kehittyä. Tästä syystä kannattavuus on jokaisen vastuullisen yrityksen tärkeä osatekijä. Omistajien, yhteiskunnan ja viranomaisten tiukentuvat vaatimukset kannustavat meitä kehittämään toimintaamme vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan ja pyrkimään vastuullisuudessa toimialamme kärkeen. Siitä seuraa puolestaan mm. energiatehokkuuden parantamista ja jätteen määrän vähenemistä. Meidän toiminnassamme normaali jätteenkäsittely ja kierrätys ovat helposti toteuttavissa verrattuna räjähdejätteen käsittelyyn. Tällaista materiaalia täytyy käsitellä ja kuljettaa samalla tavalla kuin räjähteitä. Tällä hetkellä ainoa tapa käsitellä räjähdejäämiä on avopoltto, mutta yritämme löytää muita vaihtoehtoisia tapoja materiaalin uudelleenkäyttöön. Materiaalien uudelleen käyttämisessä on potentiaalia ilmakehän päästöjen vähentämiseen sekä turvallisuuden parantamiseen, kun räjähteiden käsittelyvaiheita tarvitaan vähemmän. VIHTAVUOREN TUOTANNOSSA MERKITTÄVIÄ TULOKSIA

Tarkempi räjähdejätteen alkuperän kartoitus tullaan toteuttamaan jätteen määrän vähentämiseksi

jokaisella asemalla sekä jokaisessa tunnelilouhintakohteessa ja tehtaassa. Esimerkiksi Vihtavuoren tehtaalla yksityiskohtaisen kartoitustyön ansiosta tuotanto on tehostunut ja tuotannossa syntyvän jätteen määrä vähentynyt. Laatuvaatimuksista poikkeavien materiaalien (off-spec) ja jätteen muodostumisen tarkka seuranta auttoi tunnistamaan syitä, ja korjaamaan virheitä sekä vähentämään niiden toistuvuutta. Off-spec-materiaalia muodostuu joko prosessin, raaka-aineen laadun tai inhimillisten virheiden seurauksena. Seurantatieto ja kirjaukset ovat välttämättömiä, jotta hahmotamme prosessipoikkeamien laajuudet ja toistuvuudet. Työntekijöiden havainnot ovat olleet erittäin isossa roolissa prosessikehityksessä, ja olemmekin saaneet aikaan merkittäviä tuloksia. Olemme muuttaneet ja yhdenmukaistaneet toimintaohjeita sekä tehneet prosessimuutoksia.

JÄTTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖ

Jätteenkäsittelyn ja lajittelun hyvät käytännöt ja rutiinit, niiden mahdollisimman kattava kierrättäminen sekä neitseellisten raaka-aineiden tarpeen minimointi pienentävät meidän ympäristöjalanjälkeämme. Nämä toimenpiteet voivat myös parantaa kannattavuuttamme, etenkin jos jätteillä on vielä taloudellista arvoa. Hangossa kierrätystaloutta on toteutettu laajasti jo vuosien ajan, kun laimeaa happoa ja niin sanottua typpivettä toimitetaan muille yhtiöille Suomen kemianteollisuuteen (noin 6 000 tonnia vuonna 2020) tai kierrätetään takaisin omaan prosessiin (200 tonnia vuonna 2020). Muovin uudelleenkäyttöä muissa yrityksissä tutkitaan ja testataan parhaillaan. Kierrätysmahdollisuudet vaihtelevat eri maissa.

Vihtavuoressa muodostui vuonna 2020 tuotantomäärään suhteutettuna 20 % vähemmän räjähdejätettä kuin edellisvuonna. Olemme aloittaneet korkealaatuisten muovikalvojen ja muiden muovipakkausten kierrättämisen ja lajittelun uudelleenkäyttöön tai energiajätteeksi.

Sustainability in short


17 Vuonna 2020 onnistuimme parantamaan emulsion laatua useita prosentteja. Alla olevista kuvista käy ilmi kiteytyminen emulsion rasittamisen jälkeen. Mikroskooppikuvissa näkyy suurennettuna ammoniumnitraattipisaroiden halkaisija mikrometreinä, ja tämä mahdollistaa niiden koon ja määrän analysoinnin.

Sustainability in short

Laboratorioteknikko tutkii emulsion reologiaa Vihtavuoren uudessa laboratoriossa.


18

VIHREÄT INVESTOINNIT

Olemme sijoittaneet merkittävän osan vuosittaisesta liikevaihdostamme liiketoimintamme kehittämiseen ja kasvun tukemiseen investointien avulla. EU on asettanut suuntaviivat vastuullisille ja ympäristön tilaa parantaville hankkeille ja investoinneille. Näiden kriteereiden mukaan arvioimme vuoden 2020 investointimme ja saimme ”vihreiden investointien” osuudeksi 6 %. Kyseessä on huomattava summa rahaa, jonka olemme sijoittaneet hiilijalanjälkemme pienentämiseen esimerkiksi hyödyntämällä käytettyjä materiaaleja sekä suunnittelemalla uusia teknisillä ratkaisuja, jotta toiminnastamme aiheutuisi vähemmän jätteitä ja päästöjä ilmakehään. Forcitissa on meneillään erittäin merkittävä investointiohjelma liiketoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Useat investointiprojektimme sijaitsevat syrjäisemmillä alueilla, joilla työttömyysluvut ovat korkeat. Lisäksi ostimme huomattavan määrän urakointityötä paikallisilta yrityksiltä vuoden 2020 aikana. Tulevina vuosina vastuullisuusstrategiamme ohjaa meitä ennakoivaan yhteistyöhön alihankkijoidemme eli lähinnä ammoniumnitraattitoimittajien ja logistiikkayhtiöiden kanssa. Ammoniumnitraatilla on merkittävä vaikutus niin hiilidioksidipäästöihimme kuin myös kannattavuuteemme, koska sen raaka-aineosuus tuotteissamme on suuri. Toimimalla asiakassuhteissa avoimesti ja määrätietoisesti voimme

saavuttaa logistisia etuja, joista on hyötyä molemmille osapuolille. Asiakashankkeissa keskitymme myös vaikuttamaan räjäytyksistä syntyviin päästöihin kokonaisoptimoinnin ja moderniin ICT-kehitykseen panostamisen avulla. Tutkimus- ja kehitystyöpanosta tarvitaan muovia, jätteen muodostumista ja raaka-aineita koskevissa keskusteluissa. Viimeaikaiset sijoitukset laadunvalvontalaitteisiin ja resursseihin todistavat, että tuotannon laadunseurannan merkitys on sisäistetty tärkeäksi osaksi toiminnan tukemista. Laadunvalvonnan ja tutkimus- ja kehitystoimintojen tärkein tehtävä kestävän kehityksen edistämisessä on ennakoida mahdolliset laatuongelmat ja reagoida niihin nopeasti, sillä siten pystytään vähentämään sekä prosessissa että asiakaskohteissa syntyvän jätteen määrää. Avainasemassa ovat hyvin tunnetut, valvotut ja analysoidut raaka-aineet, välituotteet ja lopulliset tuotteet. Tämä helpottaa prosessin mahdollisten virheiden havaitsemista. Rationalisoinnin ja validoinnin ansiosta kemikaalien ja materiaalien kulutus vähenee.

6 % investoinneistamme pienentää suoraan hiilijalanjälkeämme.

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Hyvä esimerkki vihreästä investoinnista ja luonnonvarojen säästämisestä on Hankoon valmistunut uusi MD-patruunoita valmistava yksikkö. Tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ja eri kokoisten patruunoiden valmistuksen mahdollistamiseksi suunniteltiin uusi patrunointikone. Tarkoituksena oli hyödyntää käytöstä poistettua prosessiyksikköä ja sen rakennusta, jotta uusia komponenttihankintoja jouduttaisiin tekemään mahdollisimman vähän, eikä käyttökelpoista laitteistoa tarvitsisi romuttaa. Tarkan suunnitteluprosessin ansiosta pystyimme hyödyntämään suurimman osan entisestä prosessiyksiköstä ja sen koneista, ja projektin vihreän investoinnin osuudeksi laskettiin 40 %. Ennen ensimmäisiä testejä ja tuotannon käynnistystä tehtiin perusteelliset turvallisuusanalyysit .

Projektipäällikkö ja uudistettu patrunointikone Hangon tuotantolaitoksella. Vihreän investoinnin osuus tässä projektissa on 40 %.

Sustainability in short


19

Sustainability in short


20

EXPLOSIVES-LIIKETOIMINTA-ALUE: NORJA

RODSKJÆR

AUSTVIKA

NORJA LUKUINA

Liikevaihto 13,5 M€

Työntekijöitä 36

Sairauspoissaolot 6,1 %

STJØRDAL Tuotanto Ajetut kilometrit Kierätettyä jätettä 6 000 tonnia ja energiajätettä 530 000 km 18 %

SVELGEN

BERGEN

JELSA

HARTMANN Kokonaisenergia Uusiutuva energia 1 300 MWh 100 %

Jätettä 50 tonnia

TIESITKÖ?

Norjassa infrahankkeista vastaava ministeriö on asettanut lyhyen aikavälin tavoitteeksi vähentää hiilidioksidipäästöt puoleen. Forcitille tästä kehityksestä on hyötyä, sillä pystymme hyvin osoittamaan, että toimintamme on kilpailukykyistä myös ympäristöarvoiltaan. Kuten Norjan esimerkki osoittaa, EPD-ympäristöselostetyöllä on merkitystä jo tällä hetkellä, ja fossiilittomia polttoaineita hyödyntävälle panostusteknologialle on selkeästi kysyntää.

ForSafe-raportteja 83 Turvallisuushavainnot 80,7 % Läheltä piti ‑tilanteet 9,6 % Onnettomuus ilman henkilövahinkoja 6,0 % TRI-luku 3,6 % Viranomaisilmoitukset 0,0 %

Sustainability in short


21

Sähköntoimitussopimuksessamme taataan energian olevan täysin uusiutuvaa.

Sertifikat Det bekreftes herved at

Forcit Norway AS mottar elektrisitet produsert med vann tilsvarende 100% av strømleveransen for 2021

Atle Knudsen, Adm. dir., Entelios AB 01.01.2021 Avtalen om strøm med opprinnelsesgarantier baseres på Energiloven § 4. Kraftproduksjonen er sertifisert ihht. den internasjonale EECS-standarden (European Energy Certificate System) og dokumenteres ved ustedelse av opprinnelsesgarantier. Utstedelsen av opprinnelsesgarantiene er gjort av Statnett, et selskap som er heleid av Olje- og energidepartementet.

Entelios – a part of Agder Energi

Energiatehokkuuden parantamiseksi kaikilla uusilla asemillamme on parannettu eristystä ja perinteisten lämmitystapojen sijasta käytetään lämpöpumppuja. Tarkoitus on löytää osittaiset sähköistysratkaisut kaikille operaatioille. Esimerkiksi tänä vuonna rakennettavaan suureen varastoon tulee sähköinen trukki. Viime vuonna käyttöön otetut kolme uutta bulkkiasemaa vähentävät huomattavasti välimatkoja kohteisiin. Tämän ja tehokkaamman logistiikan ansiosta dieselpolttoaineen kulutus laskee, ja siten ajoneuvojemme päästöt pienenevät. Lajittelu ja kierrätys vähentävät jätteen määrää. Joillakin paikkakunnilla olemme sopineet paikallisen jätehuoltoyhtiön kanssa, että he hoitavat kierrätyksen puolestamme. Tämä takaa vähintään 70 prosentin kierrätystason.

Sustainability in short


22

EXPLOSIVES-LIIKETOIMINTA-ALUE: SUOMI SUOMI LUKUINA

Liikevaihto 43 M€

Työntekijöitä 197

KEVITSA

KEMI

LAPUA VIHTAVUORI

Tuotanto 33 000 tonnia

Lämmitysöljy 12 000 l

TIESITKÖ?

Hangon tuotantolaitoksella on lähes 130 vuoden historia dynamiitin valmistajana, ja tällä hetkellä se on Pohjoismaiden ainoa dynamiittitehdas.

Sairauspoissaolot 2,8 %

Ajetut kilometrit Kokonaiskulutus 1 000 000 km 390 000 l

Kokonaisenergia Uusiutuva energia 12 000 MWh 71 %

Vihtavuoren tuotantolaitoksella on lähes 100 vuoden historia. Viime vuosikymmeninä toiminta on keskittynyt emulsiotuotantoon, tutkimukseen ja kehitykseen sekä Kemiitti-toimintaan. Urjalan Kemiittiasema ja Kemin Kemiittiasema / tehdas aloittivat toimintansa 1980-luvulla. Aluksi kummallakin oli yksi Kemiittiauto. Nykyisin molemmilla asemilla on korkea toimituskapasiteetti. Lapua ja Tuusula ovat Forcitin kartalla uudempia Kemittiasemia. Ne ovat olleet toiminnassa noin 10 vuotta. Molempien asemien erinomainen sijainti mahdollistaa sujuvat palvelut lähellä sijaitseville asiakkaiden työkohteille.

ForSafe-raportteja 300

URJALA TUUSULA

Vesi 170 t m³

Jätettä 570 tonnia

Kierrätettyä jätettä & energiajätettä 35 %

Turvallisuushavainnot 69,3 % Läheltä piti -tilanteet 15,3 % Onnettomuus ilman henkilövahinkoja 13,7 % TRI-luku 1,3 % Viranomaisilmoitukset 0,3 %

Sustainability in short


23

BULK FLEET

Uuden sukupolven Forcit MEMU (Mobile Explosives Manufacturing Unit) Kemiittiauto -konsepti mahdollistaa tehokkaamman toiminnan ja edustaa viimeisintä kehitystyötä panostusteknologiassa. Aikaisempiin panostusajoneuvoihin verrattuna uudessa laitteistossa on kaksinkertainen tuotantonopeus, ja dieselmoottorin käyttötunteja noin 50 % vähemmän panostettua kiloa kohden. Uudessa ajoneuvossa on erittäin iso säiliötilavuus, ja siksi ajokerrat tankkausasemalle harventuvat. Panostustiimi saa siten keskittyä tekemään panostustyötä, jossa usein on tiukka aikataulu johtuen poraustyön suorituksesta 24/7 aikataululla. Uuden kaluston dieselpolttoaineen kulutus ja kasvihuonekaasupäästöt ovat 50 % pienemmät kuin perinteisen Kemiittiauton. Isolla työmaalla tämä tarkoittaa että dieselpolttoainetta kuluu vuodessa jopa yli 15 000 litraa vähemmän.

Sustainability in short


24

EXPLOSIVES-LIIKETOIMINTA-ALUE: RUOTSI

PAJALA

Forcitilla on vahva markkina-asema Ruotsin kaivosten räjähdetoimituksissa. Vuonna 2020 toimitimme yhteensä noin 30 000 tonnia emulsiota avo- ja maanalaisiin kaivoksiin.

RUOTSI LUKUINA

AITIK

LYCKSELE

Liikevaihto 41 M€

Työntekijöitä Sairauspoissaolot 74 3,1 %

Tuotanto Ajetut kilometrit 40 000 tonnia 280 000 km ENKÖPING KARLSKOGA RYA

Kokonaisenergia 1 700 MWh Jätettä 240 tonnia

TIESITKÖ?

Kulutus 260 000 l Uusiutuva energia 69 %

Kierrätettyä jätettä & energiajätettä 15 %

Kaivos- ja rakennusalan kehityksessä pyritään varmistamaan entistä vastuullisempi räjähteiden toimitusketju asiakkaille ja loppukäyttäjille. Vuoden 2010 alusta Forcit on erityisesti keskittynyt ympäristön kannalta turvalliseen emulsioiden tuotantoon, johon sisältyy myös logistiikkaketju asiakkaille asti. Emulsion siirtopumppaus kuljetuskalustosta varastosäiliöön tehdään sähkötoimisilla pumpuilla. Vuonna 2020 tehtiin yli 500 pumppausta asiakaskohteissa pelkästään sähköenergialla.

ForSafe-raportteja 206 Turvallisuushavainnot 61,7 % Läheltä piti -tilanteet 28,6 % Onnettomuus ilman henkilövahinkoja 8,3 % TRI-luku 1,0 % Viranomaisilmoitukset 0,5 %

Sustainability in short


25

MAANALAINEN TEKNOLOGIA

Tällä hetkellä Ruotsissa on suunnitteilla ja käynnissä useita tunnelirakennushankkeita. Monet näistä hankkeista ovat kaupunkialueilla, missä tuottavuuden lisäksi ympäristövaikutukset rikkoisuusvyöhykkeeseen ja tärinöihin on otettava huomioon. Odotusten mukaisen laatutason saavuttamiseksi tarvitaan vahvaa räjähde- ja panostustekniikan tuntemusta. Forcitin maanalainen panostustekniikka perustuu sähkövirtaan, eikä panostusprosessista synny päästöjä tunneliin tai työkohteeseen. Forcitin maanalaiset yksiköt säätävät panostusasteen sähkömoottoreita ja uusinta teknologiaa käyttämällä rikkoisuusvyöhykevaatimusten perusteella. Forcit on merkittävä toimija Ruotsin maanalaisissa rakennushankkeissa.

Sustainability in short


26

CONSULTING-LIIKETOIMINTA-ALUE POHJOISMAISSA CONSULTING-LIIKETOIMINTA LUKUINA

Liikevaihto 16,1 M€

OSLO

HELSINKI TUKHOLMA

Työntekijöitä 122

Akkuja ja paristoja 17 000 kpl

Ajetut kilometrit yhteensä 1 650 000 km

Kokonaisenergia 375 MWh

Vihreä energia 68 %

Sairauspoissaolot 2,4 %

Paperiarkkeja 200 000 kpl

ForSafe-raportteja 37 Turvallisuushavainnot 3 % Läheltä piti -tilanteet 24 % Onnettomuus ilman henkilövahinkoja 29 % TRI-luku 30 % Viranomaisilmoitukset 14 %

Sustainability in short


27

MUKANA VASTUULLISUUTTA EDISTÄVISSÄ HANKKEISSA Vuonna 2020 FORCIT Consulting valittiin tärinä- ja mittauskonsultiksi Norjan Oslon kunnan Fornebubanen-hankkeeseen, joka on Norjan viime aikojen suurin metrohanke. Hanke on tärkeä kaupungin kehittymiselle ja mahdollistaa vihreämpien liikkumisratkaisujen toteuttamisen. Hankkeeseen kuuluu viesti- ja turvalaitteisto, seitsemän uutta asemaa ja uudet huoltotilat Fornebussa. FORCIT Consulting toimii Suomessa Raide-Jokeri-pikaraitiotiehankkeen tärinäteknisenä konsulttina. Rakennettavan pikaraitiotien pituus on noin 25 km, josta 16 km on Helsingin alueella ja 9 km Espoossa. Raide-Jokeri-linja korvaa jatkossa runkobussilinjan 550, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Suomen pääkaupunkiseudun väkiluvun arvioidaan olevan vuonna 2050 noin kaksi miljoonaa, ja työpaikkojen määräksi ennakoidaan yli miljoona. Hankkeen tavoitteena on ohjata kasvavan väestön liikkuminen vastuullisiin liikennemuotoihin eli julkiseen liikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden rakentaminen Raide-Jokerin reitin varrelle on edullista ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Koska palvelut ja nopea pikaraitiotie ovat kodin lähellä, asukkaiden oman auton käyttötarve vähenee. Sustainability in short

TUKHOLMAN UUDET METROLINJAT

Metroliikenteen perusedellytyksenä on, että sen täytyy tarjota kaikille yhteiskuntaryhmille houkutteleva matkustusvaihtoehto ja mahdollistaa yhteiskunnallinen vastuullisuus. Tukholman metron laajennus vähentää osaltaan julkisen liikenteen energiankulutusta sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Tukholman metron laajennukseen kuuluu noin 30 km uusia maanalaisia linjoja ja 18 uutta asemaa. Hankkeen kustannusarvio on 42 miljardia Ruotsin kruunua eli 4,18 miljardia euroa. Liikenne uusilla linjoilla on tarkoitus aloittaa vaiheittain vuosina 2026–2030.

Tukholman väkiluvun ennakoidaan kasvavan hieman yli 35 000 asukkaalla vuodessa, joten Tukholma on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kaupunkialueista. Nopean kasvun takia myös julkiselle liikenteelle asetettavat vaatimukset kasvavat. FORCIT Consulting on saanut tehtäväkseen koko hankkeen riskitarkastelut. FORCIT Explosives on mukana useimmissa louhintakohteissa, joihin se toimittaa emulsion, patruunat, nallit ja räjähdeosaamisen. Forcit auttaa asiakkaita toteuttamalla riskiarviot ja mahdollistamalla räjähteiden ja kemikaalien turvallisen varastoinnin ja käsittelyn asutusalueilla olevilla työmailla.

FOKUS

Kaikkien projektin osapuolten suorituskyvyn, tuotteiden, järjestelmien ja toimintatapojen täytyy vastata tämänkaltaisten vaativien hankkeiden vaatimuksia ja vastuullisuustavoitteita. Tukholman uusi metro. Kuva: Trafikverket


28

HIILINEUTRAALI TULEVAISUUS KOHTI NOLLAPÄÄSTÖJÄ​

Pariisin ilmastosopimuksen pitkän tähtäimen tavoite on hallita ja vähentää maapallon lämpenemistä, ja siten pienentää huomattavasti ilmastonmuutoksen riskejä ja vaikutuksia. Tavoitteeseen päästään vähentämällä päästöjä mahdollisimman nopeasti siten, ”että ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut ovat tasapainossa” tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti kunkin maan tulee määritellä omat toimensa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ruotsin pitkän tähtäimen tavoite on saavuttaa nollataso kasvihuonekaasujen nettopäästöissä viimeistään vuoteen 2045 mennessä, mikä tarkoittaa, että vuodesta 1990 vuoteen 2045 Ruotsissa kasvihuo-

nekaasupäästöjen tulee vähentyä ainakin 85 prosenttia. Maan hallitus on asettanut kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, muun muassa fossiilittomuuden saavuttamisen vuoteen 2045 mennessä ja siirtymisen täysin uusiutuvaan energiaan. Myös Norja on asettanut vastaavan tavoitteen, eli hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2050 mennessä. Maa tuottaa jo yli 95 prosenttia sähköstään vesivoimalla, joten sähköntuotantosektorilla päästöjen lisäleikkauksille on rajalliset mahdollisuudet. Norjassa keskitytäänkin enemmän sähköajoneuvoihin sekä sähkön siirtoon maan kantaverkosta merellä toimiville öljyn- ja kaasunporauslautoille, jotta niissä voidaan vähentää niiden kaasuturbiinien käyttöä. Tuuli- ja aurinkovoiman osuutta energian kokonaistuotannosta lisätään. Suomessa hallituksen suunnitelmana on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivisuuden pian sen jälkeen. Tämä saavutetaan tehostamalla päästöjen vähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja. Kullakin maalla on omat yksityiskohtaiset etenemissuunnitelmansa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

MAAKOHTAINEN ARVIOINTI ON TARPEEN​

Nämä muutokset edellyttävät merkittäviä verotuksellisia muutoksia sekä vihreän teknologian taloudellista tukemista. On kuitenkin itsestään selvää, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimet koskevat jokaista yritystä, tuotantoa ja kansakuntaa. Forcit tavoittelee strategian mukaisesti johtajuutta räjähdealan vastuullisimpana toimijana, ja siten meillä on myös kunnianhimoisia tavoitteita vähentää ympäristöjalanjälkeämme ja siten tukea Eurooppaa saavuttamaan hiilineuraaliuden. Koska eri maissa peruslähtökohdat ovat erilaiset, toiminnassa voidaan joutua käyttämään erilaisia teknologioita ja periaatteita, vaikka tavoitteet ovatkin yhteisiä. Forcitin tavoite on saavuttaa tuotannossa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2035. Monia erilaisia haasteita on edessä, sillä käsittelemme energeettisiä materiaaleja. Meidän täytyy arvioida riskit ja lainsäädäntö ennen kuin teemme muutoksia raaka-aineisiin, prosesseihin tai jätteiden käsittelyyn. Jatkuvan kehityksen ja uusien innovaatioiden pyörteissä emme saa unohtaa prosessiturvallisuutta. Turvallisuus on edelleen kaikkein tärkein tavoite.

Sustainability in short


29

PAINOPISTEALUEET HIILINEUTRAALIUS JA PAINOPISTEALUEET​

Vastuullisuustyömme tulee keskittymään kuuteen osa-alueeseen eli energian ja veden kulutukseen, jätteiden määrän vähentämiseen, kuljetusvaihtoehtoihin, tuotannon kehittämiseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön, innovaatioihin ja yhteistyöhön alihankkijoiden kanssa. Myös matkustukseen, paperin käyttöön, akkuihin ja paristoihin sekä pakkausmateriaaleihin liittyviä toimintoja linjataan. Myös kompensointimahdollisuuksia ja niiden luotettavuutta tarkastellaan, mutta ne eivät ole kuitenkaan tärkeimpien asioiden listalla. Monet näistä toimista auttavat myös asiakkaitamme omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Esimerkiksi kattava yhteistyö ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet voivat auttaa kaikkia osapuolia minimoimaan kuljetusten päästöt. Meidän tavoitteemme on saavuttaa tuotannossa hiilineutraalius vuonna 2035, ja on selvää, että tavoittelemme päästöttömyyttä myös kasvihuonekaasujen osalta. Kannamme vastuumme ja osallistumme maailmanlaajuiseen pyrkimykseen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Sustainability in short

ENERGIAN JA VEDEN KULUTUS Energianlähteet ja energiaintensiivisyys JÄTE Jätteen vähentäminen tuotannossa

KULJETUKSET Ajetut matkat, polttoaine ja sähköistys

TUOTANNON KEHITYS Muovien, PVC:n ja polttoaineiden käytön vähentäminen INNOVAATIOT Digitalisaatio, uudet teknologiat, älykkäämmät ratkaisut YHTEISTYÖ Alihankkijoidemme kannustaminen kehittymään ja keskittymään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen omassa tuotannossaan


FORCIT Group >> forcitgroup.com

Julkaistu: 29.4.2021

Profile for Forcit Group

Sustainability in short - FORCIT Group - FI  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded