Page 1


Л Ю Д ЗІБУД УЧЫ НІ Н арм алёвая трады цы я рабіць прагнозы перад Калядам і. Чы таю T h e E c o n o m i s t , спэш лэды ш н “Сьвет у 2 0 0 5 годзе”. Н ічога ф орсм аж орнага: пара рэвалю цы яў, банкруцтва трохчаты рох буйны х ТНК, дзясятак новы х прэзы дэнтаў. Усё як заўсёды . Д робны я пры ем насьці: па вялікім рахунку, у гэты м наш ы м “прагнозьніку” м енавіта ім ім ы ізайм аем ся. Н аш ы я героі' 2 0 0 5 пакуль не красую цца на вокладках ф орбсаў, эканам істаў іінш ай м акулятуры , але м ы дум аем , ш то ў наступны я годдва не адм аж уцца. Хаця. . . Н я ф акт, ш то нехта зь іх ня стане чарговы м пш ы кам . Як адзін ( адзін? ) уж о даволізаю заны гурт, якіўж о год ш эсьць застаецца “надзеяй году”. Затое м ож на сказаць з упэўненасьцю : нам больш падабаю цца “неданоскі”, чы м “пераноскі”. Там у ш то ў перш ы х усё яш чэ наперадзе. А ты гатовы вы бухнуць у 2 0 0 5 годзе?

C O V E R S T A R S : O l y a , D e n i s P H O T O G R A P H Y B Y a n a n g e l i c o S T Y L I N G B Y a n a n g e l i c o


ул. С урганова, 4 7 , оф ис 7 , тел. : ( 0 1 7 ) 2 8 7 2 6 0 6


ПРАПАНУЕМ ПРАЦУ Часопіс C D / “Студэнцкая дум ка” запраш ае да супрацоўніцтва: -Ж урналістаўф ры лянсэраў ( вы піш аце на лю бы я прапанаваны я і сам астойна распрацаваны я тэм ы ) ; -кантры бутараў ( вы пры дум ляеце тэм ы , задаяце ж урналістам напрам ак пош уку, пры дум ляеце загалоўкі іперадаяце свае напрацоўкісам ім ж урналістам ) ; -спэцаглядальнікаў ( вы піш аце толькіпа вы значаны х тэм ах кіно, м узы ка, івэнты іакцы і, м ода e t c . ) ; -рэгіянальны х карэспандэнтаў ( вы ў курсе таго, дзе іш то адбы ваецца з м оладзьдзю ваш ага рэгіёну, іпры гэты м ум ееце кары стацца вардом па пры значэньніпіш аце тэксты ) . Ад вас патрабуецца: неальбо навязьлівае ж аданьне працаваць у наш ы м часопісе; крэаты ў і нахабства; м інім альная нестандартнасьць м ы сьленьня; ж аданьне напрацоўваць сваё рэзю м э і рэалізоўваць творчы я ідзелавы я ам біцы і. Узрост:1 6 2 5 . Пол:м / ж. Адукацы я:няціскончаная сярэдняя / сярэднеспэцы яльная / вы ш эйш ая. Кантакт: s t u d u m k a @ t u t . b y ( s u b j e c t a u t h o r ) .

дзякуй кам путарнам у клю бу " О К" за i нтэрнэтпадтры м ку

СD ЗНОЙД ЗЕШ ТУТ: крам а " T O M T A I L O R " ( М енск, пр. С кары ны , 3 7 , т. 2 8 8 1 2 4 4 ) крам а " L E V I ' S " ( М енск, пр. С кары ны , 4 8 , т. 2 8 8 2 5 6 2 ) крам а " БУН КЕ Р" ( М енск, вул. Казлова, 1 4 , т. 2 8 4 9 3 9 9 ) крам а " T R A F F I C " ( М енск, пр. С кары ны , 4 4 , т. 2 8 4 3 0 1 4 ) крам ы " М И С ТЕРИ Я ЗВУ КА " ( М енск, вул. Н ям іга, 1 2 , т. 2 8 9 3 9 3 0 ; пр. С кары ны , 5 2 а, т. 2 8 3 2 3 0 6 ) ГЦ " П АРКИ Н Г" ( М енск, вул. Куйбы ш ава, 4 0 , крам а " F U J I f i l m " , т. 2 3 7 3 0 3 3 ) аўтобусы " ІN T E R C A R S " іоф іс " ІN T E R C A R S " ( М енск, вул. Гікалы , 3 , т. 2 8 4 6 0 3 7 , 2 8 4 6 0 8 5 ) крам а " П ЕРЕХО Д " ( падзем ны пераход каля ГУМ а, т. 2 2 7 4 1 1 4 ) крам а " КО М П ЬЮ ТЕРН Ы Й М И Р" ( вул. К. Ч орнага, 3 1 , т. 2 8 4 0 0 3 5 ) інтэрнэтклю б " i P O I N T " ( вул. Рум янцава, 1 5 , т. 2 3 3 9 7 2 5 ) інтэрнэтцэнтар " П лощ @ дка" ( пр. С кары ны , 5 8 4 , т. 2 3 9 3 8 7 4 ) " Ц ЕН ТР М О Л О Д ЕЖ Н Ы Х П УТЕШ ЕС ТВ И Й " ( вул. В арваш эні, 1 7 1 0 1 , т. 2 3 9 1 7 4 9 ) S T A R T r a v e l ( вул. С урганава, 4 7 , оф . 8 , т. 2 3 2 5 0 2 8 ) ТАВ АРЫ С ТВ А БЕЛ АРУС КА Й М О В Ы ( вул. Рум янцава, 1 3 , т. 2 8 4 8 5 1 1 , 2 8 8 2 3 5 2 ) ІН ТЭ РН Э ТКА В ЯРН Я ' ' С АЮ ЗO N L I N E ' ' ( Ц энтральны дом аф іцэраў, вул. Ч ы рвонаарм ейская, 3 , т. 2 2 6 0 2 7 9 ) крам а " П О Д ЗЕМ КА " ( М енск, пр. С кары ны , 4 3 , т. 2 8 8 2 0 3 6 ) кам путарны клю б " О К" ( вул. I нтэрнацы янальная, 9 )

C D 0 0 3


/

0 9 . 1 1 . 0 4 /

Каліб ды рэктары м енскіх ш колаў хоць час ад часу займ аліся м аркеты нгавы м і дасьледаваньням і, то не ганяліб сваіх вы хаванцаў па чуж ы х кватэрах у ВЫ СТАВАЧНЫ ЦЭНТАР НА пош уках м акулятуры . Вы става Я. КУПАЛ Ы ( ЭКСВД НХ) P T S ' 2 0 0 4 “Пэрспэкты ўны я тэхналёгііісы стэм ы ” залатое дно для лю бога піянэра, які хоча аш часьлівіць сваю клясуху тонам і рэклям ны х буклетаў, постэраў, газэт і інш ай папяровай прадукцы і. Як неаднойчы бы ло заўваж ана, вы става “П эрспэкты ўны я тэхналёгііісы стэм ы ” няўм ольна вяртаецца да ф арм ату савецкай ВД Н Х ( Вы става дасягненьняў народнай гаспадаркі) , а канкрэтна, ф арм ату сэкцы і“Беларускае м аш ы набудаўніцтва”. З экспанатам і справы палепей ( на двары не 1 9 8 0 я, ды іСы ліконавая даліна не за гарам і) , але пры нцы повы пады ход застаецца такім ж а: хадзі, зы р па баках, лепей нічога не чапай, забірай ты я буклеты іпахуткам у звальвай. Каліверы ць стараж ы лам , зараз ты я м енскія ІТканторы , якія ўдзельнічаю ць у P T S , вы стаўляю цца па інэрцы іабы бы ло. Істараж ы тны я часы , калівы става ператваралася ў ш оўдэм анстрацы і дасягненьняў, м інулі. Яно ізаўваж на: ледзь запоўнены перш ы паверх ( у м інулы м годзе сам ае цікавае бы ло на 2 м паверсе) , насуплены я м энэдж эры за стэндам ііціш ы ня. “Н іш оў, нібізу”, як той казаў. Н ават V e l c o m , якілетась рабіў м эды якавярню , сёлета абм еж аваўся м адэлькам і, ш то хадзіліпа поды ю м е і рэклям аваліновую паслугу апэратара M M S . Зь інш ага боку, ты я, хто хацеў пазнаём іцца з новы м івэрсіям і Каспэрскага ці, там , ня ведаю , паглядзець распрацоўкібеларускіх навукоўцаў у галіне электроннага галасаваньня, усё ш то трэба ўбачы лі. Ідзякуй Богу!

Л ЕПШ Ы Я СТЭНД Ы P T S ' 2 0 0 4 ( па вэрсііC D ) 1 . “БайПры нт Сэрвіс” ( A p p l e ' аўскіM I N I i P o d ) ж ы вы я статуіМ айкла Д ж эксана іЭлвіса П рэсьлі. Супэрувасабленьне м эсэдж у “K i n g s o f P o p K i n g s o f i P o d ”: усё зразум ела, відовіш чна, іў вы ніку сам ы м эды ягенічны стэнд. Танна ісурова! Ідэя іўвасабленьне рэклям ная агенцы я “Ф ранцы скгрупа”. 2 . V e l c o m ( “Ты дзень вы сокай м оды ”) ш тогадзіннае дэф іляваньне м адэляў па поды ю м ах. Гэта, канечне, не м інулагодняе ш оў a n a n g e l i c o зь Яры кам , але ўсё адно пры гож а. Іпанароднам у проста: м адэлькіпрапаную ць паф отацца зь ім іўсім ахвотны м , м алады я лю дзі пагадж аю цца. Ідэя іўвасабленьне рэклям ная агенцы я “P R Квадрат”. 3 . “Белтэлекам ” спаборніцтвы па віртуальны м карты нгу. Н а дзіва, беларускі інтэрнэтм інатаўр прадставіў сам ы м оладзевы стэнд. Д ы дж эй зь “Ю ністару”, сапраўдны карт ( тое, на чы м спаборнічаю ць у карты нгу) , у перапы нках вы ступы S t r e e t M a s t e r s пры нам сінейкая “дзьвіж уха”. Ідэя іўвасабленьне невядом ы я. Андрэас Копы с

Інф арм ацы ю ізапраш эньніна івэнты , вечары нкі, вы ставы іінш ы я тусы скідайце на s t u d u m k a @ t u t . b y ( тэм а: м апа)

/ 1 1 . 1 1 . 0 4 / КЛ Ю Б B R O N X Д ЗЕНЬ НАРОД ЗІНАЎ Ж ЭНІСОБАЛ Ь

Тое, ш то ў плэйлісьце значы ліся м аскоўскія d j ' s S h u s h u k i n , L i s t і T o n y K , пры нцы пова м усіла сказаць пра якасьць вечары нкі. Тое, ш то гэта бы ў дзень народзінаў, арганізаваны сам ой ім яніньніцай у клю бе B r o n x , дагаворвала пра гранды ёзнасьць м ерапры ем ства. Аф арм леньне: зацягнуты я чорнай тканінай сьцены , м ілы я руж овы я плю ш авы я арэлі, столікіз рахатлукум ам , ш ары кам ізь белага ш акаляду ім аленькім іж алацінавы м і м ядзьведзікам іў м аленькіх вазачках. М узы ка ітанцы : пасьля сэту d j П уш кінай пачаў граць T o n y K . П адчас яго сэту запрош аны я нарэш це пачалі пачувацца больш упэўнена, а са зьяўленьнем S h u s h u k i n іg o g o T w i n s канчаткова запоўнілідэнсф лор. L i s t у экстравагантны м адзеньні экстравагантна граў t e c h n o t r a n c e з элем энтам іh a r d c o r e іхітры я ім правізацы іна тэм у ж орсткага e l e c t r o . Рэзю м э: кветкі, торт, ф ранцускіh a n d m a d e ш акаляд, віскі, ш ам панскае, пры гож ы я лю дзі. Вельм ім іла. Івельм іякасна. З днём народзінаў, Яўгенія!* * * * ЦІВЕД АЛ ІВЫ , Ш ТО. . . колькасьць запрош аны х на народзіны Ж эніСобаль “м оскаў ф рэндз” бы ла роўная колькасьцім енскіх. канапа іф атэлі, якія бы лі разьм еш чаны я на м есцы ды дж эйскага пульта, бы ліцалкам завалены я падарункам іім яніньніцы . па чутках, гэты я сам ы я м есцы для адпачы нку м еркавалася аддаць у рэляксарэнду гасьцям са сталіцы саю знай дзярж авы . Але друж ба народаў як заўсёды перам агла! Н аташ а М узалёва Рэдакцы я далучаецца да вінш аваньняў.

C D 0 0 4


/

1 2 . 1 1 . 0 4 / / 1 1 1 2 . 0 4 / 2 1 : 0 0 . КЛ Ю Б E X T R E M E СЫ НТПОП Ф ЭСТЫ ВАЛ Ь " ЭЛ ЕКТРОМ АНТИКА”

1 0 4 /

Гэта прэтэнцы ёзная дзея наш м ат больш нагадвала б ф эсты валь, каліб арганізавалася па схем е “лепш ы я сярод роўны х”, а ня “купка блазнаў на разагрэве ў гасьцей з Захаду”. Н ават сталы я, даволівядом ы я іня схільны я біць бібікі “Л огика м етро”, вы ступаю чы перш ы м і, гучаліна зам оцнай для гэтай заліням ецкай апаратуры як апош нія ды летанты . Хлопцы з “Теории” вы глядалінапачатку салідна, але зам ест сцэны стаяць бы ім лепш на браневічку: іх сы нтпоп інтэрпрэтацы івы ліліся ў ш ум ны балаган з патасны м іж эстам ііправады рскім іты чкам і м ікраф оннай стойкай у нябёсы . “Аноним ка” новы праект вядом ага ў вузкіх колах эксцэнтры ка Л ібэрзона падаўся б нават вельм і пры стойны м , каліб ён зьявіўся на разагрэве ў D i e T o t e n H o s e n ціна якой электраклэш вечары не. Ам атары C a m o u f l a g e лю дзібольш рам анты чнага складу, іім неяк няём ка бы ло каўбасіцца пад расейсканям ецкам оўны я кры чалкім ініятурнай вакалісткіў кам уф ляж най кам ізэльцы . У вы ніку асноўную долю народнай лю бовіпры няліна сябе м этрасэксуалы з A t l a n t i c a , ш то ў сваіх чорны х скураны х плаш чах здаваліся на галаву вы ш эйш ы м іза астатніх вы ступоўцаў у прам ы м іпераносны м сэнсе. Узнагародай ім стала м ноства заклікаў з заліне пакідаць слухачоў на волю лёсу ( але бы ло б як м інім ум няветліва пасьля гэтага ня даць вы ступіць сам ім C a m o u f l a g e ) . Апісаць вы ступленьне хэдлайнэраў задача, бадай, найцяж эйш ая. П а той простай пры чы не, ш то ў сваім вы ступе яны не дазволілісабе ніводнай лаж ы , наконт якой м ож на бы ло б павы скаляцца. Відаць, яны далікатна прапусьцілім ім а вуш эй разаграю чы я кам анды . П ры нам сі, C a m o u f l a g e не заўваж ы лі, ш то “Теории” не даліады граць кавэр на іх “S u s p i c i o u s L o v e ”, ітам у кранальна прасілідазволу сы граць ары гінал. Не стам ляю чы ся зьдзіўляць, вы ступоўцы да апош няга хаваліза сьпінам іўдарную ўстаноўку ісвайго сябрабарабанш чы ка пры ёй. Ітолькіпры сам ай разьвязцы вы явілісваё ўм еньне чы таць верш ы парасейску, ф ранцуску іням ецку адначасова. … Ш м атлікія слухачы з суполкіM i n s k D e v o t e e s урэш це дачакаліся ў нас кам андугастралёра, зь якой бы ло б нясорам на папусьціць м аленечкую здраду сваёй векавечнай лю бовіда D e p e c h e M o d e .

ВЫ СТАВА “ТЭХНА АРТ” ГАЛ ЕРЭЯ БД У КУЛ ЬТУРЫ ( ПАЛ АЦ РЭСПУБЛ ІКІ)

П арадуем ся за наш ы х: P h o t o s h o p , 3 D S t u d i o M a x іM A Y A м ы пасьпяхова засвоілі! Вялікіпроблем пам яш каньне абралі даволінязручнае для вы ставы такога м аш табу: некаторы я ш эдэўры цесна туліліся адзін да аднаго, як цацкіў дзіцячай сэкцы іЦ УМ а. Але падборка твораў вы лучалася нейкай няўлоўнай разнастайнасьцю іары гінальнасьцю : ад беларускіх габэленаў, безь якіх не адбы ваецца сёньня ніводнае паваж нае культурнае м ерапры ем ства ў сталіцы наш ай “родзіны ”, да м акетаў аўтам абіляў будучы ні. Вы стаўляліся на “Тэхна Арце” як перш акурсьнікіды зайнэрскіх ф акультэтаў розны х м енскіх ВН У, так і вэтэраны м астацкага ф ронту. Безум оўна, бы ло тут за ш то зачапіцца і дапы тлівам у позірку прагрэсіўны х прадстаўнікоў грам адзтва: кам путарны я апрацоўкіф атазды м каў адрозьніваліся непаўторнай ары гінальнасьцю і крэаты ўны м іраш эньням і. Карацей, гледзячы на ўсё гэта разм аітае тэхналягічнае м астацтва, м ож на сьм ела сказаць, ш то P h o t o s h o p , 3 D S t u d i o M a x і M A Y A наш ы я суайчы ньнікізасвоіліна “добра”. Інам ёсьць чы м ганары цца! Хаця сам ы відавочны пракол арганізатараў вы ставы адсутнасьць рэклям ны х плякатаў інават буклетаў. І ня вы ратаваў тут становіш ча апош ні( у сэнсе, па нум арацы і) нум ар часопіса “P R O дизайн”. Чам усьціяго нельга бы ло ўзяць нават у рукі: ён бы ў старанна пры м ацаваны скотчам да стала. М астацтва тэхнікі. . . Ядзя Адам чы к

/ 0 7 . 1 2 . 0 4 / ПРЭСКАНФ ЭРЕНЦЫ Я З НАГОД Ы ВЫ ХАД У СЫ НГЛ А " КРАМ БАМ БУЛ I " " РАД Ы Ё 0 3 3 F M " N o c o m e n t s

Алеся Серада C D 0 0 5


F M Д ЭБІЛ ІЗАЦЫ Я

СЬНЕГ' З КАНЭКЦІНГ ПІПЛ ! Н екаліж надвор' е м усіць пры йсьціў норм у! Вось тады іўзьнікне пы таньне, ш то рабіць буднім івечарам іівы ходны м ідням і. Асабліва калі тэм пература паветра 5 ці1 0 , а па хатах іў кіно сядзець неахвота. Тое, ш то вы бачы це на ф отазды м ку, ня плод нечы яй хворай ф антазіі. Гэта своеасаблівы крэаты ў, зам яш аны на лібіда іж аданьнівесела вы пендры цца. Ф отку ў рэдакцы ю пры цягнула адзін наш кантры бутар, які паведам іў, ш то дадзены статуй бы ў вы леплены ў адны м са двароў М енску лістападаўскім вечарам ( праца заняла ня больш за дзьве гадзіны ) . П асьля статуй заф оталііф откіскінуліпары сяброў на м ы лы . А ўж о наступны м ранкам : 1 ) вандалы разбуры лі( усё ж такі) твор м астацтва, 2 ) спам эры закідаліўвесь байнэт гэты м ХХХ, чы м забясьпечы лі ідэю ж ы цьцём у стагодзьдзях, а ахвотны х паэкспэры м энтаваць прадуктам для роздум аў. Зрэш ты , наш ы я інш ы я кантры бутары таксам а ня спаліў ш апку. П адчас ш м атлікіх паездак у бліж эйш ы я краіны Эўразьвязу ў барах ікаф эш ках бы ў вы яўлены новы , і, наколькінам вядом а, унікальны для нас дры нктрэнд. Такім чы нам , пакуль м енчукібалую цца глінтвэйнам , ты я ж варш авякі засвоіліновы від напояў гарачае піва* . П акінуўш ы ў баку загрузы адносна тэхналягічнай чы сьцінівы творчасьці, м ож ам сказаць, ш то дадзены напой зроблены па пры нцы пе хэндм эйд глінтвэйна. То бок: бярэце піва ( паж адана не расейскага ціайчы ннага разьліву івельм іслабое) , грэеце ў нейкай ём істасьціна агні, засы паеце гвазьдзіку, кардам он іінш ы я пахучы я спэцы і, а пасьля 5 7 хвілін падагрэву, уторкнуўш ы салом інку для піцьця, падаяце сябрам ізнаём ы м ( асабліва кары сна для хворы х на ангіну іО РВІ) . Хаця, слоган “уставай на лы ж ы ” ў сьвятле ф ункцы яную чы х пад М енскам 6 ( ш асьці!) лы ж ны х ком плексаў у гэты м сэзоне робіцца як ніколі актуальны м . * * * ХТО НА ЧЫ М ш то па чы м на лы ж ны м курорце “Л агойск” ( пракат на 1 гадзіну у БРБ) * * Кам плект горналы ж нага цісноўбордінвэнтару 1 5 0 0 0 горны я лы ж ы 6 0 0 0 боты 6 0 0 0 палкі 4 0 0 0 * Асобам да 1 8 год чы таць далей, а ты м больш ры хтаваць па рэцэпце, пры ведзены м вы ш эй, катэгары чна ня раім ! * * Па словах нам ды рэктара ком плекса “Л агойск” М ары іЦіхвінскай, дзякую чы абсталяваньню , наведнікім огуць разьлічваць на кам ф ортнае катаньне на лы ж ах нават ва ўм овах тэм пэратуры да + 8 . Там у лю бы я апасеньні, м аўляў, “дзе ж катацца? ” неабаснаваны я.

Як іпрадказваліаглядальнікінаш ага часопіса яш чэ ўлетку, з новага году ўсе F M s м усяць раты раваць у эф іры ня м енш за 7 5 % беларускіх вы канаўцаў. « В ближ айш ие полчаса Робби Уильям с, S c o o t e r , Валерия / Стас П ьеха. И, конечно, белорусская м узы ка» гэта звы клая ф раза лю бога м енскага F M ' у апош нія пераднавагоднія м есяцы набы ла нейкую надзвы чайную трагічнасьць. Асабліва сказ пра беларускую м узы ку, якіўсе ды дж эілічаць за належ нае вы м аўляць з такім паф асам , ціпа, “загубіліЛ ялю , сукі”. Усе, хто ўрубае рады ё пад раніш няю каву ціпад оф існы абед, адчуваю ць, ш то неш та адбы ваецца. Але добрае гэта “неш та” ціне? . . Каб не дуры ць сабе галаву, наш кантры бутар Андрэас Копы с зьвярнуўся да Славы Бандарэнкі, ф ронтм эна групы “Чехов”, эм ігранта зь няўдалы м вопы там , а зь нядаўняга часу блуднага сы на “Альф а радио» з сакрам энтальны м : гэта F M піпец ціш то? « Я дум аю , ш то гэта пачатак канца беларускіх F M s такіх, якім ім ы ведалііх з 1 9 9 8 году. Н аступае пры нцы пова новы час: усе м усяць асблугоўваць ідэалёгію . “Хопіць вам зарабляць грош ы ікруціць каго папала. Аддавайце грош ы нам ікруціце каго трэба”. « Аф ігліс усе рады йш чы кітак ерапеняцца? Атрм ліваецца, яны « казлы прадаж ны я» , супраць наш ай м узы кі? !» « Гэта як з рэф эрэндум ам . « Ты ж ня СУП РАЦ Ь Беларусі, праўда? Д ы ш то вы , не, канеш не! А раз ня супраць, значы ць, ЗА. » Ты ж ня супраць беларускай м узы кі? Канеш не ня супраць! Ура! Я з вам і!. . А тады слухай вось гэта ( патрэбнае ім я падставіць) . Д ы я м еў на ўвазе зусім інш ае ( беларускам оўнае інаогул у інш ы м сты лі) … А вось гэта ўж о не твая справа, друж а… 7 5 % уведзены я зусім не для таго, каб беларускінарод падвы ш аў сваю нацы янальную сьвядом асьць цікаб часьцей гучэліВайцю ш кевіч іП ам ідораў. Яны ўведзены я для таго, каб на рады ё гучэла вы клю чна ідэалягічна бязьлікая і бясьпечная х* * * ня м ясцовай вы творчасьці. Каб народ слухаў не ўсялякіх там безы дэйны х « Бітлз» і« Рэйды ёхэд» . « Н у іш то, у такім вы падку, будзе далей? » « Д ля пачатку ўвядуць 7 5 % . А праз год уж о 1 0 0 ( нават лепей 1 3 0 % ) . Усе станцы і атры м ліваю ць ад дзярж авы сьпіс арты стаў, якіх яны абавязаны я круціць іякіх круціць забаронена. Апош нія гэта ўсе « лю біцельскія ансам блі» , якія, ясная справа, м аю ць « нізкіўзровень тэхнікі» інаогул піш уць песьні, якія ідэалягічна ніяк не дапам агаю ць краіне Усе ад N ЕО да N R M . П азьней пачнуць трансьляваць кам пазцы ітолькісябраў Саю зу кам пазы тараў. Н у ігім н яш чэ разоў 5 0 на дзень будзе раты равацца» « А ш то пры дум аю ць праграм ны я ды рэктары , каб ствары ць адчуваньне, ш то беларускай м узы кіня так уж о іш м ат у эф іры ? » « Гульніскончы ліся. Гэта ўж о сур' ёзна. Н а м аёй пам яціпрайш ло 2 эпохі беларускіх F M s : 1 9 9 3 9 8 і1 9 9 8 2 0 0 3 . Ідзе новы этап той, якібы ў да 1 9 9 1 . Калі рады ё добра пастаўлены м голасам чы тала прагнозы надвор' я ізачы твалінавіны пасяўной, а ў перапы нках круціла “Сяброў” іКабзона. . . Тое, ш то адбы ваецца, м ож а падасца абсурдам і, па вялікім рахунку, яно ім і зьяўляецца. Але зь Беларусіўпарта ім этанакіравана робяць Альбанію ўзору 1 9 5 5 году. М аленькая гордая краіна, якая паслала ўсіх нах* й. Толькітакія сцэнары зараз зне працую ць. Час ідзе ізм агацца зь ім бяссэнсава. ” “Твой бэст іуорст беларускай м узы кі”. БЭСТ 1 . J _ М орс ТакЦікТак 2 . Крам бамбуля Абсэнт 3 . N E O Д уш а 4 . ХарліЛ ю бовь Им я Твое 5 . Аляксей Хлястоў Ворваться В Небо УОРСТ Сьпіс зойм е м ностава старонак. Ігэтую м узы ку нам давядзецца бліж эйш ы м часам слухаь са сваіх пры м ачоў. Пры ем нага праслухоўваньня!» * * * K E I T A I F M Нью стрэнд агенцы я S p r i n g w i s e ( w w w . s p r i n g w i s e . c o m ) паведам ляе, ш то ў Японіі ты м часа надзвы чай папулярны м становіцца K e i t a i F M . М абільнае рады ё разьлічана на 1 6 , 7 м лн. кары стальнікаў 3 G ( найноўш ая тэхналёгія, па ф ункцы ях частковы аналяг G S M ,толькіў разоў 1 0 0 наварочаней) , якія ж адаю ць бы ць не пасы ўны м і, а акты ўны м іF M слухачам і. Галоўны плю с K e i t a i F M у ты м , ш то лю бы кары стальнік 3 G тэлеф она м ож а загрузіць сабе на м абілу лю бую з 5 3 японскіх рады ёстанцы яў, пры чы м пачуўш ы лю бім ую кам пазы цы ю , вы м ож аце спакойна скачаць яе сабе на тэлеф он, вы весьціна м анітор м абілкіяе тэкст, акорды , сьпіс аўтараў іг. д. , а таксам а прагаласаваць за яе. Заснавальнікам іK e i t a i F M апрача сам іх станцы яў сталікам панііK D D I ( другіпа значнасьціяпонскіw i r e l e s s правайдэр) іS a n y o . Па дадзены х S p r i n g w i s e , арм ія японскіх ю зэраў 3 G павялічы лася м енавіта дзякую чы новам у спосабу трансляваньня рады ё. C D 0 0 6


АД СЭСІІД А СЭСІІ М ы працягваем наш ую ім правізаваную рубры ку “Д аходліва пра важ нае” ( галоўны яе герой м інадук іКо, дзякуй богу, не перастае пастаўляць нам новы я інф арм ацы йны я нагоды . Адна за другую лепш ая. ) . Н апярэдаднісэсііўсім студэнтам і вы кладчы кам краіны будзе даведзена наступнае. Зараз пры спробе даць на лапу кам унебудзь з прадстаўнікоў вы кладчы цкага корпусу лю бы хабар пачы наю чы ад каробкі цукерак ісканчваю чы дзясяткай бэ будуць пакараны я ня толькі“бедны я Іван Іваны чы ”. “Н ябедны я” Л ізы , АндрэііТанітаксам а вельм і лёгка зм огуць уладзиць свой лёс на бліж эйш ы я ( колькітам па Кры м інальны м кодэксе за хабар? ) год. Д арадца м i нi стра адукацы i па сувязях са СМ I i грам адзкасьцю Вi ктар I ўчанкаў абяцае, ш то м інадук пры м усіць студэнтаў пісаць расьпi скi з абяцаньнем не правакаваць вы кладчы каў на атры м аньне хабару. У такой сы туацы ісам ае цікавае, хто будзе пісаць расьпіскі, ціўсе, цітолькі“сам ы я разум ны я”, якія вы зы ваю цца дары ць кветкі перад іспы там . ( М ож на толькіўявиць сабе, хто іяк дадзенае новаўвядзеньне будуць вы кары стоўваць у ратацы ікадраў у групе. ) Ты м часам уж о ўвесну 2 0 0 5 году парлям энт уж о на 1 0 0 прэ разгледзіць папраўкіў закон “Аб вы ш эйш ай адукацы і”, паводле якога студэнт платнай ф орм ы навучаньня м усіць адпрацаваць на кары сьць дзярж авы 5 год. Ня хочаш заплаціш за ўсё ( іў перш ую чаргу за атры м аную цягам 6 0 м есяцаў сты пуху) . Ц іпа, пабалдеў ды к адпрацоўвай! * * * Л ЯЧЫ ЦЕСЯ, ПАКУЛ Ь НЯ ПОЗНА 3 3 я паліклініка, Садом іГам ора для лю бога хворага студэнта, уж о з новага году ры зы куе раз іназаўж ды зачы ніць свае дзьверы перад см аркаты м ііня толькінасам із усіх унівэраў М енску. Сьпявайце алілю я: 3 3 я паліклініка перастае бы ць студэнцкай. Зараз усё будзе проста: лю бы хворы студэнт ідзе ў бліж эйш ую да м есца праж ы ваньня паліклініку, дзе яго і м усяць палячы ць. Як заўж ды , усё робіцца з добры х м еркаваньняў: усіх ж а задралікілям этровы я чэргіў студэнцкай? Вось іх іпры браліз 3 3 яй! Ты м больш ш то на постсавецкай прасторы толькіў Харкаве ( Украіна) іРастове ( Расея) засталіся студм эдустановы . А студчэргі плаўна растарабаняцца па інш ы х гарадзкіх паліклініках. 3 3 я ж застанецца на водкуп БНТУш нікам іРТІш нкам . . .

B O H E M I A N M A N I F E S T O У лістападзе вы йш ла новая кніга дасьледчы цы “новай эстэты кі” Л орэн Ставэр, дзе аўтар сьм ела расставіла ўсе кропкінад “і” ў пы таньні, хто / ш то такая багем а іяк яе адрозьніць ад інш ы х. Кры ты кіпараўноўваю ць B o h e m i a n m a n i f e s t o : A F i e l d G u i d e t o L i v i n g o n t h e E d g e з Хэм інгуэеўскай “Сьвята, якое заўж ды з табой”. П адабенства адзначаецца перш за ўсё на ўзроўні сты лісты кііна ўзроўнітаго слова, за якое лю бы “паваж ны літаратуразнаўца” дасьць вам у лы ч, настраёвасьці. Тое, ш то кнігу цікава пачы таць перш за ўсё як энцы кляпэды ю багем нага лайф стайлу, сьведчаць занатоўкічы тачоў, пакінуты я ў гасьцёўніадной са ш м атлікіх нэткнігарняў. “Супэркніга, якая натхніць лю бога чы тача ў пош уку ўласнай ары гінальнасьці( зараз асабліва добра ўяляеш , як м ож на наф іг зьніш чы ць м эйнстры м ) . Гэтая кніга дасьціпная, глям урная ібліскучая. Яна аж ы ўляе багем насьць у 2 1 стагодзьдзі” Хай сабе ісум ніўны я паводле паходж аньня рэцэнзііты м ня м енш пацьвярдж аю ць: м ногія м алады я лю дзі ня проста ш укаю ць у кнізе сябе яны вы кары стоўваю ць яе ў якасьціінструкцы іпа вы ж ы ваньні. Энцы кляпэды чная па структуры , у кнізе вы дзяляю цца некалькічастак. Ц ы таты , гістары чны я анекдоты , падрабязнае дасьледаваньне таго, чы м бы ла багем насьць з часоў дзяцей кветак ісканчваю чы наш ы м ідням і. М адам Ставэр не апускаецца да таго, каб ганіць: яна проста ставіць перад ф актам , як за ды м ам ды хтоўнадарагавасты х цы гарак G i t a n e s м ож на адрозьніць бескам прам існага, але кры ху ленаватага багем іста ад таго, ш то ў нас назы ваецца “залатая м оладзь”. І адначас не ўзвы ш ае багем у. “КаліВы ня хочаце, каб ваш ае ім я скланяліў тусоўцы , ніколіня сьпіце з багем ны м ”, раіць аўтар асабліва захапіўш ы м ся. Іф актурна дадае просты я чалавечы я ры сы ў нам аляваны вобраз Н апры клад, як ім ногія з нас, прадстаўнікібагем ы спакойна іне аднойчы ў ж ы цьці п* зьдзяць з каф эш ак ікаваш опаў пахучы я спэцы і, бліскучы я лы ж ачкіціяк пад колер кухнізроблены я ф іліж анкі для кавы . “Багем а гэта м ы , кож ны з ты х, хто ўзяў ічы тае гэтую кнігу”, сьцьвярдж ае Л орэн Ставэр. Іў доказ пры водзіць 5 вобразаў новы х багем істаў, якія займ аю цца ўсім , чы м заўгодна ад зм аганьня ў ш эрагах G r e e n p e a c e да прагляду вядом ага ры эліціш оў Q e e r E y e F o r t h e S t r a i g h t G u y . Іты м , хто дагэтуль сум няецца ў сваёй багем насьці, напры канцы кнігіаўтар прапануе своеасаблівую “праверку на ваш ы васьць”: вы той, хто наперадзе іне з усім і, ці. . . Л іш не казаць, чам у лю бы паваж ны сябе м енскіакты віст пацягнецца ў лёнданскіх кнігарнях да паліцы з гэтай кнігай. Бо яго м эсы дж “Н е падобны я да інш ы х. Як іты ” . * * * З АПОШ НЯГА Сярод інш ага пры нагодзе варта пачы таць кніж энцы ю Чака Клостэрм ана “S e x , D r u g s & C o c o a P u f f s : A l o w C u l t u r e M a n i f e s t o ”( 2 0 0 4 ) . Тое яш чэ чы тво. . . C D 0 0 7


C D

0 0 8


Л ЕН А Д ЗЯЛ ЕН Д ЗІК

тэкст:

Яго гісторы я пачалася ў 1 9 6 9 годзе з П аўднёвага Бронксу. П раўда, тады сам ога слова “хіпхоп” яш чэ не бы ло. Яго пры дум аў Аф ры ка Бам бата на пяць гадоў пазьней, каліўся новая культура дасягнула такіх пам ераў, ш то вы разы кш талту “м ы займ аем ся гэты м , ну як яго, ну, карацей, чы таем тэксты пад м узы ку” ўж о не пады ходзілі. Хопэры тусаваліся ў спартовы х касьцю м ах, дзьм уты х балёневы х кам ізэльках, бэйсболках на паты ліцы івелічэзны х белы х красоўках з даўж эзны м іязы кам і, а іхны я дзяўчы ны насіліты я ж кам ізэлькіірознакаляровы я ласіны . Ц ацачны красовак насіліна грудзях зам ест кры ж ы ка. Н апачатку культавага значэньня таком у сты лю ніхто не надаваў. Трэнікінасілі, каб бы ло зручней танчы ць, а галоўнай дэтальлю ўсяго пры кіду бы ла колькасьць залаты х ланцуж коў з м асіўны м знакам $ на грудзях. П оты м увесь гэты пры кід істаў параднай уніф орм ай хіпхопу, а бялю ткія “ады дасы ” сы м балем пакаленьня. Як клёш ы у гіпі.

КАЛ ІЎЖ О БЫ ЦЬ Д А КАНЦА Ш ЧЫ РЫ М І, РАСІСТАМ САПРАЎД Ы НЯМ А М ЕСЦА НА ГЭТАЙ ПЛ ЯНЭЦЕ. ХАЦЯ Б ТАМ У, Ш ТО БЕЛ Ы Я Ш М АТ ЧЫ М АБАВЯЗАНЫ Я ПРАД СТАЎНІКАМ ЧОРНАЙ КУЛ ЬТУРЫ . УЗЯЦЬ ТУЮ Ж М УЗЫ КУ ІМ ОД У ІЎСЁ СТАНЕ НА СВАЕ М ЕСЦЫ .

H I P H O P I T ' S

Д ж аз, блю з, ф анк, рокнрол, хіпхоп, тэхна, хаўс, брэйкбіт іг. д. сьветласкуры м тавары ш ам не застаецца нічога інш ага, як з вантробам іпры няць м узы ку іх душ ы іцела. П асьля чаго пераняць усю культуру чарнаскуры х зь іх перавагам іў дрэскодзе ілайф стайле. У вы ніку м одна апранацца як яны , танчы ць, разм ахваць рукам і, чы таю чы ры ф м аваны я тэксты пра існую чы я праблем ы . Як той казаў, “усё гэта хіпхоп”.

У1 9 8 6 годзе культавы я R U N D M C літаральна вы несьліхіпхоп на перш ы я радкігітпарадаў. Хутка на стады ёне ў Ф ілядэльф ііперад 2 0 ты сячны м натоўпам захоплены х нігераў D M C вы каналіпесьню “M Y A D I D A S ”, скінулісвае красачы ізакінулііх у натоўп. Увесь гэты экш н зды м аецца на відэа, а рэпэры запісваю ць відэа на касэту, перасы лаю ць яе ў галаўны оф іс a d i d a s у вы ніку красоўкіпачы наю ць прадавацца ў ш алёны х колькасьцях. У сваю чаргу ў гонар гэтай падзеікам панія a d i d a s вы пусьціла тры новы я м адэлі. М ільёны бацькоў па ўсім сьвеце ў ш оку: яны пакутую ць ад гістэры к сваіх дзяцей іспрабую ць зразум ець, чы м ж а гэты я красоўкілепш ы я за інш ы я. У1 9 8 8 годзе ў Л осАндж эласе вы пускае перш ы альбом гурт N . W . A . Зьнеш нівы гляд гэты х хлопцаў абсалю тна не нагадвае пры няты на той м ом ант рэпэрскі. Н ітабе “ады дасу”, ні аф ры канскіх гэдж этаў ніякіх апазнавальны х хіпхопзнакаў. Н ігеры апрануліся проста у м еш каваты я нагавіцы іціш откім ясцовай ф утбольнай кам анды “L . A . R a i d e r s ”. Гэта бы ў зусім інш ы сты ль адзеньня, якіназваліG a n g s t a R a p . Сёньня гэта клясы ка ж анру. . . Н аагул, уся гісторы я хіпхопу унікальны пры клад таго, як вулічны я хуліганы становяцца ў ш эрагібайцоў м аскульту, а дваровы я ф ры кісупэрзоркам і. П аступова ўсе гэты я накірункісталі паглы наць белы я са сваім капіталізм ам . І, натуральны м чы нам , усё сапсавалі. Зараз гэта ня проста хіпхоп гэта вялікібізнэс M T V . Н ават м енскія м однікіграм атна разьбіраю цца ў вопратцы , аксэсуарах, ум ею ць кам бінаваць колеры істы лі, але па “чорнай энэргеты цы ” яны і побач не стаяліз r e a l n i g g a s . Гэта м ож на зразум ець, адзін раз пабы ваўш ы на якіхнебудзь клю бм ерапры ем ствах “па хіпхопу”. Ты м ня м енш , казаць пра тое, ш то ў нас ням а хіпхопу больш чы м аблуда. C D 0 0 9

B R O N X I N M E N S K Вечары нка R & B @ B r o n x №2 2 7 . 1 1 . 2 0 0 4 R & B іh i p h o p у клю бах М енску гучы ць, на ж аль, ня часта. Ты м больш пры ем на бы ло зайсьціў B R O N X на R & B P a r t y нам ба 2 . Н ас, як вы разум ееце, апрача атм асф эры і м узы кіцікавіў дрэскод, сты лісты чны я рам кі якога бы лізаяўлены я арганізатарам інават на ф ляерах. . . . М аскоўскіD j T o n i k граў саладзенькіры тм эндблю з упярэм еш ку са скрэтчам і. Уся гэтая справа дадавалася ім правізацы ям іМ С. На сцэне пры гож ы я дзяўчы ны ў нем удрагелісты х рухах вы яўляліўсе свае вабноты , чы м пры водзілінаяўны х м уж чы н у стан “вельм і горача”. П асьля ты я ж дзяўчы нківы ходзіліна дэнсф лор ізьліваліся ў танцы з распалены м і хлопчы кам і. Суцэльны h o t i n h e r e , які падм ацоўваў M C V i D i ( вядом ы м енскай публіцы кры ху ў інш ы м ам плю а) : той праз рэчы таты ў не забы ваўся ш акаваць пры сутны х сваім м араф онам па барнай стойцы . Д ля наш ы х ускрайкаў больш чы м крута! Адносна R & B f a s h i o n у М енсксіціўсё зразум ела. Чы м м енш на вуліцы сонца і цяпла, ты м больш наш ы м хочацца распрануцца і вы глядаць сэксуальна. З аднаго боку дзяўчы нкі. Іхны рэцэпт дрэскоду элем энтарны : м аксы м альная сэксуальнасьць, лёгкія сукенкі, м ініспаднічкі, адкры ты я топы . Зь інш ага хлопцы . Яны лю бяць насіць кепкіна паты ліцы , ш ы рокія нагавіцы , свабодны я ціш откіі м асіўны я ланцугі. Спорт + сэксуальнасьць = R e a l H i p H o p S t y l e


тэкст:

КАЦ Я БЫ ЧКО ВА АНД РЭЙ ЦЯЛ ЬКОЎСКІАД ЗІН З САМ Ы Х ПЭРСПЭКТЫ ЎНЫ Х БЕЛАРУСКІХ СКВОШ ЭРАЎ: У НЕАФ ІЦЫ ЙНЫ М СУСЬВЕТНЫ М РЭЙТЫ НГУ ПА СКВОШ Ы ЁН У Д ВАЦЦАТЦЫ Л ЕПШ Ы Х ( СА 1 1 0 НАЯЎНЫ Х ПАЗЫ ЦЫ ЯЎ) . НЯКЕПСКІ ПАЧАТАК Д Л Я БЫ Л ОГА М ЭНЭД Ж ЭРА НІЖ ЭЙШ АГА ЗЬВЯНА, ВЯД ОМ АГА М ЕНСКАГА М ЭТРАСЭКСУАЛ А ІТРЭНЭРАПАЧАТКОЎЦА ПА САМ Ы М ПАПУЛ ЯРНЫ М СЯРОД М ЕНСКІХ ЯПІ ВІД ЗЕ СПОРТУ. А КАЛ ІЎЛ ІЧЫ ЦЬ, Ш ТО ЗЬ 2 0 1 2 ГОД У Ў СКВОШ БУД УЦЬ ГУЛ ЯЦЬ ЗА АЛ ІМ ПІЙСКІЯ М ЭД АЛ І. . .

t o d a y w e p l a y h a r d t o b e a s t a r

У тэнісе як у лож ку: заўсёды ёсьць свае r e a l іне зусім r e a l . П ерш апачаткова сквош вы ступаў у апазы цы іда асноўнага, r e a l t e n n i s . М енавіта сквош ам назваліхм урны я настаўнікігульню вучняў пры ватнай ангельскай ш колы Харроў, якая дазваляла пам енш ы ць колькасьць вы біты х ш ы баў іабураны х бабулек. П адчас “разьм інкі” перад трэніроўкай у r e a l t e n n i s м алы м дазвалялітрэніравацца “на котках”, то бок м ячы кам па сьценцы . Так бры танская м оладзь дала будучы ню новай гульнісквош у. П а інш ай вэрсіі, гэты сапраўды “ары стакраты чны ” від спорту вы дум алібры танскія зэкі. П адчас ш м атгадзіннага “трэвэлінгу” ў плавучай турм е з Бры танііў Аўстралію зьняволены я дубасілім ячом па сьценцы трум у, у вы ніку чаго ізьявіўся сквош . Зараз гэтая гульня пры вілей u p p e r c l a s s p e o p l e , якіпа сацы яльны м статусе пры хільнікаў стаіць у адны м ш эрагу з гольф ам ікракетам . У Эўропе, Ам эры цы іЯпоніі сквош стаў адны м з сам ы х папулярны х “карпараты ўны х” відаў спорту. Сталася так, ш то босу іяго клерку лягчэй вы раш ать сур' ёзны я пы таньніня ў душ ны м оф ісе, а на корце. Тут ёсьць толькідва вары янты адказу на пастаўленае пы таньне: “не” ібэм сь па галаве м ячы кам , “так” адбіўся, гульня працягваецца. Н ягледзячы на сапраўды невялікую колькасьць беларускіх “ары стакратаў”, ф энаў сквош у хапае іў м еж ах м енскай кальцавой дарогі. Возьм ем , напры клад, ты я ж неш м атлікія беларускія карпарацы і, дзе гульні“ўсім оф ісам у сквош ” сталіn e w w a v e . Аднекуль ж а бяруцца дзядзечкііцётачкі, гатовы я вы класьці1 5 даляраў за гадзіну трэніроўкі( ігэта без уліку спэцэкіпіроўкі) !

C D 0 1 0


h a r d

C D 0 1 1


ПОЎНЫ НА / ПЕРАД ! “Сам ае галоўнае, папярэдж вае Андрэй Ц ялькоўскі, перад ты м як вы слухаць м ае пы таньні, нават не спрабуй запы твацца, чы м сквош адрозьніваецца ад тэнісу. Гэта рэальна сам ае тупое, ш то толькім ож а пры дум аць ж урналістачка. Н я ведаеш ідзіды глядзі”. Іду ды глядж у. П ерш ае, ш то кідаецца ў вочы , канты нгент, якітусуецца каля Андрэя. Н апам аж аны я 3 0 4 0 гадовы я цётачкі, якія ш укаю ць спартовы х іня толькігульняў паза хоўм тэры торы яй. Ісярод усяго гэтага натоўпу ён м алады кам унікабэльны трэнэр па сквош ы , якінярэдка робіцца адзіны м аб' ектам “спартовага інтарэсу” дам ачак. “Во лаф а!” скаж аце вы . Іня будзеце м ець рацы і: “Галоўнае не ж анчы ны , перапы няе ўсе інсы нуацы іАндж ы , а спорт”. Ітакіадказ зусім ня сьведчы ць пра “блакітную ” сутнасьць трэнэрам этрасэксуала. Ты м больш тлусты кры ж ля пункту “адкры ты я вакансіі” ставіць ранавата. “V I P інф ікаваны х нім ф ам анак хапае. Д зеля іх падчас трэніроўкідаводзіцца ляпіць зь сябе такога пры ем нага хлопчы ка. Каб яш чэ пры ходзілігэта ж м ая праца. Буду кепска ставіцца да іх, нічога не зараблю . Але, трэба сказаць, часам баіш ся ліш ніраз дакрануцца да кліентак, каб “законны м уж ” ня вы скачы ў зза дзьвярэй. Н у, гэта я, канечне, перабольш ваю . Часьцей кліенты сапраўды цікавы я лю дзі, зь якім іатры м ліваецца бартэр: ты ім сквош , яны табе ж ы цьцёвы досьвед”. У пляне таго сам ага “досьведу” Андрэй Ц ялькоўскітаксам а м ае някепскія посьпехі. П ра яго некалінапісаліб неш та кш талту “ў яго ж ы цьцібы ло ўсе: ібелае, ічорнае”. Але як каж а сам Андрэй, з таго часу, як ён вы раш ы ў праф эсійна займ ацца сквош ам , “усё папярэдняе ж ы цьцё бы ло перакрэсьлена руж овы м м аркерам ”. . . . Гады два там у, калітой сам ы “чорны пэры яд” уж о скончы ўся, Андрэй пачаў ш укаць працу. П расьцей за ўсё бы ло б на правах студэнта “страляць” грош ы ў бацькоў, але “разводзіць” стары х бы ло ў падлу. Там у Андж ы ўзяў ты повую газэтку аб' яваў іадразу знайш оў цікавую прапанову. Н ейкам у спортклю бу бы ліпатрэбны я праф эсійны я спартоўцы , каб зрабіць зь іх сквош эраў. Складанасьць адбору бы ла ў ты м , ш то да таго м ом анту сквош у як такога ў Беларусіне бы ло.Там у арганізатары праекту м усіліза ўласнае бабло адвезьці“навічкоў” на стаж ы роўку. М ож на сабе ўявіць, колькібы ло прэтэндэнтаў на такую “халяву”. “М яне гэта зацікавіла, каж а Андрэй, паціраю чы нам анікю раны м пальчы кам пабітую каленку. Я ж да таго ам аль усё ж ы цьцё баскетболам ікаратэ займ аўся. Вы раш ы ў, ш то пэрспэкты ва стаць адны м зь перш ы х сквош эраў у краіне м яне вельм ігрэе. П айш оў на касты нг іпроста аф ігеў ад колькасьцітакіх ж а ахвотны х. Н я ведаю , чам у спадабаўся ды рэктару, але я прайш оў іўж о празь некалькідзён паехаў вучы цца ў П іцер”. СУ ПЭР ЗОР КА У “барадаты х” анэкдотах назаўсёды зам ацаваўся вобраз спартоўца, яківы кары стоўвае сваю галаву вы клю чна для таго, каб “туды есьці”. Ідай такім волю , яны б наагул ня м елітакога “інструм энту”. Гавары ць пра ўзровень інтэлекту ікры й Бож а каэф іцы ент I Q гэты х лю дзей бы ло ня м одна іпаліты чна пам ы лкова. Зараз раскладкізьм яніліся. Спорта, інтэлекта, м этраіінш ы х сэксуалаў становіцца ўсё больш . Атры м ліваю ць такія вы ш эйш ую адукацы ю ня толькікаб пантануцца Гарвардзкім ды плём ам на якім небудзь сэйш не, а збольш ага для сябе. Інш ая справа, калібы лы я спортстары вы раш аю ць стаць ш оўбізстарам і. . . Тут галоўнае ад пачатку рэальна ацэньваць свае м агчы м асьці. Н у ня м ож а чалавек, якіда 3 0 год ня ведаў пра ноты , адразу стаць праф эсійны м сьпеваком ! Хаця спробы бы лі… КаліАндрэй вярнуўся зь П іцеру, яго бы ло не пазнаць за ты дзень трэніровак скінуў каля 6 кг. ( Адсю ль ілю боў цётак бальзакаўскага ўзросту да сквош у: ліш нія кілі сы ходзяць на вачах. ) Але аднаго ўж о навучанага сябра кам анды здароўе вы кінула на бераг. . . “Гэты інцы дэнт м яне проста пры біў. Н апачатку. Блін, дум аю , каліўж о Л ёха ўсё ж ы цьцё займ аўся тэнісам іня вы тры м аў!. . Ш то ж са м ной будзе? Але ўсё адно ш тодня трэніраваўся. У нас тады яш чэ корты недабудаваны я бы лі, ім ы зь Д зім онам ( другітрэнэр) сярод усяго гэтага рам онту займ аліся”. “Іш то, Ж анай Д ' Арк пачуваўся? ” “Ясна, ганары ўся сабой! Але “зьвяздухі” не бы ло. Складаней стала, каліпачаў атры м ліваць прапановы з рэклям ны х агенцы яў. Вось тут рэальна пантавацца пачаў: вось якія клёвы , усё ў ж ы цьціраблю сам ! Але зараз наагул на рэклям ную дзейнасьць часу не хапае трэніроўкікож ны дзень ам аль па 8 гадзін”. Зараз у Андж ы больш сур' ёзны я пляны на ж ы цьцё. М эгам эта для яго удзел у Алім піядзе 2 0 1 2 , дзе ў Андрэя ёсьць м агчы м асьць “як м інім ум прайсьцікваліф ікацы ю ”. Ігэта нягледзячы на тое, ш то трэніруецца ён м енш за два гады , ш то па сусьветны х раскладках вельм ім ала. “Стаць чэм піёнам па сквош ы ніколіня позна. У гэтак званай “клясы чнай лізе” м ож на ўдзельнічаць да 3 5 4 0 гадоў. Але я хачу чагонебудзь дасягнуць уж о сёньня”. Н авош та? У плянах Андрэя Ц ялькоўскага стаць ф эйсам якойнебудзь спартовай ф ірм ы ігэты м зарабляць грош ы . “А ты вось паглядзіна Курнікаву. Гуляе сам а ведаеш як, а на рэклям е добра зарабляе”. А пакуль Андрэй ставіць знак роўнасьціпам іж працай іграш ы м а: “Н а трэніроўцы м яне каўбасіць. Але гэта ўсё адно праца. Ц ікавая праца”.


m a t h e m a t i c s “ІШ ТО ВАШ ЭЙНШ ТЭЙН СА СВАЁЙ ТЭОРЫ ЯЙ АД НОСНАСЬЦІ? ” “у нас трактары ст перш ы хлопец на вёсцы !” ЯГО ЎЖ О ЗАРАЗ М ОЖ НА НАЗВАЦЬ “ВЫ Д АТНЫ М М АТЭМ АТЫ КАМ СУЧАСНАСЬЦІ”. КІРЫ Л КУЗЬМ ІН, СТУД ЭНТ М ЭХМ АТУ БД У, БЕЗЬ ПЯЦІХВІЛ ІН АБСЭЛ ЬВЭНТ, ПРЭТЭНД УЕ НА ГЭТАЕ ЗВАНЬНЕ НЕ АД БАЛ Д Ы , АЛ Е АД ВЕД АНЬНЯ СЫ ТУАЦЫ І. ІЯГО ЗАЯВА “Л Ю Д ЗІМ ОГУЦЬ ПАВЕРЫ ЦЬ ВА ЎСЁ, Ш ТО ТЫ ІМ ПРАПАНУЕШ ” ГЭТА, КАЛ ІХОЧАЦЕ, ВЫ СНОВА М АЛ АД ОГА ГЕНІЯ, ЯКІВЕД АЕ: УСЁ, Ш ТО ЁН НЕ ПРЫ Д УМ АЕ, ПАЦЯГНЕ НА СУСЬВЕТНАГА М АШ ТАБУ ВЫ НАХОД НІЦТВА. НАШ КАНТРЫ БУТАР НАТАШ А КОЖ УРАВА СУСТРЭЛ АСЯ ЗЬ Ю НЫ М ГЕРАСТРАТАМ АД М АТЭМ АТЫ КІ. ЗА “РЭВАЛ Ю ЦЫ ЙНУЮ ” ПРАЦУ “ЎСТОЙЛ ІВАСЬЦЬ ВЭКТАРНЫ Х КАМ БІНАТОРНЫ Х ЗАД АЧ Д Ы СКРЭТНАЙ АПТЫ М ІЗАЦЫ І”, ПРЫ ЗНАНУЮ Л ЕПШ АЙ СЯРОД ПРЫ РОД АЗНАЎЧЫ Х НАВУКОВЫ Х РАБОТ БД У, ЁН АТРЫ М АЎ ПРЭМ ІЮ Ў ЭКВІВАЛ ЕНЦЕ 2 0 0 Д АЛ ЯРАЎ. ПА СОТЦЫ БАКАЎ ЗА КОЖ НЫ ГОД ПРАЦЫ . . .

П ра ш то праца? Я працаваў над задачай ш м аткры тэры яльнай апты м ізацы і. Н у, як гэта патлум ачы ць папулярна. . . Кож ную хвіліну чалавек вы раш ае нейкія задачы . П ры кладам , ш то лепш : паспаць ціпадняцца раней і пасьпець кубак кавы вы піць? Ясна, ш то іў ты м іў ты м свае плю сы . Але яківы бар зрабіць? Ц і, напры клад, “задача кам іваяж ора”: гандляру трэба прайсціш эраг населены х пунктаў па сам ы м кароткім м арш руце, пры гэты м за м інім ум часу варта абы йсьцім аксы м ум пунктаў, прадаць больш тавару і, адпаведна, зарабіць больш грош ай. Вось яскравы пры клад ш м аткры тэры яльнай апты м ізацы і. У м аёй працы такіх практы чны х пры кладаў ням а адна тэоры я. Але бы ліканкрэтны я м атэм аты чны я задачы , якія я вы раш ы ў. П роста гэта, так скаж ам , вузкаспэцы ялізаваная галіна, інейкіх дакладны х рапрацовак у ёй ням а. Там у іатры м алася, ш то я неш та карды нальна новае распрацаваў. “ПРАКТЫ ЧНАГА ПРЫ М ЯНЕНЬНЯ НІЯКАГА” Але як твая праца м ож а пры м яняцца ў ж ы цьці? Д зеля нечага ты ж м арнаваў час? ! Д эбільнае пы таньне. Тэоры ю трэба разьвіваць уж о ідзеля c ам ой тэоры і. Іпы таньне “наколькітэоры я ўж ы вальная ў ж ы цьці” гучаць не павінна. Тая ж ды скрэтная м атэм аты ка наагул м ала распрацаваная галіна, бо адносна нядаўна зьявілася. Н ям а тэарэты чнай базы , там у задачы перад дасьледчы кам істаяць даволі складаны я, інявы раш аны х даволіш м ат. Л ю дзі, зь якім ідаводзілася разм аўляць, каж уць, ш то ты ня проста “пэрспэкты ўны ”: “Гэта ў будучы ні м атэм аты к сусьветнага м аш табу” ( цы тую ) . . . Гэта спэцы ф іка м атэм аты кі: калівы находзіш неш та новае, то гэта “новае” вы находніцтва сусьветнага м асш табу. Н я м ож а бы ць такога, ш то гэта новае толькідля Беларусі. Там у м атэм аты ку ў нас асабліва іне ф інансую ць а навош та? Усё ш то трэба ўж о недзе распрацавана. А каліўлічы ць, ш то наш а эканом іка адстае ад заходняй гадоў на сто, то нам інасам рэч нічога ня ўпала. . . Мда. . . У м яне складаецца такое ўраж аньне, ш то ў м атэм аты цы дахалеры задач, ад якіх звы чайны м лю дзям ніцёпла ніхалодна. Д ы колькізаўгодна такіх задач! Н апры клад, тэарэм а Ф эрм а. Там адны х толькідоказаў аркуш аў на 1 0 0 . І ш то? А нічога!!! П роста цікавая задача, якую цяж ка вы раш ы ць. А практы чнага пры м яненьня ніякага. Ц і“задача чаты рох ф арбаў”: як разм аляваць м апу сьвету так, каб кож ная краіна м ела свой колер ( адзін з чаты рох) , а суседнія абавязкова м еліінш ы колер. То бок краіны аднаго колеру не павінны суты кацца. Якое практы чнае пры м яненьне м ож на знайсьціраш эньню такой задачы ? Хаця. . . Каліпракты чнае пры м яненьне якойнебудзь тэоры ізараз іне зусім зразум елае, то гэта ня значы ць, ш то яна ня стане супэрактуальнай гадоў празь дзесяць. Ня пам ятаю , хто сказаў: усе працэсы ў грам адзтве м ож на прадставіць у вы глядзе ф орм улаў іпад кож ную падзею знайсьцім атэм аты чную м адэль. Канечне! Хаця м ож на сказаць кры ху паінш ам у. Н апры клад, я напісаў нейкія ф орм улы , якія нічога агульнага з рэальны м ж ы цьцём ня м аю ць. Але я сьцьвярдж аю , ш то гэты я ф орм улы адпавядаю ць там у ці інш ам у сацы яльнам у працэсу, іпры м уш аю лю дзей у гэта веры ць. Ічасьцей за ўсё лю дзівядуцца!!! Гэта даволіраспаўсю дж аны ход. М ая настаўніца па алгебры за такія словы цябе забіла б. . . А Эйнш тэйн са сваёй тэоры яй адноснасьці? П роста ўсе аднолькава кансэрваты ўна м ы сьляць. Хаця, на м аю дум ку, тэоры я адноснасьцігэта страш ны закон. Л ю дзіяго баяцца павінны . Н у як гэта усё адносна? Д абро ізло адносна. Абсалю тна ўсё, ш то робіць чалавек адносна. М ож на ўсё перавярнуць дагары нагам і, там у ш то ўсё адносна. У той ж а хім іім ож на пры дум аць такое асяродзьдзе, дзе серная кіслата, якая зьядае ўсё, стане вадой, а вада стане сам ай м оцнай атрутай. Усё залеж ы ць ад ум оваў, там у ш то ў гэты м

C D 0 1 3


m a t h e m a t i c s “КАЛ ІБ ПЛ АЦІЛ ІЗА НАВУКУ ТЫ СЯЧУ БЭ Ш ТОМ ЕСЯЦ… ” ОК, ты , галоўнае, спакайней з гэты м Эйнш тэйнам ! Д авай лепей пра тваю вучобу паразм аўляем . Як наагул табе ўнівэрская праграм а далася? Ты ж з такім багаж ом ведаў іпраф эсійнага досьведу м ог скончы ць БД У экстэрнам . Стоп! А ж ы ць калі? Канечне, тэарэты чна м ож на завязаць з асабісты м ж ы цьцём іцалкам пры сьвяціць сябе вучобе. Але навош та м не гэта? Студэнцкія гады адны з сам ы х лепш ы х. Інеф іг упірацца толькіў навуку. М не яш чэ ў ш коле прапаноўваліпераскочы ць праз клясу. Я адказаў: “Н е, дзякуй! Я лепш паж ы ву нарм альна”. Але ж твае пляны на будучы ню з такой C V м усяць бы ць глябальны м і. П асьля ўнівэру я зьбіраю ся падацца ў N T L a b s гэта м енская кантора, якая займ аецца праектаваньнем усялякіх інтэгральны х схем аў. Ш то, дарэчы , цалкам адпавядае м аёй спэцы яльнасьці. Гэтая ф ірм а займ ае перш ае ў сьвеце м есца па тэарэты чны х распрацоўках. Больш даходліва, калім ож на. Н апры клад, яны праектую ць схем ы для сотавы х тэлеф онаў. Зам овы паступаю ць з ЗШ А, тут робяць тапалёгію , чарцяж ы . П оты м гэты я схем ы кляпаю ць дзенебудзь на Тайвані, пасьля пры возяць сю ды на тэставаньне і зноў адпраўляю ць у ЗШ А, каб ты я ўж о ўводзілігэтае дабро ў вы творчасьць. Н арм альная такая кантора, $ 5 0 0 6 0 0 буду атры м ліваць. C D 0 1 4

Ты ўпэўнены , ш то табе хопіць? А якая альтэрнаты ва? Больш асьць з наш ы х па разьм еркаваньнікідаю ць на “Інтэграл”, на 1 8 0 ты с. БРБ з надбаўкай ( як м аладом у спэцы ялісту) . Канечне, каліб плаціліза навуковую дзейнасьць ты сячу бэ ш том есяц. . . Н у, нават ня ты сячу, няхай пяцьсот я б нікуды ня ры паўся, сядзеў бы сабе ціхенька, пісаў усялякія ф орм улы ізайм аўся тэоры яй. А каліцябе возьм уць ізапхнуць на тую ж “м алую Бацькаўш чы ну”, у родны Сьветлагорск? Н еа, нам паш анцавала у нас нарм альны дэканат, стараецца нас адваяваць. Ігэтая хрэнь з разьм еркаваньнем , спадзяю ся, абм іне нас. Але кантора м ож а стаць м агілай тваёй навуковай дзейнасьці. Адзінае, ш то я страчу ш тодзённы я 8 гадін. Д ля беларускай навукігэта, м аж ліва, ібудзе стратай. Але насам рэч я дум аю , ш то праз пэўны час у м яне будзе м агчы м асьць зьехаць у Н ям еччы ну: пастараю ся тут пахуткам у абараніць ды сэр. Там з радасьцю возьм уць на працу м аладога пэрспэкты ўнага навукоўца ізабясьпечаць ям у нарм альнае ж ы цьцё. Адна сты пэнды я дзесьціпаўтары ты сячы эўра ш том есяц, гэта ня лічачы грантаў, якія таксам а ня дробны я. Я банальнае пы таньне задам , м ож на? Чам у ім вы гадна разьвіваць навуку, а наш ай дзярж аве на навуку. . . ?


m a t i c s + Ясна чам у! У нас стратэгія такая: тэарэты чны я навукіне патрэбны я. Н ам не патрэбная эліта, ну, м ож а, за вы клю чэньнем спорту. Каліты нечага дабіўся гэта твае праблем ы , ф інансаваць івы даткоўваць сродкіна нейкія навуковы я распрацоўкініхто не зьбіраецца. У нас трактары ст перш ы хлопец на вёсцы . Н ам алаціў збож ж а больш за ўсіх “герой краіны ”! “Ш ТО ЗА ІД Ы ЁТЫ ? ” Беларускія навукоўцы неяк кацірую цца на м іж народны м навуковы м ры нку? Канечне. Л ёгка м ож на пералічы ць як м інім ум зь дзясятак беларускіх м атэм аты каў з сусьветны м ім ем . А ш то будзе, калізгарнуць наф іг усе гэты я твае м атэм аты чны я тэарэты чны я распрацоўкі? Хтонебудзь заўваж ы ць? Д ы ніхто гэтага не заўваж ы ць м ы ж у кам енны м веку ж ы вем , м ы наагул без усяго м ож ам абы йсьціся. АГЛ заявіў, ш то ў нас будзе Сы ліконавая даліна. М ож а, там ім атэм аты кіспатрэбяцца. . . Гэта з разьдзелу ф антасты кі. Гэтаксам а м ож на сказаць, ш то м ы М есяц да Зям ліпадцягнем . Сы ліконавая даліна будзе каш таваць як алм аз пам ерам з Н ацы янальную бібліятэку, ш то ўсёй краінай зараз будую ць.

Блін, я не разум ею , як наагул такое м ож на бы ло ляпнуць? Н е, ну каліб я адзін раз такое пачуў м ож на бы ло б падум аць, ш то гэта ж артачкі. Але калі неаднаразова пра гэта каж уць, дум аеш : ну ш то за іды ёты там сядзяць? Ты м ож аш прадказаць, кім ты будзеш празь пяць год? Як м атэм аты к ты , напэўна, пралічваеш хады на некалькікрокаў наперад? Н я ведаю . . . Калія зьеду адсю ль, тады ім ож на будзе нейкія хады пралічваць. А ў нас нельга нічога пралічы ць.

C D 0 1 5


“ВИАГРА” ГЭТА КРУТА!!!” “М ОЖ НА ЎЦЮ ХАЦЬ УСЁ Ш ТО ЗАЎГОД НА” тэкст:

ВО Л ЬГА АРТ ПАСЬЛ Я ГЭТАГА ІНТЭРВІЮ СЛ ОВА “ПРАФ ЭСІЯНАЛ ІЗМ ”Д ЗЯКУЮ ЧЫ НАШ АМ У ГЕРОЮ НЕ ВЫ Л АЗІЛ А Ў М ЯНЕ З ГАЛ АВЫ ЯШ ЧЭ ПАЎД НЯ. КАЛ ІБ Я НЯ ВЕД АЛ А АЛ ЯКСАНД РУ БУТАР ІЯЕ ПРАЦЫ Д А ГЭТАЙ СУСТРЭЧЫ , ЯБ ПАД УМ АЛ А: “ВО, БЛ ІН, РЫ СОЎШ ЧЫ ЦА”. АЛ Е САШ А “РЫ СУЕЦЦА” ПА ТЭМ Е. ПАГЛ ЯД ЗЕЛА Б Я НА ВАС, КАЛ ІБ ВАМ БЫ Л О 2 0 ЗЬ НЕЧЫ М , ВАШ Ы Я КЛ ІПЫ КРУЦІЛ ІПА НЕКАЛ ЬКІРАЗОЎ Ш ТОД НЯ НА ОНТ ( ПАТЭНЦЫ ЙНАЯ АЎД Ы ТОРЫ Я 3 М Л Н. БЕЛАРУСАЎ) , А Ў ВАС БЫ ЯШ ЧЭ ХАПАЛ А ЧАСУ ВЫ ХОЎВАЦЬ М АЛ УЮ Д АЧУШ КУ.

ПАРТФ ОЛ I Ё Аляксандра Бутар у 2 0 0 2 годзе скончы ла Акадэм i ю м астацтваў па спэцы яльнасьці“рэж ы сэр тэлебачаньня”. Студэнцкая праца “Гучны я крокіпа ціхім дом е” ( інтэрвію з глухой 7 гадовай дзяўчы нкай) атры м ала прэм ію “Відэаарт” у Кіеве. Зь Белвідэацэнтрам зды м ала ф ільм “У палоне сваіх роляў” ( пра актора ікіраўніка Купалаўскага тэатру Генадзя Д авы дзьку) , займ алася сацы яльнай рэклям ай. Але па сапраўднам у іна ўсю краіну ім я Бутар стрэльнула пасьля сэры іпраектаў для канала О Н Т: “П рогулки по площ ади 8 м арта”, “Д ороги и песни далекой войны ”, “Беларусь 6 0 м ирны х лет”. П а пры знаньнінекаторы х м узы чны х аглядальнікаў, кліпы Аляксандры Бутар для гурта “ТяниТолкай” ( “Д альчуж бинуш ка” і “3 0 0 0 ш агов”) на сёньняш нідзень сам ы я лепш ы я ў беларускай відэаграф іі. П рацуе на “О КО ТВ”. “НЕ Ш КАД УЙЦЕ ГРОШ Ы НА КАНФ ЭЦІ” “Зоркай рэж ы суры ”, чы е працы рэальна бачы лім ільёны , цябе зрабіліпраекты для ОНТ: “Д ороги и песни далекой войны ”, “Беларусь 6 0 м ирны х лет”. Зь інш ага боку, м ож на спакойна заявіць, ш то з гэты м іпраектам іты “ўляпалася”. Зараз ты я ж “ТяниТолкай”* просяць зьняць для іх кліп “ціпа як для ОНТ”.Чам у ты наагул абрала для сю ж этаў такую трэш авую тэм у Д ругая Сусьветная вайна, хлопцы ў ш ы нялях, перам ога? . . Крута бы ло зды м аць вось гэтую атм асф эру вайны , як лю дзіж ы лі, кахалі, зм агаліся. Крута бы ло ствараць інтэр' ер. Ведаеш , хлопчы кіакторы са стрэльбам і бегаліпа балоце, валіліся з ног у м окры х ш ы нялях… Ім ы ўяўлялі, як лю дзічаты ры гады ў такіх ж а ш ы нялях па балотах хадзілі… Гэта бы ло як вандраваньне ў часе. Ясна, ш то таньней іпрасьцей зды м аць герояў, ш то ж ы вуць сёньня. Але нудна. Ш то ты м аеш на ўвазе? Кліп на песьню “Н а безы м янной вы соте”. Яе вы конваліСаш а Яф ім ік* * , Сяргей М інскі* * * іЖ эня Чалы ш аў* * * * . Яны ўтрох зды м аліся ў гэты м кліпе: гралісяброў. Зды м алім ы кліп у Л ош ы цы напачатку красавіка. Бы ло халодна, Ж эня Чалы ш аў на наступны дзень зваліўся з тэм пэратурай 3 9 ідалей уж о ня м ог зды м ацца. C D 0 1 6


Д арэчы , па м аты вах гэты х ролікаў “ТяниТолкай” іпрасілізьняць кліп “Д альчуж бинуш ка”. Кліпчы к. . . ну так, трэш авы . Але м ілы … Кліпы да 6 0 годзьдзя вы зваленьня вы біваліся ня толькірэж ы сурай, але ідзіўны м касты нгам . Там бы ліўсе: пачы наю чы ад Аверкава* * * * * ісканчваю чы ніком у не вядом ы м іхлапчукам і. Зь якой радасьцітакіразнабой? Гэта бы ў праект О Н Т, там у бы ла ўм ова, каб м аксы м альна задзейнічаць усіх тэлевядучы х О Н Т. Але ўсіх ня здолелісабраць. А наагул кож ны рэж ы сэр для свайго кліпа вы біраў патрэбны я ям у ты паж ы . Яны не заўсёды адш укваліся сярод оэнтэш ны х вядучы х. М яне заўсёды пры колвае: навош та зды м аць кліпы тут, калііх ням а дзе паказваць? Л ю бом у зразум ела, ш то ў нас праблем ы з кліпам і. Гэта надта дорага зды м аць кліп на кінастуж ку* * * * * * , як гэта робіцца ў i нш ы х краінах. Н аагул, проста трэба гэта неяк усё разьвіваць, піяры ць. У нас нават кіно зды м аць м ож на іпасьля лю дзям паказваць! Каліразьвесіць па горадзе плякаты ты дніна два, то на прэм ' еру лам анецца ш м ат народу. А калінічога пра ф ільм не казаць, ён так ібудзе ляж аць у стале… Каліты заўваж ы ла, кліпы я стараю ся рабіць кінош ны я. Гэта м ая м агчы м асьць паказаць, ш то я б м агла зьняць пры наяўнасьцігрош ай для вялi кага кi но. Такія м аленькія ф ільм ы , сьціснуты я да 3 4 х хвілін. М агчы м асьць вы явіць сябе кінарэж ы сэрам . Я б з задавальненьнем зды м ала кіно цікліпы зь інш ы м і сю ж этам і… А колькінаагул каш туе кліп? Расейскія, напры клад, м аю ць даволівялікія бю дж эты . Іх зды м аю ць на кінастуж ку, яны візуальны я, са м ноствам яркіх дэкарацы яў. Гэта каш туе грош ай. Расейскікліп цягне м інім ум 1 0 тон баксаў. У нас у два з паловай разы м енш . Хацелася б, канечне, каб грош ай не ш кадавалі. П ры нам сі, на канф эці. А якія расейскія кліпы табе падабаю цца? C D 0 1 7


ТАЙД , ТАЙД , ТАЙД !!! Зь якім ідум кам іты іш ла на 1 курс у Акадэм ію м астацтваў? Каліпаступала, я дакладна ведала, чаго хачу. А сы ходзіла з адной дум кай: м не б толькіпачаць зноў вучы цца. Усе на перш ы м курсе ўпэўнены я, ш то яны будуць Ф элініціМ іхалковы м і. Гэтаксам а акторы : на 1 м курсе яны “заслуж аны я арты сты ”, на 2 мпроста арты сты , на 4 мпроста студэнты . Ц ябе паціху апускаю ць на зям лю , каб ты зразум еў: на адны х сваіх м арах і ф антазіях не праж ы веш . Ія вельм ідобра запом ніла: ш то бы ты ні рабіў кіно, ролікі, рэклям у ты м усіш рабіць гэта якасна.

Тайд, Тайд”, то ты , пры ходзячы ў крам у, уж о ня купіш якінебудзь “Аистенок”. Купіш сьм ярдзю чы “Тайд”! Рэклям у я зды м ала: рабіла некалькі ролікаў для “Савуш киного продукта”, снэкаў “О нега” і“П рем ьер”.

Прабач за пы таньне: а ў цябе ёсьць ж ы цьцёвы я пры нцы пы ? Я ніколіня буду зды м аць дрэнна. Я ня буду працаваць зь непраф эсіяналам і. Іяш чэ ш м ат “ня буду”. . . Я ня буду ператвараць гэта ў ф абры ку. Н ад усім трэба працаваць праф эсійна.

Спадабалася? Н е.

А “багатая інявольная” ці“вольная і бедная”? Каліты ўсяго дасягаеш сам астойна, ты сябе цэніш наш м ат болей, чы м каліты g e t m a r r i e d зь якім небудзь багаты м чуваком . Ц ікава дам агчы ся добрага багацьця. Сам ой. Н яхай іпаціху. . . Заўсёды патрэбны ўнутраны стры ж ань, якібудзе цябе м оцна тры м аць.

А навош та тады бралася? Каліёсьць час, чам у б не паспрабаваць? Д а таго ж , за гэта плацяць.

Канал ОНТ у вачах “просты х творчы х лю дзей” спазы цы янаваў сябе як “карпарацы я м онстраў”: раз сунеш ся ніколіня вы лезеш . Такі “М айкрасоф т” беларускага разьліву. Д арэчы , пра рэклям у. Д аводзілася Цябе “лам аў” карпараты ўны сты ль зды м аць? ОНТ? Рэклям а геніяльнае вы находніцтва Я ж не працую на О Н Т. Я працую на чалавецтва. Д зякую чы ёй м ож на студы і, якая працуе на О Н Т. Там у ніхто ўцю хаць усё ш то заўгодна. Калітабе з Н іхто ня сунецца ў ранку да вечара будуць паўтараць “Тайд, м яне не чапаў. працу м астака. Кож ны павінен ведаць сваё м есца. Я б ня стала зды м аць тое, ш то м не ня коціць. Бы ла сы туацы я, калім не даручы лізьняць пілётны я вы пускі ролікаў кш талту “Я лю блю Беларусь”. Каб бы ла “гордасьць за сваю краіну”. Але ў м яне атры м ліваліся не “вы сокам астацкія кліпы ”, а проста нейкія рэпартаж ы . Я адм овi лася ад гэты х работ.

Уяві, ш то табе даліМ агчы м асьць зь вялікай літары М : “Вы бірай, Саш а, лепш ы х у сьвеце апэратара, асьвятляльніка, актораў, ня ведаю . . . лепш ага ў сьвеце гры м ёра ізды м ай сам ы лепш ы ролік”. Карацей, назавіпрозьвіш чы лю дзей, якія б увайш ліў тваю d r e a m t e a m . Н у, апэратар м аёй м ары ітак са м ной працуе. Гэта я ўж о знайш ла. З актораў я б хацела працаваць з расейскім ізоркам і кш талту Алега М еньш ы кава, М арата Баш арава, Яўгена М іронава. Н аагул, м не хацелася б папрацаваць у групе М ікіты М іхалкова. Каб проста паглядзець, для практы кі. . . Ёсьць у м яне яш чэ м ара экранізаваць рам ан Уладзім ера Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім ”. Каб дорага, на кінастуж ку. Каж уць, яго цяж ка экранізаваць, бо Караткевіч вельм і кінош на піш а. Ты чы таеш кнігу іадразу бачы ш ф ільм . Толькi гэта ф i льм Караткевi ча, а ня твой.

“НЯМ А ЧАГО КАЗАЦЬ. ІНАВАТ ГОРШ ” Ты м агла б нахабна сты ры ць чы ю небудзь ідэю ? Н ахабна наўрад ці. Як казаў м ой вы кладчы к па рэж ы суры , “трэба ўзяць чуж ую ідэю , пераспаць зь ёю , а раніцай вы даць за сваю ”. Гледзячы чуж ое кіно, усе роўна ш тосьціадтуль хапаеш . А так. . . Тэлебачаньне вельм іш м ат ты ры ць у студэнтаў. Усе ж студэнты ім кнуцца да славы , там у іпры носяць свае сцэнары на тэлек. Іх на ТБ бы ццам кладуць на паліцу, а празь некаторы час студэнт бачы ць сваю праграм у на ты м ціінш ы м канале. Але даказаць нічога ня м ож а.


У якім псы хаэм ацы йны м стане ты глядзіш БТ, ОНТ, СТВ? П ра БТ нават ням а чаго казаць. СТВ яш чэ горш . Гэта якраз той вы падак, калізды м аеш дзеля грош ай. ОНТ напачатку м не падабалася. У іх бы лі цікавы я ролікі. Зараз чы м больш на О Н Т становіцца праграм аў, ты м м енш м не хочацца яго глядзець. М яне наагул вельм івельм іне задавальняе тое, ш то тэлебачаньне бярэ непраф эсіяналаў. П роста там у, ш то ім ня трэба ш м ат плаціць. А ш то м ож а зрабіць ш кольнік, якіня ведае, ш то такое м антаж , якія пы таньнітрэба задаваць іг. д. ? У вы ніку м ы бярэм непраф эсіяналаў іатры м ліваем капеечны прадукт, якi сум на глядзець. Д обра, а ў цябе сам ой ёсьць работы , за якія табе нерэальна сорам на? Хм мм. . . Н у ня тое каб сорам на. . . Гэтая работа ў м яне проста не атры м алася. Але яе ніхто ня ўбачы ць. Карацей, м ы спрабавалізьняць гум ары сты чны тэлечасопіс кш талту “Ф итиля”, ён у нас чам усьціназы ваўся “Ёж ики”. Зды м алівельм іхутка, з кепскім сьвятлом , не бы ло м агчы м асьці агучы ць. Але кепсківы нік таксам а вы нік. Д аводзілася чуць ад лю дзей з ТБ, ш то твае ролікідля ОНТ гэта ( будзеш сьм яяцца) “непраф эсійная кан' ю нктурш чы на”. Іты ж разум ееш , ш то гэта сам ае цэнзурнае, ш то пра цябе каж уць нядобразы чліўцы . Я баю ся, ш то лю дзей, якія цябе недалю бваю ць за тое, ш то табе 2 0 зь нечы м , ш то цябе круцяць па цэнтральны м ТБ, ш то ты “сам ая разум ная”, дахалеры ітрош кі. . . Н аконт оэнтэш ны х работ. Яны наагул далім не м агчы м асьць ісьцінаперад на тэлебачаньні.

А калілю дзіглядзяць, то ў кож нага ф арм уецца сваё м еркаваньне, кож ны пачы нае вы ш укваць пам ы лкі. Ты адбіваеш ся ад такіх наездаў? Н е спрачаю ся іне апраўдваю ся. Я сам а бачу свае пам ы лкііўлічваю іх. Разум ееш , м не будуць казаць: “Вось тут акторка чагосьцітам недаіграла”. Я ж ня буду тлум ачы ць, ш то гэта бы ла гадзіна ночы , ш то дзеўка хацела спаць, ш то яна стам ілася. Гэта нікога не цікавіць. Гэта толькi м ая вi на. Ён бачы ць, ш то акторка сы грала кепска. А ў колькігадзін ночы і ш то зь ёй да гэтага здары лася. . . Інш ы м разам трэба зрабіць лепей. * Гурт “ТяниТолкай” за апош нія пяць год пераж ы ў нейм аверны я сты лісты чны я пэртурбацы і: ад панку іроку да кандовай папсы . Зараз пазы цы януецца збольш ага як “пры дварованы рокапопс”: дзіўны я тэксты , каляры тны я салісты іг. д. * * Саш а Яф ім ік пратэж э вядом ага м енскага аранж ы роўш чы ка М акса Алейнікава, саліст аркестру Ф інбэрга, перам ож ца конкурсу “Зорная Ростань”, аўтар аранж ы ровак кам пазы цы яў у вы кананьніЛ ары сы Гры балёвай ( “Н ем ного солнца в холодной воде”,

C D 0 1 9

“Я гуляю ”, “П озвони”) . П аводле гітпараду “Русские горки” ( “Русское радио в Беларуси”) , рэальны прэтэндэнт на званьне “Аляксей Хлястоў № 2 ”( толькіне пы тайцеся, хто такіХлястоў) . * * * Сяргей М інскібеларуская “попзорка”. * * * * Ж эня Чалы ш аў саліст ВІА “Харлі”. Д а апош няга часу м алавядом ы м енскім узы ка, які нечакана для ўсіх трапіў у ф інал расейскага ш оў “Н ародны й артист”. П раўда, гэтак ж а нечакана для ўсіх і вы лецеў перш ы м з гэтага сам ага ш оў. * * * * * Аляксандар Аверкаў актор, цяпер вядучы “Н овостей” іпраграм ы “Контуры ” на канале О Н Т. У дадатак “голас за кадрам ” ш м атлікіх аўды ёролікаў ( зрэш ты , з агучкі Аверкаў іпачы наў сваё ўзы ходж аньне да папулярнасьці) . * * * * * * * Кінастуж ка адрозьніваецца ад відэастуж кіперш за ўсё кош там . П ерш ая наш м ат дараж эй, бо ў яе лепш ая за відэа якасьць. Кінастуж ка робіцца ня з “хім іі”, як відэа, аз натуральны х м атэры ялаў.


М ІШ А Л ЕШ ЧАНКА: “. . . Я Л Ю БЛ Ю Ф АТАГРАФ АВАЦЬ КОЛ ЕР. Я ТЫ РЧУ АД КОЛ ЕРУ” тэкст:

АЛ ЕСЯ СЕРАД А КАБ Д АВЕД АЦЦА, ХТО ТАКІМ ІШ А Л ЕШ ЧАНКА, ЧЫ ТАЦЬ ГЭТЫ ТЭКСТ ЗУСІМ НЕ АБАВЯЗКОВА. М ОЖ АЦЕ ПРОСТА ПАГЛ ЯД ЗЕЦЬ Ф ОТКІАД НО Ш ТО Д АД АВАЦЬ У ІХ КОЛ ЕР ВАМ Д АВЯД ЗЕЦЦА СІЛ АМ ІЎЛ АСНАЙ Ф АНТАЗІІ. АЛ Е М ОЖ АЦЕ НЕ СУМ НЯВАЦЦА ЧЫ М БУЙНЕЙШ АЙ БУД ЗЕ ВАШ А Ф АНТАЗІЯ, ТЫ М БЛ ІЖ ЭЙШ Ы М ІВЫ АПЫ НЕЦЕСЯ Д А ІСЬЦІНЫ .

РАД АВОД ХРОМ АФ ІЛ А Перш ае пы таньне, стандартнае: з чаго для цябе пачалася ф отасправа? З ж урф аку, з чацьвертага курсу. Д зіўна, звы чайна там ф отасправа адзін з сам ы х нелю бім ы х прадм етаў. . . Я ведаю , адкуль такое м еркаваньне. Гэта зза вы кладчы ка Ўладзім ера М ікалаевіча Л адуцькі, якога ўсе спачатку назы ваю ць м аньякам . Н асам рэч ён ф айны дзядзька, я зь ім нарм альна разм аўляў. Н я тое каб знайш оў агульную м ову: я таксам а з эннага разу здаў залік. Але поты м пайш оў на курс па проф ілі“ф отаж урналісты ка”. Са м ною туды пайш ліяш чэ тры цічаты ры чалавекі, але ф отарэпартэрам зрабіўся толькія. Перш ы м і, хто ацаніў тваю працу, бы лінаведнікісайту p h o t o s i g h t . r u . Ты там вядом ы як m i s h a l e s h c h a n k a падпісваеш ся так, каб усе зьвярнуліўвагу, ш то ты беларус? Н асам рэч гэта не пабеларуску! Я ўсіх накалоў! ( пасьм іхаю чы ся) Зразум ела, пры сутнічае і беларускіпатры яты зм . Але на сам ой справе м ой прапрапрадзядуля бы ў з тэры торы іЮ гаславіісам а Ю гаславія ўтвары лася толькіў 1 9 2 9 годзе, а ён там ж ы ў раней ібы ў па паходж аньніцы ган. І яго проста прайграліў карты нейкам у беларускам у пану. Ува м не таксам а ж ы ве нейкая балканская частачка, яна праяўляецца ў м аёй лю бовіда цы ганскай м узы кі, ф ільм аў, “пакланеньні” Эм іру Кустуры цу, у слуханьніГорана Брэгавіча іабсалю тна “м алаўспры м альны х” N o S m o k i n g O r c h e s t r a . Аднойчы нехта прачы таў м аё прозьвіш ча як “Л еш чАнка”, іў м аёй галаве гэта неяк зьвязалася зь Ю гаславіяй. . . Гучна, пабалканску! Там у істаў так падпісвацца каб м ож на бы ло прачы таць ітак, і гэтак. Але каліш чы ра, то м не p h o t o s i g h t . r u ня вельм іпадабаецца. Справа ў ты м , ш то 5 0 7 0 % лю дзей там ам атары , якія проста купілілічбавы ф оцік іпайш лізды м аць усё ш то ніўбачаць. Н атуральна, яны далёкія ад ф отасправы , яны зды м аю ць у асноўны м розны я пэйзаж ы кіім гэта падабаецца, яны гэта разум ею ць, гэта даступна. Каліф ота дня ам аль кож ны раз нейкая банальш чы на, кш талту ф ота дзяўчы н, ш то дораць кветківоінам інтэрнацы яналістам гэта стам ляе. М АСТАКІЗ ПАД ЗЕМ КІ На якую публіку вы працуеце, калівы такія пераборлівы я? Д ы на лю бую ! М ы працуем на папуляры зацы ю ф атаграф ііяк такой. Н аш ы я лю дзічаста нават не ўяўляю ць сабе, ш то ф атаграф ія гэта ня толькіф ота на паш парт. Ш то зам ест таго, каб купляць карціну за $ 1 0 0 , м ож на купіць м астацкае ф ота за $ 4 0 , ігэта будзе лепш . Іяк прасоўваю цца продаж ы ўласны х работ? Н арм альна. У крам е “П одзем ка”, напры клад, ёсьць зараз ф айная заля ды зайну, дзе м ож на купіць м ае іМ аксавы работы . А нядаўна ў нас бы ла перш ая супольная вы става ў кавярніL a t t e 1 8 ф ота, пасьля вы ставы яны таксам а пачаліпрадавацца. Такой м эты прадавацца напачатку не бы ло, але кож нам у пры ем на, калітваю працу ацэньваю ць па заслугах, пры чы м зялёны м і граш ы м а. Як вы пазнаём іліся з М аксім ам ? Вы падкова, у рэдакцы ігазэты “Экспрэснавіны ”. А зараз м ы зды м аем удвух наш ы я сты лi адрозьнi ваю цца i дапаўняю ць адзi н аднаго. Н аш творчы саю з завецца f u n l a b , і, акрам я вы ставы ў L a t t e , наш а прадукцы я вы стаўлялася таксам а ў Вене. У лістападзе гэтага году праводзіўся так званы М есяц ф атаграф іі“П ары ж БэрлінВена”. Адзін з праектаў назы ваўся “h a p p y _ t o _ b e _ t h e r e ”, у ім удзельнічалі1 1 ф атограф аў з Усходняй Эўропы , інаш ы работы туды патрапілі. Вы сам івазілісвае работы ў Вену? Н е, м ы проста паслаліф атазды м кі. М акс хацеў паехаць на адкры цьцё, але, як гэта бы вае ў нас на пош це, запраш эньне пры йш ло, калівы става ўж о адкры валася. А я ў гэты час бы ў у Інды і.

C D 0 2 0


C D 0 2 1


C D 0 2 2


Па сакрэце: дзе ты яе зрабіў? ІНД Ы ЙСКІЎЛ ОЎ У Бары саве, на м огілках караблёў. П атрапіў туды вы падкова я Ага, іш то ты рабіў у Інды і? працую на адну са сталічны х прэсслуж баў, ім ы заехаліна нейкае П роста ўзяў іпаехаў. Д акладней, паляцеў сам алётам “М аскваБам бей”. карабельнае прадпры ем ства, у порт. П адум аць толькі, у Беларусі Цябе туды нехта запрасіў? ёсьць порты ! Ія глядж у неш та бачы цца зза хм ы зоў, заходж у а там Н е, гэта проста для сябе. Я спы няўся ў сам ы х танны х м есцах, абы толькі цэлая паляна стары х ірж авы х караблёў! Ідзе я бы ў раней? дах над галавою бы ў, іф отаў. Экстры м у хапала уяві, заяж дж аеш ты ў П ерапэцкаўся ўвесь, хоць бы ў у касьцю м е іпры гальш туку. горад, скаж ам , Карнакаш бад, а табе трэба далей, ты паставіў сабе м эту Гледзячы па тваім партф оліё, ты яш чэ лю біш бабінны я дабрацца да Хам пі, яківядом ы сваім іхрам ам і. . . а вакол ніхто не разм аўляе м агнітаф оны істары я тэлевізары . . . паангельску, зам ест указальнікаў вісяць нейкія “крэндзелі”. Іты неяк на Так, гэта цяга да рэтра. У м яне м ара купіць сабе велізарны пальцах вы пы тваеш у лю дзей напрам ак, дзесяць гадзін каўбасіш ся па пры ём нік. Яш чэ зьбіраю круж элкі, хаця не сказаў бы , ш то ў м яне на ш алёны х дарогах, пры яж дж аеш куды табе трэба ў чаты ры гадзіны , сядаеш “пластах” такая рэдкая м узы ка, якую нем агчы м а больш нідзе на вакзале ідум аеш : “А ш то далей? ” Але поты м знаходзіцца добры ры кш а, дастаць. Галоўнае у круж элкіёсьць ш арм . Каліты яе ставіш ты яківы возіць цябе адтуль, іты засяляеш ся ў гатэльчы к. . . Усё добра. бачы ш , як зпад іголкінарадж аецца м узы ка. Ш м ат пасьпеў убачы ць? Калігалоўнае для цябе колеры , то якіколер асацы ю ецца з рэтра? Я праехаў толькітры ш таты , але чаго толькіня бачы ў: розны я касты , М не падабаецца такіпры глуш аны кары чневы колер, такі“савецкі”. . . розны я рэлігіі, аскеты худы я, адны косьці. . . бам ж ы даводзіцца цераз іх Н ават не зусім кары чневы гэта трэба бачы ць. на вуліцы пераступаць. . . Ты дзень правёў у Бам беіне хацеў бы я зноў там Рэтра для цябе гэта СССР? апы нуцца. Ж ы цьцё вельм іцяж кое, ігэты я пахі. . . Але, зь інш ага боку, гэта Н е, чам у! Эўрапейскае рэтра нам цяж ка сабе ўявіць м ы ж яго ня найцікавейш ы горад з ты х, ш то я бачы ў. Я там увесь час зды м аў, але так і бачы лі, але для м яне гэта, напэўна, ды ска, клёш ы . . . Італія 6 0 х, не назды м аўся. “Салодкае ж ы цьцё” Ф эліні, клю бны ш ы к, “салодкі” глям ур, Яш чэ бы ў у П аўночны м Гоа. Калія туды ехаў, перад вачы м а стаяла такая “вы лізаны ” пінап. . . Зараз такога ўж о не зды м аю ць, зараз звы чайна карціна: ш асьцідзясяты я гады , там вы садж ваю цца гіпі, урубаю ць рокнставяць “дзевачку” ібам бяць яе ў розны х позах. Беларускія рол, паляць гаш ы ш . . . м ясцовае насельніцтва ў ш оку. А ў дзевяносты я гады ф атограф ы толькігэта іўм ею ць. Іхочацца ім сказаць: хлопцы , ш алёны я рэйвы . . . Гэта м есца з аф ігеннай атм асф эрай, я паехаў дзеля яе і расплю ш чы це вочы , паглядзіце часопіс “Бурда” за сям ідзясяты я абсалю тна не паш кадаваў. Д ва дніпатраціў на тое, каб пазды м аць адны х гады , паглядзіце, як там зды м аліф эш н! ры бакоў. Ры бакіне бы лісупраць? ЗАПОЙ Н е. Індусы яны ўсе вельм ідобры я, Ціне здараецца, ш то на цябе іім цікавы я інш азем цы . Бы вае, стаіць КРЭАТЫ ЎНАЯ Ф АРМ АЦЫ Я F U N L A B O R A T O R Y сам ога глядзяць як на вар' ята? на пры пы нку сорак чалавек, іўсе на Здараецца, калім ы па горадзе з цябе глядзяць вы лупіўш ы вочы . ЗАЙМ АЕЦЦА ВЫ ТВОРЧАСЬЦЮ “НЯСУМ НАГА бабіньнікам ходзім . Але я ўж о П ры чы м адкры та! А ты я ры бакіда Ж Ы ЦЬЦЯ” М ЕНАВІТА ТАК ПРАПІСАНА Ў ІХ пры вы к. м яне паставіліся нарм алёва. Спачатку Адкуль бяруцца неф арм атны я стаялігрупам ііўсьм іхаліся, а поты м КАНЦЭПЦЫ І. Ф ОТА АЙЦОЎЗАСНАВАЛ ЬНІКАЎ ідэі? пады ходзіліда м яне і, хто ведаў F U N L A B М ІШ Ы Л ЕШ ЧАНКІІМ АКСА Ш УМ ІЛ ІНА Калія пачы наў зды м аць, мы ангельскую м ову, пы таліся, адкуль я, залезьліз адной м аёй сяброўкай чам у м не цікава. Адзін спы таў: мы М ОЖ НА НА СВАЕ ВОЧЫ ПАБАЧЫ ЦЬ ЗЬ 1 5 на дах ізрабіліаф ігеннае ф ота, лю дзіпросты я, чам у ты нас СТУД ЗЕНЯ Ў ГАЛ ЕРЭІ“НОВА”. “У НАС ТАКОГА для якога наагул ня трэба бы ло зды м аеш ? Я каж у: вы ведаеце, у нічога пры дум ляць. Я проста даў ЯШ ЧЭ НЯ БАЧЫ Л І!” СЬЦЬВЯРД Ж АЕ М ІШ А. м аёй краіне ням а нім ора, нітакіх ёй пісталет, асьвятліў яе ры бакоў, як вы , вось іцікава! АПРОЧ І Х ТАМ БУД УЦЬ ПРАД СТАЎЛ ЕНЫ Я ўспы ш кай, поты м , не закры ваю чы Чам усьціўсе, хто едзе ў Інды ю , затвору, загадаў ёй перайсьціў ЯШ ЧЭ СЕМ Ф АТОГРАФ АЎ, У ТЫ М Л ІКУ ЗЬ пры возяць ф откібамж оў, ж абракоў. . . інш ае м есца, ізноў успы ш кай ( сьм яецца) А ш то яш чэ там М Ю НХЕНУ, ХЕЛ СI НКI ІНЬЮ ЁРКУ. “пы х!” Іатры м алася, нібы зды м аць? дзяўчы на ў клятчасты м твідавы м Храм ы , пры роду. . . паліто стаіць на даху іцэліць у Гэта не для м яне. М не трэба, каб у інш ую , такую сам ую дзяўчы ну кадры бы лілю дзі. Якіянебудзь атм асф эра старога дэтэкты ву! сцэнкіна вуліцы ціары гінальны колер. А храм ы гэта хіба на паш тоўкі. У Ціхацеў бы ты працаваць на нейкую заходню ю кам панію ? м яне гэты х храм аў ням ерана, але я ніком у ў ж ы цьцііх не пакаж у. Хіба ш то Н апры клад, на агенцы ю “М агнум ”. Там працавала ням ала м ам е з татам хай парадую цца, ш то іх сы н бы ў у адны м з сам ы х вялікіх геніяльны х ф атограф аў, у ты м ліку Карцье П рэсон, ш то пам ёр у храм аў Інды і. гэты м годзе. Д арэчы , у гэты м годзе пам ерлітры вялікія ф атограф ы . Не сум аваў па эўрапейскім кам ф орце? Д ва наагул культавы я: Брэсон іГельм ут Н ью тан. ІтрэціРы чард Н е, ты ш то. Я бы ваў у Герм аніітам м не бы ло нудна. Сядзіш сабе ў Авэдан. . . барчы ку, цы вільна п' еш піва. . . А ў Інды іты ўвесь час дум аеш , бо калі Н ью тан для м яне проста ікона. Гэта ж орсткіф эш н, візуальна старм озіш , то завісьнеш невядом а дзе іневядом а з кім . Яш чэ бы лізь акрэсьлены ж анчы на, яш чэ неш та і. . . усё. дзяўчы най у Стам буле захапляльны горад, у Эўропе такіх не бы ло іня Яш чэ вельм іцікаўлю ся японскім іф атограф ам інапры клад, будзе. Але ў параўнаньніз Інды яй Турцы я гэта ўж о ня тое. Н абуеш ы Аракі. Ты м сам ы м , ш то зрабіўся скандальна вядом ы м , Куды зьбіраеш ся наступны м разам ? зды м аю чы прасты тутак. Ён іх спачатку “зды м аў”, а поты м зды м аў У наступны м годзе у М арока. Там ёсьць усё, ш то я лю блю голы х, зьвязаны х. . . ф атаграф аваць, стары я караблі, яркія колеры , ф арбавальні. Н апры клад, Але м ой лю бім ы вандроўны ф атограф Сты ў М акары . Ён робіць у горадзе Ф ес, дзе вы рабляю ць іф арбую ць скуру. ф ота з усіх куткоў сьвету, іяны проста не паддаю цца апісаньню . Ціне пераш кадж ае ў ж ы цьцітакая асаблівасьць зроку глядзець КІСЛ АТА ІРЭТРА на сьвет “як ф атограф ”? Л ічы цца, ш то ў наш ы х пэйзаж ах наш м ат м енш колеру. Як табе тут, ня Бадай ш то так. Н ават калім ы зь дзяўчы най пры ходзім на канцэрт, я нудна? не м агу спакойна сядзець іслухаць я пры м ерваю ся, зь якога боку Колеру сапраўды м ала, але каліён патрэбны , яго м ож на ствараць сам ом у падабрацца, лаўлю “зум ам ” саксаф он. . . сам дж аз я ўж о ня чую . У цізнаходзіць. У м яне на p h o t o s i g h t . r u ёсьць ф отка ірж авы карабель на ф атаграф ію не пры ходзяць вы падкова. М не гэта наканавана. ф оне неверагодна зялёнага неба. Н іхто ня веры ць, ш то яна зробленая ў Н арм альны я лю дзіна вы ходны х адпачы ваю ць, а я па горадзе бегаю і Беларусі! Ясна, я трохідадаў ф аташ опу, але не настолькі, каб гэта бы ло зды м аю . Гэта як запой абсалю тны іпаж ы цьцёвы . “кіслотна”.

C D 0 2 3


ПЕРАД ГРАЭМ АД Ы ЗАЙНАМ ІЎ ІМ тэкст:

Ю Л Я КЛ ЯШ Н ЯЎСКАС ГРАЭМ АД Ы ЗАЙН Ш ТУЧНЫ САСТАЎНЫ ПАНЯТАК. НАЙБОЛ ЬШ СУГУЧНЫ ЁН ЗЬ НІКАРАГУАНСКІМ СЛ ОВАМ , ЯКОЕ АЗНАЧАЕ “СТВАРАЦЬ, М АЛ ЯВАЦЬ Л ЁС”. ГЭТА ХУТЧЭЙ НЕ ЭСТЭТЫ ЧНАЕ, А Ф УНКЦЫ ЯНАЛ ЬНАЕ М АСТАЦТВА. АСНОЎНАЯ Ф УНКЦЫ Я ГРАФ ІКАЭМ АЦЫ ЙНАГА Д Ы ЗАЙНУ Ф ІЗЫ ЧНАЕ І ЭМ АЦЫ ЙНАЕ ЎЗЬД ЗЕЯНЬНЕ НА ЧАЛ АВЕКА. ЭФ ЭКТ АД Д Ы ЗАЙНУ ІНТЭР' ЕРУ ЦІАД АСОБНЫ Х ЯГО ЭЛ ЕМ ЭНТАЎ М ОЖ А БЫ ЦЬ Л Ю БЫ М , АЛ Е ПРАЦУЕ ЁН ТОЛ ЬКІПА ІНД Ы ВІД УАЛ ЬНАЙ ПРАГРАМ Е: З ЧАЛ АВЕКАМ , ПАД ЯКОГА БЫ Ў СТВОРАНЫ .


АД ЗІНСТВА ІМ НОЖ НАСЬЦЬ “Н еяк я каж у ВС: ёсьць ж а работы вядом ы х м астакоў, паглядзець на якія ходзяць натоўпам і. Н а ш то ВС адказвае: проста яны ведалісакрэты граэм ады зайну. Н а інтуіты ўны м узроўні”. Артур, хлопчы к з пры чоскай аля “Л асковы й м ай”, уж о 9 м есяцаў вы вучае граэм ады зайн. Ягоны настаўнік ВС, ён ж а Віктар Сьцяпанавіч адзіная ў Беларусікры ніца граэм аведаў. Ам аль увесь час ён аддае вучням : “ры хтуе пам очнікаў”. Вучні ходзяць да яго ў лю бы зручны час на працягу 2 3 х гадоў. Сьпярш а яны вучацца “пісаць”, у сэнсе м аляваць. Ітолькіпад канец пераходзяць непасрэдна да граэм ады зайну. Граэм ады зайнэрскіцэнтар звы чайная двухпакаёвая кватэрка, толькіля ўваходу ням а званка, бо дзьверы не зам ы каю ць. Як для ды зайнэра, а ты м больш для ды зайнэра з двум а прэф іксам і, то пакой абстаўлены ф ігаваста. Але калі даведваеш ся, ш то кож ную рэч тут перам алявалідзясяткі чалавек, то пачы наеш глядзець на пакой як на м айстэрню . Іўсё становіцца на свае м есцы .

настроях. Вы значы ўш ы “ш лях ж ы цьцёвы х працэсаў” заказчы ка, ён закладае ў партрэт праграм у іх карэктаваньня. У вы ніку заўсёды атры м ліваецца партрэт ш часьлівага чалавека: ён працуе як плянка, да якой поты м падцягваецца кліент. ВС вельм іне падабаецца сэры я агітплякатаў “За Беларусь!”: “Гэта ж ш кодніцтва! П ры Сталіне за такое даўно б пакаралі. Беларусь там вы яўленая ў вобразе стом ленай ж анчы ны пэнсійнага ўзросту. Яш чэ ізь сярпом . Гэта ш то, вяртаньне да ручной працы ? ”

ПАЛ АЧКІКРУЖ КІ Калім ы сустрэліся з Артурам без ВС, то ўвесь час яго падобрам у “сьцябалі”. Н апэўна, там у ш то ВС даўно перарос у нейкага гуру. Зносіны Артуравучня іВСнастаўніка вельм іпадобны я да ш м атлікіх сцэнаў з кіно, дзе паказваецца навучаньне ўсходнім адзінаборствам . Н астаўнік пры м уш ае вучня рабіць ты сячы пры сяданьняў, а той уж о м ары ць пайсьціінадаваць кам унебудзь у лы ч. Н арэш це вучань радуецца, ш то м ож а разьбіваць галавой L I M I T S . M O R A L . S E N S E F U L L . цагліны . А настаўнік пры ходзіць ікаж а: “Каратэ гэта ня “Бры дотны зды м ак! Н а падсьвядом ы м узроўнівы клікае агіду сіла, а дух” ці“Гэта ня тое, ш то ты дум аеш ”. Іш м атзначна да ваш ага часопіса”, ВС кры ты куе вокладку C D за кастры чнік. ўглядаецца ў далячы нь. . . “Д ы не, пры кольная вокладка. Каліваніты бы ліб натуральны я, Н а сёньняш нідзень гарбатнікіАртур уж о ам аль тады б вы клікала агіду. А хлопец проста м алака напіўся. . . ” - дам аляваў. Хутка возьм ецца за збаны . Тое, чы м ён Артур катэгары чна ня згодны са сваім “м этрам ”. П адчас наш ай займ аецца зараз, завецца канструкты ўны м м аляваньнем . разм овы з ВС ён старанна неш та м алю е. Як я поты м Артур вучы цца адлю строўваць ф орм у прадм етаў і даведалася уж о ня перш ы “віктарасьцяпанаўскі” гарбатнік. накладаць светлацені. А наагул усё пачы налася з ры сак: У свае 2 2 Артур м ае за плячы м а два кінуты я ўнівэры , палітэх і “Калія пры йш оў перш ы раз, ВС даў м не паперку і наргас, а на плячах працу ды зайнэра іш м ат вольнага часу ў загадаў праводзіць ры сачкі. Гэтая катарга доўж ы лася агенцы івонкавай рэклям ы . “Гэта такіспаж ы вецкіды зайн. два заняткі. А поты м бы ліяш чэ круж очкі”. Н ічога агульнага з ты м , ш то я раблю тут”. ІБУД ЗЕ ТАБЕ Ш ЧАСЬЦЕ D O N ' T W O R R Y , B E H A P P Y ВС бярэ ў вучніўсіх ахвотны х. Н аяўнасьць ціадсутнасьць У ВС свая праф эсійная эты ка. Распаўсю дж вацца пра цікавы я таленту ня м ае значэньня. М аляваць м ож на навучы ць вы падкіса сваёй практы кіён ня лю біць. “Скаж ам , раблю кож нага. “Ёсьць у нас дзяўчы на Л ена, каж а Артур. інтэр' ер пад пэўнага чалавека. Калігэта оф іс, то ён будзе Раней яна ніколіне м алявала, а калііспрабавала, даваць гэтам у чалавеку дадатковую энэргію , а бізнэссустрэчы атры м лівалася ня надта добра. А зараз расьпісвае будуць запраграм аваны я на посьпех. Л ю дзі, якія пры йдуць да драпіроўкі, пры чы м вельм іф айна. Так ш то сам о па сабе яго, будуць здольны я на больш ы я саступкі, чы м ся лічы лі м аляваньне гэта тэхналягічны працэс”. дагэтуль. А дом а м ож на павесіць карціну, якая створы ць зусім ВС распавядае пра адну са сваіх вучаніц, якая зьбіраецца інш ы настрой. Н апры клад, будзе супакойваць. П ерш ы крок да займ ацца татуаж ам . Граэм ады зайнавая татуіроўка стварэньня такога інтэр' еру цікарціны дасканалае павінна бы ць вы клю чна інды відуальнай. П лю с вы вучэньне чалавека альбо калекты ву, іх ф ізіялягічны х, абавязкова з надзвы чайны м , “ш ам анскім ” ухілам : яна псы хічны х, эм ацы йны х парам этраў. Д ля гэтага ёсьць зм ож а абараняць чалавека івы прам еньваць пазы ты ў. спэцы яльны я м этоды кіітэсты . Усе яны распрацоўваліся ў Вучніпа ўсіх кры тэры ях вельм ірозны я. Артур лічы ць савецкіх спэцслуж бах, дзе ў свой час я іпрацаваў”. сябе сам ы м старанны м : ён пры ходзіць займ ацца ам аль Як вы сьвятляецца, ВС інасам рэч распрацоўваў м этадалёгію кож ны дзень. ВС ставіць яго на сапраўдны ш лях. граэм ады зайну ў рэчы ш чы прапаганды сцкаідэалягічны х У вы ніку Артур уж о ўм ее ш м ат таго, чаго ня ўм еў раней. тэхналёгіяў. П раўда, тады гэта назы валася паінш ам у: Н апры клад, м аляваць гарбатнікі. “экспэры м энтальны я тэхнікім аніпуляваньня псы халёгіяй Ён заінтры гаваны граэм ады зайнам іне зьбіраецца чалавека праз сродкім астацтва”. Сучаснае, відаць, бы ло звальваць раней, чы м даведаецца, як гэта працуе. вы дум анае, каб лю дзіне пуж аліся. Н а сваю перш ую практы ку “Спачатку я дум аў, ш то зм агу кіраваць лю дзьм і. Хадзіў, ВС паехаў у Н ікарагуа. М енавіта там ён іпачуў слова, якое па распавядаў усім пра граэм ады зайн. П оты м прайш ло. гучаньніпры блізна нагадвала “граэм ады зайн”. Важ на зрабіць чалавека больш здаровы м ш часлівы м . А яш чэ ВС робіць партрэты , якія затры м ліваю ць старэньне. Але цім агчы м а гэта? М не цікава, ціпрацуе Спачатку м есяцы паўтара граэм ады зайнэр назірае за граэм ады зайн. П акуль ш то я скепты чна да яго стаўлю ся. чалавекам . Тут важ на ўсё, нават зьвесткіпра тое, дзе ж ы ла і Вось калім яне пасадзяць у пакоі, зроблены м паводле на ш то хварэла ягоная прабабка. Кліент павінен пры ходзіць як граэм ады зайну, ія на сабе адчую , ш то ён узьдзейнічае м ага часьцей: ды зайнэр м усіць бачы ць яго ў сам ы х розны х тады паверу на 1 0 0 % ”.

C D 0 2 5


СЛ Ы Л ІСТЫ САМ ІСАБЕ ПРАД УСАРЫ ВВ беларускага глям уру тэкст:

О Л Я ЎЛ АСАВЕЦ ЯНА Д ЗЯЎЧЫ НКА М АЛ ЕНЬКАГА РОСТУ ЗЬ ВЯЛ ІКІМ ІБЛ АКІТНЫ М ІВАЧЫ М А, КАРОТКАЙ РУД ОЙ ЧУБКАЙ ІВУСНАМ ІЧЫ РВОНАМ ОРКВАВАГА КОЛ ЕРУ. ІАД ЯЕ Ф АНТАЗІЯЎ УЖ О ЗАРАЗ ЗАЛ ЕЖ Ы ЦЬ ЗЬНЕШ НІВЫ ГЛ ЯД БЕЛАРУСКАГА БАМ ОНД У.

ТАКІХ НЕ БЯРУЦЬ У АКАД ЭМ ІЮ П адчас м аёй разм овы з 2 2 гадовай сты лісткай О ляй Васільевай у яе ўвесь час зьвінеў тэлеф он: тэлеф анаваў ейны хлопец. Таксам а цы рульніксты ліст Д зяніс Старасотнікаў. Вольга каж а, ш то ў іх вельм ідобры творчы тандэм : разам па начах ры хтую ць на кухніадзеньне іабутак да паказаў. Каліб ня экстрасм ол пам ер, О ля ідагэтуль ня ведала б, ш то такое туш оўка, ф іліроўка ды каляраваньне вучы лася б сабе спакойна ў акадэм іі М УС. Але зза росту давялося перагледзець пляны . Д оўга вагалася пам іж м адэльерам іцы рульнікам , у вы ніку год там у скончы ла тэхналягічны каледж па спэцы яльнасьціцы рульніквізаж ы ст. Але м адэляваць ня кінула: цяпер экспэры м энтуе на лю дзях. А ПА Л АПАХ? Н евядом а якім экзэрсы сам над бясплатны м ікліентам ідзядзькам іцёткам із вуліцы яе навучы лі, але, атры м аўш ы ды плём іня ведаю чы , куды падацца, яна ўж о зьбіралася давучвацца ў раскручанай Л азоўскай* , калівы падкова сустрэла ў траліку аднакурсьніка. “Здалася табе Л азоўская, ідзіда Бразгоўкі* ”, пакруціў той пальцам ля скроні. “Н апэўна, ува м не, такой запуж анай, Бразгоўка неш та ўбачы ла. Вучы ць яна ж орстка, але м айстар геніяльны ”. Хутчэй за ўсё, суровай цётцы спадабаліся О ліны пляценьніна валасах, якія да таго ж уваходзіліў м оду. Васільева, дарэчы , узяла іх са звы чайнай кніж кіпа м акрам э. Сваім вучням Бразгоўка м ож а спакойна заехаць іпа руках, каліняправільна тры м аеш наж ніцы , іпа сьпіне, калістаіш ля кліента як пы тальнік. Затое вучы ць правільна ды хаць ( аказваецца, для цы рульніка гэта важ на) . Бразгоўка пры м уш ае вучы цца круглы я суткі: сам а ш укай м адэль і стры ж ы яе ўсю ноч, пакуль не атры м аецца. ІВасільева працавала па начах. ПРАД АЙ КОМ П СХАД ЗІНА КОНКУРС Н а дадзены м ом ант О ля ўж о ш м ат дзе засьвяцілася. Тусавалася на T r e n d V i s i o n сярод дзясятку найлепш ы х сты лістаў Беларусі. Сёлетнітрэнд W e l l a Тa l e s o f f o l k у яе інтэрпрэтацы іне зьм ясьціўся ў звы чайны я рам кі“лапціды косы ”. У Васільевай атры м аўся сты лёвы дзявочы вобраз з м удрагелісты м пляценьнем на галаве, у чы рвонай грубай спадніцы ігетрах на завязках. Конкурсы справа не зусім танная, там у О лізь Д зянісам давялося пахуценькам у збы ць свой ком п. Зараз тандэм О ля& Д зяніс супрацоўнічае са S c h w a r z c o p f . Увесну гэтага году яны ўдзельнічаліў ш оў лепш ы х салёнаў гораду: “За адзін дзень паф арбавалім адэляў, уночы зрабілікасьцю м ы з ф лізы ліну, разм аляванага ф арбай для граф іці. А з раніцы да абеду рабіліпры чоскі”, згадвае Д зяніс. А падчас ш оўпаказу на сцэне цэнтру I B B у рэальны м часе м аш ы нкам істры глідоўгія ж аночы я валасы . У пры сутны х не бы ло сум неваў: гэта перш ае м есца. А ў кастры чніку S c h w a r z c o p f уж о запрасіў іх сам . Д ля ш оўпаказу ў клю бе, назву якога О ля ўж о пасьпяхова забы ла, яны ствары ліды скатэчную калекцы ю M i x на блянды ністы х, таніраваны х у розны я адценьніваласах м адэляў рабілівузлы , начосы , упляталі канікалён ( такія валокны для аф ракосаў) . СТАРАСОТНІКАЎ: “Я ПОМ Ш ЧУ ЗА ЎСІХ ЦЫ РУЛ ЬНІКАЎ” Сты лістам Д зяніс Старасотнікаў стаў вы падкова: стаяў на ўліку ў рэчы цкай бірж ы працы , якая іпадкінула ям у цы рульніцкія курсы ў Рагачове. Курсы бясплатны я, там у ніхто там ніком у наф іг не патрэбны за 6 м есяцаў Д зяніс пастры г усяго 5 чалавек: “Хто пойдзе да вучня, ды яш чэ нем аведам а якога? ” М есцы : “Поты м я хацеў знайсьціпрацу якую небудзь галім ую . Д ум аў, стану м уж чы нскім м айстрам у калгаснай цы рульні”, каж а Д зяніс. Але вакансіяў у калгасе не бы ло, там у давялося ісьціў адну з сам ы х нарм алёвы х цы рульняў Рэчы цы . “А я бы ў увогуле бязрукі. Накручваю завіўку, поты м іду ў падсобку, лезу ў заплечнік іглядж у канспэкт: як разводзіць ф іксаж , колькітры м аць. Карацей, вы даваў там ш эдэўры . Там у ў м яне дэпрэсоны бы лі: валяр' янку піў недзе зь м есяц ш тодзень”. У Рэчы цы “народны м айстар” перабраў ам аль усе цы рульні: “Папрацую некалькім есяцаў іванітую . Пасядж у дом а ізноў уладкоўваю ся”. А пасьля псы хануў ізваліў у М енск. Па аб' яве ў газэце пры йш оў у трохм есны салён “Аф іна” на М эльнікайтэ. Поты м бы лікультавы E x t r e m e і больш спакойны “Врем ена года”. Тусоўкі: “У E x t r e m e я хадзіў як на тусоўку. Там пастаянна куча народу: сябры пры ходзяць, сядзяць увесь дзень, п' ю ць каву, паляць. . . ” Часта даводзілася сьвяціцца па тэлеку: “ Ёсьць такая лаж овая перадача, згадвае Старасотнікаў пра наведваньне праграм ы “5 5 ” на пару з Паш ам Ф аш ы стам . Паш а патэлеф анаваў м не за паўгадзіны да зды м каў: “Пры яж дж ай, тут трэба на тэлек зьняцца”. Там м не сказалі: ну ўсё, ты будзеш у нас клясы чны м цы рульнікам . Так я іграў ролю кансэрватара, а Паш а бы ў накш талт экстрэм ала”. Кліенты : У Старасотнікава свае м этады працы . Ён лічы ць, ш то ў кліента трэба запы тваць толькім інім альны я зьвесткі. “Я ўсё роўна стры гу так, як бачу. Скаж ам , пры ходзіць дзяўчы на: я адрош чваю доўгія валасы , там у м не трэба толькім ілім этар пры браць іўсё. А м не здаецца, ш то ёй доўгія валасы вельм ікры ва. Я каж у: давайце кры ху карацей зробім . Яна: хіба ш то кры ху. У вы ніку я састры гаю ш м ат. Ікаліёй не падабаецца, значы ць, я ня ейны м айстар”. Сярод кліентаў Д зяніс вы лучае асобную катэгоры ю : ён назы вае іх кры васм окам і. Каліадна такая дзяўчы нка ў чарговы раз за сэанс загадала пераф арбаваць яе, Старасотнікаў адказаў проста: “Валасы адваляцца”. “Уж о поты м яна распавяла, ш то ў яе такіпры кол: хадзіць па розны х салёнахлю кс, дзе перад кліентам сьцеляцца, ш то б ён нісказаў. Ня так, як ва “ўсходаўскай” цы рульні: пастры глі, пад сраку іда пабачэньня… А м не поф іг такія кліенты , я ўвогуле ня паруся. Я каж у: усё правільна, гэта Бог паслаў вас да м яне, я пом ш чу за ўсіх цы рульнікаў”.

C D 0 2 6


ХАЛ О? . . ГАЙД УК! Д а м ясцовы х “зорак” Васільева пачала пры кладаць руку яш чэ ўвосені2 0 0 3 году, каліна адкры цьціоэнтэш нага сэзону рабіла пры чоскіАф анасьевай, Абалян, Ш ы ш ковай іінш ы м . “У Галіны Ш ы ш ковай ( тая, ш то надры ваецца па рады ё “ты поцелуеш ь ради галочки”) бы ла м окрая струж ка, а ў Аф анасьевай пара ры саў анты чнай пры чоскі”. П а словах О лі, усё пракаціла зь перш ага разу. Хаця асаблівай увагігэты м “зьвездануты м ” ф ры зурам яна не надае: распавядаю чы пра іх, нават ня м ож а толкам узгадаць дэталі. Ц япер О ля працуе нем аведам а дзе. За час падры хтоўкім атэры ялу яна пасьпела кінуць салён C u t r i n , ш то ў пам яш каньні“Сьвету ф ітнэсу” ў Вясьнянцы . Уяві: каб проста пастры гчы ся, там неабходна м інуць варту з двух ам балаў. Зразум ела, чалавек з вуліцы туды ня трапіць. Н еяк да О ліпры йш ла Аляксандра Гайдук: зьбіралася на гастролі, а там у патрэбная бы ла тры валая ўкладка, якая б вы тры м ала ноч у цягніку. Васільева забам біла ёй м окры эф экт. А ўдзячная пявуля палічы ла сваім абавязкам паезьдзіць ёй па вуш ах гісторы ям іпра новы я альбом ы , запісаны я ў М аскве. КУЛ ЬТУРКУ Ў М АСЫ Але ў м одзе Вользе больш ім пануе дэм акраты зм . Яна м ары ць распачаць сваю справу адкры ць салён ціклю б: “Туды зм ож а пры йсьцілю бы чалавек іпараіцца, як зьм яніць сябе”. Яна згадвае гісторы ю дзяўчы нкіз Ж одзіна, якая працавала ў крам е, насіла акуляры , завязвала хвост ібы ла ўпэўненая, ш то яна ніры ба нім яса. О ля пастры гла яе рады кальна коратка: “П раз ты дзень яна патэлеф анавала м не іраспавяла, ш то ў яе ўзьнялася сам аацэнка: новы я знаём ы я каж уць, ш то ў ж ы цьціяна наш м ат пры гаж эйш ая, чы м на ф отках”. Але пакуль справа да салёну не дайш ла, Васільева працуе на ім ідж . “Трэба пастаянна круціцца, каб бы ць на слы ху, каб лю дзіў цябе паверы лі. Заняць T V , рады ё тое, чы м лю дзібольш за ўсё цікавяцца. Трэба рабіць неш та сам ім . Там у ш то ў цы рульнікаў, як правіла, ням а прадусараў.Яны сам ісабе прадусары ”. . . . П апулярнасьць страш ная рэч. Н апэўна, добра, ш то О ля ня Зьвераў іяе пакуль не пазнаю ць нават ва ўласнай a l m a m a t e r : “Зайш ла ў інтэрнат каледж у, каж у: м не патрэбная дзяўчы на на ш оў. А яны м не: якое наф іг ш оў, наш ы м дзяўчы нкам яш чэ 1 8 ціням а! П адум алі, ш то я набіраю на працу за м яж ой”, залівіста сьм яецца дзяўчы нка з кароткай чубкай івялікім іам біцы ям і. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * Аляксандра Л азоўская чэм піён Усходняй Эўропы па цы рульніцкім м астацтве, прэзы дэнт канф эдэрацы істы лістаў, узначальвае Н авучальны цэнтар падры хтоўкі, перападры хтоўкіі павы ш эньня кваліф ікацы іспэцы ялістаў па цы рульніцкім м астацтве, дэкараты ўнай касм эты цы ігры м е. * Л ю дм іла Бразгоўка сапраўдная ф анатка сваёй працы . У яе вучы ліся дзясятківядом ы х цяпер у беларускім бам ондзе сты лістаў: Л азоўская, Чубаў, Л ялькін, Васільева, Старасотнікаў e t c .

C D 0 2 9


A r i g a t o ,

C H E R R Y V A T A КАЛ ІЯНЫ ЗЛ АЖ АЮ ЦЬ, ЗАКІД АЙЦЕ ІХ ВІШ НЯМ І тэкст: АЛ ЕСЯ СЕРАД А У М ЕНСКАГА ЭЛ ЕКТРАПОП ГУРТА C H E R R Y V A T A БАРАЦЬБА ЗА ПРЫ ЗНАНЬНЕ СЛ УХАЧОЎАБАРЫ ГЕНАЎ НАПЕРАД ЗЕ. А ВОСЬ КАНКІСТАД ОРЫ З S O N Y M U S I C R U S S I A , КУД Ы НЕЎТАЙМ АВАНЫ ПРАД УСАР М УЗЫ КАЎ Д АСЫ Л АЎ ЗАПІСЫ ГУРТА, НЯ Ў ПРЫ КЛ АД НАШ Ы М У Ш АПКУ НЯ СПАЛ І. ПРАД УСАРЫ S O N Y ЎСУР' ЁЗ ПАЛ ІЧЫ Л І, Ш ТО C H E R R Y V A T A ЗАСЛ УГОЎВАЕ ПАСАД М ІЖ ТАКІМ НАРОД АМ , ЯК 5 ' N I Z Z A , “БИ2 ” І“Л ЕНИНГРАД ”. У ВЫ НІКУ ТРЭК М ЕНЧУКОЎ “P A C H K A S . ”Д АБАВАЯ ВЭРСІЯ КУЛ ЬТАВАЙ ПЕСЬНІ“КИНО” ПРАД СТАВІЎ НАШ Ы Х НА ЗБОРЦЫ “БУМ ЕР2 ”. АД НО Ш ТО АЎТАРСТВА КАМ ПАЗЫ ЦЫ ІБЫ Л О ПАЗНАЧАНА НА ВОКЛ АД ЦЫ ЯК “3 Z A ”ТАК НЕКАЛ ІНАЗЫ ВАЛ ІСЯ C H E R R Y V A T A . S o n y M u s i c усё яш чэ чакаю ць новы х запісаў ад “Тры зы ”, каб заклю чы ць зь ім ікантракт. Але, забіўш ы да пары да часу на м аскоўскіш оўбіз, м узы кіпры дбаліновую сакавітую “ш ы льду” і падры хтаваліда вы пуску альбом . П аводле словаў м узы каў, ён на галаву вы ш эйш ы за ўсё, ш то ад іх чуліраней. П раўда, лепш ае вораг добрага. Каб “Віш нёвы Д ж эм ” так назы ваецца нады ходзячы ш эдэўр трапіў у наш ы я рукіў належ най якасьці, трэба паабіваць яш чэ ням ала ганкаў. Там у, пакуль віш ні вы сьпяваю ць, Сh e r r y v a t а вы раш ы ліпачаць сваю ды скаграф ію з рэлізу, якізвы чайна дазваляю ць сабе толькізаслуж аны я зоркіэстрады : падабралірары тэты ідабавы я рэм іксы на свае іня толькі будучы я гіты . П робнаэкспэры м энтальнае “I n t r o Y a g o d y ”( рэцэнзію гл. далей) , ш то вы йш ла ў траўні2 0 0 4 году, стала перш ай заяўкай на папулярнасьць іш арадай для ты х, хто пры вы к падзяляць м узы ку на сты ліінапрам кі. Н аслухаўш ы ся d u b m i x e s , слухачы , ня доўга дум аю чы , залічы ліC h e r r y v a t a да дабпраектаў, чам у сам ім узы кібясконца зьдзіўляю цца. Н ават ( s i c !) Д аш коў запраш аў іх пайграць на адну са сваіх рэгівечары наў м узы кіне паж адалі рабіцца ахвярам іяго арганізатарскіх здольнасьцяў. Хаця ў адны м Д аш коў дакладна не пратупіў: м узы ка C h e r r y v a t a сапраўды заслугоўвае больш ай аўды торы і, чы м напаўзакры ты я катэдж p a r t y і драм нбэйсавы я оргііэлектраф ры каў. Ж уры конкурсу “М u Z Z o n e Д райв”, ш то ары ентавалася паза ўсім на рокапопс, дапусьціла ў дачы неньніда C h e r r y v a t a яш чэ больш ую недарэчнасьць. П раслухаўш ы дасланы я запісы , яно ўзнагародзіла C h e r r y v a t a ты тулам перам ож цы ў нам інацы і“Гурт”. Каліарганізатары конкурсу ня возьм уць свае абяцанкіназад, то гурту “паграж ае” запіс песьніперам ож цы ў нарм альнай студы і, удзел у зборцы , а поты м “турнэ па гарадах івесях”.

C H E R R Y V A T A Год нарадж эньня: 2 0 0 3 М есца нарадж эньня: клю б N C , ф эст СЭБ9 Удзельнікі: D i a m o s R o l l м узы ка, клявіш ы сапраўднае ім я: Зьм іцер Л іцьвіновіч падпольная м януш ка: M o z a r t найвы ш эйш ая м эта заняткаў м узы кай: “М ы ж адаем бачы ць ш часьце ў вачах слухачоў!” H e i n z T r o y гітара, крэаты ў сапраўднае ім я: Аляксей Д оўнар акрам я м узы кіпраф эсійна займ аецца вы яўленчы м м астацтвам ( адукацы я м астакм анум энталіст) . V e r a F a i t h вакал, тэксты сапраўднае ім я: Вера Новікава найбольш абаяльная ры са: м ілы ізаразьлівы сьм ех творчы я пляны : “Хацела б стаць такой вядом ай, як М адона. Ітакой сам ай лю бім ай”.

C D 0 3 0


Y V A T A

C D 0 3 1


М УЗОН ІД РАЙВ Як вы патрапіліна конкурс “M u Z Z o n e Д райв”? V e r a : Сваім удзелам у конкурсе м ы абавязаны м айм у брату, Аляксандру Гаральдавічу П арм ону. Ён некаторы час граў у нас на гітары , бы ў адны м з суаўтараў песьні“D o w n L o v e ”. Івось аднойчы ён вы раш ы ў, ш то няблага бы ло б інам уж о вы ходзіць на ш ы рокую арэну! Ён адш укаў у газэце аб' яву пра конкурс “M u Z Z o n e Д райв”, ціш ком зрабіў аранж ы ровачку для песьніі ціш ком яе адаслаў. . . H e i n z : . . . А сам ціш ком зваліў у М аскву. У сэнсе, наагул ціш ком ад вас? ( хорам ) : Так! V e r a : П роста перад ад' ездам ён запрасіў м яне ў госьцізапісаць пару вакалаў. Я схадзіла да яго, запісалася, ілітаральна праз два м есяцы м ы даведаліся, ш то перам агліў нам інацы і“Гурт”. Але ж на конкурсе бы ліяш чэ праслухоўваньні, на якія пры ходзілілю дзі, гралі. . . H e i n z : Ф іналісты там наагул ня м усіліграць, ты м больш перам ож цы ! М ы з ж онкай пры йш ліна адно такое праслухоўваньне. . . Тое, ш то там гралася, бы ло абсалю тна не па м не. Зза ўзроўню м узы каў? H e i n z : Н е, узровень гітары стаў бы ў даволівы сокі. Але там вы ступалі кам анды , станавіцца зь якім іў адзін ш эраг нам зусім не хацелася вельм і розны я сты лі.

СНЫ ПРА НЕШ ТА БОЛ ЬШ АЕ А спрабаваліпрасоўваць C h e r r y v a t a ? H e i n z : Спрабуем зараз знайсьцізаходнілэйбл, якіб нас з задавальненьнем вы пусьціў. D i a m o s : N i n j a T u n e !!! : ) ) H e i n z : Але ф іш ка ў ты м , ш то ў такіх вы падках, зы ходзячы з патрабаваньняў ш оўбізнэсу, трэба падпісваць м ноства кантрактаў на вы ступы , на рэклям у. . . Я спадзяю ся, вы ўж о зьвязваліся зь N i n j a T u n e ? H e i n z : Гэта м ая м ара зь дзяцінства м не Ам он Тобін ш тоночы ў сьне бачы цца! V e r a : Затое D i a m o s уж о пасьпеў зьвязацца з “Ц ы тадэльрэкардз”, ізараз ён раз на м есяц сьніць “M o s c o w G r o o v e I n s t i t u t e ”! Д обра, а якія ўласны я песьнівы лічы це варты м ітаго, каб вы ходзіць зь ім і“на лю дзі”? H e i n z : Ёсьць у нас трэк “Акіян”, ці“П аляваньне на кітоў”. Гэта найлепш ая наш а песьня. Н а ж аль, яна не ўвайш ла ў наступны альбом ня кож ны яе зразум ее. М ы ады граліпару разоў “Акіян” на вечары нках лю дзістаялі “ў затупе”. D i a m o s : З аднаго боку, яны слухаліі, м агчы м а, неш та такое разум елі, пераж ы валі. . . Зь інш ага, яны бы лівясёлы я, п' яны я, ііх гэта проста не задавальняла. Н ам вельм іцяж ка граць тут на вечары нках. . . V e r a : . . . Бо лю дзіня ўм ею ць пад гэта танчы ць. H e i n z : . . . Н аш ая м узы ка не для танцполаў. D i a m o s : . . . П асьля нейкага ж орсткага хардбіту. . . C D 0 3 2


H e i n z : . . . Адаптавацца да нас вельм іскладана. М ы ім кнем ся зрабіць “лягчэйлягчэйлягчэй”, а клю бы нас ары ентую ць на “цяж эйцяж эйцяж эй”. D i a m o s : М ы ім кнем ся рабіць i n t e l l i g e n t m u s i c для праслухоўваньня, з кам пазы цы яй, з эм оцы ям і, а ня проста нейкія тэхналягічны я гукіірэгулярны ры тм . Гэта таксам а м ож а бы ць вельм іпры гож а, але м ы да гэтага не ім кнем ся. H e i n z : Ведаеце, як м ы хацеліб сы граць, каб гэта бы ло ідэальна? Уявіце сабе: рэстарацы я, круглы я столікі, на століках сьвечкі, сядзяць лю дзі, вы піваю ць эспрэса, м арціні! Верачка на сцэне. . . Іграць ня каб лю дзікаўбасіліся “хры бтом віляньне, галавою м атляньне” а каб яны проста сядзеліі слухалі. А пасьля ваш ага вы ступу на сцэну вы ходзяць. . . ( усе) : . . . R a d i o h e a d , M a s s i v e A t t a c k , T r i c k y , P o r t i s h e a d , S k i n n y , Z e r o 7 . . . Як бы вы сары ентаваліасабліва адоранага слухача, якіня м ож а ўрубіцца ў розьніцу пам іж вам і і, напры клад, ды дж эем Яры кам ? “Ціпа, клю бнае ж м узло”. . . D i a m o s : C h e r r уv a t a найперш ж ы вы гурт. Калі чалавек ідзе ў клю б проста патанчы ць, патусавацца, то хай сабе ідзе на Яры ка. Каліям у цікава слухаць ж ы вую м узы ку, з гітарай, зь якаснай ф анаграм ай, з ары гінальны м вакалам то гэта да нас. У АГУЛ ЬНЫ М КАМ ПОЦЕ Д апы тлівам у чы тачу ( = уніклівам у слухачу) будзе цікава, як вы зьбіраецеся рэалізаваць сябе тут, у гэты х ум овах. H e i n z : М ы падум ваем ствары ць сваё творчае аб' яднаньне C h e r r y A r t , ціC h e r r y A r t C l u b . У яго б увайш ліня толькім узы кі, але ім астакі, м адэльеры творчы я асобы , лю дзіад беларускага м астацтва. Гэта як дапам ога для “вярш коў” беларускага крэаты ву, якія здатны я на неш та, але ім проста ням а куды падацца. У м узы цы яш чэ ёсьць м агчы м асьць некуды “ўпіхнуцца”, ды ітое абм еж аваная. А вось, напры клад, м астакам акрам я Саю зу м астакоў, дзе сядзяць адны старпёры , больш ням а куды пайсьці. Каб на неш та прэтэндаваць, трэба м ець ім я. М ы якраз зараз займ аем ся ты м , ш то працуем “на ім я”. М ногія нам добраахвотна дапам агаю ць, у ты м ліку івы . Але ў Н ям еччы не, напры клад, за тое, каб табе зрабіліім я, ты плаціш 1 6 0 0 0 эўра. У сэнсе, “каб табе зрабіліім я”? . . Толькіза ім я? H e i n z : Ігэта яш чэ ня ўсё. Каліты , напры клад, м астак, то за дапам огу м усіш “адкінуць” гэтай ф ірм е неш та ад продаж у сваіх работ. А яны забясьпечваю ць аф ігенны прам оўш н. D i a m o s : Робяць зь цябе вялікага! Твае працы прадаю цца па дзесяць эўраш тук! П раўда, м ала хто купляе. Я суты кнуўся з гэты м , каліпаехаў у Н ям еччы ну прадаваць свае карціны . У іх такі, як м ой, алейны ж ы вапіс каш туе ш алёны я грош ы ! Але ніхто не купляў. П аперш ае, я чалавек без ім я. П адругое, з пры ходам эўра яны там усе пахапаліся за гам анцы . А дум кінавастры ць лы ж ы ў бок заходняга ф ронту бы лі? H e i n z : М не прапаноўвалі. Сты пэнды я, свая м айстэрня, уласны праект. Але я застаўся ў Беларусі іспрабую сваім ісілам івы весьцікультуру на нейкі нарм альны ўзровень. Бо гэта залеж ы ць ад нас, а не ад каго інш ага. Ты я, хто баіцца, бягуць, ізаўсёды будуць зьбягаць. А ты я, хто павінен зм агацца, будуць зм агацца. Хай сабе гэта не пры носіць вялікія грош ы іня так аф іш уецца, як там . Іяк з такім ісьветлы м іідэалам ііснаваць у наш ай м утнай вадзе? D i a m o s : Сьветлы я ідэалы м усяць бы ць нават іў м утнай вадзе.

ЗІМ Н ЯЯ ВІШ Н Я як вы сьпявалі“I n t r o ягады ” ( запісана паводле словаў м узы каў) C h e r r y V a t a I n t r o J a g o d y G i z m o L a b R e c o r d s 2 0 0 4 “A l i e n s ”( C h e r r y D u b м ікс на “D e b u s s y ”) Кам пазы цы я “D e b u s s y ” ў м узы каў адна з улю бёны х. Яна пісалася на працягу аднаго незвы чайнага дня, цягам якога м інула тры пары году, пры чы м у адваротны м парадку. З раніцы вясна, поты м раптоўны сьнег, а скончы лася ўсё восеньскай слотай. Н еш та такое м ож на адчуць іў ты м м іксе: запаволенае дабавае рэха пам алу пераходзіць у даволірэалісты чны гітарнасы нтэзатарны дж эм . “Z . H . ” Зім овая Халва ф ірм овы пачастунак ад гурта на “ж ы вы х” вы ступах. П ачы наўся трэк як сьцёб, а вы рас у лякальны баявік. М узы кізнайш ліварты назвы вобраз у сябе пад нагам і. H e i n z : “Зараз пачы наецца час “зім овай халвы ”. На дарогах ляж ы ць сьнег, ікаліпа ім праедуць м аш ы ны , ён падобны да халвы такіж чорны . П есьня рабілася год там у, каліпад нагам іваляліся такія апэты тны я кавалкі”. “V e s n a ”( f e a t . V e r a F a i t h ) Гэта гісторы я зьліцьця ж аночай сутнасьціз м аціпры родай, разам з “P a c h k a S . ” знаходзіцца ў “чорны х сьпісах” айчы нны х рады ёстанцы яў зза неф арм атнасьці: “Н ам сказалі, нібы якасьць запісу ня тая. Хіба ш то занадта вы сокая”. Н а “I n t r o ” ёсьць дзьве вэрсіі: лёгкая, тры пхопавая, і цяж кая, напоўненая адчайны м рокавы м драйвам . “P a c h k a S . ”( C h e r r y D u b R e m i x ) Зроблены на зам ову м энэдж эра гурта. Ц оеўскігіт, прайш оўш ы праз творчую сьвядом асьць D i a m o s i H e i n z , пераўвасобіўся ў даўж эзнаглы бачэзны дабавы глю к. Каб урубіцца ў трэк, трэба тэрм інова кідаць слухаць “Кино”. “Рэм іксы на такія эпахальны я рэчы робяць толькілузэры !” ятры ліся м аскальскія м элям аны Ц оя. Аднак іабурэньне ам атараў Ц оя, іпагарда працаўнікоў беларускага рады ё, як аказалася, ня м елірацы і. У зборнік “Бум ерI I ” песьня трапіла нават бязь ведам а м узы каў. “П ры ходзім м ы аднойчы з наш ы м прадусарам у лазьню , а ён каж а: “П аглядзіце, ш то ў м яне ёсьць!” Ідастае гэты ды ск, “Бум ерI I ”, іна ім наш а кам пазы цы я”. “P d r z b l ”( R e a l i t y O f S h o w B u s i n e s s ) Сам ая сьм еш ная, дурная ім есцам іневы носная на слы х песьня. H e i n z : “З наш ай папярэдняй вакалісткай бы ло надзвы чай цяж ка працаваць. Чуж ы я песьніяна парады явала даволідобра, але ў наш ы м м атэры яле не м агла патрапіць ніў адну ноту. “P d r z ”кам пазы цы я зь ейны м ваКАЛ ам . . . Гэта пры кол, але чам усьцім ногія ўспры м аю ць яго сур' ёзна: “ш то за лаж а? . . ” Але ёсьць і такія, кам у падабаецца! D i a m o s : “М ы паказалі, да якой ступенікалісьці заганяліся іяк м ож на рэагаваць на гэта”. C D 0 3 3

* “Бум ер2 ”працяг сам ага касавага расейскага ф ільм у 2 0 0 3 году, ш то зараз лічы цца адной з найбольш чаканы х прэм ' ераў 2 0 0 5 . Аф іцы йны рэліз 1 6 чэрвеня. Саўндтрэк да ф ільм у склаў Сяргей Ш нураў. * * N i n j a T u n e адзін з найбольш аўтары тэтны х лэйблаў, ш то вы пускае экспэры м энтальн ую электронную м узы ку ад j u n g l e i d r u m n b a s s да розны х дж азавы х нестандартаў. Кантракт з лэйблам падпісалі A m o n T o b i n , D J V a d i m , T h e S i n e m a t i c O r c h e s t r a , B o n o b o , H e r b a l i z e r , S k a l p e l ( гл. C D №8 9 / 2 0 0 4 ) . * * * A m o n T o b i n культавы экспэры м энтатар у пам еж ны х вобласьцях дж азу іэлектронікі. * * * * C i t a d e l R e c o r d s незалеж ны пецярбурскі лэйбл, надзвы чай уплы вовая творчая суполка электронны х м узы каў. Апякуецца M o s c o w G r o o v e s I n s t i t u t e , T h a t B l a c k , R Я/ БА M u t a n t ъ, A l e x a n d r o i d , O z o n e C o c k t a i l іінш . * * * * * M o s c o w G r o o v e I n s t i t u t e адно з найбуйнейш ы х ім ёнаў расейскай лёгкай электронікі. Бы лі заўваж аны я на ш м атлікіх эўрапейскіх зборках і ф ранцускіх м узы чны х конкурсах.


тэкст:

Н АТАШ А М УЗАЛ ЁВА НА Ф ОНЕ СКАНД АЛ У ВАКОЛ КАРЛ А Л ЯГЕРФ ЭЛ ЬД А ІШ ВЭД АЎ З H & M СЬЦІПЛ Ы М АД ЭЛ ЬЕРБЕЛАРУС ЗЬ Д ЗЬВЮ М А КАЛ ЕКЦЫ ЯМ І ЗА Д УШ ОЙ ІЗ ПРОЗЬВІШ ЧАМ КЛ ЯСЫ КА РАСЕЙСКАГА ПАБЫ ТОВАГА ХОРАРУ ГЛ ЯД ЗІЦЦА Д АВОЛ ІСЬЦІПЛ А. ЗА ЯГОНЫ М ІМ АД ЭЛ ЯМ ІНЕ СТАЯЦЬ У ЧЭРГАХ НА R U E D E R I V O L I ІЁН НЯ М ОЖ А Д АЗВОЛ ІЦЬ САБЕ СА СМ АКАМ ПАСЛ АЦЬ КУД Ы НЕБУД ЗЬ АД НУ З НАЙБУЙНЕЙШ Ы Х СЕТАК М ОД НЫ Х КРАМ АЎ. АЛ Е НЕШ ТА АГУЛ ЬНАЕ ПАМ ІЖ ІМ ІЎСЁ Ж ЁСЬЦЬ.

C D 0 3 4


“Так, зараз я працую з ам эры канскім прадстаўніцтвам H & M , Д зяніс Астроўскіне хавае свайго задавальненьня. Вы йш аў на іх празь сяброў. Стэлеф анаваліся, іяны даслалім не два каталёгіH & M іV i c t o r i a S e c r e t . Каж уць, зрабім адэль у сты лігэты х брэндаў, але са сваім ізам арочкам і. Н у, яі зрабіў, вы кары стаўш ы тэм у з другой сваёй калекцы іпяш чотнабудзённагарадзкую . Адправіў… Спрадабалася. Хутка яны павінны скінуць зам ову на наступны я дзевяць м адэляў”. … Н а практы цы зь Д зянісам сустрэцца ам аль нем агчы м а: то банальна абрублены тэлеф он, то тэрм іновы я справы , то несанкцы янаванае зьнікненьне з рэчаіснасьціна некалькісутак. . . П раз ты дзень пакутаў іяго, ім аіх м ы ўсё ж забіліся ў зручны м , хоць ідаволім ярзотны м м есцы М акД о. П ры чы м ён зьявіўся своечасова. Аказалася, ш то Д зяніс кры ху хворы , там у бы ў захутаны ў ш алік іпэры яды чна хліпаў саплівы м носам . Ты м ня м енш увесь час, якібы ў патрачаны на інтэрвію , м ы прасядзеліна вуліцы , пад ліхтаром : тут пам енш дзетак, ш то вы раж аю ць бурную радасьць, істраш най плясм асавай м узы кі… АД АРВАЛ ІЗ РУКАМ І Вядом а, каліб усё бы ло так проста, як каж а Астроўскі, то на той ж а H & M ( ці, на благіканец, на якізадры паны M a r k s a n d S p e n c e r ) працавала б уж о паўМ енску. П а чутках, Д зяніс у гэты м праекце спачатку наагул іш оў “давескам ”: вось, м аўляў, ітакіў нас ёсьць, хаця… У рэш це рэш т цітам у, ш то зрабіў усё “як для сябе, лю бага”, ціпроста пакаціла толькіягоную м адэль іўзялі. “Ц япер буду рабіць для іх эскізы івы сы лаць. А яны , у сваю чаргу, будуць прадаваць вопратку ў сябе іпад сваім ж а ім ем . А м не плаціць грош ы ”, няўлоўны акцэнт на апош нім слове, іД зяніс ізноў гатовы разм аўляць пра вы сокія м атэры і. Кантракт з H & M ня сам ы галім ы вары янт для чалавека, якініколісур' ёзна ня дум аў аб праф эсіім адэльера. Хутчэй гэта бы ло хобі: яш чэ ў ш коле Д зяніс увесь час неш та пераш ы ваў іперарабляў. “Я бы ў такім хлапчуком дзьм ухаўцом кож ны дзень апранаўся пановам у ісачы ў за сваёй зьнеш насьцю ”. Толькі поты м , у1 1 й клясе, калім ам атата задалісакрам энтальнае пы таньне “куды ? ”, вы сьветлілася, ш то апроч ды зайну іхнае “чада” ніпра ш то ня хоча слухаць. “П ерш ае, ш то пры йш ло ў галаву, бы ло паступленьне на ф акультэт м адэляваньня вопраткі. Але, натуральна, абавязковы м патрабаваньнем бы ло м аляваньне, а я нават ніколіне спрабаваў. Д авялося найм аць рэпэты тараў івучы цца. А як навучы ўся, то ніпра якія інш ы я спэцы яльнасьцідум аць уж о ня м ог”. « O S T R O V S K I » F O R S A L E Каліў некага ібы ваю ць праблем ы з праектам і, то гэта дакладана ня вы падак Д зяніса. У яго праблем ы хіба ш то з часам : толькіна адно пералічэньне плянаў сы ходзіць хвілін дваццаць. Згаданы ўвесь клясы чны набор м енскага м адэльера: трапіць на R u s s i a n F a s h i o n W e e k , знайсьціспонсара, адкры ць буцік. . . Ты м ня м енш , здаецца, Астроўскіадрозьніваецца ад вялікай м асы “м адзяльераў” настолькіж , наколькіам біцы іадрозьніваю цца ад пантоў. Спонсара, дарэчы , ён лічы ць уж о знойдзены м . “Ёсьць у м яне знаём ы я хакеісты . У іх я іпацікавіўся пра патэнцы йны х спонсараў, гатовы х даць бабкіна тое, ш то ў нас лічы цца правальнай справай. Вы сьветлілася, ш то пры нам сіадзін такіёсьць. Таксам а бы лы хакеіст, якіцяпер займ аецца грузаперавозкам і. Сустрэліся, я распавёў пра свае пляны . У перш ую чаргу пра калекцы ю на R F W , поты м пра адкры цьцё ў М енску буцікусалёну м оладзевай вопраткіпад м аёй м аркай, дзе прадаваліся б ш м откідля 1 8 3 0 гадовы х”. Д зяніс усур' ёз сьцьвярдж ае, ш то калівы тры м ліваць стандарты , адпаведны я ўзроўню буцікаў, цэнавая паліты ка ў такім салёне ўсё роўна будзе вы глядаць наш м ат больш дэм акраты чнай. “Карацей, ідэіям у спадабаліся, іцяпер я складаю бізнэсплян з усім івы даткам і”. A K A “М АЙСТАР М ОД АЎ” “У м яне ўж о ёсьць дзьве калекцы і. Абедзьве ствараліся бяз вобразу нейкага канкрэтнага чалавека бяру аркуш ім алю ю тое, ш то бачы ў на вечары нках, на вуліцы , у часопісах іг. д. Зьм яняю , дапаўняю , неш та раблю пасвойм у. П ерш ая, больш спартовая калекцы я “Рух” удзельнічала ў гэты м годзе ў “М ельнице м од” івы йш ла ў ф інал. Але м есца не заняла, бо я з усіх удзельнікаў адзін бы ў у кагэгоры і“м айстар м одаў”, а астатнія студэнты . Н атуральна, перавагу аддаваліім ”. Сваю другую калекцы ю O n e m o m e n t Д зяніс назы вае “больш пяш чотнай”. “Яна зроблена ў сты лі8 0 9 0 х іразьлічана на дзяўчы ну 2 0 2 5 год, якая, сы ходзячы , пакідае пасьля сябе гэты сам ы o n e m o m e n t ”. Астроўсківы стаўляў яе ў Калінінградзе, на Д нях эўрапейскай м оды . “П асьля паказу пады йш оў да м яне адзін м уж ы к ікаж а: м аёй ж онцы спадабалася некалькірэчаў з тваёй калекцы і, іяна хоча іх купіць. П оты м зьявілася ягоная ж онка, якая апы нулася вядучай м адэльлю Зайцава. П ы талася, дзе я вучуся, дзе працую . М іж інш ы м прапанавала вучы цца ў свайго “ды рэктара”: зрабіпартф оліё ітэлеф ануй. П ам ойм у, гэта завецца “ш кола Зайцава”. Н абор там м аленькі, але ёсьць верагоднасьць. Так ш то каліпралячу з R F W , то ўлетку буду паступаць”. “БЯЗБОЖ НА ТАРМ ОЗІМ ” ігэта асноўнае, ш то м ож а сказаць Астроўскіпра м енскую ф эш ніндустры ю . “Аф ігенна!” гэта ўж о рэакцы я на R u s s i a n F a s h i o n W e e k . Адсю ль іўхіл “на М аскву” клясы чны інеаднаразова апрабаваны сцэнар, дастаткова згадаць хаця б Айплатава іСам ош чанку. “Н аш а краіна неаранае поле, ш м оргае носам беларускіЛ ягерф эльд. Із гэты м трэба неш та рабіць. Складана, але гэта адзінае вы йсьце. Д ы інаагул… ”

Л ЯГЕРФ ЭЛ ЬД НА Л АВАЧЦЫ

C D 0 3 5


Каліб у 1 9 9 2 годзе ў рам ках свайго гранды ёзнага туру Z o o T V U 2 вы раш ы лі заехаць у М енск, пы таньняў наконт таго, хто годны разаграваць дублінцаў на ім прэзе ў якім Д К Трактарнага, ня ўзнікла б, бадай, ніу каго.

ВІКТАР П АЗЬН ЯКО Ў

тэкст:

Л егендарны беларускі гурт U L I S на перш ы м ( ілепш ы м ) этапе сваёй кар' еры неаднаразова параўноўваўся з ірляндзкім квартэтам . Іне бы ло ў гэты м падабенстве тупога капіяваньня, але адчувалася паваж ная пераем насьць. Вострасацы яльны я тэксты , стракатаньне гітараў інадры ўны вакал аднолькава арганічна спалучаліся ў творчасьціабодвух калекты ваў. З1 9 8 9 па 1 9 9 3 U L I S зьяўляўся, так бы м овіць, беларускай служ бай “Рокрады ё Свабода”, праграм ны м і ды рэктарам іякой бы лі ізастаю цца U 2 на чале з Бона. У лістападзе 2 0 0 4 году D s бы лі перавы дадзены перш ы я тры альбом ы U L I S , ш то па часе ф акты чна супала з вы хадам новага, перш ага за чаты ры гады альбом а “H o w T o D i s m a n t l e A n A t o m i c B o m b ”. Ігэта далёка ня перш ае супадзеньне карм аў двух калекты ваў. U 2 іU L I S : ПАРАЛ ЕЛІ 1 . “Чуж аніца ж ы ве побач, уклю чае U 2 , B B C па начах ловіць, аж но чуваць за кілям этар”, пяецца ў песьні“Чуж аніца” з аднайм еннага альбом а. Аўтар тэкстаў U L I S Ф элікс Аксёнцаў, а таксам а басгітары ст Сярж ук Краўчанка бы лі сапраўдны м іф энам і ірляндзкага гурта. Слава Корань U 2 захапляўся ня вельм і. “Я U 2 паслухаў значна пазьней, чы м пачаў граць у U L I S . Гэта яны ( Краўчанка іАксёнцаў C D ) казалі, ш то ім падабаецца U 2 , а ўсе


ж урналісты падхапілііпачалікры чаць, ш то U L I S зды м ае U 2 ”, адзначы ў Слава ў адны м з інтэрвію . Н овы U L I S , створаны Коранем пасьля сы ходу старога складу гурта, на U 2 не ары ентуецца абсалю тна. 2 . Н азву U L I S м узы кігурта пры дум аліагульны м і нам аганьням ііяўна пад уплы вам аднайм еннага твору. Улісам ры м ляне назы валіАды сэя, а “U l y s s e s ” бадай ш то сам ы знакам іты іскладаны твор м адэрніста Д ж эйм са Д ж ойса. Гісторы я захавала для нас запіс вы ступу U L I S на ф эсты валі“Басовіш ча” ў 1 9 9 0 годзе ( ён зьм еш чаны на перавы дадзены х альбом ах “Чуж аніца” і“Краіна доўгай белай хм ары ” ў якасьцівідэабонусу) . Ф элікс Аксёнцаў чы тае ўры вак з дж ойсаўскага рам ану ў перакладзе на беларускую м ову Яна М аксім ю ка ( тады м энэдж эра U L I S ) . Ікалівы дум аны пэрсанаж “Уліса” Л еапольд Блум сам ы знакам іты дублінец у літаратуры , то № 1 у ш эрагу рэальны х ж ы хароў Д убліна, безум оўна, належ ы ць Бона! Гэта даказваю ць ітуры сты : экскурсііпа м есцах баявой славы U 2 пры вабліваю ць іх ня м енш за м арш рут “П а слядах Л еапольда Блум а”. 3 . Ад сам ага пачатку сваёй кар' еры U 2 м елі дакладна вы значаную грам адзянскую пазы цы ю . Канф лікт у О льстэры ( “S u n d a y B l o o d y S u n d a y ”) ; пратэст супраць апартэіду ў П АР іды ктатуры П іначэта ў Чы лі; “N e w Y e a r ' s D a y ”( Бона напісаў яе, натхнёны польскай “Салідарнасьцю ”) іг. д. U 2 відавочна ўзьдзейнічаліна U L I S у пляне сацы яльнай завостранасьцітэкстаў. Аднак ліры ка апош ніх бы ла цалкам сам акаш тоўнай іпрацягвала трады цы ю беларускай грам адзянскай паэзіі. “П ляц Ф ранцы ска”, “Ірж авы я дні”, “Рады ё Свабода” найбольш яскравы я сьведчаньні паэты чнага таленту Аксёнцава, якія, да таго ж , атры м аліналеж нае м узы чнае аф арм леньне. На ж аль, не знайш лося ў архівах якаснай вэрсііпесьні U L I S “Будапэш тП рагаКабул”, якую яны вы конваліна канцэртах. 4 . Бязь ліш няга ш ум у U L I S зрабіў тое, пра ш то больш асьцібеларускіх калекты ваў застаецца толькі м ары ць напачатку 1 9 9 0 х гурт вы ступаў у Л ёндане. У адны м з інтэрвію Слава Корань узгадвае пра ш эсьць канцэртаў у лёнданскіх клю бах іпабах. У розны я гады U L I S вы ступаў на адной пляцоўцы з такім івядом ы м ібэндам і, як J e t h r o T u l l , M a r i l l i o n , T h e S t r a n g l e r s і( дадзены ф акт асабліва радуе аўтара гэты х радкоў) E c h o & T h e B u n n y m e n . Апош ніадзін з найбольш яркіх прадстаўнікоў бры танскага постпанку. Гурт, які, па словах саліста C o l d p l a y Кры са М арты на, зрабіў найбольш ы ўплы ў на яго творчасьць. Як іяш чэ адна кам анда U 2 . П ам іж E c h o & T h e B u n n y m e n іU 2 толькіадзін крок. Ён ня бы ў зроблены U L I S ам , аднак гэта не зьм янш ае дасягненьняў “заслуж анага вандроўніка Беларусі”. 5 . У прадм ове да перавы даньняў гэты х альбом аў кры ты к Вітаўт М арты ненка неаднаразова ўзгадвае пра тое, як “ім пэтна гэты я запісы пры няла Эўропа”. Н аіўна, аднак, м еркаваць, ш то ў той ж а Вялікабры таніічасоў м анчэстарскай хваліхтосьці зьвярнуў сур' ёзную ўвагу на хлопцаў зь Беларуc і. Н я трэба цеш ы ць сябе коліш нім пры знаньнем м узы каў за м яж ой: U L I S каш тоўны для нас ізараз. Бо U L I S гэта наш а чорнабелае кіно, наш ольдскул, наш ы я Альф а іАм эга, “Ады сэя” і“Ўліс”. Але каліхтонебудзь з вас будзе ў Д убліне, пліз, перадайце Бона тры перш ы я альбом ы U L I S !!!

U 2 / H O W T O D I S M A N T L E A N A T O M I C B O M B I s l a n d R e c o r d s

Як нам вядом а з паліткарэктны х баевікоў, каб абясш кодзіць атам ную бом бу, звы чайна трэба зрабіць вы бар пам іж чы рвоны м ізялёны м правадкам і. Сапраўдны я супэргероіне пам ы ляю цца ніколі. Гэта яш чэ раз пацьвердзіліў сваім новы м альбом е U 2 , сам ы я стабільны я рокзоркі апош ніх дваццаціпяцігадоў. Чаты ры знаём ы я постаціна вокладцы ( ф ота A n t o n C o r b i j n ) вось ён, кры ху стом лены , аднак гатовы ізноў вы ратаваць чалавецтва “экіпаж м аш ы ны баявой”. “М ісія вы канана” м огуць сьм ела рапартаваць U 2 . Яны папоўнілісваю салідную ды скаграф ію яш чэ адны м вы бітны м складальнікам . Чарговы ш эдэўр ствараўся правераны м ім этадам і. На 2 гадовую служ бу ў студы ібы лім абілізаваны я лепш ы я прадусарскія сілы на чале са S t e v e L i l l y w h i t e , якіпрацаваў над перш ы м ітры м а іперадапош нім альбом ам U 2 . Скрадзены я ў м узы каў падчас ф отасэсіідля часопіса N i c e улетку чарнавы я вэрсііпесень у нэце так іне зьявіліся. Там у больш ніш то не м агло пераш кодзіць “H o w T o D i s m a n t l e A n A t o m i c B o m b ” вы йсьціў пры значаны тэрм ін іўзьлезьціна вярш ы нігітпарадаў. Д зецірозны х народаў Сьвету атры м алі ўнівэрсальны падарунак на Каляды . У альтруісты чнай “H T D A A B ”U 2 не зьдзіўляю ць слухачоў, як гэта здаралася ў часы “A c h t u n g B a b y ”і “P o p ”толькісуцяш аю ць і настройваю ць на пазы ты ў. Н екаторы я пры хільнікіінды сцэны такую пазы цы ю лічаць агульны м м есцам і нават абвінавачваю ць м энэдж м эт гурта ў ты м , ш то ён праплаціў узьнёслы я рэцэнзііна альбом . Адзначы м , ш то для U 2 гэта не бы ло б вялікай праблем ай, улічваю чы статус кам анды ісувязіБона. Аднак наўрад цігурт вы раш ы ў гуляць у брудны я гульні( пры нам сі, наш а рэдакцы я ніякіх бабак не атры м ала) . М узы ка U 2 заваёўвае сы м паты ісам а па сабе, сваёй агульнай значнасьцю ; іх песьні, як раніш нікубак кавы ш тосьці звы клае іў той ж а час здольнае зьдзіўляць кож ны дзень. C D 0 3 7

U L I S / ПЕРАВЫ Д АНЬНІ БМ Аg r o u p “Чуж аніца” ( 1 9 8 9 ) каротка пра галоўнае: яскравы дэбю т; для беларускага року наступнага дзесяцігодзьдзя настолькіж вы значальны , як перш ы я альбом ы T h e S t o n e R o s e s іN i r v a n a для бры танскай іам эры канскай сцэны адпаведна; зь якім альбом ам U 2 м ож на правесьціпаралелі: “T h e U n f o r g e t t a b l e F i r e ”( 1 9 8 4 ) ; дэталь: альбом запісаны ў пры ватнай студы і гукарэж ы сэра Ры ш арда Сьм іта ў О льш ты не за тры дні. “Краіна доўгай белай хм ары ” ( 1 9 9 0 ) каротка пра галоўнае: вярш ы ня дасягненьня аўтарскага тандэм у КораньАксёнцаў іадна з найлепш ы х вокладак у гісторы ібеларускага року; зь якім альбом ам U 2 м ож на правесьціпаралелі: часткова з “W a r ”( 1 9 8 3 ) , у лепш ы я м ом анты з “J o s h u a T r e e ”( 1 9 8 7 ) ; дэталь: народны я сьпевы на альбом е гучаць у вы кананьнівядом ай акторкіТацяны М архель. “Танцы на даху” ( 1 9 9 3 ) каротка пра галоўнае: гіт на гіце сядзіць ігітом паганяе. П ры м уш ае скары стацца ўм оўны м склонам : каліб яш чэ ў 1 9 9 5 не забараніліставіць песьніU L I S на рады ё, больш асьць кам пазы цы яў ды ску не сы ходзіла б зь 7 5 % вага этэру наш ы х рокрады ёстанцы яў ( каліб такія ў Беларусібы лі) ; зь якім альбом ам U 2 м ож на правесьціпаралелі: “A c h t u n g B a b y ”( 1 9 9 1 ) ; дэталь: “Танцы на даху” м ож на знайсьціу каталёзе сайту h t t p : / / m e t a l c h e r n a r o d . r u , пры сьвечанага м эталічнай м узы цы . П ры чы м сты ль альбом а вы значаны як “e t h n o p o p r o c k ”.


S W A Y Z A K / L O O P S F R O M T H E B E R G E R I E F A T B O Y S L I M / P A L O O K A V I L E

!K 7

D E V E N D R A B A N H A R T / N I N O R O J O R A N D O M A J E S T I Q / M O A U D I O X L R e c o r d i n g G i z m o L a b

S o n y M u s i c

Каліда вас патрапіцьтакігэты альбом , Калівы спадзяваліся, нібы Н орм ан аблаж аецца, як гэта зрабіліў сваіх нядаўніх паспрабуйце, слухаю чы яго, уявіць сябе ў альбом ах асобны я “культавы я” м узы канты закінутай аўчарнідзенебудзь сярод 1 9 9 0 х, то м агу вас расчараваць. П раўда, лясісты х горны х схілаў Ш вэйцары і. калівы чакаліш чы льны строй П ры нам сі, м енавіта ў такіх абставінах ён танцавальны х баевікоў, то расчараваць давядзецца ідругіраз. Н е, яны ёсьць якіж бы ў запісаны , і, як сьцвярж аю ць гэта наогул F a t b o y S l i m бяз танцаў. У яго м узы канты , гэта вы разна адчуваецца ў яго нават баляда гучы ць як клю бны хі т. Толькі атм асф эры Расслабленай іпры м ірэнчай, на гэты раз не ў танцах справа. Кук зусім ня тое, ш то ў іх тлум най лёнданскай вы раш ы ў узгадаць старое, пры гадаць часы ш табкватэры . ледзь не F r e a k p o w e r , каліне B e a t s n t e r n a t i o n a l ( дзякую чы гэты м іінш ы м сваім Н е пазбаўлены сам авітасцісты ль S w a y z a k I м інулы м праектам наш герой значы цца ў вы рас з тэхна іхіпхопу, але, як паслухаеце Кнізе рэкордаў Гінэса за колькасць хітоў эты альбом , вам хутчэй успом ніцца ізноў №1 уU K , запісаны х пад розны м іім ёнам і) . ж а лёнданскіU n d e r w o r l d Ц і, у Як у стары я добры я часы , ён запісаў цэлы альбом . . . песень. Каліне зьвяртаць увагу на павольнейш ы я ды задум еньнейш ы я хітовае рубілава S l a s h D o t D a s h перш ы м ом анты , ня м енш бры танскіF a i t h l e s s . І сы нгл з альбом а, іна пару прам еж кавы х нават далёкіад клю бнай сцэны бры тпоптанцавальны х нум ароў, то нават трэкі, у псы хадэлік J a n B r o w n у свой час не цураўся якіх сказана ўсяго адна ф раза, іначай як такога таннага аналягавага гуку ў сваіх песьніўспры м аць цяж ка. А ўж о чаго варты я ш м атгалосы я расьпеўкіад Д эйм ана зм рочны х балядах. Элбарна з B l u r на P u t I t B a c k T o g e t h e r . . . І Тут, канеш не, абы ш лося без балядаў песьнігэты я зусім не гучаць як запісаны я ў хлопцы , якніяк, не забы ваю цца на тое, ш то 2 0 0 4 годзе. Ш то да м узы кі, то так, яна ў м узы чнай прэсе на іх наляпіліярлы к даволім адэрновая, хоць іаддае час ад часу " t e c h n o d u b " . Затое не абы ш лося без 1 9 9 7 м. Але вакалы , ры ф м ы , тэксты і агульны настрой ні бы іх павы торгвалі хітовы х танцавальны х нум ароў: пры гучы х і гадоў эдак з 1 9 5 0 х 1 9 6 0 х, напазы чаліў адначасова м элянхалічны х ( " A n o t h e r W a y " ) , хіпіды інш ы х бітнікаў. кры ху пэсы м істы чны х ( " S n o w b l i n d " ) , ам аль Ігэта працягвае заўваж аную ўж о не ў гістэры чны х ( " S p e a k E a s y " ) , а то іпроста аднаго электроннага м узы канта тэндэнцы ю : вакалы зусім не падпадаю ць душ аразьдзіральны х ( " M y H o u s e " ) . пад звы клую стандартнасьць 1 9 9 0 х, але Каліспрабаваць уявіць сабе гэту м узы ку, надта розьняцца па тэм бры інастроіі так бы м овіць, " у дзеяньні" , то гэта даволі гучаць то як пры вітаньне ад дж азу 1 9 3 0 х, бадзёры я, але сам отны я танцы на то як соўл 1 9 7 0 х, то наогул ніна ш то зацягнутай ш тучны м тум анам пляцоўцы . знаём ае. Ш то не м ож а ня радаваць, пагадзіцеся. Каліведаеш , ш то за дзьвяры м а пачы наецца яш чэ больш ш чы льны , усепаглы нальны * * * см ог. Ц іш вэйцарская пуш ча як кам у “А ЧАМ У ВАШ АЛ ЬБОМ ТАК падабаецца. НАЗЫ ВАЕЦЦА? ” F a t b o y S l i m чайнік!!! * * * Ш то такое P a l o o k a v i l l e ? АД КУЛ Ь НАЗВА АЛ ЬБОМ У Гэта нейкім ом ант канцэрту ў клю бе, Усё пачалося ад B e r g e r i e так празы валася напэўна, своеасаблівая яго нірвана: калі ш вэйцарская сядзіба, у якой пісаўся м ая адна рука паднятая долу, над галавою , а другая ляж ы ць на ж ы ваце ціна плячы і альбом. Перш ая асацы яцы я да гэтага калы хаецца ў такт з натоўпам . P a l o o k a v i l l e слова, ш то ўсплы ла ў інтэрнэтпош укавіку, гэта м есца бяссэнсавага ш часьця, да ягога бы ла " L e s L o u p s d a n s l a B e r g e r i e " ( " Ваўкіў я вы біраўся раней ш тоўікэнд, а зараз аўчарні" ) кінастуж ка 1 9 6 0 хз ш том есяц. ” саўндтрэкам S e r g e G a i n s b o u r g . П ра ш то ваш перш ы сы нгл з альбом у " L o u p s " бы лізам енены я на " L o o p s " " S l a s h D o t D a s h " ? Ён цікавы хаця б там у, ш то я абсалю тна структурны элемэнт м узы кі, створанай пры нічога не рублю ў кам пах іінтэрнэце. І дапам озе кам путара. Сам ф ільм м енавіта там у я вы раш ы ў запісаць песьню , " электронікі" яш чэ ня бачы лі ням а часу. пры сьвечаную нэту, w w w іўсям у там у, ш то Д ы іадш укаць яго ня так проста. зьвязана з кам путарам . Хаця па ш чы расьці, зараз я уж о ўм ею неш та ш укаць праз пош укавік. Але дагэтуль м ае сябры не наваж ы ліся м яне нечам у навучы ць. Н у хіба ш то акрам я адкры цьця ўласнага м эйла. Чы м пры нцы пова адрозьніваецца твой новы альбом ад папярэдняга, H a l f w a y B e t w e e n T h e G u t t e r A n d T h e S t a r s ( 2 0 0 0 ) ? “П ры нцы пова? Будовай песень. На папярэднім альбом е я запраш аў пару вакалістаў, але ня столькідзеля вакальны х парты яў, колькідля стварэньня атм асф эры . У гэты м ж а альбом е сапраўдны я песьні, з сапраўдны м ігітарам і. Раней такога не бы ло на ніводны м м аім альбом е. . . Хаця, ну вас! Сам іразьбірацеся Я песьні C D аглядальнi кi напісаў, а ўсё астатняе м яне не турбуе. ” АЛ ЕСЯ СЕРАД А, ВI КТАР П АЗЬН ЯКО Ў

Сярод ам эры канскіх ф олькзы нгераў раптоўна адш укаўся арты ст, ш то вы глядае ня м енш ы м вар' ятам , чы м псы хадэлічны я кум іры М арк Болан іСід Барэт Толькігэты хлопец, у адрозненне ад іх, не злоўж ы вае галю цы нагенам і. Ям у на тое ням а патрэбы : калім еркаваць па песьнях Д эвэндры , ды к ён сам сабе " Л ю ся Сярод Д ы ям ентаў" . Н аскрозь пазы ты ўны , абсалю тна неадэкватны 2 3 гадовы пэрсанаж з акусты чнай гітарай запісваўся бы ццам бы на адны м " кватэрніку" з5 ' n i z z a на заднім пляне праяж дж аю ць м аш ы ны , сьпяваю ць цы кады , чы ры каю ць папугайчы кі, а наш герой, не зваж аю чы на тое, вы водзіць свае гім ны арты сты чнай анархііісьвядом асцібяз м еж аў Ітолькізрэдку нехта зь яго бліж эйш ы х сабутэльнікаў пераборвае ляноту, каб узбагаціць м узы чную палітру Д эвэндры парай нотаў на тубе ціна басгітары . Сам ае сьм еш нае, ш то варта бы ло б ям у толькіпаж адаць, іён м ог разьлічваць на студы ю ня горш чы м у сам ога Боба Д ы лана. Д зякую чы той аш алам ляльнай папулярнасьці, якую ён пры дбаў летась, а таксам а ўплы вовы м сябрам ( такім , як М айкл Гіра лідэр калісьцікультавы х м узы чны х авангарды стаў T h e S w a n s ) . Аднак прадусары папросту пабаяліся перасадж ваць такога сам ародка у цяплічны я ўм овы Каб зьнесьціўсе навакольны я дахі, ям у сапраўды дастаткова аднаго гітарнага перабору і вы сокага ( часам аж да поўнай андрагіннасьці) голасу. " Янайгорш ы ў сьвеце гітары ст і найгорш ы ў сьвеце сьпявак, лічы ць Д эвЭэндра, але м узы чны я кры ты кізь ім чам усціне пагадж аю цца. * * * ТРЫ ПЕРШ Ы Я ПУНКТЫ БІЯГРАФ ІІ АМ ЭРЫ КАНСКАГА Д ЭВЭНД РЫ іяк ён яш чэ здольны працягваць? ! 1 . 1 ) Перш ы альбом Д эвэндры запісваўся галоўны м чы нам на тэлеф оны аўтаадказчы кіяго сяброў. 1 . 2 ) Перш ы яго вы ступ м еў м есца на гом асэксуальны м вясельлі, пры ты м ш то сам Д эвэндра, ш то назы ваецца, s t r a i g h t . 1 . 3 ) У свой перш ы эўрапейскітур Д эвэндра паехаў разам з М айклам Гіра, ітам яго сустрэў зм рочны , ш чы льны іня надта добразы члівы натоўп эўраготаў, ш то пры йш ліна свайго даўняга кум іра і не м аглізразум ець, ш то побач зь ім робіць гэты клоўн з гітарай.

C D 0 3 8

R a n d o m a j e s t i q праект гам ельчаніна Ўладзім ера Хропава. За апош нідзясятак гадоў пад гэты м ім ем бы ло створана столькім узы ківа ўсіх м агчы м ы х электронны х сты лях, ш то спробы акрэсьліць яго ўласны сты ль ўж о канчаткова страцілісэнс. Яго трэкі трапляліна зборкіам аль усіх эм біэнтна / эйдзіэм ны х лэйблаў бы лога U S S R , а таксам а ў сьпісы рэлізаў незьлічоны х лэйблаў заходняга андэграўнду Але андэграўнд гэта адно, а новы альбом зусім трэцяе. Л ю дзей, якіх надоўга хапае на " завум ную " ў параўнаньніз м эйнстры м ам м узы ку, лічы ш то ням а. Раней ціпазьней голы энтузіязм вы чэрпваецца іўзьнікаю ць наступны я вары янты : 1 ) сьпіцца / аж аніцца ібольш нічога не пісаць, 2 ) арганізаваць сабе лэйбл ціяш чэ ш то такое іпачаць акты ўна рабіць грош ы на м узы цы П ры ты м уласны праект м ож а нават м ець пэўны кам эрцы йны посьпех у андэграўндзе. Яркіпры клад зь БеларусіA m b a s s a d o r 2 1 . 3 ) узяцца за ўсім зразум елую м узы ку. І/ ці прадусаваць кам эрцы йны я праекты . Усем агчы м ы я б' ёрк ім адоны на 9 0 % абавязаны сваім іпосьпехам іякраз такім лю дзям . R a n d o m a j e s t i Q вы браў трэціпуць. Яго трэці альбом здаецца настолькілёгкім для ўспры яцьця, ш то спадабаецца нават ваш ай бабуліАле ары гінальны я хады ў кам пазы цы ііф ілігранная праца з гукам таксам а нікуды не падзеліся. Ігучы ць ён эпічна іпракты чна, як сэт D J T i e s t o на адкры цціапош няй алім піяды . Улічваю чы , ш то M o A u d i o вы ходзіць ня толькіна ды ску, але іў электронны м вы глядзе на сэрвісах кш талту i T u n e s , пры адпаведнай м эды япадтры м цы ёсьць ш ансы , ш то наступны ды ск будзе напісаны якраз для М адоны . * * * Пакуль працаўнікібеларускага кліпавага партала w w w . s m o t r i t e l . c o m вы значаліся са сваім істаўленьнем да тутэйш ай электронікі, іх ум удры ўся абагнаць заходніh t t p : / / w w w . k a h v i . o r g / . Надоечы гэты сайт працы таваў w w w . b b c w o r l d . c o m K a t e R u s s e l . “Каліўлічы ць, ш то гэта бясплатная м узы ка, я хачу зазначы ць, ш то якасьць прапанаваны х бітаў наш м ат вы ш эйш ая, чы м звы чайна на падобны х сайтах. М не вельм іпадабаецца кліп ' M r D u n e l i k e s O r a n g e s ' ад R a n d o m a j e s t i q . Нехта патраціў неверагодную колькасьць часу на гэта відэа ія зь цяж касьцю м агу паверы ць, ш то яго м ож на скачаць тут бясплатна”. Азначанае відэа зьявілася поты м у тэлеэтэры B B C W o r l d .


C D 0 3 9


НО ВЫ

G a m e S p i r i t АД АD I D A S

НОВЫ G A M E S P I R I T АД АD I D A S Сьвеж ы ары ентальны водар. М уж ны я пахі, м оцны я пачуцьці. Усё гэта a d i d a s G A M E S P I R I T прадстаўнік новага сям ейства водараў у партф оліё аd i d a s . Туалетная вада іласьён пасьля галеньня створаны я на аснове спэцы яльнай тэхнікіW a t e r t i g h t T M . П ры нцы п дзеяньня просты інадзейны : дзякую чы своеасаблівай м ікраплёнцы тваё цела “тры м ае” водар. П ах не зм ы ваецца івы датна захоўваецца нават пры інтэнсіўны х ф ізы чны х нагрузках. Бег зь пераш кодам іпа горадзе, кіраваньне аўтам абілем у гадзіну пік, здача пяцізалікаў у дзень без падры хтоўкіG A M E S P I R I T вы датна падры хтаваны да ўсіх экстрэм альны х гульняў сучаснасьці. У вы ніку м аем парф ум у новага пакаленьня іяш чэ адзін посьпех сусьветна вядом ага брэнду.

A D I D A S . ІНАВАЦЫ ЙНАЯ Ф ОРМ УЛ А. СТВОРАНА З УД ЗЕЛ АМ АТЛ ЕТАЎ Гэты слоган іславутая ф ігурка бегуна ўж о сталі сучаснай урбаністы чнай легендай. Ты м ож аш бы ць упэўнены : G A M E S P I R I T вы тры м ае вы прабаваньне хуткасьцю іадрэналінам . У экстрэм альны х ум овах м эгаполісу ты не зваж аеш на дробны я непры ем насьці: анты пэрсьпіранты ігелідля душ у ад a d i d a s дазваляю ць табе бы ць у ф орм е круглы я суткі. П ры іх распрацоўцы ў аснову закладзены акты ўны я кам панэнты : яны ўтры м ліваю цца ў м ікракапсулах і пачы наю ць дзейнічаць, калітвая акты ўнасьць павы ш аецца. У сьпёку іслоту, калітэм пэратура і вільгаць пасягаю ць на тваё пачуцьцё кам ф орту, эф ірны я алеіпарф ум аваны х лініяў вяртаю ць тваё цела ў норм у іты зноў у гульні. Акты ўны догляд цела, распрацаваны з удзелам атлетаў. Д ля акты віста па ж ы цьці.

ЗЬМ ЯНІГОД . ЗЬМ ЯНІПАХ Д ругая палова сьнеж ня сам ы час для сю рпры заў. Бы ць “Сонцам ” ірабіць пры ем насьціблізкім найперш ая задача гарадзкога акты віста. аd i d a s уж о зрабіў табе падарунак, каліствары ў наборы аd i d a s : пазбавіў праблем ы вы раш аць, “ш то набы ць ям у/ ёй”. Н я варта валэндацца па горадзе ў пош уках. Забудзься на няпэўнасьць інедахоп часу, будзь гаспадаром сы туацы і. У цэнтральны х крам ах М енску ГУМ , Ц УМ , ГД “Н а Н ям ізе”, “Беларусь” зь 1 5 па 3 1 сьнеж ня ты атры м аеш ад прам оўтараў аd i d a s яркую навагодню ю паш тоўку, інф арм ацы йны ліст з вы явам і падарункавы х набораў аd i d a s , а таксам а пробнікавы ф лякон туалетнай вады a d i d a s G A M E S P I R I T . Застаецца пры класьціда паш тоўкісам навагодні парф ум авы набор іпры ем ны я эм оцы ітваім блізкім забясьпечаны я на 1 0 0 % . . . . А ты м часам чы тач C D уж о м ае перш ую частку падарунка пад елку. Застаецца тольківы браць крам у. Увага: прам оўтары аd i d a s ры хтую ць для цябе яш чэ адзін сю рпры з. Падказка схаваная ў сам ой назве: a d i d a s G A M E S P I R I T . C D 0 4 0


CD / Studenckaja Dumka 2004. #12  

Cool youth magazine from Belarus

CD / Studenckaja Dumka 2004. #12  

Cool youth magazine from Belarus

Advertisement