Page 1

ว� ช า CD456 : Communication Design V ภาคการศึ ก ษา 1/2555 ชื ่ อ ณั ฐ กานต นามสกุ ล เสื อ ขวั ญ รหั ส นั ก ศึ ก ษา : 1520804475 ผลงานชื ่ อ : Goody Grains


Contents

Keywords Mind Mapping Analysis Concept Design Brief Case Study Inspiration Sketch Develop Mock Up


Keywords

Metaphor

คื อ อะไร การอุ ป ลั ก ษณ การเปร� ย บเที ย บ เปร� ย บเปรย อาจเป น คำพ� ด สำนวน ประโยค หร� อ สุ ภ าษิ ต เป น ต น


Mind Mapping ดอกไม ใบไม ผั ก ผลไม

Mahatma Gandhi, Socrates, Steve Jobs, Dalai Lama, Buddha, Bob Marley, Abraham Lincoln, etc. Age Art Business Change Motivation Imagination Motivation Peace Health/Eat Life Love Hope Happiness etc.

Topic

Authors จำแนกแบบไหน นอก

สุ ภ าษิ ต ไทย คำพั ง เพย

ธรรมชาติ แดง- ร อ นแรง ไฟเผา วู  ส าม น้ ำ เง� น - สงบ สุ ข � ม เง� ย บขร� ม ดำ- ลึ ก ลั บ น า กลั ว เท ห  เข� ย ว- ชุ  ม ฉ่ ำ สมบู ร ณ สบาย สี

คำคม

Inspire

สั ต ว ช นิ ด ไหน พั น ธุ  ไ หน ป  ค ชิ ส ุ เชาเชา บลู ด ็ อ ก เฟรนซ บลู ด ็ อ ก ลาบราดอร

สั ต ว

pattern

แฟชั ่ น

Metaphor

หมา

มาจากอะไร

แมว

นิ ส ั ย คนแบบไหน ใจเย็ น รั ก สนุ ก ร า รเิ ง Aleart แข็ ง แรง บึ ก บึ น เง� ย บ ตั ว เล็ ก ตั ว ใหญ

หมู หมา กา ไก นก ปลา แมลง

ยาม - รองเท า หนั ง , Army อาชี พ

ภารโรง - ผ า เช็ ด เหง� ่ อ , รองเท า แตะ ครอบครั ว ขาวนา - เสื ้ อ ม อ ฮ อ ม กางเกงขาก ว ย พ อ พ� ่ น  อ ง วั ฒ นธรรม แม สิ ง โต การละเล น รอยยิ � ม สี น ้ ำ เง� น หั ว เราะ ชนเผ า - กะเหร� ่ ย ง, อิ น เดี ย น สนุ ก สี ฟ  า สนุ ก สี ส  ม เง� ย บ สี ส ั น มาดขร� ม สี เ ข� ย ว ร า เร� ง อ อ นโยน ร า เร� ง เล น อารมณ ด ี กิ จ กรรม รอยยิ � ม


Mind Mapping

Quote Of Eat One should eat to live, not live to eat. - Moliere Food for the body is not enough. There must be food for the soul. - Dorothy Day Eat food. Not too much. Mostly plants. - Michael Pollan You are what you eat. - Michael Pollan We are not only what we eat, but how we eat, too. - Michael Pollan Don’t eat anything incapable of rotting. - Michael Pollan Don’t eat anything your grandmother wouldn’t recognize as food. - Michael Pollan Eating’s not a bad way to get to know a place. - Michael Pollan


Mind Mapping กิ น ครบ ผั ก เยอะ ผลไม เ ยอะ ไม ต ิ ด มั น ดื ่ ม น้ ำ เพ� ย งพอ ไม ร สจั ด

Health Good Eat

ดี หร� อ ไม ด ี เกิ ด จาก

Good Live

Bad Healthy

เพราะรั ก สุ ข ภาพ ใส ใ จ รั ก ตั ว เอง

กิ น ไม ค รบ ผั ก น อ ย ผลไม น  อ ย ติ ด มั น ดื ่ ม น้ ำ ไม พ อ รสจั ด ขนมหวาน Unhealthy

ท า มกลางสิ � ง แวดล อ มดี มลพ� ษ น อ ย อากาศดี ๆ ออกกำลั ง กายเสมอ รั ก ษาความสะอาด ไม แ ออั ด พั ก ผ อ นเพ� ย งพอ อารมณ ด ี เ สมอ ฝ ก สมาธิ สุ ข ภาพแข็ ง แรง

ไม ด ี

ท า มกลางสิ � ง แวดล อ มไม ด ี มลพ� ษ เยอะ อากาศไม ด ี ไม ถ  า ยเท ไม อ อกกำลั ง กาย สกปรก แออั ด พั ก ผ อ นไม พ อ อารมณ เ สี ย ข� ้ ห งุ ด หง� ด ไม ม ี ส มาธิ ห ร� อ สมาธิ ส ั ้ น สุ ข ภาพแย


Analysis

Eat Good Eat Bad Live Good Healthy Unhealthy

สุ ข ภาพแข็ ง แรง

ต อ งเลื อ กกิ น อาจจะยุ  ง ยาก

ไม ต  อ งเลื อ กมากให เ สี ย เวลา

สุ ข ภาพแย

สุ ข ภาพแข็ ง แรง อารมณ ด ี

เป น เร� ่ อ งยากสำหรั บ คนเมื อ ง

สุขภาพกายดี สุขภาพจิตด็ดีดวย

ไม ม ี

ไม ม ี

สุขภาพจิตแยตาม ไมสนุกกับชีว�ต


Concept

Inspired By We are not only what we eat, but how we eat, too. - Michael Pollan Eat food. Not too much. Mostly plants. - Michael Pollan

My Concept Healthy food for every meal, every day. Whole Grains, Healthy, Nature


Design Brief WHO กลุม เปาหมายอายุโดยประมาณ 25 ปขน้� ไป ทัง้ ญ และ ช รายไดประมาณ 20,000-50,000 บาท การศึกษาระดับปร�ญญาตร� อาศัยอยูย า นใจกลางเมือง

WHAT Branding รานอาหารเพ�อ่ สุขภาพทีส่ ะดวกรวดเร็ว

WHEN เปดใหบร�การตามเวลาหางสรรพสินคา และบางสาขา 24 ชัว่ โมง

WHERE สถานทีจ่ ำหนายเชน Siam Paragon, Central World, Emporiam, Terminal 21, Central, etc. และมีตามสถานีรถไฟฟา BTS เปนรานยอย

WHY เพ�อ่ อำนวยความสะดวกใหกบั คนทีใ่ สใจสุขภาพแตไมถนัดหร�อไมมเี วลาทำเอง เพ�อ่ ใหกลุม เปาหมายไดมสี ขุ ภาพทีด่ ขี น้� อาจไมใท่ ง้ั หมดแตอาจเปนทางเลือกหนึง่ เพ�อ่ อำนวยความสะดวกดานการบร�โภคใหกบั คนทีม่ ชี วี ต� วุน วายจากการทำงานหร�อเร�ยน


Case Study


Inspiration


sKETCH


Develop

Go

G

od

Gra i

ns

d & G r ai n

s

oo

s

G

Good & Grains d & Grain oo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 S k e t ch B l o ck B o l d A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WX Y Z a b c d e fg h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 34 5 6 7 8 9

DB Helvethaica X Reg 55 Regular กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธ นบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ 0123456789

T y p e Fa c e

Corporate Colors

Brand Signatures

Daily Healthy Food Tagline

Key Design Elements

Curve Graphic


Mock up F O O D

SAND (WHOWICH LE

/

M E N U

WRAP WHEA ·ÔÆØÙ§ T) ÊÊ˼ÎÙÍ X&3 ´×ÎÌÎÓÆÑ ÔÚÙ²Æ× Aþ%YH §ÊÊ˼Π§ÊÊË ?Aÿ1 ÇÑÎÓÌ 59 §ÊÊ˼ΠÙͧÑÆÈÐ B. W3Q`G< L" §ÊÊ˼ΠÙÍŒ¯ÆÊܵÊÕÕÊ× [; /N.;K3 ÙͧÆח§ Œ¸ÕÎÈÞ X&3Aþ% ·ÔÆØÙµ —¶¸ÆÚȸÆÚÈÊ X&3Aþ%W W3Q`G< L"/ Ô×мÎÙÍ ÊX&3Aþ%W 3Q`G< 3/M=K4 ´×ÎÌÎÓÆÑ ÔÚÙ²Æ× 3Q`G< L"8=þ[1 X&3Aþ%4 L"3`M#Nď;X# µÔ×мΠµÔ×Ð <.M ÇÑÎÓÌ L=4O4NAW3 µÔ×мΠÙͧÑÆÈÐ A E;S< L" Q`G µÔ×мΠÙÍŒ¯ÆÊܵÊÕÕÊ× [; /N.;K3 ÙͧÆח§ Œ¸ÕÎÈÞ X&3Aþ% ·ÔÆØÙ¨ —¶¸ÆÚȸÆÚÈÊ X&3Aþ%E E;S< L"/ ´×ÎÌÎÓÆÑ ÍÎÈÐÊÓ 3/M=K4 ÊX&3Aþ%E ;S< L ¨ÍÎÈÐÊÓ¨ÍÎÈÐÊ X&3Aþ%4;S< L "8=þ[1 "3`M#Nď;X#<.M ¨ÍÎÈÐÊÓ ¼ÎÙÍ§Ñ Ó L=4ONAE ¨ÍÎÈÐÊÓ ¼ÎÙÍŒ¯ ÆÈеÊÕ [ < L" A ;S ¨ÍÎÈÐÊÓ ¼ÎÙͧÆÆÊ܌¸ÕÕÊ× X&3Aþ% ¼ÎÙÍ¹Í ח§—¶¸ÎÈÞ¸ÆÚÈ [ < L"/3 X&3Aþ%[ «®¸­ ÆέÊ×Ç ÆÚÈÊ ÊX&3A < L /M=K4 "8=þ[1 ´×ÎÌÎÓÆÑ  X&3Aþ%4 þ%[ < L"3`M <.M ¸ÆÑÒÔÓ ¸ÆÑÒÔÓ X&3Aþ%[L=4ONA[ #Nď;X# A ¸ÕÎÈÞ¸ ¼ÎÙ꤄ < L"D;R3[8 ´×ÎÌÎÓÆÑÆÑÒÔÓ¸ÆÈеÊÕ 5?L = ¹ÚÓƼ ¹ÚÓÆ ÆÑÆÉ ÕÊ× X&3Aþ%X& ¸ÕÎÈÞ¹ÎÙͧÑÆÈ X&3Aþ%X ?;G3/3 ÚÓƸÆÑÐÕÊÕÕÊ X&3Aþ%< &?;G38 »ª¬ª¹¦ ÆÉ× X&3Aþ%1 MX&?;G =þ/M=K4 [1<.M ¹ÔËÚ ·®¦³’² X&3Aþ%1 S3 L 3 /3/M=K4 ªÌÌ ÎݾÔÚ× X&3Aþ%<S3 L8=þ[1< ¹ÔÒÆÙÔ  ·ÊÈÎÕʓ M1S3 L .M ´ÓÎÔÓ  W ;K"DAþ= ¨ÆÇÇÆÌ  / K/N’W?QG[.“ ¨ÚÈÚÒÇÊ  [ LES ¨Æ××ÔÙ Ê×  ;JWāGW1B ¸ÜÊÊÙµ  EKAEG; ±ÊÙÙÚÈÊ ÊÆ XJE?_M5 ¸ÕÎÓÆÈÍ X /"AL ?O ¦ØÕÆ×ÆÌ 0 =G1 ·ÊɵÊÕÚØ 6 K_A ¬×ÊÊÓµ ÕÊ× 6K ?K3W/L ¾ÊÑÑÔܵÊÕÕÊ× EKL.EG; ¸ÜÊÊÙµ ÊÕÕÊ× 83 ; §ÆÐÊɲ ÊÕÕÊ× 8 =þG[;7=K_" ¼ÍÔÑʬ ÚØÍ×ÔÔÒ 8 =þ X." ×ÆÎÓØ 8=þ Wÿ<A WE?QG" =þE<A WE^. W; G4 ?^.2K }8č%

F O O D G42 K

WHOL

LA

E

GRAI

M E N U

}8 Original č % NS BAKE LAG4/3/ Chicken D Chicken RICE / Pork M=K4[ ™ LAG4[ ™ / Pork / Beef 69 E;S™W3Q`G Chicken B. / Beef E;S™W3Q`G With LAG4[ ™ / Pork 8=þ[1< Black Chicken / Beef E;S™W3Q`G Pepper With .M LAG4[ ™ / Pork 3`M#Nď;X# "Jaew" ¸ÒÔÐÊÉ / Beef E;S™W3Q`G Spicy With A ¸ÕÎÈÞ¸ ¸ÆÑÒÔÓ D;R3[8= Thai Sauce Crisp-F ÆÑÒÔÓ LA Herb LAG45?L ried L G4X&?; Fish »ÊÌÊÙÆ× AG4X&? G3=;A With 1G.D;R3 Tofu, Thai ÎÆÓLA ;G3X& 4 K3 [8= Herb Tomato Spinach G4;K"DA , Onion, W/LES;JW , Asparag þ=K/N Carrot, 6K;E āGW1GBEKAus and Sweet 3 G[;7=K_"X?EG;X= Mushro Pea, om JWE^. G10K_A?K3 WHOL W/L E WHEA ´×ÎÌÎÓÆÑ Chicken¸ÕÆÌÍÊ T SPAGH [ ™E;S™ / Pork ÙÙÎ ETTI W3Q`G™R" / Beef / Shrimp D5LW^/ ¸ÕÎÈÞ¸ ™1JW?™ 79 ChickenÕÆÌÍÊÙÙ B. / Seafood ;K"DAþ=K/N /ODS/ [ ™E;S™ / Pork Î =/3/M= / Vegetar W3Q`G™R" / Beef K4 ian / Shrimp D5LW ¸ÕÆÌÍÊ ™1JW?™ ChickenÙÙμÎÙÍ / Seafood ;K"DAþ=K/N ^//O6 K.ÿ`W;L [ ™E;S™ / Pork §ÑÆÈе / Vegetar W3Q`G™R" / Beef ÊÕÕÊ× ian / Shrimp D5LW ™1JW?™ / Seafood ;K"DAþ=K/N ^//O6 K.8=þ[1< / Vegetar .M ian


Mock up


Goody Grains Project  
Advertisement