Page 1

“ แตก...จุดออนอุตสาหกรรมอา “ตี ส าหารไทยใในตลาด AE EC”

วันพฤหัสบดีดีที่ 20 กันยายน 2555

สถาาบันอาหาร - ตลาดหลักทรั ก พยฯ - สภาอุ ส ตฯ ระดมสมองกูรูรูเศรษฐกิจ “ตีีแตก...จุดอออน อุตสาหกรรมออาหารไทยใในตลาด AEEC” สถาบันอาหาาร กระทรววงอุตสาหกรรรม รวมกับ ตลาดหลักทรั ก พยแหงปรระเทศไทย และกลุม ส ตสาหกกรรมแหงประะเทศไทย จัดเวที เ เสวนา Toop Executivve Seminar for f Food อุตสาหกกรรมอาหาร สภาอุ Sector “ตีแตก...จุดอ ด อนอุตสาหหกรรมอาหารรไทยในตลาดAEC” ยันไทยมี ไ ศักยภาพเปนศูนยกลางระบบ ล เศรษฐกิจในภู จ มิภาค ชี้ตนทุนแรงงาน พลังงาน และโลจิสติกส ก ยังเปนอุปสรรคที ป ่ตองรีรีบปลดล็อค เตรี เ ยมดัน ไทยใหเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอาหารแปรรรูป การวิวิจัยและพัฒนาอุ น ตสาหกรรรมอาหารครบบวงจรใน ภูมิภาคเเอเชีย เชื่อชชวงแรกจะมีเม็มดเงินลงทุนในไทยเพิ ใ ม่ ขึนเป น้ น 10,0000 ลานบาททตอป คาดดตลาดใน ประเทศแขงรุนแรง แตสงออกขยายตัวดี ประเมิมินวาจะมีมูลคาสงออก 1.6 ลานลานบบาทในอีก 5 ปขางหนา น ลคา 388,000 ลานบาาท คิดเปนสัดส ด วน 24.3% % เพิ่มขึน้ จากก 22.4% ในนป 2555 แบงเปนตลาดอาเซียนมู แ างโครงงสรางพืน้ ฐานนทีจ่ ําเปนดานเกษตรกรรม น มและแปรรูปขั้นตนในประเทศ ไทยควรเขาไปลงทุนและสร า กอนนํากลับมาเพิ่มมูลค ล าในไทยเพืพื่อสงออก เผผยปจจุบนั มีอุอุตสาหกรรมออาหารที่จดทะะเบียนใน เพื่อนบาน ตลาดหลัลักทรัพย 42 บริษัท มีมูลคคาตลาดรวม ณ ปจจุบันอยู อ ท ี่ 700,000 ลานบาทเศศษ มีการระดดมเงินทุน เพิ่มเติมในป ใ นกี้ วา 100,000 ลานบาาท แนะรายที่ตองการใชประโยชน ป จากกตลาด AEC ควรเพิ่มโอกกาสเขาถึง แหลงทุนระยะยาว น ม.ร.วว.พงษสวัสดิ์ สวัสดิวัฒนน รัฐมนตรีวาการกระทรรวงอุตสาหกรรรม กลาวปปาฐกถาพิเศษษ เรื่อง “ยุทธศาสตรภาครัฐเพืพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอา ต าหารไทยกาวสู ว ผนู ําอาเซียน” วาไดมีกการกําหนดทิศทางการ ศ พัฒนาอุตสาหกรรมออาหารของไทยย เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงขอองโลกไวดงั นี้ 1) ไททยจะเปนประเทศทีน่ ักลงทุนตางชาติเขขามาตั้งฐานการผลิตอาหหารแปรรูปโดยยใชวัตถุดิบในนประเทศ ไทย


2) มีแหลงวิจัยและพัฒนาอาหารใหหลากหลายและรองรับความตองการของผูบริโภคแตละกลุม 3) มีการควบคุมมาตรฐานสินคาทัง้ ระดับในประเทศและสงออกเปนมาตรฐานเดียว และเทียบเทา ระดับสากล 4) มีระบบตรวจสอบยอนกลับแหลงที่มาของทุกองคประกอบทีน่ ํามาผลิตสินคาตั้งแตวัตถุดิบ บรรจุ ภัณฑ และทรัพยากรอื่นๆ 5) มีตราสัญลักษณรับรองอาหารปลอดภัยที่เปนที่ยอมรับ ขณะเดียวกันก็ผลักดันใหผูบริโภคเกิดคานิยมในการเลือกซื้ออาหารที่มีตราสัญลักษณรับรองอาหาร ปลอดภัยและมีประโยชนตอสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อใหทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ระยะยาว เปนอุตสาหกรรมอาหารที่มีระบบการผลิตอยางยั่งยืนภายในป 2593 โดยเปนระบบการผลิตที่ เปนมิตรกับสิง่ แวดลอมและไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะตองมีการควบคุมคุณภาพสรางมูลคาเพิม่ และเพิ่มชองทางการตลาด และมีการวางแผนในหลายระยะทั้งระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะ ผลักดันใหมกี ารกําหนดตําแหนงบทบาทของประเทศไทยสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใน ประชาคมอาเซียน โดยใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอาหารแปรรูป และเปนศูนยกลางใน การวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย ซึง่ จะเปนแหลงรวมนักวิจัยดานอาหารที่ ศึกษาวิจัยและพัฒนาสินคาตามพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการดึงนักลงทุนตางชาติ เขามาลงทุนรวมกับผูประกอบการในประเทศจางผลิตและสงออกสินคาอาหารโดยมี Hyper market เปน ตลาดสํารองในการกระจายสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก “หากมองในภาพรวมของการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยก็มีศักยภาพในการเปน ศูนยกลางของระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ เนื่องจากหลายปจจัย อาทิ ตําแหนงที่ตงั้ ของประเทศที่อยู กึ่งกลางภูมิภาค และมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบานมากกวาทุกประเทศใน AEC ระดับการพัฒนา เศรษฐกิจสูงกวาประเทศสวนใหญ สิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ คุณภาพของผูประกอบการ นอกจากนี้ เงิน บาทยังไดรับการยอมรับในการซื้อขายในหลายประเทศ อยางไรก็ตาม อุปสรรคที่อาจทําใหไทยไมไดรับ ประโยชนอยางเต็มทีห่ รือเสียโอกาส คือ ขาดความรูแ ละความตระหนักถึงความสําคัญ ผลกระทบ และ ความจําเปนในการเตรียมความพรอม อุปสรรคอีกประการหนึง่ คือ ตนทุนการทําธุรกิจที่เพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะตนทุนแรงงาน ตนทุนดานพลังงาน และตนทุนโลจิสติกส การที่อาเซียนจะรวมตัวกันเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คงมีผลกระทบตอประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได ทัง้ ในดานบวกและดานลบ จึงทําใหผูประกอบการไทยตองมีการเตรียมตัวรองรับ ควบคูไปกับการดําเนินการเชิงรุกเพื่อแสวงหา โดยเฉพาะในเรื่องของการใชโอกาสจากตลาดทุนในการ ผลประโยชนจากการรวมตัวนี้ใหไดมากที่สดุ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร อันจะเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่


วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งนํามาสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” ม.ร.ว. พงษสวัสดิ์ กลาว นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผูแทนการคาไทย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิกฤต และโอกาสของ อุตสาหกรรมอาหารไทยภายใต AEC” วา ไทยเปนประเทศที่มีผลผลิตอาหารมากกวาการบริโภคในประเทศ และสงออกขาว มัน ยาง มากเปนอันดับหนึ่งของโลก ออยเปนอันดับสองของโลก ไกอันดับตนๆของโลก แม ในอนาคตจะมีผูผลิตที่มีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพมากขึ้น เชน เวียดนาม พมา กัมพูชา แตก็ไมไดหมายความวาปริมาณจะลนตลาด เพราะมีสาเหตุที่จะทําใหหลายประเทศตองการ นําเขาอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น “บทบาทของไทยในฐานะผูนําในการผลิตอาหาร ของโลก จะตองมีสต็อกอาหารที่เพียงพอและการบริหาร สต็อกที่มีประสิทธิภาพสําหรับการบริโภคใน ประเทศและเพียงพอตอการชวยเหลือเพือ่ นบานในยามวิกฤต โดยไทยจะตองเขาไปลงทุนและสราง โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการปลูกพืชเกษตร การทําปศุสัตว และการประมงรวมถึงแปรรูปขั้นตนใน ประเทศเพื่อนบาน และนํากลับมาเพิ่มมูลคาใหเปนสินคาคุณภาพสูงในประเทศไทยเพื่อ บริโภคในประเทศ หรือสงออก ไทยจะตองเปนตลาดกลางสินคาโภคภัณฑ คือ ขาว มันสําปะหลัง ยาง ออย ของโลก เพื่อ ลดความเสี่ยงจากราคาสินคาผันผวน” นายโอฬาร กลาว นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลาววา การเติบโต ของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่เขาระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ(mai) ปจจุบนั มีบริษทั จดทะเบียนในธุรกิจนี้รวม 42 บริษัท มีมูลคาตลาดรวม ณ ปจจุบันอยูท ี่ 700,000 ลานบาทเศษ เพิ่มขึ้น 29% จากป 2554 โดยผลประกอบการในครึ่งแรกของป 2555 มี กําไรสุทธิอยูท ี่ 29,000 ลานบาท เพิ่มขึ้น 40% จากชวงเดียวกันของปกอ น และระดมเงินทุน เพิ่มเติมผานกลไกของตลาดหลักทรัพยในปนี้กวา10,000 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของ ผูประกอบการไทยเปนอยางดี นอกจากประโยชนของการนําบริษทั เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อเขาถึงแหลงเงินทุนระยะ การเขาจดทะเบียนในตลาด ยาว และชวยใหบริษทั สามารถบริหารเงินไดอยางมีประสิทธิภาพแลว หลักทรัพย ยังเปนการสงเสริมสรางภาพลักษณที่ดี ในเรื่องระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน และมี ความโปรงใส สงผลใหบริษัทเปนทีย่ อมรับในสายตาของลูกคาและคูค าทั้งในประเทศ และตางประเทศอีก ดวย นายเพ็ชร ชินบุตร ผูอํานวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา การเปด AEC ที่ จะถึงในป 2558 จะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารไทยใน 2 ประเด็นใหญๆ คือ 1)อุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจากการเขามาลงทุนของ ตางชาติ ทัง้ นักลงทุนในและนอกภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพและปจจัยดึงดูดการ


ลงทุนทีเ่ หนือกวาประเทศคูแ ขงหลายดาน อาทิ ทําเลทีต่ ั้งเหมาะสม ตลาดที่มีขนาดใหญ กฎระเบียบรวมทั้ง โครงสรางพื้นฐานอยูในเกณฑดี ปจจัยการผลิตมีศักยภาพ (แรงงาน วัตถุดิบ อุตสาหกรรมสนับสนุน) ตนทุนทางธุรกิจที่ไดเปรียบประเทศอาเซียนจากการลดอัตราภาษีนิตบิ ุคคลมาอยูในอัตราต่ําที่ 20% ในป 2556 ซึง่ ตลาดอาหารภายในประเทศจะมีการแขงขันรุนแรงขึ้น ผูประกอบการจําเปนตองเตรียมการรับมือ ทั้งนี้คาดวาในชวงที่จะเปด AEC จะมีเม็ดเงินลงทุนจากตางชาติเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารของ ไทยรวมทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเพิม่ ขึ้นเกินกวา 10,000 ลานบาทตอป จากเดิมที่มีเม็ดเงินลงทุนเฉลี่ย กวา 9,000 ลานบาทตอป ในชวง 5 ปทผี่ านมา และมีการจางงานเกือบ 6,000 คนตอป โดยการเขามา ลงทุนของตางชาติสวนหนึ่งจะสงผลทําใหการสงออกอาหารของไทยขยายตัวเพิ่มขึน้ ทั้งในตลาดอาเซียน และนอกอาเซียน โดยสถาบันอาหารคาดวาการสงออกอาหารของไทยในอีก 5 ปขางหนา (ป 2560) จะมี มูลคา 1.6 ลานลานบาท โดยเปนการสงออกไปอาเซียนมูลคา 388,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 24.3% เพิ่มขึ้นจาก 22.4% ในป 2555 นอกจากนี้ 2) อุตสาหกรรมอาหารไทยทีม่ ีศักยภาพ จะขยายการคาการลงทุนไปสูประเทศอาเซียนเพิม่ ขึ้น ซึง่ ผูประกอบการรายใหญที่ถือเปนกลุมที่มีศักยภาพ จะเนนเขาไปลงทุนในตางประเทศ (Outward Foreign Direct Investment: Outward FDI) โดยการตั้งโรงงานผลิตและจัดจําหนายเอง ในชวงที่ผานมา Outward FDI ในธุรกิจอาหารยังมีไมมากนัก โดยมีมูลคาหลักรอยลานบาทหรือพันลานบาทตอปเทานัน้ ซึ่งกลุม อุตสาหกรรมเปาหมายที่ผูประกอบการมักเขาไปลงทุนสวนใหญอยูในธุรกิจน้าํ ตาล อาหารแปรรูป เกษตร และอาหารสัตว เปนตน อยางไรก็ตามภายใต AEC อุตสาหกรรมอาหารของไทยจะเขาไปมีสัดสวนในหวง โซการผลิตระดับภูมิภาคและระดับโลกมากขึ้น นัน่ หมายความวา หากอุตสาหกรรมอาหารของอาเซียน เติบโต ไทยซึ่งเปนหนึ่งในหวงโซอุปทานก็จะมีแนวโนมเติบโตตามไปดวย จากขอมูลลาสุดในป 2553 อาเซียนสงออกสินคาอาหารไปยังตลาดโลกมูลคา 93,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวน 9.2% ของ มูลคาการคาอาหารโลก เพิ่มขึ้นจากสัดสวนประมาณ 7% ในชวง 5-10 ปท่ผี านมา

SET_AEC  
SET_AEC  

http://www.foodfti.com/images/stories/pr_news/SET_AEC.pdf

Advertisement