Page 1

ที่ ส.อ.ท.สค. 060/2554 19 สิงหาคม 2554 เรือ่ ง ขอเรียนเชิญเป็ นคณะกรรมการจัดงาน “สมุทรสาคร Expo 2011” เรียน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย แผนผังงาน Expo 2011 หนังสือเชิญร่วมงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครทัง้ หมด 3 งาน ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้กําหนดจัดงาน “สมุทรสาคร Expo 2011” ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 25 กันยายน 2554 รวม 8 วัน ณ ตลาดทะเลไทย อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ เพิม่ ช่องทางการค้าทัง้ ภายในและภายนอกจังหวัด โดยให้ผผู้ ลิตพบกับผู้ ซื้อและผูบ้ ริโภคโดยตรง และเพื่อแสดงศักยภาพของสินค้าและบริการ รวมทัง้ นวัตกรรมของผูป้ ระกอบการใน กลุ่มอุตสาหกรรม ให้ประชาชนทัง้ ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่นๆ ได้รบั ทราบ ทัง้ นี้ เพื่อให้การจัดงาน “สมุทรสาคร Expo 2011” เป็ นไปด้วยความราบรื่น และเพื่อให้บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจัด งานดัง กล่ า ว สภาอุ ต สาหกรรมจัง หวัด สมุ ท รสาครจึง ขอเรีย นเชิญ ท่ า นร่ ว มเป็ น คณะกรรมการจัดงาน “สมุทรสาคร Expo 2011” ทัง้ นี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือจาก ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ การออกร้านในงาน “สมุทรสาคร Expo 2011” ให้แก่สมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมของ ท่านทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้ น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ท่ี  คุณอภิชติ ประสพรัตน์ ตําแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 081-6150456 โทรสาร 02-420-5914 Email apichit_p@hotmail.com  คุณภัทราวรรณ บุญญาภิสมภาร ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 086-3248024 โทรสาร 034-870-765 # 17 Email off_sakhon@windowslive.com จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รบั เกียรติจากท่านเป็ นอย่างดี ขอขอบคุณ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ

( นายอภิชติ ประสพรัตน์ ) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

/samuthsakorn_expo_2011_work_force  

http://www.foodfti.com/images/seminar/2011/aug/samuthsakorn_expo_2011_work_force.pdf

/samuthsakorn_expo_2011_work_force  

http://www.foodfti.com/images/seminar/2011/aug/samuthsakorn_expo_2011_work_force.pdf

Advertisement