Page 1

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ครัง้ ที่ 9/2553 วันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมฯ ***************************** กรรมการมาประชุม 1 นายประวิทย์ 2 ดร.พิเชฐ 3 ดร.ปิยะนุ ช 4 นายเจริญ 5 นายศุภเดช 6 นายมหาชัย 7 นางสาวไวฮุย 8 นางสาวสุภาภรณ์ 9 นายธรรมา

ประกฤตศรี อิฐกอ มาลากุล ณ อยุธยา แก้วสุกใส จิรเสวีนุประพันธ์ ลิรฐั พงศ์ ลี ชัยสถาวรวงศ์ ปิ่นสุกาญจนะ

บ.นํ้าตาลมิตรผล จก. บ.มีด้ จอห์นสัน นิวทริชนั ่ (ปทท.) จก. บ.ซี พี อินเตอร์เทรด จก. บ.ซี พี ค้าปลีกและการตลาด จก. บ.กรีนสปอต จก. บ.เป๊ปซี-่ โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จก. บมจ.ฟู้ดส์แอนด์ดริง๊ ส์ บ.เกียรติฟ้า จก. บ.อเมริกนั ฟู้ด จก.

10 นายไกรลาศ (นายวาทิน 11 นางไพลิน 12 นายพิชยั 13 นายสิงห์ (นายสิทธิชยั 14 นายทวี (น.ส.พินทุส์ ดุ า 15 ดร.มนูญศรี (นายจีรศักดิ ์ 16 นายปญั ญา (นางธัญญาภา 17 นายรุง่ โรจน์ (นางสาวกุลธิดา 18 นางอรพิน (นางสาวธันยา 19 ดร.เอกรัตน์

วงศ์สรุ ไกร วงศ์สรุ ไกร นิมติ ยงสกุล บูรพวงศ์ ตัง้ เจริญชัยชนะ วิบลู ย์ ปิ ยะพัฒนา มัคกิตกิ าล โชติเทวัญ ชูจนั ทร์ ผ่องธัญญา มาบุญกุล รุง่ โรจน์สาคร ภูเด่นผา บุญโชคชัย โรจนาเปรมสุข สุขสมชีพ

บ.โรงเส้นหมีช่ อเฮง จก. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน) บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท บ.ขนมสากล จก. บ.ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จก. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน) บ.แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ํา จก. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน) บ.สหฟาร์ม จก. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน) บ.ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จก. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน) บ.ยูเนี่ยนโฟรเซ้นโปรดักส์ จก. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน) บ.อายิโนะโมะโต๊ะ(ปทท.) จก. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน) บ.โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จก.

แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

1/17

รองประธาน รองประธาน เลขาธิการ รองเลขาธิการ รองเลขาธิการ รองเลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก กรรมการและ ทีป่ รึกษา ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


20 ดร.พรศรี (นางสาวณัฐกานต์ 21 นายกานต์ (นางสาวอมฤตา 22 นายจีรศักดิ ์ 23 นายธรรศ (นางสาวลลิตา

เหล่ารุจสิ วัสดิ ์ พันธ์ชยั ดาวมณี ศิรชิ ยั ชูจนั ทร์ ทังสมบัติ เอีย่ มสมบูรณ์

บ.ซีพเี อฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จก. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน) บ.เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จก. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน) บ.โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จก. บ.พูนสิน ทังง่ ่ วนฮะ จก. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทน)

กรรมการลาประชุม 1 นายวิศษิ ฎ์

ลิม้ ประนะ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

นายบุญเพ็ง นายนภดล ดร.พจนี นางสาวกัณญภัค นายสาโรจน์ นางอรรถพันธ์ นายวิศษิ ฐ์ นายพงษ์ศกั ดิ ์ นายไพบูลย์ นายพจน์ นายอาคม นายประกอบ นายประชา นายสมชัย นายวีระ นางสาวศิรมิ า นางสาวสรญา นายสุนทร

สันติวฒ ั นธรรม ศิวะบุตร พะเนียงเวทย์ ตันติพพิ ฒ ั น์พงศ์ อินทพันธุ์ มาศรังสรรค์ ลิม้ ลือชา วัชรนุ กลู เกียรติ พลสุวรรณา อร่ามวัฒนานนท์ พลานุ เวช ศรีแสงนาม รักสินเจริญศักดิ ์ จงสวัสดิ ์ชัย อัครพุทธิพร วัฒนชัยมงคล ว่องวัฒนโรจน์ วัฒนาพร

20 21 22 23 24

นายเจริญ นายธีระ นายวิวฒ ั น์ นายอดุลย์ นายศักดิ ์

รุจริ าโสภณ นภาพฤกษ์ชาติ ลิม้ ศักดากุล เปรมประเสริฐ สรรพานิช

บ.อาจจิตต์ อินเตอร์เนชันแนล ่ เพ็พเพอร์ แอนด์ สไปซ์ จก. บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บ.เนสท์เล่(ไทย) จก. บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟ้ ูด บ.สยามอุตสาหกรรมการเกษตรอาหาร จก. บ.ยูนิลเี วอร์ไทย โฮลดิง้ จก. บ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จก. บ.มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จก. บ.คลีนฟู้ดส์ จก. บ.ธารสมุทรฟู้ดส์ จก. บมจ.ยูนิคอร์ด บ.โกลโบ ฟู้ดส์ จก. บ.เจริญอุตสาหกรรม จก. บ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จก. บ.ลํ่าสูง(ประเทศไทย) จก. บ.ไทยนํ้าทิพย์ จก. บ.ไทยฟู้ดส์ อินเตอร์เนชันแนล ่ จก. บมจ.สุรพลฟู้ดส์ บ.อุ ต สาหกรรมพั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ สิ น ค้ า พืน้ เมือง จก. บมจ.อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น บ.สยามร่วมมิตร จก. บมจ.ทิปโก้ฟ้ ูดส์(ประเทศไทย) บ.ธนากรผลิตภัณฑ์น้ํามันพืช จก. สมาคมผูเ้ พาะเลีย้ งปลาไทย

แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

2/17

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ประธาน รองประธาน รองประธาน รองประธาน รองประธาน รองเลขาธิการ รองเลขาธิการ นายทะเบียน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


25 26 27 28

นายเดวิด นายบรรพต นางภัทรี นางสุตพิ ร

รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม 1 นายอาร์ชวัส 2 นายพลางสิทธิ ์ 3 นายเยีย่ ม 4 นายภัคธร 5 นางสาวรัตดาวรรณ 6 นางสาวศิรพิ ร

เลา ชิ ไว วงศ์เจริญรัตน์ สินอนันต์พฒ ั น์ รังสีศริ กิ ุล

บ.ดูฟ้ ูด จก. บ.อินเตอร์โอเชียนิครีซอร์สเซส จก. บ.แคดเบอรี อาดัมส์ (ประเทศไทย) จก. บมจ.อาหารสยาม

เจริญศิลป์ สุทธปรียาศรี ยุคนธรธรรม เนียมแสง ชิณปะ หงษ์ทอง

บ.ไทยนํ้าทิพย์ จก. บริษทั ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จํากัด บมจ.ฟรีสแลนด์ ฟู้ดส์ โฟร์โมสต์ (ประเทศไทย) บ.ซี.พี.อินเตอร์เทรด จก. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เปิ ดประชุมเวลา 14.10 น. เนื่องจากประธานกลุ่มฯ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองประธาน (นายประวิทย์ฯ) ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในที่ ประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งประธานแจ้งเพือ่ ทราบ 1.1 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กับคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าฯ ประธาน แจ้งว่ายังไม่มรี ายละเอียดนําเสนอ มติทป่ี ระชุม รับทราบ 1.2

ประชุมคณะกรรมการอาหาร ครัง้ ที่ 5/2553 ประธาน แจ้งว่าด้วย อย.ได้เชิญประชุมคณะกรรมการอาหาร ครัง้ ที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อย. เนื่องจากประธานกลุ่มฯ(คุณวิศษิ ฎ์) เป็ นผูแ้ ทน เข้าร่วมประชุม โดยจะแจ้งประธานและนํามารายงานในการประชุมครัง้ ต่อไป มติทป่ี ระชุม รับทราบ สภาอุตสาหกรรมฯ เป็ นเจ้าภาพจัดประชุมหารือกับหอการค้าญีป่ นุ่ ครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 ประธาน แจ้งว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมฯ เป็ นเจ้าภาพจัดประชุมหารือกับหอการค้าญีป่ นุ่ ครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมฯ (คุณพยุงศักดิ ์ฯ) เป็ นประธาน (คุณกัณญภัค เข้าร่วมแทน) มติทป่ี ระชุม รับทราบ

1.3

แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

3/17


1.4

สัมมนาเรือ่ ง“ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูร่ ะดับโลก” เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2553 ประธาน แจ้งว่าด้ว ยสถาบันบัณฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร์ ได้ร บั มอบหมายจากสํานัก งานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ให้จดั ทําโครงการศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูร่ ะดับโลก ในการนี้ การ ดําเนินงานอยูช่ ่วงสุดท้ายของโครงการ ซึง่ เป็ นการนําเสนอร่างแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน ภาพรวมและร่างแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาในเบือ้ งต้น (อุตสาหกรรมอาหารเป็ นหนึ่งใน อุตสาหกรรมต้นแบบ) รวมทัง้ รับฟงั ข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง จึงได้จดั ประชุม “ทิศ ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูร่ ะดับโลก (Pioneering a new frontier for Thai industry)” ขึน้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยได้เชิญประธาน กลุ่มฯ อาหาร ร่วมเป็ นวิทยากร ด้วย มติทป่ี ระชุม รับทราบ

1.5

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ครัง้ ที่ 1/2553 ประธาน แจ้งว่าด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จดั การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ครัง้ ที่ 1/2553 ขึน้ เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2553 ในการนี้ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จดั ส่งรายงานการประชุม มายังกลุ่มฯ เพือ่ เป็ นข้อมูล (รายละเอียดตามเอกสารแจกในทีป่ ระชุม) มติทป่ี ระชุม รับทราบ

1.6

การยืน่ ของบประมาณ ปี 2555 จากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประธาน แจ้งว่าด้วย สสว.แจ้งแนวทางและแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจําปี 2555 มายังสภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ในการนี้ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมฯ (SMI) ซึง่ เป็ นผูป้ ระสานงาน ของสภาอุตสาหกรรมฯ ขอนําส่งข้อมูลเบือ้ งต้น ในการจัดทําโครงการเพือ่ ของบประมาณจาก สสว. มายังกลุ่มฯ ประกอบด้วย 1. ทิศทางการส่งเสริม SMEs และเป้าหมายการส่งเสริม SMEs ปี 2555 2. กรอบเวลาในการเสนอและพิจารณาโครงการของ สสว.งบประมาณปี 2555 3. คูม่ อื การจัดทําโครงการ ทัง้ นี้ สสว.จะได้มกี ารจัดชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการภายใต้งบประมาณปี 2555 รับทราบภายใน เดือนพฤศจิกายน 2553 และหากกลุ่มฯ ต้องการให้สถาบัน SMI เข้ามานําเสนอรายละเอียดให้กบั กลุ่มฯ ทราบเพิม่ เติมหรือหากมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี คุณสิรนิ ทร์ฯ ผอ.สถาบัน SMI โทรศัพท์ 02-345-1049 มติทป่ี ระชุม รับทราบ

แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

4/17


ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ อาหาร ครัง้ ที่ 8/2553 ประธาน เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ อาหาร ครัง้ ที่ 8/2553 เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2553 ต่อทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาตรวจทานแก้ไขและรับรอง (ส่ง E-mail ให้กรรมการและทีป่ รึกษาแล้ว) มติทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง งานพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 3.1 การจัดทํา Website กลุ่มฯ อาหาร (www.foodfti.com) สัญญาว่าจ้างจัดทํา Website กลุ่มฯ อาหาร นางสาวณัฐกานต์ แจ้งว่าคณะทํางานฯ มีการประชุมและเลือกบริษทั แอบมิชชัน่ ซึง่ นําเสนอผลงานเป็ น ที่น่าพอใจของคณะทํางานฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 70,000 บาท รายเดือน 5,000 บาท จึงจะขอ อนุมตั ทิ ป่ี ระชุมเพือ่ ดําเนินการ ประธาน แจ้งว่าคณะทํางานฯ ไม่มผี ู้มาร่วมประชุมในวันนี้ จึงมิได้นํารายละเอียดมานํ าเสนอ ทัง้ นี้ เพื่อให้การดําเนิ นงานต่ อไปได้ จึงขออนุ มตั ิตามที่คณะทํางานฯเสนอ แต่ รายละเอียดในวันนี้ ยงั ไม่ ชัดเจน ขอให้นํารายละเอียดมานําเสนอในการประชุมครัง้ ต่อไป มติทป่ี ระชุม เห็นชอบตามทีเ่ สนอ สายงาน Trade & Trade Environment (ดร.ปิ ยะนุช) 3.2 ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรี การประชุมคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญีป่ นุ่ ครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2553 ณ กรมเจรจาฯ ดร.ปิยะนุช แจ้งว่าด้วยกรมเจรจาฯ ได้จดั การประชุมคณะกรรมการร่วมภายใต้ความตกลงหุน้ ส่วน เศรษฐกิจอาเซียน-ญีป่ นุ่ ครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2553 ณ กรมเจรจาฯ และสรุปการประชุม คณะกรรมการร่วมความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญีป่ นุ่ (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Joint Committee Meeting : AJCEP-JC Meeting) ครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 5-8 ตุลาคม 2553 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีสรุปดังนี้ หากประเด็นใดทีไ่ ทย-ญีป่ นุ่ มีการตกลงกันแล้ว ในอาเซียน-ญีป่ นุ่ มาหารืออีก ไทยจะนําเสนอหลักการ ให้ทราบว่าการเจรจาไทย-ญีป่ นุ่ มีการตกลงอะไรกันไว้บา้ ง กรณีมาตรการสุขอนามัย มกอช.จะเข้าไปมี ส่วนร่วมด้วย ซึง่ มกอช.ให้หลักการไว้ว่าหากมีความร่วมมือด้าน SPS ถ้าไทย-ญี่ปุ่นมีอยู่แล้ว คงไม่ ต้องผลักดันมากในกรอบอาเซียน-ญีป่ นุ่ ด้านการลงทุน ญีป่ นุ่ ไม่ตอ้ งการทําความตกลง 2 ฝา่ ย ต้องการ ทําร่วมหลาย ๆ ฝา่ ย ดังนัน้ ในอาเซียน-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น จึงใช้ความร่วมมือมาเป็ นยุทธศาสตร์ว่าจะมีความ ร่วมมือด้านใดกับอาเซียน ไทยได้เสนอเรื่อง การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ (Climate Change) เนื่องจาก เกิดขึน้ เร็วมาก และไทยเองยังไม่มเี ครื่องมือในการตรวจสอบ หรือวิธกี ารลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนัน้ หากจะเสนอโครงการในอาเซียน-ญี่ปุ่น ขอให้เสนอโครงการคาร์บอนฟุ ตพริน้ ท์ เป็ นโครงการ แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

5/17


ความร่วมมือ (รายละเอียดตามเอกสารแจกในทีป่ ระชุม) มติทป่ี ระชุม รับทราบ การประชุมหารือเพือ่ ให้ขอ้ คิดเห็นเรือ่ ง “นโยบายสินค้าเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์และบุหรีก่ บั การเจรจา ความตกลงการค้าเสรี” ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ดร.ปิ ยะนุ ช แจ้งว่าด้วยกรมเจรจาฯ ได้จดั ประชุมหารือเพื่อให้ขอ้ คิดเห็นเรือ่ ง “นโยบายสินค้าเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และบุหรีก่ บั การเจรจาความตกลงการค้าเสรี” ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 23 และ 29 กันยายน 2553 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สรุปการหารือดังนี้ ขณะนี้นําเรือ่ งการค้ากับสุขภาพมาเกีย่ วโยงกัน ถ้ากระทบกับสุขภาพการค้าไม่ควรเปิ ดเสรี ภาคประชา สังคมจะเสนอไม่ให้นํารายการสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเจรจา ขณะที่ EU ไม่ยอมหากไม่มเี รื่อง สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ EU ก็จะไม่เจรจากับไทย ดังนัน้ รัฐบาลจึงจัดประชาพิจารณ์อกี ครัง้ เฉพาะ เรื่องสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรอบแรกเชิญผูป้ ระกอบการ หน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องมาหารือ ซึง่ ภาคธุรกิจเสนอให้นําสินค้าเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์มาเจรจา ในทีป่ ระชุมก็ยงั ไม่ผา่ น โดยผูป้ ระกอบการ เองมีทงั ้ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย รอบสองเชิญเฉพาะภาคประชาสังคม ซึง่ ทีป่ ระชุมไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ทัง้ นี้ มีความเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้องว่า สินค้าเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์จะปิดคงไม่ได้เพราะหากมีธุรกิจต่างชาติ เข้ามาลงทุนในอาเซียนก็สามารถนําเข้ามาในไทยได้ วิธกี ารปิดสินค้าเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ไม่จาํ เป็ นที่ จะไม่นํามาเจรจา อาจจะมีโควต้านํ าเข้า หรือมีมาตรการ safeguard มาตรการกีดกันทางการค้าทีจ่ ะ นํามาควบคุมสินค้าเหล่านี้ได้ ขณะนี้เรือ่ งสินค้าเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ติดอยูท่ ป่ี ระเด็นดังกล่าว นายพลางสิทธิ ์ แจ้งว่าในทีป่ ระชุมได้เสนอภาพรวมของตลาด โดยปกติภาพรวมของตลาดในประเทศ ไทย สินค้านําเข้าเป็ น 1% ถ้าคิดเฉพาะสินค้าแอลกอฮอล์อย่างเดียวอยูท่ ป่ี ระมาณ 3-4% สินค้านําเข้า จากยุโรปมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับสินค้าในประเทศ ดังนัน้ กลุ่มลูกค้าจึงเป็ นคนละตลาดโดยสิน้ เชิง การแข่งขันได้เปรียบเสียเปรียบ จึงต้องแยกพิจารณาอาจจะไม่กระทบกับผูผ้ ลิตในประเทศเลยหรือมี บ้างในสินค้าที่ก่ํากึ่งกันอยู่ ความเห็นของกลุ่มฯ (มีทงั ้ ผูผ้ ลิตและผูน้ ํ าเข้า) โดยขณะนี้ได้ร่างจดหมาย กีย่ วกับความเห็นต่อการเจรจาการค้าเสรีสาํ หรับสินค้าเครือ่ งดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์เสนอสภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการค้าฯ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 1. เห็นว่าการพิจารณาการเปิดเสรีทางการค้าสําหรับสินค้าเครือ่ งดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์นนั ้ ควรตัง้ อยูบ่ น พืน้ ฐานทางด้านการค้า ซึง่ ควรแยกการพิจารณาผลกระทบทางด้านสังคมออกจากกัน 2. ไม่เห็นด้วยกับการนําสินค้าเครือ่ งดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์อยูใ่ นรายชื่อ Exclusion list สําหรับการเจรจา การค้าเสรี 3. การพิจารณาการค้าเสรีของสินค้าเครือ่ งดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ นัน้ ควรพิจารณารายละเอียดแยกเป็ น รายพิกดั สินค้าปรากฏตามรายละเอียดข้อเท็จจริงของสภาพตลาดเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ ไทย (รายละเอียดตามเอกสารแจกในทีป่ ระชุม) มติทป่ี ระชุม รับทราบ แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

6/17


การประชุมคณะทํางานดูแลการเยียวยากรณีได้รบั ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน วันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ ทําเนียบรัฐบาล ดร.ปิ ยะนุ ช แจ้งว่ารองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคิร)ี ประธานคณะอนุ กรรมการกํากับดูแล การเจรจาความตกลงการค้าเสรี ตัง้ คณะทํางานดูแลเยียวยากรณีได้รบั ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า และการลงทุนมีประธานผูแ้ ทนการค้าไทย (นายเกียรติ สิทธิอมร) เป็ นประธานคณะทํางาน และผูแ้ ทน การค้าไทย (นายสุทศั น์ เศรษฐ์บุญสร้าง) เป็ นรองประธานคณะทํางาน ซึง่ มีหน้าที่ ศึกษา ประเมินผล กระทบทัง้ ทางบวกและลบจากการเปิ ด เสรีท างการค้า และการลงทุ น ของไทย พิจ ารณากํ า หนด ยุทธศาสตร์และมาตรการบรรเทาหรือเยียวยาต่อผูไ้ ด้รบั ผลกระทบในทางลบ โดยให้มผี ทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุก ฝา่ ยมีสว่ นร่วม ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ภาคเอกชนเพือ่ บูรณาการมาตรการเยียวยา ให้มคี วามสอดคล้องมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ติดตามประเมินผลการดําเนินมาตรการเยียวยา ต่างๆ และรายงานต่ออนุกรรมการกํากับดูแลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอย่างสมํ่าเสมอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัง้ “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศ” ได้ดาํ เนินการช่วยเหลือเกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปิ ด เสรีการค้า จํานวน 8 สินค้า 11 โครงการ งบประมาณรวม 483.03 ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรม เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนจัดทํา “แผนแม่บทการเพิม่ ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 – 2555” ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการ ดูแลผลกระทบ FTA ทัง้ หมด โดยแบ่งออกเป็ น 4 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ก่ อ นที่จ ะมีก ารเจรจาจะพิจ ารณาว่ า มีสิน ค้า อุ ต สาหกรรมใดได้ป ระโยชน์ แ ละเสีย ประโยชน์ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ระหว่างการเจรจาจะมีการพิจารณาแนวทางในการเจรจา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เครือ่ งมือในการพัฒนาขีดความสามารถ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการเจรจา BOI มีมาตรการเยียวยา เช่น การลดหย่อนภาษีอากร กระทรวงพาณิชย์ จัดทํา “โครงการช่วยเหลือเพือ่ การปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า” สรุปได้ว่า การดําเนินการยังมิได้มกี ารดําเนินการแบบเชิงรุก ขาดการวางแผนการทํางานล่วงหน้ า สํา หรับ เรื่อ งงบประมาณที่มีข้อ จํ า กัด ขึ้น อยู่ก ับ หลายป จั จัย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การพิจ ารณาจาก ั่ ง คณะกรรมาธิการต่างๆ ส่วนความเข้าใจหรือการเข้าถึงโครงการในการขอรับความช่วยเหลือยังไม่ทวถึ เท่าทีค่ วร และยังมีบางกลุ่มทีย่ งั ไม่ทราบว่าจะได้รบั ความช่วยเหลืออย่างไร (รายละเอียดตามเอกสาร แจกในทีป่ ระชุม) มติทป่ี ระชุม รับทราบ หารือสาธารณะ(public forum) เรือ่ ง "การลงทุนทีร่ บั ผิดชอบในสาขาเกษตร (RAI) : เส้นทางของ ไทย" แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

7/17


ดร.ปิยะนุช แจ้งว่าเป็ นเรือ่ งใหม่ การลงทุนทีร่ บั ผิดชอบในสาขาเกษตร จัดตัง้ ขึน้ โดย FAO / IFAD/ UNCTAD / World Bank เป็ นผูร้ า่ งกฎเกณฑ์ขน้ึ มา เป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับการเกษตรอย่างมีความ รับผิดชอบ ซึง่ ขัน้ ตอนและเครือ่ งมือทีจ่ ะใช้สาํ หรับแนวปฏิบตั มิ ที งั ้ สิน้ 7 หลักการ ดังนี้ 1. การให้การยอมรับและเคารพในสิทธิในทีด่ นิ และทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี กีย่ วข้อง 2. การลงทุนไม่ได้เป็ นภัย แต่จะส่งเสริมให้เกิดความมันคงทางอาหาร ่ 3. กระบวนการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในภาคเกษตรจะต้องโปร่งใส ถูกควบคุม รวมถึงได้รบั ความเชื่อถือจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม 4. มีการหารือกับทุกภาคส่วนถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ และผลการหารือจะต้องได้รบั การบันทึกและ นํามาบังคับใช้ 5. นักลงทุนจะต้องให้ความมันใจว่ ่ าโครงการต่าง ๆ จะต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมาย , สะท้อนให้เห็นถึงแนว ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ , มีความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ และทําให้เกิดค่านิยมร่วมอย่าง ยังยื ่ น 6. การลงทุนทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและการกระจายรายได้โดยไม่เพิม่ ความผันผวน 7. ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมของโครงการจะต้องถูกวัดเป็ นปริมาณได้ รวมทัง้ มาตรการทีถ่ ูกนํามาใช้ เพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยังยื ่ น ในขณะเดียวกันก็ลดความเสีย่ งหรือความสําคัญทีเ่ กิด จากผลกระทบเชิงลบพร้อมกับบรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทีผ่ า่ นมาทีป่ รึกษา APEC นําเรือ่ งดังกล่าวมาหารือ และญีป่ นุ่ ผลักดันมากโดยต้องการให้ทาํ การเกษตร ทีม่ นคงและยั ั่ งยื ่ น (รายละเอียดตามเอกสารแจกในทีป่ ระชุม) มติทป่ี ระชุม รับทราบ สายงาน Standards & Food Technology (นายบุญเพ็ง) 3.3 การเข้าร่วมประชุมระหว่างกลุ่มฯ อาหาร กับ มกอช. นายเจริญ เสนอสรุปการเข้าร่วมประชุมของผูแ้ ทนกลุ่มฯ อาหาร ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของ มกอช. ดังนี้ ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครัง้ ที่ 5/2553 เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ (นายบุญเพ็ง) (รายละเอียดตามเอกสารแจกในทีป่ ระชุม) รายงานประชุมคณะอนุ กรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชือ้ ดือ้ ยาต้าน จุลชีพ ครัง้ ที่ 7-1/2553 เมือ่ วันที่ 16กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม มกอช. (นายสุพจน์) (รายละเอียดตามเอกสารแจกในทีป่ ระชุม) รายงานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาผลิตภัณฑ์ผกั และ ผลไม้ ครัง้ ที่ 5-2/2553 เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม มกอช. (น.ส.ไวฮุย ลี) เป็ นการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจะไปประชุมทีอ่ นิ โดนีเซีย โดยมีการพิจารณา ร่างมาตรฐานมะพร้าวขูด (Grated Desiccated Coconut) ร่างมาตรฐาน Tables Olives ร่าง มาตรฐาน Canned Mushrooms ร่างมาตรฐาน Canned Bamboo Shoots ของไทยทีเ่ กีย่ วข้องคือ แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

8/17


เรือ่ งหน่อไม้ ซึง่ จะรวบเป็ น Processing Vegetables ไทยจึงมีจุดยืนว่าไม่เห็นด้วย แต่มปี ระเด็นทีน่ ่าสนใจเรือ่ ง Proposed draft Sampling Plans including Metrological Provisions for Controlling Minimum Drained Weight of Canned Fruits and Vegetables in Packing Media ซึง่ ฝรังเศส ่ ต้องการให้เปลีย่ น Sampling Plans ของ PFV จาก AQL 6.5 เป็ น 2.5 ซึง่ ไม่แน่ใจว่า ไปสอดคล้องกับคณะ Sampling หรือไม่อย่างไร แต่ในทีป่ ระชุมมีความเห็นว่า ไม่เห็นด้วย Chili Sauce เตรียมสําหรับเข้า CCASIA ครัง้ ที่ 16 (รายละเอียดตามเอกสารแจกในทีป่ ระชุม) ประชุมคณะอนุ กรรมการพิจารณาการดําเนินงานของคณะทํางานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป ของอาเซียน ครัง้ ที่ 9-4/2553 เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม มกอช. (นายบุญเพ็ง) การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาสุขลักษณะอาหาร ครัง้ ที่ 6-3/2553 เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุม มกอช. (ดร.สุวมิ ล) มติทป่ี ระชุม รับทราบ สายงาน Regulatory Affairs (ดร.พิ เชฐ) 3.5 การดําเนินการ และการประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายอาชวัส แจ้งว่าขอเสนอสรุปการดําเนินงานของสายงาน RA ทัง้ หมด ดังนี้ ตามที่ได้เคยเสนอไว้ว่าจะดําเนินการเรื่องโรคอ้วน สิง่ ที่ดที ่สี ุดคือ1 การศึกษา 2 แสดงให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อมและเป็ นส่วนหนึ่งในการแก้ปญั หานี้ 3 การพบหารือกับภาครัฐเพื่อชีแ้ จง ให้เห็นว่าสิง่ ทีจ่ ะเป็ นนโยบายสุขภาพออกมา ควรเป็ นเรื่องใด และมีภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วม มากขึน้ จึงขอนําเสนอสรุปการดําเนินงานดังนี้ เพื่อเป็ นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจจึงได้จดั การสัมมนาเผยแพร่ให้ส่อื มวลชนในหัวข้อ “เส้นทางสู่ การบริโภคอย่างสมดุลย์เพื่อคนไทยสุขภาพดี”ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมแฟร์ เท็กซ์ สปอร์ตคลับ พัทยา โดยมีวตั ถุประสงค์ว่ากลุ่มฯ อาหาร ได้ตระหนักถึงปญั หา การขาดความรู้ ความเข้า ใจในเรื่อ งพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารที่เ หมาะสมและสมดุ ล ย์ก ับ กิจ กรรมทางกายของ ผูบ้ ริโภค และทําให้เกิดปญั หาสุขภาพ จึงได้ร่วมรณรงค์เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นความ จําเป็ นเร่งด่วน ทัง้ นี้ สื่อมวลชนซึ่งเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลความรูต้ ่างๆ ไปยังประชาชนทัว่ ประเทศ โดยให้สอ่ื มวลชนเข้าใจเรือ่ ง Balance Diet รวมทัง้ จะเผยแพร่การสัมมนาครัง้ นี้ไปยังสื่อต่าง ๆ และจะมีการ Interview หมอและนักวิชาการด้วย โดยการดําเนินการเรื่องดังกล่าวทัง้ หมดจะทําในนาม กลุ่มฯ อาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ ดังนัน้ จึงขออนุ มตั ใิ นหลักการให้คณะทํางานฯ มีการดําเนินงานใน นามกลุ่มฯ อาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ ต่อไป มติทป่ี ระชุม อนุมตั ใิ นหลักการให้คณะทํางานฯ มีการดําเนินงานในนามกลุ่มฯ อาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ การแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อมทีจ่ ะเป็ นส่วนหนึ่งของทางออกของปญั หา ช่วยเหลือแก้ไขปญั หาโรคอ้วน ซึง่ ได้แจ้งไว้ในทีป่ ระชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมาว่าจะจัดทํา Guideline เรือ่ งการใช้ แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

9/17


GDA โดยเป็ นแบบสมัครใจ ดร.เอกรัตน์ ชีแ้ จงว่า Guideline ดังกล่าวชื่อ ร่างคูม่ อื การแสดงฉลากโภชนาการอย่างง่าย โดยมี วัตถุประสงค์เพือ่ - เป็ นการสือ่ สารข้อมูลทางโภชนาการอย่างตรงไปตรงมา และมองเห็นได้เด่นชัดมากขึน้ - ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีอาหารทีด่ หี รือไม่ดี และมุง่ สร้างให้ผบู้ ริโภคใส่ใจในสมดุลย์พลังงาน (Energy Balance) - มีความเป็ นสากล เนื่องจากเป็ นทีแ่ พร่หลายในผลิตภัณฑ์มากมายและมีใช้ในหลายประเทศทัวโลก ่ - ส่งเสริมการให้ขอ้ มูลโภชนาการไม่วา่ บนฉลากหรือสือ่ ชนิดอื่น ตามหลักการทีว่ า่ อาหารและเครือ่ งดื่ม ทุกชนิดสามารถเป็ นส่วนหนึ่งของการเลือกบริโภคอาหารอย่างมีเหตุผลและสมดุล รวมทัง้ การออก กําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ - ผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดื่มจะต้องมีการให้ขอ้ มูลโภชนาการอย่างง่ายบนด้านหน้าฉลาก - ข้อมูลโภชนาการบนด้านหน้าฉลาก ได้แก่  พลังงาน (กิโลแคลอรี)  นํ้าตาล ไขมัน และโซเดียม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 หรือ ตามหลักการสากล - ส่งเสริมการรณรงค์ การให้ความรู้ โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ การนําไป ประยุกต์ใช้ของผูบ้ ริโภคเพือ่ สุขภาวะทีด่ ี การแสดงฉลากสัญลักษณ์โภชนาการ แบบที่ 1 แสดงเฉพาะข้อมูลพลังงานจากอาหาร เหมาะสําหรับ - อาหารทีม่ สี ารอาหารหลัก Macronutrient ชนิดเดียว หรือ พลังงานมาจากสารอาหารหลักดังกล่าวไม่ น้อยกว่า 80% ของพลังงานทัง้ หมด (ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค) - อาหารทีม่ โี ซเดียมไม่เกิน 140 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค* - อาหารทีม่ ขี นาดพืน้ ทีฉ่ ลากน้อย เช่น น้อยกว่า 35 ตร.ซม. - เงีอ่ นไขการแสดงเป็ นไปตามประกาศฯ 182 การแสดงฉลากสัญลักษณ์โภชนาการ แบบที่ 2 แสดงเฉพาะข้อมูลพลังงาน นํ้าตาล ไขมัน โซเดียม เหมาะสําหรับ - อาหารทีม่ สี ารอาหารหลัก Macronutrient มากกว่าหนึ่งชนิด - อาหารทีม่ ขี นาดพืน้ ทีฉ่ ลากมากกว่า 35 ตร.ซม. - เงีอ่ นไขการแสดงเป็ นไปตามประกาศฯ 182 เป้าหมายของการนําฉลากอย่างง่ายมาใช้ - ผูบ้ ริโภคตระหนักถึงการมีฉลากโภชนาการอย่างง่าย (Thai RDI) - ผูบ้ ริโภคเข้าใจว่าข้อมูลบนฉลากโภชนาการอย่างง่าย (Thai RDI) - ผูบ้ ริโภคเข้าใจข้อมูลบน ฉลากโภชนาการอย่างง่าย (Thai RDI) และนํามาใช้ในการเลือกบริโภค อาหารทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของตน แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

10/17


บทบาทของแต่ละองค์กร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ • จัดทําแนวทางการใช้ฉลากโภชนาการอย่างง่าย (Thai RDI) เพื่อเผยแพร่ไปยังเหล่าสมาชิก และ เป็ นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และให้คาํ แนะนําสมาชิกทีต่ อ้ งการนําฉลากแบบ GDA มาใช้ • ผลักดันให้สมาชิกทีม่ คี วามพร้อมนําฉลากโภชนาการอย่างง่าย (Thai RDI) มาใช้อย่างเป็ นรูปธรรม ภายใน 1 ปี • ร่วมรณรงค์ทงั ้ ในนามกลุ่มฯ และในแต่ละบริษทั สมาชิกเพื่อให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําข้อมูลไป “ประยุกต์ใช้” • ติดตามและจัดเก็บข้อมูลโครงการให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภคเพือ่ จัดทํารายงานในการประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา • ร่วมรณรงค์ผ่านสื่อและโครงการต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ผูบ้ ริโภค เพื่อให้เกิดความรู้ ความ เข้าใจ และสามารถนําข้อมูลไป “ประยุกต์ใช้” จริง • เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ เช่น กรมอนามัย กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ให้เกิดการประสานความร่วมมืออย่างเป็ นรูปธรรมและกว้างขวาง ทัง้ ในระดับนโยบายและระดับ ปฏิบตั ิ เครือข่ายคนไทยไร้พงุ สสส. • ร่วมรณรงค์ผ่านสื่อและโครงการต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ผูบ้ ริโภค เพื่อให้เกิดความรู้ ความ เข้าใจ และสามารถนําข้อมูลไป “ประยุกต์ใช้” จริง • ศึกษาและวิจยั เพื่อประเมินประสิทธิผลของการนําฉลากโภชนาการอย่างง่าย (Thai RDI) มาใช้ ควบคูก่ บั การให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภค พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะต่อการดําเนินการในอนาคต โดยการดําเนินการเรื่องดังกล่าวทัง้ หมดจะทําในนามกลุ่มฯ อาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ ดังนัน้ จึงขอ อนุ มตั ใิ นหลักการให้คณะทํางานฯ มีการดําเนินงานในนามกลุ่มฯ อาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ ต่อไป ประธาน เสนอว่าโดยหลักการเห็นด้วย แต่การ Implement ทําอย่างไร งบประมาณจะดําเนินการ อย่างไร การเชิญหน่วยงานอื่นมาร่วม เป็ นประเด็นทีท่ ป่ี ระชุมกังวลอยู่ มติทป่ี ระชุม อนุ มตั ใิ นหลักการให้คณะทํางานฯ มีการดําเนินงานในนามกลุ่มฯ อาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ เรือ่ งเกลือบริโภค ดร.เอกรัตน์ แจ้งว่า อย.ได้มปี ระกาศเรือ่ งเกลือบริโภคออกมา กําหนดให้ตอ้ งเสริมไอโอดีนและ อาหารทีใ่ ช้เกลือ ต้องเป็ นเกลือทีผ่ สมไอโอดีนด้วย มีปญั หามากพอสมควร นางสาวอมฤตา ชี้แจงว่าข้อจํากัด ในการดําเนินการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เรื่องเกลือบริโภค (ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ เกลือ และผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปทีม่ เี กลือ เป็ นส่วนประกอบ) สมาชิกในกลุ่มฯ อาหาร ได้มกี ารหารือประเด็นดังกล่าวและมีขอ้ เป็ นห่วงในเรือ่ งการ ดําเนินการตามกฎหมาย Scope ของกฎหมายฉบับนี้ แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

11/17


ตามทีร่ ฐั มนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการควบคุม และป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน อย่างยังยื ่ น โดยกําหนดให้มีการเสริมไอโอดีนในเกลือ บริโ ภคและผลิ ต ภัณ ฑ์อาหาร สําเร็จรูปที่ มีเกลือเป็ นส่วนประกอบ รวมทัง้ นํ้ าปลา ซีอว้ิ ซอสปรุงรส เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งในการ ั หาโรคขาดสารไอโอดีน สํา นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาจึง ได้ดํา เนิ น การจัด ทํ า แก้ไ ขป ญ มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการเสริมไอโอดีนในเกลือบริโภค และผลิตภัณฑ์อาหารดังนี้  โดยให้เ กลือ บริโ ภค (เกลือ แกงที่ใ ช้เ ป็ น อาหาร หรือ ใช้เ ป็ น ส่ว นประกอบของอาหาร รวมถึ ง ผลิ ตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปที่มีเกลือเป็ นส่วนประกอบที่ผลิ ตในประเทศ และ นําเข้า ) ต้องมี ปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัมต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม  นํ้ าปลาแท้ นํ้ าปลาที่ทําจากสัต ว์อ่ืน และนํ้ าปลาผสม ต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม และไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อนํ้ าปลา 1 ลิตร สําหรับนํ้ าปลาทีม่ กี ารเติมไอโอดีนใน กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถัวเหลื ่ องต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม และไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อผลิตภัณฑ์ปรุงรสทีไ่ ด้จากการย่อยโปรตีนของถัวเหลื ่ อง 1 ลิตร สําหรับผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต ประเด็นทีย่ งั ไม่ชดั เจน และผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม  การกําหนด % เกลือทีใ่ ช้เป็ นส่วนประกอบที่ < 1% หรือ < 1% ได้หารือกับ อย.ว่าควรได้รบั การ ยกเว้น ซึง่ อย.เห็นด้วย แต่ยงั ไม่ได้ออกประกาศ ในทางปฏิบตั อิ าจมีปญั หาได้  ระยะเวลาในการดําเนินการทดสอบคุณสมบัตโิ ดยเฉลีย่ เป็ นระยะเวลา 6-24 เดือน เพือ่ ประเมิน ลักษณะผลิตภัณฑ์หลังการผลิต  ประกาศดังกล่าวมิได้คลอบคลุมถึงหลักเกณฑ์การแสดงฉลากของอาหารสําเร็จรูปทีม่ เี กลือเป็ น ส่วนประกอบ  แนวทางการผ่อนผันการใช้เกลือในอาหารสําเร็จรูปทีม่ เี กลือเป็ นส่วนประกอบ เนื่องจากประกาศ ดังกล่าวมีระยะเวลาการบังคับใช้ท่ี 90 วันหลังจากวันทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  สําหรับสินค้านําเข้าทีม่ ขี อ้ จํากัดในการดําเนินการตามประกาศฯนี้  กรณีทเ่ี ป็ นกลุม่ สินค้าทีป่ ็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมอาหารและมีเกลือเป็ นส่วนประกอบ  ผลกระทบต่อโรงงานทีผ่ ลิตอาหารทีท่ งั ้ ส่งออกและจําหน่ายภายในประเทศ ในการนี้ คณะทํางานฯ ได้จดั ทําร่างจดหมายถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หาก ทีป่ ระชุมเห็นชอบจะนําเสนอประธานกลุม่ ฯ ลงนามและนําไปขอเข้าพบหารือกับเลขาธิการสํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยาต่อไป มติทป่ี ระชุม เห็นชอบกับร่างจดหมายถึงเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทําแบบประเมินความเสีย่ งของการได้รบั กาเฟอีนจากอาหารประเภท ต่าง ๆ โดยได้เชิญกลุ่มฯ อาหาร เข้ารับฟงั ผลวิเคราะห์รอบแรก เห็นว่าน่ าจะมีปญั หา ซึ่งผลงานวิจยั ออกมาว่าคนไทยมีความเสี่ยงจากการได้รบั กาเฟอีนเกินจากบริโภคอาหารหลาย ๆ ประเภท โดย แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

12/17


ข้อสังเกตในเรื่องการ set เกณฑ์ การดําเนินการครัง้ นี้ เป็ นครัง้ ที่ 4 ทีผ่ ่านมาจะกําหนดไม่เกิด 300 มิลลิกรัม/คน/วัน ผูว้ จิ ยั ลดเหลือ 250 มิลลิกรัม/คน/วัน จึงเป็ นข้อสงสัยว่ามีเหตุผลอะไร คณะทํางานฯ จึงได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากสมาชิก และจัดทําเป็ นจดหมายเพือ่ ขอเข้าพบกับทีมวิจยั ต่อไป มติทป่ี ระชุม เห็นชอบกับร่างจดหมายดังกล่าว สายงาน Export Promotion 3.5 คณะกรรมการ Joint Working Group on Food Quality Improvement กิจกรรมเยีย่ มชมโรงงานไทยกูลโิ กะ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่ ประธาน แจ้งว่าด้วยคณะกรรมการ Joint Working Group on Food Quality Improvement (JWG) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงงาน บริษทั ไทยกูลโิ กะ จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี่ เลขที่ 157 ม.5 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี่ จ.ปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น. (ไม่มอี าหารกลางวัน) ขณะนี้มผี สู้ มัครเข้าร่วมแล้วจํานวน 18 ท่าน มติทป่ี ระชุม รับทราบ สายงาน Law & Legal & Special Activities 3.6 ประเด็นจากสาขาเครือ่ งดื่ม (มีแอลกอฮอล์) ประชุมหารือกับสาขาเครือ่ งดื่ม (แอลกอฮอล์) เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 11.30 น. ณ ห้อง ส.อ.ท.1 หนังสือแจ้งอธิบดีกรมเจรจาฯ เรือ่ ง ความเห็นต่อการเจรจาการค้าเสรีสาํ หรับสินค้าเครือ่ งดื่มทีม่ ี แอลกอฮอล์ รายละเอียดอยูใ่ นวาระ 3.2 มติทป่ี ระชุม รับทราบ สายงาน Food Supply Chain & Capacity Building (ดร.พจนี ) - ไม่มี สายงานนายทะเบียน (นายวิ ศิษฐ์) 3.7 จํานวนสมาชิกกลุ่มฯ อาหาร ประธาน แจ้งว่าจํานวนสมาชิกทัง้ สิน้ 227 ราย - สน 209 ราย - ทน 16 ราย - สส 2 ราย - การเชิญชวนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเป็ นสมาชิกกลุ่มฯ อาหาร ทีผ่ า่ นมา ได้จดั ทํา e-newsletter เพือ่ นําไปเชิญชวนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด (รายละเอียดตาม เอกสารแจกในทีป่ ระชุม) ทัง้ นี้ หากมีประเด็นทีส่ าํ คัญจะจัดทําเป็ นฉบับต่อไป มติทป่ี ระชุม รับทราบ แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

13/17


สายงานเหรัญญิ ก (นางสาวสุภาภรณ์) ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา 4.1 งบรายได้ – ค่าใช้จา่ ย ประจําเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 เหรัญญิก นําเสนองบรายได้-ค่าใช้จา่ ย ประจําเดือนสิงหาคม - กันยายน 2553 2,415,664.24 ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2553 รายได้ ค่าใช้จา่ ย ค่าอาหารประชุม 19,450.00 (30/6/53,13,27/7/53,9,12,16,17,19,20/8 /53) ค่าพาหนะ 855.00 ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์(สค.53) 3,227.50 ค่าไปรษณียากร(กค.53) 5.00 ค่าโทรศัพท์,โทรสาร(สค.53) 818.00 ค่าเช่าสํานักงาน 3,658.00 ค่าใช้จา่ ยผลกระทบรุนแรงตามมาตรา 10,020.00 67(GMO) ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด(ของทีร่ ะลึก) 1,200.00 39,233.50 ยอดเงินคงเหลือยกไปวันที่ 1 กันยายน 2553 2,376,430.74 ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 รายได้ เงินสนับสนุ นโครงการ Codex Committee ค่าใช้จา่ ย ค่าอาหารประชุม (26/8/53,9,23/9/53) ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์(สค.53) ค่าโทรศัพท์,โทรสาร(สค./กย.53) ค่าเช่าสํานักงาน ค่าใช้จา่ ยปช. Codex Committee ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด(Directory, ของทีร่ ะลึก) ยอดเงินคงเหลือยกไปวันที่ 1 ตุลาคม 2553 มติทป่ี ระชุม รับรองงบรายได้ – ค่าใช้จา่ ย

แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

14/17

2,376,430.74 205,764.10 19,150.00 4,385.60 752.00 3,658.00 151,000.00 2,700.00

181,645.60 2,400,549.24


ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งเพือ่ ทราบ สายงาน Law & Legal & Special Activities 5.1 ปญั หาด้านแรงงาน การประชุมคณะกรรมการสายงานแรงงานสภาอุตสาหกรรมฯ ครัง้ ที่ 5/2553/5 เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2553 (รายละเอียดตามเอกสารแจกในทีป่ ระชุม) มติทป่ี ระชุม รับทราบ สายงาน Energy and Environment 5.2 ปญั หาราคานํ้าตาลทราย หารือเตรียมการก่อนการประชุมคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ พิจารณาแนวทางการยกเลิก อัตราการนําเงินเข้ากองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย ประธาน แจ้งว่าด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เชิญหารือเตรียมการก่อนการประชุมคณะทํางาน ร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ พิจารณาแนวทางการยกเลิกอัตราการนําเงินเข้ากองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง GS1-3 และได้เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ฯ) เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ทําเนียบรัฐบาล มติทป่ี ระชุม รับทราบ การแจ้งประมาณการใช้น้ําตาลทรายโควตา ก.ประจําปี 2554 ประธาน แจ้งว่าตามที่ สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย แจ้งมายังกลุ่มฯ อาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อขอทราบตัวเลขประมาณการใช้น้ํ าตาลทรายโควตา ก.ประจําปี 2554 ของสมาชิก เพื่อ รวบรวมปริม าณนํ้ า ตาลทรายที่จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ใ นการผลิต ทัง้ หมดเสนอ คณะกรรมการนํ้ าตาลทรายพิจารณานัน้ ในการนี้ กลุ่มฯ อาหาร ได้รวบรวมปริมาณการใช้น้ํ าตาล เบือ้ งต้นของสมาชิกบางกลุ่มแล้ว ดังนี้ กลุ่มผูผ้ ลิตอาหารสําเร็จรูป ประมาณการใช้น้ําตาลทรายโควตา ก. ประจําปี 2554 จํานวน 13,466 ตัน และกลุ่มเครื่องดื่ม ประมาณการใช้น้ํ าตาลทรายโควตา ก. ประจําปี 2554 จํานวน 5.5 แสนตัน ทัง้ นี้อาจมีสมาชิกบางส่วนทีย่ งั ไม่ได้แจ้งข้อมูล หากได้รบั ข้อมูล จากสมาชิกเพิม่ เติมจะจัดส่งมายังท่านต่อไป มติทป่ี ระชุม รับทราบ 5.3

ปญั หาและอุปสรรคการใช้น้ําในโรงงานอุตสาหกรรม ประธาน แจ้งว่าด้วยคณะกรรมธิการวิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปญั หาพืน้ ทีก่ ารเกษตร และชุมชนทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ วุฒสิ ภา ได้จดั สัมมนาเรื่อง “ การใช้และการบริหารจัดการทรัพยากร นํ้าบาดาล เพื่อการอุตสาหกรรมในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึง่ มีหวั ข้อการสัมมนา ดังนี้ 1. นโยบายนํ้าบาดาลกับการอุตสาหกรรม 2. ผลกระทบจากการใช้น้ําบาดาล และผลจากการใช้มาตรการอนุรกั ษ์น้ําบาดาล

แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

15/17


โดย นายปราณีต ร้อยบาง รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 3. การจัดสรรนํ้าภาพรวมของประเทศสําหรับภาคการใช้ต่าง ๆ โดย ดร.อภิชาต อนุกลู อําไพ นายกสมาคมทรัพยากรนํ้าแห่งประเทศไทย 4. นํ้าเพือ่ การอุตสาหกรรม โดย นายเจน นําชัยศิริ สถาบันนํ้าภาคอุตสาหกรรม การทบทวนค่าอนุ รกั ษ์น้ําบาดาลโดยกรมทรัพยากรนํ้า 1) เพื่อเป็ นการลดภาระต้นทุนให้ผูป้ ระกอบการกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาลจึงได้ทบทวนค่าอนุ รกั ษ์น้ํ า บาดาลใหม่ซง่ึ ต้องดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการศึกษาวิชาการในการกําหนดปริมาณนํ้าทีย่ อม ให้สบู ได้และไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 10 เดือน 2) หลังจากนัน้ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลจะเสนอให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้รบั ทราบและถ้าเห็นชอบทัง้ หมดจะ จัดทําเป็ นร่างแก้ไขกฎกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้กฤษฎีการตรวจสอบ ความถูกต้องสุดท้ายก็จะนําเข้าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพือ่ ให้มผี ลบังคับให้ต่อไปโดยคาดว่า จะใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือน มติทป่ี ระชุม รับทราบ 5.4

สรุปผลการพบหารือระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประธาน แจ้งว่าด้วยประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้นําคณะผูบ้ ริหารเข้าพบหารือกับกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จดั ทําสรุปผลการหารือเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแจกในทีป่ ระชุม) มติทป่ี ระชุม รับทราบ 5.5

เชิญร่วมจัดงาน “CSR Symposium” ประธาน แจ้งว่าด้วยสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับToshiba International Foundation(TIFO) กําหนดจัด งาน“CSR Symposium” ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน2553 เวลา 9.00–16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรง แรมโฟร์ซีซนั ่ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบกาภาคอุตสาหกรรมนํ าหลัก Corporate Social Responsibility (CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบตั ิ เพื่อมุง่ สูก่ ารพัฒนา และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื ่ น ในการนี้ จึงขอเชิญผูบ้ ริหารของ บริษทั ฯ เข้าร่วมงานสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และส่งแบบตอบรับกลับมายัง ฝ่ายส่งเสริมและ สนับ สนุ น อุต สาหกรรม โทรสาร 0-2345-1187 ภายในวันศุ กร์ท่ี 22 ตุ ล าคม 2553 (รายละเอีย ด BROCHURE) มติทป่ี ระชุม รับทราบ

แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

16/17


ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ งอื่นๆ 6.1 กําหนดการประชุมครัง้ ต่อไป ประธาน แจ้งว่ากําหนดการประชุมคณะกรรมการและทีป่ รึกษากลุ่มฯ ครัง้ ต่อไป กําหนดเป็ นวัน พฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 มติทป่ี ระชุม รับทราบ ปิ ดประชุมเวลา 17.30 น.

(นางสาวศิรพิ ร หงษ์ทอง) ฝา่ ยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ผูบ้ นั ทึกการประชุม

แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริม่ ใช้วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครัง้ ที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53

(ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา) เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 29 ตุลาคม 2553 ผูต้ รวจรายงานการประชุม

17/17

REPORT FOOD 09-53  

1/17 แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริ่มใช้ว ันที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครั ้งที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53 2/17 แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริ่...

REPORT FOOD 09-53  

1/17 แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริ่มใช้ว ันที่ 3 กรกฎาคม 2543 แก้ไขครั ้งที่ 1 TOM:REPORT FOOD 09-53 2/17 แบบรายงานการประชุม F-GN-014 เริ่...

Advertisement