Page 1

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หน้า ๑๘ ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอก และนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การส่ ง ออกไปนอกและการนํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รซึ่ ง สิ น ค้ า พ.ศ. ๒๕๒๒ อั น เป็ น กฎหมาย ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ ๒ ให้ยกเลิก (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ หมวด ๑ การขออนุญาต ข้อ ๓ ผู้ใ ดประสงค์ จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตส่ ง ออกหรื อ นํ าเข้ า ซึ่ ง สิ น ค้ า ที่ ต้อ งขออนุ ญ าตใน การส่งออกหรือในการนําเข้าตามมาตรา ๕ (๒) ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้


เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หน้า ๑๙ ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

(๑) กรณีข อรับใบอนุญาตส่งออก ให้ยื่น คําร้องตามแบบ อ. ๑ พร้อมกับแบบใบอนุญ าต (แบบ อ. ๒) ท้ายกฎกระทรวงนี้ที่ได้กรอกข้อความแล้ว (๒) กรณีข อรับใบอนุญ าตนําเข้า ให้ยื่น คําร้องตามแบบ ข. ๑ พร้อมกับแบบใบอนุญ าต (แบบ ข. ๒) ท้ายกฎกระทรวงนี้ที่ได้กรอกข้อความแล้ว ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตส่งออกหรือนําเข้าต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยกระทําการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหาย แก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคล นั้นต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยกระทําการใด ๆ ที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศมาก่อน หรือไม่เคย เป็น กรรมการหรือหุ้น ส่ว นผู้จัด การของนิติบุคคลที่เ คยกระทําการใด ๆ ที่เป็นผลเสีย หายแก่การค้ า ระหว่างประเทศมาก่อน การแสดงเอกสารหรือหลักฐานในการขออนุญาตส่งออกหรือนําเข้าเป็นเท็จ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งออกหรือนําเข้า การส่งออกสินค้าที่มีการปลอมปนหรือมี คุณ ภาพต่ํากว่าที่ต กลงกั น ไว้ ให้แ ก่ ผู้ซื้อในต่างประเทศ การแอบอ้ างถิ่น กําเนิด สิน ค้าหรื อการแสดง ถิ่ น กํ า เนิ ด ของสิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกหรื อ นํ า เข้ า เป็ น เท็ จ หรื อ การกระทํ า หรื อ ละเว้ น การกระทํ า อื่ น ใด ที่ส่ง ผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศหรือกระทบต่อนโยบายหรือผลประโยชน์ของประเทศหรือ ประชาชนโดยส่วนรวม ให้ถือว่าเป็นการกระทําที่เป็นผลเสียหายแก่การค้าระหว่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ข้อ ๕ ในกรณีที่สิน ค้าใดมีความจําเป็นต้องกําหนดคุณ สมบัติของผู้ขออนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือเอกสารหรือหลักฐาน ในการขออนุญาตส่งออกหรือนําเข้าเป็นการเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ หรือเพื่อ ประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ข้อ ๖ ในการยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งออกหรือนําเข้าซึ่งสินค้าใด ผู้ขออนุญาตจะต้อง แสดงเอกสารหรือหลักฐานตามระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดไว้สําหรับสินค้านั้น ข้อ ๗ การยื่ น คํ าร้ อ งขอรับ ใบอนุ ญ าตส่ ง ออกหรื อ นํ าเข้ า ซึ่ ง สิน ค้ า รวมทั้ ง เอกสารหรื อ หลั ก ฐานตามข้ อ ๖ ให้ ยื่ น ต่ อ กรมการค้ า ต่ า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ หรื อ หน่ ว ยงานของ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้พิจารณาอนุญาตให้ส่งออกหรือนําเข้า การยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งออกหรือนําเข้าซึ่งสินค้า รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๖ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด


เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หน้า ๒๐ ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

หมวด ๒ การอนุญาต ข้อ ๘ การพิจารณาอนุญ าตให้ส่งออกไปนอกและนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าที่ต้อง ขออนุญาตในการส่งออกหรือในการนําเข้าตามมาตรา ๕ (๒) ให้ผู้มีหน้าที่พิจารณาคําร้องขอรับใบอนุญาต พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้และระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์ กําหนด ข้อ ๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าคําร้องขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามที่กําหนด ไม่ชัดเจน หรือไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะพิจารณาคําร้องได้ ให้ผู้มีหน้าที่พิจารณา คําร้องขอรับใบอนุญาตแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําร้องหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน หรือมีรายละเอียดเพียงพอต่อการพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้ข ออนุญ าตไม่แ ก้ไขเพิ่มเติมคําร้อง หรือไม่จัด ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน หรือมีรายละเอียดเพียงพอต่อการพิจารณาภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า ไม่ประสงค์จะขออนุญาต ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กระทรวงพาณิชย์มีความจําเป็นต้องจํากัดปริมาณการส่งออกหรือการนําเข้า ซึ่งสิน ค้าใด เพื่อให้การส่งออกหรือการนําเข้าซึ่งสิน ค้านั้น เป็น ไปด้ว ยความเหมาะสมเพื่อความมั่น คง ทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ หรือเพื่อประโยชน์ อื่นใดของรัฐ การพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกหรือนําเข้า ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ข้อ ๑๑ ในการออกใบอนุ ญ าตจะกํ า หนดเงื่ อ นไขอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดดั ง ต่ อ ไปนี้ ใ ห้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ (๑) กําหนดระยะเวลาการส่งออกหรือนําเข้า (๒) ให้จั ด ทํ ามู ลภัณ ฑ์กั น ชนหรื อสํ ารองสิ น ค้ าประเภทเดี ย วกั บสิ น ค้ าที่ส่ งออกหรือ นํา เข้ า ตามปริมาณ ราคา และระยะเวลาที่กําหนด (๓) ให้รายงานปริมาณสินค้าที่มีอยู่ในครอบครองและปริมาณการใช้หรือการจําหน่ายภายใน ระยะเวลาที่กําหนด (๔) ให้ส่งสัญญาซื้อขายสินค้าที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายและช่วงเวลาในการซื้อขาย สินค้าที่ส่งออกหรือนําเข้าภายในระยะเวลาที่กําหนด (๕) ให้ ส่ง ออกหรื อนํ า เข้ าเป็ น การชั่ ว คราว ซึ่ง ต้อ งนํา กลั บ หรื อส่ ง กลั บภายในระยะเวลา ที่กําหนด โดยให้ผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้าต้องวางหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตามสมควร (๖) เงื่อนไขอื่นที่จําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าหรือเพื่อกรณีการขาดแคลนสินค้า ชนิดที่ส่งออกหรือนําเข้า


เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หน้า ๒๑ ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

บทเฉพาะกาล ข้อ ๑๒ บรรดาใบอนุ ญ าตส่ ง ออกหรื อ นํ า เข้ า ที่ อ อกให้ ต ามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า ใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ ข้อ ๑๓ บรรดาคําร้องขอรับใบอนุญาตส่งออกหรือนําเข้าที่ได้ยื่นไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่าง การพิจารณา ให้ถือว่าเป็น คําร้องขอรับใบอนุญ าตส่งออกหรือนําเข้าตามกฎกระทรวงนี้โ ดยอนุโลม และให้หน่วยงานที่รับคําร้องไว้ พิจารณาคําร้องดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในขณะที่ ยื่น คํา ร้อ งขอรั บใบอนุญ าตนั้น เว้ น แต่ห ลัก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขที่กํ าหนดไว้ ต าม กฎกระทรวงนี้ มีข้อกําหนดที่เป็นคุณแก่ผู้ขออนุญาต ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ข้อ ๑๔ บรรดาระเบีย บ ประกาศ หรื อข้อกําหนดอื่น ใดในส่ว นที่เกี่ย วข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนําเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือข้อกําหนดอื่นใดที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ บุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


 . ก ( , , )

 !"# $ ก

 

  กก  ก

( ......)

'(&% ( , )

) * ( , +&ก, -&%& ก''(&% )

 ก .&ก ( , , / &)

) *   &0ก 1'! 12ก/ & ก %

"&ก (31 ,) ก3  'ก 2&/ "

ก

 2 ก 3(&% 1.

2.

3.

4.

0$,

4 '

) 4 

ก8(&

) 0 4

% "&' '

 & 5 ...

#(ก3

! .ก & &* 2&ก89( (ก.ก.)/(1 ,

 % !2&"

1% 4 ' ((&' )

#(ก3

&* 2&ก89( (ก.ก.)/(1 ,

 % !2&"

1% 4 ' ((&' )

#(ก3

&* 2&ก89( (ก.ก.)/(1 ,

 % !2&"

1% 4 ' ((&' )

#(ก3

&* 2&ก89( (ก.ก.)/(1 ,

 % !2&"

1% 4 ' ((&' )

% *..2!8+&ก '+'&8> !

2ก/ &ก'ก ( ,

 &% &* '+'&8> !(&% ก0&ก , ก ! 1 ก '8 !& .'" %" 13ก " ?ก!.-&%" 1(8กก  1 ..................................................................................&8> ! (..........................................................) ............../................................/...............


 .

 / ( , )

 

   ก ( .......................................................................................)

 ( , , !)

"#$ % & ' ก

)* ( , +ก,"-# ก )

 ก . ( , , / #)

 (1 "#3 ,)  1  ก 4#/ 

 

"#% "#ก 010 2ก 3% 34ก/ ก  ก 

 4  # 10 1.

2.

3.

4.

2"', !

5 

) 5 !

ก80

) 2 5

 6 ...

"#& 0ก1

% .ก" * 4ก890 (ก.ก.)/"03 ,

 %4

3 ) 2 5 (0 )

"#& 0ก1

* 4ก890 (ก.ก.)/"03 ,

 %4

3 ) 2 5 (0 )

"#& 0ก1

* 4ก890 (ก.ก.)/"03 ,

 %4

3 ) 2 5 (0 )

"#& 0ก1

* 4ก890 (ก.ก.)/"03 ,

 %4

3 ) 2 5 (0 )

 *.$.#4%8+ก +8> %

4ก/ "#กก 0$ ,

 * +8> % 0 3 + , $ก % 3 ก #8 % .# 31ก ?ก%.#"- 3$08ก"#ก  3 .....................................................................8> % (..................................................................) ............../................................/...............


เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หน้า ๒๒ ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การขออนุญาต และการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าตามมาตรา ๕ (๒) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวเสียใหม่ เพื่อให้สามารถ นํามาใช้ในการขออนุญ าตและการอนุญ าตได้อ ย่างเหมาะสม และรองรับ การยื่นคําร้อ งขอรับ ใบอนุญ าต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

Regulation_Import_Export  

http://www.foodfti.com/images/stories/pr_news/Agriculture/Regulation_Import_Export.pdf

Regulation_Import_Export  

http://www.foodfti.com/images/stories/pr_news/Agriculture/Regulation_Import_Export.pdf

Advertisement