Page 1

AGRI-BUSINESS WEEKLY ขอมูลธุรกิจเกษตรและอาหาร สํานักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ (สัปดาหที่ 7/2555)

เรียน ทานผูบริหาร จากฉบับที่แลว ไดสรุปความเคลื่อนไหวและแนวโนมอุตสาหกรรมเนื้อสุกรของโลกไปแลวนั้น สําหรับฉบับนี้เปนตอนที่ 3 นําเสนอความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมสุกรในประเทศกลุม NAFTA ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก, สหภาพยุโรป และ รัสเซีย ดังนี้ 1.แนวโนมอุตสาหกรรมสุกร  1) ความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ƒ สหรัฐอเมริกา

ผูสงออกเนื้อสุกรรายใหญ อับดับ 1 ของโลก

ƒ แคนาดา

ผูสงออกเนื้อสุกรรายใหญ อันดับ 3 ของโลก

ƒ เม็กซิโก

ผูนําเขาเนื้อสุกรรายใหญ อันดับ 3 ของโลก

2) สหภาพยุโรป ผูสงออกเนื้อสุกรรายใหญอันดับ 2 ของโลก 3) รัสเซีย ผูนําเขาเนื้อสุกรรายใหญอันดับ 2 ของโลก

ขอแสดงความนับถือ พรศรี เหลารุจิสวัสดิ์

Page 1 of 9


อุตสาหกรรมเนื้อสุกรของกลุม NAFTA ความตกลงเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ไดมีผลสงเสริมใหมีการเชื่อมโยงทางการตลาดในอุตสาหกรรมสุกรมากขึ้น โดยทั้งสามประเทศคูคา (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก) มีการสงออกและนําเขาระหวางกันและกัน ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาเปนผูผลิต เนื้อสุกรรายใหญ แตมีความจําเปนตองนําเขาสุกรจากแคนาดา และมีการนําเขาเนื้อสุกรจากเม็กซิโก เนื่องจากไดมีบริษัทผูเลี้ยงและ ผลิตเนื้อสุกรไปรวมลงทุนกับเม็กซิโกเพื่อการสงออก อุตสาหกรรมเนื้อสุกรของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาเปนผูนําในการสงออกเนื้อสุกรในตลาดโลกมาเปนเวลานาน โดยแตเดิมการเลี้ยงสุกร และการผลิตเนื้อสุกร และผลิตภัณฑ กระจายอยูในหมูผูประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งมีวัฎจักรการเชือดสุกรในชวงฤดูใบไมรวงและฤดูหนาว จนกระทั่งประมาณ ป 2528 เริ่มมีธุรกิจขนาดใหญเขามาแทน และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดสงเสริมใหการผลิตเนื้อสุกรไมขาดตอน มี การเชือดสุกรและทําการผลิตเนื้อสุกรไดตลอดป การควบคุมปริมาณและพัฒนาคุณภาพของแมพันธุสุกร การประหยัดตนทุนเนื่องจาก Economy of Scale เทคโนโลยีดานการบริหารขอมูลและการจัดการ ลวนเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหการสงออกขยายตัวในอัตราที่ เพิ่มขึ้นทุกปตลอดชวง 10 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมเนื้อสุกรของสหรัฐอเมริกา หนวย : พันตัน รายการ

2550

2551

2552

2553

2554 (p)

2555 (f)

อัตราเติบโต 55/54 (%)

การผลิต

9,962

10,599

10,442

10,186

10,278

10,466

1.8

การสงออก

1,425

2,110

1,857

1,916

2,246

2,309

2.8

การนําเขา

439

377

378

390

379

374

-1.3

การบริโภค

8,965

8,813

9,013

8,653

8,384

8,526

1.7

29.8

29.0

29.1

27.7

26.8

27.2

1.7

อัตราบริโภค (กก./คน/ป) ที่มา : USDA, October 2011

ตลาดสําคัญของเนื้อสุกรสงออกของสหรัฐอเมริกา ไดแก ญี่ปุน ซึ่งนําเขาทั้งเนื้อสุกรแชเย็น เนื้อสุกรแชแข็งและเนื้อสุกรสด จากสหรัฐอเมริกา โดยประเทศญี่ปุนจะวางขายเนื้อสุกรสดตามซูเปอรมารเก็ต สวนเนื้อสุกรแชแข็งนําไปแปรสภาพเปนผลิตภัณฑสุกร อื่นๆ ทั้งนี้ในชวงที่ผานมา US Meat Exporter Federation (USMEF) รวมกับผูนําเขาญี่ปุน จัดงานแนะนําเนื้อสุกรแชเย็นคุณภาพดีจาก สหรัฐอเมริกา ใหแกผูบริโภคในญี่ปุน กวา 100 ราย เพื่อยกระดับการยอมรับและการสรางความรูจักเนื้อสุกรแชเย็นนําเขาจากอเมริกา ชู ลักษณะเดนของเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกา คือ รสชาดดี (tasiness) ชุมน้ํา/ฉ่ําน้ํา (juiciness) มีคุณประโยชนทางโภชนาการ (nutrition) ปลอดภัย (safety) และมีผลผลิตพรอมจําหนาย (availibility) Page 2 of 9


นอกจากนี้ USMEF มีแผนรณรงคสงเสริมเนื้อสุกรแชเย็นตามรานคาปลีกและ Foodservice รวมถึงนําทีมผูนําเขาเนื้อสุกรใน ญี่ปุน เยี่ยมชมโรงผลิตและฟารมในสหรัฐอเมริกาดวยเชนกัน ในชวง 9 เดือนแรกของป 2554 สหรัฐอเมริกา สงออกมายังญี่ปุน ปริมาณ 367,042 ตัน มูลคา 1.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ มีปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 14 และมีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 18 เมื่อเทียบกับป 2553 ตลาดเม็กซิโก การสงออกของสหรัฐไปยังเม็กซิโก มีการเพิ่มหรือลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของเม็กซิโก โดยในชวงเศรษฐกิจดี จะมีการนําเขามากขึ้น ตลาดแคนาดา ซึ่งการสงออกเนื้อสุกรไปยังแคนาดาไดเพิ่มขึ้น (ในขณะเดียวกันการผลิตเนื้อสุกรภายในประเทศแคนาดาเอง ก็ไดเพิ่มขึ้น เพราะแคนาดามีการสงออกเนื้อสุกร) และราคาเนื้อสุกรนําเขาจากสหรัฐฯ มีราคาถูกเปนที่นิยมของผูบริโภค รวมทั้งไดมีการ รวมตัวระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรของทั้งสองประเทศ สวนสหรัฐฯ มีการนําเขาเนื้อสุกรในจํานวนที่ลดลงทุก ปจากแคนาดาและเดนมารก แนวโนมอุตสาหกรรมสุกรสหรัฐ ป 2555 ในป 2555 การผลิตเนื้อสุกรของสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2 หรือมีการผลิตอยูที่ประมาณ 10.5 ลานตัน ทั้งนี้ ผูผลิตคาดวาจะไดรับผลตอบแทนจากการขยายการผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคาดหวังวา ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะเปนสวนหนึ่งที่ ผลักดันใหการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย

ดานการสงออกเนื้อสุกรของสหรัฐ คาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 3 อยูที่ 2.3 ลานตัน โดยสวนใหญสงออกไปยังประเทศจีน และ เม็กซิโก แตการสงออกไปเกาหลีใต และรัสเซีย นั้นมีปริมาณลดลงจากเดิม ทั้งนี้อุตสาหกรรมเนื้อสุกรของสหรัฐอเมริกา มีการสงออกถึง รอยละ 22 ของการผลิตทั้งหมด ขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกายังเปนผูสงออกเนื้อสุกรสูงสุดเปนอันดับ 1 ของโลก สําหรับการบริโภคเนื้อสุกรของสหรัฐอเมริกา ในป 2555 นั้น คาดวาจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.7 อยูที่ 8.5 ลานตัน มีอัตรา การบริโภคเฉลี่ย 27.22 กก./คน/ป Page 3 of 9


อุตสาหกรรมเนื้อสุกรของแคนาดา อุตสาหกรรมสุกรของแคนาดา หนวย : พันตัน รายการ

2550

2551

2552

2553

2554 (p)

2555 (f)

อัตราเติบโต 55/54 (%)

การผลิต

1,746

1,786

1,789

1,772

1,753

1,765

0.7

การสงออก

1,033

1,129

1,123

1,159

1,160

1,160

-

การนําเขา

171

194

180

183

195

190

-2.6

การบริโภค

884

851

846

796

788

795

0.9

อัตราบริโภค (กก./คน/ป)

26.6

25.5

24.9

22.7

21.2*

21.0*

-0.9

หมายเหตุ *คาดการณโดย สํานักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ที่มา : USDA, October 2011 ผลจากความตองการบริโภคเนื้อสุกรภายในประเทศซบเซาในป 2554 ที่มีการบริโภคภายในประมาณ 0.795 ลานตัน สงผล การสงออกเนื้อสุกรของแคนาดา ใหการผลิตเนื้อสุกรในป 2555 เพิ่มขึ้นเล็กนอยประมาณรอยละ 0.7 โดยมี การสงออกเนื้อสุกรของแคนาดา การผลิตอยูที่ 1.765 ลานตัน ทั้งนี้ดวยตนทุนอาหารสัตวท่ีป รับตัวสูงขึ้น หนวย : ตัน หน วย : ตัน 2552 2553 ประกอบกับความไมแนนอนของราคาเนื้อสุกร และความตองการของตลาด ประเทศ +/– สหรัฐอเมริกา

329,038

336,111

2.15%

ญี่ปุน

226,866

225,077

-0.79%

รัสเซีย

58,872

87,131

48.00%

เม็กซิโก

43,343

72,323

66.86%

ฮองกง

78,818

59,969 -23.91%

63,666

55,162 -13.36%

26,514

49,823

88.27%

ประเทศ โดยแคนาดามีตลาดสงออกเนื้อสุกรที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส ญี่ปุน รัสเซีย และเม็กซิโก ออสเตรเลีย

48,672

48,918

0.51%

49,428

40,920 -17.21%

อย า งไรก็ ต าม ความต อ งการบริ โ ภคเนื้ อ สุ ก รแคนาดาของ ไตหวัน ผูบริโภคสหรัฐอเมริกาลดลง โดยในป 2552 สหรัฐอเมริกานําเขาเนื้อสุกร อื่น ๆ

38,683

31,785 -17.83%

159,100

151,781 -17.83%

ตางประเทศ อาจสงผลตอการผลิตที่กําลังขยายตัวของแคนาดาไดเชนกัน การสงออกเนื้อสุกรของแคนาดาในป 2555 คาดวา ปริมาณการ สงออกเทาเดิม อยูที่ประมาณ 1.2 ลานตัน เนื่องจากการแข็งตัวของคาเงิน ดอลลาร แ คนาดา ทํา ให ผู ผ ลิ ตแคนาดาเสี ย เปรี ย บเรื่ อ งการแข ง ขั น การ

สงออก ทั้งนี้แคนาดาถือเปนประเทศที่มีการสงออกสุกรมากเปนอันดับที่ 3 เกาหลีใต ของโลก รองจากอันดับ 1 สหรัฐอเมริกา และอันดับ 2 สหภาพยุโรป 27 จีน

แคนาดาลดลงกว า 60% เมื่อเที ยบกับ ป 2551 ซึ่ง อาจเปนผลมาจาก 3 สาเหตุ ไดแก 1) กฎระเบียบฉลากประเทศแหลงกําเนิดสินคา (COOL) ของ

รวม

1,159,000

ที่มา : Agriculture and Agri-Food Canada

Page 4 of 9

1,123,000


สหรัฐอเมริกาที่ประกาศบัง คับ ใชฉลากประเทศแหลง กํา เนิดสินคา (COOL)

กับผลิตภัณฑสุกร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552

2) สหรัฐอเมริกานําเขาเนื้อสุกรลดลง และ 3) ปริมาณการผลิตสุกรแคนาดาลดลง ทั้งนี้ผลจากการกําหนดกฎระเบียบฉลากประเทศ แหลงกําเนิดสินคา ทําใหแคนาดาและเม็กซิโกไดยื่นคํารองตอ WTO วา แคนาดาและเม็กซิโกอาจขอเพิ่มภาษีนําเขาสินคาของสหรัฐอม ริกา แตไมไดตองการจะเขาไปเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบฉลาก COOL ของสหรัฐอเมริกาแตอยางใด ทั้งนี้ ในปจจุบันราคาเนื้อสุกรของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาไมแตกตางกันมาก เนื่องจากการปรับตัวของอุตสาหกรรมเนื้อ สุกรแคนาดา ขณะที่ ในชวงแรกที่ประกาศบังคับใชกฎหมายนี้ ผูประกอบการสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะซื้อเฉพาะเนื้อสุกรภายในประเทศ เทานั้น ตอมาผูประกอบการปรับตัวโดยมีการใชเนื้อสุกรจากแคนาดา โดยคัดแยกนําไปจําหนายในแหลงที่ไมบังคับใหติดฉลาก COOL ไดแก รานอาหาร หรือ นําไปผลิตเปนสินคาแปรรูป หรือสงออกไปยังประเทศอื่น (The Meat Site) สําหรับอัตราการบริโภคเนื้อสุกรตอคนตอป มีแนวโนมลดลงจากป 2554 ที่มีอัตราการบริโภคอยูที่ 21.2 กิโลกรัมตอคนตอป เปน 21 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 2555 อุตสาหกรรมเนื้อสุกรของเม็กซิโก อุตสาหกรรมสุกรของเม็กซิโก หนวย : พันตัน รายการ การผลิต

2550

2551

2552

2553

2554 (p)

2555 (f)

อัตราเติบโตป 55/54 (%)

1,152

1,161

1,162

1,165

1,170

1,180

0.85

การสงออก

80

91

70

78

75

75

-

การนําเขา

451

535

678

687

630

650

3.17

การบริโภค

1,523

1,605

1,770

1,774

1,725

1,755

1.74

อัตราบริโภค (กก./คน/ป)

14.01

14.59

15.91

15.77

15.15

15.42

1.78

ที่มา : USDA, October 2011 เม็กซิโกมีการผลิตสุกรมากเปนอันดับ 10 ของโลก คาดวาในป 2555 จะมีการผลิตเพิ่มขึ้น 0.85 % อยูที่ 1.18 ลานตัน ขณะที่ การบริโภครวมจะเพิ่มขึ้น 1.74 % อยูที่ 1.75 ลานตัน ทําใหตองนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 3 อยูที่ 6.5 แสนตัน และคาดวาสถานการณใน ประเทศนาจะมีการแขงขันดานราคาสูงมากระหวางเนื้อสุกรและเนื้อสัตวชนิดอื่นๆ นอกจากนี้การลดลงของภาษีตอบโตเม็กซิกัน เกี่ยวกับแฮม และไหล อาจทําใหเนื้อสุกรในสหรัฐอเมริกา เขามาแขงขันมากขึ้น

Page 5 of 9


อยางไรก็ตาม ปจจุบันเม็กซิโกมีการคุมเขมชายแดนทางใตเพื่อปองกันโรคไขหวัดสุกรจากกัวเตมาลามากขึ้น โดยหนวยงาน บริการดานความความปลอดภัยและคุณภาพอาหารแหงชาติ เม็กซิโก (SENASICA) ไดเพิ่มความเขมงวดในการเฝาระวังชายแดนทาง ตอนใตเพื่อปองกันการระบาดของโรคไขหวัดสุกร (CSF) เขามาในประเทศ หลังจากมีการระบาดของโรคดังกลาวในกัวเตมาลา กระทรวงเกษตร ปศุสัตว การพัฒนาชนบท ประมงและอาหาร (SAGARPA)

รายงานวาจัดทํามาตรการนี้เพื่อปกปอง

อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกรของประเทศ ซึ่งคาดวามีการเลี้ยงสุกรกวา 15 ลานตัว และเม็กซิโกปลอดโรคไขหวัดสุกรตั้งแตป 2552 เม็กซิโกมีการเลี้ยงสุกรมากในเขตพื้นที่ รัฐ Jalisco, Sonora, Chiapas, Veracruz, และ Yucatan ซึ่งในระยะหลังนี้ ไดเริ่มมี การขยายการผลิตไปในพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจากแผนการรณรงคเขตปลอดโรคของรัฐบาล ไดชวยสงเสริมใหมีการเลี้ยงสุกรกระจายไปตาม เขตปลอดโรคไขสุกร ที่รัฐบาลไดประกาศใหมจํานวน 11 รัฐ ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอแหลงที่ตั้งฟารมเลี้ยงสุกร ไดแกความใกลชิดกับเขตชุมชนขนาดใหญ และตลาด ซึ่งตลาดที่ใหญ ที่สุดไดแก กรุงเม็กซิโกซิตี้ การกําหนดมาตรฐานการเชือดสุกรแบบ TIF (Tipo Inspection Federal) จะกําหนดมาตรฐานน้ําหนัก และ สุขภาพสุกรไวสูงกวาโรงเชือดที่ไมไดอยูในระบบดังกลาว เปนเหตุใหผูเลี้ยงสุกร ตองทําการขนสงสุกรเปนขามรัฐ เพื่อสงไปเชือดในโรง เชื่อดสุกรในเขตเมือง ซึ่งรัฐที่อยูใกลกับกรุงเม็กซิโกซิตี้ เชน Jalisco, Sonora, Guanajuato, Puebla, Yucatan และ Michoacan จึงมี ความไดเปรียบ และมีสวนแบงการครองตลาดสูง ถึงรอยละ 75 ของการผลิตเนื้อสุกรทั้งประเทศ ในป 1997 โรงเชือดสุกรระบบ TIF มีจํานวน 33 โรงงาน ความสามารถการเชือดได 3.7 ลานตัว หรือประมาณหนึ่งสวนสาม ของการเชือดสุกรทั่วประเทศ โรงเชือดสุกรในระบบ TIF รองรับผูเลี้ยงสุกรกิจการใหญ ซึ่งเลี้ยงสุกรไดระหวาง 300-1,000 ตัว ซึ่งฟารม ขนาดใหญเหลานี้จะเปนผูสงออก หรือจัดสงขายเนื้อสุกรไปยังซูเปอรมารเก็ตหรือรานขายสุกรเฉพาะในเมืองใหญๆ ผูเลี้ยงสุกรขนาดกลางซึ่งเลี้ยงสุกรไดระหวาง 150-500 ตัว และผูเลี้ยงสุกรขนาดยอยหรือตามบานเรือน ซึ่งมีสุกรเลี้ยง ประมาณ 10-50 ตัว จะสงสุกรไปเชือดในโรงเชือดระดับเทศบาลที่มีมาตรฐานเรื่องน้ําหนักและสุขภาพต่ํากวา ซึ่งโรงเชือดระดับเทศบาล มีความสามารถเชือดรวมประมาณ 4 ลานตัว อยางไรก็ตามผูเลี้ยงสุกรตามบานเรือนอาจทําการเชือดเองภายในบาน โดยทั้งผูเลี้ยงสุกร ขนาดกลางและยอยจะสงเนื้อสุกรไปขายตามตลาดสด หรือตลาดชาวบานตามพื้นที่ตางๆที่ไมใชเมืองใหญ ระหวางป 1990-1994 กวารอยละ 90 ของการเลี้ยงสุกรทั้งหมด เปนการเลี้ยงในฟารมที่เลี้ยงไดไมเกิน 20 ตัวตอฟารม และมี จํานวนฟารมเลี้ยงสุกรอยูประมาณ 1.9 ลานแหง ในขณะที่การเลี้ยงสุกรแบบฟารมขนาดใหญมีเพียงแครอยละ 1 ของจํานวนฟารม ทั้งหมด แตปริมาณการเลี้ยงของฟารมขนาดใหญนี้ มีสัดสวนถึงรอยละ 50 ของจํานวนสุกรเปนที่มีการเลี้ยงทั่วประเทศเม็กซิโก ความไดเปรียบดานตนทุนและขนาดดังกลาวใหผลกําไรแกผูเลี้ยงในลักษณะกิจการใหญมากกวา กิจการเลี้ยงสุกรขนาด กลางและยอยซึ่งมีตนทุนคาอาหารสูง และมักมีปญหาการจัดหาเงินทุน ทําใหมีแนวโนมวาผูผลิตรายยอยจะคอย ๆ หายไป รัฐบาล เม็กซิกันจึงกําลังสนับสนุนใหผูผลิตรายยอย มีการเชื่อมโยงกับผูผลิตรายใหญใหมีความชวยเหลือทางการเงินเพื่อการพัฒนาคุณภาพ หรือใหมีการรวมตัว เปนกลุมสหกรณใหมีกํา ลังเงินเงินรวมกันมากขึ้น (สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุง เม็กซิโก, พฤษภาคม 2552) Page 6 of 9


อุตสาหกรรมเนื้อสุกรของสหภาพยุโรป แนวโนมอุตสาหกรรมสุกรของสหภาพยุโรป ป 2555 หนวย : พันตัน รายการ การผลิต การสงออก การนําเขา การบริโภค อัตราบริโภค (กก./คน/ป)

2552 22,434 1,415 38 21,057 42.3

2553

2554 (p)

22,552 1,754 25 20,823 42.2

22,530 2,000 15 20,545 40.89

2555 (f)

อัตราเติบโต ป 55/54 (%)

22,480 1,900 15 20,595 40.99

-0.22 -5 0.24 0.24

ที่มา : USDA, October 2011 การผลิตและการตลาด ในป 2555 คาดวาสหภาพยุโรป หรือ อียู จะมีการผลิตสุกรลดลง 0.22 % อยูที่ 22.48 ลานตัน และคาดวาการสงออกจะ ลดลงรอยละ 5 เหลืออยูที่ 1.9 ลานตัน เนื่องจากความตองการของผูนําเขาลดลง โดยเฉพาะ รัสเซีย และเกาหลีใต อยางไรก็ตามสหภาพยุโรป ถือเปนผูสงออกเนื้อสุกรรายใหญอันดับสองของโลก รองมาจากอเมริกา โดยในชวง 6เดือนแรก ของ ป 2554 ที่ผานมา ปริมาณการสงออกเนื้อ สุกร ของ 27 ประเทศ เพิ่มขึ้น 18.8% เมื่อเทียบกับป 2553 มีปริมาณสงออกรวม 412,000 ตัน มีสวนแบงตลาด 27.8% โดยฮองกง และจีนนําเขาเนื้อสุกรสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น ซึ่งฮองกงนําเขาเพิ่มขึ้น 17% จํานวน 245,000 ตัน ขณะจีนนําเขาเพิ่มขึ้น 60% จํานวน 136,000 ตัน ขณะที่การสงออกเนื้อสุกรไปยังญี่ปุนเพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียง 4% มีปริมาณสงออก 117,000 ตัน แตสงออกไปเกาหลีใต เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา มีปริมาณสงออก 112,000 ตัน รางกฎระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิภาพการเลี้ยงสุกรใน EU มีผลบังคับใชอยางสมบูรณภายในป 2555 นับตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2544 เปนตนมา คณะกรรมาธิการยุโรป ไดเห็นชอบใน รางขอเสนอใหมีการแกไขกฎระเบียบ เกี่ยวกับสวัสดิภาพการเลี้ยงสุกรใน EU มีผลบังคับใชอยางสมบูรณภายในป 2555 โดย EU ไดสนับสนุนเงินทุนแกผูประกอบการใน EU เพื่อปรับปรุงฟารมใหไดมาตรฐานแลว และในระยะตอไปก็จะนําระเบียบสวัสดิภาพการเลี้ยงสุกรที่แกไขใหมนี้มาบังคับใชกับผูเลี้ยงสุกร นอกกลุม EU ที่ตองการสงเนื้อสุกรและผลิตภัณฑเขาไปจําหนายใน EU ดวย โดยตองปรับปรุงวิธีการเลี้ยงสุกรใหไดมาตรฐานใหม ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการเลี้ยง การขนสง และการฆา ไปจนกระทั่งถึงมือผูบริโภค

Page 7 of 9


สหราชอาณาจักร ออกกฎบันทึกการเคลื่อนยายสุกรแบบออนไลน เพื่อใหอุตสาหกรรมมีขอมูลที่ถูกตองและทันสมัย สงผลใหมีการควบคุมการระบาดของโรคติดตอไดดีขึ้น และประหยัดเวลาได เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 สหราชอาณาจักร ออกกฎหมายใหบันทึกการเคลื่อนยายสุกรดวยระบบออนไลน โดย Dorothea Schiemann จาก British Pig Executive (BPEX) กลาววาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จะมีชวงเวลาเปลี่ยนผานเปนเวลา 6 เดือน สําหรับการเลิกใชฟอรมกระดาษ AML2 และระหวางเดือนตุลาคม 2554 จนถึงเดือนเมษายน 2555 ทั้งฟอรมกระดาษ AML2 และฟอรม eAML2 ซึ่งเปนระบบการบันทึกการเคลื่อนยายออนไลนจะสามารถใชงานได เพื่อเปนการใหโอกาสแตผูผลิตในการปรับตัวตอวิธีการ ใหม ตั้งแตเดือนเมษายน 2555 ฟอรม AML2 จะไมสามารถใชงานในการรายงานการเคลื่อนยายสุกรไดอีกตอไป การเคลื่อนยายจะตอง ใชบริการฟอรม eAMLs ออนไลน หรือ eMAL2 ซึ่งจะเริ่มบันทึกไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ทั้งนี้ การเปลี่ยนการบันทึกการเคลื่อนยายสุกรมาเปนระบบออนไลนดังกลาวจะสงผลใหอุตสาหกรรมมีขอมูลที่ถูกตองและ ทันสมัย สงผลใหมีการควบคุมการระบาดของโรคติดตอไดดียิ่งขึ้น และเปนการประหยัดเวลาอีกดวย อุตสาหกรรมเนื้อสุกรของรัสเซีย อุตสาหกรรมสุกรของรัสเซีย หนวย : พันตัน 2550

2551

2552

2553

2554 (p)

2555 (f)

1,640

1,736

1,844

1,920

1,965

2,020

2.80

การสงออก

-

-

-

-

-

-

-

การนําเขา

894

1053

845

880

930

700

-24.73

การบริโภค

2,534

2,789

2,689

2,799

2,894

2,719

-6.04

อัตราบริโภค (กก./คน/ป)

19.40

21.70

20.70

21.40

20.86

19.60

-6.04

รายการ การผลิต

อัตราเติบโต ป 55/54 (%)

ที่มา : USDA, October 2011 การผลิต ป 2555 คาดวารัสเซียจะมีการผลิตเนื้อสุกรประมาณ 2.0 ลานตัน หรือขยายตัวจากปกอนรอยละ 2.8 การขยายตัวดังกลาว เปนผลมาจากการการปจจัยการสนับสนุนและการลงทุนของรัฐบาล ราคาอาหารสัตวที่ไมสูง และคูแขงนําเขานอย เนื่องจากการลด โควตานําเขาของรัสเซีย ทั้งนี้ การผลิตที่ขยายตัวในอัตราดังกลาว เปนการขยายตัวของการผลิตของฟารมขนาดใหญเปนหลัก ในขณะที่ การผลิตของฟารมขนาดเล็กจะแขงขันไดยากขึ้นในตลาดเนื้อสุกรรัสเซีย Page 8 of 9


การนําเขา คาดการณวา จะลดลงรอยละ 25 อยูที่ 7 แสนตัน เนื่องจากมีการปรับลดโควตานําเขาจากเดิมรอยละ 30 เพื่อสงเสริมการ ผลิตภายในประเทศ โดยรัสเซียประกาศลดปริมาณโควตานําเขาลงจาก 500,000 ตัน ในป 2554 (เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 นาย Vladimir Putin นายกรัฐมนตรีรัสเซียประกาศลดโควตานําเขาเนื้อสุกร และเนื้อสัตวปก โดยเนื้อสัตวปกจะลดโควตาลง 18% และเนื้อ สุกร 11% เพื่อชวยเอื้อผลประโยชนแกผลิตภัณฑในประเทศ) เปน 350,000 ตันในป 2555 ซึ่งตัวเลขโควตาเนื้อสุกรนําเขาที่ลดลง ดังกลาวสรางความพอใจใหแกตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมเนื้อสุกรของรัสเซีย ซึ่งวางแผนที่จะผลิตเนื้อสุกรใหไดที่ระดับที่เพียงพอกับ ความตองการภายในประเทศภายในป 2558 อยางไรก็ตาม นาย Sergey Yushin หัวหนาคณะกรรมการบริหารสมาคมเนื้อสัตวแหงชาติ กลาวเพิ่มเติมวา แมวาตลาดเนื้อสุกรภายในประเทศจะอิ่มตัว แตจะไมมีการยกเลิกการนําเขา และการที่ตลาดเนื้อสุกรภายในประเทศ อิ่มตัวจะนําไปสูราคาเนื้อสุกรที่ลดลงภายใน 2-3 ปขางหนา

Page 9 of 9

/nafta_eu_russia_pig_wk7_2012  
/nafta_eu_russia_pig_wk7_2012  

http://www.foodfti.com/images/goods_data/meat_chicken_petfood/2012/nafta_eu_russia_pig_wk7_2012.pdf

Advertisement