Page 1

Macro Weekly Review Fiscal Policy Office

For 7 – 11 March 2011

Executive Summary

11 March 2011

Indicator next week

Indicators this week

Indicators

หนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นเดือน ม.ค. 54 มีจํานวนทั้งสิ้น 4,263.0 พันลานบาท คิดเปนรอยละ 41.9 ของ GDP

รายไดสุทธิของรัฐบาล (หลังหักจัดสรรให อปท.) เดือน มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 129.9 พั น ล า นบาท สู ง กว า ช ว ง ก.พ. 54 เดียวกันของปกอนรอยละ 33.1

Feb: Passenger car sales

(%yoy)

ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ณ ระดั บ ราคาคงที่ ใ นเดื อ น ก.พ. 54 ขยายตั ว ร อ ยละ 10.1 เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น ในขณะที่ภาษีจากการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพยรวมในเดือน ก.พ. 54  ขยายตัวรอยละ 49.8

Forecast

Previous

35.0

49.6

™ ขยายตั ว ต อ เนื่ องในระดับ สูง ตามทิศ ทางการฟน ตั ว ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการฟนตัวอยา งแข็งแกรง ของภาคการผลิตและรายไดเกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงผูบริโภคมีความนิยมมีขนาดกลางและเล็กมาก ขึ้ น ในขณะที่ ผู ป ระกอบการแข ง ขั น สร า งแรงจู ง ใจ ใหกับผูบริโภคเพิ่มขึ้นเชนกัน

Macroeconomic Policy Bureau

นัก ทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศในเดือน ก.พ. 54 มีจํานวน 1.81 ลานคน หรือขยายตัวรอยละ 11.8

าณจําหนายรถจักรยานยนตเดือน ก.พ. 54 ขยายตัว ปริม ในอัตราเรงที่รอยละ 15.9  

คณะกรรมการนโยบายการเงิ น ประกาศปรั บ ขึ้ น อั ต รา ดอกเบี้ย นโยบาย จากรอยละ 2.25 เปนรอยละ 2.50 ดุ ล การค า จี น ขาดดุ ล สู ง ที่ สุ ด ในรอบ 7 ป ที่ 7.3 พั น ล า น ดอลลารสหรัฐ ตํ า แหน ง งานนอกภาคเกษตรสหรั ฐ ฯ เดื อ น ก.พ. 54 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา 192,000 ตําแหนงงาน สอดคลอง   กับอัตราวางงานที่ลดลงมาอยูที่รอยละ 8.9 ของกําลังแรงงาน  Moody’s ประกาศปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของกรีซ ลง 3 ขั้น จาก Ba1 เปน B1

Economic Calendar: March 2011 Monday TH TH TH IN

Tuesday

1

28

Iron sales (Jan)=19.7% TH Credit growth (Jan)=14.4%TH TH deposit growth (Jan)=8.9% GDP(Q4)=8.2% TH

7

14

Wednesday

2

8

9

TH TH

Motorcycle (Feb) =15.9% TH Pub debt (Jan) =41.9% TH TH TH

15

21

28 TH TH

  

TH TH

29

10 Policy Rate = 2.50% TH TH Gov. Revenue (Feb)=33.1% Real VAT (Feb)=10.1% Real Estate Tax (Feb) =49.8%

16

22 Export (Feb) Import (Feb) Trade Balance(Feb)

Friday

4

Headline Inf.(Feb)=2.87% Core Inf.(Feb)=1.45% PPI(Feb)=7.4% CMI(Feb)=6.0%

TH

TH TH TH

Thursday

3

17

TH TH TH

18

Unemployment (Jan)

23 Gov.Exp (Feb) Budget Bal. (Feb)

11 Tourist arrival (Feb)=11.8% CCI (Feb)=72.2

TH

24

25

Cement sales (Feb) Pass.car sales(Feb) Comm.car sales(Feb)

30

TH TH

31

MPI (Feb) Cap U. (Feb)

TH TH TH VN

สศม.

TISI (Feb)

Iron sales (Feb) Credit growth (Feb) deposit growth (Feb) GDP(Q1)

เสาหลักดานเศรษฐกิจมหภาคอยางมืออาชีพ

API (Feb) Ag Price (Feb)


Macro Weekly Review For 7 – 11 March 2011

ภาษี มูล คาเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ใ นเดือน ก.พ. 54 ขยายตั ว รอยละ 10.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ตอเนื่องจาก เดือนกอน ที่ขยายตัวรอยละ 9.8 และหากปรับผลทางฤดูกาลแลวจะ ขยายตัวรอยละ 0.1 จากเดือนกอนหนา โดยไดรับปจจัยบวกจาก กํ า ลั ง ซื้ อ ของประชาชนและภาคการผลิ ต ที่ ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะรายไดเกษตรกรที่ยังคงขยายตัวในระดับสูง บงชี้วาการ บริ โ ภคภาคเอกชนยั งขยายตั ว ในเกณฑ ดี และจะเป น ป จ จั ยหลั ก ใน การสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป ภาษีจากการทํา ธุรกรรมอสังหาริมทรัพยรวมในเดือนก.พ. 54 ขยายตั ว ร อ ยละ 49.8 เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ น ชะลอลงจากเดือนกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 76.3 เมื่อเทียบกับชวง เดี ยวกั น ของปก อ น และเมื่อ ขจัด ผลทางฤดู กาลออกลดลงร อ ยละ 3.3 จากเดื อ นก อ นหน า ส ว นหนึ่ ง เป น ผลจากมาตรการกํ า กั บ ดู แ ล สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (Loan to Value: LTV) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต เดือน ม.ค. 54 อยางไรก็ดี การขยายตัวดังกลาวบงชี้ถึงความเชื่อมั่น ของผูบริโภคที่มีความตองการซื้อที่อยูอาศัยที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบ กับภาคอสังหาริมทรัพยโดยรวมยังอยูในเกณฑดีหลังสิ้นสุดมาตรการ กระตุ น ของภาครั ฐ รวมทั้ ง อุ ป สงค เพื่ อ ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ ยั ง คงมี อ ยู อ ย า ง ตอเนื่อง

หนี้สาธารณะคงคาง (ลานบาท)

พันลานบาท 4,400 4,200

44.0 44.4 44.2 44.1 43.9 43.8 42.3

สั ดส วนหนี้สาธารณะตอ GDP (รอยละ) 42.4 42.0 41.6 42.1

39.7

40.3

40.8

41.0

40.7

41.7

รอยละ

42.4 41.9

46 44

41.4

42

4,000

40

3,800

38 3,600

36

3,400

34

ธ.ค.53

ม.ค.54

ต.ค.53

พ.ย.53

ก.ย.53

ส.ค.53

ก.ค.53

มิ.ย.53

พ.ค.53

มี.ค.53

เม.ย.53

ม.ค.53

ก.พ.53

ธ.ค. 52

30 ต.ค. 52

32

3,000 พ.ย. 52

3,200

ส.ค. 52

รายได สุ ท ธิ ข องรั ฐ บาล (หลั ง หั ก จั ด สรรให อปท.) ในเดื อ น ก.พ. 54 มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 129.9 พั น ล า นบาท สู ง กว า ช ว ง เดียวกันของปกอนรอยละ 33.1 และสูงกวาประมาณการ 14.6 พันลานบาทหรือรอยละ 12.7 สะทอนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย อยางตอเนื่องทั้งดานการใชจายภายในประเทศและรายไดประชากร โดยภาษีฐานการบริโภค (ภาษีมูลคาเพิ่ม) ในเดือน ก.พ. 53 ขยายตัว อยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 9.8 ในขณะ ที่ ภ าษี ฐ านรายได (ผลรวมของภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล) ขยายตั ว ร อยละ 14.2 เมื่ อ เที ยบกั บ ช ว งเดี ยวกั น ป ก อ นหน า สะท อ นการจ า งงานและรายได จ ากการประกอบธุร กิ จ ที่ ป รับ ตั ว ดี ขึ้ น ตอเนื่อง

This week : Public Debt to GDP (Jan 11)

ก.ย. 52

หนี้ ส าธารณะคงค า ง ณ สิ้ น เดื อ น ม.ค. 54 มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 4,263.0 พันลานบาท ลดลงจากเดือนกอนหนา 19.1 พันลาน บาท คิดเปนรอยละ 41.9 ของ GDP ทั้งนี้ การลดลงสุทธิของหนี้ สาธารณะที่สําคัญเกิดจากหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงและหนี้รัฐวิสาหกิจที่ เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) โดยลดลงสุทธิ 17.9 และ 6.0 พันลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสะทอนวาสถานะหนี้สาธารณะของไทยมี ความมั่นคง สะทอนจากสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP ที่ยังอยูใน ระดั บต่ํา กว ากรอบความยั่ง ยืน ทางการคลั งที่ตั้ งไวไม เกิน รอ ยละ 60 ของ GDP

มิ.ย. 52

Macroeconomic Policy Bureau

Economic Indicators: This Week

11 March 2011

ก.ค. 52

Fiscal Policy Office

Source: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง

This week : Government Revenue (Feb 11) 2554(FY) 2553 (FY) กรมสรรพากร 1,264,584 % y-o-y 11.1 กรมสรรพสามิต 405,862 % y-o-y 39.4 กรมศุลกากร 97,148 % y-o-y 21.0 รายได้ 3 กรมจัดเก็บภาษี 1,767,594 รายได้รัฐวิสาหกิจ 91,553 รายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรร 1,678,911 VAT ให้ อปท.) % Y-o-Y 19.0 ภาษีฐานรายได้ 102,127 % Y-o-Y 1.0 ภาษีฐานการบริโภค 121,204 % Y-o-Y 4.5 Source: กระทรวงการคลัง

ธ.ค.53

ม.ค.54

ก.พ.54

Q1/54

81,582 12.2 43,027 19.8 8,706 1.7 133,316 2,300

95,298 17.4 37,732 10.9 8,117 16.8 141,147 7,803

90,863 26.4 34,456 5.1 7,938 12.6 133,257 5,500

261,862 13.7 111,837 3.8 25,406 -0.1 399,020 26,006

124,502

125,750

129,891

395,476

19.5 30,888 5.8 46,364 12.3

9.9 44,433 21.9 47,482 11.7

33.1 116,582 14.2 133,088 9.8

13.3 116,582 14.2 133,088 9.8

เทียบกับ ปมก. (สะสม) 47,518 20,185 4,340 71,959 6,058 84,157

This week: Consumption & Investment Indicators (Feb 11) Indicator (%yoy)

2009

2010

2011

Y

Y

Q3

Q4

Jan

Feb

ภ า ษี มู ล ค า เ พิ่ ม ณ ร ะ ดั บ ร า ค า คงที่

-11.4

15.5

13.0

8.2

9.8

10.1

%qoq/%mom

-

-

-0.9

3.4

1.0

0.1

ภาษีจากการทํา ธุรกรรม อสังหาริมทรัพย

-11.2

74.5

58.9

81.9

76.3

49.8

%qoq/%mom

-

-

-11.6

11.1

2.3

-3.3

Source: กระทรวงการคลัง คํานวณโดย สศค.

1


Macro Weekly Review Economic Indicators: This Week This week: Tourist Arrivals (Feb 11)

นักทอ งเที่ ยวต า งชาติที่ เ ดิน ทางเขา ประเทศในเดื อน ก.พ. 54 มีจํานวน 1.81 ลานคน ขยายตัวรอยละ 11.8 เมื่อเทียบกับชวง เดียวกันของปกอน ตอเนื่องจากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 11.6 หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 5.9 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า (ขจั ด ผลทาง ฤดูกาลแลว) โดยเปนการขยายตัวในทุกกลุมประเทศ โดยเฉพาะจาก ภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เปนหลัก ไดแก มาเลเซีย อังกฤษ ญี่ปุน ที่ ขยายตัวรอยละ 9.6 19.0 และ 11.7 ตามลําดับ

Foreign tourist arrivals Visitor  % YoY 3 per. Mov. Avg. (%MoMSA)

1,900,000

%

Visitor_SA %MoMSA

50.0 40.0

1,700,000

30.0 1,500,000

11.6 11.8 20.0

7.0 1,300,000

10.0

1,100,000

2.5

3.3

0.0

5.9

‐10.0

900,000

ปริมาณจําหนายรถจักรยานยนต ในเดือน ก.พ. 54 ขยายตัวใน อัต ราเร ง ที่ ร อยละ 15.9 เมื่ อ เทีย บกั บ ชว งเดี ยวกั นของป กอ น จากเดือนกอนที่ขยายตัวรอยละ 6.5 (หรือขยายตัวที่รอยละ 4.7 เมื่อ เที ย บกั บ เดื อ นก อ นหน า ) โดยได รั บ ป จ จั ย บวกจาก 1) แนวโน ม เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะภาคการผลิ ต ยั ง คงขยายตั ว ต อ เนื่ อ ง และ 2) กําลังซื้อของประชาชนยังอยูในระดับสูง โดยเฉพาะรายไดเกษตรกรที่ ยังอยูในเกณฑดีตามราคาสินคาเกษตรที่ยังคงทรงตัวในระดับสูง ดัชนี ความเชื่อมั่ นผูบ ริโ ภคเกี่ยวกับ ภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมใน เดือน ก.พ. 54 อยูที่ระดับ 72.2 ซึ่งเปนการปรับตัวลดลงครั้งแรก ในรอบ 3 เดือน จากเดือนกอนที่ระดับ 72.6 เนื่องจากผูบริโภคมีความ กังวลเกี่ยวกับสถานการณราคาน้ํามันที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สงผลใหคา ครองชี พที่ ปรั บตั วสู งขึ้ น ประกอบกับ ความกัง วลถึง สถานการณ ทาง การเมืองในอนาคต ในวั น ที่ 9 มี . ค. 54 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เปนรอยละ 2.50 ถือเปน การปรั บ ขึ้ น เป น ครั้ ง ที่ 5 นั บ จากเดื อ น ก.ค. 53 ซึ่ ง เป น การปรั บ ขึ้ น แบบคอยเปนคอยไป เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความไมสมดุลของระบบ การเงิ น ทั้ ง นี้ กนง.ให เ หตุ ผ ลในการปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ยนโยบาย ครั้งนี้วา เปนผลจากการที่แรงกดดันจากอัตราเงินเฟอมีแนวโนมสูงขึ้น อยางตอเนื่อง ตามราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑที่คาดวาจะปรับตัว สูงขึ้นในระยะตอไป

‐20.0

700,000

‐30.0

Source: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

This week: Consumption indicators (Feb 11) 2009

Indicators (%yoy)

2010

2011

Y

Y

Q3

Q4

Jan

Feb

ปริมาณจําหนาย รถจักรยานยนต

-8.9

19.9

21.1

11.5

6.5

15.9

%qoq, %mom

-

-

1.7

2.5

0.2

4.7

72.6

72.2

ดัชนีความเชื่อมั่น 85.9 70.7 72.6 71.3 ผูบริโภค (ระดับ) Source: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, กรมการขนสงทางบก

This week: Policy Interest Rate (Mar 11) R P ‐1 D ay P olic y R ate and C ore Inflation  4.00 RP 1 Day

Core Inflation

3.00 2.50

2.00 1.45

1.00

0.00

-1.00

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Oct-10

Dec-10

Nov-10

Jul-10

Sep-10

Aug-10

Apr-10

Jun-10

May-10

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Oct-09

Dec-09

Nov-09

Jul-09

Sep-09

Aug-09

Apr-09

Jun-09

May-09

Jan-09

Feb-09

Mar-09

Dec-08

Nov-08

Jul-08

Oct-08

Sep-08

Aug-08

Apr-08

Jun-08

May-08

Jan-08

Feb-08

-2.00

ปริ ม าณ จํ า หน ายรถยนต นั่ งใ นเดื อ น ก.พ. 54 คาดว าจ ะ ขยายตัวตอเนื่องที่รอยละ 35.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวของปกอน ตามทิ ศ ทางการฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะการฟ น ตั ว อย า ง แข็งแกรงของภาคการผลิตและรายไดเกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึง ผู บ ริ โ ภ ค มี ค ว า ม นิ ยม มี ข น า ด ก ลา ง แ ล ะ เล็ ก ม า ก ขึ้ น ใ น ข ณ ะ ที่ ผูประกอบการแขงขันสรางแรงจูงใจใหกับผูบริโภคเพิ่มขึ้นเชนกัน

Mar-08

Economic Indicators: Next Week

Source: ธนาคารแหงประเทศไทย

Next week indicators (Estimated) Indicators (%yoy) ปริมาณการ จําหนาย รถยนตนั่ง

2009

2010

2011

Y

Y

Q3

Q4

Jan

Feb/E

1.4

50.7

55.6

36.0

49.6

35.0

Source: บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด, (E) คาดการณโดย สศค.

2


Macro Weekly Review Global Economic Indicators: This Week

Malaysia

China

การสงออกในเดือน ม.ค. 54 ขยายตัวชะลอลงที่รอยละ 3.0 เมื่อ เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา จากการสงออกไปยังจีนที่หด ตั ว นอกจากนี้ พบว า การส ง ออกสิ น ค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห ดตั ว ร อ ยละ -19.0 ขณะที่การนําเขาขยายตัวเรงขึ้นที่รอยละ 13.5 เมื่อเทียบ กับชวงเดียวกันของปกอนหนา จากการนําเขาสินคาขั้นกลางและ สินคาทุนเปนสําคัญ

การสงออกและนํ าเขาเดื อน ก.พ. 54 ขยายตัว จากชวงเดียวกั น ของปกอนที่รอยละ 2.3 และรอยละ 19.7 สงผลใหดุลการคาขาดดุล สูงที่สุดในรอบ 7 ปที่ 7.3 พันลานดอลลารสหรัฐ สวนหนึ่งจากเทศกาล ตรุ ษ จี น ที่ ทํ า ให ก ารส ง ออกชะลอลงขณะที่ ก ารนํ า เข า ในช ว งเทศกาล เพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟอทั่วไปเดือน ก.พ. 54 อยูในระดับเทากับเดือน ก อ นหน า ที่ ร อ ยละ 4.9 การก อ สร า งในเขตเมื อ งในเดื อ น ม.ค. ก.พ. 54 ขยายตัว จากช ว งเดีย วกัน ปก อ นร อยละ 24.9 ยอดค า ปลี ก เดื อ น ก.พ. 54 ขยายตั ว จากช ว งเดี ย วกั น ป ก อ นที่ ร อ ยละ 15.8 ชะลอลงจากเดือนกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 19.1

Taiwan

การส ง ออกในเดื อ น ก.พ. 54 ขยายตั ว เร ง ขึ้ น จากเดื อ นก อ น หนาที่รอยละ 27.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา จาก การสง ออกไปยังจีนและสหภาพยุโรป ที่ขยายตัวเรงขึ้น ขณะที่ก าร นําเขาเดือน ก.พ. 54 ขยายตัวตอเนื่องที่รอยละ 28.7 ดานอัตรา เงินเฟอในเดือน ก.พ. 54 ขยายตัวเรงขึ้นจากเดือนกอนหนามา อยูที่รอยละ 1.3 ตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น

USA ตําแหนงงานนอกภาคเกษตร เดือน ก.พ. 54 เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน หนา 192,000 ตําแหนงงาน สอดคลองกับอัตราการวางงานในเดือน ก.พ. 54 ที่ ล ดลงต อ เนื่ อ งเป น เดื อ นที่ 4 มาอยู ที่ ร อ ยละ 8.9 ของ กํ า ลั ง แรงงาน การส ง ออกและนํ า เข า สิ น ค า เดื อ น ม.ค. 54 ขยายตั ว ร อ ยละ 18.9 และร อ ยละ 22.2 จากช ว งเดี ย วกั น ป ก อ น สงผลใหดุลการคาขาดดุล 46.3 พันลานดอลลารสหรัฐ

Phillippines การสงออกเดือน ก.พ. 54 ขยายตัวจากชวงเดียวกันปกอนที่รอย ละ 11.8 ชะลอลงจากเดือนกอนหนาที่ขยายตัวที่รอยละ25.3

Australia การจางงานเดือน ก.พ. 54 ลดลงจากเดือนกอนหนา 10,000 ตําแหนงงาน เนื่องจากการลดลงของการจางงานแบบชั่วคราว (Parttime Employment) อยางไรก็ตามอัตราการวางงานเดือน ก.พ. 54 คงที่จากเดือนกอนหนาที่รอยละ 5.0 ของกําลังแรงงานรวม

Eurozone Moody’s ประกาศปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของกรีซลง 3 ขั้น จาก Ba1 เปน B1 เนื่อ งจากมี ความกัง วลวา กรีซ จะไม สามารถลดการ ขาดดุลงบประมาณใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ EU และ IMF กําหนดได

Vietnam เวียดนามปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Refinancing Rate) อีกรอยละ 1.0 มาอยูที่รอยละ 12 หลังจากที่ไดเคยปรับขึ้นไปแลว รอยละ 2.0 เมื่อเดือนกอนหนา ขณะที่อัตราเงินเฟอเดือน ก.พ. 54 อยูที่รอยละ 12.3 สวนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคากระแสไฟฟา และเชื้อเพลิง

Japan ดัชนีความเชื่อมั่นภาคบริการในเดือน ก.พ. 54 เพิ่มขึ้นมาอยูท  ร ี่ ะดับ 48.4 ขณะที่ ดัช นีค วามเชื่ อ มั่ น ตอ สถานการณเ ศรษฐกิ จ ในอนาคตคงที่ จากเดือนกอนหนาที่ระดับ 47.2 Weekly Financial Indicators

1040

% Yield

SET SET Index and Vol Mill Bht level Daily Volume

Today

5,000

traded SET Index

1020

TH Gov Yield Curve

4

Last w eek Last Month

3

Start of 2009

1000 980

2

960 1

THB/USD THB/USD and USD index 31.2

USD Index 79

Chg %

USD/THB

31.0

Nominal Effective Exchange Rate

102

USD Index

30.8

Maturity 8Y 9Y 10 Y 12 Y 15 Y 20 Y

11-Mar

3Y 4Y

4-Mar

1M 3M 6M

17-Feb 25-Feb

5Y 6Y 7Y

0 10-Feb

1Y 2Y

940

78

101 100

30.6

99

30.4

77

98 97

30.2

96

76

14-Feb 19-Feb 24-Feb

Foreign Exchange

1-Mar

6-Mar

11 Mar

11-Mar

95 Mar-11

30.0

Feb-11

ค า เงิ น บาทในสั ป ดาห นี้ แ ข็ ง ค า ขึ้ น ใน อัตราชะลอลงกวาสัปดาหกอน โดยแข็ง คาขึ้นรอยละ 0.33 เมื่อเปรียบเทียบกับ สั ป ดาห ก อ น ซึ่ ง เป น ไปในทิ ศ ทางตรงกั น ข า มกั บ ค า เงิ น สกุ ล ของประเทศคู ค า หลั ก อื่นๆ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคาเงินบาทตั้งแตตน ปพ บวา คา เงิน บาทยั งคงออ นคา ลงที่ ร อ ย ละ 1.00 ดั ช นี ค า เงิ น บาท(NEER) ใน สัปดาหนี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาหกอน หนาที่รอยละ 5.54 ทําใหคาเงินบาทออน คา ลงรอยละ 1.65 ตั้ ง แตต น ป เมื่ อ เปรียบเทียบกับประเทศคูคาที่สําคัญ

1060

Jan-11

ตลาดหลั กทรัพ ยของไทยปรั บตั วดี ขึ้น มาก โดยดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ป รั บ ตั ว กลับขึ้นมาเกิน 1,000 จุด และมีมูลคาการ ซื้ อ ขายกว า 1.25 แสนล า นบาท โดยใน สั ป ดาห นี้ แ รงซื้ อ ที่ ทํ า ให ต ลาดปรั บ ตั ว ดี ขึ้นมาจากนักลงทุนสถาบันในประเทศและ นั ก ลงทุ น ต า งชาติ เ ป น หลั ก ในขณะที่ นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปในประเทศมี แ รงขายสุ ท ธิ ประมาณ 1.1 หมื่นลานบาท สวนตลาด พันธบัตรของไทยมีการคาดการณการ ขึ้ น ด อ ก เ บี้ ย แ ล ะ มี ก า ร ป รั บ อั ต ร า ผลตอบแทนก อ นที่ ก นง. จะมี ม ติ ใ ห ขึ้ น อัตราดอกเบี้ยซึ่งเปนไปตามคาด

1w %chg

1m %chg

YTD %chg

30.36

0.33

1.46

-1.00

4.19

82.82

-0.68

0.73

-1.36

5.58

-1.12

2.07

-3.56

4.24

USD/THB USD/MYR USD/SGD

1.38

Avg10 %chg

USD/CNY

3.04

-0.23

0.52

0.93

5.66

USD/KRW

1117.50

-0.53

0.26

0.08

2.78

USD/JPY

1.27

-0.44

0.83

1.05

6.68

EUR/USD

6.57

-0.10

0.27

0.24

2.87

NEER

98.35

-5.54

-5.54

-1.65

-5.92

(-) +คาเงินสกุลดังกลาว แข็งคาขึ้น )ออนคาลง (เทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐ / ดัชนีคาเงินบาทแข็งคาขึ้นชวงระยะเวลาดังกลาวโดยคิดเปนอัตรารอยละ

3


Macro Weekly Review ขอมูลเศรษฐกิจไทย

Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3253 กลยุทธสํานักนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ ไดอยางมีคุณภาพ แมนยํา และทันตอเหตุการณ เพื่อใหสามารถเสนอแนะนโยบาย เศรษฐกิจมหภาคไดอยาง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความเขาใจที่ถูกตอง ตอสาธารณชน

การคลัง (พันลานบาท)

Real GDP

จัดทําโดย นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฎ ผูอํานวยการสวนแบบจําลอง และประมาณการเศรษฐกิจ

อุปทาน (%y-o-y)

นางณัฐยา อัชฌากรลักษณ ผูอํานวยการสวนการวิเคราะห เศรษฐกิจมหภาค ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผูอํานวยการสวนเสถียรภาพ เศรษฐกิจ

การบริโภค เอกชน (%y-o-y)

ดร.จงกล คําไล ยุทธภูมิ จารุเศรณี วรพล คหัฏฐา สุธิรัตน จิรชูสกุล การคลัง jongkon@fpo.go.th

การลงทุน เอกชน (%y-o-y)

วรพล คหัฏฐา กาญจนา จันทรชิต การบริโภค การลงทุน worpol1@yahoo.com ดร.พิมพนารา หิรัญกสิ อรุณรัตน นานอก การคาระหวางประเทศ pim.hirankasi@gmail.com ดร.สิริกมล อุดมผล เฑียร เทียมศักดิ์ เศรษฐกิจตางประเทศ sudompol@hotmail.com

การคา ระหวาง ประเทศ (%y-o-y)

ธรรมฤทธิ์ คุณหิรัญ อรอุมา หนูชวย อุตสาหกรรม thammaritud@yahoo.com กาญจนา จันทรชิต เกษตรกรรม Kulmbe6@yahoo.com จรสพร เฉลิมเตียรณ ศศิน พริ้งพงษ อารจนา ปานกาญจโนภาส การเงิน archana.fpo@gmail.com คงขวัญ ศิลา การทองเที่ยว nu_nub@yahoo.com อรรถพล จรจัน- ทร การจางงาน golf1137@hotmail.com

การเงิน

เสถียรภาพ เศรษฐกิจ

รายไดสุทธิรัฐบาล (หลังหักจัดสรร) %y-o-y - รายไดจัดเก็บ 3 กรม %y-o-y รายจายรวม %y-o-y - รายจายประจํา %y-o-y - รายจายลงทุน %y-o-y อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (%yoy) อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (%qoq) ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร ดัชนีราคาสินคาเกษตร รายไดเกษตรกรที่แทจริง ดัชนีผลผลิตสินคาอุตสาหกรรม -อาหารและเครื่องดื่ม (สัดสวน 15.5%) -เครื่องอิเล็กฯ (สัดสวน 7.2%) -เครื่องใชไฟฟา (สัดสวน 10.7%) -ยานยนต (สัดสวน 5.4%) ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ) จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ยอดจําหนายรถยนตนั่ง ยอดจําหนายรถจักรยานยนต ปริมาณนําเขาสินคาอุปโภคในรูป USD ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (ระดับ) ปริมาณนําเขาสินคาทุนในรูป USD ยอดจําหนายรถยนตเชิงพาณิชย - รถบรรทุกขนาด 1 ตัน - รถบรรทุกขนาด 2 ตัน ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย ยอดขายปูนซีเมนต ยอดขายเหล็ก ดัชนีราคาวัสดุกอสราง มูลคาการสงออกสินคาในรูป USD - อิเล็กทรอนิกส (สัดสวน 16.9%) - เครื่องใชไฟฟา (สัดสวน 10.5%) - ยานยนต (สัดสวน 11.3%) - อุตสาหกรรมเกษตร (สัดสวน 6.8%) - เกษตรกรรม (สัดสวน 11.0%) - สินแรและเชื้อเพลิง (สัดสวน 5.4%) ราคาสงออกสินคา ปริมาณสงออกสินคา มูลคาการนําเขาสินคาในรูป USD - วัตถุดิบ (สัดสวน 43.4%) - ทุนและเครื่องจักร (สัดสวน 24.2%) - อุปโภคบริโภค (สัดสวน 8.3%) - สินแรและเชื้อเพลิง (สัดสวน 20.9%) ราคานําเขาสินคา ปริมาณนําเขาสินคา อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%) อัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR ธนาคาร พาณิชย (เฉลี่ย) (%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ธนาคารพาณิชย (เฉลี่ย) (%) อัตราการขยายตัวของสินเชื่อ (%y-o-y) อัตราการขยายตัวของเงินฝาก (%y-o-y) ดุลการคาตามระบบกรมศุลฯ (ลาน USD) ดุลบัญชีเดินสะพัด (ลาน USD) ทุนสํารองระหวางประเทศ (พันลานUSD) อัตราการวางงาน (%) อัตราเงินเฟอทั่วไป (%y-o-y) อัตราเงินเฟอพื้นฐาน (%y-o-y) หนี้สาธารณะตอ GDP (%)

FY 53

Q4 /FY53

Q1 /FY54

ธ.ค.53

ม.ค.54

ก.พ.54

YTD /FY54

1678.9 19.0 1767.6 17.1 1784.4 -6.9 1444.8 -4.2 183.1 -35.3

447.5 15.5 510.1 21.5 445.4 -11.5 378.4 -7.2 42.4 -43.2

392.7 13.5 398.8 11.9 598.4 32.6 520.1 47.5 33.2 -23.8

121.8 20.2 133.1 13.6 167.8 -2.6 133.7 19.1 18.3 -51.3

125.7 12.2 141.1 15.6 235.2 56.8 146.3 14.0 74.4 1211.6

129.9 33.1 133.3 19.3 -

654.5 16.7 673.5 14.1 833.6 38.7 666.4 38.6 107.6 118.3

ป 53

Q3/53

Q4/53

ธ.ค.53

ม.ค.54

ก.พ.54

YTD

7.8 -3.3 23.7 14.4 14.5 4.3 14.2 23.0 52.5 104.1 12.0 15.5 50.7 19.9 25.1 70.7 25.7 42.3 42.5 75.6 4.6 14.2 2.3 28.1 21.9 32.4 55.2 17.4 31.0 25.8 9.1 17.3 36.5 44.4 29.8 28.3 27.3 8.1 26.2 2.25

6.6 -0.3 -7.2 28.4 13.9 9.8 6.4 2.6 15.7 43.3 103.9 12.5 13.0 55.6 21.1 20.9 72.6 27.8 42.2 43.4 31.8 58.9 3.0 7.2 1.1 21.9 14.8 32.6 58.3 9.0 20.6 21.0 7.4 12.8 30.5 39.1 32.0 24.0 5.6 6.0 23.1 1.75

3.8 1.2 -4.6 24.6 15.8 2.6 2.2 -6.2 6.8 21.1 102.7 7.8 8.2 36.0 11.5 16.4 71.3 13.6 32.1 34.4 81.9 -2.4 13.8 2.1 20.8 6.4 19.7 25.6 2.1 27.2 15.7 7.3 12.6 20.1 19.4 17.2 21.7 22.7 6.5 12.7 2.00

1.5 21.5 19.1 -3.4 0.8 -18.8 10.0 15.5 109.7 7.0 10.3 28.2 9.5 15.9 71.9 9.9 29.9 35.3 91.0 2.7 0.7 3.5 18.8 5.7 17.6 8.9 6.3 28.9 -4.4 6.7 11.3 11.5 6.5 13.3 21.8 14.6 7.0 4.2 2.00

3.4 26.3 25.9 3.7 0.5 -8.0 14.3 20.7 112.7 11.6 9.8 49.6 6.5 28.6 72.6 31.2 29.7 33.2 70.9 0.9 19.7 6.0 22.3 -2.9 23.6 32.3 18.8 29.9 50.7 6.6 14.7 33.3 36.7 35.7 35.9 16.8 7.7 23.8 2.25

11.8 10.1 15.9 72.2 49.8 2.25

3.4 26.3 25.9 3.7 0.5 -8.0 14.3 20.7 112.7 11.7 10.0 49.6 11.1 28.6 72.4 31.2 29.7 33.2 62.4 0.9 19.7 6.0 22.3 -2.9 23.6 32.3 18.8 29.9 50.7 6.6 14.7 33.3 36.7 35.7 35.9 16.8 7.7 23.8 2.50

6.31

6.19

6.31

6.31

6.37

6.37

6.37

1.55

1.30

1.55

1.55

1.73

1.73

1.73

12.6 8.7 12,905 13,034 172.1 1.0 3.3 1.0 42.5

10.8 7.9 2,768 2,046 163.2 0.9 3.3 1.1 42.3

12.6 8.7 3,856 5,509 172.1 0.9 2.9 1.2 42.5

12.6 8.7 1,295 1,750 172.1 0.7 3.0 1.4 42.5

14.4 8.9 -857 1,090 174.0 3.03 1.32 41.9

179.5 2.87 1.45 -

14.4 8.9 -857 1,090 180.8* 2.95 1.39 41.9

* ขอมูลทุนสํารองระหวางประเทศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2554 4


Macro Weekly Review ขอมูลเศรษฐกิจคูค  าไทย 14 ประเทศ

Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3253 กลยุทธสํานักนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ ไดอยางมีคุณภาพ แมนยํา และทันตอเหตุการณ เพื่อใหสามารถเสนอแนะนโยบาย เศรษฐกิจมหภาคไดอยาง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความเขาใจที่ถูกตอง ตอสาธารณชน จัดทําโดย นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฎ ผูอํานวยการสวนแบบจําลอง และประมาณการเศรษฐกิจ นางณัฐยา อัชฌากรลักษณ ผูอํานวยการสวนการวิเคราะห เศรษฐกิจมหภาค ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผูอํานวยการสวนเสถียรภาพ เศรษฐกิจ ดร.จงกล คําไล ยุทธภูมิ จารุเศรณี วรพล คหัฏฐา สุธิรัตน จิรชูสกุล การคลัง jongkon@fpo.go.th

สหรัฐ

ยูโรโซน (EZ16)

ญี่ปุน

จีน

ฮองกง

เกาหลี

ไตหวัน

วรพล คหัฏฐา กาญจนา จันทรชิต การบริโภค การลงทุน worpol1@yahoo.com

สิงคโปร

ดร.พิมพนารา หิรัญกสิ อรุณรัตน นานอก การคาระหวางประเทศ pim.hirankasi@gmail.com

อินโดนีเซีย

ดร.สิริกมล อุดมผล เฑียร เทียมศักดิ์ เศรษฐกิจตางประเทศ sudompol@hotmail.com

มาเลเซีย

ธรรมฤทธิ์ คุณหิรัญ อรอุมา หนูชวย อุตสาหกรรม thammaritud@yahoo.com กาญจนา จันทรชิต เกษตรกรรม Kulmbe6@yahoo.com จรสพร เฉลิมเตียรณ ศศิน พริ้งพงษ อารจนา ปานกาญจโนภาส การเงิน archana.fpo@gmail.com คงขวัญ ศิลา การทองเที่ยว nu_nub@yahoo.com ---

อรรถพล จรจันทร การจางงาน golf1137@hotmail.com

ฟลิปปนส

เวียดนาม

อินเดีย

ออสเตรเลีย

-

Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund) การจางงานนอกภาคเกษตร (พันตําแหนง) ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (ระดับ) ยอดคาปลีก (%yoy) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (HIPC) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Refinancing) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight Call) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (1 year deposit) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (1 year lending) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight Call) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Rediscount) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (SGD) (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (SGD) (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ย Overnight Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (BI) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (MYR) (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (MYR) (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight Borrowing) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Cash rate)

ป 53

Q3/53

Q4/53

ธ.ค. 53

ม.ค.54

ก.พ.54

YTD

2.9 20.6 22.9 1.6 0-0.25 909 53.3 6.6 1.7 20.2 21.6 1.6 1.00 3.9 24.4 17.7 -0.7 0-0.1 10.3 31.3 38.9 3.3 2.75 5.81 6.8 22.7 25.0 2.4 6.1 28.3 31.6 3.0 2.75 10.8 34.8 44.1 1.0 1.625 14.8 22.4 18.8 2.8 0.38 6.1 35.4 40.0 5.1 6.50 7.2 15.6 21.7 1.7 2.75 7.3 33.7 26.9 3.8 4.00 6.8 26.0 21.1 9.2 9.0 8.6 9.4 6.50 17.4 4.7 2.8 4.75

3.2 0.6 20.3 23.2 1.2 0-0.25 -137 50.9 5.8 1.9 0.3 22.7 26.4 1.7 1.00 5.3 1.1 17.8 14.5 -0.8 0.1 9.6 32.2 27.4 3.5 2.25 5.31 6.8 0.7 25.8 24.2 2.3 4.4 0.7 22.7 24.6 2.9 2.25 10.7 0.8 27.1 31.5 0.4 1.375 10.6 -5.1 20.0 15.6 3.4 0.38 5.8 1.6 27.3 27.6 6.2 6.50 5.3 -0.5 10.4 16.5 1.9 2.75 6.3 -0.8 39.8 23.8 3.8 4.00 7.4 2.7 36.9 14.5 8.4 8.0 8.9 3.5 19.6 30.9 9.1 6.00 2.4 0.2 33.9 9.4 2.8 4.5

2.7 0.7 17.7 15.9 1.3 0-0.25 385 52.2 7.8 2.0 0.3 2.0 1.00 2.2 -0.3 10.0 11.2 0.1 0-0.1 9.8 24.9 29.5 4.7 2.75 5.81 6.2 1.5 14.4 15.1 2.6 4.8 0.5 23.8 24.6 3.6 2.50 6.9 0.0 20.9 27.6 1.1 1.50 12.5 1.7 14.5 9.7 4.0 0.38 6.9 1.1 28.7 33.9 6.3 6.50 4.8 2.0 3.7 10.1 2.0 2.75 7.1 3.0 21.3 29.5 2.9 4.00 7.2 31.6 14.2 10.8 9.0 8.2 -0.2 28.4 1.8 8.3 6.25 2.7 0.7 30.8 3.4 2.7 4.75

17.2 14.2 1.5 0-0.25 121 52.5 7.6 20.3 24.4 2.2 1.00 12.9 10.6 0.0 0-0.1 17.9 25.6 4.6 2.75 5.81 12.5 14.8 3.1 22.6 21.7 3.5 2.50 19.0 21.4 1.2 1.50 12.3 5.5 4.6 0.38 26.1 27.6 6.9 6.50 4.5 11.5 2.2 2.75 25.3 25.2 3.0 4.00 37.2 18.9 11.8 9.0 36.4 -11.0 8.4 6.25 28.6 3.1 4.75

18.9 22.2 1.6 0-0.25 36 60.6 7.8 2.3 1.00 1.4 12.4 0.0 0-0.1 37.7 51.4 4.9 2.75 5.81 27.6 19.0 3.6 45.4 32.4 4.1 2.75 16.6 22.0 1.1 1.50 17.4 10.1 5.5 0.38 24.7 32.2 7.0 6.50 3.0 13.5 2.4 2.75 11.8 3.5 4.00 19.7 17.5 12.2 9.0 32.4 13.1 8.2 6.50 18.2 2.7 4.75

0-0.25 2.4 1.00 0-0.1 2.3 19.7 4.9 3.00 6.06 17.9 16.3 4.5 2.75 27.3 28.7 1.3 1.50 0.38 6.75 2.75 4.3 4.00 11.0 6.50 4.75

18.9 22.2 1.6 0-0.25 36 60.6 7.8 2.4 1.00 1.4 12.4 0.0 0-0.1 21.3 36.3 4.9 3.00 6.06 27.6 19.0 3.6 31.1 24.4 4.3 2.75 21.3 25.0 1.2 1.50 17.4 10.1 5.5 0.38 24.7 32.2 7.0 6.75 3.0 13.5 2.4 2.75 11.8 3.9 4.00 19.7 17.5 12.2 12.0 32.4 13.1 8.2 6.50 18.2 2.7 2.8 4.75

หมายเหตุ: ขอมูลสวนใหญอยูในรูปการขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน %(y-o-y) ยกเวนตามที่ระบุไว

5

mwr_2011.03.07-11  

Economic Calendar : March 2011 Executive Summary TH MPI (Feb) TH Iron sales (Feb) TH Cap U. (Feb) TH Credit growth (Feb) TH deposit growth (...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you