Page 1

Macro Weekly Review Fiscal Policy Office

For 10 – 14 January 2011

Executive Summary

14 January 2011

Indicator next week

Indicators this week

Indicators

การจางงานเดือน พ.ย. 53 อยูที่ 38.2 ลานคน คิดเปนการ หดตัวรอยละ -0.4 เมื่อเที ยบกับชวงเดียวกันปกอน ขณะที่อัตรา การวางงานเดือนพ.ย. 53 อยูที่รอยละ 1.0 ของกําลังแรงงานรวม

Dec: TISI (Level)

ในวันที่ 12 ม.ค. 54 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประกาศปรั บขึ้น อัตราดอกเบี้ย นโยบายเป นครั้ ง ที่ 4 จากรอ ยละ 2.00 เปนรอยละ 2.25

Macroeconomic Policy Bureau

ดัช นี ความเชื่ อมั่นผูบ ริโ ภคเกี่ ยวกั บภาวะเศรษฐกิ จโดยรวม ในเดือน ธ.ค. 53 อยูที่ระดับ 71.9

Previous

100.0

99.7

™ ต า ม ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง อุ ป ส ง ค ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต า งประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิ จ ประเทศคู ค า หลั ก ซึ่ ง เป น ป จ จั ย หลั ก ในการช ว ยขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคการส ง ออกให ข ยายตั ว ตอเนื่อง

สภาพคล องในระบบธนาคารพาณิชยเดือ น พ.ย. 53 อยู ที่ 2.1 ลานลานบาท

าณจําหนายรถจักรยานยนต ในเดือน ธ.ค. 53 ขยายตัว ปริม ร อ ยละ 9.5 เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ป ก อ น ต อ เนื่ อ งจากเดื อ น   กอนที่ขยายตั วรอยละ 10.5

Forecast

Dec: Passenger car sales (%yoy)

42.0

39.7

Dec: Commercial car sales (%yoy)

35.0

37.3

อั ต ราการว า งงานประเทศสหรั ฐ ฯ ในเดื อ น ธ.ค. 53 อยู ใ น ระดับต่ําที่สุดในรอบ 19 เดือนที่รอยละ 9.4 ของกําลังแรงงานรวม

GDP สหภาพยุโรป ในไตรมาสที่ 3 ป 53 ขยายตัวจากชวง เดีย วกั น ป กอ นที่ รอ ยละ 1.9 หรือ ขยายตัว จากไตรมาสกอ นหน า รอยละ 0.3

™ โดยไดรับปจจัยบวกจาก 1) กําลังซื้อของประชาชนที่ อยูในเกณดี ตามทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจ โดยรวม และรายไดเกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และ 2) ความตอเนื่องของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ ของรัฐบาล

การสงออกและการนําเขาของประเทศจีน ในเดือน ธ.ค. 53 ขยายตั ว จากช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นที่ ร อ ยละ 17.9 และร อ ยละ 25.6 ตามลําดับ

Economic Calendar: January 2011 Monday

3

TH TH TH TH

Headline Inf.(Dec)=3.0% TH Core Inf.(Dec)=1.4% PPI(Dec)= 6.7% CMI(Dec)=3.5%

10

17

TH TH

24

TH TH

  

Tuesday

4

Unemployment (Nov)=0.9% TH

11

Pass.car sales(Dec) Comm.car sales(Dec)

Gov.Exp (Dec) Budget Bal. (Dec)

12

TH TH

18

25

TH TH

Wednesday

5

19

TH TH TH

API (Dec) Ag Price (Dec)

Tourist arrival (Dec)=7%

Thursday

6

13

Policy Rate (RP-1day)=2.25% TH Motorcycle(Dec)=9.5%

Gov. Revenue(Dec) Real VAT(Dec) Real Estate Tax (Dec)

26

20

TH TH TH TH

CCI (Dec)=71.9

Export (Dec) Import (Dec) Trade Balance(Dec) TISI (Dec)

27

สศม.

Friday

7

เสาหลักดานเศรษฐกิจมหภาคอยางมืออาชีพ

14

21

TH TH

28

TH TH

Cement sales (Dec) Pub debt (Nov)

MPI (Dec) Cap U. (Dec)


F

Macro Weekly Review Fiscal Policy Office

For 10 – 14 January 2011

14 January 2011

ปริ ม าณจํ า หน า ยรถจั ก รยานยนต ในเดื อ น ธ.ค.53 ขยายตั ว ร อ ยละ 9.5 เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกั น ป ก อ น ขยายตั ว ใน ระดั บ สู ง ต อ เนื่ อ งจากเดื อ นก อ นที่ ข ยายตั ว ร อ ยละ 10.5 โดย ไดรับปจจัยบวกจากกํา ลังซื้อภาคครัวเรือนที่อ ยูในเกณฑดี สะทอ น ไดจาก รายไดเกษตรกรที่ยังอยูในเกณฑดีตามราคาสินคาเกษตรที่ ยังคงอยูในระดับสูง ในขณะที่อัตราการวางงานอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้ ปริ ม าณการจํ า หน า ยรถจั ก รยานยนต ใ นป 2553 ขยายตั ว ได ใ น ระดั บ สู ง ร อ ยละ 19.9 จากป ก อ นที่ ห ดตั ว ร อ ยละ -8.9 บ ง ชี้ ว า การ บริโภคภาคครัวเรือนในป 2553 ขยายตัวไดอยางแข็งแกรง

2009

การจางงานรวม

37.6

- ภาคเกษตร - ภาคอุตสาหกรรม

Q2

Q3

Oct

Nov

37.4

37.5

38.7

38.0

38.2

14.2

12.8

13.1

15.7

14.4

15,2

8.1

8.5

8.6

7.6

8.1

7.6

- ภาคบริการ

15.3

16.1

15.8

15.3

15.5

15.4

อัตราการวางงาน (รอยละของกําลัง แรงงานรวม(

1.5

1.1

1.3

0.9

0.9

1.0

Q1

Source: สํานักงานสถิติแหงชาติ

This week: Excess Liquidity of Commercial Banks (Nov 10) Excess liquid assets

Mil. Baht 2,200,000 2,100,000 2,000,000 1,900,000 1,800,000 1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000

2009

Oct

Nov

Sep

Jul

Aug

Jun

Apr

May

Mar

Jan

Feb

Dec

Oct

Nov

Sep

Jul

Aug

Jun

Apr

May

Mar

Jan

Feb

1,200,000

2010

Source: ธนาคารแหงประเทศไทย รวบรวมโดย สศค.

This week: Policy Interest Rate (Jan11) R P ‐1 Day P olic y R ate and C ore Inflation  4.00

3.00 2.25

2.00 1.40

1.00

0.00

-1.00

RP 1 Day Core Inflation

Jan-11

Dec-10

Nov-10

Oct-10

Jul-10

Sep-10

Aug-10

Jun-10

May-10

Apr-10

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Dec-09

Oct-09

Sep-09

Nov-09

Aug-09

Jul-09

Jun-09

May-09

Apr-09

Feb-09

Mar-09

Jan-09

Dec-08

Nov-08

Oct-08

Jul-08

Sep-08

Aug-08

Apr-08

Jun-08

-2.00 May-08

ในวั นที่ 12 ม.ค. 54 คณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ประกาศปรั บขึ้ นอั ตราดอกเบี้ย นโยบายเปนครั้ง ที่ 4 นับตั้ง แต เดื อ น ก.ค.53 โดยได ป ระกาศปรั บ ขึ้ น จากร อ ยละ 2.00 เป น ร อ ยละ 2.25 โดย กนง.ให เ หตุ ผ ลในการปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายครั้งนี้วา เปนผลจากการที่ (1)เศรษฐกิจไทยขยายตัวเขาสู แนวปกติ และ (2) แรงกดดันจากอัตราเงินเฟอที่เพิ่มสูงขึ้น โดยอัตรา เงิ น เฟ อ ทั่ ว ไป และอั ต ราเงิ น เฟ อ พื้ น ฐานมี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น ในระยะ ตอไป ประกอบกับแนวโนมราคานํ้ามันและสินคาโภคภัณฑที่สูงขึ้น อย า งชั ด เจน ในขณะเดี ย วกั น แรงกดดั น ด า นราคาที่ ม าจากการ สงผานตนทุนไปยังราคาสินคาจะมีมากขึ้นตามลําดับ

2010

Indicators )mn person)

Jan-08

สภาพคลองในระบบธนาคารพาณิชยเดือน พ.ย. 53 อยูที่ 2.1 ลานลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นกวา 1.1 แสนลานบาทจากเดือ นกอน หนา แมวาสินเชื่อจะขยายตัวเรงขึ้นมากเมื่อเทียบกับเงินฝาก โดยมี ปจจัยหลักมาจากเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากวิเคราะหดานของเงินฝาก จะพบวา เงินฝากธนาคารพาณิชยขยายตัวชะลอลงที่รอยละ 0.1 เมื่อ เทียบกับเดือนกอนหนา (หักปจจัยทางฤดูกาลแลว) ในขณะที่สินเชื่อ ขยายตั ว เร ง ขึ้ น ต อ เนื่ อ งเป น เดื อ นที่ 5 ที่ ร อ ยละ 1.4 เมื่ อ เที ย บกั บ เดือนกอนหนา (หักปจจัยทางฤดูกาลแลว) จากความตองการสินเชื่อ ที่อ ยูใ นระดับสู ง ตามเศรษฐกิจที่ยัง คงขยายตัวไดตอ เนื่อ ง แมจะมี ความเสี่ ยงจากเศรษฐกิ จ โลกที่ ช ะลอลง อย า งไรก็ต าม เงิ น กู ยืม ที่ เพิ่มขึ้นกวา 8 หมื่นลานบาทในเดือน พ.ย. 53 โดยสวนใหญเปนเงิน กูยืมจากตางชาติที่สงผลใหสภาพคลองโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น

This week: Employment and unemployment (Nov 10)

Feb-08

การจางงานเดือน พ.ย. 53 อยูที่ 38.2 ลานคน ลดลงประมาณ 1.5 แสนคน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอนพบวา หรือคิดเปน การหดตัวรอยละ -0.4 โดยการจางงานภาคเกษตรมีจํานวน 15.2 ลานคน เพิ่มขึ้น 1.3 แสนคน เนื่องจากสภาพภูมิอ ากาศที่เหมาะสม กวาปที่ผานมาทําใหพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไมมีผลผลิต ออกมามาก ขณะที่ก ารจางงานภาคอุต สาหกรรมอยูที่ 7.6 ล านคน ลดลง1. 8 แสนคน จากสาขาการผลิตไม สาขาการผลิตผลิตภัณฑ จากโลหะประดิษฐ และสาขาการผลิตสิ่งทอ สอดคลองกับอัตราการ ใชกําลังการผลิต ในเดือนพ.ย.53 ที่ลดลงมาอยูที่รอยละ 63.6 ของ กําลังการผลิตรวม และการจางงานภาคบริการมีจํานวน 15.4 ลานคน ลดลง 9.5 หมื่นคน จากสาขาโรงแรม/ภัตตาคาร สาขาบริการสุขภาพ และคนรับใช ขณะที่เมื่อ ปรับผลทางฤดูก าลแลวพบวา การจา งงาน ลดลงจากเดือนกอนหนา จํานวน 2.8แสนคน จากการจา งงานภาค การเกษตรที่ ล ดลงตามป ญ หาอุ ท กภั ย ในบางพื้ น ที่ ขณะที่ อั ต รา การวางงานเดือนพ.ย .53 อยูที่รอยละ 1.0ของกําลังแรงงาน รวม เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก อ นเล็ก น อ ยที่ อ ยู ที่ ร อ ยละ 0.9 ของกํ า ลั ง แรงงานรวม โดยมีจํานวนผูวางงานทั้งสิ้น 3.9 แสนคน โดยเปนผู วางงานในภาคบริการ 1.0 แสนคน ภาคอุตสาหกรรม 9.0 หมื่นคน ภาคการเกษตร 1.1แสนคน และผูที่ไมเคยทํางานมากอนจํานวน 9.0 หมื่นคน

Mar-08

Macroeconomic Policy Bureau

Economic Indicators: This Week

Source: ธนาคารแหงประเทศไทย

This week: Consumption Indicator (Dec 10) Indicator (%yoy)

2009

2010

Y

Y

Q3

Q4

Nov

Dec

ปริมาณจําหนาย รถจักรยานยนต

-8.9

19.9

21.1

11.5

10.5

9.5

%qoq/%mom

-

-

1.7

2.5

2.1

6.5

Source: กรมการขนสงทางบก คํานวณโดยสศค.

1


Macro Weekly Review

Economic Indicators: Next Week

ดัชนีความเชื่ อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ธ.ค. 53 คาดวาจะอยูที่ระดับ 100.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือน กอนหนาที่อยูที่ระดับ 99.7 โดยมีสาเหตุหลักจากภาวะเศรษฐกิจ โดยรวม ของประเทศที่ ข ยายตั ว ได ดี ประกอบกั บ อุ ป สงค จ าก ตางประเทศที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา มี สวนชวยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการสงออก ทําใหผูประกอบการ มีความเชื่อมั่นที่จะทําการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น ปริมาณจําหนายรถยนตนั่งในเดือนธ.ค. 53 คาดวาจะขยายตัว ตอเนื่องรอยละ 42.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวของปกอ น ขยายตัว ตอเนื่องจากเดือนพ.ย. 53 ที่ขยายตัวรอยละ 39.7 โดยไดรับปจจัย บวกจาก 1) กํา ลัง ซื้อ ของประชาชนเพิ่มขึ้น ตามทิศทางการฟนตั ว ของเศรษฐกิจ และรายได เ กษตรกรที่ ป รับ ตัว ดี ขึ้ น เนื่อ งจากราคา สิน คา เกษตรในตลาดโลกปรับ ตั วสู งขึ้น และ 2 ) ผู บริ โ ภคมีก าร เปลี่ ย นแปลงความนิ ย มจากรถที่ มี ข นาดใหญ มาเป น รถที่ มี ข นาด กลางและเล็กมากขึ้น

76.0 74.0 72.0

71.9 71.6 70.3

70.0 68.0 66.0 64.0

Dec

Oct

Nov

Sep

Jul

Aug

Jun

Apr

2009

May

Mar

Jan

Feb

Dec

Oct

Nov

Sep

Jul

Aug

Jun

Apr

May

Mar

62.0 60.0 58.0 Jan

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโ ภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมใน เดือน ธ.ค. 53 อยูที่ระดับ 71.9 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอนที่ระดับ 70.3 โดยได รั บ ป จ จั ย บวกจาก 1) การฟ น ตั ว อย า งต อ เนื่ อ งของ เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุปสงคในประเทศ 2) รายไดภาคครัวเรือนอยู ในเกณฑดี จากราคาสินคาเกษตรที่ยังคงทรงตัวในระดับสูง และ 3) ความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล เชน การตอ มาตรการลดคาครอง ชีพ รวมถึงมาตรการตรึงราคาน้ํามันดีเซล สงผลใหดัชนีความเชื่อมั่น ผูบริโภคเกี่ยวกั บภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมในป 2553 อยูระดั บ 70.7 เปนการปรับตัวดีขึ้นจากป 2552 ที่อยูระดับ 67.2

This week: Consumer Confidence Index (Dec 10)

Feb

Economic Indicators: This Week

2010

Source: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

Next week indicators (Estimated) Indicators (%yoy)

2009 Y

Q1

Q2

Q3

Nov

Dec/E

TISI

85.9

110.5

99.1

103.9

99.7

100.0

1.4

50.7

67.1

55.6

39.7

42.0

-17.9

57.6

43.7

42.2

ปริมาณการ จําหนาย รถยนตนง ั่ ปริมาณการ จําหนาย รถยนตเชิง พาณิชย

2010

37.3

35.0

Source: บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ ไทย, (E) คาดการณโดย สศค.

ปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชยใ นเดือนธ.ค. 53 คาดวา จะขยายตัวรอยละ 35.0 เมื่อเทียบกับชวงเดียวของปกอน ขยายตัว ตอเนื่องจากเดือนพ.ย. 53 ที่ขยายตัวรอยละ 37.3 โดยไดรับปจจัย บวกจากการฟนตัวของอุปสงคภายในประเทศที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น ตามการฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ การบริโ ภคและการลงทุ น ภาคเอกชน และความตอเนื่องของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล

2


Macro Weekly Review Global Economic Indicators: This Week

US อัตราการวางงานเดือน ธ.ค. 53 อยูในระดับต่ําที่สุดในรอบ 19 เดื อ นที่ ร อ ยละ 9.4 ของกํ า ลั ง แรงงานรวม เนื่ อ งจากจํ า นวน แรงงานที่ ล ดลงประกอบกั บ การจ า งงานชั่ว คราวเพื่ อ การสํา รวจสํ า มโนประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น กว า 297,000 ตํ า แหน ง สอดคล อ งกั บ ตําแหนงงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) ในเดือน ธ.ค. 53 ที่เพิ่มขึ้น 103,000 ตําแหนงงาน เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน หนาที่ระดับ 71,000 ตําแหนงงาน Eurozone GDP ไตรมาสที่ 3 ป 53 ขยายตัวจากชวงเดีวกันปกอนที่รอย ละ 1.9 หรือขยายตัวจากไตรมาสกอนหนารอยละ 0.3 จาก การเพิ่มขึ้นของการสะสมสินคาคงคลังและอุปสงคภายในประเทศ อัตราการวางงานในเดือน พ.ย. 53 สูงที่สุดในรอบ 12 ปที่ รอยละ 10.1 ของกําลังแรงงานรวม แมวาอัตราการวางงานใน เยอรมันจะคงที่ในระดับต่ําที่สุดในรอบ 19 ปที่รอยละ 6.7 ของ กําลังแรงงาน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน พ.ย. 53 ขยายตัวจากชวงเดียวกันปกอนที่รอยละ 7.4 หรือขยายตัว จากเดือนกอนหนาที่รอยละ 1.2 บงชี้ภาคการผลิตที่ยังเติบโต China การสงออกและการนําเขาเดือน ธ.ค. 53 ขยายตัวจากชวง เดียวกันของปกอ  นที่รอยละ 17.9 ตอป และรอยละ 25.6 ซึง ่ ชะลอลงจากเดือนกอนหนา สงผลใหดุลการคาลดลงจากเดือน กอนหนามาอยูที่ 13.08 พันลานดอลลารสหรัฐ

Australia การส ง ออกเดื อ น พ.ย. 53 ขยายตั ว จากช ว งเดี ย วกั น ของป กอนที่รอยละ 35.1 ตอป ตามความตองการในระดับสูงของสินคา โภคภัณ ตาง ๆ เชน แรเหล็กและถานหิน จากจีน ซึ่งสอดคลองกับ อัตราการวางงานเดือน ธ.ค. 53 ที่อยูในระดับต่ําสุดในรอบ 2 ป ทีรอยละ 5.0 ของกําลังแรงงานรวม อยางไรก็ดีปญหาน้ําทวม หนักสุดในรอบกวา 50 ป ในรัฐควีนสแลนด ซึ่งเปนรัฐที่มีผลผลิต ถ า นหิ น และแร เ หล็ ก สู ง สุ ด ในออสเตรเลี ย อาจส ง ผลต อ ภาคการ สงออกและการบริโภคเอกชนในระยะตอไปได Philippines การสงออกเดือน พ.ย. 53 ขยายตัวจากชวงเดียวกันของป ก อ น ที่ ร อ ย ล ะ 1 1 . 2 ต อ ป จ า ก ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง สิ น ค า อิเล็กทรอนิคสเปนสําคัญ South Korea ธนาคารกลางเกาหลีใตประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากเดิมที่อยูที่รอยละ 2.50 เปนรอยละ 2.75 โดยใหเหตุผลวา เปนผลจากการที่ แรงกดดันจากระดับราคาผนวกกับการคาดการณ อัตราเงินเฟอ (inflation expectation) ไดเพิ่มขึน ดานอัตราการ วางงานในเดือน ธ.ค. 53 อยูที่รอยละ 3.6 ของกําลังแรงงาน รวม ในขณะที่การจางงานเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ 455,000 คน ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากการที่กําลังแรงงานเพิ่มขึ้น India ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ย. 53 ขยายตัวชะลอลง ในรอบ 18 เดือน ที่รอยละ 2.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ ป ก อ นหน า จากผลผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมส ว นใหญ เ ริ่ ม ส ง สั ญ ญาณการชะลอลง โดยเฉพาะในอุ ต สาหกรรมสิ น ค า อุ ป โภค บริโภค อุตสาหกรรมไฟฟา และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย

Weekly Financial Indicators Mill Bht

% Yield 4

81

3

80

2

79

1

14-Jan-11

03-Dec-10

22-Oct-10

30-Jul-10

10-Sep-10

18-Jun-10

07-May-10

26-Mar-10

109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98

TH Gov Yield Curve Today Last w eek Last Month Start of 2009

30.4 30.2

USD/THB

20-Dec

27-Dec

Foreign Exchange

3-Jan

10-Jan

Maturity

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10 Y 12 Y 15 Y 20 Y

USD Index 30.0

1M 3M 6M

ค า เงิ น บาทในสั ป ดาห นี้ อ อ นค า ลงอย า ง ตอเนื่อง เนื่องจากมีเงินทุนไหลออกจากทั้ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดพั น ธบั ต ร โดย ดั ช นี ค า เงิ น บาท(NEER) ปรั บ ตั ว ลดลง จากสั ป ดาห กอ นหนา รอ ยละ 1.17 แสดง ใหเห็นวาเมื่อเทียบกับคาเงินของประเทศคูคา สําคัญแลว คาเงินบาทยังคงออนค าลง และ เปนการออนคาลงอยางตอเนื่องตั้งแตตนป

Nominal Effective Exchange Rate

% Chg

12-Feb-10

SET SET Index and Vol

01-Jan-10

1060

level ตลาดหลั ก ทรั พ ย ข องไทยในสั ป ดาห ที่ ผานมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ มีมูลคา 5,000 การซื้อขายประมาณ 2 แสนลานบาท โดย 1040 เป น แรงซื้ อ จากนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไปในประเทศ ข ณ ะ ที่ แ ร ง ข า ย ห ลั ก ม า จ า ก นั ก ล ง ทุ น ตางประเทศ ซึ่งเปนไปในทิศทางตรงกันขาม 1020 Daily Volume กั บ สั ป ดาห ก อ น ส ว นความเคลื่ อ นไหวใน traded SET Index ตลาดพันธบัตรของไทยมีความเคลื่นไหว 0 มากขึ้นหลังจากที่ กนง. ประกาศขึ้นอัตรา 1000 22-Dec 29-Dec 7-Jan 14-Jan ดอกเบี้ ย นโยบาย ซึ่ ง ทํ า ให ผ ลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การซื้อขาย THB/USD THB/USD and USD index USD เป น แรงซื้ อ จากนั กลงทุ นในประเทศ ขณะที่ 30.8 Index 82 นั ก ลงทุ น ต า งชาติ เ ริ่ ม เทขายหลั ง จากที่ ซื้ อ สุทธิมาอยางตอเนื่องตั้งแตตนป 30.6

14 Jan

1w %chg

1m %chg

YTD %chg

Avg10 %chg

30.44

-0.36

-1.50

-1.26

3.94

USD/MYR

3.056

0.39

2.27

0.24

5.00

USD/SGD

1.2869

0.56

1.17

-0.16

5.53

USD/CNY

6.6025

0.38

0.81

-0.19

2.44

USD/KRW

1114.2

0.67

2.18

0.90

3.57

USD/JPY

82.73

0.35

1.08

-1.25

5.68

USD/THB

EUR/USD

1.3337

3.26

-0.35

-0.10

0.55

NEER

105.33

-1.17

-2.16

-1.30

1.02

(-) +คาเงินสกุลดังกลาว แข็งคาขึน ้ )ออนคาลง (เทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐ / ดัชนีคาเงินบาทแข็งคาขึ้นชวงระยะเวลาดังกลาวโดยคิดเปนอัตรารอยละ

3


Macro Weekly Review ขอมูลเศรษฐกิจไทย

Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3253 กลยุทธสํานักนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ ไดอยางมีคุณภาพ แมนยํา และทันตอเหตุการณ เพื่อใหสามารถเสนอแนะนโยบาย เศรษฐกิจมหภาคไดอยาง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความเขาใจที่ถูกตอง ตอสาธารณชน จัดทําโดย นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฎ ผูอํานวยการสวนแบบจําลอง และประมาณการเศรษฐกิจ

การคลัง (พันลานบาท)

Real GDP

อุปทาน (%y-o-y)

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ ผูอํานวยการสวนการวิเคราะห เศรษฐกิจมหภาค ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผูอํานวยการสวนเสถียรภาพ เศรษฐกิจ ดร.จงกล คําไล ยุทธภูมิ จารุเศรณี วรพล คหัฏฐา สุธิรัตน จิรชูสกุล การคลัง jongkon@fpo.go.th

การบริโภค เอกชน (%y-o-y)

การลงทุน เอกชน (%y-o-y)

วรพล คหัฏฐา กาญจนา จันทรชิต การบริโภค การลงทุน worpol1@yahoo.com ดร.พิมพนารา หิรัญกสิ กอพงษ บุญยการ การคาระหวางประเทศ pim.hirankasi@gmail.com ดร.สิริกมล อุดมผล เฑียร เทียมศักดิ์ เศรษฐกิจตางประเทศ sudompol@hotmail.com

การคา ระหวาง ประเทศ (%y-o-y)

ธรรมฤทธิ์ คุณหิรัญ อรอุมา หนูชวย อุตสาหกรรม thammaritud@yahoo.com กาญจนา จันทรชิต เกษตรกรรม Kulmbe6@yahoo.com

การเงิน

ศศิน พริ้งพงษ อารจนา ปานกาญจโนภาส การเงิน archana.fpo@gmail.com คงขวัญ ศิลา การทองเที่ยว nu_nub@yahoo.com อรรถพล จรจันทร การจางงาน golf1137@hotmail.com

เสถียรภาพ เศรษฐกิจ

รายไดสุทธิรัฐบาล (หลังหักจัดสรร) - รายไดจัดเก็บ 3 กรม %y-o-y รายจายรวม %y-o-y - รายจายประจํา %y-o-y - รายจายลงทุน %y-o-y อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (%yoy) อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ (%qoq) ดัชนีผลผลิตสินคาเกษตร ดัชนีราคาสินคาเกษตร รายไดเกษตรกรที่แทจริง ดัชนีผลผลิตสินคาอุตสาหกรรม -อาหารและเครื่องดื่ม (สัดสวน 15.5%) -เครื่องอิเล็กฯ (สัดสวน 7.2%) -เครื่องใชไฟฟา (สัดสวน 10.7%) -ยานยนต (สัดสวน 5.4%) ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม (ระดับ) จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ ภาษีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ยอดจําหนายรถยนตนั่ง ยอดจําหนายรถจักรยานยนต ปริมาณนําเขาสินคาอุปโภคในรูป USD ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค (ระดับ) ปริมาณนําเขาสินคาทุนในรูป USD ยอดจําหนายรถยนตเชิงพาณิชย - รถบรรทุกขนาด 1 ตัน - รถบรรทุกขนาด 2 ตัน ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย ยอดขายปูนซีเมนต ยอดขายเหล็ก ดัชนีราคาวัสดุกอสราง มูลคาการสงออกสินคาในรูป USD - อิเล็กทรอนิกส (สัดสวน 17.5%) - เครื่องใชไฟฟา (สัดสวน 10.1%) - ยานยนต (สัดสวน 11.0%) - อุตสาหกรรมเกษตร (สัดสวน 6.6%) - เกษตรกรรม (สัดสวน 11.3%) - สินแรและเชื้อเพลิง (สัดสวน 6.8%) ราคาสงออกสินคา ปริมาณสงออกสินคา มูลคาการนําเขาสินคาในรูป USD - วัตถุดิบ (สัดสวน 43.4%) - ทุนและเครื่องจักร (สัดสวน 24.2%) - อุปโภคบริโภค (สัดสวน 8.3%) - สินแรและเชื้อเพลิง (สัดสวน 20.9%) ราคานําเขาสินคา ปริมาณนําเขาสินคา อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (%) อัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR ธนาคาร พาณิชย (เฉลี่ย) (%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ธนาคารพาณิชย (เฉลี่ย) (%) อัตราการขยายตัวของสินเชื่อ (%y-o-y) อัตราการขยายตัวของเงินฝาก (%y-o-y) ดุลการคาตามระบบกรมศุลฯ (ลาน USD) ดุลบัญชีเดินสะพัด (ลาน USD) ทุนสํารองระหวางประเทศ (พันลานUSD) อัตราการวางงาน (%) อัตราเงินเฟอทั่วไป (%y-o-y) อัตราเงินเฟอพื้นฐาน (%y-o-y) หนี้สาธารณะตอ GDP (%)

FY 53

Q4 /FY53

Q1 /FY54

ต.ค.53

พ.ย.53

ธ.ค.53

YTD /FY54

1678.9 1767.6 17.1 1784.4 -6.9 1444.8 -4.2 183.1 -35.3

447.5 510.1 21.5 445.4 -11.5 378.4 -7.2 42.4 -43.2

-

122.5 141.1 8.0 207.5 129.6 190.0 139.0 4.2 518.3

144.6 145.8 14.0 223.2 18.3 196.4 22.2 10.8 101.7

-

268.3 265.3 10.8 130.6 54.4 386.4 60.8 14.9 148.3

ป 52

Q3/53

Q4/53

ต.ค.53

พ.ย.53

ธ.ค.53

YTD

-2.3 -0.4 -10.5 -8.7 -7.2 -4.2 4.9 -21.1 -30.5 85.9 -3.0 -11.4 1.4 -8.9 -9.5 67.2 -14.7 -17.9 -18.2 -4.8 -11.2 0.4 -19.8 -13.1 -14.2 -13.1 -13.8 -27.7 -3.3 -18.4 -31.2 0.3 -14.5 -25.3 -30.5 -16.3 -9.6 -33.2 -2.6 -23.3 1.25

6.7 -0.2 -3.0 30.2 21.0 9.8 6.1 2.6 15.7 43.3 103.9 12.5 13.0 55.6 21.1 20.9 72.6 27.8 42.2 43.4 31.8 58.9 3.0 7.2 1.1 21.9 14.8 32.6 58.3 9.0 20.6 21.0 7.4 12.8 30.5 39.1 32.0 24.0 5.6 6.0 23.1 1.75

7.8 11.5 71.3 2.1 2.00

-5.5 29.1 17.0 6.0 1.8 2.8 3.1 21.4 98.7 8.6 4.5 42.7 14.9 15.4 71.6 11.2 29.6 29.6 25.0 61.2 -7.8 5.0 0.4 15.7 5.5 13.8 32.4 -6.3 19.6 13.5 7.5 7.6 13.5 20.3 14.9 19.9 -10.4 6.5 6.6 1.75

-4.2 29.5 16.9 5.6 5.1 0.5 7.9 25.9 99.7 8.2 9.7 39.7 10.5 17.8 70.3 19.8 37.3 37.7 32.2 85.0 -2.5 44.8 2.4 28.5 8.2 28.8 35.9 6.8 32.8 45.0 7.5 19.5 35.3 34.1 23.6 23.4 61.1 6.1 27.5 1.75

7.0 9.5 71.9 3.5 2.00

9.3 2.8 -3.5 26.1 17.1 16.3 4.7 18.5 24.2 56.9 103.5 12.0 16.0 54.1 19.9 26.1 70.7 27.5 44.2 43.6 34.8 73.1 4.8 15.7 2.3 29.2 23.8 33.9 60.5 18.5 31.3 29.9 9.4 18.3 39.3 49.4 31.6 29.0 27.8 8.2 29.2 2.25

6.05

6.19

6.31

6.19

6.19

6.31

6.31

0.83

1.30

1.55

1.30

1.30

1.55

1.55

3.1 5.8 18,706 20,362 138.4 1.5 -0.9 0.3 43.8

10.8 7.9 2,768 2,046 163.2 0.9 3.3 1.1 42.3

172.1 2.9 1.2 -

12.1 8.5 2,322 2,909 171.1 0.9 2.8 1.1 42.0

12.2 8.1 408 1,019 168.0 1.0 2.8 1.1 -

172.1 3.0 1.4 -

12.2 8.1 11,875 13,034 172.4* 1.1 3.3 1.0 42.0

* ขอมูลทุนสํารองระหวางประเทศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2554 4


Macro Weekly Review ขอมูลเศรษฐกิจคูค  าไทย 14 ประเทศ

Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3253 กลยุทธสํานักนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค วิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ ไดอยางมีคุณภาพ แมนยํา และทันตอเหตุการณ เพื่อใหสามารถเสนอแนะนโยบาย เศรษฐกิจมหภาคไดอยาง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความเขาใจที่ถูกตอง ตอสาธารณชน จัดทําโดย นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักนโยบาย เศรษฐกิจมหภาค นางวิภารัตน ปนเปยมรัษฎ ผูอํานวยการสวนแบบจําลอง และประมาณการเศรษฐกิจ นายพิสิทธิ์ พัวพันธ ผูอํานวยการสวนการวิเคราะห เศรษฐกิจมหภาค ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผูอํานวยการสวนเสถียรภาพ เศรษฐกิจ ดร.จงกล คําไล ยุทธภูมิ จารุเศรณี วรพล คหัฏฐา สุธิรัตน จิรชูสกุล การคลัง jongkon@fpo.go.th

สหรัฐ

ยูโรโซน (EZ16)

ญี่ปน ุ

จีน

ฮองกง

เกาหลี

ไตหวัน

วรพล คหัฏฐา กาญจนา จันทรชิต การบริโภค การลงทุน worpol1@yahoo.com

สิงคโปร

ดร.พิมพนารา หิรัญกสิ กอพงษ บุญยการ การคาระหวางประเทศ pim.hirankasi@gmail.com

อินโดนีเซีย

ดร.สิริกมล อุดมผล เฑียร เทียมศักดิ์ เศรษฐกิจตางประเทศ sudompol@hotmail.com

มาเลเซีย

ธรรมฤทธิ์ คุณหิรัญ อรอุมา หนูชวย อุตสาหกรรม thammaritud@yahoo.com กาญจนา จันทรชิต เกษตรกรรม Kulmbe6@yahoo.com ศศิน พริ้งพงษ อารจนา ปานกาญจโนภาส การเงิน archana.fpo@gmail.com คงขวัญ ศิลา การทองเที่ยว nu_nub@yahoo.com อรรถพล จรจันทร --การจางงาน golf1137@hotmail.com

ฟลิปปนส

เวียดนาม

อินเดีย

ออสเตรเลีย

-

Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Fund) การจางงานนอกภาคเกษตร (พันตําแหนง) ดัชนีความเชื่อมัน ่ ผูบริโภค (ระดับ) ยอดคาปลีก (%yoy) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (HIPC) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Refinancing) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight Call) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (1 year deposit) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (1 year lending) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight Call) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Rediscount) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (SGD) (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (SGD) (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ย Overnight Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (BI) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (MYR) (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (MYR) (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Overnight Borrowing) Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย Real GDP (%yoy) Real GDP (%qoq_sa) มูลคาการสงออกสินคา (%yoy) มูลคาการนําเขาสินคา (%yoy) อัตราเงินเฟอทั่วไป (CPI) (%yoy) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Cash rate)

ป 52

Q3/53

Q4/53

ต.ค. 53

พ.ย. 53

ธ.ค. 53

YTD

-2.4 -18.1 -26.4 -0.4 0-0.25 -4,740 45.2 -6.3 -4.1 -18.1 -22.3 0.3 1.00 -5.2 -33.1 -34.8 -1.4 0.1 8.7 -15.9 -11.3 0.7 2.25 5.31 -2.8 -12.6 -11.0 0.7 0.2 -13.8 -25.8 2.8 2.0 -1.9 -20.3 -27.4 -0.9 1.25 -1.3 -18.0 -21.0 0.6 0.44 4.5 -15.1 -25.0 5.0 6.50 -1.7 -16.6 -16.6 0.7 2.0 0.9 -21.9 -24.2 3.4 4.00 5.3 -7.6 -11.9 6.7 8.0 6.7 -15.3 -19.9 2.1 4.75 2.2 -11.8 -11.2 1.8 3.75

3.2 0.6 20.3 23.1 1.2 0-0.25 -91 50.9 5.8 1.9 0.3 22.7 26.4 1.7 1.00 5.3 1.1 17.8 14.5 -0.8 0.1 9.6 32.2 27.4 3.5 2.25 5.31 6.8 0.7 25.8 24.2 2.3 4.4 0.7 23.7 24.5 2.9 2.25 9.8 0.0 27.1 31.6 0.4 1.375 10.6 -5.1 20.1 15.7 3.4 0.38 5.8 1.1 27.3 27.6 6.2 6.50 5.3 -0.7 10.4 16.5 1.9 2.75 6.5 -0.5 39.8 23.8 3.8 4.00 7.4 2.7 36.9 14.5 8.4 8.0 8.9 3.7 19.6 30.9 9.1 6.00 2.4 0.2 30.6 4.7 2.8 4.5

0-0.25 384 52.2 2.0 1.00 0-0.1 24.9 29.5 2.75 5.81 24.0 25.1 3.6 2.50 20.9 27.6 1.1 1.50 12.5 1.7 0.38 6.3 6.5 2.75 2.9 4.00 7.2 31.6 14.2 10.8 9.0 8.3 6.25 4.75

17.3 15.5 1.2 0-0.25 210 49.9 8.0 20.2 20.7 1.9 1.00 7.8 8.8 0.2 0-0.1 22.8 25.4 4.4 2.50 5.56 13.9 14.0 2.5 27.5 21.4 4.1 2.25 21.9 27.9 0.6 1.50 19.6 10.1 3.5 0.38 17.6 28.5 5.7 6.50 1.3 12.5 2.0 2.75 27.4 28.4 2.8 4.00 23.9 10.2 9.7 8.0 21.3 6.8 8.6 6.00 30.0 -1.6 4.75

18.8 17.9 1.1 0-0.25 71 54.3 7.7 1.9 1.00 9.1 14.2 0.1 0-0.1 34.9 37.9 5.1 2.50 5.56 16.6 16.4 2.5 21.5 30.8 3.3 2.50 21.8 33.8 1.5 1.50 11.7 14.2 3.8 0.38 42.4 48.3 6.3 6.5 6.1 5.3 2.0 2.75 11.3 3.0 4.00 41.7 17.3 11.1 9.0 26.5 11.2 7.5 6.25 35.1 9.0 4.75

0-0.25 103 52.5 2.2 1.00 0-0.1 17.9 25.6 2.75 5.81 23.1 23.3 3.5 2.50 19.1 21.4 1.3 1.50 0.38 6.9 6.5 2.75 3.0 4.00 29.9 14.9 11.8 9.0 8.4 6.25 4.75

2.9 2.4 21.0 23.7 1.6 0-0.25 1,124 53.3 6.7 1.6 1.4 19.5 21.0 1.6 1.00 4.9 3.4 25.7 18.5 -0.8 0-0.1 10.6 31.3 38.9 3.2 2.75 5.81 7.1 4.3 23.8 26.1 2.3 6.5 4.3 28.6 31.8 3.0 2.75 12.0 11.3 34.8 44.2 1.0 1.50 14.8 12.7 23.5 20.2 2.7 0.38 5.9 4.1 36.3 41.7 5.1 6.50 8.0 2.3 16.8 22.8 1.7 2.75 7.5 4.6 34.5 26.3 3.8 4.00 6.8 3.5 26.0 21.1 9.2 9.0 8.8 9.4 28.6 32.2 9.4 6.25 2.6 2.0 18.5 4.9 2.9 4.75

หมายเหตุ: ขอมูลสวนใหญอยูในรูปการขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน %(y-o-y) ยกเวนตามทีร่ ะบุไว

5

mwr_2011.01.10-14  
mwr_2011.01.10-14  

Macroeconomic Policy Bureau TH Gov.Exp (Dec) TH API (Dec) TH MPI (Dec) TH Budget Bal. (Dec) TH Ag Price (Dec) TH Cap U. (Dec) Monday Tuesday...

Advertisement