Page 1

รายงานสรุ ปกิจกรรมของสายงาน Regulatory Affairs มิถุนายน 2553 คณะทํางานสายงาน Regulatory Affairs 1. ดร. พิเชฐ อิฐกอ มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด 2. นายอนันต์ จํานาญศิลป์ มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด ั ฑิต มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด 3. นายอุทยั ศิริโชติบณ มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด 4. นายสมภพ จรัสสุทธิธรรม   5. นางสมฤทัย เริ่ มหิรัญวงศ์ มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด 6. นายศิริพงษ์ แสนโภชน์ เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด 7. ดร. ขวัญทวี พ่อค้ าทอง เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด 8. นางอุบลวัลคุ์ สัตตะรุจาวงษ์ มาร์ ส ไทยแลนด์ อิงค์ 9. นายมหาชัย ลิรัฐพงศ์ เป็ บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จํากัด 10. นายศราวุธ จิตต์ใจ เป็ บซี่-โคล่า อินเตอร์ เนชัน่ นอล 11. นายศักดิ์ดินยั พัฒนทานต์ เป็ บซี่-โคล่า อินเตอร์ เนชัน่ นอล 12. นางสาวพรเพ็ญ นารทพิริยารัตน์ เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด 13. นางสาวอมฤตา ศิริชยั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด 14. นางลัดดา เงินประเสริ ฐ เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด อายิโนะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จํากัด 15. ดร. พิไลวรรณ เจริญชัย 16. ดร. ดวงพร มรกตกาล อายิโนะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จํากัด 17. นางสาวธันยา โรจนาเปรมสุข อายิโนะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จํากัด 18. นางเพ็ญศรี จตุนิรัติศยั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด 19. นางสาวชนะพันธุ์ ศาศวัตพันธ์ ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) 20. นายสาโรจน์ อินทพันธุ์ ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ้ง จํากัด 21. นางอรอนุช ทัพพสารดํารง ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์ วสิ จํากัด 22. ดร. เอกรัตน์ สุขสมชีพ โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จํากัด 23. นายนันทิวตั ธรรมหทัย โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จํากัด 24. นางกุลประภา เอื ้อชัยกุล ไวเอท-เอเยร์ สท์ (ประเทศไทย) จํากัด 25. นายธีระ นภาพฤกษ์ ชาติ สยามร่วมมิตร จํากัด 26. นางสาวจงกลณี แววหงษ์ ดูเม็กซ์ จํากัด 27. นางสาวนงสุดา มงคลสมัย ดูเม็กซ์ จํากัด 28. นางถิรพรรณ์ คุตตะสิงคี แอ๊ บบอต ลาบอแรตอรี ส จํากัด 29. นางสาวภัทรี สินอนันต์พฒ ั น์ แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด 30. นางสาวพรวิภา วัฒนะเสรี โอสถสภา จํากัด 31. นางสาวพรศิริ ปลื ้มเกียรติชยั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด

ประธาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน เลขานุการ 1

Classified - Internal use


ประชุมวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 กิจกรรม 1) การประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้ าและประชุมวิชาการอาหารสุขภาพและส่ วนผสมอาหาร (Health Food & Ingredient Thailand 2011) ผู้แทนจากบริ ษัท ฟู้ด อินดัสทรี เน็ทเวอร์ ส จํากัด ได้ นําเสนอแผ่นพับและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงาน ให้ สมาชิกได้ รับทราบ โดยวันที่จดั งานคือ 10-13 มีนาคม 2554 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี ในงานดังกล่าวจะ มีการออกร้ าน และการประชุมวิชาการซึง่ ทางผู้จดั ได้ แบ่งการประชุมวิชาการออกเป็ น 6 หมวด ได้ แก่ ก. Food research and product development ข. Food and beverage innovation and trend update ค. Product design & packaging design ง. Innovation in business, marketing & branding จ. Food safety, quality system & regulation worldwide ฉ. Production technology ผู้สนใจสามารถติดต่อจองพื ้นที่ได้ กบั ทางบริ ษัทฯ โดยจะได้ รับราคาจองพิเศษ กรณีจองภายใน 31 สิงหาคม 2553 ในส่วนของการจัดงานประชุมวิชาการ สมาชิกอาจวางแผนการจัดการประชุมวิชาการหรื อให้ การสนับสนุนใน หมวดที่สนใจได้ และ ดร.พิเชฐ จะประสานงานไปยัง ILSI Thailand ว่าจะมีการจัดการประชุมวิชาการในงานนี ้หรื อไม่ ทังนี ้ ้ผู้จดั คาดว่าจะมีผ้ เู ข้ าร่วมงานประมาณ 80,000 คน ผู้จดั ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมวิชาการว่าการสัมมนาจะเน้ นให้ ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะวันที่มี การเจรจาทางธุรกิจ (10-11 มีนาคม 2554) ส่วนในวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 จะเน้ นให้ ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ ประชาชนทัว่ ไปมากกว่า และทางผู้จดั ได้ ให้ พื ้นที่แก่ทางสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมาให้ ความรู้ เกี่ยวกับการกล่าวอ้ างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจและผู้บริ โภคด้ วย 2) เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ 1.1 การประชุมคณะอนุกรรมการด้ านอาหารของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ในวันดังกล่าวได้ มีการพิจารณาหัวข้ อดังต่อไปนี ้ ก. การใช้ สารช่วยกรองในนํ ้ามันทอดอาหาร กองควบคุมอาหารได้ มีการสุม่ ตรวจนํ ้ามันที่ใช้ ทอดอาหารจากผู้ประกอบธุรกิจอาหารฟาสต์ฟ้ ดรายหนึ ู ง่ และพบว่ามีการใช้ Magnesium silicate เป็ น filtering aid โดยผสมสารดังกล่าวในนํ ้ามันทอดอาหารเพื่อทําให้ สี นํ ้ามันไม่คลํ ้าและอาหารทอดที่ได้ มีสีสวยน่ารับประทาน โดยผู้ทอดอาหารจะมีการตรวจสอบว่านํ ้ามันที่ใช้ ขนุ่ ถึงระดับ ที่ต้องเปลีย่ นใหม่หรื อยัง ซึง่ ถ้ านํ ้ามันที่ใช้ ขนุ่ ถึงระดับที่กําหนดไว้ ผู้ทอดจะทําการเปลี่ยนนํ ้ามันทอดใหม่ หรื อในกรณี ที่ใช้ นํ ้ามันทอดอาหารครบ 7 วัน ผู้ทอดจะต้ องเปลี่ยนนํ ้ามันใหม่ถึงแม้ วา่ นํ ้ามันจะยังไม่ขนุ่ ถึงระดับที่กําหนดไว้

2 Classified - Internal use


จากข้ อมูลข้ างต้ นทําให้ ต้องพิจารณาว่าการใช้ นํามันทอดอาหารโดยเติม Magnesium silicate ลงไป เหมาะสมหรื อไม่ ซึง่ ยังไม่มีข้อสรุปที่ชดั เจนเพราะสิง่ ที่ต้องระวังคือจะมีสารที่เป็ น polyaromatic carbon เกิดขึ ้นจาก การใช้ นํ ้ามันทอดอาหารซํ ้าหรื อไม่ ซึง่ ต้ องมีการหาข้ อมูลเพิ่มเติมต่อไปว่า Magnesium silicate จะทําให้ เกิด polyaromatic carbon มากขึ ้นหรื อไม่ มติ ทีป่ ระชุม: โดยทางคณะอนุกรรมการฯมีมติในเบื ้องต้ นคือไม่อนุญาตการเติม Magnesium silicate ใน นํ ้ามันทอดอาหารแต่ก็ไม่มีการห้ ามเติมสารดังกล่าวลงในนํ ้ามันทอดอาหาร จนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม ข. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการใช้ วตั ถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหารกรณีที่ยงั ไม่มีเงื่อนไข กําหนดไว้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ วยเรื่ องวัตถุเจือปนอาหาร ที่ผ่านมาการใช้ วตั ถุเจือปนอาหารที่มีคา่ ADI แล้ วแต่ยงั ไม่มีคา่ ML จะต้ องมีการขออนุญาตจากกอง ควบคุมอาหารเป็ นกรณีๆนั ้น ซึง่ ต่อมากองควบคุมอาหารได้ จดั ทําหลักเกณฑ์การขออนุญาตการใช้ วตั ถุเจือปนอาหาร ในกลุม่ นี ้และเสนอให้ คณะอนุกรรมการฯพิจารณาโดยผู้ประกอบการจะต้ องส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ -เอกสารด้ านความปลอดภัย เช่น สูตรส่วนประกอบ ค่า ADI จาก JECFA หรื อองค์กรอื่น ข้ อมูลคุณภาพ มาตรฐานแหล่งอ้ างอิงที่นา่ เชื่อถือ และ CFS -เอกสารแสดงการศึกษาประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุมตั ิ -ผลการประเมินการได้ รับสัมผัสวัตถุเจือปนอาหารตามปริมาณที่อนุมตั ิสําหรับคนไทย หรื อการคํานวณหา ค่า Theoretical ML ตามวิธี budget method มติ ทีป่ ระชุม: ยังไม่ชดั เจน ดร.พิเชฐ จะสอบถามความคืบหน้ ากับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง และดร.ขวัญทวีแจ้ ง ว่ากองควบคุมอาหารต้ องการให้ ภาคอุตสาหกรรมช่วยหาผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความรู้เรื่ องวัตถุเจือปนอาหารแก่ เจ้ าหน้ าที่กองควบคุมอาหาร 1.2 Cochran Fellowship Program สําหรับเจ้ าหน้ าที่สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดร. พิเชฐ แจ้ งความคืบหน้ าของ Cochran Fellowship Program ว่าผู้เข้ าร่ วมอบรมทั ้ง 4 ท่าน จะเดินทาง ไปอบรมที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาในช่วงเดือนตุลาคม โดยจะได้ รับการอบรมในหัวข้ อ Health claim, Nutrition sign post และ Labeling 3) การจัดประชุมเรื่อง “อาหารสุขภาพกับฉลากโภชนาการอย่ างง่ าย” คุณอมฤตาแจ้ งว่าผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารต้ องการจัดการประชุมดังกล่าวร่ วมกับกลุม่ อุตสาหกรรม อาหาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีการเปลี่ยนฉลากโภชนาการของขนมขบเคี ้ยวจากแบบย่อเป็ นแบบเต็ม และทําให้ เกิดการแสดง Health logo บนฉลากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเพื่อลดการใช้ นํ ้าตาล ไขมัน และเกลือในผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ เนื่องจากกองควบคุมอาหารไม่เห็นด้ วยกับแนวทางการแสดงสัญลักษณ์ ไฟจราจรหลายสี (MTL) บนฉลากอาหาร ทังนี ้ ้กองควบคุมอาหารต้ องการให้ กลุม่ ฯช่วยหาข้ อมูลดังต่อไปนี ้ -ช่วยรวบรวมข้ อมูลการแสดงฉลากโภชนาการของประเทศต่างๆและสรุ ปว่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร -คิดรูปแบบการแสดงสัญลักษณ์ที่แสดงว่าอาหารนันได้ ้ มีการลดการใช้ นํ ้าตาล ไขมัน เกลือ ลง -หาข้ อมูลสนับสนุนว่าเหตุใดจึงไม่เห็นด้ วยการกับแสดงสัญลักษณ์ไฟจราจรหลายสี (MTL) บนฉลากอาหาร

3 Classified - Internal use


นอกจากนี ้คณะทํางานจะร่วมกับกองควบคุมอาหารสํารวจความคิดเห็นของผู้บริ โภคทัว่ ประเทศเพิ่มเติม ด้ วย สําหรับการประชุมนี ้คาดว่าจะจัดขึ ้นในวันที่ 18 หรื อ 20 สิงหาคม 2553 เพื่อสรุปข้ อมูลให้ แล้ วเสร็ จภายในสิ ้น เดือนสิงหาคม 2553 4) ความคืบหน้ าของการทํางานของสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ คุณนันทิวตั แจ้ งว่า คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติรับรองข้ อเสนอของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการ ปั ญหาภาวะนํ ้าหนักเกินและโรคอ้ วน โดยขอให้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ สนับสนุนมาตรการการใช้ สีสญ ั ญาณพร้ อมคําเตือนในอาหารที่มีไขมัน หรื อนํ ้าตาล หรื อโซเดียม ใช้ มาตรการทางภาษี และราคาของอาหารเพื่อจัดการปั ญหาภาวะนํ ้าหนักเกินและโรคอ้ วน รวมถึงจัดทําระเบียบว่าด้ วยการตลาดเกี่ยวกับ อาหารที่ม่งุ เป้าหมายไปยังเด็ก และมีผลต่อความรุ นแรงของภาวะนํ ้าหนักเกิน โรคอ้ วน และโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง ตังแต่ ้ เดื อนมี นาคม 2553 ซึ่งขณะนี ค้ ณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกําลังแต่งตัง้ คณะกรรมการหลายคณะเพื่อมาดูแล แผนงานที่จะออกมาและมีคณะกรรมการเกี่ยวกับฉลากอาหารซึ่งกองควบคุมอาหารจะมีส่วนร่ วมด้ วย นอกจากนี ้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ ปรึกษากับผู้แทนจากเครื อข่ายคนไทยไร้ พงุ และหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนให้ มีการ ออกกฎหมายออกมาควบคุมด้ วย จาการหาข้ อมูลพบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดที่จดั ทําแผนออกมาแต่คาดว่าน่าจะเป็ น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมากกว่าคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ดังนันขั ้ นต่ ้ อไปคือต้ องหาข้ อมูลให้ แน่ใจว่า หน่วยงานใดจะเป็ นผู้จดั ทําแผน และจะมีกระบวนการจัดทําแผนอย่างไร เพื่ อให้ ภ าคธุร กิ จ มี ตัว แทนเข้ า ร่ ว มจัด ทํ า แผนกับ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คุณ นัน ทิ วัต ได้ ร่ างจดหมายถึ ง นายกรัฐมนตรี ในนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้ มีตวั แทนจากภาคอุตสาหกรรมเข้ ามีสว่ นร่วมในการ จัดทําแผนครัง้ นี ้ ซึง่ ที่ประชุมได้ เห็นชอบกับร่างจดหมายแล้ ว รอประสานงานให้ ประธานสภาฯลงนามต่อไป 5) ความคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรมต่ อร่ างพ.ร.บ. อาหารฉบับใหม่ กองควบคุมอาหารได้ มีการจัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากนักวิชาการไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 โดยมีตวั แทนจากกลุ่มฯ คือคุณอนันต์เข้ าร่ วมประชุมด้ วย แต่มีความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกลุ่มอื่นๆที่ต้องการ แสดงความคิดเห็นต่อร่ างฯเช่นกัน ทางกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจึงจัดประชุมเพื่อให้ สมาชิกฯได้ แสดงความคิดเห็น อย่างกว้ างขวางในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เพื่อตกลงประเด็นต่างๆก่อนที่จะเสนอต่อกองควบคุมอาหารต่อไป 6) ความคืบหน้ าของการทบทวนข้ อกําหนดของยีสต์ และเชือ้ ราในผลิตภัณฑ์ อาหาร 6 ชนิด ดร. ขวัญทวี แจ้ งว่าได้ รับผลวิเคราะห์ เพิ่มเติมจากสมาชิก อีกเล็กน้ อย และกองควบคุม อาหารได้ ข้อมูล บางส่ว นจากกองงานด่า นอาหารและยาและห้ อ งปฏิ บัติ ก าร แต่ ยัง รอข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม จากห้ อ งปฏิ บัติ ก ารต่ า งๆ คณะทํางานจะมี การประชุมอีกครัง้ ภายในเดือนสิงหาคม 2553 และจะเสนอให้ คณะกรรมการด้ านอาหารของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ. 2) พิจารณาต่อไป คุณ เพ็ ญ ศรี เ สนอให้ มี ก ารประสานงานให้ ป ระธานกลุ่ม อุต สาหกรรมอาหารเข้ า พบและแนะนํ า ตัว ต่ อ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อหาแนวทางให้ เร่งกระบวนการทํางานของกองควบคุมอาหารให้ เร็ วขึ ้น 4 Classified - Internal use


7) Bi-Monthly Dialogue ระหว่ างหัวหน้ ากลุ่มกํากับดูแลก่ อนออกสู่ตลาด และผู้ประกอบการ คุณอนันต์แจ้ งว่าจะจัด pre-meeting ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2553 และประชุมกับกองควบคุมอาหาร ช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2553 โดยการประชุมจะแบ่งเป็ น 3 ช่วงคือ เรื่ องสืบเนื่อง เรื่ องใหม่ และข้ อตกลงอื่นๆ เรื่ องสืบเนื่องที่จะประชุมในครัง้ ถัดไปคือ -แนวปฏิบตั ิของกองควบคุมอาหารต่อการแก้ ไขทะเบียนตํารับอาหารตามระเบียบฯ ว่าด้ วยการดําเนินการ เกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ฉบับที่ 2 -ความคืบหน้ าของการลดระดับการควบคุมไอศกรี ม -ความคืบหน้ าของการจัดทําร่างแนวปฏิบตั ิการประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการกล่าวอ้ างทาง สุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร -ความคืบหน้ าของร่างประกาศฯพรี ไบโอติก -การลดความยุง่ ยากในการขึ ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก -การแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อแก้ ปัญหาเกี่ยวกับห้ องปฏิบตั ิการ -การใช้ ชื่ออาหารที่มีเสียงพ้ องกับคําที่กองควบคุมอาหารไม่อนุญาต คุณเพ็ญศรี เสนอให้ จดั ทํา template ขึ ้นมาเพื่อให้ สมาชิกกรอกรายการที่ต้องการให้ กองควบคุมอาหาร เพิ่มเติมในรายการการแก้ ไขทะเบียนตํารับอาหารที่ไม่ต้องรอการพิจารณาจากเจ้ าหน้ าที่ 8) เรื่องอื่นๆ ก. Universal Salt Iodization (USI) จากการที่ UN พบว่ามีหลายประเทศในโลกที่มีประชาการขาดไอโอดีนซึง่ รวมถึงประเทศไทยด้ วย UN จึง สนับสนุนให้ มีการใช้ เกลือที่ผสมไอโอดีนในการผลิตอาหารสําหรับมนุษย์และสัตว์ ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาเห็นด้ วยกับข้ อเสนอนี ้ แต่กรมอนามัยไม่เห็นด้ วยเนื่องจากกรมอนามัยมีข้อมูลว่าประชาการในประเทศไทย ไม่ได้ ขาดไอโอดีนมากอย่างที่ UN แจ้ งไว้ จึงได้ มีการจัดสัมมนาเรื่ อง Iodine Deficiency Disorders : A Development Challenge for Thailand” ขึ ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2553 ข. Filth test คุณถิรพรรณ์ แจ้ งว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ส่มุ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมเพื่อทํา Filth test เพื่อหาสิ่งปนเปื อ้ นในผลิตภัณฑ์ เช่น ผงดํา ส่วนของแมลง เมื่อตรวจพบสิ่งปนเปื ้อนแล้ วจะขอให้ เจ้ าของผลิตภัณฑ์ เรี ยกคืนสินค้ าจากท้ องตลาด ซึ่งการปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่ถกู ต้ องเพราะไม่มีมาตรฐานใดๆมารองรับ และการปนเปื อ้ น อาจเกิ ด ขึน้ ระหว่ า งการทดสอบในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารได้ ดัง นัน้ ถ้ า บริ ษั ท ใดได้ รั บ การแจ้ ง ในลัก ษณะดัง กล่า วจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ บริ ษัทฯส่งเรื่ องอุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกคําสัง่ ดังกล่าวได้ ********************************************************************** บันทึกรายงานการประชุม อุทยั ศิริโชติบณ ั ฑิต 5 Classified - Internal use

monthly_report_jun_2010  

http://www.foodfti.com/images/regulatory_affairs/monthly_report/2010/monthly_report_jun_2010.pdf