Page 1

M Macroecon nomic Analysis Gro oup

Ma acro Mo orning g Focus s

Fiscal Policy Offfice 9 มีนาคม 2554

Summary y 1. กนง. ชี้เงินเฟอปจจัยสําคัญขึ้นดอกเบี้ย 2. 'อุย' เสนออใช Asian Currenccy Unit ปองกันโจมมตีคาเงิน 3. เศรษฐกิจของเวี จ ยดนามในปป 54 คาดเติบโตไดรรอยละ 6.5-7.0 ตอป

Assumptions & Key In ndicators in n FPO Forec cast

Higghlight 1. กนง. ชี้เงินเฟอปจจัยสําคัญขึ้นดอกเบี้ย พิจารณาปรับอัตราดดอกเบี้ยนโยบาย (RPP) ปจจัยการ  ธนาคารรแหงประเทศไทย (ธธปท.) กลาววา การพิ เปลี่ยนแแปลงตางๆ ในการนํามาพิจารณายังไมมีมีปจจัยใดๆ เปลี่ยนแแปลงมากนัก โดยปจจัยสําคัญที่จะ นํามาปรรับดอกเบี้ยยังเปนเรืองอั อ่ ตราเงินเฟอที่เพิมสู ม่ งขึ้นจากปจจัยตางๆ ง เ วา การปรัับเพิ่มขึ้นของอัตราาดอกเบี้ยนโยบายย เพื่อเปนการควบบคุมอัตราเงิน  สศค.วิเคราะห เฟอพืนฐานให ้น อยูในกรอบบเปาหมายที่รอยละะ 0.5 – 3.0 โดยอัตราเงินเฟอพื้นฐานใในเดือน ก.พ. 54 ขยาายตัวรอยละ 1.45 เปนผลกระทบมาจาากราคาสินคาหลายยชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยสินคา ที่มีร าคคาเพิ่ม ขึ้น ไดแก คค า น้ํา ประปาและเครื่อ งดื่ม มีแอลกออฮอล เนื่อ งจากราาคาน้ํา มัน ใน ตลาดโลลกปรับตัวสูงขึ้น สงผลให ง ราคาน้ํามันเชื เ ้อเพลิงในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี น ้ ใน ป 54 แนวโน แ มอัตราเงินเฟ เ อมีทิศทางปรับตัตวเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุหลักมาจากราาคาน้ํามันใน ตลาดโลลกที่คาดวาจะทรงตัวอยูในระดับสูงตตอเนื่องจากป 53 และการปรับเพิ่มเงิ เ นเดือนของ ขาราชกการ พนักงานเอกชชน และอัตราคาจางขั้นต่ํา ทั้งนี้ สศคค. คาดวาในป 54 อัอตราเงินเฟอ ทั่ว ไป และอั ต ราเงิ น เฟ อพื อ ้ น ฐานจะขยายตตั ว ร อยละ 3.5 และ 2.5 ตามลํ า ดั บ ขณะที่อั ต รา ดอกเบี้ยนโยบายคาดวาจะะอยูที่ระดับรอยละะ 3.0 (คาดการณ ณ เดือน ธ.ค. 53) 2. 'อุย' เสนออใช Asian Currenccy Unit ปองกันโจมมตีคาเงิน ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผูวาการธนาคารรแหงประเทศไทย (ธธปท.) กลาวในงานนสัมมนาหัวขอ  ม.ร.ว.ป "ทิศทางงเศรษฐกิจไทย ภายใใตความเปราะบางเงิงินทุนเคลื่อนยาย" วา ประเทศในภูมิภาคเอเซี ภ ยควร รวมกันหาทางออกป ห ญหาเงินทุนเคลื่อนยายที่จะส ะ งผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยน ไดแกก 1) ธ.กลางใน ภูมิภาคเอเซีย อาจตองปรับระบบอั ร ตราแลกเปลี่ยน ย โดยหันมาใช Excchange Rate Targeeting 2) มีการ รวมกลุมในการใช ม เงินสกุลเดีดียวกัน และ 3) ใชระบบอั ะ ตราแลกเปลี่ยนแบบ น Asian Currenncy Unit โดยมี การกําหนดค ห าเงินอางอิงของงเงินแตละสกุล ซึ่งอาาจมีการปรับคาเงินปละครั้ง ขึ้นอยูกับพื้นฐานเศรษฐกิ น จ ของแตละประเทศ ล ลื่อนยายจาก  สศค. วิเคราะหวา นับจาากวิกฤติการณทางการเงินเมื่อป 25551 ไดมีเงินทุนเคลื ประเท ศพั ฒ นาแล ว มายัั ง ประเทศกํ า ลั ง พัั ฒ นาเป น จํ า นวนมมาก ส ว นหนึ่ ง เป นผลมาอั น ต รา ผลตอบบแทนที่สูงกวา โดยยปริมาณเงินทุนเคลืลื่อนยายไดสงผลกกระทบตอการแข็งตัตวของคาเงิน สกุลทองถิ อ ่น ของประเทศศที่เปนฝา ยรับ และสง ผลกระทบตอการสง ออก ดัง นั้น จึง มีความ จําเปนทีท่ประเทศกําลังพัฒนาต ฒ องมีการวางแแผนเพื่อรองรับกาารเคลื่อนยายทุน ทั้งในระยะสั้น และระะยะยาว 1) โดยใชช เ ครื่ อ งมื อ การบริริ ห ารเงิ น สํ า รองรระหว า งประเทศ บริ บ ห ารอั ต รา แลกเปลี่ยนใหยืดหยุนแลละสะทอนความเปนจริง 2) มีการพัฒนาตลาดทุ ฒ นในเชิชิงลึกโดยการ ออกตรราสารที่มี ค วามหลลากหลายทั้ง ในแงงร ะยะเวลาและผลลตอบแทน 3) มีม าตรการเพื่ อ สนับสนนุนการลงทุนทางตตรง 4) พัฒนาระบบสถาบันการเงินให ใ มีเสถียรภาพ แลละ 5) พัฒนา ระบบกการกํากับดูแลเพื่อความมั ค ่นคงของระบบบการเงินและสถาบันการเงิน ทั้งนี้ สศค.คาดวา คาเงินบาทจะอยู บ ที่ 29.5 บาทต บ อดอลลารสหรั ห ฐ และการสงออกจะขยายตั อ วรอยละ ย 13.2 ใน ป 54 (คคาดการณ ณ เดือน ธ.ค. 53) 3. เศรษฐกิจของเวี จ ยดนามในปป 54 คาดเติบโตไดรรอยละ 6.5-7.0 ตอป  รัฐมนตรีรีชวยดานการวางแผนและการลงทุนของเเวียดนาม เปดเผยวา อัตราการเติบโตทางงเศรษฐกิจของ เวียดนาามในป 54 อาจจะขยายตัวไดรอยละ 6.5--7.0 ตอป ซึ่งต่ํากวาเป า าหมายที่รัฐบาลคคาดไวที่รอยละ 7.0-7.5 ตอป นอกจากนี้ รัฐบาลเวี ฐ ยดนามยังมีเป เ าหมายสําคัญที่จะควบคุ ะ มอัตราเงินเฟอที อ ่อยูในระดับ สูงสุดขอองภูมิภาค นามไดพยายามแกกไขปญ หาการขาดดดุลบัญชีเดิน สะพั พัดโดยการใช  สศค.วิ เคราะห ว า เวี ย ดน ด ยดนามไดปรับลดคาเงิ า นดองเปน มาตรการการปรับลดคาเงิินดอง โดยลาสุดธนาคารกลางเวี ครั้งที่ 4 ในรอบ 15 เดือน ลงอีกรอยละ 7.0 แตก็ยังไมสามารถถแกไขปญหาการขขาดดุลการคา ได (ยออดขาดดุลการคาในป ใ 53 เทากับ -122.1 พันลานเหรียญดอลลาร ญ สหรัฐ) อย อ างไรก็ตาม มาตรการการปรับลดคาเงิงินดองไดสงผลสําคัญตอการเกิดภาวะะเงินเฟอที่เพิ่มสูงขึ้น โดยลาสุด อ ม.ค.54 อยูที่รัอยละ 12.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป ข กอน ซึ่ง อัตราเงิงินเฟอทั่วไปในเดือน เปนอัตราที ต ่เรงขึ้นจากเดือนกอนหนาที่อยูทีที่รอยละ 11.8 ทั้งนี ง ้ แนวโนมอัตราาเงินเฟอของ เวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้นและะผลกระทบของกาารลดคาเงินดองที่ทํทาใหตนทุนการผลิลิตจากสินคา ย นําเขามีราคาสูงขึ้นจนสงผลตอความสามารรถในการแขงขันขอองสินคาสงออกเวียดนามลดลง จะเป นอุ น ป สรรคต อ การขขยายตั ว ทางเศรษษฐกิ จ ของเวี ย ดนาามในป 54 ทั้ ง นี้ สศค.คาดว า เศรษฐกิกิจเวียดนามจะสามมารถขยายตัวไดรอยละ อ 6.8 ในป 54 (คาดการณ ณ เดือน ธ.ค. 53)

Dubai

Baht/USD

20 010

2010 0

Yea ar to Da ate

Ast.11

108.63

97.2 25

78.0088.00

30.44

30.6 60

28.5030.50

2011 2

Q3

Q4

Feb

Mar

78.21

74.43

84.39

99.90

31.69

31.57

29.96

30.69

Eco onomic Data Ex xchange Ra ate Currencies C

7 Mar 11

8 Mar 11

change

9 Mar 11 (Spot)

TH HB/USD (onshore e)

30.41

30.35

-0.23

30.32

JP PY/USD

82.23

82.66

0.55

82.81

NY/USD CN

6.5540

6.5684

0.2197

6.5713

SD/EUR US

1.3972

1.3903

-0.4938

1.3895

NE EER Index (A Average 08 =100)

102.58

103.07

0.48

103.21

Stock Marke et 7 Ma ar 11 (Clo ose)

Market M

1002 2.94

ET SE dDo ow Jones

8 Mar M 11 (C Close)

1209 90.03

FFT TSE-100

5973 3.78

% change

1018.57

1.56

12214.38

1.03

5974.76

0.02

NIIKKEI-225

1051 14.87

10633.05

1.02

ang Seng Ha

2331 13.19

23884.78

0.73

3107.42

0.12

Sttraits Time

3066 6.52

Bond Yield Gov G Bond Yield

Yield (%)

Th hailand - 2 Year

1 3.071

-3.374

8.020

88.052

Th hailand-10 Year

3.896 6

-0.577

3.434

-14.556

0.7247 7

2.000

-12.810

-17.587

3.544 4

2.800

-19.330

-17.538

US SA-2 Year SA-10 Year US

Change from (in Bas sis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Commodities 7 Mar 11 1 (Close)

8 Mar 11 (Close)

9 Mar 11 (Close)

%chg

ubai (USD/BBL) Du

108.61

108.78

-

-1.67

WTI W (USD/BBL)

104.75

105.04

-

-0.31

Brrent (USD/BBL)

117.39

114.15

-

-2.76

asohol-95 (Bt/litre) Ga

36.84

37.34

37.34

-

asohol-91 (Bt/litre) Ga

34.34

34.84

34.84

-

Diiesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1432.55 5

1428.39

1427.05

-0.09

Commodities C

pot Gold Sp

sis Group: Fisc cal Policy Offic ce, Ministry off Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3665 Macroeconomic Analys

mmf_2011.03.09  

Commodities ubai (USD/BBL) IKKEI-225 12214.38 10633.05 23884.78 Mar 11 Close) rent (USD/BBL) TSE-100 ow Jones change 1018.57 5974.76 3107.42...