Page 1

Macroeconomic Analysis Group

Macro Morning Focus

Fiscal Policy Office 7 มีนาคม 2554

Summary y 1. ตรึงดีเซลกองทุนน้ํามันฯติดลบ 2. ธ.ทหารไทยคาด กนง.ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3. อัตราเงินเฟอฟลิปปนสเดือน ก.พ. 54 อยูที่รอยละ 4.3 Highlight 1. ตรึงดีเซลกองทุนน้ํามันฯติดลบ ‰ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาววา สถานการณราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง ตอเนื่อง ทําใหเงินในกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงลดลง ซึ่งหากรัฐบาลยังใชนโยบายตรึงราคา น้ํามันตอเนื่องจนถึงเมษายน 54 จะสงผลใหกองทุนน้ํามันฯมีสถานะติดลบ สวนภาระ กองทุนน้ํามันฯ จะติดลบเทาไหร ขึ้นอยูกับราคาน้ํามันในตลาดโลก ‰ สศค.วิเคราะหว า ปจจุบั นฐานะกองทุ นน้ํ ามั น ณ วัน ที่ 28 ก.พ. 54 อยู ที่ 15,984 ลานบาท และมีการใชเงินกองทุนน้ํามันอุดหนุนวันละ 246.8 ลานบาท ทําใหคาด วาจะสามารถใชเงินกองทุนน้ํามันอุดหนุนไดอีก 65 วัน ทั้งนี้ สศค.คาดวา แนวโนม ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยป 54 จะเพิ่มสูงขึ้นจากที่คาดการณไวเดิม ณ ธ.ค.53 ที่ 83 ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรล ซึ่งจะสงผลกระทบใหอัตราเงินเฟออยูที่ขอบบนของ ชวงประมาณการอัตราเงินเฟอในป 54 ที่ 3.0-4.5 (คาดการณ ณ ธ.ค. 53) ในขณะ ที่ผลกระทบตอจีดีพีคาดวาจะไมมากนัก เนื่องจากไดรับปจจัยบวกจากการฟน ตัวอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคูคา 2. ธ.ทหารไทยคาด กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ‰ ศูนยวิเคราะหเศรษฐกิจธนาคารทหารไทย คาดวาคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกรอยละ 0.25 เปนรอยละ 2.50 ตอป ในการประชุมครั้งที่ 2 ของป ในวันที่ 9 มี.ค. 54 ที่จะถึงนี้ โดยมีปจจัยจากอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ที่ไมไดปรับตัวสูงขึ้น อยางรุนแรง ดังเชนในชวงกลางป 48 อีกทั้งอัตราผลตอบแทนซื้อขายพันธบัตรระยะสั้นไม เกิน 6 เดือน แสดงถึงการประเมินของตลาดวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะขยับขึ้นประมาณ รอยละ 0.25 ‰ สศค. วิเคราะหวา อัตราเงินเฟอในป จจุบันมีแรงกดดันทั้ง จากปจจัยภายในและ ปจจั ยภายนอก โดยราคาสิ นค าโดยเฉพาะหมวดอาหารสดปรั บตั วสู งขึ้ นอยาง ตอเนื่อง อีกทั้งราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นทั้งจากอุปสงคทเี่ พิม่ ขึน้ และปญหาความไมสงบในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งถึงแมวาราคาของอาหารและ เชื้ อ เพลิ ง ดั ง กล า วจะอยู ใ นอั ต ราเงิ น เฟ อ ทั่ ว ไปโดยไม ร วมอยู ใ นอั ต ราเงิ น เฟ อ พื้นฐาน แตจะสงผลทางออมตอไปยังอัตราเงินเฟอพื้นฐานในระยะตอไป จึงมี แนวโนมวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกปรับขึ้นเพื่อรองรับปญหาเงินเฟอดังกลาว ทั้งนี้ สศค.คาดวา อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ สิ้นป 54 จะอยูที่รอยละ 3.0 หรือที่ ชวงคาดการณรอยละ 2.5 - 3.5 (ประมาณการ ณ ธ.ค. 53) 3. อัตราเงินเฟอฟลิปปนสเดือน ก.พ. 54 อยูที่รอยละ 4.3 ‰ ทางการฟลิปปนสประกาศอัตราเงินเฟอทั่วไปเดือน ก.พ. 54 อยูที่รอยละ 4.3 เพิ่มขึ้นจาก เดือนม.ค. 54 ที่อยูที่รอยละ 3.6 สูงกวาการคาดการณเดิมที่คาดวาจะอยูที่รอยละ 3.5 สาเหตุจากราคาอาหารและน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีการซอมแซมบานเรือนเปน จํานวนมาก อยางไรก็ตาม อัตราเงินเฟอพื้นฐานเดือน ก.พ. 54 ขยายตัวที่รอยละ 3.5 ตอป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.3 ในเดือนกอนหนา ทําใหมีการคาดการณวาธนาคารกลางฟลิปปนส มีแนวโนมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หลังจากที่ไดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวทรี่ อ ยละ 4 สําหรับการกู และรอยละ 6 สําหรับการใหกู ตั้งแตเดือน ก.ค. 52 ‰ สศค. วิเคราะหวา ฟลิปปนสเปนหนึ่งในประเทศอาเซียนที่เปนประเทศคูคาสําคัญ ของไทย โดยในป 53 ประเทศไทยสงออกไปฟลิปปนสคิดเปนรอยละ 2.5 ของการ สง ออกรวม ซึ่ ง การเพิ่ มขึ้ น ของอั ตราเงิ นเฟ อ ของฟ ลิป ป น สค าดวาจะสง ผลต อ เสถียรภาพของเศรษฐกิจในประเทศของฟลิปปนสได ทั้งนี้ สศค.คาดวา GDP ของ ฟลิปปนสในป 54 จะอยูที่รอยละ 6.7 (ประมาณการ ณ ธ.ค. 53)

Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast 2010

2011 Q4

Feb

Mar

Year to Date

Ast.11

Dubai

78.21

74.24

74.24

99.9

107.87

97.48

78.0088.00

Baht/USD

31.69

31.57

31.57

30.69

30.49

30.61

28.5030.50

Economic Data Exchange Rate Currencies

3 Mar 11

4 Mar 11

THB/USD (onshore)

30.47

30.45

-0.07

30.45

JPY/USD

82.39

82.26

-0.16

82.37

CNY/USD

6.5717

6.5670

-0.0715

6.5679

USD/EUR

1.3963

1.3982

0.1361

1.3964

NEER Index (Average 08 =100)

102.53

102.51

-0.01

102.57

Stock Market

change

7 Mar 11 (Spot)

20 Aug 09

3 Mar 11 (Close)

4 Mar 11 (Close)

% change

990.08

995.91

0.59

12258.20

121169.88

-0.72

6005.09

5990.39

-0.24

NIKKEI-225

10693.66

10562.31

-1.23

Hang Seng

23122.42

23408.86

1.24

3037.35

3061.31

0.79

Market

SET dDow Jones FFTSE-100

Straits Time

Bond Yield Gov Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

3.131

-0.602

16.838

95.849

Thailand-10 Year

3.907

0.775

5.858

--10.855

USA-2 Year

0.691

-8.101

-6.121

-16.855

USA-10 Year

3.495

-6.701

-14.805

-54.469

3 Mar 11 (Close)

4 Mar 11 (Close)

7 Mar 11 (Close)

%chg

Dubai (USD/BBL)

109.77

110.03

-

0.24

WTI (USD/BBL)

101.92

104.34

-

2.37

Brent (USD/BBL)

115.23

115.78

-

0.48

Gasohol-95 (Bt/litre)

36.84

37.34

37.34

-

Gasohol-91 (Bt/litre)

34.34

34.84

34.84

-

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1416.00

1428.79

1434.15

0.38

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Commodities Commodities

Spot Gold

Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

2010 Q3

Tel: 02-273-9020 Ext. 3665

mmf_2011.03.07  

CNY/USD 6.5717 6.5670 -0.0715 6.5679 WTI (USD/BBL) 101.92 104.34 - 2.37 Baht/USD 31.69 31.57 31.57 30.69 30.49 30.61 28.50- 30.50 USD/EUR 1....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you