Page 1

Macroeconomic Analysis Group

Macro Morning Focus Summary y 1. เงินเฟอเดือน ก.พ. 54 สูงขึ้นรอยละ 2.87 2. ก.อุตสาหกรรมยืนยันปรับโครงสรางภาษีรถยนต กระทบกระบะ-พีพีวีนอย 3. ดัชนี PMI ของจีนในเดือน ก.พ. 54 รวงลงต่ําสุดในรอบ 6 เดือน Highlight 1. เงินเฟอเดือน ก.พ. 54 สูงขึ้นรอยละ 2.87  ปลัดกระทรวงพาณิชย เปดเผยตัวเลขเงินเฟอประจําเดือน ก.พ. 54 ขยายตัวรอยละ 2.87 เมื่อ เทียบกับเดือน ก.พ. 53 สงผลใหเงินเฟอเฉลี่ย 2 เดือนเเรกของป 54 ขยายตัวรอยละ 2.95 ทั้งนี้ เงินเฟอในป 54 จะเปนไปตามกรอบที่ประเมินไว คือ สูงขึ้นไมเกินรอยละ 3.7 โดยภาวะ เงินเฟอไมไดผันผวนตามความตื่นตระหนกของสินคาบางรายการที่ปรับตัวสูงขึ้น เชน น้ํามัน ปาลม เเตเปนการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  สศค.วิเคราะหวา อัตราเงินเฟอเดือน ก.พ. 54 ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอนหนา ที่ขยายตัวรอยละ 3.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) ดัชนีราคาในหมวดสินคาอาหารและ เครื่องดื่มขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.15 2) ดัชนีราคาในหมวดอื่นๆ ที่ไมใชอาหารและ เครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 1.53 เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศในเดือน ก.พ. 54 ปรับตัวสูงตามราคาน้ํามันโลกที่ขยายตัวรอยละ 36.0 จากชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้ สศค. คาดวาในป 54 อัตราเงินเฟอจะขยายตัวรอยละ 3.5 โดยสาเหตุหลักมาจากราคา น้ํามันในตลาดโลกที่คาดวาจะทรงตัวอยูในระดับสูงตอเนื่องจากป 53 รวมทั้งการปรับ เพิ่มเงินเดือนของขาราชการ พนักงานเอกชน และอัตราคาจางขั้นต่ํา 2. ก.อุตสาหกรรมยืนยันปรับโครงสรางภาษีรถยนต กระทบกระบะ-พีพีวีนอย  รมว.อุตสาหกรรม เปดเผยภายหลังการหารือรวมกับ 4 คายรถผูผลิตรถกระบะ ไดแก บริษัทโต โยตา มิตซูบิชิ อิซูซุ และเจเนอรัล มอเตอร วา การปรับโครงสรางภาษีรถยนตจะสงผลกระทบ ตอรถกระบะ และรถกระบะ 5 ประตู (พีพีวี) นอยมาก โดยจะมีการปรับขึ้นภาษีไมถึง 5% และ ใหระยะเวลาในการปรับตัวไมนอยกวา 2 ป ซึ่งมองวาคายรถยนตสามารถปรับตัวไดทัน เนื่องจากคายรถยนตมีเทคโนโลยีที่มีความพรอม และหากพัฒนาเรื่องการประหยัดพลังงาน การปลอยมลพิษ และเรื่องความปลอดภัยไดดี อาจจะทําใหเสียภาษีในอัตราเทาเดิม หรือ นอยลงกวาเดิม ขึ้นอยูกับการพัฒนาของแตละบริษัท เชน หากพัฒนาเรื่องการประหยัด พลังงานไมทัน ก็ใสเรื่องความปลอดภัยเขาไปเพิ่มเติม ก็จะทําใหไดภาษีอยูในระดับต่ําได  สศค.วิเคราะหวา ตลาดรถกระบะ 1 ตันมีสัดสวนยอดขายในประเทศประมาณรอยละ 44 ของยอดขายทั้งหมด และรถพีพีวีมีสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของยอดขายทั้งหมด ขณะที่การสงออกรถกระบะสงออกในสัดสวนรอยละ 67 และพีพีวีสงออกรอยละ 9 ของ การสงออกทั้งหมด ทั้งนี้ จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟนตัวอยางตอเนื่อง เปนผลทํา ใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและหันมาซื้อรถยนตซึ่งเปนสินคาคงทนเพิ่มขึ้น พิจารณา ไดจากปริมาณการผลิตรถยนตในเดือนม.ค.54 เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 21.6 และปริมาณ จําหนายรถยนตเชิงพาณิชยในเดือน ม.ค. 54 ที่ขยายตัวรอยละ 29.7 ตอเนื่องจากในป 53 ที่ขยายตัวรอยละ 42.3 3. ดัชนี PMI ของจีนในดือน ก.พ.54 รวงลงต่ําสุดในรอบ 6 เดือน  สมาพันธโลจิสติคสและการจัดซื้อแหงชาติของจีน (CFLP) รายงานวา ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ของจีนในเดือน ก.พ.54 รวงลงมาอยูที่ระดับ 52.2 และลดลงจากเดือนกอนหนาที่อยู ระดับ 52.9 ซึ่งถือเปนการปรับตัวลดลงเปนเดือนที่ 3 ติดตอกัน และเปนระดับที่ต่ําสุดในรอบ 6 เดือน  สศค. วิเคราะหวา ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Purchasing Managers’ Index : PMI) ที่ ปรับตัวลดลงเปนเดือนที่ 3 ติดตอกัน เปนการลดลงทั้งในหมวดยอดการสั่งซื้อสินคาใหม และผลผลิต โดยในเดือน ก.พ. 54 ยอดการสั่งซื้อสินคาใหมอยูที่ระดับ 54.3 และผลผลิต อยูที่ระดับ 53.8 ซึ่งเปนการปรับตัวลดลงตอเนื่องนับตั้งแตเดือน พ.ย. 53 ที่อยูที่ระดับ 58.3 และ 58.5 ตามลํ า ดั บ ส ว นหนึ่ ง เป น ผลมาจากต น ทุ น การผลิ ต ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เนื่องจาก 1) อัตราเงินเฟอที่อยูในระดับสูง (อัตราเงินเฟอทั่วไปเดือน ม.ค. 54 ขยายตัว รอ ยละ 4.9) และ 2) การปรับ ขึ้ น อั ตราดอกเบี้ ย นโยบายและเพิ่ ม เงิ น สดสํ า รองตาม กฎหมายของธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ สศค. คาดวา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของจีนในป 54 จะยังคงสามารถเติบโตไดดี แมวาดัชนี PMI ของจีนจะขยายตัวในอัตราที่ ชะลอลงก็ตาม Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

Fiscal Policy Office 2 มีนาคม 2554 Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast 2010

2010

2011

Q3

Q4

Jan

Mar

Year to Date

Ast.11

Dubai

78.21

74.24

74.24

92.74

-

94.08

78.0088.00

Baht/USD

31.69

31.57

31.57

30.57

30.70

30.63

28.5030.50

Economic Data Exchange Rate Currencies

28 Feb 11

1 Mar 11

THB/USD (onshore)

30.60

30.53

-0.23

30.55

JPY/USD

81.76

81.90

0.17

81.92

CNY/USD

6.5713

6.5700

-0.02

6.5728

USD/EUR

1.3801

1.3776

-0.18

1.3772

NEER Index (Average 08 =100)

102.60

102.47

-0.13

102.58

Stock Market

change

2 Mar 11 (Spot)

20 Aug 09

28 Feb 11 (Close)

1 Mar 11 (Close)

% change

987.91

994.48

0.67

12226.34

12058.02

-1.38

5994.01

5935.76

-0.97

NIKKEI-225

10624.09

10754.03

1.22

Hang Seng

23012.37

23338.02

1.42

3010.51

3067.60

1.90

Market

SET dDow Jones FFTSE-100

Straits Time

Bond Yield Gov Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

3.170

-0.750

14.500

92.000

Thailand-10 Year

3.940

0.000

10.000

0.000

USA-2 Year

0.661

-3.015

4.561

-14.866

USA-10 Year

3.405

-2.530

-3.832

-20.660

28 Feb 11 (Close)

1 Mar 11 (Close)

2 Mar 11 (Close)

%chg

106.55

107.23

-

0.64

97.10

99.61

-

2.58

112.52

113.48

-

0.85

Gasohol-95 (Bt/litre)

36.84

36.84

36.84

-

Gasohol-91 (Bt/litre)

34.34

34.34

34.34

-

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1411.30

1433.50

1429.99

-0.24

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Commodities Commodities

Dubai (USD/BBL) WTI (USD/BBL) Brent (USD/BBL)

Spot Gold

Tel: 02-273-9020 Ext. 3665

mmf_2011.03.02  

dDow Jones 12226.34 12058.02 -1.38 WTI (USD/BBL) 97.10 99.61 - 2.58 Baht/USD 31.69 31.57 31.57 30.57 30.70 30.63 28.50- 30.50 USD/EUR 1.3801...

mmf_2011.03.02  

dDow Jones 12226.34 12058.02 -1.38 WTI (USD/BBL) 97.10 99.61 - 2.58 Baht/USD 31.69 31.57 31.57 30.57 30.70 30.63 28.50- 30.50 USD/EUR 1.3801...

Advertisement