Page 1

Macroeconomic Analysis Group

Macro Morning Focus

Fiscal Policy Office 24 กุมภาพันธ 2554

Summary y 1. ราคาขาวเปลือกดิ่งชวงปลายฤดู 2. TMB ชี้ทุกฝายควรเรงใหความสําคัญกับวิกฤติอาหารโลก 3. เศรษฐกิจฮองกงในไตรมาสที่ 4 ป 53 อยูที่รอยละ 6.2 Highlight 1. ราคาขาวเปลือกดิ่งชวงปลายฤดู  กระทรวงพาณิชย รายงานวา ขณะนี้ราคาขาวเปลือกลดลงอยางมาก โดยราคาลาสุด ณ วันที่ 21 ก.พ.54 ราคาขายสงขาวเปลือกหอมมะลิฤดูการผลิต 53/54 อยูที่ตันละ 12,650-14,000 บาท ลดลงจากตนฤดูกาลในเดือน พ.ย.2553 ที่ตันละ 13,400-15,500 บาท ทั้งนี้ นายก สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา ราคาขาวของไทยออนตัวลง เพราะเวียดนามลดคาเงินดอง ลง สงผลใหชองวางของราคาขาวไทย และขาวเวียดนามสูงขึ้นถึงตันละ 60-80 เหรียญสหรัฐฯ โดยป จ จุ บั น ราคาข า วสารขาว 5% ของไทยตั น ละประมาณ 520 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ แต ข อง เวียดนามประมาณ 460 เหรียญสหรัฐฯ ทําใหผูซื้อไมสนใจซื้อขาวไทย  สศค. วิเคราะหวา ราคาขาวเปลือกเริ่มปรับตัวลดลงหลังจากรัฐบาลเริ่มระบายสตอก ขาวเปลือกใหกับผูสงออกภายในประเทศ ประกอบกับเปนชวงเดียวกันกับที่ประเทศ เวียดนามลดคาเงินดองลงอีกรอยละ 8.5 ทําใหราคาขาวของเวียดนามถูกลงกวาไทย นอกจากนั้นประเทศอินโดนีเซียยังไดลดการซื้อขาวจากไทยลงเหลือ 3 แสนตัน จากที่ ก อ นหน า คาดไว ว า จะซื้ อ ถึ ง 8 แสนตั น โดยหั น ไปซื้ อ จากประเทศเวี ย ดนามแทน อยางไรก็ดี สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดวาผลผลิตขาวนาป ในฤดูกาลผลิตป 53/54 จะลดลงรอยละ -4.6 เหลือ 22.2 ลานตัน เนื่องจากผลกระทบจากภาวะอุทกภัย ซึ่งผลผลิตที่ลดลงจะมีสวนทําใหราคาขาวปรับตัวเพิ่มขึ้นไดจากปกอนหนา 2. TMB ชี้ทุกฝายควรเรงใหความสําคัญกับวิกฤติอาหารโลก  ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) รายงานวา ขณะนี้ประชาชนทั่ว โลกกํ า ลัง เผชิ ญป ญ หาวิก ฤตอาหารโลกที่ ส งผลให ร าคาอาหารปรั บตั วสู ง ขึ้น ทั่ วโลก โดย นับตั้งแตตนป 2551 ดัชนีราคาอาหารโลกเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 21 และดัชนีราคาวัตถุดิบที่มา จากภาคการเกษตรสูงขึ้นรอยละ 40 ซึ่งถือวาปรับตัวสูงขึ้นกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคา น้ํามันที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10  สศค.วิเคราะหวา ความตองการบริโภคอาหารที่เพิ่มขึ้นของประเทศเศรษฐกิจใหมที่มี จํานวนประชากรมากและมีกําลังซื้อสูงขึ้น เปนผลมาจากจํานวนพื้นที่เพื่อการผลิต อาหารลดลงจากการนําไปใชในการผลิตเชื้อเพลิง ชีวภาพและพลังงานทดแทน รวมถึงการเกิดภัยธรรมชาติตางๆ ที่เปนผลกระทบจากภาวะโลกรอน สงผลทําให ราคาอาหารโลกปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ดัชนีราคาอาหารโลก (FAO Food Price Index) เดือน ม.ค.54 อยูที่ระดับ 231 ซึ่งเปนการปรับตัวสูงขึ้นติดตอกันเปนเดือนที่ 7 ซึ่งจะ สงผลตออัตราเงินเฟอทั่วไปของไทยที่มีปจจัยหลักจากราคาน้ํามันและราคาอาหารใน ตลาดโลก โดยขอมูลลาสุดในเดือน ม.ค.54 อัตราเงินเฟอทั่วไปของไทยเพิ่มขึ้นรอย ละ 3.03 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และยังคงมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ สศค. คาดวา อัตราเงินเฟอทั่วไปของไทยในป 2554 อยูที่ระดับรอยละ 3.5 ตอป (ชวงคาดการณรอยละ 3.0-4.5 ตอป) (คาดการณ ณ เดือน ธ.ค.53) 3. เศรษฐกิจฮองกงในไตรมาสที่ 4 ป 53 อยูที่รอยละ 6.2  อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจฮองกงในไตรมาสที่ 4 ป 53 อยูที่รอยละ 6.2 เมื่อเทียบกับชวง เดียวกันของปกอนหนา ชะลอลงจากไตรมาสกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 6.7 หรือเมือหักผล ทางฤดูกาลแลว ขยายตัวรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา สศค. วิเคราะหวา การขยายตัวที่ชะลอลงดังกลาวสวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่ภาค การสงออกสินคา ซึ่งมีสัดสวนมากที่สุดของเศรษฐกิจฮองงกง หดตัวเมื่อเทียบกับไตร มาสกอนหนาที่รอยละ -3.4 (%qoq_sa) ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเรงขึ้น ที่รอยละ 3.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา บงชี้การฟนตัวของอุปสงคในประเทศ อยางไรก็ตาม แรงกดดันจากเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวงที่ผานมาและมี แนวโนมเพิ่มขึ้นในป 54 ยังคงเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของฮองกง โดยลาสุดในเดือน ม.ค. 54 อัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ทั้งนี้ สศค. คาดวาเศรษฐกิจฮองกงจะสามารถขยายตัวไดรอยละ 4.5 ในป 54 Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast 2010

2010

2011

Q3

Q4

Jan

Feb

Year to Date

Ast.11

Dubai

78.21

74.24

74.24

92.74

96.51

93.98

78.0088.00

Baht/USD

31.69

31.57

31.57

30.57

30.70

30.63

28.5030.50

Economic Data Exchange Rate Currencies

22 Feb 11

23 Feb 11

change

24 Feb 11 (Spot)

THB/USD (onshore)

30.60

30.60

0.00

30.60

JPY/USD

82.73

82.49

-0.29

82.29

CNY/USD

6.5795

6.5741

-0.08

6.5865

USD/EUR

1.3653

1.3742

0.65

1.3775

NEER Index (Average 08 =100)

102.78

102.60

-0.17

102.51

22 Feb 11 (Close)

23 Feb 11 (Close)

% change

987.21

990.91

0.37

12212.79

12105.78

-0.88

5996.76

5923.53

-1.22

NIKKEI-225

10664.70

10579.10

-0.80

Hang Seng

23485.42

22990.81

-2.11

3070.60

3019.12

-1.68

Stock Market Market

SET dDow Jones FFTSE-100

Straits Time

20 Aug 09

Bond Yield Gov Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

3.150

-1.000

20.500

119.000

Thailand-10 Year

3.950

2.500

14.000

1.000

USA-2 Year

0.751

5.332

11.579

-8.718

USA-10 Year

3.481

2.210

7.460

-20.780

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Commodities 22 Feb 11 (Close)

23 Feb 11 (Close)

24 Feb 11 (Close)

%chg

103.44

102.55

-

-0.86

92.65

95.54

-

3.12

106.54

110.04

-

3.29

Gasohol-95 (Bt/litre)

35.84

35.84

35.84

-

Gasohol-91 (Bt/litre)

33.34

33.34

33.34

-

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1397.55

1410.45

1413.80

0.24

Commodities

Dubai (USD/BBL) WTI (USD/BBL) Brent (USD/BBL)

Spot Gold

Tel: 02-273-9020 Ext. 3665

mmf_2011.02.24  

NIKKEI-225 10664.70 10579.10 -0.80 Straits Time 3070.60 3019.12 -1.68 USD/EUR 1.3653 1.3742 0.65 1.3775 Baht/USD 31.69 31.57 31.57 30.57 30....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you