Page 1

Macroeconomic Analysis Group

Macro Morning Focus

Fiscal Policy Office 23 กุมภาพันธ 2554

Summary y 1. ครม. ตออายุโครงการรถไฟ-รถเมลและไฟฟาฟรีอีก 4 เดือน ถึง 30 มิ.ย.54 2. ธปท.หวงชุมนุมประทวงลิเบียอาจกระทบทางออมดันราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้น 3. ธนาคารกลางเวียดนามสงสัญญาณทํามาตรการนโยบายการเงิน Highlight 1. ครม. ตออายุโครงการรถไฟ-รถเมลและไฟฟาฟรีอีก 4 เดือน ถึง 30 มิ.ย.54 ‰ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติการตออายุมาตรการลดคาครองชีพ ไดแก โครงการรถไฟ รถเมล และไฟฟาฟรี อีก 4 เดือน คือ จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการ 28 ก.พ.54 เปนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.54 ทั้งนี้ เพื่อชวยลดภาระคาครองชีพใหกับประชาชน โดยเฉพาะกลุมประชาชนที่มี รายไดนอย ‰ สศค. วิเคราะหวา การตออายุมาตรการลดคาครองชีพโดยใหประชาชนใชบริการรถไฟ รถเมล และไฟฟาฟรีของคณะรัฐมนตรีนั้น จะชวยลดภาระคาครองชีพใหกับประชาชน จากแนวโนมอัตราเงินเฟอในป 54 ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยขอมูลลาสุดในเดือนม.ค.54 อัตราเงิน เฟอทั่วไปเพิ่มขึ้นรอยละ 3.03 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมีแนวโนมเพิ่ม สู งขึ้ น ทั้ ง นี้ การต อ อายุม าตรการยัง มี สว นช ว ยสงเสริ มใหก ารบริ โ ภคภายในประเทศ ขยายตัวตอเนื่อง ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหอัตราการการขยายตัวของเศรษฐกิจ ของไทยในป 54 เติบโตไดดี ทั้งนี้ สศค. คาดวา การบริโภคภาคเอกชนที่แทจริงในป 54 จะเติบโตไดดีตอเนื่องจากป 53 โดยอยูที่ระดับรอยละ 4.9 ตอป (ชวงคาดการณรอยละ 4.4-5.4 ตอป) (คาดการณ ณ เดือน ธ.ค.53) 2. ธปท.หวงชุมนุมประทวงลิเบียอาจกระทบทางออมดันราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้น ‰ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กลาววา เหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้นในลิเบีย อาจจะ ไมสงผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจไทย เพราะอยูหางไกลกันและมีสัดสวนการคาขาย ระหวางกันนอยมาก อยางไรก็ตาม สิ่งที่กังวลคือผลกระทบทางออม เนื่องจากลิเบียอยู ใกลแหลงผลิตน้ํามัน หากเกิดความรุนแรงขึ้น อาจทําใหราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัว สูง และกระทบกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ‰ สศค.วิ เ คราะห ว า ลิ เ บี ย เป น หนึ่ ง ในประเทศผู ผ ลิ ต น้ํ า มั น รายใหญ ที่ สุ ด ในโลก และมี ปริมาณน้ํามันสํารองสูงที่สุดในทวีปแอฟริกา โดยในป 53 สามารถผลิตน้ํามันดิบได 1.55 ลานบารเรล/วัน หรือคิดเปนรอยละ 4.5 ของกําลังการผลิตจากกลุมโอเปค ขณะที่หาก เทียบกับการผลิตรวมทั้งโลกมีสัดสวนเพียงรอยละ 1.8 ของกําลังการผลิตรวม โดย น้ํามั นดิบที่ผลิ ตได จากลิเบี ยมีก ารส งออกจํานวน 1.1 ลานบารเ รล/วัน โดยจากขอมู ล ลาสุดในเดือนธ.ค.53 กลุมโอเปคมีกําลังการผลิตสํารองคงเหลืออยูที่ 4.9 ลานบารเรล/วัน ซึ่งคาดวาจะเพียงพอตอการผลิตชดเชยหากการผลิตในลิเบียตองหยุดชะงักลง อยางไรก็ ดี หากการประทวงลุกลามไปสูประเทศซาอุดิอาระเบีย และอิหรานซึ่งเปนผูผลิตน้ํามัน รายใหญ อัน ดั บ 1 และ 2 มีกํ า ลั ง การผลิ ต 8.1 และ 3.7 ล า นบาร เ รล/วั น ตามลํ า ดั บ อาจจะสงผลกระทบตอราคาน้ํามัน ทั้งนี้ สศค. คาดวาหากการประทวงลุกลามจะสงผล กระทบกั บ เงิ น เฟ อ ของไทยในป 54 ใกล เ คี ย งกั บ กรอบบนที่ ร อ ยละ 4.5 จากช ว ง คาดการณที่รอยละ 3.0 ถึง 4.5 ตอป (ประมาณการ ณ ธ.ค. 53) 3. ธนาคารกลางเวียดนามสงสัญญาณทํามาตรการนโยบายการเงิน ‰ ธนาคารกลางเวียดนามสงสัญญาณทํามาตรการนโยบายการเงินแบบรัดกุม โดยอาจจะ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยางตอเนื่องในระยะตอไปเพื่อลดแรงกดดันดานอัตราเงินเฟอ ที่ขยายตัวอยูในระดับสูง ทั้งนี้จากแรงกดดันดานอัตราเงินเฟอที่มีเพิ่มขึ้นทําใหนักลงทุน เริ่มมีความกังวล สะทอนไดจากดัชนีตลาดหลักทรัพยในวันกอนหนาหดตัวรอยละ 4 ‰ สศค. วิเคราะหวา แนวโนมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเวียตนามเปนผลมา จากอัตราเงินเฟอที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ อัตราเงินเฟอทั่วไปของเวียตนามในเดือน ม.ค. 54 ขยายตัวที่รอยละ 12.2 ตอป ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนกอนหนาที่ขยายตัวรอยละ 11.8 สวนหนึ่งเปนผลมาจากอุปสงคในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและจากการที่ธนาคารกลาง เวียตนามลดคาเงินดอง โดยเปนการปรับลดเปนครั้งที่ 4 ในรอบ 15 เดือนลดลงอีกรอย ละ 7 เพื่อแกปญหาการขาดดุลการคา ทั้งนี้ สศค. คาดวาเศรษฐกิจเวียตนามจะสามารถ ขยายตัวไดรอยละ 6.8 ตอป ในป 2554

Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast 2010

2011 Q4

Jan

Feb

Year to Date

Ast.11

Dubai

78.21

74.24

74.24

92.74

98.25

95.96

78.0088.00

Baht/USD

31.69

31.57

31.57

30.57

30.71

30.63

28.5030.50

Economic Data Exchange Rate Currencies

21 Feb 11

22 Feb 11

change

23 Feb 11 (Spot)

THB/USD (onshore)

30.53

30.60

0.07

30.59

JPY/USD

83.09

82.75

-0.36

82.79

CNY/USD

6.5667

6.5795

0.0128

6.5813

USD/EUR

1.3675

1.3651

-0.0024

1.3691

NEER Index (Average 08 =100)

102.91

102.79

-0.12

102.80

21 Feb 11 (Close)

22 Feb 11 (Close)

% change

995.67

987.21

-0.85

12391.25

12212.79

-1.44

6014.80

5996.76

-0.30

NIKKEI-225

10857.53

10664.70

-1.78

Hang Seng

23485.42

22990.81

-2.11

3070.60

3019.12

-1.68

Stock Market Market

SET dDow Jones FFTSE-100

Straits Time

20 Aug 09

Bond Yield Gov Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

3.126

1.196

26.230

98.355

Thailand-10 Year

3.884

0.015

11.056

-13.540

USA-2 Year

0.698

-6.730

8.365

-19.763

USA-10 Year

3.461

-5.210

-32.420

-51.420

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Commodities 21 Feb 11 (Close)

22 Feb 11 (Close)

100.25

103.44

-

3.2

85.03

92.62

-

8.9

104.51

106.54

-

1.9

Gasohol-95 (Bt/litre)

35.84

35.84

35.84

-

Gasohol-91 (Bt/litre)

33.34

33.34

33.34

-

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1405.95

1398.05

1397.50

-0.04

Commodities

Dubai (USD/BBL) WTI (USD/BBL) Brent (USD/BBL)

Spot Gold

Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

2010 Q3

Tel: 02-273-9020 Ext. 3665

23 Feb 11 (Close)

%chg

mmf_2011.02.23  

NIKKEI-225 10857.53 10664.70 -1.78 Straits Time 3070.60 3019.12 -1.68 Baht/USD 31.69 31.57 31.57 30.57 30.71 30.63 28.50- 30.50 Brent (USD/B...

mmf_2011.02.23  

NIKKEI-225 10857.53 10664.70 -1.78 Straits Time 3070.60 3019.12 -1.68 Baht/USD 31.69 31.57 31.57 30.57 30.71 30.63 28.50- 30.50 Brent (USD/B...

Advertisement