Page 1

Macroeconomic Analysis Group

Macro Morning Focus Summary y 1. สศอ. ปรับเพิ่ม GDP ภาคอุตสาหกรรม ชี้เศรษฐกิจโลกปจจัยบวก 2. พาณิชยจอขึ้นราคาน้ํามันปาลมขวดหลังปาลมสดพุงเทาตัว 3. เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวไดรอยละ 3.2 ตอป ในไตรมาสสุดทายของป 53 Highlight 1. สศอ. ปรับเพิ่ม GDP ภาคอุตสาหกรรม ชี้เศรษฐกิจโลกปจจัยบวก ‰ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปดเผยวา สศอ. ไดปรับเพิ่ มประมาณการ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือ GDP ภาคอุตสาหกรรมป 54 เปนรอยละ 5.5 - 6.5 จากเดิมที่ คาดการณไววาจะขยายตัวรอยละ 3.5 - 4.5 เพราะเห็นวามีปจจัยบวกจากเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ โลกซึ่งเริ่มฟนตัวชัดเจนมากขึ้น สงผลใหการลงทุนดานการผลิตขยายตัวเพื่อรองรับความตองการของ ตลาดตางประเทศที่เริ่มดีขึ้น โดยคาดวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมป 54 นี้จะขยายตัวรอยละ 6.0 - 8.0 สวนอัตราการใชกําลังการผลิตอยูที่รอยละ 64 - 66 ของกําลังการผลิตรวม ‰ สศค. วิเคราะหวา ภาคอุตสาหกรรมไทยป 54 คาดวาจะยังคงมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง จาก ปจจัยบวกทั้งภายในและภายนอก โดยการบริโภคและลงทุนภาคเอกชนตลอดจนการสงออก ที่ ยัง คงมีแ นวโน ม ขยายตั ว ตอเนื่ องจะเป น ปจ จั ย หลั ก ที่ จ ะช วยสนั บสนุ น การขยายตั วของ ภาคอุ ต สาหกรรม อย า งไรก็ ต าม การฟ น ตั ว อย า งเปราะบางของเศรษฐกิ จ G3 ยังคงเปนปจจัยเสี่ยง ดังนั้น ผูประกอบการจึงควรกระจายความเสี่ยงดวยการกระจายตลาด สงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะสินคาหมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ซึ่งเปนสินคาหลักในกลุมอุตสาหกรรมที่เนนการสงออก ทั้งนี้ สศค. คาดการณวาป 54 การ บริโภคและลงทุนภาคเอกชนของไทยจะขยายตัวรอยละ 4.9 และ 11.3 ตามลําดับ ในขณะที่ เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอยละ 3.3 (ประมาณการ ณ ธ.ค. 53) 2.พาณิชยจอขึ้นราคาน้ํามันปาลมขวดหลังปาลมสดพุงเทาตัว ‰ ก.พาณิชยเผยวาแนวโนมราคาผลปาลมที่ยังเพิ่มขึ้นตอเนื่อง อาจทําใหปญหาน้ํามันปาลมบริโภคขาด แคลนและราคาแพงเพิ่มขึ้นไปอีก รวมทั้งอาจตองมีการขอปรับขึ้นราคาน้ํามันปาลมบรรจุขวดรอบใหม จากที่ไดรับอนุมัติใหปรับขึ้นราคาไปแลว 9 บาท/ขวด เมื่อชวงตนเดือน ม.ค. โดยผลปาลมสดเฉลี่ย กิโลกรัมละ 7 บาท ปจจุบันเพิ่มขึ้นเปน 10 -15 บาท ทําใหราคาปาลมน้ํามันกึ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นกิโลกรัม ละ 50 – 60 บาท สูงเกินกวาเพดานราคาน้ํามันปาลมบรรจุขวดของ ก.พาณิชยที่ลิตรละ 47 บาท ซึ่ง อาจไมสามารถควบคุมราคาไดและอาจทะใหราคาอาจขึ้นเปนลิตรละ 50 บาท ‰ สศค. วิเคราะหวา การขาดแคลนผลปาลมสดที่เกิดจากปญหาภัยแลงในชวงกลางปที่ผานมา และปญหาอุทกภัยในชวงปลายป ทําใหไมสามารถนําผลผลิตออกจากพื้นที่ได ขณะที่ในป 53 ความตองการบริโภคน้ํามันปาลมอยูที่ 1.6 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีความตองการบริโภค อยูที่ 1.5 ลานตัน หรือคิดเปนการขยายตัวรอยละ 6.2 สงผลใหอัตราเงินเฟอหมวดเครื่อง ประกอบอาหารในเดือน ม.ค. - ก.พ. 54 อาจจะปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องจากเดือน ธ.ค. 53 ที่อยู ในระดับสูงที่ระดับ 123.06 และอาจสงผลใหราคาสินคาที่ใชวัตถุดิบจากน้ํามันปาลมมีการ ปรับตัวขึ้นตาม ทั้งนี้ สศค. คาดวาอัตราเงินเฟอในป 54 จะอยูที่รอยละ 3.5 ตอป โดยมีชวง คาดการณที่รอยละ 3.0 ถึง 4.5 ตอป (ประมาณการ ณ ธ.ค. 53) 3.เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวไดรอยละ 3.2 ตอป ในไตรมาสสุดทายของป 53 ‰ ทางการสหรัฐฯ ประกาศตัวเลขเบื้องตนของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ป 53 ที่รอยละ 3.2 โดยกลาววาอาจขยายตัวไดถึงรอยละ 7.1 หากภาคธุรกิจไมทําการชะลอการผลิตสินคาคงคลัง ซึ่งเปน การขยายตัวสูงสุดนับตั้งแตไตรมาส 2 ป 27 สงผลใหการขยายตัวทั้งป 53 ขยายตัวไดรอยละ 2.9 สูงสุดนับตั้งแตป 48 โดยปจจัยขับเคลื่อนหลักของการขยายตัวในไตรมาส 4 คือ การบริโภคภาคเอกชน ที่มีสัดสวน 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สามารถขยายตัวไดรอยละ 4.4 ซึ่งมีสวนทําให GDP ขยายตัว (contribution to GDP) ไดถึงรอยละ 3.04 และการสงออกที่ขยายตัวดีขึ้น ทําใหขาด ดุลการคาลดลง อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรเห็นวาแนวโนมการสงออกอาจไมตอเนื่องนานนัก ดังนั้นการบริโภคในประเทศจึงเปนตัวแปรที่สําคัญกวา ‰ สศค. วิเคราะหวา เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในป 53 คาดวาจะขยายตัวไดรอยละ 2.7 (คาดการณ ณ ธ.ค. 53) จากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน สวนในป 54 คาดวา เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวรอยละ 2.7 ตอป หรือในชวงคาดการณที่รอยละ 2.2 – 3.0 ตอป ใกลเคียงกับปกอนหนา อยางไรก็ตาม คาดวาการจางงานของสหรัฐฯ จะยังเปนปญหาสําคัญ และจะยังไมมีสัญญาณการฟนตัว

Fiscal Policy Office 31 มกราคม 2554 Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast 2010

2011

Q4

Dec

Jan

Year to Date

Ast.10

Dubai

78.21

74.24

74.24

88.95

92.73

92.73

78.0088.00

Baht/USD

31.69

31.57

31.57

30.10

30.58

30.58

28.5030.50

Economic Data Exchange Rate Currencies

change

31 Jan 11 (Spot)

27 Jan 11

28 Jan 11

THB/USD (onshore)

30.90

31.03

0.42

31.14

JPY/USD

82.86

82.10

-0.92

82.13

CNY/USD

6.5819

6.5819

USD/EUR

1.3726

1.3613

-0.82

1.3584

NEER Index (Average 08 =100)

102.17

101.69

-0.48

101.15

Stock Market

0.00

6.5845

20 Aug 09

27 Jan 11 (Close)

28 Jan 11 (Close)

% change

986.71

981.83

-0.49

11989.83

11823.70

-1.39

5965.08

5881.37

-1.40

NIKKEI-225

10478.66

10360.34

-1.13

Hang Seng

23843.24

23779.62

-0.27

3220.78

3219.83

-0.03

Market

SET dDow Jones FFTSE-100

Straits Time

Bond Yield Gov Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

2.969

1.873

17.433

99.626

Thailand-10 Year

3.853

1.467

9.404

-26.134

USA-2 Year

0.555

-40.26

-19.666

-31.036

USA-10 Year

3.329

-0.980

-15.404

-31.245

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Commodities 27 Jan 11 (Close)

28 Jan 11 (Close)

31 Jan 11 (Close)

%chg

Dubai (USD/BBL)

93.51

93.56

-

0.1

Commodities

WTI (USD/BBL)

84.45

88.15

-

4.4

Brent (USD/BBL)

96.55

97.25

-

0.7

Gasohol-95 (Bt/litre)

35.14

35.14

35.14

-

Gasohol-91 (Bt/litre)

32.64

32.64

32.64

-

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1311.11

1334.79

1340.95

0.5

Spot Gold

Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

2010 Q3

Tel: 02-273-9020 Ext. 3665

mmf_2011.01.31  

Straits Time 3220.78 3219.83 -0.03 Baht/USD 31.69 31.57 31.57 30.10 30.58 30.58 28.50- 30.50 USD/EUR 1.3726 1.3613 -0.82 1.3584 Year Ast.10t...