Page 1

Macroeconomic Analysis Group

Macro Morning Focus Summary y 1. ส.อ.ท. จี้รัฐออกมาตรการเยียวยาลอยตัวแอลพีจี-ขึ้นคาไฟฟา 2. ศูนยวิจัยกสิกรฯ คาดราคาสงออกขาว ไตรมาส 1 ป 54 ขยายตัวรอยละ 5-10 3. โอเปกจะไมเพิ่มกําลังการผลิตถึงแมวาราคาน้ํามันจะอยูในระดับสูง Highlight 1. ส.อ.ท. จี้รัฐออกมาตรการเยียวยาลอยตัวแอลพีจี-ขึ้นคาไฟฟา ‰ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) กลาววา โครงการเรงรัฐปฏิบัติการดวน เพื่อคนไทยที่จะลอยตัวราคากาซหุงตม (แอลพีจี) และปรับขึ้นคาไฟฟาของภาคอุตสาหกรรม เพื่อชวยเหลือภาคครัวเรือน จะสงผลใหตนทุนของผูประกอบการเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ทั้งนี้ คาด วาจะสงผลกระทบตอ อุตสาหกรรมเซรามิคมากที่สุดเนื่อจากใชแอลพีจี 60 – 80% ‰ สศค.วิ เ คราะห ว า ป จ จุ บัน ราคาแอลพี จี ต ลาดโลกอยู ที่ตั นละ 929 ดอลลาร ห สรั ฐ ฯ ในขณะที่ราคาแอลพีจีในไทยอยูที่ตันละ 333 ดอลลารหสรัฐฯ จากการที่รัฐบาลมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ม.ค.54 ในการลอยตัวราคากาซหุงตมและขึ้นคาไฟ นอกจากจะทํา ใหตนทุนของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ก็ยังอาจสงผลใหผูประกอบการมีการปรับ ราคาสินคาในตลาดใหอาจปรับสูงขึ้น และอาจจะสงผลตออัตราเงินเฟอในป 54 ให ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ สสค. คาดวา ทั้งป 54 อัตราเงินเฟอจะอยูที่รอยละ 3.5 ตอป (โดย มีชวงคาดการณที่รอยละ 3.0 ถึง 4.5 ตอป) ประมาณการ ณ ธ.ค. 53 ซึ่งอาจจะสงผล ใหดัชนีในหมวด ไฟฟา เชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นวาป 53 ที่ขยายตัวรอยละ 9.7 2. ศูนยวิจัยกสิกรฯ คาดราคาสงออกขาว ไตรมาส 1 ป 54 ขยายตัวรอยละ 5-10 ‰ ศูนยวิจัยกสิกรไทยรายงานสถานการณขาวไทยป 54 โดยคาดการณวาราคาขาวที่ชาวนาขาย ไดในชวงไตรมาสแรกปนี้ มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 5 – 10 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ป 53 เนื่องจากโรงสีและผูสงออกกลับมารับซื้อขาวเพื่อสงมอบตามคําสั่งซื้อ อีกทั้งผูนําเขาหันมาซื้อ ขาวจากไทยแทนเวียดนามที่มีคําสั่งซื้อเต็มไปจนถึงไตรมาสแรกในปนี้ รวมถึงการปรับขึ้น เพดานราคาสงออกขาวขั้นต่ําทําใหราคาขาวเวียดนามเพิ่มขึ้นมาอยูใกลเคียงขาวไทย ‰ สศค. วิเคราะหวา ในป 54 นี้ ราคาขาวตลอดจนราคาสินคาเกษตรอื่นๆมีแนวโนม ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปจจัยทั้งดานอุปสงคและอุปทานกลาวคือ ปริมาณผลผลิต สินคาเกษตรที่จะออกสูตลาดโลกในปนี้โดยเฉพาะในชวงตนป มีแนวโนมต่ํากวาชวง เดี ย วกัน ของป 53เนื่ อ งจากปญ หาสภาพอากาศไมเ อื้อ อํา นวยจากภาวะลานิน ญ า อีกทั้งเริ่มมีการเก็งกําไรในตลาดซื้อขายโภคภัณฑลวงหนา เนื่องจากตลาดการเงิน โลกยังคงผันผวนนักลงทุนจึงหันไปเก็งกําไรในสินคาโภคภัณฑทั้งน้ํามันดิบและสินคา เกษตร อยางไรก็ตาม หากปริมาณผลผลิตที่ลดลงสามารถชดเชยไดดวยราคาที่สูงขึ้น โดยที่ ต น ทุ น การผลิ ต ไม เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น รายได ข องเกษตรกรไทยก็ จ ะสามารถขยาย ตัวอยางตอเนื่อง และจะเปนหนึ่งในปจจัยหนุนการบริโภคภาคเอกชน ตลอดจนภาค การสงออกได 3. โอเปกจะไมเพิ่มกําลังการผลิตถึงแมวาราคาน้ํามันจะอยูในระดับสูง ‰ ประธานกลุมประเทศผูสงออกน้ํามันรายหลักของโลก (OPEC) กลาววา ราคาน้ํามันที่เพิ่ม สูงขึ้น ถึงระดับ 100 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ไมถือเปนเรื่องผิดปกติ และไมจะเปนตองเรียก ประชุมฉุกเฉินเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของเวเนซูเอลา เห็ น ว า แนวโน ม ราคาน้ํ า มั น ที่ สู ง ขึ้ น จะไม เ ป น ภั ย คุ ก คามต อ การฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก และราคาน้ํามัน ที่เขาใกล 100 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล เปนราคาที่เปนธรรมกับทุกฝาย ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของสมาชิกโอเปกบางประเทศ เชน ลิเบีย เอกวาดอร และอิหราน ที่ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนที่ราคาน้ํามันตองสูงขึ้น เพื่อชวยใหประเทศผูผลิตน้ํามันคงกําลังการ ผลิตที่มีเสถียรภาพได อยางไรก็ตาม อีกแกนนําอยางซาอุดิอารเบียเห็นวา ราคาที่เปนธรรม กับทุกฝายนาจะอยูที่ระดับ 70-80 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ‰ สศค. วิเคราะหวา ราคาน้ํามันดิบเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับประเทศที่มีความตองการใชน้ํามันในระดับสูง เนื่องจากจะ เปนปจจัยกําหนดตนทุนการผลิตของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จากประมาณ การเศรษฐกิจไทยที่ สศค. ประกาศเมื่อเดือน ธ.ค. 53 คาดวาราคาน้ํามันป 54 นาจะ อยูที่ระดับ 78-88 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล โดยมีคากลางที่ 83 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ปรับตัวสูงขึ้นจากเฉลี่ยทั้งป 53 ที่อยูที่ 78.2 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3665

Fiscal Policy Office 17 มกราคม 2554 Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast 2010

2010

2011

Q3

Q4

Dec

Jan

Year to Date

Ast.10

Dubai

78.21

74.24

74.24

88.95

91.71

91.71

78.0088.00

Baht/USD

31.69

31.57

31.57

30.10

30.36

30.36

28.5030.50

Economic Data Exchange Rate Currencies

13 Jan 11

change

14 Jan 11

17 Jan 11 (Spot)

THB/USD (onshore)

30.41

30.48

0.07

30.57

JPY/USD

82.80

82.94

0.14

82.93

CNY/USD

6.6044

6.5876

-0.0168

6.5927

USD/EUR

1.3354

1.3375

0.0021

1.3336

NEER Index (Average 08 =100)

104.39

103.79

-0.6020

103.91

Stock Market

20 Aug 09

13 Jan 11 (Close)

14 Jan 11

% change

1019.51

1035.08

1.53

11731.90

11787.38

0.47

6023.88

6002.07

-0.36

NIKKEI-225

10589.76

10499.04

-0.86

Hang Seng

22902.97

22932.50

0.13

3144.31

3137.78

-0.21

Market

SET dDow Jones FFTSE-100

Straits Time

Bond Yield Gov Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

2.860

-1.987

19.945

93.765

Thailand-10 Year

3.782

-1.149

10.326

-30.968

USA-2 Year

0.585

-2.470

-0.752

-38.926

USA-10 Year

3.305

-6.174

2.496

-49.200

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Commodities 13 Jan 11 (Close)

14 Jan 11

17 Jan 11 (Close)

%chg

Dubai (USD/BBL)

94.19

93.30

-

-0.94

Commodities

WTI (USD/BBL)

91.39

91.53

-

0.15

Brent (USD/BBL)

98.71

99.75

-

1.05

Gasohol-95 (Bt/litre)

34.34

34.84

34.84

Gasohol-91 (Bt/litre)

31.84

32.34

32.34

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

1373.55

1361.40

1364.69

Spot Gold

0.25

mmf_2011.01.17  

Dubai 78.21 74.24 74.24 88.95 91.71 91.71 78.00- 88.00 USD/EUR 1.3354 1.3375 0.0021 1.3336 USA-2 Year 0.585 -2.470 -0.752 -38.926 Commoditie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you