Page 1

Macroeconomic Analysis Group

Macro Morning Focus Summary y 1. เปาสงออกโต “10%” ยังลุน 2. แนวโนมราคาสินคาเกษตรป 54 แพงขึ้นทุกรายการ 3. เศรษฐกิจสิงคโปร ไตรมาส 4 ป 53 ยังคงขยายตัวดี Highlight 1. เปาสงออกโต “10%” ยังลุน ‰ สงออกปกระตายยังเผชิญหลายปจจัยเสี่ยง ทั้งราคาน้ํามัน เศรษฐกิจโลกและคาเงิน โดยนางนันท วัลย สกุนตนาค อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก กลาววา ในป 2554 กระทรวงพานิชย ตั้งเปาการ สงออกใหขยายตัว 10% คิดเปนมูลคา 207.910 – 209,586 ลานดอลลาร ขณะที่สงอออกป 2553 คาดวาจะขยายตัวประมาณ 24-25 % คิดเปนมูลคาประมาณ 189.009 -190.533 ลานดอลลาร ‰ สศค.วิเคราะหวา ในป 2554 ปริมาณการสงออกสินคาและบริการคาดวาจะขยายตัวที่รอย ละ 6.4 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 5.4 ถึง 7.4 ตอป) แมวาการขยายตัวจะชะลอ ลงจากป ก อ นหน า แตเ ปน เพราะฐานการคํา นวณที่ สู งกวาปกติ ใ นป 2553 นอกจากนี้ คาเงินบาทที่มีแนวโนมแข็งคาขึ้น อาจสงผลกระทบทางลบตอปริมาณการสงออกสินคา ของไทยไปยังกลุมประเทศในแถบตะวันตก อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการกระจายตัวของ ตลาดสงออกที่กระจายตัวมายังกลุมประเทศในเอเชียมากขึ้น เห็นไดจากในป 2553 จีนได ขึ้นมาเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทยแทนที่สหรัฐ รวมถึงกลุมประเทศในแถบอาเซียนที่ไทย สงออกไปไดมากขึ้นดวย ซึ่งจะสงผลใหคาเงินบาทที่แข็งคาไมกระทบตอการสงออกของ ไทยมากนัก 2. แนวโนมราคาสินคาเกษตรป 54 แพงขึ้นทุกรายการ ‰ รมว.กระทรวงพาณิชยเปดเผยวา แนวโนมสินคาเกษตรสําคัญป 53/54 มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นทุก รายการ ทั้ ง ข า ว มั น สํ า ปะหลั ง หมู ไก ข า วโพด ปาล ม น้ํ า มั น มะพร า ว กาแฟ และถั่ ว เหลื อ ง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกในประเทศไดรับความเสียหายจากสภาพอากาศแปรปรวน การระบาดของ ศัตรูพืช และปญหาน้ําทวม เชนเดียวกับผลผลิตประเทศอื่นทั่วโลก ‰ สศค. วิ เ คราะห ว า แนวโน ม ราคาสิ น ค า เกษตรของไทยในป 54 คาดว า จะยั ง คงสู ง ขึ้ น ตอเนื่องจากป 53 ตามทิศทางราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกที่ยังคงทรงตัวในระดับสูง โดยไดรับปจจัยบวกจาก 1) อุปทานสินคาเกษตรที่ปรับตัวลดลงจากสภาพภูมิอากาศที่ แปรปรวน ทําใหไมเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูก 2) อุปสงคตอสินคาเกษตรที่ปรับเพิ่ม สูงขึ้นอยางตอเนื่องตามการฟนตัวของเศรษฐโลก 3) แนวโนมราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น และ 4) ปจจัยดานการเก็งกําไร เนื่องจากสินคาเกษตรสําคัญ เชน ขาว น้ําตาล ยางพารา มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน เปนสวนหนึ่งของสินคาโภคภัณฑที่มีการเก็งกําไร ทั้งนิ้ ราคาสิ น ค า เกษตรที่ เ กษตรกรขายได ข องไทยในช ว ง 11 เดื อ นแรกป 53 ขยายตั ว ใน ระดับสูงที่รอยละ 26.1 ตอป ซึ่งจะเปนปจจัยหลักในการสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน ในป 54 ตอไป 3. เศรษฐกิจสิงคโปร ไตรมาส 4 ป 53 ยังคงขยายตัวดี ‰ กระทรวงการค า และอุ ต สาหกรรมสิ ง คโปร ป ระกาศตั ว เลขเบื้ อ งต น ของอั ต ราการเติ บ โตของ เศรษฐกิจไตรมาส 4 ป 53 ขยายตัวรอยละ 12.5 ตอป หรือรอยละ 6.9 ตอป เมื่อเทียบกับไตรมาส กอนหนา (qoq saar) จากไตรมาสกอนหนาที่หดตัวรอยละ -18.7 ตอป เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน หนา (qoq saar) ทําใหเศรษฐกิจสิงคโปรพนจากการตกอยูในภาวะถดถอยทางเทคนิค ทั้งนี้ จาก ตัวเลขเบื้องตนที่กลาวมา ทําใหเศรษฐกิจสิงคโปรขยายตัวรอยละ 14.7 ตอป ในป 53 อยางไรก็ ตาม ทางการสิงคโปรคาดการณอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในป 54 วาจะชะลอลงมาอยูที่ รอยละ 4.0 - 6.0 ตอป ‰ สศค. วิเคราะหวา เศรษฐกิจสิงคโปรป 53 ที่ขยายตัวอยางแข็งแกรงถึงรอยละ 14.7 ตอป หลังจากที่หดตัวเล็กนอยที่รอยละ -1.3 ตอปในป 52 โดยมีปจจัยหลักมาจากภาคสงออก โดยเฉพาะการสงออกที่ไมรวมน้ํามัน ซึ่งในชวง 11 เดือนแรกของป 53 ขยายตัวดีถึงรอย ละ 24.2 ตอป สอดคลองกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมซึ่งในไตรมาส 4 ขยายตัวดี ถึงรอยละ 28.2 ตอป นอกจากนี้ ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย 11 เดือน แรกป 53 อยูที่ระดับ 51.2 สะทอนการขยายตัวอยางแข็งแกรง และสูงขึ้นมากจากป 52 ที่ อยูที่ระดับ 49.8 สะทอ นการหดตัวของภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สศค.คาดวาเศรษฐกิจ สิงคโปรป 54 จะขยายตัวรอยละ 4.4 ตอป (ประมาณการ ณ เดือน ธ.ค. 53)

Fiscal Policy Office 4 มกราคม 2554 Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast 2009

2011

Q4

Dec

Jan

Year to Date

Ast.10

Dubai

61.28

74.24

74.24

88.95

91.94

91.94

74.0079.00

Baht/USD

34.29

31.57

31.57

30.10

30.02

30.02

31.2032.20

Economic Data Exchange Rate Currencies

31 Dec 10

3 Jan 11

change

4 Jan 11 (Spot)

THB/USD (onshore)

ปดทําการ

ปดทําการ

-

30.02

JPY/USD

81.15

81.71

0.56

81.86

CNY/USD

6.5900

6.5897

-0.0003

6.5900

USD/EUR

1.3377

1.3356

-0.0021

1.3340

NEER Index (Average 08 =100)

105.02

105.00

-0.02

105.05

Stock Market

20 Aug 09

31 Dec 10 (Close)

3 Jan 11 (Close)

% change

ปดทําการ

ปดทําการ

-

15577.51

11670.75

0.81

3899.94

ปดทําการ

-

NIKKEI-225

ปดทําการ

ปดทําการ

-

Hang Seng

23035.45

23436.05

1.74

3190.04

3235.77

1.43

Market

SET dDow Jones FFTSE-100

Straits Time

Bond Yield Gov Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

ปดทําการ

-

-

-

Thailand-10 Year

Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

ปดทําการ

-

-

-

USA-2 Year

0.601

-0.852

12.666

-47.011

USA-10 Year

3.338

4.145

32.795

-48.549

Commodities 31 Dec 10 (Close)

3 Jan 11 (Close)

4 Jan 11 (Close)

%chg

Dubai (USD/BBL)

89.14

91.94

-

3.14

WTI (USD/BBL)

91.38

91.57

-

0.27

Brent (USD/BBL)

94.23

ปดทําการ

-

-

Gasohol-95 (Bt/litre)

33.84

34.34

34.34

-

Gasohol-91 (Bt/litre)

31.34

31.84

31.84

-

Diesel (Bt/litre)

29.99

29.99

29.99

-

1419.45

1414.09

1414.15

0.004

Commodities

Spot Gold

Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3665

2010 Q3

mmf_2011.01.04  
mmf_2011.01.04  

USA-10 Year 3.338 4.145 32.795 -48.549 USA-2 Year 0.601 -0.852 12.666 -47.011 USD/EUR 1.3377 1.3356 -0.0021 1.3340 Hang Seng 23035.45 23436....

Advertisement