Page 1

Macroeconomic Analysis Group

Macro Morning Focus

Fiscal Policy Office 27 มีนาคม 2555

Summary 1. ขยายวงเงินบานหลังแรก กระทบสินเชื่อแบงกไมมาก 2. กฟผ.เผยยอดใชไฟฟาสูงสุด ทําลายสถิติปกอน 3. ดัชนีการทําสัญญาซื้อบานที่รอปดการขายในสหรัฐเดือนก.พ. อยูที่ 96.5 รวงลงรอยละ 0.5 Highlight

Assumptions & Key Indicators in FPO Forecast. 2011 Dubai

1. ขยายวงเงินบานหลังแรก กระทบสินเชื่อแบงกไมมาก  รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย กลาววา การขยายหลักเกณฑบานหลังแรกเปน 2 ลานบาท จะสงผลกระทบตอการปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยของธนาคารพาณิชยบาง แตคงไมมากนัก เพราะที่ ผานมาธนาคารพาณิชยสวนใหญปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยในราคา 2-2.5 ลานบาท พรอมทั้งประเมิน วา ตลาดที่อยูอาศัยและสินเชื่อจะฟนตัวตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนไป เพราะปจจุบันลูกคายัง ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงปลายป ที่ผานมา  สศค.วิเคราะหวา การขยายหลักเกณฑบานหลังแรกเปน 2 ลานจะไมสงผลกระทบตอการ ปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมากหนัก เนื่องจากธนาคารพาณิชยของไทยในปจจุบัน ถือวามีความมั่นคงและฐานะทางการเงิน ที่ แข็งแกรง สะทอนจากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิ ด รายไดสุทธิ (Net NPLs) ในเดือน ธ.ค.54 อยูที่รอยละ 1.3 ของยอดคงคางสินเชื่อรวม และ การดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) ในเดือน ม.ค.55 อยูที่รอยละ 15.2 ซึ่งเชื่อวาธนาคารพาณิชยของไทยสามารถรองรับความตองการสินเชื่อใน การฟนฟูกิจการที่ไดรับความเสียหายของภาคอตุตสาหกรรมและการซอมแซมบานของภาค ครัวเรือนไดเปนอยางดี แมวาสภาพคลองสวนเกินของธนาคารพาณิชยทั้งระบบจะลดลง เล็กนอยจากเดือนกอนหนามาอยู 1.99 ลานบาทในเดือน ม.ค.55 2. กฟผ.เผยยอดใชไฟฟาสูงสุด ทําลายสถิติปกอน  ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กลาววา เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 55 ที่ผานมา ความตองการใช ไฟฟาสูงสุดถึง 24,464.6 เมกะวัตต ทําลายสถิติในป 54 และคาดวาในปนี้จะสูงขึ้นถึงประมาณ 25,400 เมกะวัตต ในชวงเดือนเม.ย. 55 ถึง พ.ค. 55 หรือเพิ่มขึ้นจากปกอนกวา 1,000 เมกะวัตต เนื่องจากในชวงเดือนนั้นอากาศจะรอนขึ้น ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมที่ตองหยุดเดินเครื่องในชวง น้ําทวมจะกลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง จากปจจุบันที่มีบริษัทที่กลับมาผลิตไดพียงรอยละ 50 จึงอยาก ขอความรวมมือใหประชาชนชวยกันประหยัดพลังงาน  สศค.วิ เ คราะห ว า การใช พ ลั ง งานไฟฟ า ถื อ เป น เครื่ อ งชี้ ด า นการอุ ป โภคบริ โ ภคของ ภาคเอกชนที่มี ค วามสํ า คัญ เครื่ อ งชี้ ห นึ่ ง โดยในชว งที่ เ ศรษฐกิ จ เผชิญ กั บวิ ก ฤติ อุ ท กภั ย ปริมาณการใชไฟฟาไดปรับตัวลดลงต่ําสุดในเดือน ธ.ค.54 โดยหดตัวถึงรอยละ -6.1 ดังนั้น การที่ปริมาณการใชไฟฟาในเดือน มี.ค.55 ปรับตัวทําสถิติสูงสุดใหมจึงสามารถสะทอนการ บริโภคภาคเอกชนที่มีการฟนตัวกลับมาไดแลวในระดับหนึ่ง อยางไรก็ดีราคาน้ํามันดิบที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดในประเทศอิหรานอาจสงผลกระทบตอการฟนตัว ของการบริโภค ดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาวภาครัฐไดใชมาตรการตรึงคาเอฟไวที่ 18 สตางคตอหนวย ถึงในเดือนเม.ย.55 ซึ่งจะชวยชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอ ทํา ใหสศค.คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 55 จะอยูที่รอยละ 3.6 ลดลงจากป 54 ที่อยูที่รอยละ 3.8 3. ดัชนีการทําสัญญาซื้อบานที่รอปดการขายในสหรัฐเดือนก.พ. อยูที่ 96.5 รวงลงรอยละ 0.5  สมาคมนายหนาอสังหาริมทรัพยแหงชาติของสหรัฐเปดเผยวา ดัชนีการทําสัญญาซื้อบานที่รอปดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.พ. รวงลงรอยละ 0.5 มาอยูที่ 96.5 ชะลอลงจากเดือนกอนหนาที่เพิ่มขึ้น 2.0% ซึ่งการลดลงดังกลาวสะทอนวา ยอดขายบานของสหรัฐยังคงหดตัวลง ในขณะที่ตลาดที่อยูอาศัย ยังคงตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งกวาจะฟนตัวขึ้น สอดคลองกับตัวเลขยอดขายบานใหมเดือนก.พ.ปรับตัว ลดลงรอยละ 1.6 แตะที่ 313,000 ยูนิต  สศค. วิเคราะหวา ปจจัยที่ทําใหตลาดอสังหาริมทรัพยในสหรัฐยังคงไมกระเตื้อง เนื่องจาก ณ ปจจุบันมีบานจํานวนมากกําลังจะประสบปญหาถูกสถาบันการเงินยึด โดยรัฐบาลกําลัง สอบสวนบรรดาบริษัทปลอยกู (mortgage lending) ที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนด นอกจากนี้ นโยบายการปลอยกูที่เขมงวดมากขึ้น ทําใหชาวอเมริกัน จํานวนมากไมมีคุณสมบัติค รบ พอที่จะซื้อบานได ขณะที่ผูที่มีคุณสมบัติครบกลับเฝารอจังหวะวาราคาบานที่อาจจะลดลง ไปอีก อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐอื่นๆ พบวาสวนใหญเปนไปในทิศ ทางบวก อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคเดือน ก.พ. 55 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ภาคการจางงานที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตลอดจนดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่สูงกวาระดับ 50 บงชี้ การขยายตัวตอเนื่องของภาคอุตสาหกรรม เปนตน สงผลให สศค.ปรับเพิ่มตัวเลขอัตราการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐเฉลี่ยในป 55 (คาดการณ ณ มี.ค.55) จากรอยละ 1.9 มาเปน รอยละ 2.2

2011

2012

Q3

Q4

Feb

Mar

Year to Date

Ast.11

105.61

106.81

104.89

116.19

122.64

115.64

96.00106.00

30.47

30.11

30.99

30.70

30.67

30.97

30.330.8

Bath/USD

Economic Data Exchange Rate Currencies

23 Mar 12

26 Mar 12

27 Mar 12 (spot)

%change

THB/USD

30.75

30.75

0.00

30.66

JPY/USD

82.31

82.83

0.63

82.82

CNY/USD

6.3039

6.3140

0.1602

6.3092

USD/EUR

1.3271

1.3356

0.6405

1.3354

NEER Index (Average 08

100.08

100.12

0.04

100.44

Stock Market

10 Feb 12

23 Mar 12 (Close)

26 Mar 12 (Close)

% change

1194.44

1188.32

-0.51

13080.73

13241.63

1.23

5854.89

5902.70

0.82

NIKKEI-225

10011.47

10018.24

0.07

Hang Seng

20668.80

20668.86

0.00

2990.08

2974.50

-0.52

Market SET Dow Jones FTSE-100

Straits Time

Bond Yield Change from (in Basis Points) 1 Day 1 Month 1 Year

Gov’t Bond Yield

Yield (%)

Thailand - 2 Year

3.249

0.637

11.253

27.263

Thailand-10 Year

3.768

0.409

36.658

-0.261

USA-2 Year

0.347

-0.800

3.890

-38.79

USA-10 Year

2.255

0.180

31.390

-118.560

Commodities Commodities

23 Mar 12 (Close)

26 Mar 12 (Close)

27 Mar 12

Dubai (USD/BBL)

122.20

122.90

-

0.57

WTI (USD/BBL)

106.43

107.05

-

0.58

Brent (USD/BBL)

126.06

126.70

-

0.51

Gasohol-95 (Bt/litre)

40.23

40.23

40.23

-

Gasohol-91 (Bt/litre)

38.48

38.48

38.48

-

Diesel (Bt/litre)

32.33

32.33

32.33

-

1661.73

1689.37

1688.86

-0.03

Spot Gold

% change

Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance Tel: 02-273-9020 Ext. 3665

                                                                                                                        

/macro_morning_focus_27_mar_2012  

http://www.foodfti.com/images/Test11/macro_morning_focus_27_mar_2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you