Page 1

ที่ 31/ 3795 /2555 18 มิถุนายน 2555 เรือ่ ง ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2555 ทีป่ ระสงค์จะทางาน เรียน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2555 ด้วย กรมการจัดหางาน ได้จดั ส่งข้อมูลการสารวจผูส้ าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2555 ที่ ประสงค์จะทางานประมาณ 40,000 คนทั ่วประเทศ ซึง่ เป็ นผูส้ าเร็จ การศึกษาในระดับ มัธ ยมศึก ษา ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยขอความ ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้กบั สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทางานในสถานประกอบการ เป็ นการเพิม่ โอกาสในการหางานทาให้แก่ ผูส้ าเร็จการศึกษาใหม่ ในเรือ่ งนี้ สายงานแรงงาน จึงขอแจ้งมายังประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และประธาน กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกในจังหวัด/กลุ่มอุตสาหกรรม ได้รบั ทราบ โดยสามารถติดต่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ท่ี : ฝ่ายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมฯ หรือ ดาวน์ โหลดข้อมูลได้ท่เี ว็บไซต์ www.ftijob.com ทัง้ นี้ ขอความอนุ เคราะห์แจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่ท่าน ได้รบั บรรจุเข้าทางานในสถานประกอบการไปยังกองวิจยั ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ถนนมิตร ไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ e-mail : Lmicenter@windowslive.com ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวเป็ น ข้อมูลส่วนบุค คล จึงขอความกรุณารัก ษาและใช้ข้อ มูลด้วยความรอบคอบและระมัดระวังด้วย จักเป็ น พระคุณยิง่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีกจิ จตุรเจริญคุณ) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำเนำเรียน

รองประธานฯ สายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รองประธานฯ สายงานอุตสาหกรรม

ฝา่ ยแรงงาน/ดวงดาว โสภา โทรศัพท์ 0-2345-1307

/letter  

http://www.foodfti.com/images/stories/pr_news/letter.pdf

/letter  

http://www.foodfti.com/images/stories/pr_news/letter.pdf

Advertisement