Page 1

รายงานการประชุมเพื่อสรุ ปกิจกรรมของสายงาน Regulatory Affairs พฤศจิกายน 2553 ประชุมเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่ห้อง Tulip โรงแรมรามาการ์ เดนส์ เวลา 14.00-16.30 น. ผู้เข้ าร่ วมประชุม 1. ดร. พิเชฐ อิฐกอ มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด ประธาน มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด 2. อนันต์ จํานาญศิลป์ 3. อุทยั ศิริโชติบณ ั ฑิต มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด 4. มหาชัย ลิรัฐพงศ์ เป็ บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จํากัด 5. ศราวุธ จิตต์ใจ เป็ บซี่-โคล่า อินเตอร์ เนชัน่ นอล 6. ดร. ขวัญทวี พ่อค้ าทอง เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด 7. อุบลวัลคุ์ สัตตะรุจาวงษ์ มาร์ ส ไทยแลนด์ อิงค์ ไวเอท-เอเยร์ สท์ (ประเทศไทย) จํากัด 8. อมฤตา ศิริชยั 9. เพ็ญศรี จตุนิรัตศิ ยั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด 10. ดร. พจนี พะเนียงเวทย์ ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์ จํากัด มหาชน 11. ดร. เอกรัตน์ สุขสมชีพ โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จํากัด 12. นันทิวตั ธรรมหทัย โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จํากัด 13. บุรินทร์ ริ มคีริ เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด 14. ดร.เมธินี ศรี วฒ ั นกุล มอนซานโต้ (ประเทศไทย) จํากัด ดูเม็กซ์ จํากัด 15. จงกลณี แววหงษ์ 16. ถิรพรรณ์ คุตตะสิงคี แอ๊ บบอต ลาบอแรตอรี ส จํากัด 17. ชนะพันธุ์ ศาศวัตพันธ์ ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) 18. วนิดา พฤกษธัมมโกวิท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ้ง จํากัด บันทึกการประชุม 1) เรื่องเพื่อทราบ 1.1) ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการแสดงฉลากอาหาร (อ. 9) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 คณะอนุกรรมการฯได้ มีการประชุมเกี่ยวกับร่ างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ฉลากอาหาร ฉบับใหม่ โดยอ้ างอิงหลักเกณฑ์ตาม CODEX โดยในครั ง้ นี ้มีการพิจารณาเรื่ อง นิยามของคําว่า “อาหารในภาชนะบรรจุ” “หมดอายุ” “ควรบริ โภคก่อน” “แบ่งบรรจุ” และ “สารก่อภูมิแพ้ ” คุณอนันต์ขอให้ สมาชิกช่วยกันศึกษาว่านิยามของคําว่า “สารก่อภูมิแพ้ ” อ้ างอิงตาม CODEX จริ งหรื อไม่ เพราะการแปลความหมายอาจมีข้อผิดพลาดได้ และการให้ นิยามของคําในแง่ลบอาจทําให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าใจผิดได้ คุณอมฤตาขอให้ สมาชิกทบทวนรายละเอียดในร่ างประกาศฯเพื่อรวบรวมข้ อคิดเห็นของกลุ่มฯก่อนการ ประชุมครัง้ ต่อไป

1 Classified - Internal use


1.2) ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดคุณภาพ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการควบคุมอาหาร (อ. 2) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมได้ มีการพิจารณาเรื่ องการแสดงฉลากกระเช้ าของขวัญ ซึง่ ปกติมีหน่วยงานอื่นที่ดแู ลอยูแ่ ล้ วคือ กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานคุ้มครองผู้บริ โภค และ กรุงเทพมหานคร โดยกองควบคุมอาหารจะเข้ าไปดูแลเรื่ องวัน หมดอายุของผลิตภัณฑ์อาหารในกระเช้ าของขวัญ ซึง่ เดิมมีการกําหนดให้ แสดงวันหมดอายุของสินค้ าที่มีอายุสั ้นที่สดุ เพื่อแจ้ งให้ ผ้ บู ริ โภคทราบ แต่ในครัง้ นี ้จะต้ องแสดงวันหมดอายุของสินค้ าอาหารทุกรายการ ซึง่ ในที่ประชุมได้ มีการ อภิปรายกันและผู้แทนกลุม่ ฯได้ แจ้ งเหตุผลของการแสดงเฉพาะวันหมดอายุของสินค้ าที่มีอายุสั ้นที่สดุ แล้ วและได้ รับ ความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ ว แต่ตอ่ มาในการประชุมของคณะกรรมการอาหารพบว่ามีมติให้ แสดงวันหมดอายุของ สินค้ าทุกรายการในกระเช้ าอีกครัง้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 15 ธันวามคม 2553 1.3) ผลการประชุมเรื่องเกลือไอโอดีน คุณอมฤตาแจ้ งว่าได้ เข้ าพบและยื่นจดหมายในนามสภาอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 ไปยังเลขาธิการอาหารและ ยาแล้ ว โดยได้ มีสอบถามเกี่ยวกับประเภทอาหารที่มีการกําหนดให้ เติมไอโอดีนอยูแ่ ล้ วว่าต้ องถูกบังคับโดยประกาศฯ ฉบับนี ้หรื อไม่ สามารถยืดหยุน่ เรื่ องการแสดงฉลากได้ อย่างไร และปริ มาณการใช้ เกลือในสูตรส่วนประกอบที่เข้ าข่าย ต้ องใช้ เกลือไอโอดีนเป็ นเท่าใด เลขาธิการฯแจ้ งว่าจะจัดตังคณะอนุ ้ กรรมการขึ ้นมาพิจารณาข้ อซักถามต่างๆในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 โดยขอให้ สภาอุตสาหกรรมเข้ าร่วมประชุมด้ วย นอกจากนี ้คุณอมฤตายังได้ เข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการป้องกันและแก้ ไขการขาดสารไอโอดีนซึง่ มี ความเห็นว่าการควบคุมการใช้ เกลือไอโอดีนควรใช้ บงั คับกับเกลือบริโภค นํ ้าปลา ซีอวิ๊ ซอสปรุงรส เท่านัน้ ซึง่ ได้ มีการ เสนอให้ ให้ กองควบคุมอาหารกลับไปพิจารณาประเด็นต่างๆก่อนการประกาศใช้ เป็ นกฎหมาย ซึง่ กลุม่ ฯเห็นว่าน่าจะ สามารถอ้ างอิงมติการประชุมของคณะกรรมการชุดนี ้ในการเจรจากับกองควบคุมอาหารถึงความเหมาะสมของการใช้ เกลือไอโอดีนในการผลิตอาหารได้ อย่างไรก็ตามคุณอมฤตาได้ ขอให้ ที่ประชุมหาผู้แทนกลุม่ ฯคนใหม่เข้ าร่วมประชุม กับคณะกรรมการชุดนี ้ในครัง้ ต่อไปแทนตนเอง โดยกลุม่ ฯได้ พจิ ารณาให้ คณ ุ ธันยาหรื อดร.ขวัญทวี เป็ นตัวแทนกลุม่ ฯ แทนคุณอมฤตาต่อไป 1.4) การแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA คณะทํางานได้ นําเสนอแผนงานและคู่มือการแสดงฉลากฯที่เตรี ยมขึ ้นต่อเลขาธิการอาหารและยาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเลขาธิการอาหารและยาเห็นชอบกับแผนงานที่นําเสนอ แต่แจ้ งว่ายังไม่ สามารถลงนามในบัน ทึก การตกลงความเข้ า ใจ (MOU) ระหว่า งสามฝ่ ายคื อ สภาอุต สาหกรรม สํ า นัก งาน คณะกรรมการอาหารและยา และเครื อข่า ยคนไทยไร้ พุงได้ เพราะอาจทํ าให้ เกิ ด ข้ อขัด แย้ ง กับ กรมอนามัย และ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซงึ่ สนับสนุนการแสดงฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจรได้ เลขาธิการฯแนะนําให้ คณะทํางานทําหนังสือยืนยันการใช้ ฉลากโภชนาการแบบ GDA ไปที่เลขาธิการฯอีก ครัง้ เพื่อเลขาธิการฯสามารถนําไปเสนอรัฐมนตรี ฯ ซึ่งถ้ าได้ รับความเห็นชอบก็สามารถนําผลการเห็นชอบไปแสดง ต่อกรมอนามัยและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ ต่อมาคุณนันทิวตั ได้ รับแจ้ งว่าเลขาธิการฯอยากให้ นําฉลากโภชนาการแบบ GDA มาใช้ ในลักษณะการ บังคับใช้ ซึง่ คณะทํางานจะสอบถามรายละเอียดกับเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบก่อนนํากลับมาแจ้ งที่ประชุมในครัง้ ถัดไป

2 Classified - Internal use


1.5) โครงการประชาสัมพันธ์ และให้ ความรู้ แก่ ส่ ือมวลชน และผู้บริโภค คุณ นัน ทิ วัต แจ้ ง ว่ า กํ า ลังจัด ทํ า แผนงานประชาสัม พันธ์ ข้ อมูล ความรู้ ที่ ถูก ต้ อ งในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ จ าก ภาคอุตสาหกรรมต่อสื่อมวลชนและผู้บริ โภค โดยอาจจัดเป็ นงานสัมมนาหรื อซื ้อพื ้นที่โฆษณาในสื่อต่างๆเพื่อเป็ นการ ให้ ข้อมูลที่อาจถูกบิดเบือนจากการปฏิบตั ิงานขององค์กรอื่น โดยเมื่อจัดทําแผนเรี ยบร้ อยแล้ วจะนํามาเสนอที่ประชุม ต่อไป 1.6) การประชุมของสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ดร. พิเชฐ แจ้ งว่าการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในปี นี ้จะมีหวั ข้ อเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ว่าด้ วยการตลาด สําหรับอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องถูกนําขึ ้นมาพิจารณา โดยกรมอนามัยต้ องการให้ สมัชชา สุขภาพแห่งชาติผลักดันหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ เป็ นกฎหมายเพื่อมีบทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝื น ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ จะเข้ าร่ วมประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ นี ้คือนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก และดร. พิเชฐ ซึง่ จะแจ้ งผลการประชุมให้ สมาชิกทราบต่อไป 2) เรื่องพิจารณา 2.1) ความเห็นเกี่ยวกับร่ าง พรบ. อาหาร ฉบับใหม่ คุณอนันต์แจ้ งว่าได้ รวบรวมข้ อคิดเห็นที่ได้ ทําการอภิปรายกับเจ้ าหน้ าที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ ยาให้ สมาชิกแล้ ว และขอให้ สมาชิกช่วยส่งข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่ างฯมาโดยเร็ วที่สดุ เพื่อทําการรวบรวมก่อนนัด ประชุมกันอีกครัง้ 2.2) งบประมาณสําหรั บการเข้ าร่ วมประชุม CODEX ที่ประชุมมีมติให้ สํารองงบประมาณไว้ สําหรับการประชุม CODEX อีก 3 ชุดที่ยงั เหลืออยู่ ********************************************************************** บันทึกรายงานการประชุม อุทยั ศิริโชติบณ ั ฑิต

3 Classified - Internal use

FTI Monthly Report 2010.11  

2 Classified - Internal use บันทึกรายงานการประชุม อุทัย ศิริโชติบัณฑิต

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you