Page 1

รายงานการประชุมเพื่อสรุ ปกิจกรรมของสายงาน Regulatory Affairs กันยายน 2553 ประชุมเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2553 ที่ห้องประชุม GS1 ห้ อง 4 ผู้เข้ าร่ วมประชุม 1. ดร. พิเชฐ อิฐกอ มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด ประธาน 2. อนันต์ จํานาญศิลป์ มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด 3. อุทยั ศิริโชติบณ ั ฑิต มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด มี ้ด จอห์นสัน นิวทริ ชนั (ประเทศไทย) จํากัด 4. สมภพ จรัสสุทธิธรรม  5. ดร. ขวัญทวี พ่อค้ าทอง เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด 6. อุบลวัลคุ์ สัตตะรุจาวงษ์ มาร์ ส ไทยแลนด์ อิงค์ 7. มหาชัย ลิรัฐพงศ์ เป็ บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ ้ง จํากัด 8. ศราวุธ จิตต์ใจ เป็ บซี่-โคล่า อินเตอร์ เนชัน่ นอล 9. อมฤตา ศิริชยั เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชัน่ ซิสเทม จํากัด 10. ธันยา โรจนาเปรมสุข อายิโนะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จํากัด 11. พรศรี ศิลามณีรัตน์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด 12. ชุติรัตน์ บัญจาวงศ์วฒ ุ ิ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จํากัด 13. ชนะพันธุ์ ศาศวัตพันธ์ ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) 14. สาโรจน์ อินทพันธุ์ ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ้ง จํากัด 15. อรอนุช ทัพพสารดํารง ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์ วสิ จํากัด 16. ดร. เอกรัตน์ สุขสมชีพ โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จํากัด 17. นายนันทิวตั ธรรมหทัย โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จํากัด 18. รองรัตน์ รัตนาธรรมวัฒน์ ดูเม็กซ์ จํากัด 19. นงสุดา มงคลสมัย ดูเม็กซ์ จํากัด 20. ถิรพรรณ์ คุตตะสิงคี แอ๊ บบอต ลาบอแรตอรี ส จํากัด 21. ภัทรี สินอนันต์พฒ ั น์ แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด 22. พรวิภา วัฒนะเสรี โอสถสภา จํากัด 23. บุรินทร์ ริ มคีริ เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จํากัด CP Interfood 24. พรทิพย์ เดชเกรี ยงไกรกุล Food and Drink 25. ไวฮุย ลี CPF 26. อินทิรา เสวกวัชรี 27. ภัคธร เนียมแสง CPF  28. พบพร กระจ่างโรจน์ ฟรี สแลนด์ ฟู้ดส์ โฟร์ โมสต์ (ประเทศไทย) จํากัด 29. ดร.เมธินี ศรี วฒ ั นกุล มอนซานโต้ (ประเทศไทย) จํากัด 30. สุกน ั ยา สิริกีรติกลุ US Embassy  1 Classified - Internal use


บันทึกการประชุม 1) เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ 1.1) การเข้ าพบเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 จากการที่กองควบคุมอาหารได้ จดั ทําร่างประกาศฯเกลือไอโอดีน และต้ องการประกาศใช้ เลย โดยร่างฯ ดังกล่าวจะถูกเสนอให้ คณะกรรมการอาหาร พิจารณาและเห็นชอบในวันที่ 24 กันยายน 2553 ทําให้ ผ้ แู ทน คณะทํางานฯ ต้ องเข้ าพบเลขาธิการฯ ในวันดังกล่าวก่อนการประชุมของคณะกรรมการ โดยมีการยื่นจดหมายแสดง ข้ อคิดเห็นของคณะทํางานให้ เลขาธิการฯในการประชุมดังกล่าวด้ วย ซึง่ เลขาธิการฯรับทราบและแจ้ งขอความร่วมมือ จากภาคอุตสาหกรรมเพราะเป็ นนโยบายจากหน่วยงานระดับสูง อย่างไรก็ตามกลุม่ ฯ มีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ โซเดียม คลอไรด์ ในการผลิตอาหารและได้ แจ้ งแก่เลขาธิการฯดังนี ้ ก. การใช้ เกลือในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การปรุงแต่งรสชาติในการผลิตอาหาร เช่น การใช้ เป็ น buffer ซึง่ เลขาธิการฯได้ แจ้ งว่าให้ ลองปรึกษากับกลุม่ กํากับดูแลก่อนออกสูต่ ลาดว่า การใช้ โซเดียม คลอไรด์ ใน ปริ มาณเท่าใดที่ไม่ต้องปฎิบตั ิตามประกาศฯใหม่ที่กําลังจะออกมา แต่ที่ประชุมมีความเห็นว่า ไม่ควรพิจารณาจาก ปริ มาณที่ใช้ แต่ต้องดูวตั ถุประสงค์การใช้ มากกว่า ข. อาหารที่นําเข้ าจากต่างประเทศที่มีการเติมเกลือจะถูกควบคุมโดยประกาศฯนี ้ด้ วย เลขาธิการฯ แล้ วให้ ผ้ ผู ลิต แจ้ งว่าให้ เริ่ มประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศว่าเกลือที่เติมในอาหารควรมีการผสมไอโอดีน พิจารณาว่าจะเริ่ มเปลีย่ นมาใช้ เกลือที่ผสมไอโอดีนได้ เมื่อไร เมื่อทราบแผนแล้ วให้ มาแจ้ งกองควบคุมอาหารไว้ ก่อน คุณอมฤตาแจ้ งว่าได้ ประสานงานกับกองคุมอาหารและได้ ข้อสรุ ปว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ เกลือน้ อยกว่า 1% จะไม่ถกู บังคับให้ ใช้ เกลือเสริมไอโอดีน สําหรับบริ ษัทนําเข้ าอาหารที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ให้ ยื่นจดหมายชี ้แจงว่า ประเทศผู้ผลิตนันห้ ้ ามใช้ เกลือผสมไอโอดีน เช่น อังกฤษ ญี่ปนุ่ UNICEF เองก็ไม่เห็นด้ วยกับการเติมไอโอดีนลงในอาหารอื่นที่ไม่ใช่เกลือบริ โภค เช่น นํ ้าปลา ซอสปรุงรส เพราะอาจเกิดภาวะไอโอดีนเกินได้ แต่ยงั ไม่ข้อสรุปชัดเจนเพราะยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาผลอีกประมาณ 1 ปี ดร.ขวัญทวีแจ้ งว่าจดหมายจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะถูกส่งมาที่ประธานสภาอุตสาหกรรม เร็ วๆนี ้ ซึง่ จะมีรายละเอียดที่ชดั เจน ให้ สมาชิกรอติดตามรายละเอียดอีกครัง้ 1.2) การแต่ งตัง้ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมในคณะทํางานของกองควบคุมอาหาร ดร. พิเชฐ ชี ้แจงว่าได้ ทําการแต่งตังผู ้ ้ แทนสภาฯ เพื่อร่วมในคณะทํางานของกองควบคุมอาหาร โดยผู้แทนฯใน คณะทํางานต่างๆจะสอดคล้ องกับผู้แทนสภาฯที่ไปประชุม CODEX ส่วนบางคณะทํางานที่ไม่มีตวั แทนจากกลุม่ อาหาร ของสภาอุตสาหกรรม จะมีผ้ แู ทนจากมกอช. มาแทน ดังมีรายละเอียดในตารางต่อไปนี ้

2 Classified - Internal use


คณะอนุกรรมการ อ.1

คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิง วิชาการเกี่ยวกับอาหาร อ.2 คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดคุณภาพ มาตรฐานและ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุมอาหาร อ.3 คณะอนุกรรมการโภชนาการและการกล่าวอ้ างทางโภชนาการ และสุขภาพ อ.4 คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิง วิชาการเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร อ.5 คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับภาชนะ บรรจุอาหาร อ.6 คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับนมและ ผลิตภัณฑ์นม อ.7 คณะอนุกรรมการวิขาการกําหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ วิธีการในการตรวจวิเคราะห์อาหาร อ.8 คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับ วิธีผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร อ.9 คณะอนุกรรมการวิขาการกําหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและการ แสดงฉลากอาหาร อ.10 คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิง วิชาการเกี่ยวกับสารปนเปื อ้ น สารเคมีตกค้ างและจุลนิ ทรี ย์ใน อาหาร

ผู้แทน ดร.พิเชฐ

ผู้แทน สํารอง1 มหาชัย

ผู้แทน สํารอง2 เพ็ญศรี

ดร.พิเชฐ

มหาชัย

เพ็ญศรี

อนันต์

ดร.ขวัญทวี

มหาชัย

ดร.เอกรัตน์

กุหลาบ

ไวฮุย มาลินี อนันต์

ศิริพงศ์ กุหลาบ

ลี/

อมฤตา

ไวฮุย ลี/ มาลินี ไวฮุย ลี/ มาลินี ดร.พิเชฐ

ดร.ขวัญทวี

ดร.พิเชฐ

อุมาพร

สมาชิกที่คดิ ว่าสามารถเป็ นผู้แทนสํารองเพิ่มเติมได้ สามารถส่งรายชื่อมาที่ดร.พิเชฐ เพราะควรมีผ้ แู ทนสภา ฯเข้ าประชุมกับคณะทํางานของกองควบคุมอาหารทุกครัง้ เพื่อติดตามความคืบหน้ าของคณะทํางานต่างๆอย่าง ใกล้ ชิด 1.3) การเข้ าร่ วมเป็ นผู้เสวนา ปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ดร. พิเชฐ ได้ ร่วมเสวนาโดยให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงในระบบอาหารปลอดภัย แต่ได้ ข้อมูล จากกลุม่ สมัชชาผู้บริ โภคว่า กลุม่ ดังกล่าวมีความประสงค์จะเข้ ามามีสว่ นร่วมในการปฏิรูประบบอาหารปลอดภัย โดย อยากจัดตังองค์ ้ กรอิสระขึ ้นมาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในทุกๆจุด และกลุม่ ผู้บริ โภคเห็นด้ วยกับการ แสดงฉลากโภชนาการแบบสีสญ ั ญาณไฟจราจร 3 Classified - Internal use


2) เรื่องเพื่อทราบ 2.1) รายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาและวินิจฉัยในเชิงวิชาการ เกี่ยวกับอาหาร (อ.1) เมือ้ วันที่ 27 กันยายน 2553 คณะอนุกรรมการฯได้ มีการประชุมเกี่ ยวกับการทบทวนประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 215, 217 และ 246 อาหารที่ห้ามผลิต นําเข้ า หรื อจําหน่าย เกี่ยวกับข้ าวโพดสตาร์ ลงิ ค์ โดยที่ประชุมมีมติให้ ยกเลิกการส่งผลวิเคราะห์สาร พันธุกรรมคราย ไนน์ซี (Cry 9 C DNA sequence) ประกอบการนําเข้ าข้ าวโพดสตาร์ ลิงค์ เนื่องจากไม่มีการปลูก ข้ า วโพดสายพัน ธุ์ที่ มี ก ารตรวจพบสารพัน ธุก รรมคราย ไนน์ ซี มามากว่า 10 ปี แล้ ว และมี ก ารพิ สูจน์ แ ล้ ว ว่า สาร พันธุกรรมคราย ไนน์ซี ไม่ได้ ทําให้ เกิดอาการภูมิแพ้ ในคน แต่อาจมีการปนเปื อ้ นสารดังกล่าวเข้ าไปในระบบห่วงโซ่ อาหารได้ ซึ่งกองควบคุมอาหารต้ องพิจารณาหามาตรการในการกํากับดูแลต่อไป ทั ้งนี ้กองควบคุมอาหารจะส่งร่ าง การแก้ ไขประกาศฯทั ้ง 3 ฉบับให้ คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดคุณภาพ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการควบคุมอาหาร (อ.2) ดําเนินการต่อไป 2.2) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการโภชนาการและการกล่ าวอ้ างทางโภชนาการและสุขภาพ (อ.3) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 คณะอนุกรรมการฯได้ พิจารณาเรื่ องจากกรมอนามัยที่มีการเสนอให้ มีการใช้ logo เพิ่มไอโอดีน เพิ่ม I.Q. บน ฉลากของผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ เกลือเสริ มไอโอดีน ซึง่ กองควบคุมอาหารไม่เห็นด้ วยเพราะการแสดง logo ดังกล่าวจะ ขัดกับประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 182 เพราะการจะใช้ คําว่า “เพิ่มไอโอดีน” ได้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ส่วนการใช้ ้ งๆ เรื่ อง คําว่า “เพิ่ม I.Q.” ต้ องมีการพิสจู น์ก่อนว่า ไอโอดีนมีผลทําให้ I.Q.เพิ่มขึ ้นได้ ถ้ ากรมอนามัยต้ องการแบบนันจริ จะต้ องส่งเข้ าไปให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบเพื่อออกเป็ นประกาศฯฉบับพิเศษ ซึง่ ผู้แทนจากกรมอนามัยเองก็ ไม่คอ่ ยเห็นด้ วยเพราะยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าการกินไอโอดีนเพิ่มขึ ้นแล้ วจะทําให้ I.Q. เพิ่มขึ ้น และกองควบคุม อาหารก็พบว่าไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการใช้ เกลือและไอโอดีนในผลิตภัณฑ์ที่ชดั เจน ที่ประชุมจึงมีมติให้ ผ้ แู ทนกรม อนามัยนําเรื่ องกลับไปทบทวนหรื อจัดเตรี ยมข้ อมูลเพิม่ เติมให้ คณะอนุกรรมการฯพิจารณาในภายหลัง 2.3) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาและวินิจฉัยในเชิงวิชาการ เกี่ยวกับสารปนเปื ้ อน สารเคมีตกค้ างและจุลินทรีย์ในอาหาร (อ.10) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 คณะอนุกรรมการฯมีเรื่ องพิจารณา 3 วาระ คือ ก. กองควบคุมอาหารจะกําหนด Infective dose ของเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ก่อให้ เกิดโรคเป็ นกฎหมาย เนื่องจากมีการพบว่าอาหารที่พบเชื ้อจุลินทรี ย์ทีทําให้ เกิดโรคจัดเป็ นอาหารผิดมาตรฐานซึง่ มีบทลงโทษน้ อย ซึง่ ถ้ ามีการกําหนดปริ มาณเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ทีทําให้ เกิดโรคเป็ นกฎหมาย อาหารที่มีการพบปริ มาณเชื ้อมากๆจะจัดเป็ น อาหารไม่บริ สทุ ธิ์ ซึง่ มีโทษร้ ายแรงถึงการจําคุก ซึง่ มีการอภิปรายกันอย่างกว้ างขวางและยังไม่มีประเทศใดในโลกออก กฎหมายนี ้ โดยเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่มีการเสนอให้ กําหนด infective dose มี 2 ตัวคือ Bacillus cereus และ Clostridium perfringens ซึง่ ที่ประชุมมีมติวา่ ไม่ควรออกเป็ นกฎหมายแต่ให้ ออกเป็ นแนวปฏิบตั หิ รื อคําสัง่ สํานักงานฯเพื่อใช้ เป็ น แนวปฏิบตั ิสําหรับเจ้ าหน้ าที่ในการดําเนินคดีตามกฎหมาย และไม่ควรใช้ คําว่า infective dose แต่ให้ กําหนดเป็ น ปริ มาณเชื ้อที่อาจทําให้ เกิดอันตรายซึง่ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจังหวัดสามารถนําไปใช้ ในการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ได้ โดยปริ มาณเชื ้อที่อาจทําให้ เกิดอันตรายสําหรับ Bacillus cereus เท่ากับ 105 และ 106 สําหรับ Clostridium perfringens โดยตัวเลขที่ได้ นี ้เป็ นค่าที่น้อยที่สดุ ที่ได้ จากการทบทวนเอกสารอ้ างอิง ซึง่ ร่างแนวปฏิบตั ิหรื อคําสัง่ 4 Classified - Internal use


จะต้ องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดคุณภาพ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการควบคุมอาหาร (อ.2) ต่อไป ข. การพิจารณาอาหารที่ถกู ส่ งคืนจากต่ างประเทศ ในกรณีนี ้เป็ นอาหารแช่แข็งที่มีการปนเปื อ้ นเชื ้อ vibrio และ E. coli ที่ถกู ส่งคืนและถูกอายัดไว้ ที่ดา่ นอาหาร และยา คณะอนุกรรมการฯต้ องพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ นํากลับมาผลิตซํ ้าเพื่อขายในประเทศได้ หรื อไม่ กรณีตรวจ พบ E. coli ที่ประชุมมีมติให้ ทําลายทิ ้งเพราะมีกฎหมายกําหนดชัดเจนแล้ วว่าไม่ให้ พบ สําหรับอาหารที่อยู่นอก ประกาศฯเรื่ อง จุลนิ ทรี ย์ที่ทําให้ เกิดโรค ให้ สง่ ข้ อมูลชนิด ปริ มาณ ความรุนแรงของเชื ้อที่พบ อุบตั ิการณ์ในการเกิดโรค ชนิดอาหาร วิธีการผลิต กระบวนการป้องกันการรั่วไหลของสินค้ า การเก็บรักษา การกระจายสินค้ าหลังการผลิตซํ ้า ประวัติการผลิตซํ ้า ให้ คณะอนุกรรมการฯพิจารณาว่าจะนํากลับไปผลิตซํ ้าได้ หรื อไม่ และต้ องมีการเสนอให้ คณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดคุณภาพ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุมอาหาร (อ.2) เห็นชอบก่อนการอนุญาตให้ ถอนอายัด ค. ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร คณะอนุกรรมการฯ ต้ องการทบทวนข้ อกําหนดเชื ้อจุลินทรี ย์สําหรับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เพราะผลิตภัณฑ์ เสริ มอาหารอยู่ระหว่างการทํา ASEAN HARMONIZATION โดย ASEAN จะอ้ างอิงข้ อกําหนดเชื ้อจุลินทรี ย์จาก British Pharmacopoeia (BP) โดยหลายประเทศในอาเซียนรับข้ อเสนอนี ้แล้ ว แต่ประเทศไทยยังสงวนท่าทีอยูเ่ พราะ กองควบคุมอาหารเห็นว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารไม่ใช่ยา จากรายงานในหัวข้ อนี ้กลุม่ ฯมีความเห็นให้ มีการรวบรวมชื่อสมาชิกที่มีความรู้ความชํานาญในผลิตภัณฑ์ ชนิดต่างๆเพื่อให้ ผ้ แู ทนสภาฯที่เข้ าร่วมทํางานกับกองควบคุมอาหารสามารถปรึกษาและขอความรู้ เพื่อนําไปใช้ ในการ ประชุมกับกองควบคุมอาหารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อเสนอแนะว่าผู้แทนสภาฯควรมีการทําความคุ้นเคยกับฝ่ ายเลขานุการของการประชุมของคณะกรรมการ ชุดที่เกี่ยวข้ องเพื่อติดตามว่าจะมีวาระใดบ้ างในการประชุมที่กําลังจะมาถึงและอาจเสนอข้ อคิดเห็นเพื่อโน้ มน้ าวให้ ฝ่ ายเลขาฯกําหนดวาระที่สภาอุตสาหกรรมสนใจไว้ ในวาระการประชุมด้ วย 2.4) ร่ างประกาศฯการกล่ าวอ้ างทางสุขภาพของพรี ไบโอติก มีการประชุมร่างประกาศฯการกล่าวอ้ างทางสุขภาพของพรี ไบโอติกครัง้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ซึง่ ที่ประชุมได้ พิจารณาภาพรวมของร่างประกาศฯอีกครัง้ หลังจากมีการพิจารณาร่างดังกล่าวหลังการขอข้ อคิดเห็น จากภาคส่วนต่างๆเรี ยบร้ อยแล้ ว ในการประชุมนี ้มีข้อเสนอให้ ปรับขอบข่ายของการใช้ คําว่า “พรี ไบโอติก” โดยไม่ อนุญาตให้ ใช้ คําดังกล่าวบนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริ มสําหรับทารกและเด็กเล็ก เนื่องจาก ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าการแสดงคําว่า “พรี ไบโอติก” บนฉลากผลิตภัณฑ์กลุม่ ดังกล่าวอาจทําให้ ผ้ ผู ลิตขาย ผลิตภัณฑ์ในราคาสูงขึ ้นซึง่ ทําให้ ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตามผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุม่ ดังกล่าวสามารถแสดงชื่อสารสําคัญที่เป็ นพรี ไบโอติกบนฉลากได้ และสามารถกล่าวอ้ างทางสุขภาพได้ ถ้าผู้เชี่ยวชาญ รับรองหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่สง่ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในร่างฯ สําหรับรายชื่อสารที่อนุญาตให้ เป็ นพรี ไบโอติกนัน้ ในขันต้ ้ นกองควบคุมอาหารยอมรับให้ ฟรุคโตโอลิโกแซค คาไรด์ อินนูลนิ และกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ เป็ นสารที่อาจจัดเป็ นพรี ไบโอติกได้ แต่จะรับรองอีกครัง้ เมื่อได้ รับ

5 Classified - Internal use


ความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่จะทําการประเมินเอกสารอ้ างอิงต่างๆ กรณีที่ต้องการเพิ่มรายชื่อสารอื่นๆใน รายชื่อสารที่อนุญาตให้ เป็ นพรี ไบโอติก ให้ รอจนกว่าจะมีการพิจารณารับรองสาร 3 ชนิดข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว ฝ่ ายเลขาฯแจ้ งเพิ่มเติมว่า ร่ างประกาศฯดังกล่าวอาจถูกจัดทําเป็ นคําสัง่ สํานักงานฯก่อน เพื่อเสนอ คณะอนุกรรมการโภชนาการและการกล่าวอ้ างทางโภชนาการและสุขภาพ (อ.3) พิจารณาต่อไป 2.5) Media Education Program วันที่ 14-15 ตุลาคม 2553 บริ ษัทโคคา โคล่า (ประเทศไทย) จํากัด ร่ วมกับสภาอุตสาหกรรมจะจัดงานสัมมนาสําหรั บสื่อมวลชนใน หัวข้ อ “เส้ นทางสู่การบริ โภคอย่างสมดุลเพื่อคนไทยมีสขุ ภาพดี” ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมแฟร์ เท็กซ์ พัท ยา ชลบุรี โดยมี วัต ถุป ระสงค์ 2 ประการคื อ 1) เพื่ อ ปลูก ฝั ง และเปลี่ ย นแนวความคิ ด ของสื่ อ มวลชนด้ า น สาธารณสุขว่าการมีสขุ ภาพดีหรื อไม่อ้วนเกิดจากการมีโภชนาการอย่างสมดุล ไม่ได้ เกิดจากอาหารที่ดีหรื ออาหารที่ไม่ ดีเท่านัน้ 2) เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสภาอุตสาหกรรมกับสื่อมวลชนด้ านสาธารณสุข ในวันสัมมนาจะมีการให้ ความรู้ เกี่ยวกับพื ้นฐานโภชนาการ การมีโภชนาการแบบสมดุลและกิจกรรมออก กําลังกายสําหรับสื่อมวลชนด้ วย 3) เรื่องพิจารณา 3.1) คู่มือการแสดงฉลากโภชนาการอย่ างย่ อ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารได้ ไปร่ วมประชุมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและ ได้ เสนอแนวคิดที่ต้องการใช้ ฉลากโภชนาการแบบ GDA ต่อที่ประชุม แต่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติยงั คงยืนยันว่าอยาก ให้ บงั คับใช้ ฉลากโภชนาการแบบสีสญ ั ญาณไฟจราจร ดังนั ้นคาดว่าการพัฒนาฉลากโภชนาการอาจต้ องหยุดชะงักไว้ ก่อนเพราะมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันในจุดนี ้ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมกับกองควบคุมอาหารซึง่ เห็นตรงกันว่าจะ ใช้ ฉลากโภชนาการแบบ GDA นัน้ ก็จะมีการแถลงข่าวโดยภาคอุตสาหกรรมจะรวมตัวกันเพื่อใช้ ฉลากโภชนาการ แบบ GDA ซึ่งจะต้ องมีการจัดเตรี ยมคู่มือการแสดงฉลากโภชนาการและแนวทางการให้ ความรู้ แก่ผ้ บู ริ โภคด้ วย ซึง่ คณะทํ างานจะมี การประชุมถึงรายละเอี ยดของคู่มือฯในภาคบ่ายของวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เนื อ้ หาในคู่มือจะ เกี่ยวข้ องกับนโยบายของภาคอุตสาหกรรมต่อการแสดงฉลากโภชนาการ ได้ แก่ - การส่งเสริ มการให้ ข้อมูลโภชนาการด้ วยวิธีการต่างๆ ้ โซเดียม - ข้ อมูลโภชนาการที่ต้องแสดง อย่างน้ อยต้ องแสดงปริ มาณพลังงาน และอาจเพิ่มเติมนํ ้าตาล ไขมันทังหมด ซึง่ ต้ องสอดคล้ องกับประกาศฯฉบับที่ 182 หรื อ CODEX’s guideline on nutrition labeling - สนับสนุนการให้ ข้อมูลโภชนาการตามข้ อเท็จจริ ง - ข้ อมูลโภชนาการต่อหนึง่ หน่วยบริ โภคซึง่ ต้ องสอดคล้ องกับประกาศฯฉบับที่ 182 หรื อได้ รับความเห็นชอบจากกอง ควบคุมอาหาร - การแสดงฉลากโภชนาการต้ องทําควบคูก่ บั การรณรงค์และร่วมงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง จากการรวบรวมฉลากโภชนาการแบบ GDA ในตลาดพบว่ามีการแสดงอยู่ 2 แบบคือ ก. การแสดงเฉพาะข้ อมูลเกี่ยวกับพลังงานต่อหน่วยบริ โภคที่ด้านหน้ าฉลาก และมี disclaimer ว่าไม่ใช่ อาหารพลังงานตํ่า ส่วนด้ านหลังแสดงตารางโภชนาการตามประกาศฯฉบับที่ 182 ซึง่ ฉลากแบบนี ้จะ เหมาะสํ า หรั บ อาหารที่ มี ส ารอาหารหลัก ชนิ ด เดี ย ว หรื อ มี พ ลัง งานต่ อ หนึ่ ง หน่ ว ยบริ โ ภคมาจาก สารอาหารหลักดังกล่าวไม่น้อยกว่า 80% ของพลังงานทังหมด ้ 6 Classified - Internal use


ข. การแสดงข้ อมูลพลังงาน นํ า้ ตาล ไขมัน และโซเดี ยม ที่ ด้านหน้ าฉลากและด้ านหลังฉลากมี ตาราง โภชนาการตามประกาศฯฉบับที่ 182 โดยฉลากแบบนี จ้ ะเหมาะสําหรั บอาหารที่ มีสารอาหารหลัก มากกว่า 1 ชนิด 3.2) แนวทางการให้ ความรู้ ด้านฉลากโภชนาการแบบ GDA ต่ อผู้บริโภค คณะทํางานได้ มีโอกาสเข้ าพบผู้แทน ส.ส.ส. เพื่อแจ้ งว่าภาคอุตสาหกรรม อย. และเครื อข่ายคนไทยไร้ พุง เห็นด้ วยกับการแสดงฉลากโภชนาการแบบ GDA และจะมีการให้ ความรู้ แก่ผ้ บู ริ โภคควบคู่กนั ไป แต่ทาง ส.ส.ส. แจ้ ง กลับว่า ถ้ าภาคอุตสาหกรรมจะนําฉลากโภชนาการแบบ GDA มาใช้ ก็สามารถทําได้ เลย แต่ทาง ส.ส.ส. ยังต้ องการให้ ใช้ ฉลากโภชนาการแบบสีสญ ั ญาณไฟจราจร หลังจากนันคณะทํ ้ างานได้ พบกับผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารอีก ครั ง้ ซึ่ง ได้ แ นะนํ า ให้ ค ณะทํ า งานเตรี ย มคู่ มื อ การแสดงฉลากโภชนาการและแนวทางการให้ ค วามรู้ ด้ า นฉลาก โภชนาการแบบ GDA ขึ ้นมาเพื่อไปนําเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เนื ้อหาในแนวทางฯจะประกอบด้ วย -ความเป็ นมา -เหตุผลที่ต้องใช้ ฉลากโภชนาการแบบ GDA -เป้าหมายการนําฉลากโภชนาการแบบ GDA มาใช้ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภค รู้ เข้ าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน -บทบาทความร่วมมือของแต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างโครงการให้ ความรู้ แก่ผ้ ูบริ โภค เช่น การให้ ความรู้ ผ่านทาง website แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ การจัด กิจกรรม ณ จุดขาย การให้ ความรู้พร้ อมกิจกรรมออกกําลังกาย 3.2) การประเมินความเสี่ยงของการได้ รับ caffeine สืบเนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ เชิญ ผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและภาคอุตสาหกกรมที่ เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของการได้ รับคาเฟอีนจากอาหารนัน้ คณะทํางานได้ ร่าง จดหมายเพื่ อเสนอให้ ก รมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เรี ย บร้ อยแล้ ว ซึ่ง ในที่ ประชุม ลงความเห็ นให้ ป รั บ ข้ อ ความใน จดหมายใหม่โดยให้ เป็ นข้ อความในลักษณะของการสอบถามเพื่อขอข้ อมูลเพิ่มเติม และให้ คณะทํางานตรวจสอบกับ กองควบคุมอาหารอีกครัง้ ว่ายังมีนโยบายที่จะทําร่ างกฎหมายเกี่ยวกับคาเฟอีนอยู่หรื อไม่ คณะทํางานจะกลับไป แก้ ไขร่ า งจดหมายใหม่ แ ละจะเวี ย นเพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น ก่ อ นส่ ง ให้ ประธานกลุ่ ม อาหารลงนามและส่ ง ให้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ต่อไป 3.3) ความเห็นเกี่ยวกับร่ าง พรบ. อาหาร ฉบับใหม่ คุณ อนัน ต์ แ จ้ งว่ า จะมี ก ารนัด ประชุ ม ระหว่ า งภาคอุ ต สาหกรรมกับ กองควบคุ ม อาหารภายในเดื อ น ุ อนันต์เพื่อรวบรวมเป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ ในการ พฤศจิกายน 2553 ระหว่างขอให้ สมาชิกฯช่วยส่งข้ อคิดเห็นต่อร่ างฯให้ คณ ประชุมต่อไป 3.4) ประเด็นสําหรับ FTI/FDA Quarterly Dialogue ดร. พิเชฐ แจ้ งว่ากลุม่ ฯจะมีการนัดพบกับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้ ทราบ ทิศทางการทํางานของสํานักงานฯ กรณีที่เลขาธิการฯไม่สามารถเข้ าประชุมได้ รองเลขาธิการฯ จะเข้ าประชุมแทน ดังนั ้นจึงต้ องการทราบความคิดเห็นของสมาชิกว่าในการประชุมครัง้ แรกต้ องการให้ มีวาระการประชุมอะไรบ้ าง ซึง่ มี การเสนอว่าครัง้ แรกให้ มีการเสนอผลงานที่เป็ นการทํางานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสํานักงานฯแล้ วประสบ ผลสําเร็ จเกิดขึ ้น เพื่อให้ เลขาธิการฯได้ เห็นว่าการทํางานร่วมกันจะเกิดผลดีอย่างไร ส่วนหัวข้ ออื่นๆให้ สมาชิกส่งหัวข้ อ 7 Classified - Internal use


มาที่ดร. พิเชฐ และจะมีการเรี ยงลําดับความสําคัญ ถ้ าวาระการประชุมได้ รับการยืนยันจากสมาชิกแล้ วก็จะแจ้ งให้ เลขาธิ ก ารฯทราบต่ อ ไป โดยวาระการประชุม ต้ อ งเป็ นภาพกว้ า ง หรื อ กรอบการทํ า งานคล้ า ยๆกับ การประชุ ม Bimonthly Forum กับกลุม่ กํากับดูแลก่อนออกสูต่ ลาด จํานวนวาระต่อการประชุมจะไม่เกิน 5 วาระ และใช้ เวลาไม่ เกิน 2 ชัว่ โมง โดยจะจัดให้ มีการเข้ าพบเลขาธิการฯครัง้ แรกในเดือนมกราคม 2554 ********************************************************************** บันทึกรายงานการประชุม อุทยั ศิริโชติบณ ั ฑิต

8 Classified - Internal use

FTI Monthly Report 2010.09  

US Embassy Food and Drink CP Interfood CPF CPF 27. ภัคธร เนียมแสง 25. ไวฮุย ลี 26. อินทิรา เสวกวัชรี 2 Classified - Internal use อ.3 คณะอนุก...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you