Page 1

ฝายองคกรระหวางประเทศ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โทร 0202-345345-1137 (พีรญา) ญา) FAX 0202-345345-1139

ปท3 ี่ ฉบับที่ 12 ธ.ค. 2555

งานสัมมนาทางธุรกิจ ในหัวขอ “ASEANASEAN-India Connectivity: Promoting Business Linkages between ASEAN and India ’ s NorthNorth-East ” โดย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย รวมกับ สมาพันธอต ุ สาหกรรมอินเดีย (The Confederation of Indian Industry: CII )

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด,เซ็นทรัลเวิลด สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย รวมกับ สมาพันธอุตสาหกรรมอินเดีย(The Confederation of Indian Industry:CII ) จัดงานสัมมนาทางธุรกิจในหัวขอ ASEANASEAN-India ConnecNorth--East ซึง่ กิจกรรมนี้เปนสวนหนึง่ ของการฉลองครบรอบ tivity: Promoting Business Linkages between ASEAN and India ’ s North 20 ป ความสัมพันธอาเซียน— น—อินเดีย โดยมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย(คุณเจน นําชัยศิริ) รวมกลาวเปดงานสัมมนา พรอมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย(คุณบุญทรง

เตริยาภิรมย)

เอกอัครราชทูตอินเดีย(M r . A n i l

W a d h w a ) และประธาน

คณะกรรมการสมาพันธอุตสาหกรรมอินเดียสวนภูมิภาคอาเซียน และนิวซีแลนด(Mr.Sanjay Kirloskar ) ในงานสัมมนาไดมีการนําเสนอแผนแมบทความเชือ ่ มโยงระหวางอาเซียนและอินเดีย ประกอบดวย 1 ) โครงการเชื่อมโยงการขนสง อาทิ โครงการ Asian Highway และโครงการเสนทางรถไฟเชื่อมเอเชีย (Trans-Asian Railway)ภายใตการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ (UNESCAP ) 2 ) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจแมโขง — อินเดีย (Mekong — India Economic Corridor ) เชื่อมภูมิภาคลุมน้ําโขงเขากับ ฝงตะวันออกของอินเดีย โดยผานเสนทางโฮจิมินห — พนมเปญ — กรุงเทพ — ทะวาย — เจนไน ซึ่งใชเปนเสนทางลัด สําหรับขนสงสินคา ควบคูไปกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 3 ) ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation หรือ BIMSTEC )

ความรวมมือภายใตกรอบ BIMSTEC มี

จุดเดน คือ เปนเวทีเชื่อมประสานนโยบาย“ มองเอเชียตะวันออก” (Look East Policy) ของกลุมประเทศเอเชียใต กับ นโยบาย“มองตะวันตก” (Look West policy ) ของไทย และเปนกลไกหนึ่งที่สงเสริมโอกาสดานการคา การลงทุน และการ ทองเที่ยวระหวางไทยกับภูมิภาคเอเชียใต 4 ) โครงการทางหลวงไตรภาคีอินเดีย—พมา—ไทย(The India—Myanmar—Thailand Trilateral Highway Initiative ) ซึ่ง เปนการเชื่อมโยงเสนทางจากเมืองโมเรห(Moreh) ของอินเดีย—เมืองตามู(Tamu ) – จังหวัดเมียวดี(Myawaddy ) ของพมา และแมสอด จ.ตากของไทย โดยอินเดียตั้งเปาผลักดันโครงการทางหลวงไตรภาคีนี้ใหแลวเสร็จในป 2559 ซึ่งจะใชเปน เสนทางขนสงสินคาไปอินเดียโดยผานทางพมา และชวยลดตนทุนโลจิสติกสใหผูประกอบการไทย นอกจากนี้ ในงานสัมมนาผูแทนจากองคกรของอินเดีย ยังไดกลาวถึง โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึ่งประกอบดวย รัฐ Arunachal Pradesh Nagaland Assam Meghalaya Manipur Tripura และMizoram โดยโอกาสทางธุรกิจที่สําคัญ ไดแก การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน การผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา (Hydropower ) แกสธรรมชาติ น้ํามัน การทองเที่ยว การศึกษา บริการ ดานสุขภาพ และการพัฒนาทักษะแรงงาน เปนตน (03/12/2555 ผูรับผิดชอบ—ศรัณยา)


FTA ThaiThai-Korea: Korea: วั น ที่ 4 ธั น ว า ค ม 2 5 5 5 ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต า งประเทศ จั ด การประชุ ม หารื อ

FTA ThaiThai-Korea( Korea(ตอ): ⇒ ขอบเขตการศึกษา รูปแบบการศึกษา และผูดําเนินการศึกษา

เ รื่ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป น ไ ป ไ ด

• สํ า หรั บ แผนงาน กระบวนการต า งๆในการศึ ก ษาความเป น ไปได

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ทํ า ค ว า ม ต ก ล ง

เกี่ยวกับการจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหวาง

หุ น ส ว น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม

ไทย กับสาธารณรัฐเกาหลี จะกําหนดระยะเวลาไวเบื้องตน 12 เดือน

ระหวา งไทย กับ สาธารณรัฐ เกาหลี

ซึ่งการศึกษาจะดําเนินงานควบคูไปกับการเจรจาระหวางหนวยงาน

(Comprehensive Economic Partnership Agreement) Agreement) การประชุ ม มี

ภาครัฐ ที่เ กี่ย วของของทั้ ง 2 ฝาย โดยสํ านัก งานกองทุนสนับ สนุ น

วัตถุประสงคเพื่อหารือทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําการศึกษา

การวิ จั ย (สกว.) จะรั บ หน า ที่ เ ป น Main Funding กระทรวงการ

ความเปนไปไดในการจัดทํา FTA ระหวางไทย – เกาหลีใต โดยไมไดมุงที่

ตางประเทศ และกระทรวงพาณิชย จะรับหนาที่ในการจัดทําTerms

จะนํ า ไปสู ข อ สรุ ป ว า จะให มี ก ารจั ด ทํ า FTA ระหว า งไทย – เกาหลี ใ ต

of Reference (TOR) และจัดจางผูทําการศึกษา

หรื อ ไม และเพื่ อ ระดมความคิด เห็ น เบื้ อ งตน เกี่ ยวกั บ แนวทาง/ประเด็ น ใน การศึกษา เพื่อใหผลการศึกษานําไปสูการกําหนดนโยบายของไทยอยางมี ประสิทธิภาพตอไป ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้

• ซึ่งผลการศึกษาในทุกขั้นตอนจะรายงานใหผูที่เกี่ยวของไดทราบ อย า งต อเนื่ อ ง โดยผลการศึ ก ษาที่ เ สร็ จ สิ้น จะถู ก รายงานผ า นการ ประชุ ม คณะกรรมการร ว มทั้ ง สองฝ า ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และแก ไ ข

⇒ ผลการหารือ ระหวา งนายกรัฐ มนตรีกั บ ประธานาธิ บ ดีเ กาหลี ใ ต เรื่ อ ง

จากนั้ น จะรายงานผลการศึ ก ษาที่ ส มบู ร ณ ใ ห รั ฐ บาลทั้ ง สองฝ า ย

การศึ ก ษาความเป น ไปได เ กี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ความตกลงหุ น ส ว น

ตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจวาจะดําเนินการจัดทํา FTA ระหวางกั น

เศรษฐกิจระหวางไทย และสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน

หรื อ ไม นั้ น น าจะเกิ ด ขึ้ นประมาณป 2557 โดยกระบวนการต า งๆ

2555 ผูนําทั้งสองประเทศ เห็นพองใหรวมกันศึกษาความเปนไปไดที่

สําหรับ การเจรจา จะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐ บาลไดตัดสินใจวาจะทํา

จะจั ดทํ าความตกลงหุนส วนเศรษฐกิจ ที่ค รอบคลุ ม (Comprehensive

FTA ฉบับนี้หรือไม

Economic Partnership Agreement: CEPA) ระ หว าง กั น โ ดย ใ ห รายงานตอรัฐบาลแตละฝายภายใน 12 เดือน ⇒ ที่มาของการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทํา FTA ไทย – เกาหลีใต

• เปนเจตนารมณรวมระหวางผูนําของรัฐบาลทั้งสองฝาย • บทบาท และความสํ า คั ญ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของเกาหลี ใ ต : เกาหลี ใ ต เ ป น ผู สงออกอันดับ 7 ของโลก เปนผูผลิตยานยนตอันดับ 5 ของโลก เปน นัก ลงทุนอันดับ ที่ 22 ของโลก และอันดับ ที่ 5 ในเอเชีย รองจากจีน ญี่ปุน สิงคโปร และไตหวัน การลงทุนของเกาหลีใ ตใ นตางประเทศ เพิ่มขึ้นกวา 40 เทาในชวง 10 ปที่ผานมา สําหรับในอาเซียน เกาหลี จะนิยมเขามาลงทุนในเวียดนาม และอินโดนีเซีย ⇒ ความเห็ น ในที่ ป ระชุ ม ต อ การศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการทํ า FTA

ไทย—เกาหลีใต

• โจทยสํ า หรับ การศึ ก ษา ควรอยู บนพื้ นฐานที่ว า จากการที่ มี FTA ใน ปจ จุบั น แล ว มี ค วามจํ า เป น หรื อ ไม ที่จ ะเจรจาในระดั บ ทวิ ภ าคี เ พิ่ม ขึ้ น และหากมี ค วามจํ า เป น ต อ งมี FTA ทวิ ภ าคี ร ะหว า งไทย –เกาหลี จะ เจรจาอยางไร เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนจาก FTA ที่มีอยูในปจจุบัน

• การศึกษาควรทําคูขนานระหวางมาตรการดานภาษี และที่ไมใชภาษี • การศึ ก ษาอาจจะนํ า ประสบการณ จ ากการเจรจา FTA ที่ ไ ทยมี กั บ ประเทศตางๆ เชน FTA ไทย-ญี่ปุน (JTEPA) โดยนํามาเปนตนแบบใน การศึกษาเบื้องตน สําหรับการพัฒนาแนวทางการศึกษาตอไป

• ควรมีการเจรจาดานความรวมมือในสาขาที่เกาหลีมีศักยภาพ และเปน ประโยชนตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย เชน การใชป ระโยชน จากพลั งงานนิ วเคลี ย รม าใช ใ นภาคอุ ตสาหกรรมเพื่ อเพิ่ ม มู ล ค า เช น การเจียระไนอัญมณี การบริหารจัดการอุทยานวิท ยาศาสตร(Science Park) ความร ว มมื อ ด า นภาษา และวั ฒ นธรรม การท อ งเทื่ ย ว การ บริหารจัดการทาอากาศยาน และทาเรือ เปนตน

⇒ การดําเนินการของสภาอุตสาหกรรมฯ

• กระทรวงการต า งประเทศ และกระทรวงพาณิ ช ย ขอความร ว มมื อ สภาอุตสาหกรรมฯในขั้นตอนของการเก็บขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัย ในเรื่องดังกลาว โดยอาจจะมีการเชิญประชุมกลุมอุตสาหกรรมสําหรับ การเก็บขอมูลเพื่อทําการศึกษาในโอกาสตอไป (04/12/2555 ผูรับผิดชอบ—พีรญา)


WTO— WTO—ITA: ITA: วั น ที่

European Competitiveness Report 2012: 2012: วันที่ 10 ตุลาคม

2 3

พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 5 5 ผู แ ท น จ า ก

2555 สหภาพยุโรป ไดเ ปดเผยรายงานขีดความสามารถในการแขงขัน

สหภาพยุโ รป (Dr. Dr.Carsten Schit-

ของสหภาพยุโรปประจําป 2555 โดยมีสาระสําคัญดังนี้

tek และ Mr. Mr.Cornelis Keijzer) Keijzer) ได เขาพบผูแ  ทนจากสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อหารือในประเด็นขอตกลงสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement: Agreement:ITA) ITA) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ ⇒ ภูมิหลังเกี่ยวกับ ITA : ความตกลง Information Technology Agree-

ment (ITA) มีก ารลงนามเมื่อป 2539 และเริ่ม มีผลตั้งแต เม.ย. 2540 เพื่อขยายการคาผลิตภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการสื่อสาร โดยการขจัดอัตราภาษีรวมทั้งคาธรรมเนียมอื่นๆ ตอผลิตภัณฑ IT

⇒ สิ่งที่ทาทายตอระบบเศรษฐกิจ ภาคเอกชน และอุตสาหกรรมโดยรวม

ของยุ โ รป คื อ การพั ฒ นาห ว งโซการผลิ ต และมู ล ค า เพิ่ ม ของสิ น ค า

⇒ ปจ จุบั น มีป ระเทศรว มลงนามในขอ ตกลงทั้งหมด 74 ประเทศ โดยมี

ส ง ออก ป จ จั ย ด า นประสิ ท ธิ ภ าพทางพลั ง งานต อ สมรรถนะในการ

ประเทศหลั ก ๆ คื อ สหรั ฐ อเมริ ก า เยอรมนี จี น ฮ อ งกง ญี่ ปุ น และ

ส ง ออก ศั ก ยภาพของการลงทุ น โดยตรง (FDI Flows) บทบาทของ

สิงคโปร โดยไทยเปนสมาชิกแรกเริ่มของความตกลง ITA

เ ค รื อ ข า ย ธุ ร กิ จ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น น โ ย บ า ย European

⇒ สินคาที่อยูภายใตขอตกลงประกอบไปดว ย 7 รายการใหญ คือ

เซมิ

คอนดัก เตอร คอมพิวเตอร อุป กรณสื่อสาร อุป กรณก ารผลิตเซมิค อน ดักเตอร เครื่องใชสํานักงาน ซอฟตแวร และอุปกรณทางวิทยาศาสตร

Neighborhood Policies เ พื่ อ เ ก็ บ เกี่ ย วผ ลปร ะโ ยชน จา กกร ะแ ส โลกาภิวัฒน ⇒ ปจจัยหลักที่ชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของยุโรป

⇒ ตอมามีแนวคิดในการเจรจาขยายขอบเขตความตกลง ไดแก การเพิ่ม

• ภาคเอกชนสามารถบูรณาการกั บหวงโซการผลิ ตสินคาของโลก

ประเทศสมาชิ ก การเพิ่ ม รายการสิ น ค า ในความตกลง และการนํ า

โดยเฉพาะส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ SMEs ให สามารถขยายสั ด สว นตลาด

ประเด็นเรื่องอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี(NTBs) เขามาเจรจา โดย

สิน ค า และบริก าร โดยดํ าเนิ น การคู ข นานไปกั บ การส ง เสริ ม การ

แต ล ะประเทศสมาชิ ก มี ท า ที ต อ รายการสิ น ค า และการเจรจาด า น

ลงทุน และการสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา

อุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี(NTBs) ที่แตกตางกันไป ⇒ ในเรื่อ งนี้ สหภาพยุโ รปในฐานะที่มี บ ทบาทสําคั ญ ในการผลัก ดั น ให

สมาชิก หารื อ เรื่ อ งการลดอุป สรรคทางการค าที่ มิ ใ ช ภ าษี (NTBs) ใน สินคา IT ไดยกรางขอเสนอเรื่องหลักปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบ (Good Regulatory Practice) ในสาขา IT โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

• ประเด็นดานการปฏิบัติ สหภาพยุโรปสนับสนุนใหมีความโปรงใสใน การออกกฎระเบียบ และประกาศใชกฎระเบียบ และสนับสนุนใหใ ช ระบบผู ผลิ ตรั บ รองมาตรฐานสิน คา ได เ อง รวมถึง ลดขั้น ตอนความ ซับซอนในการตรวจสอบมาตรฐานสินคา

• การทบทวนกฎระเบี ย บ สหภาพยุ โ รปเสนอให ส มาชิ ก ทบทวน กฎระเบียบดานมาตรฐานสินคาเปนระยะ โดยการปรับปรุงกฎระเบียบ ควรอ า งอิ ง กั บ มาตรฐานระหว า งประเทศ และควรมี ร ะดั บ ความ เขมงวด สอดคลองกับระดับความเสี่ยงของสินคา และลดอุปสรรคใน การตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคา

• การดําเนิน การของคณะกรรมการวาด วยการคาสิ นคา เทคโนโลยี สารสนเทศ สหภาพยุ โ รปเสนอให มี ค ณะกรรมการเพื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง กฏระเบี ย บ พร อ มทั้ ง เป น เวที ห ารื อ เรื่ อ ง NTBsในสินคา IT การดําเนินการของสภาอุตสาหกรรมฯ ⇒ มีก ารจัด ตั้ง คณะทํา งานเกี่ ยวกั บ ความรว มมือ ในการลดอุ ป สรรคทาง

การคาที่มิใชภาษี(NTBs) ภายใตขอตกลงสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA) เพื่ อดํ าเนิน การติด ตามความคื บ หน าของการเจรจา และหารื อ รวมกับกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดทาทีเกี่ยวกับมาตรฐาน

• ภาคเอกชนใชพ ลังงานอยา งมีป ระสิ ทธิ ภ าพเพิ่ม มากขึ้น สหภาพ ยุ โ รป เป น ผู ล งทุ น Eco-Investments รายใหญ ข องโลก ทั้ ง ใน ดานเทคโนโลยี การบริการ โดยเฉพาะดานพลังงานทดแทน

• ยุ โ รปเป น แหล ง ดึ ง ดู ด การลงทุ น ทางตรงจากต า งประเทศ ซึ่ ง มี ความสํ าคั ญ ตอ การจ างงาน และเป นป จ จัย สํ าคั ญ ตอ การเพิ่ม พู น ประสิทธิภาพการผลิต ⇒ ขีดความสามารถในการแขงขันรายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

• ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีระบบเศรษฐกิจใหญที่สุด 5 อันดับ แรก ไดแก เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจัก ร และสเปน โดยมีสัดสวนอุตสาหกรรมการผลิตมากกวารอยละ 70

• ประเทศที่มีขีดความสามารถในระดับต่ํา โดยเฉพาะดานนวัตกรรม และประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร ไดแก บัลกาเรีย โรมาเนีย สาธารณรัฐเชค โปแลนด ฮังการี สโลวาเกีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ⇒ ความเห็ น /ข อ สั ง เกต: แม จ ะมี ป ญ หาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในยุ โ รป แต

รายงานดังกลาวชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการลงทุนทางตรง (FDI) ทั้งการลงทุนในตางประเทศ และการลงทุนจากตางประเทศ และการ บูรณาการภาคเอกชนของสหภาพฯ โดยเฉพาะ SMEs เขากับหวงโซ การผลิต และมูลคาเพิ่มของโลก เพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ แขงขัน และขยายการสงออก ซึ่งจะสงผลทางบวกตอการแกไขปญหา วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในยุ โ รป รวมทั้ ง แสดงให เ ห็ น ว า สหภาพยุ โ รปยั ง มี ศักยภาพการลงทุนทั้งในประเทศสมาชิกดวยกัน และนอกภูมิภาค ผูที่สนใจสามารถศึกษารายงานฉบับสมบูรณไดที่ http://ec.europa.eu/

และกฏระเบียบที่เหมาะสมกับ สินคา IT ในแตล ะรายการของไทยเพื่อ เสนอตอหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของตอไป (23/11/2555 ผูรับผิดชอบ—อภิสิทธิ์)

(10/10/2555 ผูรับผิดชอบ—อภิสิทธิ์)


นโยบายดา นลิข สิทธิ์ข องสหภาพยุโ รป : วัน ที่ 21 พฤศจิกายน

ระบบ EU ETS ในสาขากา ร

2555 สํานักพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส มีหนังสือมายังสภา

บิน: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 สํานัก

อุตสาหกรรมฯ เพื่อรายงานความคืบ หนาเกี่ยวกับ แนวทางสําหรับ ดําเนิน นโยบายดานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิตอลของสหภาพยุโรป ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้

พ า ณิ ช ย ใ น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ณ ก รุ ง บ รั ส เ ซ ล ส มี ห นั ง สื อ ม า ยั ง ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ฯ เ พื่ อ ร า ย ง า น ค ว า ม คืบหนาเกี่ยวกับการขยายขอบเขตของ ระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกาซ ค า ร บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด (Emission Trading Scheme: Scheme: ETS) ETS) ซึ่ ง มี สาระสําคัญดังนี้

• สหภาพยุโรปไดขยายขอบเขตของระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอย ⇒ ปจ จุบันสหภาพยุโ รป ประสบปญหาการเขาถึงขอมูลในลักษณะตางๆ

กาซคารบอนไดออกไซด(Emission Trading Scheme: ETS) มาใช

ไมวาจะเปน การไมสามารถดูรายงานขาวขามประเทศสมาชิกได สื่อ

ในสาขาการบิ น โดยประกาศเดิ ม นั้ น ให มี ผ ลบั ง คั บ ใช ไ ด ตั้ ง แต วั น ที่

หนังสือพิมพถูก หาประโยชนดานโฆษณา การละเมิดลิขสิทธิ์ดานการ

1 มกราคม 2555 ซึ่ง ในทางปฏิ บั ติ จ ะทํ าให ส ายการบิ น ภายใน และ

ถายทอดกีฬา คาใชจายในการใหบริการอินเตอรเน็ตสูง เปนตน

ระหว า งประเทศ ทั้ง ที่บิ น เข ามา และบิ นออกไปจากสนามบิน ใดๆใน

⇒ การพัฒนาระบบลิขสิทธิ์ของสหภาพยุโรปสามารถใชเปนเครื่องมือใน

การสนับสนุนดานการลงทุน และสามารถใชในเชิงสรางสรรคในการ แลกเปลี่ยนดานขอมูลขาวสาร และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ⇒ นาย Michel Barnier คณะกรรมาธิการยุโรปดานตลาดภายในและการ

บริก าร ไดเ สนอแนวทางการพัฒนาระบบลิข สิท ธิ์ เพื่อใหสามารถใช เปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้ 1 ) การปรับ ระบบลิข สิ ท ธิ์ใ หเ อื้ อตอ การเขาถึ งงานโดยเพิ่ ม ขอ จํากั ด การคุ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละปรั บ ระบบการอนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ ใ ห สะดวกมากขึ้น 2 ) การปรั บ ระบบลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ห เ อื้ อ ต อ การเข า ถึ ง ข อ มู ล ไม ว า จะอยู ใ น ประเทศสมาชิกใดก็ตาม 3 ) การปรั บ ปรุ ง ระบบลิ ข สิ ท ธิ์ ใ ห ส ามารถใช เ ป น เครื่ อ งมื อ สร า ง แรงจูงใจใหเกิดการสรางสรรค และการลงทุนที่สมดุลแกประโยชน ทางสังคมดวย

สหภาพยุ โ รป จะมี ค า ใช จ า ยเพิ่ ม ขึ้ น จากการที่ ต อ งซื้ อ สิ ท ธิ ใ นการ ปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก (Permits) เพื่ อ ชดเชยการปล อ ยก า ซของ เครื่องบินที่เขามาในนานฟาสหภาพยุโรป

• เนื่องจากสาขาการบินมีสวนเกี่ยวของกับสายการบินทั่วโลก ไมใชจาก เฉพาะสหภาพฯ ทําใหหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และจีน คัดคาน เพราะเห็นว าการขยายมาตรการ EU ETS ในสาขาการบิ น เป น การฝ า ฝ น หลั ก การอํ า นาจอธิ ป ไตย และผิ ด หลั ก กฏหมาย และ กฏหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ

• ดวยเหตุนี้ ทางคณะกรรมาธิการยุโรป ไดเสนอเลื่อนการเก็บคาปลอย กาซ หรือEU ETS จากสายการบินที่เขามาใชบริการในสนามบินใดๆ ของสหภาพยุ โ รป เป น เวลา 1 ป โดยสายการบิ น ระหว า งประเทศที่ ดําเนินการในป 2555 ไมตองชําระในงวดที่จะมาถึงในเดือนเมษายน 2556 (23/11/2555 ผูรับผิดชอบ—อภิสิทธิ์)

4 ) การบังคับใชกฎหมายเพื่อขจัดธุรกิจที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญา

⇒ ความเห็น /ขอสังเกต: ความคุมครองลิขสิท ธิ์ของแตละประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรปยังแตกตางกันอยูบาง โดยเฉพาะขอยกเวน หรือขอจํากัด สิ ท ธิ และการอนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ ซึ่ ง เป น เหตุ ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให ก าร รวมตัวเปนตลาดเดียวกัน(Single Market) ของยุโรปยังไมสมบูรณ ซึ่ง

กําหนดการประชุมเจรจาทีส ่ าํ คัญ เดือนธันวาคม 2555 วันที่ 20— 20—21

Summit (ระดับผูนํา) ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ปญหาดังกลาวมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นในอาเซียน เมื่ออาเซียนรวมตัว กั น เป น AEC ในป 2015 ซึ่ ง ไทยควรจะเริ่ ม ทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ นโยบายด า นลิ ข สิ ท ธิ์ ข องแต ล ะประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น และหา แนวทางในการปองกันลวงหนา

การประชุม ASEAN - India Commemorative

งานประชุม-สัมมนาทีส ่ าํ คัญ เดือนธันวาคม 2555 วันที่ 13

การประชุมคณะกรรมการอาเซียน ครั้งที่ 3 (กระทรวงการตางประเทศ)

(21/11/2555 ผูรับผิดชอบ—อภิสิทธิ์) ........14 ........14

การบรรยายสรุป เรื่อง White paper “ Australia in the Asian Century ” ( กระทรวงการตางประเทศ)

........20 ........20

การสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 3 เรื่อง "TPP: ผลกระทบตออาเซียนและไทย" (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร)


สมาคมอาเซีย นน-ประเทศไทย: ประเทศไทย :

ผ ล ก า ร เ ยื อ น ส ห ร า ช

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 กระทรวง

อ า ณ า จั ก ร อ ย า ง เ ป น

การตางประเทศ จัดการประชุม ใหญ สามั ญ ประจํ า ป 2555 ของสมาคม อาเซียน่ รายงานผล น-ประเทศไทย เพือ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในป 2554 และ2555 และ2555 ที่ผานมา โดยมีคุณ หญิง ลักษณาจันทร เลาหพันธุ นายกสมาคมฯ เปนประธานการประชุม ซึง่ ผูแ  ทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่เขารวมการประชุม คือ นายไตรศัก ดิ์ เลิศศักดิ์วัฒน (ผูอํานวยการใหญ) ซึ่งการประชุมมีสาระสําคัญดังนี้ ⇒ กิจกรรมที่สมาคมฯ ไดดําเนินการในป 2554—2555 ไดแก

• โครงการจัดทําสื่อการเรียนรูและสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับอาเซียน สํ า หรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป: สมาคมฯจั ด ทํ า จดหมายข า ว เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ส ร า งความเข า ในประเด็ น ต า งๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการของอาเซียนไปสูประชาคมอาเซียน

• โครงการวรรณกรรมเพื่อ อาเซี ยน: การตีพิม พนวนิย ายที่ใ ชขอมู ล จากการเดินทางไปประเทศในอาเซียน

• การจั ด นิ ท รรศการในหั ว ข อ “พิ พิ ธ อาเซี ย น: A Journey through ASEAN”

• กิ จ กรรมวั น ครบรอบการก อ ตั้ ง อาเซี ย น 45 ป : การจั ด สั ม มนาใน หัวขอ “ASEAN Connectivity: การเชื่อมโยงไรพรมแดนอาเซียน... โอกาส และความทาทาย”

• โครงการ A.A.T. Roadshow: เปนกิจกรรมการบรรยายใหความรู เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร อ มก า วสู AEC ตามสถานศึ ก ษาใน ภูมิภาคตางๆ

• โครงการ Spirit of ASEAN(AIESEC): จั ด กิ จ กรรมอบรมตั ว แทน เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน และประเทศคูเจรจา

• โครงการ ASEAN Village: จั ด กิ จ กรรมร ว มกั บ ผู แ ทนในภู มิ ภ าค อาเซี ย น และประเทศคู เ จรจา ร ว มกั น จั ด นิ ท รรศการเผยแพร วั ฒ นธรรมอาเซี ย น เพื่ อ เสริ ม สร า งมิ ต รภาพอั น ดี ใ นหมู เ ยาวชน อาเซียน ทั้ง นี้ กิ จ กรรมในป 2556 จะเป น กิ จ กรรมต อ เนื่ อ งจากป 2555 โดยจะเนนที่การจัดสัมมนา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเปนประชาคม อาเซียนแกทุกภาคสวนในสังคม

ท า ง ก า ร ข อ ง นายกรัฐ มนตรี: ระหวา ง วั น ที่ 1 2 -1 4 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2555 นายกรัฐ มนตรี พรอ ม คณะภาครัฐ และภาคเอกชน เดินทางเยือนสหราชอาณาจักรอยางเปนทางการ เพื่อสรางความสัม พันธ ด า นการค า การลงทุ น ระหว า งกั น การเยื อ นครั้ ง นี้ มี ผู แ ทนจากสภ า อุ ต สาหกรรมฯ เข า ร ว ม คื อ นายวิ ศิ ษ ฎ ลิ้ ม ประนะ( ประนะ (รองประธานสภา อุตสาหกรรมฯ) สาหกรรมฯ) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ ⇒ ในโอกาสการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐ มนตรีข องไทยไดรับ พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสใหเขาเฝาฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห ง สห รา ชอ าณ าจั กร เ พื่ อ ถว ายพ ระ พร เนื่ อง ใน วโ รก าส ทร ง ครองราชยค รบ 60 ป และเป น การตอกยํ้ า ถึง ความสั ม พัน ธ ข องสอง ประเทศที่มีมายาวนานถึง 400 ป ⇒ การเข า พบ และหารื อ กั บ นายDavid Cameron นายกรั ฐ มนตรี แ ห ง

ราชอาณาจักร เพื่อขอการสนับสนุนดานการคา และการลงทุน พรอม ทั้งรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ไดแก

• การจั ด ตั้ ง “การหารื อ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร (Strategic Dialogue)” เพื่ อ เป น กลไกการหารื อ ทวิ ภ าคี ร ะดั บ สู ง ในระดั บ ปลั ด กระทรวง เพื่ อ ติดตามและกํ าหนดทิศทางความรวมมือระหวางกันในมิติตา งๆ ใน อนาคต เสริม สร างกลไกทวิ ภ าคีใ ห เ ข ม แข็ ง มากยิ่ งขึ้ น และจะใช กลไกนี้เพิ่มโอกาสดานการคาและการลงทุนระหวางกันดวย

• สหราชอาณาจั ก รสนใจที่ จ ะลงทุ น ในโครงสร า งพื้ น ฐานของไทย รวมถึง รวมลงทุนในสวนของการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งสหราช อาณาจักรมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดังกลาว ในโอกาสนี้ไทย ได เชิ ญ ชวนนั ก ธุ ร กิ จ ของสหราชอาณาจั ก รมาร ว มลงทุ น ใน โครงการทาเรือน้ําลึกทวายดวย

• สง เสริ มความร วมมื อด า นการศึ ก ษา โดยเป นความร วมมื อระหว า ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของไทยและสถาบั น บริ ติ ช เคานซิ ล ได แ ก โครงการผูชวยสอนภาษาอังกฤษ (English Teaching Assistance Program) และโครงการจั ด ทํ า สื่ อ การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ สําหรับคอมพิวเตอรพกพา

(21/11/2555 ผูรับผิดชอบ—เมษ)

• การประสานความรวมมือเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการทําวีซา และ การตรวจคนเข า เมื อ งระหว า งกั น โดยไทยขอความร ว มมื อ กั บ รัฐ บาลสหราชอาณาจักร เพื่อลดขั้นตอนและเงื่อนไขในการเขามา ประกอบอาชีพบางประเภทของคนไทย เชน พอครัว ⇒ การเยี่ยมชมหางสรรพสิน คาTesco สาขา Kennington เพื่อขอความ

สนั บ สนุ น โครงการครั ว ไทยสู ค รั ว โลก โดยมอบหมายให ก ระทรวง พาณิชยสรางแบรนดสินคาไทยเพื่อสงออก สนับสนุนรานอาหารไทย ในการจัดกิจกรรม และจําหนายสินคาผานหนารานตางๆ ⇒ การเยี่ยมชมการบริหารจัดการแนวปองกันน้ําทวมของแมน้ําเทมส และ

การบริหารจัดการรถไฟความเร็วสูงของยุโรป ⇒ การเขาพบ และหารือกับ เซอร เดวิด ริชารด ประธานพรีเมียรลีกของ

สหราชอาณาจั ก ร เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย น ความรูใหกับนักกีฬาไทย โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคใต เพื่อทําให คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น (14/11/2555 ผูรับผิดชอบ—กันยรัตน)

Foreign_2012-12  
Foreign_2012-12  

http://www.foodfti.com/images/stories/pr_news/Foreign_Affairs/Foreign_2012-12.pdf

Advertisement