Page 1

ขอบังคับของ กลุมอุตสาหกรรมอาหาร ฉบับที่ 2 วาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุม การประชุมและ ดําเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม ............................................................... เพื่อเปนการชวยเหลือสนับสนุนกิจการของสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยให เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีในระหวางหมูสมาชิก คณะกรรมการสภา อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีมติเมื่อ พ.ศ. 2517 ใหจัดตั้งกลุมอุตสาหกรรมอาหาร กลุมอุตสาหกรรมอาหารมีความสามารถดําเนินกิจกรรมหรือทํานิติกรรมใดๆ ในนามของกลุม อุตสาหกรรมอาหาร ภายใตการควบคุมและรับผิดชอบของคณะกรรมการกลุมอุตสาหกรรมอาหาร โดยไมมี ผลผูกพันสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยทางกฎหมายแตอยางใดทั้งสิ้น เพื่อใหกิจการของกลุมอุตสาหกรรมอาหารดําเนินไปโดยเรียบรอย ที่ประชุมสมาชิกกลุม อุตสาหกรรมอาหารจึงพิจารณาเห็นสมควรใหมีขอบังคับดังตอไปนี้ ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับของกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ฉบับที่ 2 วาดวยการ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุม การประชุมและดําเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม” ขอ 2. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2543 เปนตนไป ขอ 3. ในขอบังคับนี้ “สภา” หมายถึง สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย “คณะกรรมการสภา” หมายถึง คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย “กลุม” หมายถึง กลุมอุตสาหกรรมอาหาร (Food Processing Industry Club, The Federation of Thai Industries ) “คณะกรรมการกลุม” หมายถึง คณะกรรมการของกลุมอุตสาหกรรม อาหาร “สมาชิกกลุม” หมายถึง สมาชิกของกลุมอุตสาหกรรม อาหาร ขอบังคับฉบับที่ 2 กลุมอุตฯ

1/5


“ประธานกลุม”

หมายถึง ประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร (Chairman ofFood Processing Industry Club, The Federation of Thai Industries ) ขอความทั่วไป

ขอ 4. เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกลุม ใหที่ประชุมใหญของ กลุมเลือกคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการกลุม จากผูแทนสมาชิกสามัญ มีจํานวนกรรมการ ตามที่ที่ประชุมใหญของกลุมจะกําหนดแตตองไมนอยกวาหาคน ขอ 5. ใหคณะกรรมการกลุมตามขอ 4 เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกลุมและให ประธานกลุมเลือกกรรมการคนอื่นจากคณะกรรมการกลุมมีจํานวนตามที่ประธานกลุมจะกําหนดแตไมนอย กวาหาคน เพื่อเปนรองประธานกลุม เลขาธิการกลุม และตําแหนงอื่นตามที่ประธานกลุมจะเห็นสมควร เฉพาะคณะกรรมการกลุมชุดแรกหากวาระของคณะกรรมการสภาจะสิ้นสุดลงภายในเวลา ตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปนับแตวันที่คณะกรรมการกลุมชุดแรกไดรับเลือกตั้งใหวาระของคณะกรรมการชุดแรกสิ้นสุด ลงพรอมกับวาระของคณะกรรมการสภาในคราวครบวาระที่จะถึง แตถา วาระของคณะกรรมการสภาจะ สิ้นสุดลงภายในเวลานอยกวาหนึ่งปนับแตวันที่คณะกรรมการกลุมชุดแรกไดรับเลือกตั้งใหวาระของ คณะกรรมการกลุมชุดแรกสิ้นสุดลงพรอมกับวาระของคณะกรรมการสภาที่จะครบวาระถัดจากการครบวาระ ในคราวที่จะถึง กรรมการกลุมมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการกลุมที่ดํารงตําแหนงตามวรรค หนึ่งและกรรมการอื่นเมื่อครบวาระแลว จะรับเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกก็ได ทั้งนี้เวนแตตําแหนง ประธานกลุม จะดํารงตําแหนงประธานกลุมติดตอกันเกินสองวาระมิได ประธานกลุมซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน วันที่ขอบังคับนี้เริ่มมีผลบังคับใช ใหนับวาระซึ่งกําลังดํารงตําแหนงอยูนั้นเปนวาระแรก สมาชิกสามัญรายหนึ่งมีผูแทนเปนกรรมการกลุมไดเพียงคนเดียว ขอ 6. ใหคณะกรรมการกลุมเลือกกรรมการกลุมคนหนึ่งเปนผูแทนของกลุมเพื่อเสนอเขารับ การพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการประเภทแตงตั้งของสภาตามขอบังคับของสภา กรรมการกลุมที่ไดรับเลือกเปนผูแทนของกลุมเพื่อเปนกรรมการประเภทแตงตั้งของสภาตาม วรรคหนึ่งยอมพนจากการเปนผูแทนของกลุมเมื่อกรรมการคนนั้นพนจากตําแหนงกรรมการกลุม

ขอบังคับฉบับที่ 2 กลุมอุตฯ

2/5


ขอ 7. หามผูแทนสมาชิกสามัญผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้เปนกรรมการกลุม (1) เปนพนักงานของสภาหรือกลุม (2) เปนบุคคลลมละลาย (3) เปนขาราชการประจําหรือขาราชการการเมือง (4) เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ (5) เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวย กฎหมายใหจําคุก เวนแตในความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ ขอ 8. กรรมการกลุมพนจากตําแหนงเมื่อ (1) ออกตามวาระ (2) ตาย (3) ลาออก (4) ที่ประชุมใหญของกลุมมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ จํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม (5) ขาดการประชุมคณะกรรมการกลุมสามครั้งติดตอกันโดยมิไดลาการประชุม เวนแตคณะกรรมการกลุมมีมติใหดํารงตําแหนงตอไปได (6) พนจากตําแหนงผูแทนสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสามัญนั้นพนจากการ เปนสมาชิกกลุมหรือสมาชิกของสภา (7) มีลักษณะตองหามตามขอ 7 (8) คณะกรรมการสภามีมติใหพนจากตําแหนง ขอ 9. เมื่อประธานกลุมพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรองประธานกลุมเปนประธานกลุมแทน และใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของประธานกลุมซึ่งตนแทน ขอ 10. เมื่อกรรมการกลุมพนจากตําแหนงกอนวาระและวาระของกรรมการผูนั้นเหลือไม นอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันใหคณะกรรมการกลุมเลือกผูแทนสมาชิกสามัญเปนกรรมการกลุมแทนภายใน สามสิบวัน และใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการกลุมซึ่งตนแทน ขอ 11. เมื่อคณะกรรมการกลุมทั้งคณะพนจากตําแหนงนอกจากการพนจากตําแหนงทั้งคณะ เพราะคณะกรรมการสภาสั่งใหพนจากตําแหนงตามขอบังคับสภา ใหคณะกรรมการกลุมที่พนจากตําแหนง ยังคงรักษาการในตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของกลุมตอไปเทาที่จําเปน จนกวาคณะกรรมการกลุมชุดใหมเขา รับหนาที่ คณะกรรมการกลุมที่พนจากตําแหนงทั้งคณะตามวรรคหนึ่งตองจัดใหมีการประชุมใหญของ กลุมเพื่อเลือกผูแทนสมาชิกสามัญเขาเปนกรรมการกลุมตามขอ 4.ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง ขอบังคับฉบับที่ 2 กลุมอุตฯ

3/5


ขอ 12. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการกลุมวางลงจนเหลือจํานวนนอยกวาจํานวนที่เปนองค ประชุมตามหมวดวาดวยการประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการกลุมและตามขอบังคับของกลุมวา ดวยการประชุมใหญ ใหคณะกรรมการกลุมที่เหลืออยูกระทําการในนามของคณะกรรมการกลุมตอไปไดแต เฉพาะการจัดใหมีการประชุมใหญของกลุมเพื่อเลือกตั้งผูแทนสมาชิกสามัญเปนกรรมการกลุมแทนตามขอ 10 และการจัดใหมีการประชุมใหญของกลุม ขอ 13. ใหคณะกรรมการกลุมมอบหมายหนาที่ใหแกคณะกรรมการกลุมชุดใหมภายในสิบหา วันนับแตวันที่ไดดําเนินการตามขอ 4 เสร็จเรียบรอยแลวและใหคณะกรรมการกลุมชุดใหมแจงรายชื่อ คณะกรรมการกลุมชุดใหมใหสภาทราบเปนหนังสือ ขอ 14. การประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการกลุมใหเปนไปตามหมวดวาดวย การประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม และขอบังคับของกลุมวาดวยการประชุมใหญ การประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการกลุม ขอ 15. คณะกรรมการกลุมมีอํานาจหนาที่วางนโยบายดําเนินงานของกลุมภายใตขอบเขต หนาที่และวัตถุประสงคของกลุม รวมทั้งรับผิดชอบในความผิดตาง ๆ ตามนิติกรรมสัญญาและกฎหมายที่กลุม เขาผูกพันแยกตางหากจากสภา รวมทั้งใหมีอํานาจออกระเบียบในเรื่องอื่นใดที่จําเปนตอการดําเนินงานเกี่ยวกับ กิจการของกลุม แตทั้งนี้ระเบียบดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยสภาอุตสาหกรรมแหง ประเทศไทย ขอบังคับสภา ขอบังคับของกลุมที่สภากําหนดหรือที่สภาจะแกไขเพิ่มเติมหรือกําหนดขึ้นใหมใน อนาคตและมติของคณะกรรมการสภาโดยตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญของกลุม ขอ 16. คณะกรรมการกลุมมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานของกลุมเพื่อ พิจารณา หรือกระทํากิจการเฉพาะอยาง อันอยูภายในขอบเขตวัตถุประสงคของกลุมและภายใตการ ควบคุมดูแลของคณะกรรมการกลุม คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของกลุมตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งจากสมาชิกกลุมหรือ บุคคลภายนอกที่คณะกรรมการกลุมจะเห็นเหมาะสมก็ได และใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาที่คณะกรรมการ กลุมกําหนด ซึ่งตองไมเกินกวาวาระของคณะกรรมการกลุมชุดที่แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานนี้ การประชุมคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใหใชขอ 17 และ 18 โดยอนุโลมเวนแต คณะกรรมการกลุมจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ขอ 17. การประชุมคณะกรรมการกลุมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลุมจะเห็นสมควร แต ตองไมนอยกวาหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ขอ 18. การประชุมคณะกรรมการกลุมตองมีกรรมการกลุมมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ จํานวนกรรมการกลุมทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ขอบังคับฉบับที่ 2 กลุมอุตฯ

4/5


ใหประธานกลุมเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกลุมไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ หนาที่ได ใหรองประธานกลุมเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกลุมหรือรองประธานกลุมหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนตามขอ 20 ไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการกลุมเลือกกรรมการกลุมคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมาก กรรมการกลุมคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ในการประชุมคณะกรรมการกลุม ถามีการพิจารณาเรื่องใดที่ตัวกรรมการกลุมและ/หรือ สมาชิกกลุมที่กรรมการคนนั้นเปนตัวแทนมีสวนไดเสีย กรรมการกลุมคนนั้นมีสิทธิชี้แจงเรื่องนั้นแตไมมีสิทธิ ออกเสียง กรรมการกลุมอาจมอบหมายใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไดโดยตองนําหนังสือ มอบอํานาจมาแสดงตอประธานในที่ประชุมกอนเริ่มการประชุม ขอ 19. ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหประธานกลุมเปนผูแทนของกลุม ประธานกลุมจะแตงตั้งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคนและไมวาจะเปนสมาชิกของกลุม หรือไมก็ตาม ใหไปดําเนินการแทนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่งก็ได ขอ 20. ถาประธานกลุมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ใหรองประธานกลุม เปนผูปฏิบัติหนาที่แทน แตถารองประธานกลุมไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะกรรมการกลุมเลือกกรรมการ กลุมคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนไปพลางกอน บทเฉพาะกาล ขอ 21. กลุมที่ไดจัดตั้งขึ้นกอนวันที่ที่ประชุมใหญของกลุมมีติใหใชขอบังคับของกลุมตาม แบบที่สภากําหนด ใหคณะกรรมการกลุมชุดดังกลาวยังคงเปนคณะกรรมการกลุมตอไปโดยใหนําความในขอ 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม ใหไว ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2543

ลงชื่อ………………………………………….. (นายพรศิลป พัชรินทรตนะกุล) ประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ขอบังคับฉบับที่ 2 กลุมอุตฯ

5/5

/2  

http://www.foodfti.com/images/pdf/regulation/2.pdf

Advertisement