Page 1

สินค้ าไก่ เนือ้ และเป็ ด

ประจําสัปดาห์ ท่ ี 12/2554

สํานักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ มูลค่ าส่ งออกไก่ แปรรู ปของไทยในตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวไม่ ต่าํ กว่ า 15% เหตุแผ่นดินไหวและการเกิดคลื่นสึนามิในญี่ปนุ มีผลกระทบต่อโรงงานอาหารสัตว์ เนื่องจากสูญเสียผลผลิตข้ าวโพดภายในประเทศ มากถึ ง 20% อี ก ทั ง้ ยัง มี บ างโรงงานที่ ไ ม่ ส ามารถผลิ ต อาหารสัต ว์ ใ นช่ ว งระยะเวลานี ้ รวมถึ ง พื น้ ที่ เ ลี ย้ งปศุ สัต ว์ ห ลายแห่ ง ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ ปนุ่ โดยเฉพาะในจังหวัดมิยางิ ฟูกูชิมะ และอิวาเตะ ได้ รับความเสียหายอย่างมาก ซึ่งจังหวัดดังกล่าวเป็ นพื ้นที่ ผลิตไก่เนื ้อประมาณ 20% หากผลผลิตได้ รับความเสียหายทังหมด ้ จะทําให้ ญี่ปนต้ ุ่ องนําเข้ าเนื ้อไก่เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ เพียงพอกับความต้ องการ บริ โภคในประเทศ ผนวกกับในช่วงต้ นปี 2554 ญี่ปนต้ ุ่ องเผชิญปั ญหาการแพร่ระบาดของไข้ หวัดนก ส่งผลให้ ญี่ปนต้ ุ่ องกําจัดไก่เนื ้อประมาณ 2 แสนตัว ทังนี ้ ้บริ ษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จํากัด คาดว่าจากปั จจัยข้ างต้ นจะส่งผลดีต่อผู้สง่ ออกไก่ของไทย จากการเพิ่มการนําเข้ าเนื ้อไก่แปรรูป ของญี่ ปนุ่ เนื่องจากความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่ของญี่ปนมี ุ่ แนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยคาดการณ์ ว่าในปี 2554 ญี่ปนมี ุ่ ความต้ องการบริ โภคเนื ้อไก่ ประมาณ 2.01 ล้ านตัน ในจํานวนนีผ้ ลิตเอง 1.275 ล้ านตัน หรื อ 63.4% ของปริ มาณความต้ องการบริ โภคเนือ้ ไก่ทงหมด ั้ และนําเข้ า 7.35 แสนตัน หรื อร้ อยละ 36.6 การนําเข้ าเนื ้อไก่สดและแปรรูปของญี่ปนุ่ ปี 2553 (ตัน)

ทังนี ้ ้ จากการบริ โภคเนือ้ ไก่ ในครั ว เรื อ นของญี่ ปุ่ นมี สั ด ส่ ว นถึ ง 60% ของการบริ โ ภคเนื อ้ ไก่ ทัง้ หมด กลุ่ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารอาหาร 30% และ อุต สาหกรรมแปรรู ป 10% อย่ า งไรก็ ตาม มี ป ระเด็ น ที่ ต้ องพิ จ ารณา คื อ

แหล่ง นําเข้ า

เนื ้อไก่สด

เนื ้อไก่แปรรูป

2552

2553

307,944

379,985

673

ไทย

0

0

จีน

92

บราซิล

2552

รวม

2553

2552

2553

820

308,617

380,805

175,502

190,144

175,502

190,144

206

135,828

175,696

135,920

175,902

18,316

34,185

150

229

18,466

34,414

การแข่งขันกับคู่แข่งสําคัญอย่างจีนที่

สหรัฐฯ

ราคานําเข้ าไก่แปรรู ปถูกกว่าไทยมาก

อื่นๆ

4,744

5,890

1,869

1,705

6,613

7,589

ในระดั บ เฉลี่ ย 4,070.40 ดอลลาร์

รวม

331,096

420,266

314,022

368,594

645,118

788,854

สหรั ฐ ต่อ ตัน ขณะที่ นํ า เข้ า ไก่ แ ปรรู ป จากไทยในระดั บ เฉลี่ ย 4,522.79

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย

ดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ไทยยังมี มีความได้ เปรี ยบในเรื่ องความหลากหลายของสินค้ าที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคญี่ ปุ่นได้ อย่างครบถ้ วน รวมทัง้ ยังมี ภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่ องความปลอดภัยของสินค้ า ไม่เคยมีประวัติในเรื่ องสารปนเปื อ้ นและสารตกค้ าง ศูนย์วิจยั ฯ คาดว่ามูลค่าส่งออกไก่แปรรูป ของไทยไปญี่ปนในปี ุ่ 2554 จะขยายตัวไม่ตํ่ากว่า 15.0% เทียบกับ 11.5% ในปี 2553 ที่มา : ข่าวสด

/2011_wk12_chicken_duck_meat  

http://www.foodfti.com/images/goods_data/meat_chicken_petfood/2011/mar/2011_wk12_chicken_duck_meat.pdf

/2011_wk12_chicken_duck_meat  

http://www.foodfti.com/images/goods_data/meat_chicken_petfood/2011/mar/2011_wk12_chicken_duck_meat.pdf

Advertisement