Page 1

ดวน!! รับจํานวนจํากัด .....หามพลาด…..

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดย คณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ขอเชิญเขารวมการอบรม เรื่อง “การเก็บรักษาวัตถุอันตราย” วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ หองประชุม 224 - 225 ไบเทค บางนา

¾ หลักการและเหตุผล : ดวย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก ารกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตราย มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 จะมีผลบังคับใชในวันที่ 18 เมษายน 2554 ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองจัดใหมีบุคคลากรเฉพาะ และจดทะเบียนบุคคลากรเฉพาะตอกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ซึ่งตองมีความรูความเขาใจในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายไดอยางถูกตองตามประกาศของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ¾ วัตถุประสงค : สรางความรูความเขาใจ ในแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเก็บรักษาสารเคมีและ วัตถุอันตรายตามที่กําหนดไวในกฎหมายไดอยางถูกตอง / มีความเขาใจในการจําแนก และจัดเก็บสารเคมีและ วัตถุอันตรายภายในสถานประกอบการไดอยางถูกตอง ¾ กลุมเปาหมาย : ผูประกอบการที่เปนผูผลิต ผูนําเขา หรือผูสงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่มีปริมาณรวมตั้งแต 1000 เมตริกตัน/ปขึ้นไป หรือผูมีไวครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การจัดเก็บตั้งแต 300 ตรม. ขึ้นไป หรือครอบครองวัตถุอันตรายที่เปนวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด ¾ กําหนดการ : 08.30 - 09.15 น. ลงทะเบียน / พิธีเปด 09.15 - 10.30 น. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย / การกําหนดใหสถาน ประกอบการมีบุคคลเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย โดย คุณนงคราญ สุจริตกิตติกุล นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 10.30 – 10.45 น. Çรับประทานอาหารวาง 10.45 - 12.15 น. อันตรายจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และเอกสารขอมูลความปลอดภัยดานสารเคมี (Safety Data Sheet) โดย คุณยุวดี จอมพิทักษ ที่ปรึกษากลุมอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 12.15 – 13.15 น. Æ อาหารกลางวัน 13.15 - 16.15 น. - การจําแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสําหรับการจัดเก็บและการใช แผนภูมิแสดงวิธีการพิจารณาจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย - แนวทางการจัดทําแผนผังพืน้ ที่จัดเก็บสารเคมีตามตารางการจัดเก็บสารเคมีและ วัตถุอันตราย โดย คุณจรินทร วีรโอฬารสิทธิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผูประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย 16.15 -16.45 น. สรุปและปดการอบรม / Çรับประทานอาหารวาง


แบบตอบรับการอบรม เรื่อง “การเก็บรักษาวัตถุอันตราย” วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ หองประชุม 224 - 225 ไบเทค บางนา 1. กรุณากรอกขอความตอไปนี้ดวยตัวบรรจงและถูกตอง (สําหรับออกใบกํากับภาษี) บริษัท ............................................................................ เลขที่สมาชิก ...................................... ที่อยู .......................................................................................................................................... ................................................................. ประเภทธุรกิจ .......................................................... โทรศัพท .................................................... โทรสาร ................................................................. ผูติดตอประสานงาน .......................................... e-mail : ................................................................. 2. รายนามผูเขารวมสัมมนา (กรุณาพิมพหรือเขียนตัวบรรจง) 2.1 ชื่อ-นามสกุล ............................................................ ตําแหนง ............................................ 2.2 ชื่อ-นามสกุล ............................................................ ตําแหนง ............................................ 3. อัตราคาลงทะเบียน (รวมเอกสาร, อาหาร, ภาษีมูลคาเพิ่ม ไดรับยกเวนภาษี ณ ที่จาย 3 %) ประเภทสมาชิก สมาชิก ส.อ.ท. บุคคลทั่วไป

อัตราคาลงทะเบียน / ทาน ชําระภายในวันที่ 25 ก.พ. 54 1,500 บาท / ทาน (1,401.87 + VAT 98.13) 1,800 บาท / ทาน (1,682.24 + VAT 117.76)

4. การชําระเงิน / การลงทะเบียน ชําระเงินสด หรือเช็คสั่งจาย “สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย” ที่แผนกการเงิน โซน ซี ชั้น 4 โอนเงินเขาบัญชี “สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย” บัญชีออมทรัพย เลขที่ 009-1-70874-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ แลวสง FAX ใบ PAY IN พรอมระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยูบริษทั มายัง ฝายสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม Fax 0-2345-1187 **กรณียกเลิกการเขารวม อบรมตองแจงลวงหนา 3 วันทําการกอนวันอบรม หากเกินกําหนดตองชําระคาลงทะเบียน 50 %** ” สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2530 ไมเขาลักษณะเปนบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร จึงไมเขาขายตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล และไมอยูในขายตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย คาสัมมนานี้สามารถนําไปหักลดหยอนภาษีได 200%

℡ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : คุณศศิวิมล คุณอนุสรณ คุณประพันธศักดิ์ คุณกิติยา ฝายสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม โทร. 0-2345–1174 - 6, 1179 โทรสาร 0-2345-1187

Email: sasivimoln@off.fti.or.th, anusorns@off.fti.or.th, prapunsakt@off.fti.or.th, kitiyak@off.fti.or.th

1  

http://www.foodfti.com/images/pdf/2011/february/1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you