Page 1

(ร่าง) กําหนดการสั า มมมนาวิชาการปประจําปี 25566

“Leeadership in Eco Inddustrial Tow wn Developpment: คววามเป็ นผูนํน้ าในการพัฒ ั นาอุตสาหหกรรมเชิ งนิ เวศ” ระหว่างวั า นที่ 29 - 30 ตุลาคม 2556 2 ณ นิ ทรรศการและกการประชุมไบบเทค บางนาา กรุงเทพฯ วันอังคารรที่ 29 ตุลาคม 2556 07.30 – 09.30 0 น. ลงงทะเบียน พร้ร้อมรับประททานอาหารว่าง า 09.30 – 10.30 1 น. พิ ธีธีเปิ ด และปาาฐกถาพิ เศษษ “กการขับเคลือ่ นออุตสาหกรรมเเชิงนิเวศตามกกรอบยุทธศาสสตร์ประเทศ (CCountry Strateegy : Eco Inddustrial Townn)” 10.30 – 11.00 1 น. พิ ธีมอบรางวัลจากกระทรว ล วงอุตสาหกรรรม - รางวั ร ล Eco Factory F - รางวั ร ล Greenn Industrial M Mark - รางวั ร ลมาตรฐานการจัดการรกากอุตสาหกกรรม ประจําปี 2555 - รางวั ร ลการใช้ประโยชน์ ป ของเสีสียได้ทงั ้ หมด (ZZero Waste too Landfill Achieevement Awardd) - รางวั ร ลการจัดการของเสี ก ยตาามหลัก 3Rs (3Rs ( Award) 11.00 – 12.30 1 น. เสสวนาพิ เศษ “จากนโยบายยสู่การปฏิ บติตั ิ และก้าวย่างของการพัฒนาสู ฒ ่อตุ สาหหกรรม เชิชิ งนิ เวศ จากปีปี 2551 - 25556” โดดย เลขาธิการสํ ก านักงานนคณะกรรมการพัฒนาการเศศรษฐกิจและสสังคมแห่งชาติติ หรือผูแ้ ทน ปลัดกรระทรวงอุตสาหหกรรม หรือผูแ้ ทน ปลัดกรระทรวงทรัพยากรธรรมชาติติและสิง่ แวดล้อ้ ม หรือผูแ้ ทนน ปลัดกรระทรวงพลังงาาน หรือผูแ้ ทนน ปลัดกรระทรวงมหาดไไทย หรือผูแ้ ทน ท ปลัดกรระทรวงสาธารรณสุข หรือผูแทน แ้ ปลัดกรระทรวงแรงงาน หรือผูแ้ ทนน ปลัดกรระทรวงศึกษาธิการ หรือผูแทน แ้ ประธานสภาอุตสาหหกรรมแห่งประะเทศไทย หรือผูแ้ ทน 12.30 – 13.30 1 น. พักั รับประทานออาหารกลางวันั


งานสัมมมนาวิ ชาการปรระจําปี 2556 “Leadersship in Eco Indusstrial Town Devvelopment: ความมเป็ นผูน้ ําในการรพัฒนาอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ”

ช่วงบ่าย ห้องย่อยทที่ 1

หลลักปฎิ บตั ิ ส่คู วามเป็ นอุตสสาหกรรมเชิ งนิ ง เวศและกรณี ตวั อย่างขของต่างประเทศ

13.30-14..15 น. 14.15- 155.00 น. 15.00-15..15 น. 15.15-16..15 น.

16.15 -166.30 น.

หลลักการ นิยาม ตัวชีว้ ดั และแนวทางการพพัฒนาเมืองอุตตสาหกรรมเชิชิงนิเวศ กาารพัฒนาพืน้ ทีอ่ ุตสาหกรรมม และโรงงานออุตสาหกรรมสูสูก่ ารเป็ นอุตสาหกรรมเชิ ส งนิเวศ พักั รับประทานออาหารว่าง กรรณีตวั อย่างกาารพัฒนาอุตสาาหกรรมเชิงนิเวศของต่างปประเทศ - ประเทศ ศญีป่ นุ่ (Kitakkyushu) - ประเทศศจีน (Tianjin Eco-City) ถาาม-ตอบ

ห้องย่อยทที่ 2

ระะบบการจัดการสิ ก ่ งแวดล้อมอุ อ ตสาหกรรรมและมาตรฐานสิ่ งแวดดล้อมของ AEEC

13.30 - 15.00 น. มาาตรการ การตตรวจสอบและรับรองมาตรฐฐาน เพือ่ เตรียมความพร้ ย อมเข้ ม าสูป่ ระชาคคมเศรษฐกิจ อาาเซียน 15.00 - 155.15 น. พักั รับประทานออาหารว่าง 15.15 – 16.45 1 น. ค่ามาตรฐานด้ า านสิง่ แวดล้อมของประชาคมมเศรษฐกิจอาเซียน ห้องย่อยทที่ 3

กาารจัดการในภภาวะวิ กฤติ (Crisis mannagement) ความจําเป็ นสําหรับการยกกระดับการ บริริ หารองค์กรเพื ร ่อรองรับการพั ก ฒนาอุตสาหกรรมเชิ ต ชิ งนิ เวศ

13.30 – 14.30 1 น. 14.30 - 15.30 น. 15.30 – 16.30 1 น. 16.30 – 17.00 1 น.

คววามหมาย หลัลักการ และคววามจําเป็ นการรจัดการในภาวะวิกฤติ (crissis managem ment) กรรณีตวั อย่างกาารจัดการในภาวะวิกฤติ กาารบริหารอุตสาหกรรมเชิ ส งนิเวศ กับการจัจัดการในภาวะะวิกฤติ / CSRR communicaation ซักถาม ก


งานสัมมมนาวิ ชาการปรระจําปี 2556 “Leadersship in Eco Indusstrial Town Devvelopment: ความมเป็ นผูน้ ําในการรพัฒนาอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ”

วันพุธที่ 30 3 ตุลาคม 2556 ห้องย่อยทที่ 1

นววัตกรรมสู่สงคมคาร์ งั บอนนตํา่ (Low Caarbon Societty)

08.30-09..00 น. 09.00 – 09.40 0 น. 09.40 – 10.05 1 น. 10.05 – 10.25 1 น. 10.25 – 10.45 1 น. 10.45 – 11.00น. 1 11.00 – 11.30 1 น. 11.30 – 12.00 1 น.

15.30– 166.00น. 16.00 - 16.30 น.

ลงงทะเบียน นโโยบายการส่งเสริมสังคมคาาร์บอนตํ่า สําหรั ห บภาคอุตสาาหกรรม เททคโนโลยีการออนุ รกั ษ์พลังงาาน (Energy Efficiency): E Innverter เททคโนโลยีการออนุ รกั ษ์พลังงาาน (Energy Efficiency): E LED เททคโนโลยีการออนุ รกั ษ์พลังงาาน (Energy Efficiency): E BBoiler รับประทานอาห บ หารว่าง คววามก้าวหน้าเทคโนโลยี Soolar Cell คววามก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท ยีทใ่ี ช้ในการเตตรียมขยะชุมชน ช ขยยะอุตสาหกรรรมเพือ่ ใช้เป็ นพลั พ งงานทดแททน รับประทานอาห บ หารกลางวัน ใช้ช้เทคโนโลยีอนุนรกั ษ์พลังงานนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ภ ลดต้นทุน ลดค่าใช้จา่ ย ลดโลกร้อน ผลิลิตและใช้ก๊าซชี ซ วภาพ ช่วยลดก๊าซเรือนกกระจก (CCASE: โรงงานนทีม่ กี ารผลิตแและใช้พลังงานชีวภาพ) พลลังงานชีวมวลล เชือ้ เพลิงเพือสั ่ งคมคาร์บอนตํ อ ่า รับประทานอาห บ หารว่าง กาารพัฒนาอาคาารเป็ นมิตรต่ออสิง่ แวดล้อม (CCASE: องค์กรที ร ไ่ ด้รบั รองมาตรฐาน LEEEDs) Caarbon Managgement ในภาาคอุตสาหกรรรม กาารสร้างจิตสํานึกในการอนุ รรักั ษ์พลังงานขของคนในองค์ก์ ร

ห้องย่อยทที่ 2

3RRs กับนวัตกรรมในการจัจัดการของเสีสียอุตสาหกรรมให้เป็ นศูนย์ น

08.30 – 09.00 0 น. 09.00 – 10.30 1 น. 10.30 – 10.45 1 น. 10.30 – 12.00 1 น. 12.00 – 13.30 1 น. 13.30 – 15.30 1 น. 15.30 – 15.45 1 น. 15.45 – 16.30 1 น.

ลงงทะเบียน กาารจัดการนํ้าเสีสีย รับประทานอาห บ หารว่าง กาารจัดการมลพิ พิษอากาศ รับประทานอาห บ หารกลางวัน กาารจัดการขยะขของเสียอุตสาาหกรรม รับประทานอาห บ หารว่าง กาารจัดการขยะขของเสียอุตสาาหกรรม (ต่อ)

12.00 – 13.00 1 น. 13.00 – 13.35 1 น. 13.35– 144.10 น. 14.10 – 14.45น. 1 14.45– 155.00 น. 15.00– 155.30น.


งานสัมมมนาวิ ชาการปรระจําปี 2556 “Leadersship in Eco Indusstrial Town Devvelopment: ความมเป็ นผูน้ ําในการรพัฒนาอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ”

ห้องย่อยทที่ 3 08.30 – 09.00 0 น. 09.00 - 10.00 น. 10.00 – 10.15 1 น. 10.15 – 11.00 1 น. 11.00 – 12.00 1 น. 12.00 – 13.00 1 น. 13.00 – 13.50 1 น. 13.50 – 14.40 1 น. 14.40 – 14.50 1 น. 14.50 – 15.40 1 น. 15.40 – 16.30 1 น.

อุตสาหกรรมส ต สร้างความคุ้มมค่าของทรัพยากรด้ พ วยกการใช้แบบพึ่งพา ง (symbioosis) ลงงทะเบียน หลลักการและนิยาม ย Industriaal Symbiosis รับประทานอาห บ หารว่าง IEEAT Eco Sym mbiosis Award นิคมอุ ค ตสาหกรรรมอมตะนคร พืน้ ทีแ่ ห่งการรใช้ทรัพยากรรแบบพึง่ พา รับประทานอาห บ หารกลางวัน กาารใช้ทรัพยากรแบบพึง่ พาขของกลุม่ อุตสาาหกรรมปิโตรเคมี กาารใช้ทรัพยากรแบบพึง่ พาขของกลุม่ อุตสาาหกรรมโรงกลลันนํ ่ ้ ามัน รับประทานอาห บ หารว่าง กาารใช้ทรัพยากรแบบพึง่ พาขของกลุม่ อุตสาาหกรรมเหล็ก กาารใช้ทรัพยากรแบบพึง่ พาขของกลุม่ อุตสาาหกรรมผูผ้ ลิตไฟฟ ต ้า

ห้องย่อยทที่ 4

นโโยบายสู่การปฏิ บตั ิ การพัฒ ั นาอุตสาหหกรรมสีเขียววอย่างยังยื ่ น (GIZ)

08.30 – 09.00 0 น. 09.00 – 10.15 1 น. 10.15 – 10.30 1 น. 10.30 – 11.15 1 น.

ลงงทะเบียน นโโยบายในการผลิตและบริโภภคอย่างยังยื ่ นของประเทศไ น ไทย รับประทานอาห บ หารว่าง ข้อกํ อ าหนดและกกฎระเบียบกาารพัฒนาอุตสาาหกรรมและสิสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกั ต บสิง่ แวดล้ล้อมในนานา ปรระเทศ อุตสาหกรรมสี ต เขีขยวกับมาตรการการสนับสนุ ส นจากภาครรัฐ พักั รับประทานออาหารกลางวันั กาารจัดการห่วงโโซ่อุปทานสีเขียวของภาคอุอุตสาหกรรม คววามสําเร็จของงการจัดการโซซ่อุปทานสีเขียวสํ ย าหรับอุตสสาหกรรมยานนยนต์ รับประทานอาห บ หารว่าง เสสวนาทิศทางการพัฒนาและะข้อเสนอแนะใในการก้าวเข้าาสูโ่ ซ่อุปทานสีสีเขียวสําหรับอุตสาหกรรม ยาานยนต์

11.15 – 12.00 1 น. 12.00 – 13.30 1 น. 13.30 – 14.15 1 น. 14.15 – 15.00 1 น. 15.00 – 15.15 1 น. 15.15 – 16.30 1 น. ห้องย่อยทที่ 5

กาารนําเสนอผลงานทางวิ ศศวกรรม นวัตกรรม ต และกการจัดการอุตสาหกรรมอ ต อย่างยังยื ่ น

08.30 – 09.00 0 น. 09.00 – 12.00 1 น. 12.00 – 13.30 1 น. 13.30 – 16.00 1 น.

ลงงทะเบียน กาารนําเสนอผลงานทางวิศวกกรรมนวัตกรรรมและการจัดกการอุตสาหกรรรมอย่างยังยื ่ น พักั รับประทานออาหารกลางวันั กาารนําเสนอผลงานทางวิศวกกรรมนวัตกรรรมและการจัดกการอุตสาหกรรรมอย่างยังยื ่ น (ต่อ)

[Title will be auto-generated]  

http://www.foodfti.com/attachments/article/748/(%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87)%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you